LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE"

Átírás

1 1 LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 12/2010 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 14/2012. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADVA A 4/2012. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT JANUÁR

2 2 ALÁÍRÓLAP TELEPÜLÉSTERVEZÉS:.. LŐRINCZ PIROSKA TELEPÜLÉSRENDEZŐ TERVEZŐ TT /2007 VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1. TEL/FAX: TÁJRENDEZÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM:. VINCZE ATTILA TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ VEZETŐ TERVEZŐ TK /12 PAGONY TÁJ-ÉS KERTÉPÍTÉSZ KFT 1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 53. TEL.: NYILATKOZAT Lőrincz Piroska településrendező tervező, TT /2007 nyilatkozom, hogy a dokumentáció megfelel a magasabb rendű terveknek és jogszabályoknak. Kaposvár, július. Lőrincz Piroska településrendező tervező TT /2007

3 3 TARTALOMJEGYZÉK LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 12/2010 Előzmények Jóváhagyott munkarészek 1., Településszerkezeti terv 1.1.Településszerkezeti terv leírás-módosítás Településszerkezeti terv-módosítás Településszerkezeti terv-módosítás 2. 2., Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás 2.1.Helyi építési szabályzat módosítás Szabályozási terv 1 (külterület) módosítás Szabályozási terv 2 (belterület) módosítás M=1:10000 M=1:10000 M=1:10000 M=1:2000 Alátámasztó munkarészek 1.Tájrendezési és környezetalakítási javaslat 2.Biológiai aktivitásérték számítás 3.A területrendezési tervek és a településszerkezeti terv-módosítás összhangja Terviratok: -a 132/2010. (VI. 28.) és a 94/2011. (III. 7.) ök. számú képviselőtestületi határozatok a településfejlesztési döntésről -az érdekelt államigazgatási szervek beérkezett véleményei, észrevételei -válaszok a beérkezett véleményekre, észrevételekre -a november 17-i egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve -az állami főépítész záró szakmai véleménye

4 4 Előzmények Lengyeltóti OTÉK alapú településrendezési tervét a Virányi Építész Stúdió Bt készítette 2003-ban. A településszerkezeti tervet a képviselőtestület az 1/2004. (I. 29.) számú határozatával, a HÉSZ-t és a szabályozási terveket az 1/2004. (I. 29.) számú rendeletével jóváhagyta. Ezt követően a képviselőtestület 2006-ban kezdeményezte a HÉSZ, illetve az annak mellékletét képező belterület szabályozási terv ( Szabályozási terv 2 ) módosítását, melyet a képviselőtestület a 19/2006. (IX. 29.) számú rendeletével jóváhagyott. A településrendezési terv 2. sz. módosítására ugyancsak 2006-ban került sor. Ekkor a képviselőtestület a HÉSZ és a belterület szabályozási terv módosítását az 1/2007. (I. 25.) számú rendelettel fogadta el ben történt a 3. sz. módosítás, melynek eredményeként a képviselőtestület a HÉSZ és a belterület szabályozási terv-módosítást a 10/2008. (IV. 25.) számú rendelettel jóváhagyta. Ezt követően az önkormányzati szándékok változása, valamint vállalkozói és tulajdonosi igények alapján a képviselőtestület úgy döntött, hogy a 132/2010. (VI. 28.) és a 94/2011. (III. 7.) ök. számú képviselőtestületi határozatokkal elfogadott településfejlesztési döntéseknek megfelelően kezdeményezi a településrendezési terv 4. sz. módosítását. (A határozatokat ld. a Terviratok között.) Jelen tervezési feladatnak nem tárgya a hatályos terv teljes körű felülvizsgálata és korszerűsítése. A módosítás keretében nem kerül sor a településszerkezeti terv, a szabályozási tervek és a HÉSZ teljeskörű átdolgozására és dokumentálására. Az Országos Területrendezési Terv-módosítás és a BTSZ módosítás Lengyeltóti közigazgatási területét érintő övezetei A/4 nagyságú átnézeti tervlapokon alátámasztó munkarészként készülnek és kerülnek dokumentálásra. A HÉSZ-módosításban átvezetésre kerülnek a 37/2007. (XII. 30.) ÖTM rendelet, valamint a 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet miatt szükséges változtatások. A tervezési munka során a jóváhagyott településfejlesztési döntéseket, a módosult országos jogszabályokat (Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban OTrT), a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balaton Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló törvény (a továbbiakban: BTSZ), a 37/2007. (XII. 30.) ÖTM rendelet, 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, stb.), az érdekelt államigazgatási szervek előzetes véleményeiben leírtakat, valamint a DD-i KÖTEVIFE /2011 iktatószámú határozattal kiadott Balaton Meat Baromfifeldolgozó Kft Lengyeltóti 0135 hrsz-ú területen tervezett baromfifeldolgozó létesítésének előzetes vizsgálati eljárása tárgyú határozatát vettük figyelembe és tekintettük kiindulási alapnak. A kulturális örökségvédelmi iroda előzetes véleményében kérte az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését a módosítással érintett területekkel összefüggésben. Az ezzel kapcsolatos előkészítő vizsgálatok során egyértelművé vált, hogy a

5 5 módosítással érintett területeken védett illetve védelemre érdemes építészeti érték nincs, így nincs mire vonatkozóan örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni. A régészetet illetően más a helyzet, e tárgykörben ellentmondás tapasztalható. A évi örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarésze a pusztaszentgyörgyi volt dohányfeldolgozó területének nagy részét régészeti lelőhelyként azonosította. Ezt az információt a központi régészeti nyilvántartás nem tartalmazza. Az ezen a területen megvalósítani tervezett pulykavágóhíd előzetes környezeti vizsgálati eljárása során a KÖH DD-i Iroda szakhatósági eljárását megszüntette, mivel tárgyi beruházás jelenlegi adataink szerint sem műemléki területet, sem régészeti lelőhelyet vagy régészeti védőövezet területét nem érinti. A tervmódosítás keretében a módosítással érintett területekre alátámasztó munkarészként örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarész készül. A földhivatal előzetes véleményében a 097 hrsz-ú közel 20 ha területű 2. minőségi osztályú termőföld más célú hasznosításával nem ért egyet. Az ingatlan tulajdonosa, egyben a fejleszteni szándékozó vállalkozó aki a területen mezőgazdasági üzemi területet (major, állattartó telep) szeretne kialakítani művelés során szerzett tapasztalata szerint az érintett terület pusztaszentgyörgyi út menti sávja homokos talajú szántóterület. (A mezőgazdasági üzemi terület más ingatlanon történő elhelyezésére alternatív helyszínek figyelembe vételével a település területén vizsgálatot folytattunk. Ennek eredményképpen megállapítható, hogy környezetvédelmi (lakóterületeket nem érint környezetterhelés), közlekedési (az aszfaltburkolatú pusztaszentgyörgyi útról közvetlen útcsatlakozás biztosítható lakóterület elkerülésével), valamint közműellátási (az úton vezetett közművek a majort is kiszolgálhatják) szempontból a tervezett fejlesztés e helyen történő megvalósítása racionális és más helyszínekhez képest kedvezőbb.) A tulajdonos határozott szándéka, hogy a közeljövőben az ingatlan délnyugati sarkán 3-4 ha nagyságú területen művelési ágat váltson, és a területet gyep, rét, legelőként hasznosítsa mindaddig, amíg pályázati forrás elnyerésével sor kerülhet fejlesztési elképzelése megvalósítására. (A földhivatali észrevétel kapcsán új beépítésre szánt területté csak 3-4 ha terület válik.) Az előzetes vizsgálati eljárás határozatának településrendezési szempontból lényeges előírásai és megállapításai az alábbiak: -a tervezett baromfifeldolgozó létesítésével kapcsolatban kizáró ok nem merült fel -a beruházás létesítéséhez mivel az levegővédelmi szempontból jelentős hatású környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása szükséges -a tervezett tevékenység egységes környezethasználati engedély köteles -az ÁNTSZ DD-i Regionális Intézete szerint a tervezett beruházás létesítéséhez a szakhatósági hozzájárulás kiadásának közegészségügyi akadálya nincs -a KÖH DD-i Iroda szakhatósági eljárását megszüntette, mivel tárgyi beruházás jelenlegi adataink szerint sem műemléki területet, sem régészeti lelőhelyet vagy régészeti védőövezet területét nem érint -Lengyeltóti Város Jegyzője hozzájárulását kikötés nélkül megadta, mivel a létesítendő baromfifeldolgozó nem érint helyi környezet- és természetvédelmi területet -a KÖTEVIFE megállapítása szerint:

6 6 -levegővédelmi szempontból a tervezett tevékenység megvalósításával kapcsolatban kizáró ok nem merült fel, azonban várható hatása jelentős, ezért környezeti hatásvizsgálat készítése szükséges -a tervezett létesítmény hatásterületén zaj szempontjából védendő épületek, területek nem találhatóak, kizáró ok nem merült fel -felszíni vízvédelmi szempontból a tervezett tevékenység felszíni vízre gyakorolt hatása nem jelentős, a felszíni víz védelme szempontjából a megvalósítással kapcsolatban kizáró ok nem merül fel -felszín alatti vízvédelmi szempontból a tervezett tevékenység felszín alatti vízre és földtani közegre gyakorolt hatása nem jelentős, a földtani közeg és a felszín alatti víz védelme szempontjából a megvalósítással kapcsolatban kizáró ok nem merül fel -a Lengyeltóti 0135 hrsz-ú terület jellemzői -a pulykavágóhíd területe a vonatkozó jogszabályok szerint érzékeny vízminőség-védelmi terület -a terület nem érint a vonatkozó jogszabály szerint kijelölt vagy előzetesen lehatárolt külső és hidrogeológiai védőövezeti területet -a terület a vonatkozó jogszabály alapján nitrárérzékeny -hulladékgazdálkodási szempontból a tervezett tevékenységgel szemben kizáró ok nem merült fel -természet- és tájvédelmi szempontból megállapítható, hogy a vágóhíd nem érint országos jelentőségű védett természeti, továbbá az Európai Közösségek Natura 2000 hálózatába tartozó területet A településrendezési terv-módosításhoz az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint környezeti vizsgálat készítése szükséges, mivel a módosítással érintett területek közül legalább egyen a tervezett tevékenység környezeti hatásvizsgálat- köteles. A tervezett módosítások a hatályos terv alátámasztó munkarészeinek módosítását a tájrendezési és környezetalakítási javaslat kivételével nem igénylik. A tervezett módosítások miatt biológiai aktivitásérték-számítás elvégzése szükséges, mivel a 097 hrsz-ú külterületi ingatlan egy részén kialakítani tervezett új mezőgazdasági üzemi terület új beépítésre szánt terület. Fentiek figyelembe vételével készült a mellékelt jóváhagyandó településszerkezeti terv és leírás-módosítás, valamint a HÉSZ és a szabályozási tervek módosítása.

7 Településszerkezeti terv-módosítás JÓVÁHAGYVA A 14/2012. (I. 30.) SZ. HATÁROZATTAL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT JANUÁR

8 8 A képviselőtestület az és az rajzszámú Településszerkezeti tervmódosítás -okat jóváhagyja, valamint a településszerkezeti terv leírást módosítja az alábbiak szerint: -Az TELEPÜLÉSRENDEZÉS fejezet Területfelhasználás alfejezete módosul az alábbiak szerint: - a.,a beépítésre szánt területek közül pontjának 3. francia bekezdése módosul az alábbiak szerint: -kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területként tervezettek: -a belterületen északi részén meglévő, megmaradó és a belterületbe csatolandó meglévő és tervezett új, -a pusztaszentgyörgyi volt dohányfeldolgozó területétől keletre és délre fekvő ingatlanokon tervezett, valamint -a Buzsáki út és a vasútállomásra vezető út melletti gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgáló területek A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területeken csak nem jelentős zavaró hatású és a környezetet nem szennyező gazdasági tevékenység végezhető. - a.,a beépítésre szánt területek közül pontjának 4. francia bekezdése módosul az alábbiak szerint: -ipari gazdasági terület kategóriába tartoznak: -egyéb ipari területként a pusztaszentgyörgyi volt dohányfeldolgozó területének egy részén megvalósítani tervezett baromfivágóhíd és környezete, a közműellátás (vízmű, vízműkút, víztározó, szennyvízátemelő), az energiaellátás (gázátadó, gázfogadó) és a hírközlés (átjátszótorony) területigényes létesítményeinek telke, -a mezőgazdasági üzemi területek (major, állattartó telep) - a.,a beépítésre szánt területek közül pontjának 5. francia bekezdése módosul az alábbiak szerint: -különleges területként tervezettek: -a működő és lezárt temetők -a sportterület -a vásártér -az idegenforgalmi fogadóhelyek -a Kék-tó kemping területe -a pusztaberényi kastély és környezete -a mamócspusztai tervezett egészségügyi-rekreációs központ -a volt Zichy kastély és környezete, ahol minőségi ellátást biztosító idősek otthona kialakítása, vagy idegenforgalmi hasznosítás, esetleg továbbképző-konferenciaközpont kialakítása lenne indokolt

9 ht T R ÓD FONY 6 E E R GN GN GN GN 4. GN GN GN GN N GN GN E 28,0 28,0 GN 18,0 18,0 Ö T T T T ht ht VÁ M M M 5. ht M E E E M M V V V V V V V V V V V V V R R GN M E R GN 6. PAGONY Táj- és Kertépítész Iroda 1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 53. TELEFON, FAX: (36-1) VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Munka megnevezése: VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1. TEL/FAX: LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS Rajz megnevezése: 7. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV-MÓDOSÍTÁS 1. M=1:10000 JÓVÁHAGYVA A 14/2012. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL Módosítással érintett terület határa Rajzszám: Jelzőszám: Tervezők: Dátum: 12/2010 LŐRINCZ PIROSKA 2012.JANUÁR TT /2007 Ö

10 R R G 9,0 9 T ht GN R GKN V V R GKN SZÁ V GN R GKN V GKN G 15. GN V V 34. GN 27. R V V V 42. R R 35. R GN R R 43. R R Ö ht VÁ SZ T R Á Ö T ht R T R 41. SZ GN ht SZ 40. SZÁ V 39. Módosítással érintett terület R Ö GN 38. R 37. R R 36. V V R SZÁ ht JÓVÁHAGYVA A 14/2012. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL V ht V V Ö T T T Á ht T R R ht 8. Á V É S Ö R IRÁNYI PÍTÉSZ TÚDIÓ R T T T T T T T T Munka megnevezése: VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT R 7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1. TEL/FAX: T Ö T R T R LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS Rajz megnevezése: TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV-MÓDOSÍTÁS 2. ht Jelzőszám: Tervezők: Dátum: 12/2010 LŐRINCZ PIROSKA JANUÁR TT /2007 R GN ht 28,0 28,0 M=1:10000 GN Rajzszám: Ö ht T

11 JELMAGYARÁZAT MEGLÉVŐ TERVEZETT IGAZGATÁSI TERÜLET HATÁRA M7 GYORSFORGALMI ÚT BELTERÜLETI HATÁR ÖSSZEKÖTŐ ÚT BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK MEGSZŰNŐ BELTERÜLETI HATÁR FALUSIAS LAKÓTERÜLET KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET IPARI GAZDASÁGI TERÜLET KÜLÖNLEGES TERÜLET (IDEGENFORGALMI FOGADÓHELY, SPORTTERÜLET, TEMETŐ) AP VÁ V KORÁBBI RENDEZÉSI TERV ÉS BTSZ ÁLTAL TERVEZETT NYOMVONAL GYŰJTŐÚT KISTÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁRÚT AUTÓBUSZPÁLYAUDVAR VASÚTVONAL SZINTBENI VASÚTI KERESZTEZŐDÉS VASÚTÁLLOMÁS VÍZMŰ VÍZTÁROZÓ BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK MEGLÉVŐ TERVEZETT ZÖLDTERÜLET-KÖZPARK, KÖZKERT MEGSZŰNT VÍZTÁROZÓ VÍZMŰKÚT ERDŐTERÜLET-VÉDELMI V REGIONÁLIS VÍZVEZETÉK ERDŐTERÜLET-TURISZTIKAI SZ SZENNYVÍZVEZETÉK ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET- SZÁNTÓ SZÁ SZENNYVÍZÁTEMELŐ ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET- GYEP, RÉT, LEGELŐ ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET- C1 I. OSZTÁLYÚ SZŐLŐKATASZTER E D MEGSZŰNTETENDŐ DÖGKÚT VILLAMOS ELOSZTÓHÁLÓZAT (120 kv) ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET- C2 II. OSZTÁLYÚ SZŐLŐKATASZTER GKN NAGY-KÖZÉPNYOMÁSÚ GÁZVEZETÉK KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET GN NAGYNYOMÁSÚ GÁZVEZTÉK KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET- C1 I. OSZTÁLYÚ SZŐLŐKATASZTER KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET- C2 II. OSZTÁLYÚ SZŐLŐKATASZTER ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET- NÁDAS, MOCSÁR G G GÁZÁTADÓ ÁLLOMÁS GÁZFOGADÓ ÁLLOMÁS HÍRKÖZLÉSI ÁTJÁTSZÓTORONY VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET- FOLYÓ- ÉS ÁLLÓVIZEK MEDRE ÉS PARTI SÁVJA POLGÁRMESTERI HIVATAL M ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ MŰEMLÉK OKTATÁSI INTÉZMÉNY (ISKOLA, ÓVODA) M MŰEMLÉKI KÖRNYEZET HATÁRA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT R RÉGÉSZETI LELŐHELY, RÉGÉSZETI ÉRDEKŰ TERÜLET HATÁRA TEMPLOM T ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS ÖKOLÓGIAILAG SÉRÜLÉKENY TERÜLET HATÁRA EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY T ORSZÁGOS VÉDELEMRE TERVEZETT TERMÉSZETVÉDELMI ÉS ÖKOLÓGIAILAG SÉRÜLÉKENY TERÜLET HATÁRA SPORTTERÜLET ht HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS ÖKOLÓGIAILAG SÉRÜLÉKENY TERÜLET HATÁRA KEMPING VJ VÉDELEMRE JAVASOLT TERÜLET HATÁRA LOVASSPORT TERÜLETE 19. HELYI JELENTŐSÉGŰ EGYEDI TERMÉSZETI ÉRTÉK TEMETŐ TÁJKÉPI SZEMPONTBÓL JELENTŐS FASOR KEGYELETI PARK Á NEMFÉMES ÁSVÁNYVAGYON TERÜLET HATÁRA TŐZEG, LÁPFÖLD ŐSKORI FÖLDVÁR HELYE-EX LEGE VÉDETT FORRÁS-EX LEGE VÉDETT TERMÉSZETI ÉRTÉK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JELMAGYARÁZAT

12 Helyi építési szabályzat-módosítás VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT JANUÁR

13 13 Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 4/2012. (I. 31.) számú rendelete a Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról szóló 1/2004. (I. 29.) számú rendelet módosításáról Lengyeltóti Város Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Étv) 7.. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi CXII. törvényre (a továbbiakban: BTSZ) figyelemmel Lengyeltóti helyi építési szabályzatáról szóló 1/2004. (I. 29.) számú rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A R 1..(2) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket alakítani, építési és bontási tevékenységet folytatni, épület, építmény rendeltetését megváltoztatni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt adni az általános érvényű jogszabályok mellett e rendelet előírásainak és az annak mellékleteit képező szabályozási terveknek megfelelően szabad. (2) A R 1. (3) bekezdés 11. és 12. francia bekezdése hatályát veszti. (3) A R 1. (5) bekezdése hatályát veszti. (4) A R 1. (6) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (6) Szaktervező által tervezett kertépítészeti tervet kell készíteni a "kertépítészeti terv készítési kötelezettség" -gel érintett területre. A területek kialakítása csak annak megfelelően történhet. (5) A R 1. (7) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (7) Az épületeket, építményeket úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy azok együttesen feleljenek meg a településrendezési, a környezet-, a táj-, a természet-és az építészeti-érték védelmi követelményeknek. A település beépítésre szánt területén a településkép- és a tájkarakter védelme érdekében csarnokjellegű épület építése látványtervvel igazoltan tájba illesztve, illetve növényzettel takartan történhet.

14 14 (6) A R 1. (8) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (8) A telekalakítások és építések engedélyezése során meg kell őrizni a meglévő településstruktúrát; a kialakult telekméreteket, beépítési módot, a jellegzetes épülettömegeket és tetőformát. Nyeles telek nem alakítható ki. A már beépült telkek megosztása nem engedélyezhető, ha az osztás eredményeként a keletkező telkek beépítettsége az adott területen érvényes szabályozási előírások által megengedett mértéket meghaladná. (7) A R 1. (10), (15) és (16) bekezdése hatályát veszti. (8) A R 1. (18) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (18) Az új belterületté váló beépítésre szánt területeken építeni csak a belterületbe vonást és az építési telkek kialakítását követően szabad. A belterületbe vonás a fejlesztési szándékok függvényében fokozatosan, több ütemben történhet. (9) A R 1. új (21) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint: (21) A település beépítésre nem szánt területein a HÉSZ övezeti előírásaiban meghatározottnál kisebb telket a közlekedési, közmű-elhelyezési és hírközlési terület, valamint közhasználatú zöldterület, védőerdő, illetve a közlekedési, közmű-elhelyezési és hírközlési területek kialakítása után visszamaradó mezőgazdasági és erdőterület kivételével kialakítani nem szabad. (10) A R 1. új (21) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint: (22) A település közigazgatási területén zsindely és egyéb E, F kategóriába tartozó anyag önálló fedélhéjazatként típustervek kivételével csak a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság külön, egyedi esetekre vonatkozó engedélye és annak feltételei alapján, legfeljebb kétszintes épületeknél alkalmazható. 2. (1) A R 2. (1) bekezdés af/ alpontja módosul az alábbiak szerint: af/ ipari gazdasági terület, ezen belül - egyéb ipari terület a baromfivágóhíd területe és környezete (Gip-e) a közműellátást biztosító területigényes létesítmények (vízmű, vízműkút, víztározó, szennyvízátemelő) (Gip-kv), az energiaellátást biztosító területigényes létesítmények (gázátadó, gázfogadó) (Gip-kg) és a hírközlést biztosító területigényes létesítmények (átjátszótorony) (Gip-h) területe - mezőgazdasági üzemi terület (major, állattartó telep) (Gip-M), ahol a megengedett legnagyobb szintterületsűrűség 0,3

15 15 (2) A R 2. (2) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (2) A beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek, valamint az építési övezetek és az övezetek határvonalait a szabályozási tervek tartalmazzák. (3) A R 6. (4) bekezdése hatályát veszti. (4) A R 6. (9) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (9) A területen a teljes telekméret minden 200 m 2 -e után 1 db, min. 16/18 törzskörméretű fa ültetendő. A fákat a használatbavételi engedély kérelmezéséig el kell ültetni. (5) A R sz. módosítás keretében módosult (2) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (2) A területre vonatkozó előírásokat beépítési mód, maximális építménymagasság, maximális beépítettség, minimális telekterület a szabályozási tervek is tartalmazzák az alábbiak szerint: Jel Beépítési Beépítési % Építménymag. Telekterület mód maximum maximum minimum Gksz1 SZ 30 5,5 K Gksz2 SZ 30 7, Gksz3 SZ 30 5, Gksz4 SZ 50 7, Gksz5 SZ 50 5, Gksz6 SZ 50 5, Gksz7 SZ 30 6, Toronyszerű építmény esetén a maximális építménymagasságnál nagyobb magasság (max 12,0 m) is létesíthető, ha azt az alkalmazott üzemtechnológia indokolttá teszi. A Gksz7 övezeti jelű területen a nagynyomású gázvezeték védősávjában épület, építmény nem helyezhető el. (6) A R 7. (3) bekezdés előírása helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület feltárása és kiszolgálása magánútról is biztosítható. Ilyen esetben a magánút helyét és nagyságát a terület egészére vonatkozó telekalakítási eljárás keretében kell meghatározni. A magánút telekszélességének legalább 16,0 m-nek kell lennie. (Területének nagyságára nem vonatkozik az övezetre előírt legkisebb telekterület.) (7) A R sz. módosítás keretében módosult (7) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (7) A területen a zölddel való fedettség -a Gksz1, Gksz2 és Gksz3 övezeti jelű területen min 40 % -a Gksz4, Gksz5 és Gksz6 övezeti jelű területen min 30 % -a Gksz7 övezeti jelű területen min 50 % kell legyen.

16 16 (8) A R 7. (8) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (8) A területen a teljes telekméret minden 200 m 2 -e után 1 db, min. 16/18 törzskörméretű fa ültetendő. A fákat a használatbavételi engedély kérelmezéséig el kell ültetni. (9) A R 8. (2) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (2) Az ipari gazdasági terület az alábbi övezetekre tagozódik: -egyéb ipari terület a baromfivágóhíd területe és környezete (Gip-e), a közműellátást biztosító területigényes létesítmények (vízmű, vízműkút, víztározó, szennyvízátemelő) (Gip-kv), az energiaellátást biztosító területigényes létesítmény (gázátadó, gázfogadó) (Gip-kg), valamint a hírközlést biztosító területigényes létesítmény (átjátszótorony) (Gip-h) -mezőgazdasági üzemi terület (major, állattartó telep) (Gip-M.) (10) A R 8. (3) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (3) Az ipari gazdasági területekre vonatkozó övezeti előírásokat beépítési mód, maximális építménymagasság, maximális beépítettség, minimális telekterület a külterület szabályozási terv is tartalmazza, az alábbiak szerint: Jel Beépítési mód Beépítési % maximum Építménymg. maximum Telekterület minimum Gip-e SZ 30 7, Gip-M1 SZ 30 7, Gip-M2 SZ 30 7, Gip-M3 SZ 30 7,5 K Gip-M4 SZ 30 7, Toronyszerű építmény (siló, szárító, stb.) esetén a maximális építménymagasságnál nagyobb magasság (max 25,0 m) is létesíthető, ha azt az alkalmazott technológia indokolttá teszi. (11) A R 8. (4) bekezdés előírása helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Az ipari gazdasági terület feltárása és kiszolgálása magánútról is biztosítható. Ilyen esetben a magánút helyét és nagyságát a terület egészére vonatkozó telekalakítási eljárás keretében kell meghatározni. A magánút telekszélességének legalább 16,0 m-nek kell lennie. (Területének nagyságára nem vonatkozik az övezetre előírt legkisebb telekterület.)

17 17 (12) A R 8. (5) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (5) Az ipari gazdasági területen az épületek tetőfedése a 8 m-nél nagyobb fesztávú csarnokszerkezetek kivételével színes (szürke nem) kerámia- és betoncserép, bitumenes zsindely; a tető hajlásszöge közötti lehet. A 8 méternél nagyobb fesztávú csarnokszerkezetek tárolók, állattartó épületek, stb. alacsonyabb hajlásszögű tetővel, illetve formájában és karakterében a cseréphez igazodó fedéssel (pl. LINDAB cserepeslemez) vagy fémlemez fedéssel is építhetők. (13) A R 8. (6) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (6) Az ipari gazdasági területen: a./ legalább a részleges közműellátás, és b./ a burkolt út biztosítandó. (14) A R 8. (8) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (8)A területen a zölddel való fedettség a Gip-e és Gip-M4 övezeti jelű területek kivételével, ahol minimum 50 % minimum 30 % kell legyen. (15) A R 8. (9) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (9) A területen a teljes telekméret minden 200 m 2 -e után 1 db, minimum 16/18 törzskörméretű fa ültetendő. A fákat a használatbavételi engedély kérelmezéséig el kell ültetni. (16) A R 8. új (11) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint: (11) A Gip-M4 övezeti jelű mezőgazdasági üzemi területen a mezőgazdasági termények feldolgozásával és raktározásával, valamint az állattartással kapcsolatos épületek, építmények mellett az üzemi méretű komposztálás és tojásgyártás épületei és építményei is elhelyezhetők. (17) A R 9. (6) bekezdése hatályát veszti. (18) A R 9. (8) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (8) A Kék-tó kemping területén (Kü-I3) mérnökgeológiai, geotechnikai vizsgálatok alapján le kell határolni a beépíthető és nem beépíthető területrészeket, valamint meg kell határozni a beépítés feltételeit. 3. (1) A R 10. (1) bekezdése hatályát veszti. (2) A R 13. (10) bekezdése hatályát veszti.

18 18 (3) A R 14. (5) bekezdése hatályát veszti. (4) A R 15. (4) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (4) Az Má övezeti jelű területen a lakásfunkció a megengedett beépítettség 50 %-át nem haladhatja meg. A létesíthető lakóépületek építménymagassága legfeljebb 5,5 m, az üzemi illetve gazdasági épület és építmény építménymagassága az alkalmazott üzemtechnológia függvényében ennél nagyobb is toronyszerű építmény (siló, szárító, stb.) esetében max 12,0 m lehet. (5) A R 15. (7) bekezdés f., pontja hatályát veszti. (6) A R 17. hatályát veszti. (7) A R 18. (1) bekezdés c., pontja módosul az alábbiak szerint: c.,a közigazgatási terület összes kertes mezőgazdasági területének legfeljebb 10 %-a nagyságrendjéig Nagytatárvár és a Mohácsi hegy meglévő kertgazdasági területein, valamint a pusztaszentgyörgyi út két oldalán tervezett kertgazdasági területen ha a helyi vízellátás biztosított, valamint a szennyvízkezelés az illetékes vízügyi és környezetvédelmi hatóság által elfogadott módon megoldott, legalább 3000 m 2 nagyságú művelt telken, legfeljebb 3 %-os beépítettséggel lakóépület is elhelyezhető, illetve a meglévő lakóépület felújítható, korszerűsíthető, a 3 %-os beépítettségig bővíthető. Az e területeken lévő 3105, 3111, 3124, 3131, 3137, 3138, 3146, 094 és 0189/1-4 hrsz-ú ingatlanokon meglévő lakó- és melléképületek adottságként kezelendők; felújíthatók, korszerűsíthetők, a lakóépületek egy alkalommal nettó 25 m 2 -rel bővíthetők. A lakóépületek építménymagassága nem haladhatja meg az 5,5 m-t. (8) A R 20. hatályát veszti. (9) A R 21. (1) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (1) Az igazgatási területen lévő vízgazdálkodási területekre vonatkozóan az OTÉK 30.. előírásait kell alkalmazni. Emellett figyelemmel kell lenni a vonatkozó jogszabályok 1,2 előírásaira is. (10) A R 21. (2) bekezdése hatályát veszti. (1) A R 23. (5) bekezdése hatályát veszti. 4.

19 19 (2) A R 23. (7) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (7) A településen a csapadékvíz-elvezetést kiemelt gondossággal kell kezelni. A település egészére vízrendezési tanulmánytervet kell készíteni. Új területek beépítésének alapfeltétele a felszíni vizek akadálytalan és eróziómentes elvezetése. Az igazgatási terület csapadékvizeinek elvezetése vízjogi engedélyköteles tevékenység, melyhez az engedélyt az illetékes vízügyi hatóságtól kell megkérni a vonatkozó külön jogszabályok szerint. (3) A R 25. (4) bekezdése kiegészül az alábbiak szerint: (4) A település igazgatási területe felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület, ahol a.,korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés folytatható. b.,új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), valamint a hulladékátrakó állomás és vegyszertároló nem létesíthető A település területén talajszennyezést okozó objektum nem helyezhető el, és tevékenység nem engedélyezhető. (4) A R 25. (5) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (5)A település igazgatási területének nyugati része a Keleti Bozót csatorna és a vasút közötti területen felszíni vízminőség-védelmi terület, ahol a.,épületek építése, bővítése a természetvédelmi szempontokkal összhangban szabályozott területeken elhelyezett, a régészeti lelőhelyek leletmentését és bemutatását lehetővé tevő építmények, a horgászturizmust szolgáló esőbeálló jellegű építmények és a legkevesebb 5 ha egybefüggő gyepterületen, a legeltetést biztosító állatállomány szállásául szolgáló, hagyományos istállóépületek kivételével nem engedélyezhető b.,üzeanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, hulladékátrakó állomás, valamint szennyvízürítő nem létesthető c.,a vízfolyások menti méteres sávban megtelepedett fásszárú növényzet védelmét a vízfolyások karbantartási munkáihoz szükséges feltételek biztosítása mellett kell megoldani. A vízminőség-védelmi területet a külterület szabályozási terv jelöli. (5) A R 25. (9) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (9) A településen új üzemanyagtöltő állomás csak külterületi közlekedési területen helyezhető el, amennyiben a vonatkozó jogszabály 3 előírásait kielégíti. (6) A R 26. (1) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (1)A településen az országos védelem alatt álló és védelemre javasolt helyi jelentőségű természetvédelmi területeket, valamint az e rendelettel védetté nyilvánított egyedi természeti értékeket a szabályozási tervek, tételes felsorolásukat az 1. sz. függelék, valamint az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Som Község Önkormányzata 8655 Som, Ady Endre u. 35/A. 84/582-001 Fax: 84/382-559 www.som.hu

Som Község Önkormányzata 8655 Som, Ady Endre u. 35/A. 84/582-001 Fax: 84/382-559 www.som.hu Som Község Önkormányzata 8655 Som, Ady Endre u. 35/A. 84/582-001 Fax: 84/382-559 www.som.hu Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV.14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (egységes

Részletesebben

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 7/2002

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 7/2002 LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 7/2002 JÓVÁHAGYVA AZ 1/2004. (I. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS AZ 1/2004-(I. 29.) SZ. RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ BT MEZEY MÉRNÖKI IRODA PAGONY KFT KÉSZ KFT

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Monostorapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.15.) számú rendelete Monostorapáti község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Monostorapáti

Részletesebben

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településrendezési terv Szerkezeti terv és leírás módosítása elfogadva a 8/2011. (II.14.) sz. határozattal Szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása jóváhagyva a 3/2011. (II.14.) önkormányzati

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

Pákozd településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat 2009. november

Pákozd településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat 2009. november PÁKOZD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Egyeztetési anyag 2009. június 1 ALÁÍRÓLAP Közmű munkarész: Horváth Gyula Településtervezési munkarész: Viziközmű Vezető

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya. 2.. Az előírások alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya. 2.. Az előírások alkalmazása 1 Balatonrendes Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2005. (XII.1.) számú önkormányzati rendelete Balatonrendes község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban

Részletesebben

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER Dudar Község Helyi Építési Szabályzata ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER 29. 2 Dudar Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Dudar Község Képviselõ-testületének 9/2008. (IX.29.) sz. Ökt. rendelete Dudar község Helyi

Részletesebben

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT 2008 Révfülöp Szabályozási terv módosítása Tartalom Alátámasztó munkarészek: Jóváhagyandó munkarész: Szabályozási terv leírása Helyi Építési Szabályzat módosítása

Részletesebben

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településszerkezeti terv és leírás jóváhagyva 37/2006 (VII.26.) sz. K.t. határozattal, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv jóváhagyva

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya 1 Ábrahámhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 18/2005. (XII.15) számú önkormányzati rendelete Ábrahámhegy község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban HÉSZ)

Részletesebben

HÉSZ, SZABÁLYOZÁSI TERV

HÉSZ, SZABÁLYOZÁSI TERV APAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HÉSZ, SZABÁLYOZÁSI TERV 5/2011. (III.28.) RENDELET ÉS MELLÉKLETEI 2011. MÁRCIUS Tervező: Pomsár és Társai Építész Iroda kft. 1065 Budapest, Nagymező u. 25. T: (1)331-8494

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Szentjakabfa TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Szentjakabfa TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV JÓVÁHAGYVA A SZENTJAKABFA ÖNK. 7/2010 (X.14.)

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7.

MÁRKÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7. MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7. Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011.

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2004. (II.23.) r e n d e l e t e. Balatonederics község helyi építési szabályzatáról

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2004. (II.23.) r e n d e l e t e. Balatonederics község helyi építési szabályzatáról BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2004. (II.23.) r e n d e l e t e Balatonederics község helyi építési szabályzatáról 1 BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Taktaszada Község Önkormányzatának 6/2005.(V.2.) sz. rendelete Taktaszada Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Taktaszada Község Önkormányzatának 6/2005.(V.2.) sz. rendelete Taktaszada Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Taktaszada Község Önkormányzatának 6/2005.(V.2.) sz. rendelete Taktaszada Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Taktaszada Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1980. évi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Bakonynána község teljes közigazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Bakonynána község teljes közigazgatási területére terjed ki. Bakonynána Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 27.) sz. rendelete Bakonynána Helyi Építési Szabályzatáról egységes szerkezetbe foglalva az azt módosító 5/2009. (III.11.), 2/2010. (I.28.)

Részletesebben

HANTOS Településrendezési terve

HANTOS Településrendezési terve 2004. OKTÓBER TSZ.: 2886/2004 HANTOS Településrendezési terve Településszerkezeti és szabályozási terv /jóváhagyott terv/ TSZ.: 2886/2004 Tsz: 2886/2004 2006 június Hantos Község Építési Szabályzata /HÉSZ/

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya Óbudavár község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2006. (I.20.) rendelete Óbudavár község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban HÉSZ) Óbudavár község Önkormányzatának

Részletesebben

10. rendelet tervezet

10. rendelet tervezet jóváhagyandó munkarészek 10. rendelet tervezet Zalakaros Város Önkormányzata../2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Zalakaros Város Önkormányzatának képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6 (az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. 2007. évi. törvény

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. 2007. évi. törvény 2007. évi. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról 1. A Balaton

Részletesebben