Hajdúsámson Város Polgármesterétől. ELŐTERJESZTÉS a Toll 96 Kft rendezési tervet érintő módosítási kezdeményezései tárgyában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdúsámson Város Polgármesterétől. ELŐTERJESZTÉS a Toll 96 Kft rendezési tervet érintő módosítási kezdeményezései tárgyában"

Átírás

1 Hajdúsámson Város Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS a Toll 96 Kft rendezési tervet érintő módosítási kezdeményezései tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Toll 96 Kft (Hajdúsámson, Bodzás telep 0444/4 képviselő: Tóth László ügyvezető) a város közigazgatási területén több libatelepet működtet, két esetben a telepek bővítésével, korszerűsítésével kapcsolatban a településrendezési terv módosítását kezdeményezte. I. Bodzás telep hrsz.: 0444/4 ingatlanon működő libatelep. Az ingatlan külterületen, de a déli városrész lakóterületei közelében a Bodzás utcától délre a Malom utca és a Szeder utca meghosszabbításának sávjában található, a korábbi szennyvíztelep, és a természetvédelmi hatóság által is nyilvántartott ex lege védett terület szomszédságában. (1. sz. melléklet hatályos szabályozási terv kivonat) A terület a rendezési terv szerint Mgy mezőgazdasági Többségében gyep-legelő területfelhasználásba, ill. övezetbe tartozik, - a valóságban kivett terület. A telek nyúlványos telek, a Bodzás utcáig nyúlik, megközelítése, feltárása a 0444/17 hrsz. földútról történik. A telken több állattartó épület, raktár épület áll a 0444/22 helyrajzi számú telek vonalától délre. A telek beépítettsége meghaladja a mezőgazdasági területen lehetséges 3%-ot, így építési engedéllyel tovább már nem fejleszthető. A nyúlványos rész jelenleg lovaspálya, a Bodzás utca mentén mintegy 70 m sáv a rendezési terv szerint beépítésre szánt terület, lakóterületként hasznosítható. (2. sz. melléklet alaptérkép) Fentiek összességében eredményezték azt, hogy a tulajdonos a rendezési terv ővezeti besorolását án kelt levelében állattartó épületek elhelyezésére alkalmas építési övezetre, mezőgazdasági üzemi területre kezdeményezte módosítani. Kérést többször megismételte. Kérelmét motiválta, hogy fejlesztéseihez az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatást nyert. A telepen folyó libatartással kapcsolatban ez év júniusában a terület képviselője tett bejelentést, és tartott az aljegyzővel helyszíni szemlét, - augusztusában a lakosság panaszbeadvánnyal fordult az Önkormányzathoz. A panasz tárgya a kellemetlen szag, a környéken szálló legyek és libatoll volt, ugyanis a libákat a bekerített telepen, más információk szerint a teljes telken, és a szomszédos 444/31 telken szabadon tartották, illetőleg legeltették. A panaszbeadvány alapján szept.16-án a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez fordultunk azzal, hogy vizsgálják ki a panasz tárgyát, és amennyiben indokolt a szükséges intézkedéseket tegyék meg. A Felügyelőség 2013 okt.08-án kelt válaszában arról értesített, hogy aug. 14-én előzetes értesítés nélküli helyszíni szemlét tartott, a Bodzás úton a lakóingatlanok közelében libatartásból származó bűzhatást nem észleltek, az utcához legközelebb eső kifutóban szárnyasok nem voltak, hatósági intézkedésre okot adó körülményt nem tapasztaltak. A terület képviselője és Bodzás telep lakosai a rendezési terv módosítása ellen tiltakozást nyújtottak be. A kérésünkre 2013 aug. 22-én megküldött üzemeléstechnológiai leírás, - a korábbi panaszok és az építtetői szándék, valamint a településrendezési terv módosítása lehetőségeinek tisztázása érdekében nov. 11-én egyeztetést tartottunk a Polgármesteri Hivatalban, melyen a megbízó és tervezője is részt vett. Az egyeztetés az alábbiakban összegezhető: - a telepen egy utónevelő épületet kívánnak bővíteni és egy takarmánytárolót építeni, - a telepen zárt állattartást valósítanak meg, az épületek zárt kifutóval bővülnek és zárt rendszerű légszellőzést kapnak, a szabadba tisztított levegő kerül. 1

2 - a trágyatároló zárt rendszerű, - a telepen előnevelt libát és utónevelt libát tartanak, - a telep helye adottság, a levegőtisztaság betartása érdekében a 0444/4 telek a 0442/22 telek vonalában megosztandó és üzemi területnek az ettől délre lévő telekrész tekintendő. Az osztóvonaltól északra a Bodzás utca irányába lévő telekrész az utca menti építési telkek leválasztása után sportterületként lesz leszabályozva. A libatartás az üzemi területre korlátozódik. A lakossági panaszok megszűnése a libatartásnak a Bodzás utcától 300 m közeli, ill. 300 m-re történő korlátozásától és a zárt technológiától várható. II. Dózsa telep hrsz.: 022/10 és 022/11 ingatlanon működő libatelep. A Toll 96 Kft 2012-ben szerezte meg a tárgyi ingatlant, mely Hajdúsámson ipari területén, ezen belül az ipari parkká minősített területen belül található. A telken három korábbi használaton kívüli állattartó épület maradt fenn, melyekbe a tulajdonos az ipari övezeti használattól eltérően libákat telepített, és még évben az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságtól használatba vételi engedélyt kapott. A Helyi Építési Szabályzat szerint állattartó telep mezőgazdasági üzemi területen lenne létesíthető. (4. sz. melléklet hatályos szabályozási terv kivonat, 5. sz. melléklet alaptérkép) A tulajdonos az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatást nyert, ezért a telepen tervezett építési engedélyhez kötött felújítási és bővítési munkák miatt én kelt beadványában kérte az ipari terület visszaminősítését mezőgazdasági üzemi területre. A Képviselő-testület 266/2012.(VIII.30.) öh.sz. határozatában a kérelemnek a költségek viselése, településrendezési szerződés kötése, és a szakhatóságok egyetértésének feltétele mellett egyetértett. (6. sz. melléklet) Szükségesnek tartottuk a tervezett beruházás előzetes környezetvédelmi vizsgálatát a környező üzemeket és telkeket érintő libatartásból eredő hatások meghatározása érdekén. A Toll 96 Kft elkészíttette és 2013.augusztusában átadta az állattartó telep környezeti állapotvizsgálati tervdokumentációját A dokumentumból megállapítható volt, hogy általános esetben a domináns ártalom (a bűz és a légy) hatásterülete érinti, ill. részben lefedi a környező élelmiszeripari üzemeket, - a lakóterületeket nem éri el. Szélsőséges időjárási körülmények esetén ez az állapot romlik. Tekintettel arra, hogy a libatartással kapcsolatban itt is voltak panaszbeadványok, a vizsgálati dokumentációt megküldtük véleményezés céljából a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek. A Felügyelőség okt. 22-én kelt 6172/6/2013 sz. véleményében felhívta a figyelmet arra, hogy - nem állnak rendelkezésre adatok férőhely kapacitásra (aktuális állatlétszám szerepel), - a szomszédos üzemek területén a bűzhatás érzékelhető volt, - az alkalmazott állattartás környezeti konfliktus helyzet veszélyét hordozza magában, - kedvezőtlen meteorológiai viszonyok esetén a bűzhatás nem zárható ki a lakóterületeken, - az övezet megváltoztatása a szomszédos környezethasználók gazdasági tevékenységét ellehetetlenítheti, - az övezeti besorolás módosítására vonatkozó döntés meghozatala során a döntéshozó felelőssége, hogy a nagy valószínűséggel bekövetkező környezeti konfliktushelyzetek kialakulását megelőzze, - egyetlen estben nem kell környezeti konfliktushelyzet kialakulásának veszélyével számolni, ha teljesen zárt tartástechnológiát alkalmaznak. A kérelmezett nagyüzemi állattartás nem korlátozhatja a szomszédos területek övezeti előírásoknak megfelelő használatát, - kártérítési igényeket generálhat. A kártérítés az ártalomkeltő feladata ugyan, amennyiben azonban az Önkormányzat az övezetváltást a rendezési tervben a kérelemnek megfelelően 2

3 végrehajtaná, átvenné a környezeti konfliktushelyzet kockázatának felelősségét, illetőleg legalizálná a kialakult, az övezettel ellentétes területhasználatot annak következményeivel együtt. A telek az iparterületen belül belső zárványtelek, és övezeti váltása csak nagyobb, összefüggő területtel együtt, más telkeket is érintően, más telkek rovására lenne lehetséges. Mindezek azt támasztják alá, hogy az övezetváltást elkerülni indokolt. Ugyanakkor tény, hogy a kérelmezett területen állattartó épületek állnak, a használatra vonatkozóan a tulajdonos az állattartásra hatósági engedéllyel rendelkezik. Tudomásul véve a kialakult helyzetet, vonatkozó hatósági engedélyt, a megoldását az jelentheti, hogy övezetváltás nélkül (!) a meglévő három állattartó épület esetében a tulajdonos szabadtéri állattartást nem alkalmaz, áttér a környezetvédelmi hatóság által említett, a környezetre nézve konfliktushelyzetet nem jelentő zárt tartástechnológiára. (Elérhető legjobb technológiára!). A telken a tulajdonos új épületet nem épít, a technológia korszerűsítésével összefüggésben a meglévő épületek az állatlétszám növelése nélkül bővíthetők. Ez utóbbi estben a Helyi Építési Szabályzat kiegészítése szükséges. Tisztelt Képviselő-testület! Megismerve az előterjesztést, a mellékelt helyszínrajzokat kérem, hogy az alábbi határozatokat meghozni szíveskedjenek: I. 1. Határozati javaslat: Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozza el, hogy a Toll 96 Kft kérelmének helyt adva a Településszerkezeti tervben és a Helyi Építési Szabályzatban, valamint a Szabályozási tervben a Bodzás telep o444/4 helyrajzi számú ingatlannak a 0442/22 telek vonalában történő megosztását követően a déli telekterületet mezőgazdasági üzemi területbe sorolja az alábbiak szerint: - a tervezett lakóterülettől számított 300 méteren belül új mezőgazdasági üzemi épület nem helyezhető el, és ott szabadon állat nem tartható, - a 0442/22 telek vonala és a tervezett lakóterülettől számított 300 méter közötti tervezett mezőgazdasági üzemi területen a tulajdonos kizárólag - a környezetvédelmi technológia javítása érdekében- a már meglévő épületet korszerűsítheti, felújíthatja, - az ingatlan megosztását követően kialakuló északi nyúlvány- terület területhasználatát a szabályozási tervben már szereplő lakóterület leválasztásával sportterületre változtatja, melyen az állattartás kizárt, abban az esetben, ha a rendezési terv módosításával kapcsolatban a kérelmező településrendezési szerződés keretében valamennyi költség viselését vállalja. Amennyiben az egyeztetési eljárás során bármely szakhatóság véleménye kizárja a rendezési terv módosításának lehetőségét, a kérelmező semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel az Önkormányzattal szemben. A Képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről s kérelmezőt, a településtervezőt tájékoztassa és az érintettel a településrendezési szerződést az önkormányzat ügyvédjének bevonásával kösse meg. Felkéri a rendezési terv módosításával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére. Határidő: értesítésre: december 16. Felelős: Hamza Gábor polgármester 3

4 II. 2. Határozati javaslat Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozza el, hogy a Toll 96 Kft kérelmének helyt adó, a Dózsa telep 022/10 és 022/11 helyrajzi számú telkein működő állattartó telep övezeti besorolásának módosítására vonatkozó 266/2012. (VIII. 30.) öh. sz. határozatát - a környezeti konfliktushelyzet megelőzése érdekében- visszavonja. Határidő: azonnal Felelős: Hamza Gábor polgármester 3. Határozati javaslat Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozza el, hogy a Toll 96 Kft kérelmének helyt adva a Dózsa telep 022/10 és 022/11 helyrajzi számú telkein működő állattartó épületek technológiai korszerűsítése és - az állatlétszám növelése nélkül - a technológiával összefüggő bővítése érdekében a Helyi Építési Szabályzatot kiegészíti, illetőleg módosítja úgy, hogy új építmény építése kizárt - abban az esetben, ha a rendezési terv módosításával kapcsolatban a kérelmező településrendezési szerződés keretében valamennyi költség viselését vállalja. Amennyiben az egyeztetési eljárás során bármely szakhatóság véleménye kizárja a rendezési terv módosításának lehetőségét, a kérelmező semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel az Önkormányzattal szemben. A Képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről s kérelmezőt, a településtervezőt tájékoztassa és az érintettel a településrendezési szerződést az önkormányzat ügyvédjének bevonásával kösse meg. Felkéri a rendezési terv módosításával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére. Határidő: értesítésre december 16. Felelős: Hamza Gábor polgármester Hajdúsámson, november 21. H a m z a G á b o r polgármester ***A határozatok elfogadásához egyszerű többség szükséges*** Az előterjesztést készítette Városfejlesztési és műszaki irodavezető Pénzügyi irodavezető Aljegyző Jegyző Szőkéné Diószegi Mária, Fillipinyi Gábor Hamza Gábor ifj. Dobosné Csatári Andrea Dr. Bora Bernadett Bagolyné Szűcs Mariann 4

5

6

7

8

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2005 (IV.5.) rendelet folyamatban

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére

E L Ő T ER J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T ER J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

Jóváhagyási dokumentáció

Jóváhagyási dokumentáció Véleményezési dokumentumok és tervezői válaszok Komárom város településrendezési eszközeinek 4/B. sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Dokumentum fájlneve:

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Fő út Ifjúság utca Sport utca Szélesvíz-patak által határolta terület ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. május AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Hatály és értelmezõ rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Hatály és értelmezõ rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 148. szám 24967 A Kormány 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 12-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 12-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 12-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tájékoztató a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. által üzemeltetett Szentmihályi

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához 3. Napirend helyi építési szabályzat módosításának előkészítése 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. október 17-i ülésére! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Az állatok tartására vonatkozó helyi szabályozás

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 19.06.2009 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: A Zsák Ferenc Tibor, magyar állampolgár által a Kelet-magyarországi Természetvédelmi Társaság nevében, benyújtott,

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS VÁROS TEAMPANNON KFT., 2013 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben