KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A Trader-Holding Zrt évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A Trader-Holding Zrt. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ"

Átírás

1 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Trader-Holding Zrt. 2. A cég rövidtett elnevezése: 3. A cég székhelye: 2013 Pomáz, Koppány utca A cég telephelye: 5. A cég fióktelepe: 6. A cég alapításának éve: A cég f tevékenysége: Épületépítési projekt szervezése 8. A cég jegyzett t kéje: Ft 9. A társaság tagja: Név: Simon Viktória Cím: 2030 Érd, Erzsébet utca 96. Név: Király Zoltán Cím: 2013 Pomáz, Koppány u. 4. Név: Sipos Gábor Cím: 1173 Budapest, Géczy József utca A társaság tagjainak törzsbetétei: Pénzneme: HUF Simon Viktória Ft Király Zoltán Ft Sipos Gábor Ft 11. A társaság tevékenységi köre: (TEAOR) 4110'08 Épületépítési projekt szervezése (F tevékenység) 7112'08 Mérnöki tevékenység, m szaki tanácsadás 4120'08 Lakó - és nem lakó épület építése 4211'08 Út, aútópálya építése 4313'08 Talajmintavétel, próbafúrás 4212'08 Vasút építés 4321'08 Villanyszerelés 4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés 4291'08 Vízi létesítmény építése 4299'08 Egyéb m.n.s. építés 4312'08 Építési terület el készítése 4339'08 Egyéb befejez építés m.n.s. 6110'08 Vezetékes távközlés 6120'08 Vezeték nélküli távközlés 6190'08 Egyéb távközlés A társaság a fenti tevékenységek végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik. 12. A Társaság ügyvezetése, képviseletére és cégjegyzésre: Az ügyvezet jogosult A Társaság ügyvezet i: Almássy Szabolcs, Simon József, Király Zoltán, Sipos Gábor 13. A társaság legf bb szerve: Taggy lés. A taggy lés a Társaság minden ügyében jogosult dönteni. 14. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója. Almássy Szabolcs, Simon József, Király Zoltán, Sipos Gábor A Társaság a tevékenységét határozatlan ideig folytatja. Az alább felsorolt esetekben az Alapító okirat szerint kell eljárni: A társaság szervezete Az Ügyvezet igazgató feladatai és hatásköre A Társaságot érint pénzügyi rendelkezések A Társaság megsz nése és végelszámolása /felszámolása/. 17. I/2. A számviteli törvényben el írtakon túlmen, további információk megadására nincs szükség. A számviteli alapelvek érvényesítése elegend a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredmény-kimutatásban történ bemutatásához. A számviteli politika f bb vonásai 1. A beszámolási forma: A Társaság a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján készített beszámolója: Egyszer sített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak. A mérleg "A" változatban készült, a nagybet vel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza. Az eredmény-kimutatása : Összköltségeljárással készült, formája: "A" változat. Attérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határértéktúllépés miatt lehetséges. 2. A beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos döntések A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési el írások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülmé nyeinknek leginkább megfelel, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat. A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettsége, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetr l készül beszámolót helyezi el térbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg. A beszámoló készítésével kapcsolatos id pontok: az üzleti év megegyezik a naptári évvel. a mérleg fordulónapja: december 31. a mérlegkészítés napja: december 31.

2 3. A beszámoló készítése, aláírása: A beszámolót nyelve: Magyar Aláíró: Ügyvezet igazató A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos id pontok: A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lév eszközökr l és azok forrásairól, továbbá a gazdasági m veletekr l a kett s könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelel en, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthet en kerüljön bemutatásra. A beszámoló közzététele: A közzétételi kötelezettségét a Társaság azzal teljesíti, ha az éves beszámoló egy eredeti példányát az IM Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatának megküldi. A számviteli alapelvek érvényesítése: A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az id beli elhatárolás elve; a tartalom els dlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elv; a költség-haszon összevetésének elve. Összehasonlíthatóság biztosítása A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az el z üzleti év megfelel adatával. A számvtieli rendért felel s személy A könyvviteli szolgáltatások vezetéséért felel s személy neve: Keller Tibor nyilvántartási száma: Könyvvizsgálati kötelezettség A közzétett adatok könyvizsgálattal nincsenek alátámasztva Az eszközök és források besorolásának és értékelésének szempontjai 1. Az eszközök besorolásának szempontjai: A Társaság a Számviteli törvény el írása szerint a befektetett eszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet tartósan legalább egy éven túl szolgálja; a forgóeszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet nem tartósan szolgálják. Használatbavételkor egyedi besorolás, a mérlegkészítés során felülvizsgálat. 2. A források besorolásának szempontjai: A Társaság a Szt el írása szerint a saját forrásokat a tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre bocsátott és az adózott eredményb l hagyott összegek képezik, idegen forrásokat a küls vállalkozásoktól (hitelintézetekt l, gazdasági társaságoktól, magánszemélyekt l) egy évet meghaladó, vagy egy éven belüli fizetési határid mellett kapott pénzeszköz, termékszállítás, szolgáltatás, vagy egyéb kötelezettség összegek alkotják. 3. Az eszközök értékelése: a) A bekerülési érték: az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerül kiadások; nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesít okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték; saját el állításkor a közvetlen költségek; térítés nélküli átvételkor az átadónál szerepl könyv szerinti összeg, maximum a piaci érték; ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték; speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai. b) Az értékcsökkenés leírás módszerei: a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke; aktiválás napjától egyedileg, havonta, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon; a Társaság a kisérték egyedi beszerzési, el állítási érték alatti eszköz értékét használatbavételkor egy összegben. c) Az értékvesztés elszámolása és visszaírása: akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelent sen (készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott; kedvez fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig. d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése: a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni; a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, átlagárfolyamon kell elszámolni; a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján történik; a mérlegforduló napján meglév valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik; és ha az összesített árolyam eltérések (veszteségek és nyereségek) összege meghaladja a számviteli politikában jelent snek ítélt határt, akkor az árfolyamveszteségeket, illetve az árfolyamnyereségeket el kell számolni. 4. Az aktív és passzív id beli elhatárolások köre a) Aktív id beli elhatárolások Bevételek, melyek a mérleggel lezárt id szakra vonatkoznak, de csak a mérlegforduló napja után esedékesek. Költségek, ráfordítások, melyek a mérlegforduló napját követ id szakra számolhatók el. A véglegesen átvállalt, de a mérlegforduló napig pénzügyileg nem rendezett tartozás- átvállalás összege. Többletkötelezettségek (pl.: váltótartozás kamata) miatti összegek. b) Passzív id beli elhatárolás Bevételek, melyek a mérlegforduló napja el tt befolytak, de a következ év bevételét képezik. Költségek, ráfordítások, melyek a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérleg fordulónapja után merülnek fel. A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó prémiumok, jutalmak és azok járulékai. A mérlegforduló napja, és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, lezárt évet terhel kötelezettségek. Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett összege. Rendkívüli bevételként elszámolt halasztott bevételek.

3 II. Specifikus rész a mérleghez kapcsolódóan II/1 Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulás Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének, valamin nettó értékének mérlegsoronkénti alakulását az 1. sz. mellékletben közreadott tükör szemlélteti. A beszámolási id szakban beszerzett tárgyi eszközök maradéktalanul aktiválva lettek, így beruházások és beruházásokra adott el legek a mérlegben nem szerepelnek. Az év végén be nem fejezetett beruházások értéke Az immateriális javak és a tárgyi eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása a számvitei politikában rögzített elvek és mértékek szerint rötént. II/2 II/3 II/4 Nem következett be olyan körülmény, amely a tervezett értékcsökkenések elszámolási módjában változást eredményezett volna. A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el. Pénzeszközök bemutatása A pénzeszközök mérleg fordulónapi értékét a 3. sz. melléklet szemlélteti. Az id beli elhatárolások bemutatása Az aktív és passzív id beli elhatárolások jellegét és értékét a 7. sz. melléklet szemlélteti. Követelések és kötelezettségek bemutatása A követelések és a kötelezettségek összetételét az azokról felvett leltár tartalmazza, amelyet a Társaság jelen kiegészít melléklet 2. és 4. sz. mellékletében közzé tesz. A hosszú lejáratú kötelezettségekb l egy éven belül esedékes: Az éves eredményb l, illetve az eredménytartalékból osztalék nem kerül sem kifizetésre és sem meghatározásra. A beszámolási id szakban osztalékel leg nem került kifizetésre sem a tárgy év, sem az eredménytartalék tehére. II/3 A céltartalékok bemutatása A beszámolási id szakban sem nem képeztünk, sem nem használtunk fel céltartalékot. II/6 A pénzügyi vagyoni helyzet bemutatása A pénzügyi vagyoni helyzet mutatóit az 5. sz. melléklet szemlélteti. III. Specifikus rész az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódóan A beszámolási id szakban az értékesítés elszámolt nettó árbevétele alapvet en a f tevékenységb l fakadt. Belföldi f tevékenység árbevétele: Belföldi melléktevékenység árbevétele: EU közösségi tagállamból származó árbevétel: Harmadik országból származó árbevétel: Összes értékesítés nettó árbevétele: Az anyagjelleg ráfordítások értéke összesen: amelyb l: Elszámolt anyagok költsége: Igénybevett szolgáltatások költsége: Egyéb szolgáltatások költségei: Eladott árúk beszerzési értéke: Közvetített szolgáltatások értéke: Az elszámolt személy jelleg ráfordítások értéke összesen: amelyb l: Bérköltségek: Személyi jelleg kifizetések: Bérjárulékok: Az összes elszámolt tervszeinti értékcsökkenés összege: amelyb l: Több év alatt elhasználódó eszközök terv szerinti écsö: Használatbavételkor egy összegben elszámolt écs: Saját termelés készletek állományvoltozása: Egyéb bevételek: Egyéb ráfordítások: Az üzemi(üzleti) tevékenység eredménye: eft Nyereség eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft A beszámolási id szakban a pénzügyi m veletek bevételei: amelyb l: realizált árfolyamnyereség: kapott kamat, kamatjelleg bevétel: A beszámolási id szakban a pénzügyi m veletek ráfordításai: amelyb l: realizált árfolyamveszteség: fizetett, elszámolt kamat, kamatjelleg ráfordítás: Pénzügyi m veletek eredménye: Szokásos vállalkozási eredmény: Rendkívüli bevételek: Rendkívüli ráfordítások: Rendkívüli eredmény: Adózás el tti eredmény: Társasági adófizetési kötelezettség: Különadó fizetési kötelezettség: Adózott eredmény -157 eft Veszteség eft Nyereség Nyereség eft Nyereség eft Nyereség 8 eft 8 eft 165 eft 165 eft

4 IV. Tájékoztató rész IV/1. A tárgyévi munkavállói létszám, bér, személyi jelleg egyéb kifizetésének bemutatása Az statisztikai állományi létszám: 2 f 4384 eft ebb l: fizikai 0 f szellemi 2 f 4384 eft A személyi jelleg egyéb kifizetések összetételét a 8. számú melléklet tartalmazza. IV/2. A vezet tisztségvisel k által a beszámolási id szakban felvett járandóságának, folyósított el legekének bemutatása A vezet tisztségvisel k felvett járandósága a bérköltségekb l az ügyvezet i munkabér, mert az ügyvezet a feladatát munkaviszonyban látja el. A vezet tisztségvisel knek üzleti év után járó javadalmazás A vezet tisztségvisel knek adott el legek összege IV/3. IV/4. IV/5. A mérlegben meg nem jelen kötezettségekr l A beszámolási id szakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelent séggel bírna. A saját t ke alakulásának bemutatása A saját t ke elemeinek alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza. A tulajdonosok a jegyzett t két teljes mértékben a vállalkozás rendelkezésére bocsátották. A beszámolási id szakban a cég tevékenységével kapcsolatosan csak a szükséges eszközöket vásárolta meg, illetve a cégnél dolgozó munkatársak kiválasztása is e rendez elv alapján történt meg. A Társaság a követekz gazdasági évet nyereséggel tervezi zárni. Veszélyes hulladékkal való gazdalkodás. Veszélyes hulladék el állítására és kezelésére vonatkozóan a társaság az el írt rendelkezésének megfelel en jár el Április 31. Képviseletre jogosult személy aláírása Mellékletek: 1 Befektetett eszközök - tükör 2 Követelések leltára 3 Pénzeszközök leltára 4 Kötelezettségek leltára 5 Mutatók 6 Saját t ke alakulása 7 Lekötött tartalék elemzése Nincs mellékelve 8 Aktív és passzív elhatárolások 9 Egyéb személyi jelleg kifizetések (Nincs mellékelve, mert nem tartalmaz adatot.) 10 Társasági adó kiszámítás Nincs mellékelve 11 Cash flow kimutatás

5 1. melléklet Dátum: december 31. eft szám Eszközcsoport Nyitó egyenleg B r u t t ó é r t é k É r t é k c s ö k k e n é s Záró nettó Növekedés Csökkenés Átvezetés Záró egyenleg Nyitó egyenleg Növekedés Csökkenés Átvezetés IMMATERIÁLIS JAVAK 111 Alapítás, átszerzvezés Vagyoni jogok Szellemi terékek ÖSSZESEN: Záró egyenleg érték INGATLANOK 121 Telek Épületel Beruházás bérelt ing-on Vagyoni jogok ÖSSZESEN: TERMEL BERENDEZÉSEK 131 Termel berendezések Termel i jármüvek ÖSSZESEN: ÜZEMI BERENDEZÉSEK 141 Üzemi berendezések Üzemi jármüvek ÖSSZESEN: EGYÉB BERENDEZÉSEK 1431 Irodai berendezések Számitástechnikai ber Hírközl berendezések Üzemkörön kívüli ber Kisérték ber ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSOK 1611 Építési beruházás Kisérték beruházás Egyéb beruházás ÖSSZESEN: BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK. 171 Tartós kölcsön - - -? - - -? ÖSSZESEN: MIND ÖSSZESEN:

6 2.melléklet Dátum: december 31. Érték A tétel megnevezése hivatkozá Forint a b c 311 Belföldi követelések (forintban) Ft 352 Beruházásokra adott el legek Ft 361 Egyéb követelések Ft 364 Garanciális visszatartás Ft 365 Kaució Ft 368 Különféle egyéb követelések, elszámolások Ft 4639 NAV Egyéb befizetési kötelezettség Ft 4733 NAV Szociális hozzájárulási adó elszámolása Ft Ft eft.... ügyvezet 6. oldal

7 3.melléklet Dátum: december 31. Érték A tétel megnevezése hivatkozás Forint a b c 381 Pénztár Ft 3841 OTP Bank Nyrt Ft 3842 CIB Bank Zrt. Törzsrészvény Ft 3843 K&H Bank Zrt Ft Ft eft.... ügyvezet

8 4.melléklet Dátum: december 31. hivatkozás a A tétel megnevezése b Érték Forint c - Ft eft hivatkozás a A tétel megnevezése b Érték Forint c - Ft eft hivatkozás a A tétel megnevezése b Érték Forint c 384 Bankszámlán lév folyószámlahitel - Ft 451 Rövid lejáratú kölcsönök Ft 453 Vev kt l kapott el legek Ft 454 Belföldi szállítók Ft 455 Külföldi szállítók Ft 4611 NAV Társasági adó elszámolása Ft 462 NAV Személyi jövedelemadó elszámolása Ft 4643 NAV Szakképzési hozzájárulás elszámolása Ft 468 NAV Általános Forgalmi Adó elszámolása Ft 4695 Helyi ipar zési adó elszámolása Ft 471 Jövedelemelszámolási számla Ft 4731 NAV Nyugdíjbiztosítási járulék elszámolása Ft 4732 NAV Egészségbíztosítási járulék elszámolása Ft Ft eft Ft eft.... ügyvezet 8. oldal

9 5.melléklet Befektetett eszközök aránya = Bázis évre Tárgy évre Befektetett eszközök x 100 0% 1% Összes eszköz Forgóeszközök aránya = Forgóeszközök+aktív id beli elhatárolás x % 99% Összes eszköz T keer sség (saját t ke aránya) = Saját t ke 28% 5% Mérleg f összege Mérleg szerinti eredmény aránya a saját t kéhez viszonyítva = Mérleg szerinti eredmény x % 77% Saját t ke Kötelezettségek aránya = Kötelezettségek x % 91% Mérleg f összeg Befektetett eszközök fedezete = Saját t ke x % Befektetett eszközök Forgót ke, saját t ke aránya = Forgót ke x % 88% Saját t ke Likviditási mutató = Forgóeszközök x % 105% Rövid lejáratú kötelezettségek Árbevétel arányos zleti eredmény = Üzemi(üzleti) tevékenység eredmény x 100 7% 6% Értékesítés nettó árbevétele Árbevétel arányos adózás el tti eredmény = Adózás el tti eredmény x 100 7% 6% Összes árbevétel + összes bevétel Eszköz arányos jövedelmez ség = Adózás el tti eredmény x100 14% 4% Eszközök összesen

10 Dátum: december 31. eft T keelem Jegyzett t ke Jegyzett, be nem fizetett t ke T ketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Nyitás Növekedés Csökkenés Átkönyvelés Zárás Saját t ke

11 8.melléklet Dátum: december 31. Ft Bizonylat dátuma Gazdasági esemény Várható feloldás Elhatárolás összege A K T I V elhatárolások Bevételek aktív id beli elhatárolása Ft Aktiv id beli elhatárolások összesen: Ft Mérleg érték: eft P A S S Z I V elhatárolások Költségek passzív id beli elhatárolása Passzív id beli elhatárolások összesen: Ft Ft Mérleg érték: eft

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi Beszámolójához I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Tudás-Vár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság 2.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1 2 4 4 8 3 4 4-9 1 1 2-5 2 9-0 5 Statisztikai számjel MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1051 BUDAPEST SAS U 25. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási idószak: 2013.01.01-2013.12.31.

Részletesebben

Miskolci Városfejlesztési Kft. Éves beszámoló. 3525 Miskolc, Városház tér 13. a vállalkozás címe, telefonszáma. a vállalkozás megnevezése

Miskolci Városfejlesztési Kft. Éves beszámoló. 3525 Miskolc, Városház tér 13. a vállalkozás címe, telefonszáma. a vállalkozás megnevezése 1 4 7 4 4 4 0 4 8 2 1 1 1 1 3 0 5 Statisztikai számjel 0 5-0 9-0 1 7 5 4 7 Cégjegyzék száma Miskolci Városfejlesztési Kft. a vállalkozás megnevezése 3525 Miskolc, Városház tér 13. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Honvéd Együttes Nonprofit Kft. 2010. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

Honvéd Együttes Nonprofit Kft. 2010. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Honvéd Együttes Nonprofit Kft 2010. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2013. április 04. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. a 2 0 1 3.

KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. a 2 0 1 3. KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a 2 0 1 3. évi Éves beszámolóhoz Budapest, 2014. május 19. Varga Lajos Ügyvezet

Részletesebben

2012. Éves beszámoló

2012. Éves beszámoló 2 3 5 0 6 0 8 8-3 5 3 0-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 4 8 2 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése Debreceni H szolgáltató Zrt A vállalkozás

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE 2011 Budapest, 2012. március 27. Bolla Tibor vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. Társaság bemutatása... 4 2. A Társaság által alkalmazott Számviteli Politika

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

2013. évi Éves beszámoló

2013. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6-1 0-0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/ő60-111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

A számviteli törvény változása

A számviteli törvény változása DR. SUTUS IMRE A számviteli törvény változása A számviteli törvény módosítását a nemzetközi számviteli standardok és azok intézményesített változásai, továbbá az Európai Unió tagállamai - nemzetközi számviteli

Részletesebben

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika ... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A számviteli politika célja...4 2. Társaság bemutatása...5 3. Alkalmazott számviteli alapelvek...6

Részletesebben

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h.

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h. Adószám: 22604255-2-06 Cégbíróság: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 06-09-015211 ELI-HU Nonprofit Kft 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NON-POFIT KFT.

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NON-POFIT KFT. KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NON-POFIT KFT 2012 december 31-ei fordulónapra készített egyszerűsített éves beszámolójához Zuglói Cserepes Kft A társaság története A Zuglói Cserepes

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a GTÜ Gomba Község Településüzemeltető, Településfejlesztő és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi (2014.01.01-2014.12.31.) BESZÁMOLÓJÁHOZ Kelt: Gomba,

Részletesebben