LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE"

Átírás

1 1 LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 12/2010 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 14/2012. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADVA A 4/2012. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT JANUÁR

2 2 ALÁÍRÓLAP TELEPÜLÉSTERVEZÉS:.. LŐRINCZ PIROSKA TELEPÜLÉSRENDEZŐ TERVEZŐ TT /2007 VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1. TEL/FAX: TÁJRENDEZÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM:. VINCZE ATTILA TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ VEZETŐ TERVEZŐ TK /12 PAGONY TÁJ-ÉS KERTÉPÍTÉSZ KFT 1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 53. TEL.: NYILATKOZAT Lőrincz Piroska településrendező tervező, TT /2007 nyilatkozom, hogy a dokumentáció megfelel a magasabb rendű terveknek és jogszabályoknak. Kaposvár, július. Lőrincz Piroska településrendező tervező TT /2007

3 3 TARTALOMJEGYZÉK LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 12/2010 Előzmények Jóváhagyott munkarészek 1., Településszerkezeti terv 1.1.Településszerkezeti terv leírás-módosítás Településszerkezeti terv-módosítás Településszerkezeti terv-módosítás 2. 2., Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás 2.1.Helyi építési szabályzat módosítás Szabályozási terv 1 (külterület) módosítás Szabályozási terv 2 (belterület) módosítás M=1:10000 M=1:10000 M=1:10000 M=1:2000 Alátámasztó munkarészek 1.Tájrendezési és környezetalakítási javaslat 2.Biológiai aktivitásérték számítás 3.A területrendezési tervek és a településszerkezeti terv-módosítás összhangja Terviratok: -a 132/2010. (VI. 28.) és a 94/2011. (III. 7.) ök. számú képviselőtestületi határozatok a településfejlesztési döntésről -az érdekelt államigazgatási szervek beérkezett véleményei, észrevételei -válaszok a beérkezett véleményekre, észrevételekre -a november 17-i egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve -az állami főépítész záró szakmai véleménye

4 4 Előzmények Lengyeltóti OTÉK alapú településrendezési tervét a Virányi Építész Stúdió Bt készítette 2003-ban. A településszerkezeti tervet a képviselőtestület az 1/2004. (I. 29.) számú határozatával, a HÉSZ-t és a szabályozási terveket az 1/2004. (I. 29.) számú rendeletével jóváhagyta. Ezt követően a képviselőtestület 2006-ban kezdeményezte a HÉSZ, illetve az annak mellékletét képező belterület szabályozási terv ( Szabályozási terv 2 ) módosítását, melyet a képviselőtestület a 19/2006. (IX. 29.) számú rendeletével jóváhagyott. A településrendezési terv 2. sz. módosítására ugyancsak 2006-ban került sor. Ekkor a képviselőtestület a HÉSZ és a belterület szabályozási terv módosítását az 1/2007. (I. 25.) számú rendelettel fogadta el ben történt a 3. sz. módosítás, melynek eredményeként a képviselőtestület a HÉSZ és a belterület szabályozási terv-módosítást a 10/2008. (IV. 25.) számú rendelettel jóváhagyta. Ezt követően az önkormányzati szándékok változása, valamint vállalkozói és tulajdonosi igények alapján a képviselőtestület úgy döntött, hogy a 132/2010. (VI. 28.) és a 94/2011. (III. 7.) ök. számú képviselőtestületi határozatokkal elfogadott településfejlesztési döntéseknek megfelelően kezdeményezi a településrendezési terv 4. sz. módosítását. (A határozatokat ld. a Terviratok között.) Jelen tervezési feladatnak nem tárgya a hatályos terv teljes körű felülvizsgálata és korszerűsítése. A módosítás keretében nem kerül sor a településszerkezeti terv, a szabályozási tervek és a HÉSZ teljeskörű átdolgozására és dokumentálására. Az Országos Területrendezési Terv-módosítás és a BTSZ módosítás Lengyeltóti közigazgatási területét érintő övezetei A/4 nagyságú átnézeti tervlapokon alátámasztó munkarészként készülnek és kerülnek dokumentálásra. A HÉSZ-módosításban átvezetésre kerülnek a 37/2007. (XII. 30.) ÖTM rendelet, valamint a 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet miatt szükséges változtatások. A tervezési munka során a jóváhagyott településfejlesztési döntéseket, a módosult országos jogszabályokat (Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban OTrT), a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balaton Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló törvény (a továbbiakban: BTSZ), a 37/2007. (XII. 30.) ÖTM rendelet, 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, stb.), az érdekelt államigazgatási szervek előzetes véleményeiben leírtakat, valamint a DD-i KÖTEVIFE /2011 iktatószámú határozattal kiadott Balaton Meat Baromfifeldolgozó Kft Lengyeltóti 0135 hrsz-ú területen tervezett baromfifeldolgozó létesítésének előzetes vizsgálati eljárása tárgyú határozatát vettük figyelembe és tekintettük kiindulási alapnak. A kulturális örökségvédelmi iroda előzetes véleményében kérte az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését a módosítással érintett területekkel összefüggésben. Az ezzel kapcsolatos előkészítő vizsgálatok során egyértelművé vált, hogy a

5 5 módosítással érintett területeken védett illetve védelemre érdemes építészeti érték nincs, így nincs mire vonatkozóan örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni. A régészetet illetően más a helyzet, e tárgykörben ellentmondás tapasztalható. A évi örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarésze a pusztaszentgyörgyi volt dohányfeldolgozó területének nagy részét régészeti lelőhelyként azonosította. Ezt az információt a központi régészeti nyilvántartás nem tartalmazza. Az ezen a területen megvalósítani tervezett pulykavágóhíd előzetes környezeti vizsgálati eljárása során a KÖH DD-i Iroda szakhatósági eljárását megszüntette, mivel tárgyi beruházás jelenlegi adataink szerint sem műemléki területet, sem régészeti lelőhelyet vagy régészeti védőövezet területét nem érinti. A tervmódosítás keretében a módosítással érintett területekre alátámasztó munkarészként örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarész készül. A földhivatal előzetes véleményében a 097 hrsz-ú közel 20 ha területű 2. minőségi osztályú termőföld más célú hasznosításával nem ért egyet. Az ingatlan tulajdonosa, egyben a fejleszteni szándékozó vállalkozó aki a területen mezőgazdasági üzemi területet (major, állattartó telep) szeretne kialakítani művelés során szerzett tapasztalata szerint az érintett terület pusztaszentgyörgyi út menti sávja homokos talajú szántóterület. (A mezőgazdasági üzemi terület más ingatlanon történő elhelyezésére alternatív helyszínek figyelembe vételével a település területén vizsgálatot folytattunk. Ennek eredményképpen megállapítható, hogy környezetvédelmi (lakóterületeket nem érint környezetterhelés), közlekedési (az aszfaltburkolatú pusztaszentgyörgyi útról közvetlen útcsatlakozás biztosítható lakóterület elkerülésével), valamint közműellátási (az úton vezetett közművek a majort is kiszolgálhatják) szempontból a tervezett fejlesztés e helyen történő megvalósítása racionális és más helyszínekhez képest kedvezőbb.) A tulajdonos határozott szándéka, hogy a közeljövőben az ingatlan délnyugati sarkán 3-4 ha nagyságú területen művelési ágat váltson, és a területet gyep, rét, legelőként hasznosítsa mindaddig, amíg pályázati forrás elnyerésével sor kerülhet fejlesztési elképzelése megvalósítására. (A földhivatali észrevétel kapcsán új beépítésre szánt területté csak 3-4 ha terület válik.) Az előzetes vizsgálati eljárás határozatának településrendezési szempontból lényeges előírásai és megállapításai az alábbiak: -a tervezett baromfifeldolgozó létesítésével kapcsolatban kizáró ok nem merült fel -a beruházás létesítéséhez mivel az levegővédelmi szempontból jelentős hatású környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása szükséges -a tervezett tevékenység egységes környezethasználati engedély köteles -az ÁNTSZ DD-i Regionális Intézete szerint a tervezett beruházás létesítéséhez a szakhatósági hozzájárulás kiadásának közegészségügyi akadálya nincs -a KÖH DD-i Iroda szakhatósági eljárását megszüntette, mivel tárgyi beruházás jelenlegi adataink szerint sem műemléki területet, sem régészeti lelőhelyet vagy régészeti védőövezet területét nem érint -Lengyeltóti Város Jegyzője hozzájárulását kikötés nélkül megadta, mivel a létesítendő baromfifeldolgozó nem érint helyi környezet- és természetvédelmi területet -a KÖTEVIFE megállapítása szerint:

6 6 -levegővédelmi szempontból a tervezett tevékenység megvalósításával kapcsolatban kizáró ok nem merült fel, azonban várható hatása jelentős, ezért környezeti hatásvizsgálat készítése szükséges -a tervezett létesítmény hatásterületén zaj szempontjából védendő épületek, területek nem találhatóak, kizáró ok nem merült fel -felszíni vízvédelmi szempontból a tervezett tevékenység felszíni vízre gyakorolt hatása nem jelentős, a felszíni víz védelme szempontjából a megvalósítással kapcsolatban kizáró ok nem merül fel -felszín alatti vízvédelmi szempontból a tervezett tevékenység felszín alatti vízre és földtani közegre gyakorolt hatása nem jelentős, a földtani közeg és a felszín alatti víz védelme szempontjából a megvalósítással kapcsolatban kizáró ok nem merül fel -a Lengyeltóti 0135 hrsz-ú terület jellemzői -a pulykavágóhíd területe a vonatkozó jogszabályok szerint érzékeny vízminőség-védelmi terület -a terület nem érint a vonatkozó jogszabály szerint kijelölt vagy előzetesen lehatárolt külső és hidrogeológiai védőövezeti területet -a terület a vonatkozó jogszabály alapján nitrárérzékeny -hulladékgazdálkodási szempontból a tervezett tevékenységgel szemben kizáró ok nem merült fel -természet- és tájvédelmi szempontból megállapítható, hogy a vágóhíd nem érint országos jelentőségű védett természeti, továbbá az Európai Közösségek Natura 2000 hálózatába tartozó területet A településrendezési terv-módosításhoz az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint környezeti vizsgálat készítése szükséges, mivel a módosítással érintett területek közül legalább egyen a tervezett tevékenység környezeti hatásvizsgálat- köteles. A tervezett módosítások a hatályos terv alátámasztó munkarészeinek módosítását a tájrendezési és környezetalakítási javaslat kivételével nem igénylik. A tervezett módosítások miatt biológiai aktivitásérték-számítás elvégzése szükséges, mivel a 097 hrsz-ú külterületi ingatlan egy részén kialakítani tervezett új mezőgazdasági üzemi terület új beépítésre szánt terület. Fentiek figyelembe vételével készült a mellékelt jóváhagyandó településszerkezeti terv és leírás-módosítás, valamint a HÉSZ és a szabályozási tervek módosítása.

7 Településszerkezeti terv-módosítás JÓVÁHAGYVA A 14/2012. (I. 30.) SZ. HATÁROZATTAL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT JANUÁR

8 8 A képviselőtestület az és az rajzszámú Településszerkezeti tervmódosítás -okat jóváhagyja, valamint a településszerkezeti terv leírást módosítja az alábbiak szerint: -Az TELEPÜLÉSRENDEZÉS fejezet Területfelhasználás alfejezete módosul az alábbiak szerint: - a.,a beépítésre szánt területek közül pontjának 3. francia bekezdése módosul az alábbiak szerint: -kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területként tervezettek: -a belterületen északi részén meglévő, megmaradó és a belterületbe csatolandó meglévő és tervezett új, -a pusztaszentgyörgyi volt dohányfeldolgozó területétől keletre és délre fekvő ingatlanokon tervezett, valamint -a Buzsáki út és a vasútállomásra vezető út melletti gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgáló területek A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területeken csak nem jelentős zavaró hatású és a környezetet nem szennyező gazdasági tevékenység végezhető. - a.,a beépítésre szánt területek közül pontjának 4. francia bekezdése módosul az alábbiak szerint: -ipari gazdasági terület kategóriába tartoznak: -egyéb ipari területként a pusztaszentgyörgyi volt dohányfeldolgozó területének egy részén megvalósítani tervezett baromfivágóhíd és környezete, a közműellátás (vízmű, vízműkút, víztározó, szennyvízátemelő), az energiaellátás (gázátadó, gázfogadó) és a hírközlés (átjátszótorony) területigényes létesítményeinek telke, -a mezőgazdasági üzemi területek (major, állattartó telep) - a.,a beépítésre szánt területek közül pontjának 5. francia bekezdése módosul az alábbiak szerint: -különleges területként tervezettek: -a működő és lezárt temetők -a sportterület -a vásártér -az idegenforgalmi fogadóhelyek -a Kék-tó kemping területe -a pusztaberényi kastély és környezete -a mamócspusztai tervezett egészségügyi-rekreációs központ -a volt Zichy kastély és környezete, ahol minőségi ellátást biztosító idősek otthona kialakítása, vagy idegenforgalmi hasznosítás, esetleg továbbképző-konferenciaközpont kialakítása lenne indokolt

9 ht T R ÓD FONY 6 E E R GN GN GN GN 4. GN GN GN GN N GN GN E 28,0 28,0 GN 18,0 18,0 Ö T T T T ht ht VÁ M M M 5. ht M E E E M M V V V V V V V V V V V V V R R GN M E R GN 6. PAGONY Táj- és Kertépítész Iroda 1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 53. TELEFON, FAX: (36-1) VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Munka megnevezése: VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1. TEL/FAX: LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS Rajz megnevezése: 7. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV-MÓDOSÍTÁS 1. M=1:10000 JÓVÁHAGYVA A 14/2012. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL Módosítással érintett terület határa Rajzszám: Jelzőszám: Tervezők: Dátum: 12/2010 LŐRINCZ PIROSKA 2012.JANUÁR TT /2007 Ö

10 R R G 9,0 9 T ht GN R GKN V V R GKN SZÁ V GN R GKN V GKN G 15. GN V V 34. GN 27. R V V V 42. R R 35. R GN R R 43. R R Ö ht VÁ SZ T R Á Ö T ht R T R 41. SZ GN ht SZ 40. SZÁ V 39. Módosítással érintett terület R Ö GN 38. R 37. R R 36. V V R SZÁ ht JÓVÁHAGYVA A 14/2012. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL V ht V V Ö T T T Á ht T R R ht 8. Á V É S Ö R IRÁNYI PÍTÉSZ TÚDIÓ R T T T T T T T T Munka megnevezése: VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT R 7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1. TEL/FAX: T Ö T R T R LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS Rajz megnevezése: TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV-MÓDOSÍTÁS 2. ht Jelzőszám: Tervezők: Dátum: 12/2010 LŐRINCZ PIROSKA JANUÁR TT /2007 R GN ht 28,0 28,0 M=1:10000 GN Rajzszám: Ö ht T

11 JELMAGYARÁZAT MEGLÉVŐ TERVEZETT IGAZGATÁSI TERÜLET HATÁRA M7 GYORSFORGALMI ÚT BELTERÜLETI HATÁR ÖSSZEKÖTŐ ÚT BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK MEGSZŰNŐ BELTERÜLETI HATÁR FALUSIAS LAKÓTERÜLET KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET IPARI GAZDASÁGI TERÜLET KÜLÖNLEGES TERÜLET (IDEGENFORGALMI FOGADÓHELY, SPORTTERÜLET, TEMETŐ) AP VÁ V KORÁBBI RENDEZÉSI TERV ÉS BTSZ ÁLTAL TERVEZETT NYOMVONAL GYŰJTŐÚT KISTÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁRÚT AUTÓBUSZPÁLYAUDVAR VASÚTVONAL SZINTBENI VASÚTI KERESZTEZŐDÉS VASÚTÁLLOMÁS VÍZMŰ VÍZTÁROZÓ BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK MEGLÉVŐ TERVEZETT ZÖLDTERÜLET-KÖZPARK, KÖZKERT MEGSZŰNT VÍZTÁROZÓ VÍZMŰKÚT ERDŐTERÜLET-VÉDELMI V REGIONÁLIS VÍZVEZETÉK ERDŐTERÜLET-TURISZTIKAI SZ SZENNYVÍZVEZETÉK ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET- SZÁNTÓ SZÁ SZENNYVÍZÁTEMELŐ ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET- GYEP, RÉT, LEGELŐ ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET- C1 I. OSZTÁLYÚ SZŐLŐKATASZTER E D MEGSZŰNTETENDŐ DÖGKÚT VILLAMOS ELOSZTÓHÁLÓZAT (120 kv) ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET- C2 II. OSZTÁLYÚ SZŐLŐKATASZTER GKN NAGY-KÖZÉPNYOMÁSÚ GÁZVEZETÉK KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET GN NAGYNYOMÁSÚ GÁZVEZTÉK KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET- C1 I. OSZTÁLYÚ SZŐLŐKATASZTER KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET- C2 II. OSZTÁLYÚ SZŐLŐKATASZTER ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET- NÁDAS, MOCSÁR G G GÁZÁTADÓ ÁLLOMÁS GÁZFOGADÓ ÁLLOMÁS HÍRKÖZLÉSI ÁTJÁTSZÓTORONY VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET- FOLYÓ- ÉS ÁLLÓVIZEK MEDRE ÉS PARTI SÁVJA POLGÁRMESTERI HIVATAL M ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ MŰEMLÉK OKTATÁSI INTÉZMÉNY (ISKOLA, ÓVODA) M MŰEMLÉKI KÖRNYEZET HATÁRA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT R RÉGÉSZETI LELŐHELY, RÉGÉSZETI ÉRDEKŰ TERÜLET HATÁRA TEMPLOM T ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS ÖKOLÓGIAILAG SÉRÜLÉKENY TERÜLET HATÁRA EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY T ORSZÁGOS VÉDELEMRE TERVEZETT TERMÉSZETVÉDELMI ÉS ÖKOLÓGIAILAG SÉRÜLÉKENY TERÜLET HATÁRA SPORTTERÜLET ht HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS ÖKOLÓGIAILAG SÉRÜLÉKENY TERÜLET HATÁRA KEMPING VJ VÉDELEMRE JAVASOLT TERÜLET HATÁRA LOVASSPORT TERÜLETE 19. HELYI JELENTŐSÉGŰ EGYEDI TERMÉSZETI ÉRTÉK TEMETŐ TÁJKÉPI SZEMPONTBÓL JELENTŐS FASOR KEGYELETI PARK Á NEMFÉMES ÁSVÁNYVAGYON TERÜLET HATÁRA TŐZEG, LÁPFÖLD ŐSKORI FÖLDVÁR HELYE-EX LEGE VÉDETT FORRÁS-EX LEGE VÉDETT TERMÉSZETI ÉRTÉK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JELMAGYARÁZAT

12 Helyi építési szabályzat-módosítás VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT JANUÁR

13 13 Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 4/2012. (I. 31.) számú rendelete a Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról szóló 1/2004. (I. 29.) számú rendelet módosításáról Lengyeltóti Város Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Étv) 7.. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi CXII. törvényre (a továbbiakban: BTSZ) figyelemmel Lengyeltóti helyi építési szabályzatáról szóló 1/2004. (I. 29.) számú rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A R 1..(2) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket alakítani, építési és bontási tevékenységet folytatni, épület, építmény rendeltetését megváltoztatni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt adni az általános érvényű jogszabályok mellett e rendelet előírásainak és az annak mellékleteit képező szabályozási terveknek megfelelően szabad. (2) A R 1. (3) bekezdés 11. és 12. francia bekezdése hatályát veszti. (3) A R 1. (5) bekezdése hatályát veszti. (4) A R 1. (6) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (6) Szaktervező által tervezett kertépítészeti tervet kell készíteni a "kertépítészeti terv készítési kötelezettség" -gel érintett területre. A területek kialakítása csak annak megfelelően történhet. (5) A R 1. (7) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (7) Az épületeket, építményeket úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy azok együttesen feleljenek meg a településrendezési, a környezet-, a táj-, a természet-és az építészeti-érték védelmi követelményeknek. A település beépítésre szánt területén a településkép- és a tájkarakter védelme érdekében csarnokjellegű épület építése látványtervvel igazoltan tájba illesztve, illetve növényzettel takartan történhet.

14 14 (6) A R 1. (8) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (8) A telekalakítások és építések engedélyezése során meg kell őrizni a meglévő településstruktúrát; a kialakult telekméreteket, beépítési módot, a jellegzetes épülettömegeket és tetőformát. Nyeles telek nem alakítható ki. A már beépült telkek megosztása nem engedélyezhető, ha az osztás eredményeként a keletkező telkek beépítettsége az adott területen érvényes szabályozási előírások által megengedett mértéket meghaladná. (7) A R 1. (10), (15) és (16) bekezdése hatályát veszti. (8) A R 1. (18) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (18) Az új belterületté váló beépítésre szánt területeken építeni csak a belterületbe vonást és az építési telkek kialakítását követően szabad. A belterületbe vonás a fejlesztési szándékok függvényében fokozatosan, több ütemben történhet. (9) A R 1. új (21) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint: (21) A település beépítésre nem szánt területein a HÉSZ övezeti előírásaiban meghatározottnál kisebb telket a közlekedési, közmű-elhelyezési és hírközlési terület, valamint közhasználatú zöldterület, védőerdő, illetve a közlekedési, közmű-elhelyezési és hírközlési területek kialakítása után visszamaradó mezőgazdasági és erdőterület kivételével kialakítani nem szabad. (10) A R 1. új (21) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint: (22) A település közigazgatási területén zsindely és egyéb E, F kategóriába tartozó anyag önálló fedélhéjazatként típustervek kivételével csak a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság külön, egyedi esetekre vonatkozó engedélye és annak feltételei alapján, legfeljebb kétszintes épületeknél alkalmazható. 2. (1) A R 2. (1) bekezdés af/ alpontja módosul az alábbiak szerint: af/ ipari gazdasági terület, ezen belül - egyéb ipari terület a baromfivágóhíd területe és környezete (Gip-e) a közműellátást biztosító területigényes létesítmények (vízmű, vízműkút, víztározó, szennyvízátemelő) (Gip-kv), az energiaellátást biztosító területigényes létesítmények (gázátadó, gázfogadó) (Gip-kg) és a hírközlést biztosító területigényes létesítmények (átjátszótorony) (Gip-h) területe - mezőgazdasági üzemi terület (major, állattartó telep) (Gip-M), ahol a megengedett legnagyobb szintterületsűrűség 0,3

15 15 (2) A R 2. (2) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (2) A beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek, valamint az építési övezetek és az övezetek határvonalait a szabályozási tervek tartalmazzák. (3) A R 6. (4) bekezdése hatályát veszti. (4) A R 6. (9) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (9) A területen a teljes telekméret minden 200 m 2 -e után 1 db, min. 16/18 törzskörméretű fa ültetendő. A fákat a használatbavételi engedély kérelmezéséig el kell ültetni. (5) A R sz. módosítás keretében módosult (2) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (2) A területre vonatkozó előírásokat beépítési mód, maximális építménymagasság, maximális beépítettség, minimális telekterület a szabályozási tervek is tartalmazzák az alábbiak szerint: Jel Beépítési Beépítési % Építménymag. Telekterület mód maximum maximum minimum Gksz1 SZ 30 5,5 K Gksz2 SZ 30 7, Gksz3 SZ 30 5, Gksz4 SZ 50 7, Gksz5 SZ 50 5, Gksz6 SZ 50 5, Gksz7 SZ 30 6, Toronyszerű építmény esetén a maximális építménymagasságnál nagyobb magasság (max 12,0 m) is létesíthető, ha azt az alkalmazott üzemtechnológia indokolttá teszi. A Gksz7 övezeti jelű területen a nagynyomású gázvezeték védősávjában épület, építmény nem helyezhető el. (6) A R 7. (3) bekezdés előírása helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület feltárása és kiszolgálása magánútról is biztosítható. Ilyen esetben a magánút helyét és nagyságát a terület egészére vonatkozó telekalakítási eljárás keretében kell meghatározni. A magánút telekszélességének legalább 16,0 m-nek kell lennie. (Területének nagyságára nem vonatkozik az övezetre előírt legkisebb telekterület.) (7) A R sz. módosítás keretében módosult (7) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (7) A területen a zölddel való fedettség -a Gksz1, Gksz2 és Gksz3 övezeti jelű területen min 40 % -a Gksz4, Gksz5 és Gksz6 övezeti jelű területen min 30 % -a Gksz7 övezeti jelű területen min 50 % kell legyen.

16 16 (8) A R 7. (8) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (8) A területen a teljes telekméret minden 200 m 2 -e után 1 db, min. 16/18 törzskörméretű fa ültetendő. A fákat a használatbavételi engedély kérelmezéséig el kell ültetni. (9) A R 8. (2) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (2) Az ipari gazdasági terület az alábbi övezetekre tagozódik: -egyéb ipari terület a baromfivágóhíd területe és környezete (Gip-e), a közműellátást biztosító területigényes létesítmények (vízmű, vízműkút, víztározó, szennyvízátemelő) (Gip-kv), az energiaellátást biztosító területigényes létesítmény (gázátadó, gázfogadó) (Gip-kg), valamint a hírközlést biztosító területigényes létesítmény (átjátszótorony) (Gip-h) -mezőgazdasági üzemi terület (major, állattartó telep) (Gip-M.) (10) A R 8. (3) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (3) Az ipari gazdasági területekre vonatkozó övezeti előírásokat beépítési mód, maximális építménymagasság, maximális beépítettség, minimális telekterület a külterület szabályozási terv is tartalmazza, az alábbiak szerint: Jel Beépítési mód Beépítési % maximum Építménymg. maximum Telekterület minimum Gip-e SZ 30 7, Gip-M1 SZ 30 7, Gip-M2 SZ 30 7, Gip-M3 SZ 30 7,5 K Gip-M4 SZ 30 7, Toronyszerű építmény (siló, szárító, stb.) esetén a maximális építménymagasságnál nagyobb magasság (max 25,0 m) is létesíthető, ha azt az alkalmazott technológia indokolttá teszi. (11) A R 8. (4) bekezdés előírása helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Az ipari gazdasági terület feltárása és kiszolgálása magánútról is biztosítható. Ilyen esetben a magánút helyét és nagyságát a terület egészére vonatkozó telekalakítási eljárás keretében kell meghatározni. A magánút telekszélességének legalább 16,0 m-nek kell lennie. (Területének nagyságára nem vonatkozik az övezetre előírt legkisebb telekterület.)

17 17 (12) A R 8. (5) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (5) Az ipari gazdasági területen az épületek tetőfedése a 8 m-nél nagyobb fesztávú csarnokszerkezetek kivételével színes (szürke nem) kerámia- és betoncserép, bitumenes zsindely; a tető hajlásszöge közötti lehet. A 8 méternél nagyobb fesztávú csarnokszerkezetek tárolók, állattartó épületek, stb. alacsonyabb hajlásszögű tetővel, illetve formájában és karakterében a cseréphez igazodó fedéssel (pl. LINDAB cserepeslemez) vagy fémlemez fedéssel is építhetők. (13) A R 8. (6) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (6) Az ipari gazdasági területen: a./ legalább a részleges közműellátás, és b./ a burkolt út biztosítandó. (14) A R 8. (8) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (8)A területen a zölddel való fedettség a Gip-e és Gip-M4 övezeti jelű területek kivételével, ahol minimum 50 % minimum 30 % kell legyen. (15) A R 8. (9) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (9) A területen a teljes telekméret minden 200 m 2 -e után 1 db, minimum 16/18 törzskörméretű fa ültetendő. A fákat a használatbavételi engedély kérelmezéséig el kell ültetni. (16) A R 8. új (11) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint: (11) A Gip-M4 övezeti jelű mezőgazdasági üzemi területen a mezőgazdasági termények feldolgozásával és raktározásával, valamint az állattartással kapcsolatos épületek, építmények mellett az üzemi méretű komposztálás és tojásgyártás épületei és építményei is elhelyezhetők. (17) A R 9. (6) bekezdése hatályát veszti. (18) A R 9. (8) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (8) A Kék-tó kemping területén (Kü-I3) mérnökgeológiai, geotechnikai vizsgálatok alapján le kell határolni a beépíthető és nem beépíthető területrészeket, valamint meg kell határozni a beépítés feltételeit. 3. (1) A R 10. (1) bekezdése hatályát veszti. (2) A R 13. (10) bekezdése hatályát veszti.

18 18 (3) A R 14. (5) bekezdése hatályát veszti. (4) A R 15. (4) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (4) Az Má övezeti jelű területen a lakásfunkció a megengedett beépítettség 50 %-át nem haladhatja meg. A létesíthető lakóépületek építménymagassága legfeljebb 5,5 m, az üzemi illetve gazdasági épület és építmény építménymagassága az alkalmazott üzemtechnológia függvényében ennél nagyobb is toronyszerű építmény (siló, szárító, stb.) esetében max 12,0 m lehet. (5) A R 15. (7) bekezdés f., pontja hatályát veszti. (6) A R 17. hatályát veszti. (7) A R 18. (1) bekezdés c., pontja módosul az alábbiak szerint: c.,a közigazgatási terület összes kertes mezőgazdasági területének legfeljebb 10 %-a nagyságrendjéig Nagytatárvár és a Mohácsi hegy meglévő kertgazdasági területein, valamint a pusztaszentgyörgyi út két oldalán tervezett kertgazdasági területen ha a helyi vízellátás biztosított, valamint a szennyvízkezelés az illetékes vízügyi és környezetvédelmi hatóság által elfogadott módon megoldott, legalább 3000 m 2 nagyságú művelt telken, legfeljebb 3 %-os beépítettséggel lakóépület is elhelyezhető, illetve a meglévő lakóépület felújítható, korszerűsíthető, a 3 %-os beépítettségig bővíthető. Az e területeken lévő 3105, 3111, 3124, 3131, 3137, 3138, 3146, 094 és 0189/1-4 hrsz-ú ingatlanokon meglévő lakó- és melléképületek adottságként kezelendők; felújíthatók, korszerűsíthetők, a lakóépületek egy alkalommal nettó 25 m 2 -rel bővíthetők. A lakóépületek építménymagassága nem haladhatja meg az 5,5 m-t. (8) A R 20. hatályát veszti. (9) A R 21. (1) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (1) Az igazgatási területen lévő vízgazdálkodási területekre vonatkozóan az OTÉK 30.. előírásait kell alkalmazni. Emellett figyelemmel kell lenni a vonatkozó jogszabályok 1,2 előírásaira is. (10) A R 21. (2) bekezdése hatályát veszti. (1) A R 23. (5) bekezdése hatályát veszti. 4.

19 19 (2) A R 23. (7) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (7) A településen a csapadékvíz-elvezetést kiemelt gondossággal kell kezelni. A település egészére vízrendezési tanulmánytervet kell készíteni. Új területek beépítésének alapfeltétele a felszíni vizek akadálytalan és eróziómentes elvezetése. Az igazgatási terület csapadékvizeinek elvezetése vízjogi engedélyköteles tevékenység, melyhez az engedélyt az illetékes vízügyi hatóságtól kell megkérni a vonatkozó külön jogszabályok szerint. (3) A R 25. (4) bekezdése kiegészül az alábbiak szerint: (4) A település igazgatási területe felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület, ahol a.,korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés folytatható. b.,új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), valamint a hulladékátrakó állomás és vegyszertároló nem létesíthető A település területén talajszennyezést okozó objektum nem helyezhető el, és tevékenység nem engedélyezhető. (4) A R 25. (5) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (5)A település igazgatási területének nyugati része a Keleti Bozót csatorna és a vasút közötti területen felszíni vízminőség-védelmi terület, ahol a.,épületek építése, bővítése a természetvédelmi szempontokkal összhangban szabályozott területeken elhelyezett, a régészeti lelőhelyek leletmentését és bemutatását lehetővé tevő építmények, a horgászturizmust szolgáló esőbeálló jellegű építmények és a legkevesebb 5 ha egybefüggő gyepterületen, a legeltetést biztosító állatállomány szállásául szolgáló, hagyományos istállóépületek kivételével nem engedélyezhető b.,üzeanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, hulladékátrakó állomás, valamint szennyvízürítő nem létesthető c.,a vízfolyások menti méteres sávban megtelepedett fásszárú növényzet védelmét a vízfolyások karbantartási munkáihoz szükséges feltételek biztosítása mellett kell megoldani. A vízminőség-védelmi területet a külterület szabályozási terv jelöli. (5) A R 25. (9) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (9) A településen új üzemanyagtöltő állomás csak külterületi közlekedési területen helyezhető el, amennyiben a vonatkozó jogszabály 3 előírásait kielégíti. (6) A R 26. (1) bekezdése módosul az alábbiak szerint: (1)A településen az országos védelem alatt álló és védelemre javasolt helyi jelentőségű természetvédelmi területeket, valamint az e rendelettel védetté nyilvánított egyedi természeti értékeket a szabályozási tervek, tételes felsorolásukat az 1. sz. függelék, valamint az 1. sz. melléklet tartalmazza.

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2007 JÓVÁHAGYVA A 23/2007. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS A 6/2007. (IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2007. JANUÁR 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PATCA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK 2. SZ. MÓDOSÍTÁS

PATCA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK 2. SZ. MÓDOSÍTÁS PATCA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK 2. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 9/2009 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 34/2010.(VIII.8.) SZÁMÚ KT. HATÁROZATTAL A

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról 1 Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról (Egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2006.(IX.29., 1/2007.(I.25.),

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

Tab helyi építési szabályzatá -ról. I. FEJEZET Általános előírások 1. (1) A rendelet hatálya Tab Város közigazgatási területére terjed ki.

Tab helyi építési szabályzatá -ról. I. FEJEZET Általános előírások 1. (1) A rendelet hatálya Tab Város közigazgatási területére terjed ki. Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2005. (XI. 28.), 11/2009. (III. 30.), 27/2009. (VIII. 31.), 12/2012. (IV. 27.), 24/2012. (XI. 30.),15/2015.(XII.2.) rendelettel módosított 27/2003 (X.

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007. (IV.23.) önkormányzati rendelete Balatonendréd község helyi építési szabályzatáról. 1 1 Módosította a 2/2010. (I.13.) önkormányzati rendelet.

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

2.1. Helyi építési szabályzat-módosítás

2.1. Helyi építési szabályzat-módosítás 2.1. Helyi építési szabályzat-módosítás VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT 2011. NOVEMBER Kaposmérő Község Képviselőtestületének 20/2011. (XI.10.) számú rendelete a Kaposmérő helyi építési szabályzatá

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete a Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2003. (VII.3.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

KAPOSMÉRŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KAPOSMÉRŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 KAPOSÉRŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 3. SZ. ÓDOSÍTÁS JSZ: 3/2011 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 20/2011. (XI. 10.) SZÁÚ HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADVA A 170/2011.

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1..

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1.. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2008. (X. 9.) rendelete Úrkút helyi építési szabályzatáról Úrkút község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 022010/2 1. ELŐZMÉNYEK MŰSZAKI

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT Kihagyva a kihagyandókat! a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből 154/2015.(XII.17.) ÖH Településszerkezeti terv módosítása Határozat Lajosmizse

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2004.(VI. 2.) rendelete. Juta helyi építési szabályzatáról

Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2004.(VI. 2.) rendelete. Juta helyi építési szabályzatáról Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004.(VI. 2.) rendelete Juta helyi építési szabályzatáról Juta község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -ában, valamint az épített környezet

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv törzsszám : GJ-0315 Szolnok, 2005. november

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete A módosítások tartalma, hatás területe A Képviselő-testület

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai /013.(VI.30.) Önk. rendelettel jóváhagyott HÉSZ 5. melléklete ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai // (m ) min-max 3 Nagyvárosias lakóterület építési

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Dombiratos község Önkormányzata Bojczán Endre Péter polgármester

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5 Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (II.27) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.)

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Jóváhagyva Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS 1 MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2011 A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERV ELFOGADVA A 3/2012. (I. 26.) ÖK. RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2012. JANUÁR 2 ALÁÍRÓLAP TELEPÜLÉSTERVEZÉS:.

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

MELLÉKLET. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási tervlapon való feltüntetése.

MELLÉKLET. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási tervlapon való feltüntetése. MELLÉKLET SZ. MÓDOSÍTÁS TÁRGYA EGYÉB MEGJEGYZÉS ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZERKEZETI TERV KIVÁGAT ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZABÁLYOZÁSI TERV KIVÁGAT 1. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben