FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója"

Átírás

1 Adószám Bp. Jászberényi út Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: április 17. a tásadalmi szervezet vezet je (képvisel je) P.H.

2 Adószám ÉV MÉRLEG adatok E Ft-ban El z Sorszám helyesbí- év(ek) El z év Tárgyév tései a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 46 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN C. Saját t ke I. INDULÓ T KE 13 II. T KEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGB L V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGB L D. Tartalék 18 E. Céltartalékok 19 F. Kötelezettségek I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK ÖSSZESEN Keltezés: április 17. a tásadalmi szervezet vezet je (képvisel je) P. H. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

3 Adószám EREDMÉNYLEVEZETÉS Sorszám ÉV El z év El z év(ek) helyesbítései Tárgyév adatok E Ft-ban Alaptev. Váll.tev. Összes Alaptev. Váll.tev. Összes Alaptev. Váll.tev. Összes a b c d e 1 A. VÉGLEGES PÉNZBEVÉTELEK, ELSZÁMOLT BEVÉTELEK (I.+II.) I. Pénzügyileg rendezett bevételek ebb l: támogatások alapítói központi költségvetési helyi önkormányzati társadalombiztosítási továbbutalási céllal kapott egyéb támogatás tagdíj egyéb bevételek II. Pénzbevételt nem jelent bevételek B. VÉGLEGES PÉNZKIADÁSOK, ELSZÁMOLT RÁFORDÍTÁSOK 13 (III.+IV.+V.+VI.) III. Ráfordításként érvényesíthet kiadások ebb l: továbbutalt támogatások IV. Ráfordítást jelent eszközváltozások V. Ráfordítást jelent elszámolások VI. Ráfordításként nem érvényesíthet kiadások C. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (I.-III.-VI.) D. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY [II.-(IV.+V.)] E. ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (I.+II.)-(III.+IV.+V.) F. Fizetend társasági adó G. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (E.-F.) Keltezés: április 17. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. P.H. a tásadalmi szervezet vezet je (képvisel je)

4 Pénzeszközök leltára 3. sz. melléklet BC ABCDEF D FC Dátum: december 31. F könyvi Érték hivatkozás Forint a b c 381 Pénztár Ft 3821 Valutapénztár - valutanem: 90,- EUR Ft 3841 Elszámolási betétszámla Ft ABCD E F Ft 210 eft.... képvisel

5 Követelések leltára 4. sz. melléklet BC ABCDEF D FC Dátum: december 31. F könyvi Érték hivatkozá Forint a b c 311 Belföldi követelések (forintban) Ft 324 Követelések a társult vállalkozással szemben Ft 454 El re fizetett szállítók Ft 468 APEH Általános forgalmi adó elszámolása Ft Ft ABCD E F 500 eft.... képvisel

6 Dátum: december 31. Kötelezettségek leltára BC ABCDEF D FC 5. sz. melléklet F könyvi hivatkozás a D D D D D DDDADBD D D D DED DDDFD DEDBDADBD DBDEDED D DCDBDF b Érték Forint c - Ft ABCD E F eft D D D D DDDADBD D D D DED DDDFD DEDBDADBD DBDEDED D DCDBDF F könyvi Érték hivatkozás Forint a b c 369 Különféle egyéb követelések, elszámolások Ft 454 Belföldi szállítók Ft 462 APEH Személyi jövedelemadó elszámolása Ft 4641 APEH Nyugdijbiztosítási Alapot megillet járulékok elszámolása Ft 4646 APEH Egészségbiztositási és munkaer piaci járulék elszámolása Ft 471 Jövedelemelszámolási számla Ft ABCD E F Ft 410 eft D ABCD E F Ft 410 eft.... képvisel

7 Statisztikai számjel FÖVÁLLALKOZÓ MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE Budapest Jászberényi út Közhasznú jelentés Keltezés: április 17. képvisel P.H.

8 A közhasznú szervezetekr l szóló CLVI. törvény 19., valamint a F vállalkozók Magyarországi Szövetsége - a továbbiakban: Szövetség - alapító okirata értelmében a közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidej leg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása az Szövetség legf bb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozik. A beszámolóra vonatkozóan a közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 1. Számviteli beszámoló A számviteli beszámoló jelen közhasznúsági jelentés 1-2. számú mellékletét képezi. A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az el z üzleti év megfelel adatával. Az eszközök értékelése: A bekerülési érték: az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerül kiadások; nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesít okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték; saját el állításkor a közvetlen költségek; térítés nélküli átvételkor az átadónál szerepl könyv szerinti összeg, maximum a piaci érték; ajándékba kapott, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték; speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai. Az értékcsökkenés leírás módszerei: a tervezett értékcsökkenési leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke; az aktiválás napjától egyedileg, negyed évente, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon; a Szövetség az un. kis-érték " egyedi beszerzési, el állítási érték alatti eszköz értékét használatbavételkor egy összegben számolja el. A beszámolási id szakban beszerzett tárgyi eszközök maradéktalanul aktiválva lettek, így beruházások és a beruházásokra adott el legek a mérlegben nem szerepelnek. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása a számviteli politikában rögzített elvek és mértékek szerint történt. Nem következett be olyan körülmény, amely a tervezett értékcsökkenések elszámolási módjában változást eredményezett volna. A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el. A beszámolási id szakban a Szövetség tevékenységével kapcsolatosan csak a szükséges eszközöket vásárolta meg, illetve a Szövetségnél a dolgozó munkatársak kiválasztása is e rendez elv alapján történt meg. Az átlagos statisztikai állományi létszám: 1 f 2

9 Az aktív és passzív id beli elhatárolások köre 1.) Aktív id beli elhatárolások: Bevételek, melyek a mérleggel lezárt id szakra vonatkoznak, de csak a mérlegforduló napja után esedékesek. Költségek, ráfordítások, melyek a mérlegforduló napját követ id szakra számolhatók el. 2.) Passzív id beli elhatárolások: Bevételek, melyek a mérlegforduló napja el tt befolytak, de a következ év bevételét képezik. Költségek, ráfordítások, melyek a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérleg fordulónapja után merülnek fel. A pénzeszközök mérleg fordulónapi értékét a 3. sz. melléklet szemlélteti. A követelések és a kötelezettségek összetételét, az azokról felvett leltár tartalmazza, amelyet a Szövetség a 4. és 5. sz. mellékletében közzé tesz. A beszámolási id szakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a Szövetség gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelent séggel bírna. Veszélyes hulladék el állítására és kezelésére vonatkozóan a Szövetség az el írt rendelkezésének megfelel en jár el. 2. Költségvetési támogatás felhasználása A Szövetség a tárgyévben költségvetési támogatásban nem részesült 3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A saját t ke elemei a következ képpen alakultak: Adatok ezer Ft-ban Mérlegsor megnevezése El z év Tárgy év % Induló t ke 0 0 0,00% T keváltozás ,92% Eredmény alaptevékenységb l ,59% Eredmény vállalkozási tevékenységb l ,00% Saját t ke összesen ,89% 4. Cél szerinti juttatások kimutatása A Szövetség a tárgyévben cél szerinti juttatásban nem részesült 5. Központi költségvetési szervt l az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveit l kapott támogatás mértéke 3

10 A Szövetség a tárgyévben központi költségvetési szervt l, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveit l nem kapott támogatást. 6. Közhasznú szervezet vezet tisztségvisel inek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A Szövetség vezet tisztségvisel i juttatásban nem részesültek. 7. Közhasznú tevékenységr l szóló rövid tartalmi beszámoló A közhasznú tevékenységr l szóló tartalmi beszámoló jelen közhasznúsági jelentés 2. számú mellékletét képezi. Budapest, április 17. A Szövetség közgy lése a évi közhasznúsági jelentést elfogadta. képvisel 4

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A Trader-Holding Zrt. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A Trader-Holding Zrt. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Trader-Holding Zrt. 2. A cég rövidtett elnevezése: 3. A cég székhelye: 2013 Pomáz, Koppány

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1 2 4 4 8 3 4 4-9 1 1 2-5 2 9-0 5 Statisztikai számjel MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1051 BUDAPEST SAS U 25. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási idószak: 2013.01.01-2013.12.31.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi Beszámolójához I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Tudás-Vár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság 2.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

A vállalkozás címe: 5100.JÁSZBERÉNY,FERENCESEK TERE 3. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 18830792-9133-569-16

A vállalkozás címe: 5100.JÁSZBERÉNY,FERENCESEK TERE 3. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 18830792-9133-569-16 Tisztelt felhasználó! Ön a következ Excel munkafüzetlapokon a számvitelrl szóló 2000. évi C. törvény szerinti ketts könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszersített éves beszámoló mérlegeit és eredménykimutatásait

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) Sorszám MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

Honvéd Együttes Nonprofit Kft. 2010. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

Honvéd Együttes Nonprofit Kft. 2010. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Honvéd Együttes Nonprofit Kft 2010. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

Készítette: Szabó János Ügyvezető

Készítette: Szabó János Ügyvezető Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933853211313 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2009 Készítette:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi 1 Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyéb szervezetek közhasznú

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évi Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 Adószáma: 19061175-1-04 Közhasznúsági fokozat: Közhasznú alapítvány 1./ Számviteli

Részletesebben