KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM"

Átírás

1 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1342/2008. Tervezet a Megyaszói-tátorjános természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, szeptember

2 A Megyaszói-tátorjános természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről szóló KvVM rendelet tervezetének közigazgatási egyeztetése 1. A döntési javaslat fő tartalmi elemei A tervezet célja, hogy a természet védelméről szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 36. -ának (1) és (3) bekezdése értelmében megállapítsa a Megyaszói-tátorjános természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervét. 2. A tervezet viszonya a kormányprogramhoz A tervezetnek a kormányprogramhoz nincs közvetlen kapcsolódása. 3. A kezdeményezés indokai A védett természeti területek természetvédelmi kezelési tervét a Tvt. 36. a alapján jogszabályban kell megállapítani. A Megyaszói tátorjános természetvédelmi terület a 2/1987. (VII.10.) OKTH számú határozattal védetté nyilvánított országos jelentőségű védett természeti terület, védettségének fenntartásáról a környezetvédelmi és vízügyi miniszter a 62/2007. (X. 18.) KvVM rendeletében rendelkezett. A természetvédelmi kezelési terv jogszabályi kihirdetése a fokozottan védett tátorján (Crambe tataria) termőhelyének megóvásának, valamint a löszplatón élő egyéb löszpusztai növény-, állatfajok és a táji értékek megőrzésének feltételeit teremti meg. 4. Várható gazdasági, szakmai, társadalmi, költségvetési hatások A természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 3/2008. (II. 5.) KvVM rendeletben előírtak szerint előkészített, ennek keretében az érintettekkel köztük a védett természeti területtel érintett önkormányzatokkal területi szinten egyeztetett természetvédelmi kezelési terv jogszabályi kihirdetése hozzájárul a védett természeti terület táji és természeti értékeinek megőrzéséhez, valamint a területet érintő kutatási program természeti feltételeinek biztosításához.

3 A környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2008. ( ) KvVM rendelete a Megyaszói tátorjános természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről A természet védelméről szóló évi LIII. törvény 85. b) pontjában - a 24. (1) bekezdésében foglaltak szabályozására - kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 2/1987.(VII.10.) számú rendelkezésével védetté nyilvánított, valamint a Megyaszói-tátorjános természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 62/2007. (X. 18.) KvVM rendelettel fenntartott védettségű Megyaszói-tátorjános természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervét a melléklet szerint állapítom meg. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

4 Melléklet a /2008. (..) KvVM rendelethez A Megyaszói-tátorjános természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve 1. TERMÉSZETVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEK - A fokozottan védett tátorján (Crambe tataria) valamint a területen élő egyéb védett növényés állatfajok állományának megőrzése, fenntartása. - A löszfalnövényzet (Agropyro-Kochietum prostratae) és a löszgyep (Salvio-Festucetum rupicolae) természetes, illetve természetközeli társulásainak megőrzése. - A Hernád-ártéren található puhafa ligeterdők, égerligetek, nedves gyeptársulások és a Holt- Hernád hínártársulásainak megőrzése. - A természetes szerkezetű és összetételű (idegenhonos fajok jelenlététől mentes), növénytakaróval fedett terület fenntartása. - A terület botanikai és zoológiai értékeinek teljes körű feltárása, majd folyamatos figyelemmel kísérése. - A terület földtani, felszínalaktani természeti-, valamint táji értékeinek megőrzése. 2. TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK - A terület legfőbb természeti értéke, a tátorján, valamint a védett növény- és állatfajok védelme élőhelyvédelmi beavatkozások útján. A tátorján potenciális termőhelyén a cserjésedés és az akácosodás ellenőrzés alatt tartása szükség szerint aktív természetvédelmi kezeléssel. - A tátorján tőszámának növelése érdekében magszórást, illetve magvetést kell alkalmazni. - Idegenhonos fafajok, illetve adventív lágyszárúak eltávolítása a területről. - Az ártéri gyepek legeltetéssel, legeltetés hiányában kaszálással való fenntartása. - A Holt-Hernád zavartalanságának biztosítása a halászat, horgászat tilalmával. - A táji értékek védelmének biztosítása a tájkép-átalakítással járó tevékenységek tiltásával. - Minimális, a természetvédelmi kezeléshez feltétlenül szükséges természetvédelmi infrastruktúra kiépítése és fenntartása. 3. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI MÓDOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK 3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak Földtani, felszínalaktani természeti értékek, barlangok védelme - A Hernád menti szakadó part megőrzése a cserjék szükség szerinti eltávolításával és az akác (Robinia pseudoacacia) visszaszorításával Élőhelyek kezelése, fenntartása - A területen található ligeterdő jellegű élőhelyeken mindennemű beavatkozást mellőzni kell. Hasonlóképpen érintetlenül kell hagyni a Hernád folyót és a holtágat kísérő erdős élőhelyeket. Kivételt képez ez alól az idegenhonos fafajok egyedeinek eltávolítása.

5 - A Hernád-ártéren az invázív fajok terjedését évente két alkalommal történő kaszálással kell megakadályozni. - Az ártéri gyepek szarvasmarhával való legeltetéssel (0,5 számosállat/ha sűrűséggel), illetve a legeltetés elmaradása esetén évenkénti kaszálással történő fenntartása - Az esetlegesen megjelenő idegenhonos fafajok (akác), zöld juhar /Acer negundo/, amerikai kőris /Fraxinus pennsylvanica/ stb.) egyedeit el kell távolítani a területről. - A fahasználati jellegű természetvédelmi kezelési feladatokat (fakivágás, a faanyag mozgatása és felkészítése), csak vegetációs időszakon kívül, téli időszakban (december 1 február 28.), fagyott talajviszonyok mellett lehet végezni Fajok védelme - A tátorján virágzása idején a Természetvédelmi Őrszolgálat fokozott jelenléttel gondoskodik a terület őrzéséről. - Biztosítani kell a tátorján élőhelyének cserjéktől és akáctól való mentességét. - A magérés után összegyűjtött tátorján magok nagyobb részével a tátorján megtelepedésére alkalmas területeken évente magszórást kell végezni. - A begyűjtött tátorján magok maradék részéből a tátorján megtelepedésére alkalmas területeken minden év októberében magvetést kell végezni. - Amennyiben a tátorján populáció nagysága kritikus szint alá csökken, és mag-propagulum sem áll rendelkezésre az eredeti élőhelyen, akkor szükség esetén a legközelebbi populációból kell mag-propagulumot hozni és azzal kell az állományt megerősíteni. A telepítés teljes folyamatát dokumentálni szükséges Táj- és kultúrtörténeti értékek - Nem végezhető a területen olyan tevékenység, amely veszélyezteti a terület tájképi értékét Látogatás - A Megyaszó 098/b, 103/a, 103/b helyrajzi számú földrészletek csak a természetvédelmi hatóság engedélyével, kizárólag kutatási és élőhely-rekonstrukciós, illetve -fenntartási célból látogathatók. - A felsorolt földrészleteken kívül eső területek szabadon látogathatók Oktatás, bemutatás - A Megyaszó 098/b, 103/a, 103/b helyrajzi számú földrészletek oktatási és bemutatási céllal nem hasznosíthatók. - A felsorolt földrészleteken kívül eső területek oktatási és bemutatási célú hasznosítása minimális mértékben lehetséges Kutatás, vizsgálatok - Folyamatosan nyomon kell követni a tátorján populáció egyedszám változását. - A területen kutatás csak a természetvédelmi hatóság, illetve az igazgatóság, mint vagyonkezelő engedélyével, részletes kutatási terv alapján történhet. - A kutatás végeztével a kutatás eredményeit összefoglaló kutatási jelentés egy példányát le kell adni az igazgatóság részére Terület- és földhasználat - A területen építmény és nyomvonalas létesítmény kialakítása tilos. - A területen vadászati és vadgazdálkodási létesítmény elhelyezése (kivéve hordozható magasles) és vadetetés tilos. Vadászat cserkeléssel, hajtással és lesvadászat útján végezhető.

6 - A területen mesterséges vadkibocsátás, zárttéri vadtartás tilos. - A területen ipari és bányászati tevékenység nem folytatható. - A területen gépjárművel csak a meglévő földúton lehet közlekedni, egyéb helyeken csak a gyalogos közlekedés megengedett. - A területen nem folytathatók technikai sportok és nem tarthatók tömegsport rendezvények Természetvédelmi infrastruktúra - A terület határán hatósági tájékoztató és információs táblákat kell kihelyezni, és gondoskodni kell fenntartásukról Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak Gyep (rét és legelő) művelési ágú területek kezelése - A gyepek cserjementesítését követően át kell térni legeltetéssel, kaszálással történő fenntartásukra. - Az ártéri gyepeket amennyiben a szarvasmarhával történő, 0,5 számosállat/hektár sűrűségű legeltetés nem megoldott évente egy alkalommal, a magas aranyvesszővel (Solidago gigantea) fertőzött területeket évente két alkalommal le kell kaszálni. - A gyepek égetése tilos. - A gyepben megjelenő idegenhonos fajok szórványosan előforduló egyedeit el kell távolítani a területről Erdők kezelése - Idegenhonos fafajok (akác, zöld juhar, amerikai kőris stb.) esetlegesen megjelenő egyedeit el kell távolítani az erdőből. - Fahasználattal kapcsolatos tevékenységet (fakivágás, a faanyag mozgatása és felkészítése) csak vegetációs időszakon kívül, téli időszakban (december 1 február 28.), fagyott talajviszonyok mellett lehet végezni. Az erdőgazdálkodásra vonatkozó további részletes előírásokat az érvényes körzeti erdőterv tartalmazza.

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/848/2008. Tervezet a Háros-szigeti ártéri erdő természetvédelmi terület bővítéséről és természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

19/2008. (VIII. 22.) KvVM rendelet a Baláta-tó természetvédelmi terület bővítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

19/2008. (VIII. 22.) KvVM rendelet a Baláta-tó természetvédelmi terület bővítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 19/2008. (VIII. 22.) KvVM rendelet a Baláta-tó természetvédelmi terület bővítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 29. (3) bekezdésében, 85. b)

Részletesebben

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 22/2013 (VIII. 5) önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 22/2013 (VIII. 5) önkormányzati rendelettel) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének A Kaszáló erdő védetté nyilvánításáról és kezeléséről szóló 17/2013. (V.31.) számú önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 22/2013

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 6/2014. (IX. 1.) FM rendelete a Szelidi-tó természetvédelmi terület bővítéséről és határainak módosításáról

A földművelésügyi miniszter 6/2014. (IX. 1.) FM rendelete a Szelidi-tó természetvédelmi terület bővítéséről és határainak módosításáról 12890 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 119. szám 3.2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások, tilalmak 3.2.1. Gyepek kezelése 3.2.1.1. A területen található gyepek hasznosítása

Részletesebben

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás 16/2012. (VII. 6.) VM utasítás az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv tervdokumentációjának tartalmi követelményeiről és elkészítéséről Az egyes

Részletesebben

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/865/2008 TERVEZET a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló../.. (..) KvVM rendeletről /közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

Az Aggteleki Nemzeti Park természetvédelmi kezelési terve. - tervezet -

Az Aggteleki Nemzeti Park természetvédelmi kezelési terve. - tervezet - Az Aggteleki Nemzeti Park természetvédelmi kezelési terve - tervezet - 1. Természetvédelmi célkitűzések 1.1. Az Aggteleki-karszt táji, természeti és kultúrtörténeti emlékeinek megőrzése és fenntartása.

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ABONYI KASZÁLÓERDŐ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVE

AZ ABONYI KASZÁLÓERDŐ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVE AZ ABONYI KASZÁLÓERDŐ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVE 1. TERMÉSZETVÉDELMI GYAKORLATI CÉLKITŰZÉSEK - Őrizze meg a területen előforduló védett (pl. hengeresfészkű peremizs /Inula

Részletesebben

A Balatonkenesei tátorjános (HUBF20032)

A Balatonkenesei tátorjános (HUBF20032) A Balatonkenesei tátorjános (HUBF20032) különleges természetmegőrzési terület fenntartási terve Csopak 2014. Támogatási határozat azonosítója 1536230071 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park 7/1984 (XII.29) OKTH rendelet 32/2007. (X. 18.) KvVM rend. 3

Aggteleki Nemzeti Park 7/1984 (XII.29) OKTH rendelet 32/2007. (X. 18.) KvVM rend. 3 1 Természetvédelmi oltalom alatt álló terület Létesítő jogszabály Fenntartó jogszabály oldal Aggteleki Nemzeti Park 7/1984 (XII.29) OKTH rendelet 32/2007. (X. 18.) KvVM rend. 3 Bükki Nemzeti Park Hortobágyi

Részletesebben

A rendelet hatálya. A védetté nyilvánítás célja

A rendelet hatálya. A védetté nyilvánítás célja A Békésszentandrás Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról Békésszentandrási Nagyközség

Részletesebben

Natura 2000 Fenntartási Terv

Natura 2000 Fenntartási Terv Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Natura 2000 Fenntartási Terv HUON20009 Ostffyasszonyfa-csöngei legelő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Őriszentpéter,

Részletesebben

A Köles-ér (HUKM20022) különleges természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Köles-ér (HUKM20022) különleges természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Köles-ér (HUKM20022) különleges természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Együttműködő partner RESPECT Tanácsadó és

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

Natura 2000 fenntartási terv

Natura 2000 fenntartási terv Natura 2000 fenntartási terv Lapistó-Fertő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUKM20030) Ügyfél: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Partner: CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

Részletesebben

A Korhány és Holt-Korhány (HUKM20023) különleges természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Korhány és Holt-Korhány (HUKM20023) különleges természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Korhány és Holt-Korhány (HUKM20023) különleges természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Együttműködő partnerek RESPECT

Részletesebben

Fenntartási terv. Tervezet (2014. július 23-i állapot szerinti változat)

Fenntartási terv. Tervezet (2014. július 23-i állapot szerinti változat) Fenntartási terv Tervezet (2014. július 23-i állapot szerinti változat) Cserebökény kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUKM20027) Ügyfél: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Partner: CSEMETE

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1 1. oldal 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja Hatály: 2011.I.1. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk,

Részletesebben

A védetté nyilvánítás célja

A védetté nyilvánítás célja EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 17/2011. (VII.29.) ör. számú rendelettel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (III.26.) rendelete az Érsekkert helyi jelentőségű védett természeti

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 z Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

Az Ózdi Harmaci-dombok (HUBN20027) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve

Az Ózdi Harmaci-dombok (HUBN20027) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Ózdi Harmaci-dombok (HUBN20027) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Eger 2014

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LIII. törvény 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről A 2013.1.1. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.................................

Részletesebben

A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Együttműködő partnerek RESPECT Tanácsadó

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Nimfea Természetvédelmi

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete

KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az Oláh-réti természetvédelmi terület létesítéséről szóló 20/2009.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben