KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE"

Átírás

1 OPAKFI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 2008.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest április 24.

2 - 2 - I. Számviteli beszámoló Az egyesület a tevékenységéhez szükséges forrásokat az egyesület céljait szolgáló közhasznú-, mőködési- és vállalkozási bevételekbıl biztosította. A mőködési bevételek a tagdíjakat, egyéb mőködési bevételeket, kapott támogatásokat tartalmazzák. Az egyesület célja szerinti közhasznú tevékenységének bevétele a tanfolyamok, vizsgáztatások, rendezvények, kiadói tevékenység, kutatás-fejlesztés valamint a kiemelten közhasznú tevékenység végzésének fedezetére juttatott bevétel, valamint pályázati úton elnyert megbízás vagy támogatás. Egyéb bevétel az egyesületnek az átmenetileg szabad pénzek lekötésébıl származó kamatbevétel, értékesített eszközök bevétele, stb. Célja szerinti vállalkozási bevétel az egyesület alapszabályában rögzített célú, vállalkozási vagy megbízási szerzıdésen alapuló tevékenységek árbevétele. BEVÉTELEK: eft 1. A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEV. BEV (2-8.SOR) Közhasznú célra, mőködésre kapott támogatás a. alapítótól b. államháztartás más alrendszerétıl Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevételek B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE ( SOR) Nem cél szerinti ( vállalkozási ) bevétele Egyéb nem cél szerinti ( vállalkozási ) bevétele C. ÖSSZES BEVÉTEL (1.+9.SOR) 19569

3 - 3 KÖLTSÉGEK: eft 13. D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI Nem cél szerinti ( vállalkozási ) tevékenység költségei Egyéb nem cél szerinti ( vállalkozási ) tevékenység költségei F. ÖÖSSZES TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI (13.14.SOR) G. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG I. TÁRGYÉVI EREDMÉNY Az egyesület szorosan vett mőködési általános - költsége 2008-ban eft volt A vállalkozási tevékenységbıl származó - a közvetlen költségek levonása után realizált - eredmény hozzájárult a mőködési kiadások fedezetéhez. Az egyesületi vezetés folyamatosan törekedett a takarékos gazdálkodás megvalósítására. II. Költségvetési támogatás felhasználás sorsz FELHASZNÁLÁS: eft MEGJEGYZÉS 1 NKA PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS Elszámolva 1014/0239/08 2 MMKA/2008 JUBILEUMI KÖZGYÜLÉS KUT-SZ-2008/2522/ Elszámolva ÖSSZESEN 1657 SZJA 1% 286 Elszámolva

4 III. Vagyon gyarapodás kimutatás Adatok eft-ban MEGNEVEZÉS BEVÉTEL KÖZVETL EGYENL MŐKÖD. ERED- KIADÁS KIADÁS MÉNY A/I. KÖZHASZN.TEV.MÜKÖDÉSI MŐKÖDÉS ( EGYÉNI TAGDIJ) MŐKÖDÉS ( EGYÉNI TAGDIJ) ( JOGI TAGDIJ ) TÁMOGATÁSOK, PÁLYÁZATOK EGYÉB ( SZJA 1% ) A/II. KÖZHASZNÚ TEV. CÉL SZERINT C. TANFOLYAMOK C. RENDEZVÉNYEK C. KIADÓI TEV C. KUTATÁS, FEJLESZTÉS C. KÖZHASZNU EGYÉB TEV A/I-II. CÉLJA SZERINTI ÖSSZESEN B/I. ALAP (VÁLLALKOZÁSI) TEV V. SZERZİDÉSEK V.TANFOLYAMOK V.RENDEZVÉNYEK V. KIADÓI TEVÉKENYSÉG V. KUTATÁS, FEJLESZTÉS V. MEGBÍZÁSOK V. EGYÉB VÁLLALKOZÁS V. KORR TE ÉRTÉKESÍTÉS 0 0 C/I. KÖZHASZNÚ EGYÉB EGYÉB TEV. ( TE ÉRT., ADÓK, STB ) PÉNZÜGYI TEV RENDKÍVÜLI KORREKCIÓ TE ÉRTÉKESÍTÉS A+C KÖZHASZNÚ ÖSSZES A+B+C EGYESÜLET ÖSSZESEN TÁRSASÁGI ADÓ 16% VÁLLALKOZÁSI KORRIGÁLT ADÓALAP UTÁN: 0 TÁRGYÉVI VAGYON VÁLTOZÁS: A vagyon csökkenés 4637 eft az egyesület bevételeinek radikális csökkenésébıl származik.

5 IV.Cél szerinti juttatások kimutatása - 5 Az egyesület tárgyévben sem természetes személyt, sem jogi személyt nem részesített közvetlen pénzbeli juttatásban illetve támogatásban. A 75. Jubileumi emlékülés alkalmával eft egyesületi díj, illetve tiszteletdíj került kifizetésre. Az egyesület tagjai közvetetten a V. pontban felsorolt támogatásokból részesültek: - A teljes tagság ellenszolgáltatás nélkül kapta meg a szakmai érdekeltségének megfelelı folyóiratot, úgy mint Akusztikai Szemle, Zajinfo. - A késıbbi szöveges beszámolóban részletezett szakmai tanácskozásokon és továbbképzéseken való részvételt, valamint a közép- és felsıoktatáshoz szükséges tanfolyami jegyzeteket szintén ellenszolgáltatás nélkül biztosítottuk tagjainknak. - Az Egyesület tagjainak az évzáró ülésen, illetve az Óév búcsúztató ünnepségen térítésmentes részvételt, ellátással biztosítottunk. A cél szerinti tevékenységének elszámolt közvetlen költségeit tevékenység szerinti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza: FK. MEGNEVEZÉS Eft MEGJ. 711 TAGDIJ ÉS TÁM.KÖLTS OKTATÁS, TANF. KÖLTS RENDEZV. SZEMIN. KÖLT KIADÓI TEV. KÖLTS KUTATÁS FEJLESZTÉS EGYÉB KÖZH.TEV. KÖLT ÖSSZESEN: 10473

6 - 6 - V. Központi költségvetéstıl, elkülönített állami pénzalapoktól, önkormányzatoktól, kapott támogatások mértéke sorsz KAPOTT TÁMOGATÁS: eft MEGJEGYZÉS 1 NKA PÁLYÁZAT Utközben 12. köt Elszámolva /0239/08 2 MMKA/2008 JUBILEUMI KÖZGYÜLÉS 550 Elszámolva KUT-SZ-2008/2522/ NCA-ORSZ ben ÖSSZESEN 2150 SZJA 1% ben

7 - 7 - VI. Az egyesület, mint közhasznú szervezet vezetıinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege Az egyesület vezetıi a tárgyévben az egyesület részérıl juttatásban nem részesültek. VII. Közhasznú tevékenységrıl szóló beszámoló Az egyesület céljai megvalósítása érdekében közhasznú tevékenységet végez az alábbi területeken: 1./Tudományos tevékenység, kutatás 2./Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 3./Környezetvédelem 4./Euroatlanti integráció Az egyes területeken az alábbi eredményeket értük el: 1. Tudományos tevékenység, kutatás A Zajinfo a szakterületét érintı tudományos eredményeket, híreket jelentetett meg, mely az akusztika, a zaj- és rezgéscsökkentés területét, valamint az aktuális szabványok ismertetését ölelték fel. Az Akusztikai Szemle folyóirat szerkesztését és felhasználási jogát az Akusztikai Szakosztály kapta meg. A folyóirat újra élesztéséért és az anyagi fedezet elıteremtéséért a vezetıség folyamatosan tárgyalt. Ennek eredményeként a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Hatósági és Jogi Igazgatóság Lapnyilvántartási Irodája alapadatait a 163/928/1/2008. ügyiratszám alapján módosította. Az alapítónak megmaradt az OPAKFI Egyesület, míg a kiadó a Reziduum Kft lett. A szerkesztıség vezetıje Nagy Attila Balázs. A 2008-ban kiadásra került VIII. évfolyam 1-2. jubileumi száma az Egyesület fennállásának 75. évfordulója alkalmából került kiadásra. Az Akusztikai Szakosztály hasznos együttmőködést folytatott a HTE Stúdiótechnikai Szakosztályával, valamint Zaj- és Rezgéscsökkentési Szakosztállyal. Többször tartottak közös rendezvényt az alábbiak szerint: - Megtört csend c. elıadássorozat elsı elıadása az érzeti akusztikáról, a zaj objektív és szubjektív megítélésének alapkérdéseirı Zajvédelmi Szeminárium (Nyíregyháza) A szakosztály feladatának tartotta a fiatalok bevonását a hazai és nemzetközi akusztikai szakmai életbe, melyhez az új vezetıség programtervet dolgozott ki.

8 - 8 - A szakosztály tagjai folyamatos kapcsolatot tartottak fenn az Európai Akusztikai Szövetséggel (EAA-val), melynek óta teljes jogú tagjai, épp úgy mint az ICA-nak. Társult tagja a Szakosztály 2005-tıl az IIAV-nak is. A Szakosztály munkájában kiemelkedıen közremőködı szakemberek részére Békésy díjat adományozhat, mely a évben a Jubileumi emlékülésen került átadásra. Finommechanikai, Mikrotechnikai Szakosztály A Szakosztály az Optikai Szakosztállyal való összevonás, majd a 2007-i évi különválás után most megújultan végezte tevékenységét. Így a szaknyelv ápolása és fejlesztése területén több éve folytatnak hasznos együttmőködést a következı szervezetekkel: MSZT, JEC, ISO, CENELEC. Aktívan részt vettek az Elektronikai Technológia, Mikrotechnika tudományos folyóirat megjelentetésében. Az Egyesület 75. éves jubileuma kapcsán, különös tekintettel a szakosztályra és a szakfolyóiratra megkezdték a történeti feltárást. Különbözı rendezvények terén szoros kapcsolatot létesítettek pld. a Magyar Professzorok Világtanácsával és az EJPCvel (European Institute of Printed Circuit), akiknek többször segítettek a Magyarországon tartott rendezvények szervezésénél. Ennek tagságára lehetıség lenne, de ennek szervezési, adminisztratív és gazdasági vonzata is van. Környezetvédelmi Szakosztály A Szakosztály április 19-i megalakulása az Egyesület közhasznú céljainak további kibıvítését is szolgálta. A Szakosztály fontos feladata, hogy elısegítse a környezetvédelmi szakterület fejlıdését, tagjainak segítséget nyújtson a legfrissebb mőszaki, gazdasági, jogi és tudományos információhoz való hozzájutáshoz. Tevékenysége, hogy fórumot adjon a legújabb tudományos ismeretek megismeréséhez és a gyakorlati, elméleti szakemberek, valamint az államigazgatás képviselıi eszmecseréjének, melyeket az alábbi elıadások szolgálták: - Lakossági kistüzelı berendezések légszennyezı hatásának csökkentését szolgáló szabályozás lehetısége és szükségessége (Steiner Ferenc, FLA Kft) A könyvezetvédelemért felelıs minisztérium által elıkészített levegıtisztaság-védelmi szabályozás koncepciójának megvitatása (Bibók Zsuzsa, KvVM) A környezetvédelmi monitoring rendszerek helye a közigazgatásban (szabályozás, finanszírozás, feladatellátás) szakmai vita (vitaindító elıadó: Bibók Zsuzsa KvVM) Napsugárzás, ózonpajzs, éghajlat (vitaindító elıadó: Tóth Róbert KvVM) Részecske szőrık utólagos alkalmazásának lehetısége a hazai gépjármő állománynál, különös tekintettel a városi autóbuszokra (vitaindító elıadó: Dr.Merétei Tamás KTI Kht) Egységes környezethasználati eljárásról szóló EU direktíva módosításának várható irányai és ezek hatása a magyarországi Szabályozásra (elıadó: Dr.Kovács Endre KvVM)

9 - 9 - Fontos feladatul tőzték ki a környezetvédelmi szabályozás kialakításában való részvételt. A Szakosztály által megfogalmazott szakmai véleményre támaszkodhatnak a minisztériumok. Mozgókép Szakosztály a tématerületen belül sokrétő tevékenységet folytat, melynek a pályázat útján megnyert feladatait a beszámoló késıbbi fejezeténél részletezzük. Rendszeresen és aktívan részt vettek a szakmai civil fórumok (szakmai kerekasztal, NKA) tevékenységében. - A Jubileumi Emlékülés kapcsán került sor a Magyar Filmlaboratórium Kft megtekintésére, valamint elıadásra a Digitalizálás szerepérıl a filmkidolgozásban A szakosztályon belül mőködı Sztereo-képtechnikai Bizottság az alábbi elıadásokat és bemutatókat tartotta: - Utifilm DVD-rıl és sztereo diák vetítése anaglif módon Tibet II. Lhasza és környéke és és és Mozgóképes beszámoló video vetítıvel DVD-rıl, Térhatású diák kiegészítésével Ciprusi utazás I Ciprusi utazás II Ciprusi utazás III Az Egyesület célját szolgáló tanfolyamok szakmai alapját, programjainak folyamatos frissítését a szakosztály több tagja idıt és energiát nem kímélve végezte. A szakosztály tovább folytatta az országosan elismert mozgóképszakmai tanfolyamok vizsgáinak szervezését, bonyolítását. Ennek részletes kimutatását az oktatás programpont alatt találjuk. Az Optika Szakosztály folyamatosan ápolta kapcsolatait a magyar (ELFT, Kvantumelektronikai és Spektroszkópiai szakcsoportjával, valamint az MTA Lézerfizikai és Spektroszkópiai Bizottságával) és a nemzetközi (EOS, OSA, ICO) társintézményekkel. Az Európai Optikai Egyesülettel az Egyesület Alapszabályában rögzített közhasznú célok megvalósítása érdekében hasznos együttmőködést folytatott, illetve átvállalta a magyar tagozat ügyvitelét és a magyar tagok tagsági díjának befizetését. A Szakosztály látogatásokat szervezett a KFKI-ba egyetemi hallgatók számára. Ezek során bemutatták a Lézeralkalmazási Osztály, a Lézerfizikai Osztály és a Folyadékkristály Osztály laboratóriumait, valamint a kísérleti atomreaktort. A Szakosztály aktívan részt vett az Egyesület 75. Jubileumi Emlékülésének szervezésében, melynek kapcsán tudományos elıadásokkal egybekötött szakmai délutánt rendezett október 15-én. Elıadások: - Czitrovszky Aladár: Kvantumoptikai méréstechnika összefonódott fotonpárokkal - Kreisz István: Lézer sugárvezetık, innovatív lézerrendszerek - Gáspár Lajos: Lézeres és optikai módszerek az orovstudományban

10 A Színháztechnikai Szakosztály ez évben mőködését szüneteltette. A Zaj- és Rezgéscsökkentési Szakosztály közösen több elıadást szervezett az Akusztikai Szakosztállyal. A szakosztály ez évben is megrendezte a Zajvédelmi szemináriumot (2008. október Nyíregyháza) 114 fı részvételével. A szeminárium a korábbiakhoz hasonlóan a zajvédelem idıszerő, a szakembereket, a hatóságokat és az érintetteket leginkább foglalkoztató kérdéseivel és problémáival foglalkozott. A rendezvény fontos témája a zajvédelem helyzete az Európai Unióban, a stratégiai zajtérképek alkalmazása, az új zajvédelmi kormányrendelet gyakorlati alkalmazásának hatósági tapasztalatai, közlekedési zajok, épületakusztika, valamint a zajszámító programok alkalmazási lehetıségei. A témával kapcsolatban 25 elıadás hangzott el és kerekasztal megbeszélésekkel egészült ki. A szemináriumon hatósági szakemberek és szakértık tartottak elıadásokat az új szabályozással kapcsolatos tapasztalatokról, valamint a szakembereket leginkább foglalkoztató hatásterülettel kapcsolatos problémákról. Több elıadás foglalkozott a közlekedési zaj, az épületakusztika, valamint a zajmérések terén szerzett tapasztalatok, eredmények bemutatásával. A szemináriumon 4 cég mutatta be zaj- és rezgéscsökkentésben alkalmazható mőszereit, termékeit, referenciáit (CDM Kft., EnviroPlus Kft, Józsa és Társai 2000 Kft., Sprektris Components Kft.). 75 ÉVES AZ OPAKFI, JUBILEUMI EMLÉKÜLÉS A október 8-án az MTA Nagytermében megtartott jubileumi emlékülésen az alábbi elıadások hangzottak el: - Heckenast Gábor nyitóelıadása "Látni és látszani" címmel, ezt a 75 évet elemezte. - Kroó Norbert akadémikus részérıl "Fényes új világ" címő elıadását hallhattuk. - Roska Tamás akadémikus elıadása "Hullámlogika - következtetések a téridıbeli jelenségek világából" címmel az informatika idıszerő kérdéseivel foglalkozott. - Augusztinovicz Fülöp "Hang-ért és hang ellen tervezés - merre tovább akusztika" címmel tartott elıadást, melybıl kiderült mi mindent rejt az akusztika oly egyértelmőnek tőnı kifejezése. A jubileumi emlékülésen számos kitüntetés is átadásra került: Petzval József emlékéremben részesült: Dr. Czitrovszky Aladár, Dr. Dulo Károly és Heckenast Gábor Békésy György-díjat kapott: Dr. Illényi András és Dr. P. Nagy József Bárány Nándor-díjat vehetett át: Kreisz István Pro Silentio-díjjal jutalmazták Dudás Istvánnét és Muntag Andrást OPAKFI jubileumi Emlékérmet kapott : Dr. Füredi Károly, Füszfás László és Kvojka Ferenc

11 Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés A Mozgókép szakosztály keretén belül sor került a középfokú tanfolyamok vizsgafeladatainak ellátásához a vizsgabizottságok kijelölésére. Így 13 alkalommal 232 hallgató került vizsgáztatásra, melynek részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: MOZGÓKÉPGYÁRTÓ ÉS FILMFORGALMAZÓ SZAKKÉPESÍTİ VIZSGÁK ÉVBEN Tanfolyam megnevezése Ideje Helye Fı Vizsgaelnök Szinkronszínész (tanusítványos) MSE Stúdió Kft 15 Kozma K. Mozgóképgy. videomősor-k Hálózat TV 25 Kozma K. Digitális vetítéstechnológia (tanus.) Moziinfo Kft 23 Dulo Károly Mozigépkezelı Moziinfo Kft 18 Kozma K. Mozgóképforg. és üzemeltetı II Moziinfo Kft 11 Juhász Á. Mozgóképgyártó videomősor-k Ház a Réten Egyesület 11 Dulo Károly Mozgóképgy. filmgyártási szakalk Magy.Operatırök Társ. 25 Dulo K. Mozgóképgy. filmgyártási szakalk Magy.Operatırök Társ. 25 Kende János Mozgóképgy. filmgyártási szakalk Magy.Operatırök Társ. 29 Kozma K. Mozgóképgy. szinkrongyártási Zsámba Oktató Iroda 06 Kozma K. Mozgóképgy. videomősor-k Domokos Press Kft 31 Dulo Károly Mozgóképgy. videomősor-k Hálózat TV 22 Kozma K. Mozgóképgy. videomősor-k Népszabadság Okt.Kht 06 Kozma K. A Szakosztály közremőködött többek között a gödöllıi Szt. István Egyetemmel, az audiovizuális szakasszisztens elnevezéső akkreditált felsıfokú szakképzés beindításában és lebonyolításában. A képzés célcsoportja a környékbeli pályakezdı fiatalok (munkanélküliek), valamint helyi televíziók mozgóképes szakképzettséggel nem rendelkezı munkatársai. Az Egyesület Mozgókép Szakosztálya a címben megjelölt feladatok ellátására az NKA-tól (1014/0239/08) Ft támogatásban részesült. Az összeget az Útközben a magyar filmterjesztés c. könyvsorozat 12. kötetének megírására, szerkesztésére fordítottuk. A Zaj- és Rezgéscsökkentési Szakosztálya továbbképzést indított el a Megtört csend címmel, melyet a jövıben is folytatni kíván. A továbbképzés, tanfolyam témája Az érzeti akusztika, a zaj objektív és szubjektív megítéléseinek alapkérdései. Az Egyesület az NCA-tól (NCA-Orsz ) Ft mőködési támogatásban részesült. A támogatást a szakosztályok (Mozgókép, Akusztikai, Zaj- és Rezgéscsökkentési), valamint az Egyesület 75. Jubileumi emléküléséhez, társadalmi feladatok végrehajtásához, és a legfontosabb környezetvédelmi rendeletekrıl tartott beszámolók, rendezvények szervezéséhez használtuk fel az 1 fı fıállású dolgozó bérköltségének és járulékainak néhány havi fedezeteként.

12 Környezetvédelem, Euroatlanti együttmőködés E pontok keretén belül foglalkoztunk az európai jogharmonizáció, a zajvizsgálati és az épületakusztikai szabványosítás, valamint a környezeti zaj számítási és zajtérkép készítı programokkal, továbbá a zajvizsgálati szabványokban alkalmazott fogalmak egységes szabványban való megjelenítésével. Így az Akusztikai, a Környezetvédelmi, valamint a Zaj- és Rezgéscsökkentési Szakosztály társadalmi munkában aktívan részt vett az állami feladatok tervezett és elkészített anyagainak elıkészítésében, bírálatában, valamint jelentısebb szakmai feladatok ellátásában. A Zaj- és Rezgéscsökkentési Szakosztály a fıvárosi és a kerületi önkormányzatokkal együttmőködve közremőködött többek között a ferihegyi reptér, valamint az M0-ás Autópálya által okozott zajterhelések vizsgálatában. Teret adott a Zajinfo által egy Indulatmentes igazságügyi szakértıi hozzászólás a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet alkalmazásának közel egy éves tapasztalatairól szóló tervezett vitához. Az Egyesület széleskörő véleményezı fórumot biztosított a tárgyban jelzett feladatokra. Budapest, április.24. Dr Lupkovics Gábor elnök

Közhasznúsági jelentés a közhasznú Magyar Biofizikai Társaság 2007. évi tevékenységérıl

Közhasznúsági jelentés a közhasznú Magyar Biofizikai Társaság 2007. évi tevékenységérıl Közhasznúsági jelentés a közhasznú Magyar Biofizikai Társaság 2007. évi tevékenységérıl Társaságunk a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény elıírása szerint kérte a Fıvárosi Bíróságtól

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŐ RÉTEGEK MUNKAERİPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉVRİL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉVRİL A szervezet neve: Magyar Biofizikai Társaság A szervezet székhelye: 1027 Budapest, Fı u 68. A szervezet adószáma: 19815723-2-41 Statisztikai számjel: 19815723-9412-529-01 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉVRİL

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŐ RÉTEGEK MUNKAERİPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008.

VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008. VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008. Székhely: 8200, Veszprém, Egyetem u. 10. Adószám: 18921076-1-19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Országos KID Egyesület 4025 Debrecen, Arany János u. 2. fsz.2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM A szervezet alapadatai 1. Számviteli beszámoló, 2. a költségvetési támogatás felhasználása, 3. a vagyonfelhasználásával

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a közhasznú Magyar Biofizikai Társaság 2009. évi tevékenységérıl

Közhasznúsági jelentés a közhasznú Magyar Biofizikai Társaság 2009. évi tevékenységérıl Közhasznúsági jelentés a közhasznú Magyar Biofizikai Társaság 2009. évi tevékenységérıl Társaságunk a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény elıírása szerint kérte a Fıvárosi Bíróságtól

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

Közhasznú jelentés 2005.01.01-2005.12.31. HABSBURG-kori Kutatások Közalapítvány

Közhasznú jelentés 2005.01.01-2005.12.31. HABSBURG-kori Kutatások Közalapítvány Közhasznú jelentés 2005.01.01-2005.12.31. HABSBURG-kori Kutatások Közalapítvány I. A KÖZALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Székhely: 1054, Budapest, Báthory u. 20. III/3. Adószám: 18179530-1-41 Közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. rendelkezésének értelmében az Emberbarát Alapítvány (1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.)

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE Szervezet neve: MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG Statisztikai számjel: 19815785-9412-529-01 Cím: 1091 Budapest, Üllői út 25. Nyilvántartási szám: 01-02-0000389 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. beszámolójának mérlegét, illetve eredmény-levezetését a Számviteli törvény, illetve

Részletesebben

A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Legfontosabb adatok. Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság

A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Legfontosabb adatok. Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság Legfontosabb adatok A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Neve: Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság Székhelye: 5126 Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 1. Adószáma:

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A./ Közalapítvány bemutatása 1./ Jogi helyzet Az Országos Mőszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) a Kormány felhatalmazása alapján

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2008. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2008. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2008. évi tevékenységéről Társaságunk a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírása szerint kérte a Fővárosi Bíróságtól nyilvántartásba

Részletesebben

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet)

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet) Budapesti Patrónus Alapítvány 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131. KSH: 18011919-8520-569-01 Bejegyzés: Pk.68318/1992/1, 1992.04.06. Nysz: 3019 E-mail: gulyastibor@t-online.hu 2012 évi Közhasznú egyszerősített

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI

I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI NÉV : RÖVID NÉV : CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY :

Részletesebben

A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése 1./ Az Egyesület azonosító adatai: Az Egyesület neve: Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület Az Egyesület székhelye: 1134 Budapest,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Mszaki-Szellemi Alkotásért kiemelkeden közhasznú szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Az Alapítvány adószáma: 19007562-1-43 Az Alapítvány nyilvántartási /sor/száma: 1284 Az Alapítványt a Fvárosi Bíróság

Részletesebben

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. Tartalomjegyzék Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról Baranya Megyei Mérnöki Kamara... 2 Békés

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 11 Az Egyesület neve: 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Cromo Közhasznú Alapítvány Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 40. Adószám: 18178584-2-43 Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 7. Pk. 60825/2002/2

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. szervezet vezetıje

Közhasznúsági Jelentés. szervezet vezetıje Adószám: 21903836-2-03 Bejegyzı szerv: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: Cg. 03-09-114911 Statisztikai szám: 21903836-9111-113-03 MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM SZERVEZİ ÉS

Részletesebben

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM hír CSATORNA 2007 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja jubileumi szám 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség F Õ T Á M O G A T Ó I N K TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Somlyódy László: A MaSzeSz

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012. A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012. ALAPADATOK Készült az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-,

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben