A Hanság g (HUFH30005) egyeztetése. Natura 2000 fenntartási terv. Lakossági Rábcakapi, július 22.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Hanság g (HUFH30005) egyeztetése. Natura 2000 fenntartási terv. Lakossági Rábcakapi, 2014. július 22."

Átírás

1 A Hanság g (HUFH30005) fenntartási tervének egyeztetése Lakossági és s gazda fórumf Rábcakapi, július 22. Natura 2000 fenntartási terv A fenntartási terv a Natura 2000 területen közösségi jelentőségű fajok, illetve élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzését, fenntartását, valamint helyreállítását szolgáló intézkedések egyik típusa. Az adott Natura 2000 terület kezelésére vonatkozó javaslatokat, valamint ezek megvalósításának lehetséges eszközeit (igazgatási és támogatási) tartalmazza, és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kötelező földhasználati szabályokat nem állapít meg. A fenntartási tervek tartalmi követelményeit és egyeztetésének módját az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet határozza meg.

2 Megvalósítás Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012. (V. 3.) VM rendelet szerinti támogatásból A tervezés januárban indult meg, külső szakértők bevonásával Terepi felmérések a jelölő élőhelyek és fajok pontosabb elterjedésének megállapítására Archív adatok feldolgozása A megalapozó dokumentáció március végére készült el A fenntartási terv egyeztetésre alkalmas első változata május végén lett kész Egyeztetés folyamatot augusztus elején tervezzük lezárni Ezt követően kerül a tervezet benyújtásra a Szakmai Bizottsághoz HUFH30005 Hanság Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Különleges madárvédelmi terület Kiterjedés: 13545,17 ha Érintett települések (20):

3 HUFH30005 Hans HUFH30005 Hanság Jelölő élőhelyek: Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel (3150) Természetes disztróf tavak és tavacskák (3160) Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) fontos orchidea-lelőhelyei (6210) Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae) (6410) Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei (6440) Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510) Mészkedvelő üde láp- és sásrétek (7230) Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0) Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) ( 91F0)

4 Forrás: wikipedia.hu

5 HUFH30005 Hanság

6

7 HUFH30005 Hanság Veszélyeztet lyeztető tényezők Gyepek és gyepekhez kötő fajok Kaszálás hiánya (gyomosodás, özönnövények terjedése) Túlságosan intenzív kaszálás (fajok eltűnése) Intenzív legeltetés (gyomosodás, jellegtelenedés) Nagyvad állomány nagysága (élőhelyek károsodása) Engedély nélküli fásítás, erdőtelepítés (élőhelyek pusztulása) Bányászat (élőhelyek pusztulása) Vízfolyások, állóvizek, csatornák és a hozzájuk kötő fajok Kotrás (élőhelyek megsemmisülése, fajok egyedeinek pusztulása) Partmenti árnyékoló állomány eltávolítása (élőhely megsemmisülés) Belvíz elvezetése (élőhelyek korai kiszáradása) Erdők és az erdőkhöz kötő fajok Véghasználatok (élőhelyek pusztulása, fajok pusztulása) Egészségügyi gyérítések (holtfa hiánya) Helytelen előhasználatok (élőhely szegényedése) Nagyvad állomány nagysága (élőhelyek károsodása) Szántóföldek használatából eredő problémák Felszíni vizek szennyezése Biocid termékek, hormonok, kemikáliák használata (táplálék hiánya, fajok pusztulása) Vadgazdálkodás Túltartott vadállomány

8 Természetv szetvédelmi célkitc lkitűzések A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Haris (forrás: mme.hu) Fenntartási terv A természetvédelmi kezeléseknek és beavatkozásoknak a terület jelenlegi állapotában valófennmaradását, továbbá a természetes folyamatok lehetőség szerint mind szélesebb körben való érvényesülését, szükség esetén az ökológiai feltételek javítását kell szolgálniuk, de ne lehetetlenüljön el a területen folyó és a természetvédelmi munkával összehangolható gazdálkodási tevékenység (pl. gyepgazdálkodás: széna termelés, legeltetés) A kezelési javaslatokat céljuk szerint két nagy csoportra lehet bontani : fenntartó kezelések és fejlesztési lehetőségek A jelölő élőhelyek fenntartását szolgáló kezelési javaslatok Gazdálkodáshoz köthető (Gyepgazdálkodás, szántóföldi gazdálkodás, erdőgazdálkodás) Jogszabályból eredően kötelező Ajánlott/Önkéntesen vállalható (támogatási rendszer?) Gazdálkodáshoz nem köthető Vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, vízgazdálkodás, turizmus, közlekedés, bányászat

9 Gazdálkod lkodáshoz köthetk thető kezelési javaslatok A Hanság mentén található víztestekre (6 ke), nádasokra (2 ke), gyepekre (4 ke) és erdőterületekre (7 ke), illetve szántókra (2 ke) és egyéb degradált helyekre (1 ke) került kidolgozásra 22 kezelési csomag került kidolgozásra, amelyek két részből épülnek fel Kötelező előírások (jogszabályból eredő) Önkéntes vállalások A kezelési csomagok (egységek) jelentős részben a meglévő gyakorlatot fedik le A természetes határok mentén lehatárolt homogén élőhelyfoltokhoz rendeltük a kidolgozott kezelési egységeket nem mindig kötődik helyrajzi számhoz vagy erdőrészlethez. Gyepkezelés s 1. GY-01 Élőhelytípus: Érintett közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok: Használat: Kezelési előírások: Kiszáradó kékperjés láprétek (D2), Meszes láprétek, rétlápok (D1), Lápi zsombékosok, zsombék-semlyék komplexek (B4), Nem zsombékoló magassásrétek (B5), Fűzlápok (J1a) Üde és nedves cserjések (P2a), Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások (B1a) Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae) (6410) Mészkedvelő üde láp- és sásrétek (7230) Kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) (4081) Apró fillércsiga (Anisus vorticulus) (4056) Ezüstsávos szénalepke (Coenonympha oedippus) (1071) Nagy tűzlepke (Lycaena dispar) (1060) Zanótboglárka (Maculinea nausithous) (1061) Vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius) (1059) Északi pocok (Microtus oeconomus mehelyi) (4004) Általában igénylik a rendszeres gyephasználatot, ennek hiányában megindul a gyomosodásuk és erdősödésük (kaszálás, legeltetés). Kötelező előírások 269/2007. (X. 18.) Korm. rendeletnek megfelelően Önkéntes vállalások -Korlátozásra javasolt mezőgazdasági műveletek Felülvetés nem megengedett. (GY01) Vegyszeres gyomirtás nem megengedett. (GY02) Műtrágyázás nem megengedett. (GY03)

10 Gazdálkod lkodáshoz nem köthetk thetőkezelési javaslatok Vadgazdálkodás Kötelező előírások 269/2007. (X.18.) Korm. Rend. 4. (5): Vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításához a vadászati hatóság engedélye szükséges. Önkéntes vállalások Szóró, sózó vagy etetőhely a működési terület szerinti nemzeti park igazgatósággal egyeztetett helyszínen alakítható ki. (VA01) Vadállomány csökkentése Turizmus Elsősorban a meglévő, már látogatott pontokon kell fejleszteni Lovas, kerékpáros turizmusra koncepció kidolgozása Élőhelyfejlesztési si javaslatok Észak-hansági lecsapoló és öntöző rendszer felülvizsgálata Jogszabályi előírások betartása (gyepekről a belvíz elvezetése tilos), a gazdálkodási lehetőségek és a természetvédelmi célok összehangolása. Egykori rákosi vipera szaporodó és telelőhelyek rekonstrukciója A faj védelme szempontjából kiemelt cél a szaporodásra és telelésre alkalmas magas fekvésű helyek kiterjedésének növelése. Ezeken a területeken ma felhagyott szántók, vadföldek, illetve intenzíven művelt szántók találhatók. Erdőgazdálkodást közvetlenül szolgáló területek rekonstrukciója Erdő művelési ágú, de erdőként nem vagy korlátozottan használható területek gyeppé és vizes élőhellyé alakítása.

11 Fajvédelmi intézked zkedések Rákosi vipera Szaporodó és telelőhelyek kiterjedésének növelése Ragadozó kontroll Északi pocok Állomány elterjedésének alaposabb vizsgálata Részletes élőhelykezelési irányelvek kidolgozása Nagy tűzlepke Elsősorban élőhelyeinek védelme, kivonása a kezelések alól Lápi póc és réti csík Mesterséges szaporítás Élőhelyek fenntartása (vízvisszatartás) Kutatás, monitoring Viszonylag sok adat, de ezek többsége szórványadat, vagy alapállapot felmérésből származik. Az élőhelyek és a kapcsolódó közösségek állapotváltozásainak kimutatásához (pl. problémák előrejelzése), illetve a javasolt kezelések hatásainak és szükség esetén felülvizsgálatához rendszeres vizsgálatokra van szükség. Részletes javaslatokat tesz a fenntartási terv a monitorozandó csoportokra és módszertanra

12 Megvalósítás s lehetőségei Kötelező előírások - jogszabály Pl. 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet Önkéntes vállalások támogatások, pályázatok Elsősorban a mezőgazdasági és erdészeti támogatásokon keresztül finanszírozható Egyszerűsített területalapú támogatás Natura 2000 gyepekre adott kompenzációs támogatás Agrárkörnyezetvédelmi támogatás Nem termelő beruházások támogatása Natura 2000 erdőterületek kompenzációs támogatása Erdő-környezetvédelmi támogatások Erdőszerkezet átalakítás támogatása Mezőgazdasági földterületek első erdősítése A nagyobb beruházások KEHOP/Life+ pályázatokból finanszírozhatók Köszönjük a figyelmet! További információ: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Tel: Fax: Web:http://www.ferto-hansag.hu/n2k-fenntartasi-tervek

A Mezőcsáti Rigós (HUBN20031) különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve

A Mezőcsáti Rigós (HUBN20031) különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Mezőcsáti Rigós (HUBN20031) különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Eger 2014 Ügyfél: Bükki

Részletesebben

Natura 2000 Fenntartási Terv

Natura 2000 Fenntartási Terv Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Natura 2000 Fenntartási Terv HUON20008 Rába és Csörnöc völgy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Őriszentpéter,

Részletesebben

N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V

N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V ALSÓ-TISZA HULLÁMTÉR (HUKN20031) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési

Részletesebben

Dél-balatoni berkek (HUDD20041) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag

Dél-balatoni berkek (HUDD20041) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című projekthez Dél-balatoni berkek

Részletesebben

Miklósfai Mórichelyi-halastavak (HUBF10001) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag

Miklósfai Mórichelyi-halastavak (HUBF10001) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című projekthez Miklósfai Mórichelyi-halastavak

Részletesebben

Natura 2000 Fenntartási Terv

Natura 2000 Fenntartási Terv Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Natura 2000 Fenntartási Terv HUON20009 Ostffyasszonyfa-csöngei legelő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Őriszentpéter,

Részletesebben

A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Együttműködő partnerek RESPECT Tanácsadó

Részletesebben

Natura 2000 fenntartási terv

Natura 2000 fenntartási terv Natura 2000 fenntartási terv Lapistó-Fertő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUKM20030) Ügyfél: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Partner: CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

Részletesebben

A HUDI20011 Csépi gyepek

A HUDI20011 Csépi gyepek A HUDI20011 Csépi gyepek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Budapest 2014 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a

Részletesebben

A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Nimfea Természetvédelmi

Részletesebben

Fenntartási terv. Tervezet (2014. július 23-i állapot szerinti változat)

Fenntartási terv. Tervezet (2014. július 23-i állapot szerinti változat) Fenntartási terv Tervezet (2014. július 23-i állapot szerinti változat) Cserebökény kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUKM20027) Ügyfél: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Partner: CSEMETE

Részletesebben

A Csökmői gyepek (HUHN20105) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Csökmői gyepek (HUHN20105) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Csökmői gyepek (HUHN20105) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Nimfea Természetvédelmi Egyesület

Részletesebben

Az Ózdi Harmaci-dombok (HUBN20027) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve

Az Ózdi Harmaci-dombok (HUBN20027) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Ózdi Harmaci-dombok (HUBN20027) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Eger 2014

Részletesebben

A HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve EGYEZTETÉS ELŐTTI TERVEZET

Részletesebben

A Korhány és Holt-Korhány (HUKM20023) különleges természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Korhány és Holt-Korhány (HUKM20023) különleges természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Korhány és Holt-Korhány (HUKM20023) különleges természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Együttműködő partnerek RESPECT

Részletesebben

A Köles-ér (HUKM20022) különleges természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Köles-ér (HUKM20022) különleges természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Köles-ér (HUKM20022) különleges természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Együttműködő partner RESPECT Tanácsadó és

Részletesebben

A Mágocs-ér (HUKM20006) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Mágocs-ér (HUKM20006) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Mágocs-ér (HUKM20006) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Együttműködő partnerek RESPECT Tanácsadó

Részletesebben

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Dr. Deák József Áron Nimfea

Részletesebben

A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Budapest 2014 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek

Részletesebben

A Keleti-Bakony (HUBF 20001) és a Papod-Miklád (HUBF 20002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület honvédelmi használatú részeinek Natura

A Keleti-Bakony (HUBF 20001) és a Papod-Miklád (HUBF 20002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület honvédelmi használatú részeinek Natura A Keleti-Bakony (HUBF 20001) és a Papod-Miklád (HUBF 20002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület honvédelmi használatú részeinek Natura 2000 fenntartási terve Készítő: Balaton-felvidéki Nemzeti

Részletesebben

Natura 2000 Fenntartási Terv

Natura 2000 Fenntartási Terv Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Natura 2000 Fenntartási Terv HUON20012 Kemenessömjéni cserjés legelő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Őrségi

Részletesebben

A Petőfibányai Kopasz-hegy (HUBN20053) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve

A Petőfibányai Kopasz-hegy (HUBN20053) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Petőfibányai Kopasz-hegy (HUBN20053) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Eger

Részletesebben

Egyeztetési anyag. Készítette:

Egyeztetési anyag. Készítette: a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése címő projekthez Hejı mente (HUBN20030)

Részletesebben

A Sárospataki Mandulás (HUBN20075) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete

A Sárospataki Mandulás (HUBN20075) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Sárospataki Mandulás (HUBN20075) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete Jósvafő 2013

Részletesebben

A Mogyorós-hegy (HUBF20022)

A Mogyorós-hegy (HUBF20022) A Mogyorós-hegy (HUBF20022) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Csopak 2014. Támogatási határozat azonosítója 1536230493 Balaton-felvidéki Nemzeti Park

Részletesebben

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve Fotó: http://civertan.blogter.hu/tag/jaszsag Készítette a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapest, 2013

Részletesebben

Figyelem! A lista nem minősül teljes jogszabály-jegyzéknek, előfordulhat, hogy más jogszabály közvetve, vagy közvetlenül vonatkozik a Natura 2000

Figyelem! A lista nem minősül teljes jogszabály-jegyzéknek, előfordulhat, hogy más jogszabály közvetve, vagy közvetlenül vonatkozik a Natura 2000 A NATURA 2000 TERÜLETEKRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 2013. FEBRUÁR 1-JÉN HATÁLYOS ÁLLAPOT SZERINT Figyelem! A lista nem minősül teljes jogszabály-jegyzéknek, előfordulhat, hogy más jogszabály közvetve,

Részletesebben

A Balaton (HUBF30002)

A Balaton (HUBF30002) A Balaton (HUBF30002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület és különleges madárvédelmi terület fenntartási terve Csopak 2014. Pályázat azonosítója 1536230503 Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

A Tállyai Patócs-hegy és Sátor-hegy (HUBN20074) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete

A Tállyai Patócs-hegy és Sátor-hegy (HUBN20074) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Tállyai Patócs-hegy és Sátor-hegy (HUBN20074) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete

Részletesebben

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Összeállították: Dr. Kárpáti László igazgató Dr. Jakál Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Fersch Attila általános igazgatóhelyettes

Részletesebben