E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 28-i ülésére Tárgy: Zirc város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2005 (IV.5.) rendelet folyamatban lévő módosításáról tájékoztatás Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: - Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Építésügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága

2 Tisztelt Képviselő- testület! Zirc Városi Önkormányzathoz a hatályos Zirc Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2005. (IV.5.) rendelet módosítását határozta el az önkormányzat képviselő testülete a 248/2010. (XI.2.) Kt. számú koncepció határozattal. Az un. egykörös véleményezési eljárást lezártuk. Az eljárásban részt vevő államigazgatási szervek az alábbiak szerint nyilatkoztak: 1. Az NKH Regionális Igazgatóság elfogadásra javasolja 2. Az NKH Légügyi Hivatal hozzájárul. 3. VM KH Földhivatala kifogást nem emel. 4. VM KH Földművelésügyi I. észrevételt nem tesz. 5. HM Hadműveleti Főosztály észrevételt nem tesz. 6. A Média és Hírközlési Hatóság észrevételt nem tesz. 7. A VM KH Népegészségügyi I. kifogást nem emel. 8. Veszprémi Bányakapitányság kifogást nem emel. 9. Gy-M-S KH Kulturális Örökségvédelmi Irodája kifogást nem emel. 10. A KD. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kifogást nem emel, a végrehajtás során magasabb jogszabályok betartására hívja fel a figyelmet. 11. Az FM KH Állami Főépítész észrevételei (véleményét mellékelem illetve a főépítésznek adott választ dőlt betűvel írtam) : - Az építési hely meghatározásához előbb a beépítési mód szabadon állóról oldalhatáron állóra való módosítását javasolja. Elfogadjuk, korrigáljuk. - Felhívja a figyelmet, hogy az építési szabályzat módosítása miatt az állat-tartásról szóló rendeletet is módosítania kell az Önkormányzatnak. - Túlzónak tartja az Lke-1, Lke-2 és Lke-4 jelű övezetekben az állattartó épületek építésének lehetővé tételét. A kialakult gyakorlat és a lakossági igények miatt az Önkormányzat ezzel a szabályozással értett egyet. Ha az Önkormányzat másképpen kéri, akkor módosítok rajta. - Környezetalakítási munkarész elkészítését kéri. Elvi döntés nyomán korrigáltuk a HÉSZ-t, nem telektömbönkénti vizsgálatra alapozva. Ezért nem készült bűzhatás, levegőtisztaság- és talajvíz védelmi munkarész. Erre vonatkozóan vannak előírások a HÉSZ-ben és megvannak a magasabb jogszabályok, amik betartandók. Ennek alapján a Környezetvédelmi Hatóság elfogadta a módosítást, további alátámasztást nem igényelt. A tervezett módosítás az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv 9. megfelelően kifüggesztettük. A kifüggesztés időtartama február 2- március 4-ig terjedően tart. A kifüggesztés tényét a helyi kábeltévén keresztül a lakosság tudomására hoztuk. Mellékelem a kifüggesztés alatt lévő dokumentumot. A módosítás elfogadásának feltételeként az állami főépítészi záró véleményt megkértük. Zirc, február 17. dr. Árpásy Tamás jegyző

3 LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A 2804 Tatabánya, Pf. 406 Munkaszám: 9/2010 ZIRC VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Tervező: László Tibor okl. építészmérnök TT-1/

4 2 A SZABÁLYOZÁS MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA Tervi előzmények: A város helyi építési szabályzata és szabályozási terve 2005-ben készült el, és a 6/2005. (IV.5.) sz. rendelettel hagyta jóvá a képviselő testület. Ezt módosította a 20/2005.(VI.27.) sz. rendelet, majd a 8/2009.(III.10.) sz. rendelet. Jelenleg egységes szerkezetben 6/2005.(IV.5.) számon van hatályban. Az önkormányzati illetve építéshatósági gyakorlat felvetett néhány problémát, melynek megoldását a 248/2010.(XI.2.) Kt. számú határozattal kezdeményezte a képviselő testület. Tervezői feladat: 1. A János tanyai utca kialakult beépítése és telekalakítása szükségessé teszi, hogy az övezet általános építési helyét egyedileg korrigáljuk. 2. Az állattartó épületeket korlátozó rendelkezés túl szigorúnak bizonyult a lakóterületek vonatkozásában. Megvizsgálandó, hogy a városközponton kívüli lakóövezetekben hogyan és milyen mértékben oldható fel a tilalom. A szabályozás vizsgálata: 1. A János tanyai utca két oldalán Gksz-1 jelű kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület van. Ez a kistelkes gazdasági területi övezet. Az utca igen keskeny volt, és az innen nyíló telkek is kisméretűek. A telkek mélységét tovább csökkentette, hogy az út szabályozási vonalát 14 m-re növelte a terv, ezzel a szabályozási vonal a kialakult építési vonalra került. A tervezett lakóterület fejlesztés indokolta és indokolja a 14 m széles közlekedési- és közműterületet, így viszont nem tartható a HÉSZ 6. (2) bekezdés a) pontjában a Gksz-1 építési övezetre meghatározott 5 m-es előkert. A kialakult állapot miatt az oldal- és hátsó kertre vonatkozó 5-5 m sem tartható. 2. Az állattartás szabályait külön állattartási rendeletben határozza meg az önkormányzat, a HÉSZ-ben az állattartó épületek építhetőségéről illetve annak a mértékéről kell rendelkezni. A HÉSZ 4. (6) bekezdés úgy rendelkezik, hogy állattartó épület az Ln nagyvárosias és Lk kisvárosias lakóterületen nem létesíthető. Az Lke kertvárosias lakóterületen sem létesíthető, kivéve Kardosréten, ahol max. 5%-ban megengedett (a 30%-on belül). Az Lf falusias lakó övezetekben max. 15% építhető (a 30%-on belül). Problémát csak az Lke övezetek tiltása jelent. Az Lke-1 övezet hagyományos, oldalhatáros beépítésű, kis telkes terület. Az Lke-2 övezet szabadonálló, nagyobb telkes terület. Az Lke-3 övezet ikerházas, kis telkes terület. Az Lke-4 övezet két szintes, oldalhatáros beépítésű, kis telkes terület.

5 3 Az Lke-5 övezet két szintes, többlakásos épületek, közös kertes terület. Az Lke-6 övezet hagyományos, keresztpajtás, oldalhatásos, nagy telkes terület. A központi belterületen falusias lakóterület nincs, a kertvárosias lakóterületek minden övezete előfordult itt. Aklipusztán és Tündérmajorban kizárólag falusias lakóterület van, kertvárosias nincs. Kardosrét városrészben falusias és kertvárosias építési övezet egyaránt előfordul, de itt nincs tiltva az állattartás. Szabályozási javaslatok: 1. Az Gksz-1 építési övezeten belül a János tanya utcai telekcsoportra az általánostól eltérő szabályozást javasolunk. A kialakult állapotnak megfelelően itt a beépítési mód lehet szabadonálló vagy oldalhatáron álló. Az építési hely meghatározásánál az előkert 0 m, hátsó kert 3 m, oldalkert a szabadonálló beépítés esetén min. 3-3 m, oldalhatáron álló beépítés esetén az oldalkert 0 m és min. 6 m. A szomszédos telkek kialakult beépítése figyelembe veendő oly módon, hogy az építmények közti távolság min. a tényleges építménymagassággal azonos mértékű legyen. 2. A határozat a városközponton kívül támogatja az állattartó épületek engedélyezését. Az Lke-6 övezet kizárólag városközponti fekvésű, ezért ott állattartó épület építése nem lehetséges. Az Lke-5 övezet zömmel városközponti, max. 7,5 m magas, több lakásos, ezért ebben az övezetben sem javasolható az állattartó épület építése. Az Lke-4 övezetben megengedhető, kivéve a József A. u. - Bajcsy Zs. u. - Jókai M. u. - Deák F. u. által határolt városközponti telektömböket. Az Lke-3 övezet csak kis mértékben érinti a városközpontot, de olyan kistelkes, ikerházas terület, ahol az állattartás valószínűsíthetően konfliktussal járna. Ezért az állattartó épületek engedélyezését nem javaslom. Az Lke-2 az újabb telekosztású, szabadonálló családiházas terület, zömmel a Kukoricaföld városrészben. Új építési igény, új életforma jellemzi, ezért nem valószínű, hogy itt állattartási igény lenne, de a tiltás sem indokolt. Az Lke-1 a leggyakoribb, jó részt hagyományos, kialakult építési övezet, de új telekosztások is vannak ebben az övezetben. Megengedhető az állattartó épület létesítése. A centrumban sem Lke-2, sem Lke-1 építési övezet nem található. A tilalom alól felszabadított övezetekben megtartjuk a 4. (6) bekezdés meghatározását, hogy állattartó épület Lke övezetben max. 5%-ban engedélyezett (a 30%-on belül), míg az Lf övezetben max. 15%-ban engedélyezett (a 30%-on belül). Az állattartásról szóló rendeletben célszerű rögzíteni, hogy csak háztartási célú vagy hobby állattartásról lehet szó, gazdasági illetve kereskedelmi célú állattartásról nem. Miután ezek a módosítások a HÉSZ korrekciójával elvégezhetők a szabályozási tervek megváltozatása nélkül, és a településszerkezetet sem érintik, így a véleményeztetés egyszerűsített, egy körös eljárásban lebonyolítható.

6 4 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének (..) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 6/2005.(IV.5.) sz. rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1997 évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a) pontja alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja. 1. (1) A HÉSZ 4. (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (6) Állattartó vagy műhely (vállalkozási) épület - az Ln és Lk építési övezetekben nem létesíthető, - az Lke-3, Lke-5 és Lke-6 építési övezetekben nem létesíthető, - az Lke-4 építési övezetben létesíthető, kivéve a József A. u. Bajcsy Zs. u. Jókai M. u. Deák F. u. által határolt városközponti telektömböket, - az Lke-1 és Lke-2 építési övezetben létesíthető, - az Lf építési övezetben létesíthető. Állattartó vagy műhely épület megengedett mértéke - Lke építési övezetben max 5% (a 30%-on belül), - Lf építési övezetben max 15% (a 30%-on belül). (2) A HÉSZ 4. kiegészül egy (8) bekezdéssel: (8) Az állattartás építményei a hátsókertben nem létesíthetőek, csak az építési helyen belül. 2. (1) A HÉSZ 6. (2) bekezdés a) pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel: Az általános övezeti előírástól eltérő a János tanya utcai Gksz-1 építési övezet, ahol a kialakult állapotnak megfelelően oldalhatáros beépítés is megengedett. Előkert 0 m, hátsókert 3 m, oldalkert szabadonálló beépítésnél 3-3 m, oldalhatáros beépítésnél 0-6 m, de a szomszédos telkek építményei közt min. az építménymagasságnak megfelelő távolság betartandó. 3. (1) E rendelet napján lép hatályba. (2) Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik... polgármester. jegyző

7

8

9

10

11

12

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m)

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Bánhida, Madách-kert helyi építési szabályzatának felülvizsgálatával összefüggő../2014. (..) önkormányzati rendelete az 53/2009. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához 3. Napirend helyi építési szabályzat módosításának előkészítése 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

2. A MÓDOSÍTOTT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA ÉS A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA

2. A MÓDOSÍTOTT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA ÉS A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA NAGYCENK NAGYKÖZSÉG - 4 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2. A MÓDOSÍTOTT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA ÉS A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA 1 Törölve 2 A község északkeleti belterületi és egyben Hidegség igazgatási határa

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 37. szerinti elızetes tájékoztató. 2014. szeptember

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 37. szerinti elızetes tájékoztató. 2014. szeptember LAJOSMIZSE Településrendezési eszközeinek módosítása Hatályos településrendezési eszközök Módosítási igény Módosítás célja Módosítás várható hatása Mellékletek: 1. Képviselı-testületi döntések (határozat

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2013. AUGUSZTUS MEGBÍZÓ:

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E. Tokorcs község rendezési tervéről.

Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E. Tokorcs község rendezési tervéről. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E Tokorcs község rendezési tervéről. Egységes szerkezetben a 7/1997(VI.5), 2/1998((II.26) és a 6/2002(VI.29) rendeletekkel.

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL 1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZAT BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Bátya község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

önkormányzati határozat-tervezet

önkormányzati határozat-tervezet Csákvár Önkormányzatának /2012. (.) sz. önkormányzati határozata Csákvár Község Településszerkezeti tervéről 1. Csákvár Önkormányzata elfogadja Csákvár Község Településszerkezeti tervét. 2. Jelen határozat

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ VÁL SZABÁLYOZÁSI TERV, HÉSZ 1 VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ Megrendelı: Vál Község Önkormányzata 2473. Vál, Vajda János út 2. Tervezık: Generáltervezı: TTI-eurovia kft. 1116 Budapest, Vegyész utca

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről OptiJUS Opten Kft. I 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 2014.3.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

Részletesebben

Államigazgatási egyeztető tárgyalás - 2014. október 7. TATA Agostyán gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terület

Államigazgatási egyeztető tárgyalás - 2014. október 7. TATA Agostyán gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terület Államigazgatási egyeztető tárgyalás - 2014. október 7. TATA Agostyán gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terület Készült: a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott egyeztető tárgyaláson

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról 28 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. február 16. Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról Budapest Főváros Közgyűlése az épített

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

VÁC VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K. Tartalom

VÁC VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K. Tartalom ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K Tartalom TERVEZÉSI ELŐZMÉNYEK, A TERVKÉSZÍTÉS FOLYAMATA SZAKÁGI TERVJAVASLATOK: A.) VÁROSRENDEZÉS 1. Vác regionális kapcsolatai (röviden) 2. A Településszerkezeti

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014. DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS POLGÁMESTEI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IODA 0 Debrecen, Piac utca 0. sz. () -, () -00, fax.: - e-mail: foepitesziroda@ph.debrecen.hu Debrecen. számú vrk. Gázvezeték utca tervezett kiszolgáló

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A BUGYI IV. BÁNYA ÉS A PA-SA TANYA BŐVÍTÉSÉT ÉRINTŐEN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

64/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. Debrecen Megyei Jogú Város településképi védelméről

64/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. Debrecen Megyei Jogú Város településképi védelméről 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 64/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1 településképi védelméről Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben