52/2003. (XI. 27.) Makó ör. 1. az állattartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "52/2003. (XI. 27.) Makó ör. 1. az állattartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 52/2003. (XI. 27.) Makó ör. 1 az állattartásról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdés első fordulata szerinti felhatalmazás alapján - a külön jogszabályokban foglaltaknak megfelelően - a 10. (1) c) pont szerinti át nem ruházható hatáskörében eljárva az állattartásról az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. Ezen rendelet célja, hogy az állattartáshoz fűződő lakossági érdekeket, valamint a közegészségügyi, állategészségügyi és állatvédelmi előírásokat összehangolja, biztosítva a jogharmonizáció által előírt követelmények betartását. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet területi hatálya Makó város közigazgatási területére terjed ki. Ezen rendelet nem vonatkozik az egészségügyi és állategészségügyi intézmény, kísérleti és kutatóintézet, cirkusz, állatkert, vadaspark, gyepmesteri telep, állatforgalmi- és feldolgozó telep, vágóhíd, állatkereskedő, a fegyveres erők, rendészeti szervek és a lovasiskola állattartására, valamint kiállítások, rendezvények alkalmával bemutatásra kerülő állatok tartására, a külön jogszabályban meghatározott veszélyes, illetve veszélyesnek minősített állatok és a védett állatok tartására, továbbá a nagy létszámú állattartó telepen folytatott állattartásra. Értelmező rendelkezések 3. Ezen rendelet alkalmazásában: állattartó: az állat tulajdonosa, illetve az állat felügyeletét ellátó személy; haszonállat: a kis haszonállat, a közepes haszonállat és a nagy haszonállat; kedvtelésből tartott állat: mindazon állat, amely ezen rendelet alkalmazása szempontjából nem minősül haszonállatnak és vadállatnak, kis haszonállat: baromfi, tyúk, gyöngytyúk, lúd, kacsa, pulyka és húsgalamb, házinyúl, prémesállat: nutria, csincsilla, angóranyúl, sarki és ezüstróka, nyérc és görény; közepes haszonállat: juh, kecske és sertés; közintézmény: a közigazgatási, egészségügyi, közoktatási, művelődési és szociális intézmények, a strand és uszoda, illetve a sportcélú létesítmények; nagy haszonállat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár és öszvér; nagy létszámú állattartó telep: olyan állattartó telep, amelyen az elhelyezhető állatok száma állatfajonként legalább harminc ló, vagy ötven szarvasmarha, vagy kétszáz juh, kecske, vagy száz sertés, vagy kettőezer broiler baromfi, vagy ötszáz kifejlett baromfi (tyúkfélék, víziszárnyasok, pulyka stb.), vagy ötven anyanyúl és szaporulata 1 Módosította: 20/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet, hatályos: május 25. napjától.

2 elhelyezését teszi lehetővé; szakhatóság: a Csongrád Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szakszolgálat (továbbiakban: ÁNTSZ) városi intézete, az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség, a kerületi főállatorvos, valamint a települési önkormányzat jegyzője; vadállat: olyan állat, amely a természetes vadságából eredő valamely tulajdonságánál fogva jelent veszélyt emberekre és dolgokra akkor is, ha valakinek a tartásába kerül. Az állattartás általános szabályai 4. (1) Nem szabad az állatot kínozni, emberre, állatra uszítani, illetve viadalra idomítani, kényszertakarmányozásra fogni - kivéve az egészségügyi megfontolásból való kényszerű táplálás esetét - kíméletét nem biztosító módon mozgatni és szállítani, elhelyezni, teljesítőképességét felismerhetően meghaladó teljesítményre kényszeríteni, természetellenes és önpusztító tevékenységre szoktatni, az állatfaj igényétől eltérő módon tartani. (2) Az állattartó köteles: folyamatosan betartani a közegészségügyi, a környezetvédelmi, a közbiztonsági, az állatvédelmi, az állategészségügyi előírásokat, és tartózkodni mások nyugalmának zavarásától, a jó gazda gondosságával eljárni, az általa tartott állat részére megfelelő életfeltételeket - elhelyezést, táplálást, gondozást, állatorvosi ellátást - biztosítani, gondoskodni azoknak az állatoknak a megfelelő elhelyezéséről, amelyeket tovább nem kíván tartani, e célból eladhatja, elajándékozhatja, illetve felajánlhatja a helyi állatvédő szervezet vagy a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete részére, a nagy létszámú telepen tartott állatállományának szervezett és folyamatos állatorvosi ellátásáról gondoskodni, az állat által közterületen okozott szennyeződést azonnal eltávolítani. (3) Az állattartó köteles az állatot úgy tartani, hogy a tartással másnak ne okozzon kárt, egyébként az állat által másnak okozott kárra a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. (4) Vadállatot tartani csak - a magasabb szintű jogszabályban egyébként meghatározott feltételek betartása mellett - engedéllyel lehet. 5. Őrző-, védő-, mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő és terápiás ebek, valamint munkát végző ebek kivételével állat nem tartható és nem vihető be: közintézmények, élelmiszer-előállító, -feldolgozó egységek, élelmiszerboltok, élelmiszerraktárak, vágóhidak, üzemi konyhák, vendéglátó-ipari egységek, temetők, sportpályák, fürdők, strandok, játszóterek, üzletek, vásárok és piacok területére. 6. (1) A képviselő-testület az ezen rendeletben meghatározott helyi közügyekből adódó hatásköre gyakorlását a polgármesterre ruházza át. (2) Különös méltánylást érdemlő esetben vagy közérdekből a polgármester - valamennyi körülmény mérlegelésével, közérdek vagy jogos magánérdek megsértése nélkül, egyedi elbírálás alapján - az állattartást engedélyezheti ott is, ahol ezen rendelet szerint állatot tartani tilos, továbbá engedélyezheti az ezen rendeletben foglaltaktól eltérő állattartást is. II. FEJEZET HASZONÁLLAT TARTÁSA 7. (1) A haszonállat tartásához az állattartással érintett ingatlan tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulása szükséges. (2) Közterületen tilos haszonállatot tartani és legeltetni, tilos továbbá az állatot az ingatlanról közterületre felügyelet nélkül kiengedni. 8. Haszonállatot tartani tilos: az ezen rendelet 1. számú mellékletében megjelölt területen, hullámtérben, játszóterek, parkosított terek és sétányok területén, üdülőterületen és ezek telekhatárától számított 50 méteres körzetben,

3 közintézmények, temetők, sportpályák, fürdők, strandok, játszóterek, vásárok és piacok telekhatárától számított 50 méteres körzetben, élelmiszer-előállító, -feldolgozó egységek, élelmiszerboltok, élelmiszerraktárak, vágóhidak, üzemi konyhák, vendéglátó-ipari egységek, üzletek épületétől számított 50 méteres körzetben. 9. (1) Haszonállat-tartás céljára szolgáló épületet, helyiséget és melléképítményt (továbbiakban: állattartó épület) az építésügyi és környezetvédelmi jogszabályokban, valamint az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendeletben foglaltaknak megfelelően lehet létesíteni. (2) Az állattartó épületeket könnyen tisztítható, hézag- és szivárgásmentes, megfelelő lejtésű, szilárd padozattal, valamint hézagmentesen fedett és zárt trágyagyűjtővel kell ellátni. Az épületek takarításáról szükség esetén, de naponta legalább egyszer, a kártékony állatok, rovarok irtásáról rendszeresen, mélyalmos állattartás esetén a trágyaszag megszüntetéséről folyamatosan gondoskodni kell. Az épületek falát mésztejjel vagy más megfelelő anyaggal szükség szerint, de évente legalább egyszer fertőtleníteni kell. (3) A trágya- és trágyalé-gyűjtő ürítéséről szükség szerint, a nyári időszakban hetente legalább egyszer gondoskodni kell. A trágya- és trágyalé-tartóba, silótárolóba a csapadékvíz befolyását, valamint onnan a trágyalé kifolyását meg kell akadályozni. Tilos a trágya gyűjtése és tárolása mindazokon a helyeken, ahol ezen rendelet az állattartást tiltja. (4) A város azon településrészein, ahol a haszonállat-tartás céljára szolgáló épületek koruknál és építésüknél fogva nem felelnek meg az (1)-(3) bekezdésben foglaltaknak, úgy ezen rendelet hatálybalépése előtt megkezdett és azóta folyamatosan gyakorolt állattartás esetén, kérelemre, a szakhatóság előzetes véleményét figyelembe véve engedély alapján tartható haszonállat. (5) Ezen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza az állattartás céljára szolgáló épületek, helyiségek és melléképítmények építési telken való elhelyezésénél irányadó védőtávolságokat. Galamb tartására vonatkozó egyéb rendelkezések 10. (1) Galambot csak olyan körülmények között szabad tartani, ahol galambdúc vagy ketrec megfelelően elhelyezhető. Többlakásos lakóépület közös használatú helyiségeiben galambot tartani tilos. (2) A galambtartás kizárólag zárt rendszerű lehet azzal, hogy a galamb kiengedhető röptetésre. (3) A galambok kiengedése a mezőgazdasági termelés biztonsága érdekében határozott időre megtiltható. A tilalmat a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. III. FEJEZET Kedvtelési célú állattartás 11. (1) Többlakásos lakóépületben lakásonként egy darab eb és egy darab macska tartható, valamint ezek szaporulata legfeljebb három hónapos korig. Egyéb ingatlanon - a tanya kivételével - legfeljebb 3 db eb és 3 db macska, valamint ezek szaporulata legfeljebb három hónapos korig tartható. (2) Többlakásos lakóépület közös használatú helyiségeiben, lépcsőházban, folyosón, közös tulajdonban lévő udvaron - ideértve a külön használatú udvarrészeket - kedvtelésből állatot tartani vagy szabadon engedni csak valamennyi lakó előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet. 12. (1) Kedvtelés céljából az állatot úgy kell tartani, hogy az állat a közös udvarban lakó, a telekhatáros, illetve falszomszéd lakók nyugalmát tartósan vagy rendszeresen ne zavarja. (2) Az érintett lakók tartós vagy rendszeres zavarása esetén az (1) bekezdésben meghatározott lakók, továbbá az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén a lakosság, illetve a helyi állatvédő szervezet a kedvtelésből tartott állat tartásának korlátozását vagy megszüntetését kérheti. (3) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állat a többlakásos lakóépület közös használatú helyiségeit, udvarát, illetve a liftet ne szennyezze. Az állat tartója az okozott szennyeződést köteles azonnal eltávolítani, és az eredeti állapotot visszaállítani. 13. A város területén eb- vagy macskatenyészetet, ebmegőrzőt létesíteni - a szakhatóság előzetes véleménye, valamint a szomszédos ingatlanok tulajdonosai többségének előzetes írásbeli hozzájárulása alapján - csak engedéllyel lehet. 14. (1) Amennyiben eb, macska, haszonállat vagy vadállat embert mart, úgy az állat tartója köteles haladéktalanul bejelentést tenni a hatósági állatorvosnak és az ÁNTSZ városi intézetének.

4 (2)Az állat megfigyelésével és kivizsgálásával kapcsolatban felmerült költségek az állattartót terhelik. Ebtartásra vonatkozó egyéb rendelkezések 15. (1) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. (2) Az ebet közterületre csak felügyelet mellett lehet bocsátani. (3) Az ebet a többlakásos lakóépület közös tulajdonú udvarán - a lakók ellenkező megállapodásának hiányában - csak kennelben vagy megkötve lehet tartani. (4) Támadó természetű vagy egyébként harapós eb tartása esetén az ingatlan bejáratán az ilyen ebre utaló figyelmeztető táblát feltűnő helyen kell elhelyezni. (5) Ezen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a támadó természetű ebek felsorolását. 16. Az eb tartója köteles az eb veszettség elleni beoltásának megtörténtéről adott oltási könyvet megőrizni, annak elvesztése esetén megfelelő igazolásról gondoskodni, illetve azt az eb új tulajdonosának átadni. 17. (1) 8 éven aluli személy támadó természetű vagy egyébként harapós ebet nem felügyelhet. (2) Az eb felügyeletét ellátó személy az eb közterületen történő sétáltatásakor, futtatásakor, illetve szállításakor köteles az eb oltási könyvét magánál tartani. (3) Közterületen, illetve közforgalmú közlekedési járművön ebet csak pórázon tartva szabad sétáltatni, illetve szállítani. Támadó természetű vagy egyébként harapós ebet a marás lehetőségét kizáró, zárt szájkosárral kell ellátni. (4) Közforgalmú tömegközlekedési szolgáltató járművén a szolgáltató érvényben lévő előírása szerint lehet ebet szállítani. Élelmiszert szállító járművön ebet szállítani tilos. (5) Ebet szabadon futtatni kizárólag az e célra - a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete javaslatára, a városi rendőrkapitányság véleményének meghallgatása után - a kijelölt és táblával megjelölt helyen szabad. Támadó természetű vagy egyébként harapós eb szájkosarát a kutyafuttató helyeken sem szabad eltávolítani. 18. A gyepmester által elszállított állati hulla szállítási költségei az állat tartóját terhelik. A gyepmester lakossági hívás esetén az állati hullát köteles elszállítani. IV. FEJEZET Egyéb rendelkezések 19. (1) 2 (2) 3 Szabálysértési rendelkezések Záró rendelkezések 20. (1) Ezen rendelet december 1. napján lép hatályba azzal, hogy a rendelet át, valamint a 11. (1) bekezdését december 1. napjától kell alkalmazni. (2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 17/1993.(V.20.) Makó ör. és a 3/1987.(VI. 29.) Tr. számú rendelettel módosított, az állatok tartásáról szóló 1/1983.(III. 28.) Tr. számú rendelet, kivéve a rendelet 3. (2) bekezdését, át, 9. -át és 12. (1) bekezdését, amelyeket november 30. napjáig kell alkalmazni. 2 Hatályon kívül helyezte: 20/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet 11. (3) bekezdés i) pontja. Hatálytalan: május 25. napjától. 3 Hatályon kívül helyezte: 20/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet 11. (3) bekezdés i) pontja. Hatálytalan: május 25. napjától.

5 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 52/2003. (XI. 27.) Makó ör. rendelete 1. számú melléklete Makó városnak a rendelet 8. a) pontban megjelölt területe Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 52/2003.(XI. 27.) Makó ör. rendelete 2. számú melléklete Az állattartás céljára szolgáló épületek, helyiségek és melléképítmények építési telken való elhelyezésénél irányadó védőtávolságok Védőtávolság (m) Megnevezés szomszédos lakó- vagy főépülettől ásott fúrt csatlakozó vízvezetéktől, kerti csaptól kúttól mellék- egyéb építménytől Kutyaól Kis haszonállat ketrece, ólja, kifutója Közepes és nagy haszonállat istállója, ólja, kifutója Trágya- és trágyalé-tároló, komposztáló, siló és szeméttároló Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 52/2003. (XI. 27.) Makó ör. rendelete 3. számú melléklete A támadó természetű ebek felsorolása Amerikai staffordshire terrier Angol bullterrier Argentin dog Boxer Cane Corso Dél-orosz juhászkutya Dobermann Fila brasileiro Kaukázusi juhászkutya Komondor Közép-ázsiai juhászkutya Kuvasz Moszkvai őrkutya Német juhászkutya Rottweiler Sarplaninac

6 Snauzer Staffordshire bullterrier Fentiek keverékei

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 12/1998. (V.21.) Ör. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 12/1998. (V.21.) Ör. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1998. (V.21.) Ör. az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2012. október 1.-től (Algyő Nagyközség Önkormányzat 32/2012.

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1 Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésének

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL Az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról

Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról A módosításra kiadott 14/2012 (VI.01.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselõtestülete 7/2007./VIII.22.) rendelete. az állatok tartásáról

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselõtestülete 7/2007./VIII.22.) rendelete. az állatok tartásáról Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselõtestülete 7/2007./VIII.22.) rendelete az állatok tartásáról 2 Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/1997. (XI. 04.) sz. rendelete az állatok tartásáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 7/2000.(II.29.), 39/2004.(XI.30.), 25/2005.(X.28.), 19/2006.(VIII.31.)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

Az állattartás általános szabályai

Az állattartás általános szabályai Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/2002.(X.02). rendelete az állattartás szabályairól szóló 16/2000.(XI.20.) rendelet (egységes szerkezetben) Kistelek

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 20/2001(XII.12.) sz. rendelete az állatok tartásáról /Egységes szerkezetben/ A RENDELET HATÁLYA

JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 20/2001(XII.12.) sz. rendelete az állatok tartásáról /Egységes szerkezetben/ A RENDELET HATÁLYA JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20/2001(XII.12.) sz. rendelete az állatok tartásáról /Egységes szerkezetben/ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében továbbá Az országos

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő:

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő: Rád Községi Önkormányzat 10/2004 (09. 21.) rendelete az állatok tartásáról szóló 1996. évi 5. sz. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. Rád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az Alkotmány

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete az állatok tartásáról és kihajtásáról (Módosította a 14/2012.(VI.29.), a 11/2012.(V.31. KT. Rendelet) Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II.08.) rendelete a helyi állattartás szabályairól. I. fejezet

Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II.08.) rendelete a helyi állattartás szabályairól. I. fejezet Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II.08.) rendelete a helyi állattartás szabályairól Varsány község Önkormányzata az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL Kihirdetve: 2009. október 3. Fodor Krisztina Jegyző PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009.(XII.29.) Önk. rendelettel módosított 2/2009.(II.24.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Pilismarót Község

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 10/2002 (V. 24.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 10/2002 (V. 24.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Balassagyarmat Város Önkormányzatának 10/2002 (V. 24.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend község Önkormányzat Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Á S

T Á J É K O Z T A T Á S T Á J É K O Z T A T Á S Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 28-i rendes ülésén tárgyalja az alábbi formában előterjesztett és az állatok tartásáról szóló 14/2013 (XI. 28.) számú

Részletesebben

Állattartó rendelet módosítása

Állattartó rendelet módosítása Állattartó rendelet módosítása A módosítás a rendelet 15. -át, illetve az 1. számú melléklet nagytestű haszonállatokra vonatkozó szabályait érinti. A rendelet 15. -a az ebek elektronikai jellel (mikrochip)

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (IX. 01.) rendelete az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben