1. Településképi véleményezési eljárás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Településképi véleményezési eljárás"

Átírás

1 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 21/2015.(IV.30.) Ör-rel módosított 12/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII.törvény 62. (6) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 4-6. tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII.törvény 62. (6) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Településképi véleményezési eljárás 1. (1) 1 Településképi véleményezési eljárást folytat le a polgármester a rendelet 1. és 1/A. mellékletében meghatározott építési-, összevont-, vagy fennmaradási engedélyezési eljárást megelőzően az alábbiak szerint: a) Veszprém Megyei Jogú Város Főépítésze (továbbiakban: főépítész) szakmai véleménye alapján a rendelet 1. és 1/A. melléklete szerinti esetekben, b) a helyi Építészeti-műszaki Tervtanács (továbbiakban: tervtanács) szakmai véleménye alapján a rendelet 1. melléklete szerinti esetekben. (2) 2 Amennyiben a tervtanács határozatképtelensége esetén szakmai véleményét a rendelkezésre álló határidőn belül nem tudja megadni, a településképi véleményt a polgármester a tervtanácsi vélemény helyett a főépítész szakmai véleménye alapján alakítja ki. (3) 3 A kérelmet a rendelet 2. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani. 2. (1) A településképi véleményezési eljárás lefolytatása és az építészeti-műszaki dokumentáció értékelése során a településképben harmonikusan megjelenő, városképet nem zavaró, az épített és természeti környezethez illeszkedő, és annak előnyösebb megjelenését segítő megoldási szempontokat kell érvényesíteni. (2) A telepítéssel kapcsolatos részletes vizsgálati szempontok: 1 Módosította a 21/2015. (IV.30.) Ör. 1. -a. Hatályos május 1. napjától. 2 Módosította a 21/2015. (IV.30.) Ör. 1. -a. Hatályos május 1. napjától. 3 Kiegészítette a 21/2015. (IV.30.) Ör. 1. -a. Hatályos május 1. napjától.

2 a) a tervezett beépítés megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult, illetve átalakuló környező beépítés adottságait, rendeltetésszerű használatának és fejlesztésének lehetőségeit, b) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, illetve kilátását, c) figyelembe veszi-e a rálátásból adódó városképi igazodás helyi jellegét és követelményeit, d) teljesíti-e a műemléki- és helyi védettségű területek, városrészek, épületek esetében az értékvédelemmel kapcsolatos előírásokat és elvárásokat, e) több építési ütemben megvalósuló új beépítés, vagy meglévő építmény bővítése esetén: ea) biztosított lesz- vagy megmarad-e az előírásoknak és az illeszkedési követelményeknek megfelelő további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága, eb) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos követelményeknek, ec) amennyiben az építési tevékenységet ütemezetten kívánják megvalósítani, az egyes befejezett ütemek megfelelnek-e a rendezett településképpel kapcsolatos követelményeknek. (3) A településrendezési eszközöknek való megfeleléssel kapcsolatos részletes vizsgálati szempontok: a) a tervezett megoldás megfelel-e a településrendezési eszközökben szereplő előírásoknak, b) a szabályozás által kialakult állapotként jelölt esetben a javasolt kialakítás megfelelően igazodik-e a kialakult beépítéshez, telekszerkezethez, utcaképhez és összességében kedvező településképi megjelenést eredményez-e. (4) Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatos részletes vizsgálati szempontok: a) a földszinti alaprajz a tervezett rendeltetés, illetve az azzal összefüggő használat sajátosságaiból eredően nem korlátozza, vagy nem zavarja-e, a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, b) az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének és homlokzatainak településképi szempontból kedvezőtlen megjelenését. (5) Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatos részletes szempontok: a) az alkalmazott építészeti megoldások megfelelően illeszkednek-e a kialakult, illetve a településrendezési eszközök által rögzített előírások szerint átalakuló épített környezethez, b) a homlokzat tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival, c) megfelelő-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések elhelyezése, kialakítása és összhangban van-e a vonatkozó önkormányzati rendelet előírásaival, 2

3 d) a tervezett megoldás gépészeti és egyéb beépített berendezései, tartozékai elhelyezése, takarása, megfelelő-e a városképi megjelenésben, e) a tetőzet kialakítása hajlásszöge, esetleges tetőfelépítményei, anyaga, jellemző részletei megfelelően illeszkednek-e a környezet adottságaihoz, elősegítik-e az építmény városképi szempontból előnyösebb megjelenését. (6) A határoló közterületekkel való kapcsolat vizsgálatával összefüggő részletes szempontok: a) a közterülethez közvetlenül kapcsolódó szint alaprajzi kialakítása, illetve ebből eredő használata, aa) nem korlátozza-e a közúti közlekedést és annak biztonságát, figyelembe veszi-e azt az igényt, hogy a telek közterületről lehetőség szerint csak egy kapubehajtóval legyen megközelíthető, ab) nem korlátozza-, illetve zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és annak biztonságát, ac) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, műtárgyait, valamint növényzetét, ad) indokolt esetben a terv megfelelő javaslatokat ad-e az esetlegesen szükségessé váló közterületet érintő beavatkozásokra, b) az esetleg a közterület fölé benyúló építmény-részek, illetve szerkezetek és berendezések milyen módon befolyásolják a közterület használatát, különös tekintettel a meglévő, illetve telepítendő fákra, fasorokra A településképi véleményezési eljárás megindítása előtt a tervezőnek és az építtetőnek lehetősége van előzetes főépítészi egyeztetésre, konzultációra. 2. Településképi bejelentési eljárás 4. (1) 5 Településképi bejelentési eljárást folytat le a polgármester a rendelet 3. mellékletében meghatározott esetben az engedély nélkül végezhető építési tevékenységek megkezdése előtt. (2) 6 A rendelet 1. és 1/A. mellékletében meghatározott esetekben építési hatósági engedélyhez kötött, de jogerős engedélytől eltérően megvalósuló az eltérést illetően egyébként építési hatósági engedélyhez nem kötött - építési munkák csak településképi bejelentési eljárás lefolytatása alapján végezhetőek. 4 Módosította a 21/2015. (IV.30.) Ör. 2. -a. Hatályos május 1. napjától. 5 Módosította a 21/2015. (IV.30.) Ör. 3. -a. Hatályos május 1. napjától. 6 Módosította a 21/2015. (IV.30.) Ör. 3. -a. Hatályos május 1. napjától. 3

4 (3) 7 A bejelentési kérelmet a rendelet 4. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani. 5. (1) A településképi bejelentési eljárás lefolytatása és az építészeti-műszaki dokumentáció értékelése során a településképben esztétikusan megjelenő, városképet nem zavaró, az épített és természeti környezethez illeszkedő, és annak előnyösebb megjelenését segítő megoldási szempontokat kell érvényesíteni. (2) A telepítéssel kapcsolatos részletes vizsgálati szempontok: a) a tervezett megoldás léptékében, arányaiban megfelelően illeszkedik e a kialakult településszerkezetbe, b) nem zavarja-e a környezetében levő épületek, építmények, utcák, terek, használhatóságát. (3) A településrendezési eszközöknek és helyi előírásoknak való megfeleléssel kapcsolatos részletes vizsgálati szempontok: a) a tervezett megoldás megfelel-e a város szabályozási tervének és helyi építési szabályzata előírásainak, b) a reklám, vagy hirdető-berendezés mérete, nagysága, anyaga, kialakítása megfelele a reklámok, reklámberendezések, hirdetmények és hirdető-berendezések elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet szabályainak. (4) Az alaprajzi elrendezéssel, homlokzatképzéssel, tömegalakítással, anyaghasználattal, színezéssel, városképi megjelenéssel kapcsolatos részletes vizsgálati szempontok: a) a tervezett megoldás harmonikusan illeszkedik-e a környezetébe, figyelembe veszi-e a környező beépítés sajátosságait, b) a rendeltetésváltozás során a kialakítás megfelel-e az eredeti épület funkcionális, szerkezeti rendszerének és a gazdaságos megvalósítás követelményeinek, c) kielégíti-e a helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos építészeti esztétikai elvárásokat, d) megjelenésével, színezésével, méreteivel nem okoz-e zavart a történeti jelentőségű, műemléki- és helyi értékvédelmi területek és épületek vonatkozásában, valamint a város kiemelt jelentőségű közterületei felőli látványban. (5) 8 A bejelentési eljárás lefolytatása alapján a kérelem tárgyának fennmaradási érvényessége az igazolás kiállításának dátumától számítva: a) állandó építmény esetén végleges, b) legfeljebb 180 napig fennálló építmény esetén 180 nap, 7 Kiegészítette a 21/2015. (IV.30.) Ör. 3. -a. Hatályos május 1. napjától. 8 Módosította a 21/2015. (IV.30.) Ör. 4. -a. Hatályos május 1. napjától. 4

5 c) reklámcélú hirdetmény és hirdető-berendezése a bérleti szerződés lejártáig, vagy a rendeltetési egység működésének befejezéséig, befejezésének időpontjáig, d) útbaigazító hirdetmény esetén 2 év, de legfeljebb a működés befejezésének időpontjáig, e) kitelepülés esetén a bérleti szerződés lejártáig, vagy a közterület használati engedély lejártáig, illetve a működés befejezéséig, f) adventi időszakban amely e rendelet szempontjából november 30-tól január 10- ig tart, az ünnepekkel kapcsolatos ábrázolásmóddal kialakított mobil reklámcélú hirdetőberendezés (különösen: figura, makett, ünnepi szimbólum) kihelyezése, homlokzatnak, kirakatüvegnek az ünnepekkel kapcsolatos ábrázolásmóddal történő díszítése településképi bejelentés és véleményezés nélkül történhet A településképi bejelentési eljárás megindítása előtt a tervezőnek és a megbízónak lehetősége van előzetes egyeztetésre, konzultációra. 3. Településképi kötelezés 7. (1) 10 Településképi kötelezési eljárást folytat le a polgármester: a) a helyi építészeti- és városképi értékvédelem érdekében, ha az építmény- és környezete műszaki, esztétikai állapota, vagy annak használati módja nem felel meg a helyi építési szabályzat és értékvédelmi rendelet előírásainak, különösen ha: aa) műszaki állapota nem megfelelő, homlokzati elemei hiányosak, töredezettek, színezése lekopott, ab) nem a rendeltetésének megfelelő funkcióra használják, ac) megjelenése, színezése az egységes és harmonikus városképet lerontja, ad) az építési övezetre előírt zöldfelületi kialakítás, parkoló-fásítás, növényzettelepítés nem valósult meg, hiányos, vagy az elpusztult növényzet pótlása nem történt meg, ae) a telek szabad területét nem a területfelhasználási előírásoknak megfelelően, településképet lerontó módon használják, af) az építkezéssel érintett telek és környezete - az átmeneti állapot ideje alatt nincs a vonatkozó előírásoknak megfelelően rendben tartva, bekerítve, ag) nem a településképi bejelentés során megadott igazolásnak megfelelően valósul meg. b) településképet rontó reklám, cégér hirdető-berendezés, információs elem megszüntetése és eltávolítása érdekében, ha annak mérete, anyaga, megjelenése nem felel meg a reklámrendeletben meghatározott szabályoknak, különösen, ha: ba) műszaki állapota nem megfelelő, 9 Módosította a 21/2015. (IV.30.) Ör. 5. -a. Hatályos május 1. napjától. 10 Módosította a 21/2015. (IV.30.) Ör. 6. -a. Hatályos május 1. napjától. 5

6 bb) a megjelenített tartalom aktualitását vesztette, a megjelenített rendeltetés, vagy tevékenység megszűnt, bc) nem illeszkedik a településképbe, és a jellemző városképi látványban idegen elemként jelenik meg, bd) előnytelenül változtatja meg az épület homlokzatát, tetőzetét, kirakatát, portálját, be) bejelentés nélkül helyezték el, bf) harsány színeivel, nagy méretével, kirívó, feltűnő módon jelenik meg a városképben. c) a bejelentési eljárás hatálya alá tartozó településképi elem, épület esetében: ca) ha a bejelentési kötelezettség elmulasztása ellenére megvalósították, cb) ha a bejelentési eljárás során, a polgármester tiltó és figyelmeztető felhívása ellenére megvalósították. (2) 11 A polgármester a kötelezési eljárás lefolytatása előtt tájékoztatást és felhívást küld a tulajdonosnak. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott településképi kötelezés végre nem hajtása esetén forint pénzbírságot kell kiszabni. 8. (1) A véleményezési eljárás lefolytatása iránti kérelmet a rendelet 4. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani. (2) A bejelentési eljárás lefolytatása iránti kérelmet a rendelet 5. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani. 4. Záró rendelkezések 9. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével április 1-én lép hatályba. (2) A rendelet 7. (1) bekezdés a)-b) pontja július 1-én lép hatályba. Porga Gyula s.k. polgármester dr. Mohos Gábor s.k. jegyző A rendelet kihirdetésének napja: március Módosította a 21/2015. (IV.30.) Ör. 6. -a. Hatályos május 1. napjától. 6

7 1. számú melléklet 12 a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról szóló 12/2013. (III.29.) önkormányzati rendeletéhez A tervtanács B főépítész C tervtanács D főépítész E tervtanács F főépítész TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNY a) a város szabályozási tervében lehatárolt: aa)műemléki jelentőségű, valamint ab) helyi értékvédelmi területen, ac) műemléki védettségű, ad) helyi védelem alatt álló és közvetlen szomszédságukban levő telkeken, ae) önkormányzati tulajdonú telkeken, af) önkormányzat vagy önkormányzat gazdasági szervezetének és intézményének beruházásában megvalósítandó építési tevékenységek esetében. a) az 5. és a 6.számú mellékletben megjelölt aa) útvonalak mentén, ab) fő közlekedési csomópontokkal határos ingatlanokon, b) a helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben kialakult állapotú (K) jelzéssel ellátott övezetek területén, c) Országos jelentőségű védett természeti, és NATURA 2000 előírással érintett területen megvalósítandó építési tevékenységek esetében. a) az előző oszlopokban felsorolt területeken és eseteken túl, a város teljes közigazgatási területén megvalósítandó építési tevékenységek esetében. 1. lakóépület (új, vagy bővítés, átalakítás során létrejövő épület vagy épületegyüttes) alapterület a (A) (m 2 ) vagy szintszám b (N) alapterület a (A) (m 2 ) és szintszám b (N) alapterület a (A) (m 2 ) vagy szintszám b (N) alapterület a (A) (m 2 ) és szintszám b (N) alapterület a (A) (m2) vagy szintszám b (N) alapterület a (A) (m2) és szintszám b (N) 1.1. egy- két- vagy három lakásos lakóépület A>150 vagy N>2 0<A 150 és N 2 A>200 vagy N>2 0<A 200 és N 2 A>300 vagy N>2 200<A 300 és N 2 12 Módosította a 21/2015. (IV.30.) 7. (1) bekezdése. Hatályos május 1. napjától.

8 1.2. négy- és azt meghaladó számú lakást tartalmazó lakóépület 1.3. közösségi szálló jellegű lakóépület (otthon, szállás) A>0 vagy N>0 - A>0 vagy N>0 - A>0 vagy N>0 - A>150 vagy N>2 0<A 150 és N 2 A>200 vagy N>2 0<A 200 és N 2 A>300 vagy N>2 200<A 300 és N üdülőépület A>150 vagy N>2 0<A 150 és N 2 A>200 vagy N>2 0<A 200 és N 2 A>300 vagy N>2 200<A 300 és N 2 2. nem lakóépület (új, vagy bővítés, átalakítás során létrejövő épület vagy épületegyüttes) alapterület a (A) (m 2 ) vagy szintszám b (N) alapterület a (A) (m 2 ) és szintszám b (N) alapterület a (A) (m 2 ) vagy szintszám b (N) alapterület a (A) (m 2 ) és szintszám b (N) alapterület a (A) (m2) vagy szintszám b (N) alapterület a (A) (m2) és szintszám b (N) 2.1. hivatali épület (iroda, igazgatási épület) 2.2. kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi), szolgáltató épület (bevásárlóközpont, önálló üzlet, fedett piac, lakossági fogyasztásicikkjavító hely, szervizállomás, stb.) 2.3. kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó rendeltetésű pavilon jellegű épület, építmény 2.4. szálláshely szolgáltató és vendéglátó épület (szálloda, motel, panzió, fogadó, egyéb nyaraló-pihenő otthon, tábor, valamint étterem, kávéház, büfé) 2.5. oktatási, egészségügyi ellátást szolgáló, valamint szórakoztatásra, közművelődésre használt épület A>150 vagy N>2 0<A 150 és N 2 A>200 vagy N>2 0<A 200 és N 2 A>300 vagy N>2 200<A 300 és N 2 A>150 vagy N>2 0<A 150 és N 2 A>200 vagy N>2 0<A 200 és N 2 A>300 vagy N>2 200<A 300 és N 2 A>20 - A 20 c A> A>150 vagy N>2 0<A 150 és N 2 A>200 vagy N>2 0<A 200 és N 2 A>300 vagy N>2 200<A 300 és N 2 A>150 vagy N>2 0<A 150 és N 2 A>200 vagy N>2 0<A 200 és N 2 A>300 vagy N>2 200<A 300 és N 2 8

9 2.6. ipari épület, raktár A>150 vagy N>2 0<A 150 és N 2 A>500 vagy N>2 0<A 500 és N 2 A>1000 vagy N>2 500<A 1000 és N mezőgazdasági célra használt gazdasági és raktárépület (istálló, magtár, pince, stb.) A>150 vagy N>2 0<A 150 és N 2 A>500 vagy N>2 0<A 500 és N 2 A>1000 vagy N>2 500<A 1000 és N egyéb nem lakóépület (sport, üzemanyagtöltő, közlekedési és hírközlési épület stb.) A>150 vagy N>2 0<A 150 és N 2 A>200 vagy N>2 0<A 200 és N 2 A>300 vagy N>2 200<A 300 és N 2 3. egyéb építmények (új, vagy bővítés, átalakítás során létrejövő építmény) 3.1. Építésügyi hatósági engedélyhez kötött park-és kertépítési beruházás esetén alapterület a (A) (m 2 ) alapterület a (A) (m 2 ) alapterület a (A) (m 2 ) alapterület a (A) (m 2 ) alapterület a (A) (m2) alapterület a (A) (m2) A d >2000 0<A d 2000 A d >2000 0<A d 2000 A d >2000 0<A d Újonnan létesülő, illetve rekonstrukció alá vont főközlekedési utakat, belső és külső útgyűrűt, sugárirányú bevezető utakat és csomópontjaikat érintő - építésügyi hatósági engedélyhez kötött - beruházások A >2000 A <2000 A >2000 A <2000 A >2000 A <2000 9

10 1/A. melléklet 13 a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról szóló 12/2013. (III.29.) önkormányzati rendelethez 1. Az 1. melléklet B, D oszlopában megjelölt eseteken túl a főépítésznek véleményeznie kell: a) építési engedéllyel építhető épület átalakítása esetében, ha az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell megváltoztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni vagy változatlan formában újjáépíteni, b) építési engedéllyel építhető építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása esetén, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit meg kell változtatni, át kell alakítani, meg kell bontani, ki kell cserélni, meg kell erősíteni vagy változatlan formában újjá kell építeni, c) meglévő épület áthidalóját érintőhomlokzati nyílászáró cseréje esetén, d) új, önálló (szabadonálló) vagy meglévő épületben (homlokzati falhoz rögzített vagy alapozást igénylő) új égéstermék-elvezető kémény építése esetében, amelynek magassága meghaladja a 6,0 m-t, vagy a meglévő építmény tartószerkezetének megbontásával, átalakításával vagy megerősítésével jár, e) az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása esetében, ha ehhez az épület tartószerkezetét meg kell változtatni, át kell alakítani, meg kell bontani, ki kell cserélni, meg kell erősíteni vagy ujjá kell építeni, f) nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése esetében, melynek mérete az építési tevékenység után meghaladja a nettó 50 m 3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot, g) önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása esetében, melynek mérete az építési tevékenység után meghaladja, beépítésre nem szánt területen a 9,0 m, beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot, h) emlékfal építése esetén, melynek talapzatával együtt mért magassága meghaladja a 3,0 m-t, i) megfelelőség igazolással - vagy Július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező építményszerkezetű, tömegtartózkodás céljára szolgáló vagy 180 napot meghaladóan fennálló rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi valamint előadás tartására szolgáló építmény, kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény, levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek), ideiglenes fedett lovarda építése esetében, j) a 6,0 m-t meghaladó magasságú vagy 60m 3 -t meghaladó térfogatú siló, ömlesztett anyag tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése bővítése esetében, k) a bruttó 50,0 m 3 -nél nagyobb térfogatú vagy 1,5 m-nél mélyebb magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése esetén, l) a telek terepszintjének-építési tevékenységgel összefüggő-1,0 m-t meghaladó mértékű végleges jellegű megváltoztatása esetén, m) támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása esetében, melynek mérete az építési tevékenységgel meghaladja rendezett alsó terepszinttől számított 1,0 m magasságot, n) napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése esetében, ha ahhoz az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit meg kell változtatni, át kell alakítani, el kell bontani, ki kell cserélni, meg kell erősíteni vagy újjá kell építeni, o) építési tevékenység végzéséhez szükséges, bruttó 50 m 3 térfogatot meghaladó felvonulási építmény építése esetén, p) a 2,0 m mélységet vagy 20 m 3 légteret meghaladó pince építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése esetében. 2. Az 1. melléklet F oszlopában megjelölt eseteken túl a főépítésznek véleményezni kell: a) temető területén sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése esetén, melynek mérete az építési tevékenység után meghaladja a nettó 50 m 2 alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot, 13 Kiegészítette a 21/2015. (IV.30.) Ör. 8. -a. Hatályos május 1. napjától.

11 b) szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése esetében, ha annak a talapzatával együtt mért magassága meghaladja a 6,0 m-t, c) növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása esetében, amelynek legmagasabb pontja az építési tevékenység után meghaladja beépítésre nem szánt területen a 9,0 m-t, beépítésre szánt területen a nettó 100 m 2 alapterületet és a 4,5 m magasságot, d) növénytermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése esetében, amelynek legmagasabb pontja az építési tevékenység után meghaladja beépítésre nem szánt területen a 9,0 m-t, beépítésre szánt területen a nettó 500 m 2 alapterületet és a 4,5 m magasságot, e) zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése esetében, amelynek terepszinttől mért magassága a meghaladja a 6,0 m-t, f) magasles, vadetető, erdei építmény, kilátó építése esetén, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az 5,0 m-t meghaladja. 11

12 2. melléklet a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról szóló 12/2013. (III.29.) önkormányzati rendelethez Módosította a 21/2015. (IV.30.) Ör. 7. (2) bekezdése. Hatályos május 1. napjától.

13 13

14 3. melléklet 14 a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról szóló 12/2013. (III.29.) önkormányzati rendelethez 1. Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni: 1.1. minden meglevő építmény homlokzatfelületének utólagos hőszigetelésére színezésére, héjazat cseréjére, homlokzati felületképzésének, tömegformálásnak megváltoztatására irányuló tevékenység esetében- kivéve az egy- és kétlakásos lakóépületeket, 1.2. minden meglevő építmény homlokzati nyílászáró cseréje esetében, amennyiben a tervezett megoldás anyaghasználatában, osztásában, színében eltér a meglevőtől (eredetitől)- kivéve az egy- és kétlakásos lakóépületeket, 1.3. új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése esetében, amelynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg - kivéve az egy- és kétlakásos lakóépületeket, 1.4. minden meglévő épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása esetében, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell megváltoztatni, nem kell átalakítani, nem kell megbontani, nem kell kicserélni, nem kell megerősíteni vagy ujjá építeni - kivéve az egy- és kétlakásos lakóépületeket, 1.5. kiegészítő épület, vagy kerti építmény építése, bővítése, átalakítása és átépítése esetében, melynek mérete az építési tevékenység után meghaladja a nettó 25 m 3 térfogatot, vagy a 2,5 m gerincmagasságot, vagy 10 m 2 bruttó alapterületet, de nem haladja meg a nettó 50 m 3 térfogatot, vagy a 3,0 m gerincmagasságot, 1.6. mobilház elhelyezése esetén, 1.7. a 2,0 m mélységet vagy 20 m 3 légteret meg nem haladó pince építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése esetében, évesnél idősebb, az ingatlan fő funkcióját ellátó épület bontása esetén, 1.9. kerítés építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése esetén, építési tevékenység végzéséhez szükséges, bruttó 50 m 3 térfogatot meg nem haladó felvonulási építmény építése esetében, pavilon jellegű - kereskedelmi,- szolgáltató,- turisztikai,- vendéglátó rendeltetésű - épület építése, bővítése esetében, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20 m 2 alapterületet, vendéglátó-ipari kitelepülés, vendéglátó terasz, kerthelyiség építményeinek, építmény részeinek építése vagy kihelyezése esetén, temető területén sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése esetén, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m 2 alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot, szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése esetében, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t, emlékfal építése esetében, melynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t, megfelelőségi igazolással vagy teljesítménynyilatkozattal és műszaki specifikációval rendelkező park,- játszótér,- sportpálya műtárgyainak építése esetén, megfelelőség igazolással - vagy Július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező építményszerkezetű, tömegtartózkodás céljára nem szolgáló vagy legfeljebb 180 napig fennálló rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi valamint előadás tartására szolgáló építmény, kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény, levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek), ideiglenes fedett lovarda építése esetében, növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása esetében, amelynek legmagasabb pontja az építési tevékenység után sem haladja meg beépítésre nem szánt területen a 9,0 m-t, beépítésre szánt területen a nettó 100 m 2 alapterületet és a 4,5 m építmény/ épület magasságot, növénytermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése esetében, amelynek legmagasabb pontja az építési tevékenység után sem 14 Módosította a 21/2015. (IV.30.) Ör. 7. (3) bekezdése. Hatályos május 1. napjától.

15 haladja meg beépítésre nem szánt területen a 9,0 m-t, beépítésre szánt területen a nettó 500 m 2 alapterületet és a 4,5 m építmény/épület magasságot, ,0 m vagy annál kisebb magasságú, 60 m 3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztett anyag tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése bővítése esetében, a bruttó 50,0 m 3 -nél nem nagyobb térfogatú vagy 1,5 m-nél nem mélyebb magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése esetén, támfal építése, bővítése, meglevő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása esetében, ha a mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1 m magasságot, a telek terepszintjét - a különleges funkció miatt (sípálya, stb.)- megváltoztató különleges terepalakulat építése esetén, zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése esetében, amelynek terepszinttől mért magassága a nem haladja meg a 6,0 m-t, kilátó építése esetében, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az 5,0 m-t nem haladja meg, építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő, tároló létesítése, elhelyezése, bővítése és áthelyezése esetében, szelektív sziget, sorompó, árnyékoló elhelyezése, bővítése és áthelyezése esetében, utasváró fülke elhelyezése, cseréje esetében, nem építési engedélyköteles elektronikus hírközlési építmény, antennatartó szerkezet, antenna elhelyezése, transzformátor állomások, kapcsolószekrények elhelyezése, vagy cseréje esetében, szellőző-, klímaberendezés, egyéb gépészeti elemek, vezetékek, megújuló energiaforrás berendezései (napelem, napkollektor, szélkerék) építményen, ingatlanon való elhelyezése esetében, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit megváltoztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni csak utcára néző vagy utcáról látható homlokzatokra és az oda lejtő tetősíkokra kerülő elemek esetében, valamint utcára néző vagy utcáról látható homlokzaton (szabadon- és oldalhatáron álló beépítés esetén az utcai és a beforduló két oldalhomlokzat; zártsorú és ikres beépítettség esetén az utcai és a beforduló oldalhomlokzat, valamint a takaratlan tűzfal értendő), önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása esetében, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg, beépítésre nem szánt területen a 9,0 m, beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot, ,0 m 2 területnagyságot meghaladó valamennyi reklám-, információs elem esetében - csak utcára néző vagy utcáról látható homlokzatokra és az oda lejtő tetősíkokra kerülő elemek esetében, valamint utcára néző vagy utcáról látható homlokzaton (szabadon- és oldalhatáron álló beépítés esetén az utcai és a beforduló két oldalhomlokzat; zártsorú és ikres beépítettség esetén az utcai és a beforduló oldalhomlokzat, valamint a takaratlan tűzfal értendő), reklámcélú megvilágítások esetében csak utcára néző vagy utcáról látható homlokzatokra és az oda lejtő tetősíkokra kerülő elemek esetében, valamint utcára néző vagy utcáról látható homlokzaton (szabadon- és oldalhatáron álló beépítés esetén az utcai és a beforduló két oldalhomlokzat; zártsorú és ikres beépítettség esetén az utcai és a beforduló oldalhomlokzat, valamint a takaratlan tűzfal értendő), valamennyi reklám, reklámberendezés, hirdetmény és hirdető-berendezés elhelyezéséről szóló helyi önkormányzati rendeletben (helyi reklámrendelet) meghatározott reklámok, hirdetmények, hirdetőberendezések létesítése és elhelyezése esetében bármely építmény rendeltetés megváltoztatása esetében, ha az új rendeltetés parkoló igénye növekszik lakó rendeltetés más rendeltetésre változik bármely meglévő rendeltetés lakó, ipari, gazdasági, vendéglátó, egészségügyi rendeltetésre változik, abban az esetben, ha az érintett ingatlan a melléklet 2-8.pontjában meghatározott feltételeknek megfelel. 15

16 2. Az ingatlan a város szabályozási tervében lehatárolt: a) műemléki jelentőségű területen, b) helyi értékvédelmi területen, vagy annak közvetlen határán helyezkedik el. 3. Az ingatlan: a) közvetlen szomszédságában a város szabályozási tervében műemléki védettséggel megjelölt telek található, b) közvetlen szomszédságában a város szabályozási tervében helyi védettséggel megjelölt telek található. 2. Az ingatlan a rendelet 5-6. mellékletében megjelölt: a) útvonalak mentén, b) fő közlekedési csomópontokkal határos ingatlanokon helyezkedik el. 3. Az ingatlan a helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben kialakult állapotú (K) jelzéssel ellátott övezetek területén helyezkedik el. 4. Az ingatlan országos jelentőségű védett természeti, és NATURA 2000 előírással érintett területen helyezkedik el. 7. Az ingatlanon végezni kívánt építési tevékenység utcaképet alkotó közterületet, vagy magánutat érint. 8. Az ingatlan önkormányzati tulajdonban van; a beruházást az önkormányzat, az önkormányzat részvételével működő gazdasági társaság, az önkormányzat által irányított költségvetési szerv valósítja meg. 16

17 4. melléklet a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról szóló 12/2013. (III.29.) önkormányzati rendelethez Módosította a 21/2015. (IV.30.) Ör. 7. (4) bekezdése. Hatályos május 1. napjától.

18 18

19 5. melléklet a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról szóló 12/2013. (III.29.) önkormányzati rendelethez Módosította a 21/2015. (IV.30.) Ör. 7. (5) bekezdése. Hatályos május 1. napjától.

20 6. melléklet a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról szóló 12/2013. (III.29.) önkormányzati rendelethez Kiegészítette a 21/2015. (IV.30.) Ör. 7. (6) bekezdése. Hatályos május 1. napjától. 20

21 1. függelék Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról szóló 12/2013. (III.29.) önkormányzati rendeletéhez évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (kivonat) 6/A. (2) A települési önkormányzat polgármestere jogszabályban meghatározott esetekben és módon b) településképi bejelentési eljárást folytathat le az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások tekintetében. (3) A települési önkormányzat (fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzat) az építésügyi feladatát a helyi rendeletei megalkotásával és a kapcsolódó sajátos jogintézményekkel, továbbá a települési (fővárosban a fővárosi és a kerületi) vagy térségi a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti önkormányzati főépítész közreműködésével látja el. Településrendezési kötelezések 29. (6) A települési önkormányzat polgármestere kormányrendeletben meghatározottak szerint településképi kötelezés formájában önkormányzati hatósági döntéssel elrendelheti a) a településképet rontó reklámok, cégérek megszüntetését, b) a helyi építészeti értékvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítését. (7) A helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben a (6) bekezdés szerinti településképi kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása esetén e magatartás elkövetőjével szemben forintig terjedhető bírság kiszabását rendelheti el. Településképi véleményezési eljárás 30/C. (1) A települési önkormányzat polgármestere a megkeresés beérkezésétől számított 15 napon belül az illeszkedési követelmények teljesítésével kapcsolatban az összevont telepítési eljárással nem érintett, valamint az építészeti-műszaki tervtanácsról szóló kormányrendelet által nem szabályozott körben véleményt adhat a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági engedélykérelemhez. (2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti véleményének kialakításához az önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint kikéri az önkormányzati főépítész vagy a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményét. Ha a polgármester az (1) bekezdésben foglalt határidőn belül nem nyilvánít véleményt, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. (3) Az épített környezettel kapcsolatos értékvédelem ellátása érdekében a polgármester e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet keretei között, e tárgyban hozott önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint szakmai tanácsadó testületként helyi építészeti-műszaki tervtanácsot működtethet. (4) A helyi építészeti-műszaki tervtanács feladata a) az illeszkedési szabályok érvényesülésének elősegítése, b) a települési környezet, a táj- és településkép, a beépítési vagy az építészeti jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg védelme, valamint c) a helyi építészeti értékek és örökség védelme. 30/D. Településképi bejelentési eljárás 21

22 (1) Települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) polgármestere településképi bejelentési eljárást folytathat le e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet keretei között, e tárgyban hozott önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységek, a reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások tekintetében. (2) A településképi eljárást bejelentés formájában az ügyfél a polgármesternél kezdeményezi. Az (1) bekezdés szerinti tevékenység a bejelentés alapján megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges, és a polgármester a tevékenység végzését a bejelentést követő 8 napon belül nem tiltja meg. (3) A polgármester (2) bekezdés szerinti döntésével szemben a települési önkormányzat képviselő-testületéhez lehet fellebbezni. (4) A településképi eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése, az (1) és (2) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén a 29. (6) és (7) bekezdése alkalmazásának van helye. 62. (6) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) arra, hogy rendeletben állapítsa meg 3. azon jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, rendeltetésváltoztatások és reklámelhelyezések körét, amelyek megkezdését településképi bejelentési eljáráshoz köti, valamint a településképi bejelentési eljárás részletes szabályait, 7. a településképi kötelezési és a településképi véleményezési eljárás részletes szabályait, a településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság esetköreit és mértékét. 22

23 2. függelék Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról szóló 12/2013. (III.29.) önkormányzati rendeletéhez 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről (kivonat) 16. Településképi véleményezési eljárás 21. (1) Az építési tevékenységgel érintett telek helye szerinti település polgármestere településképi véleményezési eljárást (a továbbiakban: véleményezési eljárás) folytathat le a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott azon engedélyezési eljárásokat megelőzően, aa) amelynél a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerinti területi-építészeti tervtanácsnak nincs hatásköre és ab) amennyiben összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt nem kezdeményezett az építtető; és b) ha az eljárás lefolytatásának részletes szabályairól az önkormányzat rendeletet alkotott, melyben meghatározta, hogy ba) véleményét mely esetekben alapozza önkormányzati főépítész vagy helyi építészetiműszaki tervtanács (a továbbiakban: helyi tervtanács) szakmai álláspontjára, bb) melyek a véleményezés részletes szempontjai, és bc) helyi tervtanács működtetése esetén melyek a működés és az eljárás részletes szabályai. (2) A polgármester építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz adhat településképi véleményt. (3) A véleményezési eljárás során vizsgálni kell a) a telepítés (a környezetbe illeszkedés, a beépítés- vagy az építészeti jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg védelme) településképbe való illesztését, a helyi építészeti érték védelmének érvényre juttatását, azokra gyakorolt hatását, b) a településrendezési eszközöknek való megfelelést, a rálátás és kilátás követelményeinek való megfelelést, c) az épület homlokzatának és tetőzetének kialakítási módját, d) a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit, e) az építmény takaratlanul maradó és közterületről közvetlenül látható határfelületeinek kialakítási módját és feltételeit, valamint f) közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító és hirdetőberendezések kialakítását. 22. (1) A véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmező (építtető) kérelmét papíralapon nyújtja be, és a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre feltölti, melyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít. (3) Az építészeti-műszaki dokumentációnak a véleményezéshez az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia: b) településképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakítás, utcakép, illeszkedés ábrázolása (lehet makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is), c) reklám-elhelyezés ábrázolása, 23

24 (5) A polgármester véleményében a) engedélyezésre feltétellel vagy anélkül javasolja a tervezett építési tevékenységet, vagy b) engedélyezésre nem javasolja a tervezett építési tevékenységet, ha ba) a kérelem vagy melléklete nem felel meg az e rendeletben és az önkormányzat rendeletében meghatározottaknak, vagy bb) a tervezett építési tevékenység nem felel meg a településképi illeszkedési követelményeknek. (7) A polgármester a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi véleményét az építtetőnek vagy a kérelmezőnek, továbbá véleményét elektronikus formában feltölti az elektronikus tárhelyre. (8) A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható. 17. Településképi bejelentési eljárás 23. (1) A polgármester településképi bejelentési eljárást (a továbbiakban: bejelentési eljárás) folytathat le a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben építési engedélyhez nem kötött azon építési tevékenységek tekintetében, melynek megkezdését b) azon reklámok elhelyezése tekintetében melyek elhelyezését c) azon építmények rendeltetésének megváltoztatása tekintetében, melyek rendeltetésének megváltoztatását a települési önkormányzat helyi önkormányzati rendeletben bejelentési eljárás lefolytatásához kötötte, és az eljárás részletes szabályairól, valamint a 24. (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolás érvényességi idejéről helyi rendeletet alkotott. (2) A bejelentés tartalmazza: a) a bejelentő nevét, b) a bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét, c) a folytatni kívánt építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás megjelölését, d) a tervezett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás helyét, a telek helyrajzi számát, e) az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámozás tervezett időtartamát. (3) A bejelentéshez dokumentációt kell mellékelni. A dokumentációnak a kérelem tárgyának megfelelően a következő munkarészeket kell tartalmaznia: a) műszaki leírást, a telepítésről és az építészeti kialakításról, b) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével, c) alaprajzot, d) homlokzatot, e) utcaképi vázlatot, színtervet, látványtervet. 24. (1) A polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül a) a tervezett építési tevékenységet, reklámelhelyezést vagy rendeltetésváltoztatást kikötéssel vagy anélkül tudomásul veszi és a bejelentőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti, ha a bejelentés megfelel a 23. (2) és (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek és a tervezett építési tevékenység, reklám vagy rendeltetés illeszkedik a településképbe, b) megtiltja az építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás megkezdését és a megtiltás indokainak ismertetése mellett figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a 24

25 bejelentés nem felel meg a 23. (2) és (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek vagy a tervezett építési tevékenység, reklám vagy rendeltetésváltoztatás nem illeszkedik a településképbe. (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolás tartalmazza a) a bejelentés iktatási számát és ügyintézőjének nevét, b) a bejelentő (építtető) nevét, valamint lakcímét, szervezet esetén székhelyét, c) a bejelentett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás megjelölését, d) a bejelentés előterjesztésének napját, valamint e) azt, az időtartamot, amelyre a bejelentés szól. 25. A polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását. 25

26 3. függelék Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról szóló 12/2013. (III.29.) önkormányzati rendeletéhez 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (kivonat) 12. Az építészeti-műszaki tervtanácsi és a településképi vélemény 14. (1) Az építési engedélyezési, az összevont és kormányrendeletben meghatározott esetekben a fennmaradási engedélyezési eljárást b) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben településképi véleményezési eljárás előzi meg. (2) Az építésügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti véleményt a döntése meghozatalához szükséges tényállás tisztázása érdekében különös tekintettel az építészeti minőségre, a helyi építészeti örökségre, az építészeti értékvédelemre, valamint a településképre és a környezethez való illeszkedésre az építésügyi hatósági engedélykérelem benyújtásakor rendelkezésre álló és jogszabályon alapuló bizonyítékként veszi figyelembe. 15. Az építési engedély iránti kérelem és mellékletei 17. (6) Az építési engedély iránti kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell a) jogszabályban előírt esetekben aa) a települési önkormányzat polgármesterének településképi véleményét, 16. Az építési engedély iránti kérelem elbírálása, a döntés meghozatala 18. (4) Az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a tervezett építési tevékenység c) engedélyezését a polgármester a településképi véleményében nem javasolta. 19. (4) A határozat rendelkező része a Ket. 72. (1) bekezdésében foglaltakon kívül, az engedély tárgyától függően tartalmazza: g) a települési önkormányzat polgármesterének településképi véleményét vagy az építészetiműszaki tervtanács véleményét, (5) A határozat indokolási része a Ket. 72. (1) bekezdésében foglaltakon kívül, a rendelkezéstől függően tartalmazza: a) a szakértői véleménynek, a települési önkormányzat polgármestere településképi véleményének vagy az építészeti-műszaki tervtanács véleményének figyelembevételi módját, annak indokolását, 17. A döntés közlése 20. (2) Az iratazonosítóval ellátott döntést közölni kell a) tájékoztatásul aa) az építési tevékenység helye szerinti települési önkormányzat polgármesterével, 26

27 18. Az építési engedély hatálya, eltérés az építési engedélytől 22. (1) Az (2) bekezdésben foglaltak kivételével jogerős és végrehajtható építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól a kivitelezés során eltérni csak az építésügyi hatóság újabb előzetes engedélyével, módosított építési engedéllyel lehet, kivéve, ha a) az eltérés építési engedélyhez kötött, a jogszabályi előírásoknak megfelel, és nem változtatja meg az építmény aa) tömegét, befoglaló méreteit, magasságát, alaprajzi kontúrját, ab) helyét, telepítési paramétereit, és a telek beépítési paramétereit, ac) tartószerkezetének rendszerét, ad) helyi építészeti örökségvédelem alatt álló épület esetén településképet meghatározó homlokzati elemeit, b) az eltérés építési engedélyhez kötött, a jogszabályoknak megfelel és az építmény teherviselési tulajdonságait, képességét érinti, de az építési naplóval igazoltan az építmény teherviselési tulajdonságai továbbra is megfelelőek, vagy c) az eltérés tartalma önmagában nem építési engedélyhez kötött építési tevékenység. 19. Az összevont engedélyezési eljárás esetköre 23. (1) Azokban az esetekben, amikor az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a) a telek beépítésére vonatkozó telepítési követelmények, b) a településképpel, az építészeti kialakítással kapcsolatos követelmények, c) a kulturális örökségvédelmi követelmények előzetes tisztázása is szükséges, az építésügyi hatóságtól összevont engedélyezési eljárás lefolytatása kérhető. 20. Elvi építési keretengedélyezési szakasz 24. (1) Az összevont eljárás elvi építési keretengedélyezési szakaszának (a továbbiakban: elvi keretengedélyezés) megindításához a kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell: a) jogszabályban előírt esetekben aa) a 23. (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott esetben a települési önkormányzat polgármesterének településképi véleményét, vagy (4) Az építésügyi hatóság a kérelem elbírálása során, annak tartalmától függően helyszíni szemle megtartása mellett vizsgálja, hogy b) a települési önkormányzat polgármesterének településképi véleménye alapján a tervezett építészeti kialakítás megfelel-e a településképi követelményeknek, 25. (3) Az építésügyi hatóság az elvi építési engedélyt nem adja meg, ha a tervezett építési tevékenység engedélyezését a polgármester a településképi véleményében nem javasolta. (7) Az érdemi döntés rendelkező része határozat esetén a Ket. 72. (1) bekezdésében, végzés esetén a Ket. 72. (2) bekezdésében foglaltakon kívül, az engedély tárgyától függően tartalmazza e) a települési önkormányzat polgármesterének településképi véleményét vagy az építészetiműszaki tervtanács véleményét, 27

1. A rendelet hatálya és célja. (1) A rendelet hatálya Balatonszárszó Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.

1. A rendelet hatálya és célja. (1) A rendelet hatálya Balatonszárszó Nagyközség közigazgatási területére terjed ki. Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015.(XII. 16.) önkormányzati rendelete Balatonszárszó Nagyközség Településképi védelméről Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklete szerint. Építési engedélyezés, bejelentés

1. melléklete szerint. Építési engedélyezés, bejelentés Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. Építmény építése, bővítése, elmozdítása a II-V.

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /.. (.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /.. (.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /.. (.) önkormányzati rendelete a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének

Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról 1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Fordított áfa alá eső építőipari tevékenységek

Fordított áfa alá eső építőipari tevékenységek Fordított áfa alá eső építőipari tevékenységek Nyomtatható verzió Kedves Partnereink! Mivel az általános forgalmi adóról szóló 2008. január 1-én bevezetett, az építési munkákra vonatkozó un. fordított

Részletesebben

Előzetes véleményezési anyag. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Előzetes véleményezési anyag. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete Előzetes véleményezési anyag Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014 ( ) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Lamos Péter plamos@gov.veszprem.hu. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal. Városépítészeti Iroda

Lamos Péter plamos@gov.veszprem.hu. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal. Városépítészeti Iroda Lamos Péter plamos@gov.veszprem.hu Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Iroda HATÁSKÖRÖK, ILLETÉKESSÉG HATÁSKÖRÖK, ILLETÉKESSÉG az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési, településképi bejelentési és kötelezési eljárásról Nyírbátor Város Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete Balatonföldvár város településképi védelméről

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete Balatonföldvár város településképi védelméről Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete Balatonföldvár város településképi védelméről Balatonföldvár Város Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (VII. 6.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (VII. 6.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (VII. 6.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2014. (IX. 23.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2014. (IX. 23.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2014. (IX. 23.) Önkormányzati Rendelete a településképi véleményezési, településképi bejelentési és kötelezési eljárásról Hajdúnánás Város Önkormányzatának

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2013. (I.21.) önkormányzati rendelete. Kaposvár Megyei Jogú Város településképi védelméről

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2013. (I.21.) önkormányzati rendelete. Kaposvár Megyei Jogú Város településképi védelméről KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2013. (I.21.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város településképi védelméről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. Ügyiratszám: 01/17973-6/2015 Tárgy: Szeged városképi védelméről szóló rendelet megalkotása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. Ügyiratszám: 01/17973-6/2015 Tárgy: Szeged városképi védelméről szóló rendelet megalkotása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ügyiratszám: 01/17973-6/2015 Tárgy: Szeged városképi védelméről szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 pld. rendelet-tervezet Készítette: Szeged Megyei

Részletesebben

1. A rendelet hatálya, célja és értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya, célja és értelmező rendelkezések 3500 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 15/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete Dunaújváros településképi eljárásairól és az önkormányzati építészeti-műszaki tervtanácsról Dunaújváros

Részletesebben

a településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésrıl 1. A rendelet célja 2. A rendelet hatálya 3. Településképi bejelentési eljárás

a településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésrıl 1. A rendelet célja 2. A rendelet hatálya 3. Településképi bejelentési eljárás Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 46/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésrıl Sopron Megyei Jogú Város Közgyőlése

Részletesebben

Egyszerűsített építési engedélyezési eljárás

Egyszerűsített építési engedélyezési eljárás Egyszerűsített építési engedélyezési eljárás Az építtető kivételekkel - csak a jogerős építési engedély és az ahhoz tartozó, engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció birtokában

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013.(III.04.) önkormányzati rendelete A településképi véleményezési eljárásról

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013.(III.04.) önkormányzati rendelete A településképi véleményezési eljárásról 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013.(III.04.) rendelete A településképi véleményezési eljárásról (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2015. január 30.) Siófok Város Önkormányzatának

Részletesebben

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (II.10.) önkormányzati rendelete

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (II.10.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2013. február 10. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (II.10.) önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztató. Az építésügyi hatósági eljárásokkal kapcsolatos helyi- és országos szintű jogszabályváltozásokról

Tájékoztató. Az építésügyi hatósági eljárásokkal kapcsolatos helyi- és országos szintű jogszabályváltozásokról Tájékoztató Az építésügyi hatósági eljárásokkal kapcsolatos helyi- és országos szintű jogszabályváltozásokról A közigazgatásban zajló átfogó átalakítás jelentős változásokat hozott az építésügyi jogszabályok,

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: Előkészítők: András István-Hock János - Lipták János E L Ő T E R J E

Részletesebben

SIKLÓSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL

SIKLÓSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL SIKLÓSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL 72/579-500 7800 Siklós, Kossuth tér 1. Tájékoztató a településképi értékek védelme érdekében megalkotott önkormányzati rendeletekről Tisztelt Városlakó!

Részletesebben

2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 32/2013.(VI.28.) Rendelet típusa: Alap (egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város településképi védelméről -

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének. /2013. (.) önkormányzati rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének. /2013. (.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének. /2013. (.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében 187 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a képviselő-testület munkaterv

Részletesebben

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2013. (I.28.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2013. (I.28.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2013. (I.28.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének. /2013. (.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének. /2013. (.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének. /2013. (.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testülete az épített környezet

Részletesebben

Rendelet tervezet. Pilisszentkereszt község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (.) számú önkormányzati rendelete

Rendelet tervezet. Pilisszentkereszt község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (.) számú önkormányzati rendelete Rendelet tervezet Pilisszentkereszt község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (.) számú önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Pilisszentkereszt község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. oldal, összesen: 16 Hatály: 2010.VI.30. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 82/2012 (XII. 21.) önkormányzati rendelete Eger településképi védeleméről /Módosította: 15/2013 (V. 24.) önkormányzati rendelet/ /Módosította: 28/2013

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mőszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mőszaki dokumentációk tartalmáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009-11-03 Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2010.I.1. ) 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (VI.27) számú rendelete a településképi bejelentési eljárásról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (VI.27) számú rendelete a településképi bejelentési eljárásról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (VI.27) számú rendelete a településképi bejelentési eljárásról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1)

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

A szabályozási tervlappal és a mellékletekkel kapcsolatos módosulások

A szabályozási tervlappal és a mellékletekkel kapcsolatos módosulások Az Esztergomi Önkormányzat 40/2005.(XI.5.) ör. rendelete Esztergom, Szenttamás városrész helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendelek módosításáról Esztergom Város Önkormányzatának

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM Az építési tevékenység végzésére az 1.Mellékletben (lent) felsoroltak kivételével az építésügyi hatóságtól építési engedélyt kell kérni. Az építési engedélyt egy telekre az egy

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 15/2014.(X.10) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: Dombrád Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (X.20.) rendelete a Budapest, IX. ker. NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. Üllői út Budapest-Keleti pu. Hegyeshalom

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Budapest-Zugló Képviselő-testületének 9/00.(VII.08.) sz. rendelete Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/2011. 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.)

Részletesebben

[Egységes szerkezet] 1 Módosította a 18/2015. (V. 08.) önkormányzati rendelete

[Egységes szerkezet] 1 Módosította a 18/2015. (V. 08.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V: 08.) önkormányzati rendeletével módosított 26/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti-műszaki

Részletesebben

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Településképi véleményezési eljárás

1. A rendelet célja. 2. Településképi véleményezési eljárás Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról, valamint az ezekből fakadó kötelezettség

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET MŰ-HELY TERÜLETFEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy Zs. út 31. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: 312 4570, 312 4573, /FAX: 312 2598 E MAIL: muhely.nb@mail.matav.hu ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25. ) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Egységes szerkezet 2014. december l. Budapest Főváros X.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 1 A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Budapest IV. kerület, Újpest, Váci út Fóti út Czuczor u. Pintér J. u. által határolt

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÜLTERÜLETÉNEK VALAMINT EGYES BELTERÜLETI TERÜLETRÉSZEINEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSÉGES SZERKEZET Egységes szerkezetbe foglalva 2014.06.30.

Részletesebben

193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenırzésrıl. 5. Cím BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenırzésrıl. 5. Cím BEJELENTÉSI ELJÁRÁS 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenırzésrıl 5. Cím BEJELENTÉSI ELJÁRÁS A bejelentés megtétele 45/A. (1) A bejelentésre az e rendeletben

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. II. Fejezet A TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

I. Fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. II. Fejezet A TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési, bejelentési eljárás, a helyrehozatali kötelezettség és a településképi kötelezés

Részletesebben

(1) A R. 1/B. címe helyébe a következő cím lép:

(1) A R. 1/B. címe helyébe a következő cím lép: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése. számú rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város" külterületének valamint egyes belterületi területrészeinek szabályozási tervéről és helyi építési

Részletesebben

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének..//2015. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról Balatonfüred

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (.) rendelete a Könyves Kálmán körút - Üllői út - Nagyvárad tér Gyáli út által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ALÁBBI VÁROSRÉSZEK TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN: Almagyar-Merengő Belváros Dobó tér és környéke Belváros-kelet Cifra hóstya és Tetemvár Csákó Déli iparterület Délkeleti

Részletesebben

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete A közterület használatáról Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására

Részletesebben

KVSZ MÓDOSÍTÁS BUDAPEST XII. KERÜLET, KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV (KSZT) ÉS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KVSZ) MÓDOSÍTÁSA I.

KVSZ MÓDOSÍTÁS BUDAPEST XII. KERÜLET, KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV (KSZT) ÉS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KVSZ) MÓDOSÍTÁSA I. BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 COMPART STÚDIÓ TERVEZŐ ÉS BERUHÁZÓ KFT. 1034 BUDAPEST, BÉCSI ÚT 88-90. TEL.: 430-1720, FAX: 430-1719

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak.. évi támogatására

Martfű Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak.. évi támogatására 1. számú melléklet a 11/2013.(III.29.) Ö. rendelethez Martfű Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak.. évi támogatására I. A támogatás célja A támogatás

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 Képviselő-testületének 19/2000. (IX. 11.) rendelete a közterület használatáról a módosító 25/2003. (VI. 27.), 12/2004. (IV. 16.), 41/2006. (XII. 27.), 13/2008. (IV.

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2008. (XII. 5.) önkormányzati rendelet a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról Hatályos: 2011.10.06-37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 1. oldal 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testületének / (III..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 0. évi X. törvény

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben a 39/2007. (V.31.)* és az 58/2007.(IX.6.)** 88/2007.(XII.19.)*** 34/2008.(V.8.)****,

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A. 2804. Tatabánya, Pf.: 406. SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006 (Egységes szerkezet) Szomor község Önkormányzata 10/2006.(V.5.)

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 01-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 01-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 01-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

INDOKOLÁS. A Képviselő Testület 2013. március 28-án tartandó üléséhez

INDOKOLÁS. A Képviselő Testület 2013. március 28-án tartandó üléséhez INDOKOLÁS A Képviselő Testület 2013. március 28-án tartandó üléséhez Tárgy: Új rendelet alkotása a Településképi bejelentési eljárásról, valamint az építtetők tájékoztatásáról és az eljárásokhoz szükséges

Részletesebben

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) a jelű válaszok tesztkérdés helyes válaszai,

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának és a

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.18.)Kt. rendelete a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről 1 ZÁRADÉK A rendelet hiteléül: Maglód,. Margruber János jegyző 1 Egységes

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2001. (XII.20.) Ö.K. számú rendelete 1

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2001. (XII.20.) Ö.K. számú rendelete 1 Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatának jelen kötete, valamint mellékletei és függelékei 2013 májusában a Főépítészi Iroda útmutatásával, az Urban-Lis Stúdió Kft. közreműködésével

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2004.(IV.07.) Ök. számú rendelete. a helyi építészeti értékek védelméről

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2004.(IV.07.) Ök. számú rendelete. a helyi építészeti értékek védelméről Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004.(IV.07.) Ök. számú rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Kozármisleny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben