Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium 9023 Győr, Szabolcska Mihály utca 5. KÖZZÉTÉTELI LISTA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium 9023 Győr, Szabolcska Mihály utca 5. KÖZZÉTÉTELI LISTA"

Átírás

1 03025 Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium 9023 Győr, Szabolcska Mihály utca 5. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik. 1. Intézmény adatai OM azonosító: Intézmény neve: Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium Székhely címe: 9023 Győr, Szabolcska Mihály utca 5. Székhelyének megyéje: Győr-Moson-Sopron Intézményvezető neve: Derczó Tibor Telefonszáma: 96/ címe: Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: Ellátott feladatok: -általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat) -általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat) -szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam) -szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok) -szakközépiskolai nevelés-oktatás ( től kifutó rendszerben) -szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés től kifutó rendszerben) -kollégiumi nevelés-oktatás 2. Fenntartó adatai Fenntartó: Győri Tankerületi Központ Fenntartó címe: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 1. Fenntartó típusa: tankerületi központ Képviselő neve: Blazovicsné Varga Marianna Telefonszáma: 0630/ címe: 3. Az intézmény működő feladatellátási helyei Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium (9023 Győr, Szabolcska Mihály utca 5.) Ellátott feladatok: - általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat) - általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat) 1 /

2 - szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam) - szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok) - szakközépiskolai nevelés-oktatás ( től kifutó rendszerben) - szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés től kifutó rendszerben) Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium Szabolcska Mihály Utcai Telephelye (9023 Győr, Szabolcska Mihály utca 6.) Ellátott feladatok: - kollégiumi nevelés-oktatás 4. Intézmény statisztikai adatai Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint 201-es statisztikai adatok alapján Összes feladatel látási helyek száma Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Összesen ebből Összesen ebből leányok gyógype felnőttok nők dagógiai tatásban nevelésb résztvev en, ők oktatásb an résztvev ők Sikeres szakmai vizsgát tett tanulók száma Sikeres érettségi vizsgát tett tanulók száma Osztályt erem, szaktant erem/cso portszob a összesen Osztályo k, csoporto k száma összesen Nem pedagógus munkakörben dolgozók nyitólétszáma Összese n Óvoda Általános iskola , Szakközépiskola Szakiskola, készségfejlesztő iskola Gimnázium Szakgimnázium , Fejlesztő nevelés - oktatás Összesen (s01+s s0) Alapfokú művészetoktatás , Kollégium , Logopédiai ellátás Nevelési tanácsadás Szakértői bizottsági tevékenység Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Konduktív pedagógiai ellátás Gyógytestnevelés Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása Pedagógiai-szakmai szolgáltatások 2 / ebből nők

3 Kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat 201-es statisztikai adatok alapján Teljes munkaidős Darabsz ám 1-4. évfolyam on 5-8. évfolya mon (ált. iskolába n, gimnázi umban) Gimnázium évfolyamán, szakközépiskolában, szakiskolában, készségfejlesztő iskolában, illetve szakgimnázium nem szakképző évfolyamán közismereti tárgyat tanít összese n ebből szakköz épiskola két éves érettségi re felkészít ő évf. szakmai elméleti tárgyat szakmai gyakorl ati Szakgimnázium szakképző évfolyamán elméleti tárgyat gyakorl ati Alapfok ú művész eti iskolába n Kollégi umban Pedagóg iai szakszol gálatnál, utazó gyógype dagógus i, utazó kondukt ori hálózat, kiegészí tő nemzeti ségi nyelvok tatás feladatn ál tanít tanít foglalkoztatott Fejleszt ő nevelésoktatásb an ebből nő Részmunkaidős ebből nő Óraadó ebből nő Összesen (s01+s03+s05) ebből nő (s02+s04+s06) Összese n (o01+ +o04+o o13) 3 /

4 Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai 201-es statisztikai adatok alapján Évfolyamok összesen összesen ből lány Gyermekek, tanulók száma leány más településről bejáró egész napos iskolai oktatásban részesül váltakozó (de-du) oktatásban részesül összevont osztályba járó integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő Öss zese n napközis tanuló délutáni egyéb foglalkozáson résztvevő évfolyamismétlő (s14+s15) ebből leány eredményesen végzett, de ismétel évfolyamismétlésre utasított magántanuló ebből sajátos nevelési igényű otthont nyújtó ellátásban részesülő hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók feladat-ellátási hely típust gimnáziumból jött szakgimnáziumból jött szakközépiskolából, szakiskolából, készségfejlesztő iskolából jött a 9. évfolyamosok közül a 8. évfolyamot az előző tanévben végezte utolsó éves egy idegen nyelvet tanulók száma kettő idegen nyelvet tanulók száma három vagy több idegen nyelvet tanulók száma nyelvoktatásban nem részesül nyelvoktatás alól felmentett tandíjas térítési díjas rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő más településről bejáró hátrányos helyzetű gyermek, tanuló más településről bejáró halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló kezdő évfolyamos tanulók száma kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók Öss zese nbő l lány Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium Szabolcska Mihály Utcai Telephelye 4 /

5 5. Általános adatok A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: A beiratkozásra meghatározott idő: június 22. 8:00-16:00 A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: A 2018/19. tanévre: Ágazat: Előadóművészet SzakképesítésTáncos II. (Klasszikus balett-táncos) OKJ szám: Ágazat: Előadóművészet SzakképesítésTáncos II. (Kortárs-modern táncos) OKJ szám: Ágazat: Képző- és iparművészet Szakképesítés Festő OKJ szám: Ágazat: Képző- és iparművészet Szakképesítés Grafikus OKJ szám: Ágazat: Képző- és iparművészet Szakképesítés Festő OKJ szám: Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is: 8/2014. (XI. 25.) KLIK elnöki utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Térítési- és Tandíjszámítási Szabályzata kiadásáról A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai: Nem áll rendelkezésre adat. A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai: A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: SZMSZ: Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai: MUNKATERV: A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával: Nem áll rendelkezésre adat. Utolsó frissítés: Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei : A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok: A 2016/1-es tanévben: évfolyamismétlésre kötelezettek száma: 0 fő 250 óránál többet mulasztottak száma: 5 fő másik oktatási intézménybe távozottak: 11 fő Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei: 5 /

6 tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=03025 A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége: Pedagógiai program: A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: Pedagógiai program: Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: Pedagógiai Program: Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: Az intézményben 13 évfolyamon 13 osztály működik 1. osztály 19 fő 2. osztály 22 fő 3. osztály 19 fő 4. osztály 1 fő 5. osztály 25 fő 6. osztály 1 fő. osztály 20 fő 8. osztály 20 fő 9. osztály 31 fő 10. osztály 32 fő 11. osztály 29 fő 12. osztály 21 fő 13. osztály 16 fő Utolsó frissítés: Speciális közzétételi lista kollégiumi feladatot ellátó intézményeknek A szabadidős foglalkozások köre: Szabadidős foglalkozások köre a kollégiumban: sport kézművesség kommunikáció és illemtan szocioterápia angol nyelv Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége: Kollégiumunkban nem működik externátusi ellátás. A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám: Kollégiumi csoportok száma négy (4) I. csoport 21 fő II. csoport 21 fő III. csoport 20 fő IV. csoport 20 fő 6 /

7 Utolsó frissítés: Működését meghatározó dokumentumok Szervezeti és működési szabályzat: Házirend: Pedagógiai program: A közzétételi lista letöltésének dátuma: február 14. /

8 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához ALAPVÉGZETTSÉG EGYÉB VÉGZETTSÉGEK ELLÁTOTT FELADATOK 1. tanító, kollégiumi nevelő, DÖK vezető 2. Zongora szakoktató zongora korrepetitor Művészeti rajz szakos ének speciális kollégiummal Magyar nyelv és irodalom szakos Angol nyelvet oktató pedagógus az általános iskola1-6 osztályában népművelés szakkollégiumi képzéssel művészettörténet szakos néptánc szakirány, népi játékok okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, közoktatásvezető szakvizsga okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész történelem szakos, földrajz szakos, okleveles földrajz szakos, közoktatásvezető szakvizsga középiskolai képzőművész- kollégiumi nevelő, általános iskolai, intézményvezető-helyettes. osztályfőnök, munkaközösségvezető, osztályfőnök általános iskolai, intézményvezető 8. Zongora előadóművész zongora korrepetitor 9. Okleveles történelem szakos bölcsész és 10. Táncpedagógusmodern társastánc 11. Magyar nyelv és irodalom szakos 12. Tervezőgrafikus könyvtáros okleveles tervezőgrafikusművész, okleveles képzőművész kollégiumi nevelő modern társastánc általános iskolai, munkaközösség vezető, osztályfőnök középiskolai képzőművész- 13. Magyar-orosz szakos általános iskolai kollégiumi nevelő

9 14. Táncpedagógusmoderntánc 15. Balettművész 16. Testnevelés szakos tánctörténeti szakos szak, okleveles tánc (moderntánc) tánctörténeti szakos szak, klasszikus balett gyógytestnevelő, közoktatásvezető szakvizsga 1. Magyar nyelv és irodalom szakos okleveles ének-zene szakos általános iskolai kollégiumi nevelő 18. Táncpedagógusklaszzikus balett okleveles tánc (klasszikus balett), tagozatvezető 19. pedagógiai szakkollégiumi képzéssel dráma szakos, művelődési és felnőttképzési menedzser tanító,, osztályfőnök 20. Matematika szakos okleveles matematika szakos, fizika szakos általános iskolai, középiskolai, intézményvezető-helyettes, munkaközösségvezető 21. Balettművész 22. tanító technika szakkollégiumi képzéssel népművelés szakkollégiumi képzéssel Okleveles zeneművész Klasszikus balett fejlesztő pedagógus szakvizsga háztartásökonómia-életvitel szakos, szakvizsga zongoraművész tanító, osztályfőnök tanító, munkaközösségvezető, osztályfőnök zongora korrepetitor 2. Gyógytestnevelő 28. Táncpedagógus egészség 29. Zongora kamaraművész zongora korrepetitor

10 30. rajz szakkollégiumi képzéssel rajz szakos, okleveles vizuális és környezetkultúra szakos, közoktatásvezető szakvizsga általános iskolai, tagozatvezető 31. Festőművész középiskolai képzőművész- 32. szórakoztató zenész-gitár zongora korrepetitor 33. Ének-zene, népzene okleveles ének-zene kollégiumi nevelő 34. Okleveles tánc 35. Történelem szakos könyvtáros, történelem szakos könyvtáros,, osztályfőnök 36. Műszaki okleveles üzemmérnök általános iskolai, középiskolai, osztályfőnök 3. Táncpedagógusmoderntánc okleveles tánc (moderntánc) 38. Művészeti rajz szakos 39. Táncos és próbavezető Klasszikus balett Matematika szakos 42. Okleveles formatervező művész művészettörténet szakos okleveles tánc (klasszikus balett) művelődési és felnőttképzési menedzser fizika szakos középiskolai képzőművész- általános iskolai, középiskolai, osztályfőnök, munkaközösségvezető középiskolai képzőművész Táncpedagógus 45. Festőművész középiskolai képzőművész- 46. Klasszikus balett művelődési és felnőttképzési menedzser, család- és gyermekvédelmi szakos, közoktatásvezető szakvizsga minőségbiztosítási szakirányú pedagógus, szakvizsga, fejlesztő pedagógus kollégiumvezető tanító, osztályfőnök

11 49. Biológia szakos kémia szakos általános iskolai, középiskolai, osztályfőnök, munkaközösségvezető 50. Szobrász művész középiskolai képzőművész- 51. magyar nyelv és irodalom műveltségi területen tanító 52. Művészeti rajz szakos művészettörténet szakos középiskolai képzőművész- 53. Műszaki autógépész üzemmérnök kollégiumi nevelő , ember és társadalom műveltségi területen Klasszikus zongora előadóművész Képi ábrázolás alapszakos festő6grafikus (díszítő szobrász) gyógypedagógus, mozgásfejlesztő általános iskolai, fejlesztő pedagógus, osztályfőnök zongora korrepetitor középiskolai képzőművész-, munkaközösségvezető 5. Sportoktató 58. Okleveles középiskolai testnevelő akrobatika 59. Földrajz szakos orosz szakos általános iskolai, középiskolai, Klasszikus balett Művészeti rajz szakos Angol szakos nyelv művelődési és felnőttképzési menedzser művészettörténet szakos történelem szakos középiskolai középiskolai képzőművész- általános iskolai, középiskolai, munkaközösségvezető Okleveles etika, emberés társadalomismeret szakos Okleveles művészettörténet szakos bölcsész és okleveles színháztörténet szakos bölcsész általános iskolai, középiskolai 65. Zongora szakoktató zongora korrepetitor

12 66. Ének-zene szakos általános iskolai általános iskolai 6. Mozgókép és médiaismeret pedagógus okleveles pedagógia, mérnök (műszaki) kollégiumi nevelő 68. Német szakos nyelv történelem szakos, okleveles német nyelv és irodalom szakos középiskolai általános iskolai, középiskolai 69. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai általános iskolai, középiskolai 0. Matematika szakos fizika szakos, szerkesztő és ábrázoló geometria szakos 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége ALAPVÉGZETTSÉG EGYÉB VÉGZETTSÉGEK ELLÁTOTT FELADATOK 1. Érettségi műszaki menedzser iskolatitkár 2. Hangmester rendszergazda

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium 9330 Kapuvár, Fő tér Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium 9330 Kapuvár, Fő tér Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 030692 Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium 9330 Kapuvár, Fő tér 25. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Kertai Általános Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai. 3. Az intézmény működő feladatellátási helyei

Kertai Általános Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai. 3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 037059 Kertai Általános Iskola 8492 Kerta, Kossuth Lajos utca 6. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

Részletesebben

Szakolyi Arany János Általános Iskola, Szakközépiskola és Gimnázium KÖZZÉTÉTELI LISTA

Szakolyi Arany János Általános Iskola, Szakközépiskola és Gimnázium KÖZZÉTÉTELI LISTA 033557 Szakolyi Arany János Általános Iskola, Szakközépiskola és Gimnázium 4234 Szakoly, Mátyás király utca 10. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola 4034 Debrecen, Komáromi Csipkés Gy. tér Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola 4034 Debrecen, Komáromi Csipkés Gy. tér Intézmény adatai. 2. 031094 Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola 4034 Debrecen, Komáromi Csipkés Gy. tér 9. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti

Részletesebben

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai. 3. Az intézmény működő feladatellátási helyei

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai. 3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 202987 Gyulai Dürer Albert Általános Iskola 5700 Gyula, Szent István utca 29 KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA

Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA 031172 Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 4211 Ebes, Széchenyi tér 5. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dél-Pesti Tankerületi Központ Fenntartó címe: 1212 Budapest XXI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 59/a

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dél-Pesti Tankerületi Központ Fenntartó címe: 1212 Budapest XXI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 59/a 035182 Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola 1214 Budapest XXI. kerület, Tejút utca 10. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a

Részletesebben

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola 3564 Hernádnémeti, Petőfi Sándor utca 85.

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola 3564 Hernádnémeti, Petőfi Sándor utca 85. 029122 Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola 3564 Hernádnémeti, Petőfi Sándor utca 85. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési

Részletesebben

Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 203190 Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola 8692 Szőlősgyörök, Iskola utca 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti

Részletesebben

Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8624 Balatonszárszó, Vörösmarty utca 6.

Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8624 Balatonszárszó, Vörösmarty utca 6. 034099 Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8624 Balatonszárszó, Vörösmarty utca 6. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Fenntartó címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Fenntartó címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. 036810 Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda 8200 Veszprém, Avar utca 7/A. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola 1033 Budapest III. kerület, Harrer Pál utca Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola 1033 Budapest III. kerület, Harrer Pál utca Intézmény adatai. 2. 039626 Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola 1033 Budapest III. kerület, Harrer Pál utca 7. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Bocskai István Református Általános Iskola 8183 Papkeszi, Fő utca Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Bocskai István Református Általános Iskola 8183 Papkeszi, Fő utca Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 201206 Bocskai István Református Általános Iskola 8183 Papkeszi, Fő utca 34. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dél-Pesti Tankerületi Központ Fenntartó címe: 1212 Budapest XXI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 59/a

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dél-Pesti Tankerületi Központ Fenntartó címe: 1212 Budapest XXI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 59/a 035158 Budapest XXIII. Kerületi Páneurópa Általános Iskola 1238 Budapest XXIII. kerület, Táncsics Mihály utca 25-33. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Fenntartó címe: 1145 Budapest XIV. kerület, Pétervárad utca 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Fenntartó címe: 1145 Budapest XIV. kerület, Pétervárad utca 2. 034546 ZUGLÓI NAPRAFORGÓ ÓVODA 1145 Budapest XIV. kerület, Újvidék sétány 3-5 KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai. 3. Az intézmény működő feladatellátási helyei

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai. 3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 101747 Budapest Táncművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája 1036 Budapest III. kerület, Perc utca 2. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA SÁGVÁRI BÓBITA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (8654 Ságvár, Petőfi utca 44.) Ellátott feladatok: - bölcsődei ellátás - óvodai nevelés

KÖZZÉTÉTELI LISTA SÁGVÁRI BÓBITA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (8654 Ságvár, Petőfi utca 44.) Ellátott feladatok: - bölcsődei ellátás - óvodai nevelés 033917 SÁGVÁRI BÓBITA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 8654 Ságvár, Petőfi utca 44. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

Részletesebben

Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium 2117 Isaszeg, Gábor Dénes köz 1. KÖZZÉTÉTELI LISTA

Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium 2117 Isaszeg, Gábor Dénes köz 1. KÖZZÉTÉTELI LISTA 3263 Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium 2117 Isaszeg, Gábor Dénes köz 1. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Egri Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger, Mátyás király út

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Egri Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger, Mátyás király út 202903 Egri Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger, Mátyás király út 52-54. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. KISTARCSAI GESZTENYÉS ÓVODA 2143 Kistarcsa, Eperjesi út Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. KISTARCSAI GESZTENYÉS ÓVODA 2143 Kistarcsa, Eperjesi út Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 032852 KISTARCSAI GESZTENYÉS ÓVODA 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Kelet-Pesti Tankerületi Központ Fenntartó címe: 1106 Budapest X. kerület, Keresztúri út 7-9.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Kelet-Pesti Tankerületi Központ Fenntartó címe: 1106 Budapest X. kerület, Keresztúri út 7-9. 034954 Kőbányai Harmat Általános Iskola 1104 Budapest X. kerület, Harmat utca 88. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Általános adatok: Az intézmény működő feladatellátási helyei: 1221 Budapest, Törley tér 3-4. (székhely) 1225 Budapest, Bartók Béla út 4.

Általános adatok: Az intézmény működő feladatellátási helyei: 1221 Budapest, Törley tér 3-4. (székhely) 1225 Budapest, Bartók Béla út 4. Általános adatok: Az intézmény működő feladatellátási helyei: 1221 Budapest, Törley tér 3-4. (székhely) 1225 Budapest, Bartók Béla út 4. (telephely) Óvodapedagógusok száma: 24 fő Ebből: Felsőfokú végzettséggel

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA FEHÉRGYARMATI Eszterlánc Óvoda Hadház utcai Óvodája (4900 Fehérgyarmat, Hadház utca 4) Ellátott feladatok: - óvodai nevelés

KÖZZÉTÉTELI LISTA FEHÉRGYARMATI Eszterlánc Óvoda Hadház utcai Óvodája (4900 Fehérgyarmat, Hadház utca 4) Ellátott feladatok: - óvodai nevelés 202319 Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda 4900 Fehérgyarmat, Szent I tér 2 KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola 8000 Székesfehérvár, Malom utca Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola 8000 Székesfehérvár, Malom utca Intézmény adatai. 2. 200330 Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola 8000 Székesfehérvár, Malom utca 6. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Nagymágocsi Hunyadi János Általános Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

Nagymágocsi Hunyadi János Általános Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 201172 Nagymágocsi Hunyadi János Általános Iskola 6622 Nagymágocs, Rákóczi Ferenc utca 27. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium 8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium 8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 040659 Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium 8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 13. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi utca Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi utca Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 027737 Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi utca 14. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Hankó László Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 4440 Tiszavasvári, Báthory utca Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Hankó László Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 4440 Tiszavasvári, Báthory utca Intézmény adatai. 2. 040082 Hankó László Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 4440 Tiszavasvári, Báthory utca 1. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde (9763 Vasszécseny, Arany J. utca 9.) Ellátott feladatok: - óvodai nevelés

KÖZZÉTÉTELI LISTA Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde (9763 Vasszécseny, Arany J. utca 9.) Ellátott feladatok: - óvodai nevelés 036566 Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde 9763 Vasszécseny, Arany J. utca 9. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Gyulai Dürer Albert Általános Iskola 5700 Gyula, Szent István utca Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Gyulai Dürer Albert Általános Iskola 5700 Gyula, Szent István utca Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 202987 Gyulai Dürer Albert Általános Iskola 5700 Gyula, Szent István utca 29 KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 8300 Tapolca, Templom domb Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 8300 Tapolca, Templom domb Intézmény adatai. 2. 101607 Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 8300 Tapolca, Templom domb 6. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Belső-Pesti Tankerületi Központ Fenntartó címe: 1071 Budapest VII. kerület, Damjanich utca 6.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Belső-Pesti Tankerületi Központ Fenntartó címe: 1071 Budapest VII. kerület, Damjanich utca 6. 034937 Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola 1092 Budapest IX. kerület, Bakáts tér 12. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A jogszabály mai napon (2015.IV.29.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 10.

Részletesebben

Gulner Gyula Általános Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai. 3. Az intézmény működő feladatellátási helyei

Gulner Gyula Általános Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai. 3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 035122 Gulner Gyula Általános Iskola 1183 Budapest XVIII. kerület, Gulner Gyula utca 2. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8440 Herend, Iskola utca Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8440 Herend, Iskola utca Intézmény adatai. 2. 037130 Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8440 Herend, Iskola utca 8. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 2092 Budakeszi, Széchenyi utca Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 2092 Budakeszi, Széchenyi utca Intézmény adatai. 2. 032460 Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 2092 Budakeszi, Széchenyi utca 141. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Szent Pál Marista Általános Iskola 5300 Karcag, Zádor út Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Szent Pál Marista Általános Iskola 5300 Karcag, Zádor út Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 201341 Szent Pál Marista Általános Iskola 5300 Karcag, Zádor út 3. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Borsodsziráki Bartók Béla Általános Művelődési Központ (3796 Borsodszirák, Fő út 47.) Ellátott feladatok: - óvodai nevelés

KÖZZÉTÉTELI LISTA Borsodsziráki Bartók Béla Általános Művelődési Központ (3796 Borsodszirák, Fő út 47.) Ellátott feladatok: - óvodai nevelés 202437 Borsodsziráki Bartók Béla Általános Művelődési Központ 3796 Borsodszirák, Fő út 47. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 3300 Eger, Ifjúság utca Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 3300 Eger, Ifjúság utca Intézmény adatai. 2. 031598 Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 3300 Eger, Ifjúság utca 2. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Kispesti Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium 1193 Budapest XIX. kerület, Vécsey utca 9-13.

Kispesti Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium 1193 Budapest XIX. kerület, Vécsey utca 9-13. 035152 Kispesti Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium 1193 Budapest XIX. kerület, Vécsey utca 9-13. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Fertődi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde telephelye (9431 Fertőd, Mentes Mihály utca 1/a) Ellátott feladatok: - óvodai nevelés

KÖZZÉTÉTELI LISTA Fertődi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde telephelye (9431 Fertőd, Mentes Mihály utca 1/a) Ellátott feladatok: - óvodai nevelés 030460 Fertődi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 9431 Fertőd, Madách sétány 2. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvány Fenntartó címe: 1078 Budapest VII. kerület, Dembinszky utca 34.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvány Fenntartó címe: 1078 Budapest VII. kerület, Dembinszky utca 34. 200304 Facultas Humán Gimnázium 1078 Budapest VII. kerület, Hernád utca 42-46 KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a es nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a es nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 06-20/4188169 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2018-2019-es nevelési évre

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1. 200894 Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi utca 29.

Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi utca 29. 030175 Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi utca 29. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Tiszavasvári Általános Iskola 4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Tiszavasvári Általános Iskola 4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 200936 Tiszavasvári Általános Iskola 4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 8. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

Részletesebben

Mandulafa Waldorf Óvoda Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA

Mandulafa Waldorf Óvoda Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA 201314 Mandulafa Waldorf Óvoda Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7635 Pécs, Fábián Béla utca 7. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR)

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola 1044 Budapest IV. kerület, Ugró Gyula sor Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola 1044 Budapest IV. kerület, Ugró Gyula sor Intézmény adatai. 2. 034872 Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola 1044 Budapest IV. kerület, Ugró Gyula sor 1-3. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

003 - KASTÉLYKERT ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEGYSÉG

003 - KASTÉLYKERT ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEGYSÉG 202228 Ófehértói Általános Művelődési Központ 4558 Ófehértó, Szent István utca 6-8 KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola 1126 Budapest XII. kerület, Kiss János altábornagy utca

KÖZZÉTÉTELI LISTA. ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola 1126 Budapest XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 035001 ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola 1126 Budapest XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 42-44. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca KÖZZÉTÉTELI LISTA

Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca KÖZZÉTÉTELI LISTA 202699 Tiszta Forrás Waldorf Általános, Alapfokú Művészeti és 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 29-31 KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben

Részletesebben

Csillagbölcső Gyermekközpontú Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA

Csillagbölcső Gyermekközpontú Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA 203072 Csillagbölcső Gyermekközpontú Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6000 Kecskemét, Napsugár utca 2 KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

RIDENS Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium KÖZZÉTÉTELI LISTA

RIDENS Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium KÖZZÉTÉTELI LISTA 100804 RIDENS Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 2660 Balassagyarmat, Nyírjes puszta 5. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Felföldi Szabolcs, Dr. Savanya Norbert Györgyné Telefonszáma: 30/

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Felföldi Szabolcs, Dr. Savanya Norbert Györgyné Telefonszáma: 30/ 101752 Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 3384 Kisköre, Széchenyi út 42. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Fenntartó címe: 8000 Székesfehérvár, Városház tér.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Fenntartó címe: 8000 Székesfehérvár, Városház tér. 029863 Ligetsori Óvoda 8000 Székesfehérvár, Liget sor 49. B ép. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Örömhír Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 9027 Győr, Ipar utca 51/a KÖZZÉTÉTELI LISTA

Örömhír Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 9027 Győr, Ipar utca 51/a KÖZZÉTÉTELI LISTA 202932 Örömhír Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 9027 Győr, Ipar utca 51/a KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium 1146 Budapest XIV. kerület, Cházár András utca 10.

ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium 1146 Budapest XIV. kerület, Cházár András utca 10. 037802 ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium 1146 Budapest XIV. kerület, Cházár András utca 10. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 201658 Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda 4244 Újfehértó, Debreceni út 204. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: , Tel./fax: , Honlap: Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: , Tel./fax: , Honlap:   Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda 8051 Sárkeresztes, Kossuth utca 1/D. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda 8051 Sárkeresztes, Kossuth utca 1/D. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 029963 Sárkeresztesi Ficákoló Óvoda 8051 Sárkeresztes, Kossuth utca 1/D. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett közevelési iformációs redszerbe (KIR) a emzeti közevelésről szóló törvéy

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola 3800 Szikszó, Miskolci út Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola 3800 Szikszó, Miskolci út Intézmény adatai. 2. 203175 Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola 3800 Szikszó, Miskolci út 9. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. alapján előírt közzétételi lista (1):

A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. alapján előírt közzétételi lista (1): Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. alapján

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata Fenntartó címe: 1173 Budapest XVII. kerület, Pesti út 165.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata Fenntartó címe: 1173 Budapest XVII. kerület, Pesti út 165. 034633 RÁKOSMENTI BÓBITA ÓVODA 1172 Budapest XVII. kerület, Heltai tér 1. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Noszvaji Figedy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3325 Noszvaj, Kossuth Lajos út 12. KÖZZÉTÉTELI LISTA

Noszvaji Figedy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3325 Noszvaj, Kossuth Lajos út 12. KÖZZÉTÉTELI LISTA 031530 Noszvaji Figedy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3325 Noszvaj, Kossuth Lajos út 12. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola 1046 Budapest IV. kerület, Fóti út Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola 1046 Budapest IV. kerület, Fóti út Intézmény adatai. 2. 034864 Agol Nyelvet Emelt Szite Oktató Általáos Iskola 1046 Budapest IV. kerület, Fóti út 66. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett közevelési iformációs redszerbe (KIR) a emzeti közevelésről

Részletesebben

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy Vízügyi Szakgimnáziuma. Különös Közzétételi Lista

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy Vízügyi Szakgimnáziuma. Különös Közzétételi Lista Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy Vízügyi Szakgimnáziuma Különös Közzétételi Lista 1. Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a térítési díjának, a tandíjának és egyéb díjak mértékét nevelési

Részletesebben

Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát segítők végzettsége

Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát segítők végzettsége Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát segítők végzettsége 1. tanító Munkakör Tanított tantárgy Szakképzettségek, végzettségek környezetismeret, ének-zene, életvitel és gyakorlat,

Részletesebben

A PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUMA, SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2018/19.

A PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUMA, SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2018/19. A PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUMA, SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2018/19. TANÉV Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 7400 Kaposvár, Somssich Pál utca 15.

Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 7400 Kaposvár, Somssich Pál utca 15. 033981 Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 7400 Kaposvár, Somssich Pál utca 15. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1126 Budapest XII. kerület, Orbánhegyi út 7.

Fekete István Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1126 Budapest XII. kerület, Orbánhegyi út 7. 038420 Fekete István Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1126 Budapest XII. kerület, Orbánhegyi út 7. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Mátyás Király Gimnázium 8640 Fonyód, Hunyadi János utca Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Mátyás Király Gimnázium 8640 Fonyód, Hunyadi János utca Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 034145 Mátyás Király Gimnázium 8640 Fonyód, Hunyadi János utca 3. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

Részletesebben

Sorszám Szakképzettségek Tanított tantárgyak. osztályfőnök

Sorszám Szakképzettségek Tanított tantárgyak. osztályfőnök 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához általános iskolai tanító művelődésszervező és könyvtár rajz, technika, testnevelés, 2. általános

Részletesebben

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2019-2020 Általános iskola 2118 Dány, Szent Imre tér 1. Pesti út 5. Telefon:06-30-733-0417 igazgato.dany@gmail.com A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 9900 Körmend, Bajcsy-Zs. utca Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 9900 Körmend, Bajcsy-Zs. utca Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 036724 Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 9900 Körmend, Bajcsy-Zs. utca 3. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Hétpettyes Óvoda 8000 Székesfehérvár, Taksony utca 27/A. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Hétpettyes Óvoda 8000 Székesfehérvár, Taksony utca 27/A. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 029861 Hétpettyes Óvoda 8000 Székesfehérvár, Taksony utca 27/A. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8056 Bakonycsernye, Rákóczi utca

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8056 Bakonycsernye, Rákóczi utca 201028 Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8056 Bakonycsernye, Rákóczi utca 37. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Nagymányoki Pitypang Óvoda és Bölcsőde 7355 Nagymányok, Arany János utca Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Nagymányoki Pitypang Óvoda és Bölcsőde 7355 Nagymányok, Arany János utca Intézmény adatai. 2. 202042 Nagymányoki Pitypang Óvoda és Bölcsőde 7355 Nagymányok, Arany János utca 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet 23. (3) bekezdés a) pontja alapján

Közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet 23. (3) bekezdés a) pontja alapján 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Egyetem szakos középisk. 2. Egyetem igazgatóhelyettes, középisk.református közoktatási vezető

Részletesebben

Ady Endre-Bay Zoltán Gimnázium és Kollégium KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

Ady Endre-Bay Zoltán Gimnázium és Kollégium KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 028382 Ady Endre-Bay Zoltán Gimnázium és Kollégium 5720 Sarkad, Vasút utca 2. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Szekszárdi Baka István Általános Iskola 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Szekszárdi Baka István Általános Iskola 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca Intézmény adatai. 2. 036283 Szekszárdi Baka István Általános Iskola 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 89. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Belső-Pesti Tankerületi Központ Fenntartó címe: 1071 Budapest VII. kerület, Damjanich utca 6.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Belső-Pesti Tankerületi Központ Fenntartó címe: 1071 Budapest VII. kerület, Damjanich utca 6. 035384 Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium 1097 Budapest IX. kerület, Illatos út 2-4. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére. Szilvási Általános Iskola

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére. Szilvási Általános Iskola Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A nevelő

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Gödöllői Református Óvoda 2100 Gödöllő, Szabadság út Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Gödöllői Református Óvoda 2100 Gödöllő, Szabadság út Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 201633 Gödöllői Református Óvoda 2100 Gödöllő, Szabadság út 201 KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium

Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium 3200 Gyöngyös, Than Károly út 1. Telefon: (+36) 37/505-100 Telefax: (+36) 37/505-108 Honlap: www.vbjnet.hu E-mail:

Részletesebben

Makói József Attila Gimnázium KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai. 3. Az intézmény működő feladatellátási helyei

Makói József Attila Gimnázium KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai. 3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 029745 Makói József Attila Gimnázium 6900 Makó, Csanád vezér tér 6. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

Részletesebben

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MESEVÁR, VARÁZSKERT- ÉS KASTÉLYDOMB ÓVODA 2230 Gyömrő, Kossuth Ferenc utca 24. KÖZZÉTÉTELI LISTA

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MESEVÁR, VARÁZSKERT- ÉS KASTÉLYDOMB ÓVODA 2230 Gyömrő, Kossuth Ferenc utca 24. KÖZZÉTÉTELI LISTA 033018 GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MESEVÁR, VARÁZSKERT- ÉS KASTÉLYDOMB ÓVODA 2230 Gyömrő, Kossuth Ferenc utca 24. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda 1062 Budapest VI. kerület, Bajza utca Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda 1062 Budapest VI. kerület, Bajza utca Intézmény adatai. 2. 201152 Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda 1062 Budapest VI. kerület, Bajza utca 44. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben