KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE"

Átírás

1 OPAKFI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 2006.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest március 24.

2 - 2 - I. Számviteli beszámoló Az egyesület a tevékenységéhez szükséges forrásokat az egyesület céljait szolgáló közhasznú-, mőködési- és vállalkozási bevételekbıl biztosította. A mőködési bevételek a tagdíjakat, egyéb mőködési bevételeket, kapott támogatásokat tartalmazzák. Az egyesület célja szerinti közhasznú tevékenységének bevétele a tanfolyamok, vizsgáztatások, rendezvények, kiadói tevékenység, kutatás-fejlesztés valamint a kiemelten közhasznú tevékenység végzésének fedezetére juttatott bevétel, valamint pályázati úton elnyert megbízás vagy támogatás. Egyéb bevétel az egyesületnek az átmenetileg szabad pénzek lekötésébıl származó kamatbevétel, értékesített eszközök bevétele, stb. Célja szerinti vállalkozási bevétel az egyesület alapszabályában rögzített célú, vállalkozási vagy megbízási szerzıdésen alapuló tevékenységek árbevétele. BEVÉTELEK: eft 1. A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEV. BEV (2-8.SOR) Közhasznú célra, mőködésre kapott támogatás a. alapítótól b. államháztartás más alrendszerétıl Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevételek B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE ( SOR) Nem cél szerinti ( vállalkozási ) bevétele Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele C. ÖSSZES BEVÉTEL (1.+9.SOR) 55714

3 - 3 KÖLTSÉGEK: eft 13. D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI Nem cél szerinti ( vállalkozási ) tevékenység költségei Egyéb cél szerinti tevékenység költségei F. ÖÖSSZES TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI (13.14.SOR) G. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG I. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 3670 Az egyesület szorosan vett mőködési általános - költsége 2006-ban eft volt A vállalkozási tevékenységbıl származó - a közvetlen költségek levonása után realizált - eredmény hozzájárult a mőködési kiadások fedezetéhez. Az egyesületi vezetés folyamatosan törekedett a takarékos gazdálkodás megvalósítására. II. Költségvetési támogatás felhasználás sorsz FELHASZNÁLÁS: eft MEGJEGYZÉS 1 NCA NEMZ.CIVIL Elszámolva ÖSSZESEN 1500 SZJA 1% 411 Elszámolva

4 - 4 - III. Vagyon gyarapodás kimutatás Adatok eft-ban MEGNEVEZÉS BEVÉTEL KÖZVETL EGYENL MŐKÖD. EGYÉB ERED- KIADÁS KIADÁS KIADÁS MÉNY bev.arány. 8. FK A/I. KÖZHASZN.TEV.MÜKÖDÉSI MŐKÖDÉS ( EGYÉNI TAGDIJ) MÜKÖDÉS (JOGI TAGDÍJ ) TÁMOGATÁSOK, PÁLYÁZATOK EGYÉB ( SZJA 1% ) A/II. KÖZHASZNÚ TEV. CÉL SZERINT C. TANFOLYAMOK C. RENDEZVÉNYEK C. KIADÓI TEV C. KUTATÁS, FEJLESZTÉS C. KÖZHASZNU EGYÉB TEV A/I-II. CÉLJA SZERINTI ÖSSZESEN B/I. ALAP (VÁLLALKOZÁSI) TEV V. SZERZİDÉSEK V.TANFOLYAMOK V.RENDEZVÉNYEK V. KIADÓI TEVÉKENYSÉG V. KUTATÁS, FEJLESZTÉS V. MEGBÍZÁSOK V. EGYÉB VÁLLALKOZÁS C/I. KÖZHASZNÚ EGYÉB EGYÉB TEV. ( TE ÉRT., ADÓK, STB ) PÉNZÜGYI TEV RENDKÍVÜLI A+C KÖZHASZNÚ ÖSSZES A+B+C EGYESÜLET ÖSSZESEN A vagyon növekedés 3670 eft az akkreditált tanfolyamok és vizsgáztatás tárgyévi teljesítményének következménye.

5 - 5 IV. Cél szerinti juttatások kimutatása (Petzvál díj:füszfás László, Békésy dij: Kotschy András) (Pályázati díjak: Schmied András,Bankó Krisztián, Mozsolics Tamás,) Az egyesület tárgyévben a Diplomaterv pályázat díjazottjainak pályázati díján ( Ft),valamint az egyesület Petzvál József diján (80.000,-Ft) kívül sem szervezetet, sem természetes személyt, sem jogi személyt nem részesített közvetlen pénzbeli juttatásban illetve támogatásban. Az egyesület tagjai közvetetten a V. pontban felsorolt támogatásokból részesültek: - A teljes tagság ellenszolgáltatás nélkül kapta meg a szakmai érdekeltségének megfelelı folyóiratokat, úgy mint Akusztikai Szemle, Zajinfo - Átutaltuk a nemzetközi tagdíjakat, úgy mint: ICA 100 USD, ISU 20 USD, EAA 215 EURO, I-INCE 225 EURO. - A késıbbi szöveges beszámolóban részletezett szakmai tanácskozásokon és továbbképzéseken való részvételt, valamint a közép- és felsıoktatáshoz szükséges tanfolyami jegyzeteket szintén ellenszolgáltatás nélkül biztosítottuk tagjainknak. - Az Egyesület tagjainak az évzáró ülésen, az Óév búcsúztató ünnepségen, térítésmentes részvételt, ellátással biztosítottunk. Az Egyesület cél szerinti tevékenységének elszámolt közvetlen költségeit, tevékenység szerinti bontásban, az alábbi táblázat tartalmazza: FK. MEGNEVEZÉS Eft MEGJ. 711 TAGDIJ ÉS TÁM.KÖLTS OKTATÁS, TANF. KÖLTS RENDEZV. SZEMIN. KÖLT KIADÓI TEV. KÖLTS KUTATÁS FEJLESZTÉS EGYÉB KÖZH.TEV. KÖLT. 0 ÖSSZESEN: 21060

6 - 6 - V. Központi költségvetéstıl, elkülönített állami pénzalapoktól, önkormányzatoktól kapott támogatások mértéke sorsz KAPOTT TÁMOGATÁS: eft MEGJEGYZÉS 1 NCA NEMZ.CIVIL Elszámolva ÖSSZESEN 1500 SZJA 1% 411 Elszámolva VI. Az egyesület, mint közhasznú szervezet vezetıinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege Az egyesület vezetıi a tárgyévben az egyesület részérıl juttatásban nem részesültek. VII. Közhasznú tevékenységrıl szóló beszámoló Az egyesület céljai megvalósítása érdekében közhasznú tevékenységet végez az alábbi területeken: 1./Tudományos tevékenység, kutatás 2./Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 3./Környezetvédelem 4./Euroatlanti közremőködés

7 - 7 - Az egyes területeken az alábbi eredményeket értük el: 1. Tudományos tevékenység, kutatás Az Akusztikai Szemle, valamint a Zajinfo a szakterületet érintı tudományos eredményeket, híreket jelentetett meg, többek között fórumot nyújtva a Diplomaterv/szakdolgozat, pályázaton helyezést elért diplomamunkáknak, (egy I. díj, kettı megosztott II. díj,) mely az akusztika, a zaj- és rezgéscsökkentés területét ölelték fel, valamint a Zajinfo esetében az aktuális szabványok ismertetésére, és különös tekintettel az EU csatlakozást követı feladatok ellátására vonatkozóan. Az Akusztikai Szakosztály hasznos együttmőködést folytat a Zaj- és Rezgéscsökkentési Szakosztállyal, az AES Magyar Tagozatával és a HTE Stúdiótechnikai Szakosztályával. Többször tartottak közös rendezvényt az alábbiak szerint: - Huszty Dénes Alapítvány évi pályázati díjkiosztó Ünnepsége évi Diplomaterv pályázat eredményhírdetése, és a díjazott pályamunkák ismertetése A 13. Zajcsökkentési Szeminárium (Debrecen) A sikeres Diplomaterv pályázatot évenként meghirdetik és lebonyolítják. A szakosztály feladatának tartja a fiatalok bevonását a hazai és a nemzetközi akusztikai szakmai életbe. A szakosztály és így egyben a szervezı bizottság tagjai folyamatos kapcsolatot tartanak fenn az európai akusztikai szövetséggel (EAA-val), melynek óta teljes jogú tagjai, épp úgy mint az ICA-nak. Társult tagja a Szakosztály 2005-tıl az IIAV-nak is. A Szakosztály munkájában kiemelkedıen közremőködı szakemberek részére Békésy díjat adományozhat, mely a évben 1 fı részére kiadásra került. Mozgókép Szakosztály a tématerületen belül sokrétő tevékenységet folytat. A szakosztályon belül mőködı Sztereo-képtechnikai Bizottság, mely elkészítette a 3D sztereo-képtechnika rövid története Magyarországon c. anyagát, az alábbi elıadásokat és bemutatókat tartotta:

8 - 8 - A megbízható sztereo vetítések megoldása, technikai és élettani témájú elıadás Kapcsolatrendszerek építése (Eötvös Lóránt, Bodrossy Félix sztereo tevékenysége) Sztereo felvételek bemutatása Sztereo fényképezés lehetıségei (egy objektíves felvétel rövidtávra, gépelfordítással, ezek elınyei, hátrányai A tölcséres fonográf jubileuma alkalmából elıadás, és bemutató Az Egyesület célját szolgáló tanfolyamok szakmai alapját egyben a MAFILM-mel közösen szervezett filmgyártási szakalkalmazott képzés, valamint a Stáb Iskolával való szoros együttmőködés adta. E munkában a szakosztály több tagja idıt és energiát nem kímélve vett részt. A szakosztály tovább folytatta az országosan elismert mozgóképszakmai tanfolyamok vizsgáinak szervezését, bonyolítását. Ennek részletes kimutatását az oktatás programpont alatt találjuk. Az Optika, Finommechanika és Mechatronika Szakosztály folyamatosan ápolja kapcsolatait a magyar (ELFT, Kvantumelektronikai és Spektroszkópiai szakcsoportjával, valamint az MTA Lézerfizikai és Spektroszkópiai Bizottságával) és a nemzetközi (EOS, OSA, ICO) társintézményekkel. Az együttmőködés az Európai Optikai Egyesülettel igen fontos az Egyesület Alapszabályában rögzített közhasznú célok megvalósítása érdekében. Ezért létrejött az EOS Magyar Tagozata, melynek ügyvitelét a Szakosztály látja el. Az együttmőködést fémjelzi magyar cikkek megjelenése nemzetközi folyóiratokban, úgy mint a szerkesztésben való közremőködés az APH Quantum Electronics folyóiratban. A szaklapnak van már Impakt Faktora is, ami a nemzetközi elismerés egyik mércéje. A Szakosztály látogatásokat szervezett a KFKI-ba egyetemi halhatók számára. Ezek során bemutatták a Lézeralkalmazási Osztály, a Lézerfizikai Osztály és a Folyadékkristály Osztály laboratóriumait, valamint a kísérleti atomreaktort. A Színháztechnikai Szakosztály ez évben mőködését szüneteltette. A Zaj- és Rezgéscsökkentési Szakosztály közösen több elıadást szervezett az Akusztikai Szakosztállyal (lsd. Akusztikai Szakosztály) május 16-án a Szakosztály tisztújító közgyőlést tartott, melyen megválasztotta vezetıségét május 18-án a Brüel & Kjaer Sound and Vibration A/S és budapesti irodája, a SPECTRIS Components Kft., ENVIRONMENTAL NOISE MANAGEMENT a környezeti zaj kézbentartása címmel szemináriumot és mőszerbemutatót tartott, ahol elıször mutatták be Budapesten az új zajmonitor állomás sorozatban gyártott példányát.

9 - 9 - A szakosztály ez évben is megrendezte a Zajvédelmi szemináriumot (2006.november Debrecen) mintegy 120 fı részvételével. A szeminárium a korábbiakhoz hasonlóan a zajvédelem idıszerő, a szakembereket, a hatóságokat és az érintetteket leginkább foglalkoztató kérdéseivel és problémáival foglalkozott. Összesen 45 elıadás hangzott el (ami az ilyen jellegő szeminárium történetében kiemelkedı) és 2 poszter-elıadás is bemutatásra került. A szemináriumon több cég mutatta be zaj- és rezgéscsökkentésben alkalmazható mőszereit, termékeit, referenciáit (Assista Kft., Blautech Kft., CDM Kft., Józsa és Társai 2000 Kft., PEMÜ Mőanyagipari Zrt., Prodata Kft., Sprektris Components Kft., Wienerberger Téglaipari Zrt.,). 2. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés A Mozgókép szakosztály keretén belül sor került a közép és felsıfokú tanfolyamok vizsgafeladatainak ellátásához a vizsgabizottságok kijelölésére. Így 18 alkalommal 309 hallgató került vizsgáztatásra, melynek részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: MOZGÓKÉPGYÁRTÓ ÉS FILMFORGALMAZÓ SZAKKÉPESÍTİ VIZSGÁK ÉVBEN Tanfolyam megnevezése Ideje Helye Fı Vizsgaelnök Mozgóképgy. videomősor-k Inform-Team Bt 25 Dulo Károly Mozgóképforg. és üzemeltetı I. Mozgóképgy. videomősor-k Kemény Eszter 12 Kozma K. Mozigépkezelı Kemény Eszter 13 Kozma K. Mozgóképforg. és üzemeltetı II Kemény Eszter 11 Kozma K. Mozgóképgy. filmgyártási szakalk Magy.Operatırök Társ. 16 Illés György Mozgóképgy. videomősor-k Ház a Réten Kult.Egy. 10 Dulo Károly Mozgóképgy. szinkrongy. Szakalk MSE Stúdió Kft 27 Kozma K. Mozgóképgy. videomősor-k Novus Gimn. 9 Dulo Károly Mozgóképgy. videomősor-k Domokos Press Kft 28 Dulo Károly Mozgóképgy. szinkrongy.szakalk Zsámba Bt 13 Kozma K. Mozgóképgy. videomősor-k Hálóza TV 37 Kozma K. Mozgóképgy. videomősor-k Ifjú Tehetségekért Alap. 9 Dulo Károly Mozgóképgy. videomősor-k Népszabadság Okt. Kht 7 Kozma K. Mozgóképgy. filmgy. szakalk OPAKFI 12 Dulo Károly Mozgóképgy. videomősor-k OKTÁV Továbbk.K. 8 Dulo Károly Mozgóképgy. videomősor-k Szolnoki Fıiskola 15 Dulo Károly Mozgóképgy. videomősor-k Ház a Réten Kul.Egy. 46 Dulo Károly Mozgóképgy. videomősor-k Inform-Team Bt 11 Dulo Károly A MAFILM-HSC-vel közös szervezésben elindítottuk tanévre a Mozgóképgyártó: középfokú filmgyártási szakalkalmazott (OKJ ) tanfolyamot 230 órában, 12 fıvel. E pont keretében több hasonló szervezettel (AES, MAFILM, HSC,) kötöttünk megállapodást a szakmai téren való együttmőködésre.

10 A Zajcsökkentési Szakosztály keretén belül került sor a Zajkibocsátás-mérési tanfolyam lebonyolítására. A TÜV Rheinland InterCert Kft. megbízásából több napos tanfolyamot tartottunk a gépek, berendezések zajkibocsátásának (hangteljesítményszintjének) mérésérıl. Az Egyesület a címben megjelölt feladatok ellátására az NCA-tól mőködési támogatásban részesült. A támogatást a szakosztályok (Mozgókép, Akusztikai, Zaj- és Rezgéscsökkentési) társadalmi feladatok végrehajtásához, valamint a legfontosabb környezetvédelmi rendeletekrıl tartott beszámolók, rendezvények szerezéséhez használtuk fel 1 fı fıállású dolgozó bérköltségének és járulékainak több havi fedezeteként Környezetvédelem, Euroatlanti együttmőködés E pontok keretén belül foglalkozunk az európai jogharmonizáció, a zajvizsgálati és az épületakusztikai szabványosítás, valamint a környezeti zaj számítási és zajtérkép készítı programokkal, továbbá a zajvizsgálati szabványokban alkalmazott fogalmak egységes szabványban való megjelenítésével. Így az Akusztikai, valamint a Zaj- és Rezgéscsökkentési Szakosztály társadalmi munkában aktívan részt vesz az állami feladatok tervezett és elkészített anyagainak elıkészítésében, bírálatában, valamint jelentısebb szakmai feladatok ellátásban, mint az alábbiak Budapest és vonzáskörzete üzemeinek stratégiai zajtérképezése A Budapest és vonzáskörzete stratégiai zajtérképének elkészítését végzı konzorcium alvállalkozójaként a Szakosztály által szervezett munkacsoport a Korm. rendelet hatálya alá tartozó üzemek zajkibocsátásának vizsgálatát és az Egyesület IMMI 6.0 zajszámító programja alkalmazásával a zajkibocsátás modellezését végezte el. A modell elsı futtatása megtörtént, ennek alapján elvégeztük a szükséges korrekciókat. A munka áthúzódik 2007-re is. Autópályák környezeti zajvizsgálata Az Állami Autópálya Kezelı Zrt. által kiírt pályázat nyerteseként 9 helyszínen vizsgáltuk és értékeltük az autópályáktól származó környezeti zajterhelést. Az Egyesület széleskörő véleményezı fórumot biztosított a tárgyban jelzett feladatokra. Budapest, március 24. Dr Lupkovics Gábor Elnök s.k.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE OPAKFI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 2008.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2009. április 24. - 2 - I. Számviteli beszámoló Az egyesület a tevékenységéhez szükséges forrásokat az egyesület céljait szolgáló közhasznú-,

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŐ RÉTEGEK MUNKAERİPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŐ RÉTEGEK MUNKAERİPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008.

VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008. VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008. Székhely: 8200, Veszprém, Egyetem u. 10. Adószám: 18921076-1-19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011. év

Közhasznúsági jelentés 2011. év Egyesület megnevezése: Csányi Dinnye- és zöldségtermelı Védegylet Egyesület címe: 3015 Csány, Szövetkezet út 2. Adószám: 18580583-1-10 Közhasznúsági jelentés 2011. év Csány, 2012. május 21. 1 Tartalom:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a közhasznú Magyar Biofizikai Társaság 2007. évi tevékenységérıl

Közhasznúsági jelentés a közhasznú Magyar Biofizikai Társaság 2007. évi tevékenységérıl Közhasznúsági jelentés a közhasznú Magyar Biofizikai Társaság 2007. évi tevékenységérıl Társaságunk a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény elıírása szerint kérte a Fıvárosi Bíróságtól

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉVRİL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉVRİL A szervezet neve: Magyar Biofizikai Társaság A szervezet székhelye: 1027 Budapest, Fı u 68. A szervezet adószáma: 19815723-2-41 Statisztikai számjel: 19815723-9412-529-01 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉVRİL

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 1071. Budapest Damjanich utca 41-43. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év Budapest, 2011. május 31. Gereben Ferencné egyesület elnöke A Magyar Gyógypedagógusok Egyesület 2010.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium 2011. május 21-i ülésén. Pécs, 2011. május 21. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli

Részletesebben

Közhasznú jelentés 2005.01.01-2005.12.31. HABSBURG-kori Kutatások Közalapítvány

Közhasznú jelentés 2005.01.01-2005.12.31. HABSBURG-kori Kutatások Közalapítvány Közhasznú jelentés 2005.01.01-2005.12.31. HABSBURG-kori Kutatások Közalapítvány I. A KÖZALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Székhely: 1054, Budapest, Báthory u. 20. III/3. Adószám: 18179530-1-41 Közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. rendelkezésének értelmében az Emberbarát Alapítvány (1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.)

Részletesebben

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl A Pullus Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011-es évrıl 8226 Alsıörs, Mátyás Király utca 7. Alapadatok A szervezet neve: Pullus Alapítvány Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet Alapítás éve: 2010

Részletesebben

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 678. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám A 153/2008. (V. 31.) MÖK határozat 1. számú melléklete DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 679. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés

Részletesebben

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. beszámolójának mérlegét, illetve eredmény-levezetését a Számviteli törvény, illetve

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Országos KID Egyesület 4025 Debrecen, Arany János u. 2. fsz.2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM A szervezet alapadatai 1. Számviteli beszámoló, 2. a költségvetési támogatás felhasználása, 3. a vagyonfelhasználásával

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 11 Az Egyesület neve: 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

Magyar Család-és Nővédelmi Tudományos Társaság Közgyűlése. 2010. november 19. Pécs. Közhasznúsági Beszámoló. 2009. évről

Magyar Család-és Nővédelmi Tudományos Társaság Közgyűlése. 2010. november 19. Pécs. Közhasznúsági Beszámoló. 2009. évről Közgyűlése 2010. november 19. Pécs Közhasznúsági Beszámoló 2009. évről 1 Tartalomjegyzék 1. Éves beszámoló (Főtitkári beszámoló 2009 évi tevékenységről) 2. Közhasznúsági jelentés (Dr. Bártfai György Elnök)

Részletesebben

a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe,telefonszáma 2011.01.01-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ

a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe,telefonszáma 2011.01.01-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ 1 4 1 7 3 7 1 8 4 1 3 5 7 2 5 5 9 1 5 4 5 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft a vállalkozás megnevezése 3525 Miskolc, Széchenyi u. 17 a vállalkozás címe,telefonszáma 211.1.1-211.12.31.

Részletesebben

2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A./ Közalapítvány bemutatása 1./ Jogi helyzet Az Országos Mőszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) a Kormány felhatalmazása alapján

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a közhasznú Magyar Biofizikai Társaság 2009. évi tevékenységérıl

Közhasznúsági jelentés a közhasznú Magyar Biofizikai Társaság 2009. évi tevékenységérıl Közhasznúsági jelentés a közhasznú Magyar Biofizikai Társaság 2009. évi tevékenységérıl Társaságunk a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény elıírása szerint kérte a Fıvárosi Bíróságtól

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. TelePont Közhasznú Információs Egyesület. 2008. évi tevékenységérıl

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. TelePont Közhasznú Információs Egyesület. 2008. évi tevékenységérıl KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2. sz. melléklet TelePont Közhasznú Információs Egyesület 2008. évi tevékenységérıl Készült a TelePont Közhasznú Információs Egyesület 2008. évi mőködésérıl A közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE Szervezet neve: MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG Statisztikai számjel: 19815785-9412-529-01 Cím: 1091 Budapest, Üllői út 25. Nyilvántartási szám: 01-02-0000389 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

BAROSS IMRE ARTISTAKÉPZİ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 1071. BUDAPEST VÁROSLIGETI FASOR 3.

BAROSS IMRE ARTISTAKÉPZİ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 1071. BUDAPEST VÁROSLIGETI FASOR 3. BAROSS IMRE ARTISTAKÉPZİ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 1071. BUDAPEST VÁROSLIGETI FASOR 3. Közhasznú Egyszerősített éves beszámoló mérlege Eszközök A. Befektetett eszközök

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 289 Tata, Váralja u 4. 29. évi közhasznúsági jelentés Tartalom: 1.) Közhasznú egyszerősített éves beszámoló: mérleg, eredménykimutatás, kiegészítı melléklet 2.) A költségvetési

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

1. A szervezet alapadatai

1. A szervezet alapadatai TARTALOM (2008) 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló - Kettıs könyvvitelt vezetı társadalmi szervezetek, köztestületek közhasznú beszámolójának mérlege - Kettıs könyvvitelt vezetı társadalmi

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI TANÁCSADÁS EGYESÜLET

FELSŐOKTATÁSI TANÁCSADÁS EGYESÜLET FELSŐOKTATÁSI TANÁCSADÁS EGYESÜLET 21. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 211. május 31. Puskás-Vajda Zsuzsa elnök 1. A Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület bemutatása. Általános adatok: A közhasznú szervezet

Részletesebben