Zalavári József A formatervezés ökologikus szemlélete az anyag - szerkezet funkció - forma fogalomrendszer tükrében.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalavári József A formatervezés ökologikus szemlélete az anyag - szerkezet funkció - forma fogalomrendszer tükrében."

Átírás

1 Zalavári József A formatervezés ökologikus szemlélete az anyag - szerkezet funkció - forma fogalomrendszer tükrében. Hulladékgazdálkodás egy fenntartható világban Konferencia 2009 február 5-6. Visegrád, Termal Hotel Visegrád

2 Nagykörúti utasváró család Euroelement Kft. 2006

3 Februárban (2009) véget ér az egyetlen magyar hajlítottbútor-gyár, a Sellaton Hajlítottbútorgyár Zrt. 102 éves története. Idı. Lescsik Jenı szerint a sors fintora, hogy termékeik idıtállósága, tartóssága is hozzájárult a cég vesztéhez. Ha egyszer megvettek egy tonettszéket, az hosszú évtizedekig, akár generációkon is át használták. Manapság az olcsó, egyszer használatos termékek korában nem szokás már ez, gazdaságilag is kifizetıdıbb a silány minıség termelése.

4 Arda chair Designer: Enzo Mari 2004 Gyártó: HIDA Sangyo Co., Ltd Japán Gifu Prefecture AERON Designer: William Bill Stumpf and Don Chadwic 1992 Gyártó: Herman Miller, Inc, Zeeland Michigan USA A modern evolúcióelmélet nem a fejlıdésrıl, a komplexitás növekedésrıl szól elsısorban. A természetes kiválasztás elmélete ugyanis független a haladás, a fejlıdés feltételezésétıl. Maga Darwin is számos helyen emlékeztet rá: nincs olyan természeti törvény, amely azt mondaná ki, hogy a fajoknak módosulniuk kell és, hogy a módosulás növeli az élılények fejlettségét. Az új design jellegérıl pedig általánosságban annyi mondható, hogy az adott körülmények között - a vetélytársakkal összehasonlítva túlélési sikerhez vezethet.

5 Philippe Starck: Hudson Emeco 2004 Támlás szék 381. ábra 292.oldFaipari szerkezetek I. rész ideiglenes Tankönyv 1950 Tankönyvkiadó Nemzeti Vállalat Budapest A régi tárgyaknak van egy speciális aurája, egy speciális tere, ami ezeknek a mai tárgyaknak általában nincsen meg. Nem veszi körül ıket idı, nem veszik körül azok a mozdulatok, amelyek benne vannak a tárgyakban. A tárgyakban benne van az emberek keze, azok lenyomata, akik használják. S úgy érzem, rendkívül fontos, hogy olyan tárgyak vegyenek körül, amelyek kötnek minket a világhoz. Jó, hogy van egy olyan tárgy amelyik végigkísérte az életemet, látta. Ott ált a szekrény tetején, ott ált a nagyapámnál, csuda tudja, talán a dédapámnál is ott állt, s így végigkísér. És néz és figyel. S ezek a tárgyak megértik a mi életünket, ebben biztos vagyok. Itt egy viszony alakul ki az ember és a tárgyak között, és a tárgyak lassacskán beszélni kezdenek. Forrás: Az új tárgyaknak nincs arcuk, nincs történetük Bodor Ferenc interjú. Készítette:Kovács István Dersign XVII. évf..szám old

6 Design for the future According to the ICSID, (International Council of Societies of Industrial Design) "Design is a creative activity whose aim is to establish the multi-faceted qualities of objects, processes, services and their systems in whole life-cycles. Therefore, design is the central factor of innovative humanization of technologies and the crucial factor of cultural and economic exchange"

7 A design ökologikus szemlélete Az ökológia az élı organizmusok és a természeti, valamint nem természeti környezetük közötti kölcsönös viszony ( Ernst Haeckel:Székfoglaló beszéd Jéna 1866) A designökológia legfıbb célkitőzése, hogy keresse a tárgyak, tárgyrendszerek és azok környezete -az ember és a természet- közötti kölcsönhatásrendszer törvényszerőségeit és a tapasztalható változásokra, a társadalmi, gazdasági, kulturális szelekción alapuló tárgyi evolúció miértjeire választ találjon.

8 A design evolúciós szemlélete A design evolúciós szemlélete három szempont együttes alkalmazásával bıvíti az általános design elméletét és módszertanát: - A tárgyak, tárgyfajták létrejötténél feltételez egy, vagy több közös elıdöt, ıstípust, archetípust amelybıl a tárgy származtatható. - A tárgyak fejlıdésének, fejlesztésének történetét, az egymás után következı termékgenerációk változását mint a termék és a környezete közötti kölcsönhatás eredıjét tekinti. - Kutatja és megfogalmazza a tapasztalható folyamatos változás törvényszerőségeit és mőködési elveit. Összehasonlítja a tervezıi szándék és annak a környezetére gyakorolt valóságos hatását, eredményét.

9 Five chairs out of 300,000 (But with respect) AXIS oktober. Vol.123 Fa székek: design Enzo Mari HIDA Sangyo Co. Ltd. Japan 2005 A platóni filozófia szerint az archetípus a dolgok olyan elsıdleges vagy ideál modellje amely a tudat által jelenik meg. A design archetípus a tervezett, funkcionális tárgyainknak és építészeti formáinknak az eredeti, ısi alakja. Minden tárgy egy evolúciós folyamat eredményeképpen magában hordozza eredetét, saját funkcionális ısformáját és ısstruktúráját.

10 A design evolúciós szemlélete A tárgy értelmezhetı, mint a kulturális gének sajátos együttes hatására létrejött termék. A tárgy gén,vagy Richard Dawkins mém fogalmát használva, mém térképének összeállítása így a tervezés módszertanának részévé válhat. A vizsgált termék archetípusa, ıse a kiindulópont. A számba vett forma és anyagváltozások, a létrejött termék mutánsok, a funkciókeresztezıdések feltérképezésével elénk tárul a tárgy családfája, helyesebben termékfája. A tárgyak származtatási vonalainak felrajzolásakor mindinkább egy a belsı, öntörvényő, önálló logikai rendre utaló háló mintázatának képe tárul fel elıttünk. Következtetéseket vonhatunk le a jövıbeni lehetséges változatokról és elemezhetjük a variációk esetleges környezetre gyakorolt hatását. Érthetıvé válik számunkra, hogy a tárgyak miként képesek befolyásolni egymásra gyakorolt hatásaik révén egymás változásait.

11 A fenntartható fejlıdés A Hermann Miller környezetbarát programjának logója (1991) A fenntartható fejlıdés a fejlıdés olyan formája, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövı generációit a saját szükségleteik kielégítésének lehetıségétıl. (Közös Jövınk Jelentés. Our Common Future ENSZ Környezetvédelmi Bizottság elnök: Gro Harlem Brutland1987) Nem lehet természettudományos gondolkodással gépet építeni, és azután szentimentalizmussal, olyan primitív érzésekkel, mint önzés, kapzsiság, uralomvágy vezetni. Ebbıl katasztrófa lesz, katasztrófa kell, hogy legyen. Ha emellett kitartunk, a helyzet olyan arányban válik fokozódóan veszélyessé, amilyen mértékben a természettudomány tovább építi az ı gépezetét és állítja a természet erıit a szolgálatába Szent-Györgyi Albert: A tudomány. Irodalom, Tudomány, 1945 dec.1.szám

12 A fenntartható fejlıdés A fenntarthatóság legfontosabb céljai és feltételei a következık: -a folyamatos szociális jobblét megvalósítása -az emberek alapvetı szükségleteinek kielégítése, az erıforrásokból -származó haszon igazságos elosztása, az egyenlı lehetıségek biztosítása -a holisztikus gondolkodásmód, a szektorok közötti integráció -az erıforrások fenntartható és az eltartó képesség szerinti használata -a környezetminıség biztosítása.

13 Ökodesign úttörıi Victor Papanek ( ) William McDonough

14 A bölcsıtıl a bölcsıig /Cradle to cradle CRADLE TO CRADLE DESIGN Cradle to Cradle Design is MBDC's design paradigm, based on principles and an understanding of the pursuit of value, as well as MBDC's processes for product and material research and development, and for educating and training. At a fundamental level, the new paradigm proposes that human design can learn from nature to be effective, safe, enriching, and delightful. Cradle to Cradle Design models human industry on nature's processes, in which materials are viewed as nutrients circulating in healthy, safe metabolisms. Industry must protect and enrich ecosystems nature's biological metabolism while also maintaining safe, productive technical metabolism for the high-quality use and circulation of mineral, synthetic, and other materials.

15 Ökoteizmus. Cradle to Cradle Design nurtures a company's relationship with its customers by helping clients design products that can be perpetually recycled and "reincarnated," leased again and again to a customer base.

16 Ökodesign Ökodesign mint terméktervezés A termékfejlesztés ökológiai szemlélető formája, amely három tényezı, a természeti környezet tisztasága, a gazdaság profitigénye és a szociális szükségletek közötti egyensúly megteremtésére törekszik. Ökodesign mint termék Az ökodesign, mint egy ökológiai szempontból elkötelezett tervezési módszer eredményeképpen létrejött ökotermék, olyan fizikai, esztétikai és szimbolikus tulajdonságokkal rendelkezı termék amely az azt használó igényeinek kielégítése mellett figyelembe veszi a mőködése teljes életciklusa alatt környezetre gyakorolt káros hatásokat és azokat a lehetı legkisebb mértékőre csökkentetve mőködik.

17 Ökodesign Ökodesign mint módszertan Charles Eames Hermann Miller Az Ökodesign öt önálló szakmai terület összekapcsolásával alakítja ki saját integráló módszertanát: 1. Technológia - ökoanyagok, ökotechnológiák 2. Gazdaságtudományok ökoszociális gazdaság 3. Természettudományok -Ökológia, evolúcióbiológia 4. Esztétika- ökoesztétika, ökoszemiotika, ökomorfológia 5. Filozófia ökofilozófia, humán ökológia Az ökodesign mindezt egy holisztikus,a gazdaság és társadalom tudományok, a filozófia tudományok, az antropológia, a design elméleti ismereteket hasznosítva azt rendszerelméleti alapon elemzı és értelmezı termék és cégfilozófia segítségével valósítja meg.

18 Ökodesign

19 Az ökodesign kritériumrendszere IF Ökodesign Díj kritérium rendszere - Anyagok kiválasztása - Anyagok hatékonysága - Energia felhasználás és alkalmazás hatékonysága - Technológia kiválasztás és mőködtetés hatékonysága - Visszaforgathatóság - Hosszú élettartam és szervizelhetıség - Javíthatóság - Könnyő szervizelhetıség és fenntartás - Funkcionalitás (technikai, szemantikai, ergonómiai, esztétikai, biztonsági) - Ár és alkalmazás a telített piac figyelembevételével - Használati stratégia - Infrastrukturák - Innováció színvonala, ökológiai hatása a jövıben - A vásárlóra gyakorolt hatások

20 A kutató tervezés- Ökodesign A forma kutatói Az anyag kutatói A struktúra kutatói A funkció kutatói Panton Vitra 1990 Frank O. Ghery Guggenheim Muzeum Bilbao Alberto Meda Light Light Donald Judd 2003 Scott Burton: Semi-circle Table 1988 steel Buckminster Fuller ( ) Stefano Marzano Philips Design

21 Advanced ecodesign Alberto Meda ALIAS, Grumiello del Monte (BG) Italy 1987 Egy feladatot minimális anyagfelhasználással megoldani, tulajdonképpen az egyetlen érdekes probléma. Bernard Lafaille Otto Frei: Tents as Ideal Buildings The Japan Architecht Tokio 7, A Kisérleti Ökodesign (Experimental Eco Design) kísérleti mőködı prototípusaival az új terméktervezıi és termékfejlesztıi gondolkodást szemléltetve ajánlják a társadalom számára a már eredetében is az ökológiai szemléletet megtestesítı lehetséges jövıt.

22 Design for the future DEFINITION OF DESIGN I. IDSA Task Design seeks to discover and assess structural, organisational, functional, expressive and economic relationships, with the task of: Enhancing global sustainability and environmental protection (global ethics) Giving benefits and freedom to the entire human community, individual and collective Final users, producers and market protagonists (social ethics) Supporting cultural diversity despite the globalisation of the world (cultural ethics) Giving products, services and systems, those forms that are expressive of (semiology) and coherent with (aesthetics) their proper complexity.

23 Kenji Ekuan Kenji Ekuan: A japán ételhordó doboz esztétikája The Mit Press a forma szépsége esztétikum 2.megszerzett, szerkesztett funkció 3. kreativitás ösztönzése 4.sokféleség egysége 5.mindent átható hasonulás 6.érzékelés fejlesztése 7.takarékosság kultúrája 8. alapvetı kedvesség, a szolgálatkészség kultúrája "Design is an origin of the improvement of our life, we can obtain physically, spiritually and socially healthy environmental condition through design."

A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János

A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János Napjainkban a jövıért és a természetért való aggodalom az etikus viselkedéssel kapcsolatban is új szempontokat állított elıtérbe. A bioetikus V. Potter

Részletesebben

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai

Részletesebben

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága Rosta Miklós Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék Témavezetı: Prof. Dr. Hámori Balázs, Cs.C. Rosta Miklós, Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti

Részletesebben

MAROSÁN GYÖRGY Mi az ember? egy evolúciós szintézis körvonalai

MAROSÁN GYÖRGY Mi az ember? egy evolúciós szintézis körvonalai MAROSÁN GYÖRGY Mi az ember? egy evolúciós szintézis körvonalai Human being outline of an evolutionary theory The article starts from the ancient problem of the philosophy: why one can identify so many

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

DR. GÉRÓ IMRE * Szövetkezés és marketing (A fogyasztási szövetkezeti kereskedelem aspektusából)

DR. GÉRÓ IMRE * Szövetkezés és marketing (A fogyasztási szövetkezeti kereskedelem aspektusából) DR. GÉRÓ IMRE * Szövetkezés és marketing (A fogyasztási szövetkezeti kereskedelem aspektusából) Co-operative Alliances and Marketing (From the view of theconsumer s Co-operatives s Trading) The co-operative

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

A BIODIVERZITÁS ÉRTÉKELÉSE INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBŐL BELA GYÖRGYI. Doktori értekezés

A BIODIVERZITÁS ÉRTÉKELÉSE INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBŐL BELA GYÖRGYI. Doktori értekezés A BIODIVERZITÁS ÉRTÉKELÉSE INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBŐL BELA GYÖRGYI Doktori értekezés Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Környezetgazdaságtani tanszék 2012. október 10. doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia

Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Alapvetés 2010 Harmadik, javított kiadás Szerkesztette: Vásárhelyi Judit Magyar Környezeti

Részletesebben

BRÜSSZELI NYILATKOZAT

BRÜSSZELI NYILATKOZAT BRÜSSZELI NYILATKOZAT A nyelvtanulási motiváció erısítése rendszerszintő és intézményi szintő irányelveken, stratégiákon és jó gyakorlatokon keresztül MOLAN Network for the exchange of information about

Részletesebben

12 TUDÓS A 21. SZÁZADRÓL

12 TUDÓS A 21. SZÁZADRÓL 12 TUDÓS A 21. SZÁZADRÓL 1 2 3 12 TUDÓS A 21. SZÁZADRÓL TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2009 4 A kötet a Miniszterelnöki Hivatal és a Magyar Tudományos Akadémia 2008 2009. évi stratégiai kutatási programja

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET

ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET ANDRAGOGY AND CULTURAL THEORY II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014 Tanulmányok / Studies Brachinger Tamás Közösségi művelődés valódi lehetőség-e a kulturális ágazatban? Maróti Andor

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Journal of Central European Green Innovation 1 (1) pp. 71-82 (2013) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS A KÖRNYEZETIPAR

Részletesebben

MERRE TOVÁBB EURÓPA? EUROPE: WHICH IS THE WRIGHT DIRECTION? Bevezetés TAKSÁS BALÁZS

MERRE TOVÁBB EURÓPA? EUROPE: WHICH IS THE WRIGHT DIRECTION? Bevezetés TAKSÁS BALÁZS VÉDELEM GAZDASÁGTAN TAKSÁS BALÁZS MERRE TOVÁBB EURÓPA? EUROPE: WHICH IS THE WRIGHT DIRECTION? A közgazdászok és a politikusok is egyetértenek abban, hogy Európa elıtt két nagy kihívás áll: sikeresen helytállni

Részletesebben

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ÉRTEKEZÉS RICZ JUDIT TÉMAVEZETŐ: DR. CSABA LÁSZLÓ DEBRECEN 2008. TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ:

Részletesebben

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Abuczki Ágnes A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Tartalomjegyzék I. Téma bemutatása és indoklása... 2 Külsı kapcsolatok és kutatói eredményesség... 4 II. Kutatói teljesítmény,

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

Információs társadalom mi az? Egy kifejezés jelentése, története és fogalomkörnyezete

Információs társadalom mi az? Egy kifejezés jelentése, története és fogalomkörnyezete Információs társadalom mi az? Egy kifejezés jelentése, története és fogalomkörnyezete Szerzı: Z. Karvalics László Budapest, 2007. március-május A tananyag megírását és kiadását támogatta: Az Európai Bizottság

Részletesebben

G. Fodor Gábor. (Századvég Alapítvány, kutatási igazgató)

G. Fodor Gábor. (Századvég Alapítvány, kutatási igazgató) Jó és rossz kormányzás Magyarországon, Avagy a demokratikus minõség mérésének problémája * G. Fodor Gábor (Századvég Alapítvány, kutatási igazgató) összefoglaló A politikatudomány a demokrácia tudománya.

Részletesebben

FIZIOTERÁPIA AZ EGÉSZSÉGTURIZMUSBAN

FIZIOTERÁPIA AZ EGÉSZSÉGTURIZMUSBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET GYULA FIZIOTERÁPIA AZ EGÉSZSÉGTURIZMUSBAN oktatási segédlet 2010. SZERZİK: Hojcska Ágnes Erzsébet gyógytornász Gyulai Várfürdı Kft.,

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben Az innovációs

Részletesebben

Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN A boldogság nem állapot, hanem aktivitás. (Arisztotelész) Az életminıség fogalma és jelentısége a modern társadalmak központi célkitőzéseként

Részletesebben

Közgazdasági elméletek

Közgazdasági elméletek Közgazdasági elméletek Oktatási segédlet Összeállította: Dr. Karajz Sándor 1 Tartalomjegyzék 1. A fogyasztói elméletek kiterjesztése 2. Piaci stratégiai cselekvések leírása játékelméleti modellek segítségével

Részletesebben

Bolygatott élıhelyek állapotfelmérése a fenntartható mezıgazdaság és a biodiverzitás megırzése irányelveinek figyelembevételével

Bolygatott élıhelyek állapotfelmérése a fenntartható mezıgazdaság és a biodiverzitás megırzése irányelveinek figyelembevételével DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZİGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NÖVÉNYTUDOMÁNYI INTÉZET INTERDISZCIPLINÁRIS AGRÁR- ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezetı: Prof. dr. Nagy János MTA

Részletesebben

Az utóbbi fél évszázad változásai nyomán a társadalmi-gazdasági

Az utóbbi fél évszázad változásai nyomán a társadalmi-gazdasági A TANULÁS DIMENZIÓI ÉS A TUDÁS SZERVEZŐDÉSE Az utóbbi fél évszázad változásai nyomán a társadalmi-gazdasági fejlődéssel foglalkozó elemzések középpontjába került a tudás, a tanulás és az oktatás. Három

Részletesebben

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban ÉPÍTÉSZ SZEMINÁRIUM 2004 Megjelent a Phare Access (2001 HU 0104-03-01-0017) támogatásával Program

Részletesebben

A környezeti számvitel regionális vonatkozásai

A környezeti számvitel regionális vonatkozásai Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 288-296. o. A környezeti számvitel regionális vonatkozásai Ván Hajnalka 1 A környezeti problémák egyre

Részletesebben

Közgazdasági ismeretek

Közgazdasági ismeretek Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ KÉZIRAT TÁMOP projekt részére Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ Szerzı: Bacsi Zsuzsanna Pannon Egyetem Georgikon Kar Lektor:????

Részletesebben