INFORMATIKA Célok és feladatok Az informatika oktatásának fő célkitűzései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFORMATIKA Célok és feladatok Az informatika oktatásának fő célkitűzései"

Átírás

1 INFORMATIKA Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Az iskola feladata felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, feldolgozási, tárolási és átadási technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai szabályait. Ennek leghatékonyabb módját a több évig tanult informatika tantárgy, és az iskolai élet egészét átható informatikai nevelés biztosíthatja. Az informatikai nevelésnek, amely nem egyedül az informatika tantárgy feladata meg kell mutatnia, hogy a jól ismert természetes és mesterséges (technikai) környezet mellet létezik a jelek, jelrendszerek, kódok világa, amely mindazt az adatot, információt és tudást hordozza, amellyel az emberiség a valóságos és a képzelt környezeteket (világokat) praktikus, tudományos, művészi vagy más szempontból megjeleníti. A jelek világa, a társadalmi élet minden területét átható virtuális környezetet alkot, amely különösen szemléletesen nyilvánul meg a médiában (film, videó, televízió) vagy újabban az interaktív digitális médiában (multimédia számítógép, hipermédia számítógépes hálózat). Alapvető célunk annak megmutatása, hogy az információs és kommunikációs technológiák gyors fejlődése miként alakítja át a társadalmat, mit jelent a kialakulóban lévő információs társadalom. A multimédia- és az Internet használat a könyvtárhasználattal együtt alkotja az informatika tantárgy legfontosabb területeit. A tantárgy célja felkelteni és folyamatosan ébren tartani a tanulók érdeklődését az informatika iránt, megismertetni eszközeit, módszereit és fogalmait, amelyek együttesen segítik a tanulók informatikai szemléletének kialakítását. Az informatikai nevelés azzal, hogy a logikus gondolkodásra, problémamegoldásra tanít, és praktikus alkalmazói tudást, készséget és képességet fejleszt, korszerű (számítógépes) informatikai eszközök alkalmazásával felkészít a munkára, a mindennapi életre, egyben valamennyi tantárgy tanulását segíti. Célja olyan attitűd kialakítása, amely motiválttá teszi az egyént az információs társadalomba történő bekapcsolódásra, amely segít abban, hogy az egyén ne érezze idegennek ezt a világot. Ezen a gyorsan változó, fejlődő területen különösen fontos, hogy a tanulókban kialakuljon informatikai ismereteik folyamatos megújításának az igénye. Az új eszközök közül sokoldalúságával kiemelkedik a számítógép, amely újszerű probléma-megoldási lehetőségeket biztosít, hálózatba kapcsolva pedig újfajta kommunikációs lehetőségeket nyújt, (például web, csevegés, , levelezési listák, gopher, telnet, FTP). Az informatika oktatásának fő célkitűzései korszerű alkalmazói készség kialakítása: a tanulók képesek legyenek arra, hogy a számítógépeket és az informatikai eszközöket célszerűen használják; az algoritmikus gondolkodás fejlesztése: a tanulók önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának fejlesztése; a logikus gondolkodás lényeges a problémamegoldásban, és az algoritmusok elkészítésében, kódolásában; önálló munkára nevelés és tehetséggondozás: a számítógép, mint a tanuló tevékenységére azonnal reagáló eszköz, lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, a lemaradókkal és a tehetségekkel való különleges foglalkozásra.; együttműködésre nevelés, csoportmunka: a nagyobb számítógépes feladatok megoldása megköveteli a csoportmunkát, a feladatok részekre osztását, a másokkal való kapcsolattartást, tervszerű, összehangolt munkát; alkotó munkára nevelés: akár programot írunk a számítógéppel, akár szöveges dokumentumot vagy adatbázist készítünk, a végeredmény egy új termék, egy új mű lesz;

2 az informatika társadalomban játszott szerepének felismertetése: az informatika rohamos fejlődése az egész társadalmat gyökeresen átalakítja, s ebben az állandóan változó világban csak az érezheti otthon magát, aki érti a változásokat s azok mozgatóit; az informatikai ismeretek rendszeres alkalmazása: az iskolai élet eseményeihez vagy a tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldására a tanulók használjanak informatikai eszközöket (dolgozat, esszé, előadás, bemutatás, tantárgyi feladatmegoldás, bibliográfiakészítés, szervezés, tanulás); az esztétikai készség fejlesztése: igény és készség a számítógépes produktum esztétikus formájának kialakítására; az informatika etikai és jogi szabályainak megismertetése: tudatosítani kell a tanulókban az információszerzés, -feldolgozás és -felhasználás etikai és jogi szabályait. A könyvtárhasználat oktatásának célkitűzései felkészítés az információs társadalom kihívásainak fogadására: az információszerzés bővülő lehetőségeinek felhasználására, az információk elérésére, kritikus szelekciójára, feldolgozására és a folyamat értékelésére; a könyvtárra alapozott önművelés képességének kialakítása: fejlesztése a könyvtári információs rendszer lehetőségeinek felhasználásával; a forrásokat komplex és alkotó módon alkalmazó tanulási technikák és módszerek kifejlesztése; az iskolai és más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismertetésével, valamint a velük végzett tevékenységek elsajátíttatásával tudatos, biztos használói magatartás kialakítása; a könyvtárhasználati tudás eszközjellegű beépítése a tanulók tantárgyi képzéséhez, iskolai fejlődéséhez és a mindennapi problémák megoldásához szükséges információszerzésbe és feldolgozásba; a forrásfelhasználás etikai szabályainak elsajátíttatása és a normakövetés követelményének elfogadtatása; a különböző társadalmi szerepekbe beilleszkedni, azokat szükség szerint változtatni, és bennük hasznosan tevékenykedni tudó személyek nevelése. Fejlesztési követelmények A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes munka szabályait, különös tekintettel a balesetek megelőzésére. A berendezésekkel fegyelmezetten, a használati utasításokat pontosan követve dolgozzon. Legyen tisztában a számítógépes környezet alapvető ergonómiai kérdéseivel, az egészségvédelem lehetőségeivel számítógépes munkakörnyezetben. Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait, mozogjon otthonosan az informatikai környezetben: felhasználói szinten kezelni tudja a számítógépet és perifériáit. Szerezzen tapasztalatokat az informatikai eszközök és információhordozók használatában. Különféle formákban tudjon információt megjeleníteni; legyen képes a különböző formákban megjelenő információt felismerni, a megszerzett információit kiértékelni és felhasználni. Sajátítsa el az önálló tájékozódás, ismeretszerzés alapjait. Szerezzen jártasságot a könyv- és médiatár, az Internet használatában; a folyóiratok, lexikonok kézikönyvek, szakkönyvek, a különböző multimédia és hipermédia oktatási anyagok alkalmazásában. Legyen képes a számítógéppel való interaktív kapcsolat tartására, tudja alkalmazni az operációs rendszer és a segédprogramok legfontosabb szolgáltatásait. Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait. Tudja önállóan használni a hálózatot és annak alapszolgáltatásait. Tudjon kapcsolatot teremteni másokkal a hálózat révén, tudjon magáról, környezetéről adatokat közölni hálózati úton és formában, tudjon adatokat megkeresni, elérni a hálózati szolgáltatások alkalmazásával.

3 Ismerje a legalapvetőbb dokumentumformákat, ezeket minta alapján legyen képes megvalósítani, legyen igénye a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására, különböző formában való megjelenítésére. Legyen képes az adott probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert módszerek, eszközök és alkalmazások közül a megfelelőt. Ismerje fel és legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteit. Adott feladat megoldásához legyen képes algoritmusokat tervezni és megvalósítani. Ismerje meg alkalmazásokon keresztül a szabályozó eszközök hatását. Legyen tudomása az intelligens (hardver és szoftver) eszközökről és növekvő jelentőségükről. Tudjon keresni nyilvántartásokban kézzel, adatbázisokban egyszerű keresővel. Legyen képes értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat. Ismerje fel az adatok közötti összefüggéseket. Ismerje meg az informatika társadalmi jelentőségét, szerepét, a programok használatának jogi és etikai alapjait. Értékelje a magyar tudósok szerepét, tevékenységét a világ informatikai kultúrájának fejlődésében. Legyen tudatában az öncélú és túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító, személyiségromboló hatásának (pl. a számítógép-függőség, videojáték-függőség problémái). Tájékozódjon a különféle munkaterületeken, milyen szerepe van az informatikai eszközöknek. Ismerje meg és igényelje a könyvtárak szolgáltatásait. Rendszeres, sokoldalú könyvtári tevékenységével alakuljon ki biztos használói magatartása. Legyen tisztában a különböző dokumentumtípusok (hagyományos és legújabb technológiákon alapuló ismerethordozók), tömegkommunikációs és hálózaton elérhető források sajátos közlésmódjával, információs és esztétikai értékével. Tanulmányaihoz és érdeklődése szerint tudja szelektálni, és alkotó módon felhasználni a különböző információs forrásokat. Az iskolai és a mindennapi problémahelyzeteknek megfelelően tudja kiválasztani a megoldást jelentő könyvtári tájékoztató segédleteket (kézikönyvtár, könyvtári katalógusok, hagyományos, elektronikus és hálózaton elérhető, bibliográfiai, illetve egyéb adatbázisok), és legyen képes információhordozókat, információkat keresni belőlük. Legyen képes feladatához a probléma és az ismeretkör jellegének megfelelő könyvtártípust, tájékoztató eszközt, dokumentumtípust kiválasztani. Tudja alkalmazni a szelektív anyaggyűjtés teljes műveletsorát, és eredményéről tudjon forrásjegyzéket készíteni. Tudjon feladata megoldásáról beszámolni a különböző forrásokból szerzett információk elemezése és rendszerezése alapján önállóan megválasztott közlésformában. Munkája közben tegyen eleget a forrásfelhasználással kapcsolatos etikai követelményeknek. Értse meg a különböző könyvtártípusok szerepét az önművelésben, a felsőfokú tanulmányokban, a szakmai ismeretszerzésben, a közhasznú tájékozódásban, és igénybe tudja venni szolgáltatásaikat. Ismerje a korszerű technológiákon alapuló könyvtári ismerethordozókból, adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés lehetőségét, módját. Legyen felkészült arra, hogy a könyvtári rendszerben és a számítógépes világhálózaton hozzáférhető információs forrásokat szükségleteinek és érdekeinek megfelelően tudja használni. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Taneszköz kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a tankönyv mint segédeszköz jelenjen meg az alkalmazói szoftverek mellett, ölelje át az alkalmazói szoftverek használatát elmélet szinten, esetleg néhány gyakorlati példán keresztül mutassa be azok használatát. A tankönyv

4 kiválasztásakor figyelembe kell venni a diákok fizetési képességeit is. Tankönyvön kívül szükség van azokra a szoftverekre, amelyek a tanév folyamán szerepelnek a tantervben. (WINDOWS operációs rendszer, OFFICE XP, programozási nyelv) ISZ, NYS/GI: 9. évfolyam Évi óraszám: 74 óra TARTALMAK TEVÉKENYSÉGEK, KÖVETELMÉNYEK AZ OPERÁCIÓS RENDSZER HASZNÁLATA 24 óra Állományműveletek: keresés, Az összes tanult állományművelet önálló elvégzése. mozgatás, másolás, létrehozás, nyomtatás, törlés, átnevezés, a jellemzők beállítása Biztonsági másolat készítése Kiválasztott állományokról biztonsági másolat készítése. Törölt állományok visszaállítása Tömörített állomány létrehozása, Tömörített állományok létrehozása, a létező bővítése, állomány bővítése cseréje Az operációs rendszer néhány Az operációs rendszer néhány jellemzőjének beállítása, változtatása. jellemzője Víruskezelés A számítógépes vírus tüneteinek felismerése, a vírus megkeresése és a vírusmentesítés megoldása. Alkalmazás telepítése installációs Egy alkalmazás önálló instalállása a használt környezetben, anyagról. A regisztrálás folyamata. hardverkörnyezeti jellemzők beállítása, nyomtató jellemzőinek Több program összehangolt módosítása. Állománytípusokhoz megfelelő alkalmazás önálló alkalmazása hozzárendelése. SZÖVEGSZERKESZTÉS 50 óra Szövegszerkesztés alapjai A számítógépes szövegszerkesztés története. Alapfogalmak. A dokumentum egységei. Microsoft Word szövegszerkesztő A Word szövegszerkesztő felépítése, környezete, kezelése. program Karakterformázások Bekezdések formázása Helyesírás-ellenőrzés Sablon és stílus Szakaszok Speciális szolgáltatások A dokumentum formázása Nyomtatás Táblázatok Körlevél Tartalomjegyzék készítése A Word és az Internet Alapértelmezések, menüszerkezet Formázás formátumszalagon; Formázás menüparanccsal Blokkműveletek. Karakter-bekezdésformátumok. Különleges betűk, jelek az iratban. Bekezdésformázás; Bekezdések szegélyezése, árnyékolása Tabulátorok; Felsorolás és számozás; Iniciálé; Elválasztás A normál sablonfájl Sablonfájl létrehozása, megnyitása, elmentése Stílusok Szakaszformázás Szövegdoboz; Képek, rajzok; WordArt; Egyenletszerkesztő Oldalbeállítás; Élőfej és élőláb készítése; Lábjegyzet és végjegyzet Üres táblázat létrehozása; Szöveg alakítása táblázattá; Táblázat szöveggé alakítása; Kijelölések; Oszlopszélesség és sormagasság beállítása; Sor és oszlop beszúrása; Vonalazás és árnyékolás táblázatban; Cellák egyesítése, felosztása; Rendezés táblázatban; Számolás táblázatban Körlevélkészítés; Boríték, címke nyomtatása Weblap készítése; Dokumentum mentése FTP helyre; FTP hely

5 felvétele az Internet helyek listájára; WEB kezdőlap megnyitása A szöveg-, illetve képszerkesztő (Helyesírás-ellenőrzés, automatikus elválasztás, szövegbevitel programok fejlett szolgáltatásai könnyítése, stílusok stb.); Dokumentumok mentése, konvertálása különböző formátumokban. A szöveg formázásának lehetőségei: Többféle formázási megoldást tartalmazó dokumentumok készítése fejléc-lábléc, oldalszámozás, minta alapján, illetve feladat leírás alapján. lábjegyzet; hasábok kialakítása Digitális képek alkalmazása. Objektum, táblázat beillesztése Dokumentumok készítése minta és Kiselőadás, esszé vagy tanulmány dokumentumának elkészítése feladat alapján (képekkel, táblázatokkal, diagramokkal, például környezetvédelmi vagy informatikai témáról). Típusdokumentumok Típusdokumentumok elkészítése. A továbbhaladás feltételei: A tanuló legyen képes a számítógéppel való interaktív kapcsolat tartására, tudja alkalmazni az operációs rendszer és a segédprogramok legfontosabb szolgáltatásait. Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait. A tanuló tudjon alapvető állományműveleteket végezni a számítógépen. Ismerje a legalapvetőbb dokumentumformákat, ezeket minta lapján képes legyen megvalósítani, legyen igénye a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására, különböző formában való megjelenítésére. Legyen képes tájékozódni a középiskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Tudjon forrásokat keresni a könyvtár katalógusaiban. Ismerje a könyvtártípusokat. Legyen képes információt keresni hagyományos és számítógépes forrásokból. Tudjon információjegyzéket készíteni a megtalált forrásokról. Ismerje és kövesse a forrásfelhasználás szabályait és etikai normáit. Tudjon tájékozódni a közhasznú információs forrásokban. A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások (az értékelés alapelvei, rendszeressége) Írásban, vagy szóban történő számonkérés: az informatika alapjai könyvtárhasználat szövegszerkesztés, hardver és szoftver-követelményei Számítógépen gyakorlatban operációs rendszerek használata dokumentumkészítés E: 9. évfolyam Évi óraszám: 185 óra TARTALMAK TEVÉKENYSÉGEK, KÖVETELMÉNYEK AZ OPERÁCIÓS RENDSZER HASZNÁLATA 24 óra Állományműveletek: keresés, Az összes tanult állományművelet önálló elvégzése. mozgatás, másolás, létrehozás, nyomtatás, törlés, átnevezés, a jellemzők beállítása Biztonsági másolat készítése Kiválasztott állományokról biztonsági másolat készítése. Törölt állományok visszaállítása Tömörített állomány létrehozása, Tömörített állományok létrehozása, a létező bővítése, állomány bővítése cseréje Az operációs rendszer néhány Az operációs rendszer néhány jellemzőjének beállítása, változtatása. jellemzője Alkalmazás telepítése installációs Egy alkalmazás önálló instalállása a használt környezetben,

6 anyagról. A regisztrálás folyamata. Több program összehangolt alkalmazása SZÖVEGSZERKESZTÉS 50 óra Szövegszerkesztés alapjai Microsoft Word szövegszerkesztő program Karakterformázások hardverkörnyezeti jellemzők beállítása, nyomtató jellemzőinek módosítása. Állománytípusokhoz megfelelő alkalmazás önálló hozzárendelése. A számítógépes szövegszerkesztés története. Alapfogalmak. A dokumentum egységei. A Word 97 szövegszerkesztő felépítése, környezete, kezelése. Alapértelmezések, menüszerkezet Formázás formátumszalagon Formázás menüparanccsal Blokkműveletek. Karakter-bekezdésformátumok. Különleges betűk, jelek az iratban. Bekezdések formázása Bekezdésformázás; Bekezdések szegélyezése, árnyékolása; Tabulátorok; Felsorolás és számozás; Iniciálé; Elválasztás Helyesírás-ellenőrzés Sablon és stílus Szakaszok Speciális szolgáltatások A dokumentum formázása Nyomtatás Táblázatok Körlevél Tartalomjegyzék készítése A Word és az Internet A szöveg-, illetve képszerkesztő programok fejlett szolgáltatásai különböző formátumokban. A szöveg formázásának lehetőségei: fejléc-lábléc, oldalszámozás, lábjegyzet; hasábok kialakítása Digitális képek alkalmazása. Objektum, táblázat beillesztése Dokumentumok készítése minta és feladat alapján Típusdokumentumok TÁBLÁZATKEZELÉS 40 óra A táblázatkezelés alapismeretei A normál sablonfájl Sablonfájl létrehozása, megnyitása, elmentése Stílusok Szakaszformázás Szövegdoboz; Képek, rajzok; WordArt; Egyenletszerkesztő Oldalbeállítás Élőfej és élőláb készítése Lábjegyzet és végjegyzet Üres táblázat létrehozása; Szöveg alakítása táblázattá; Táblázat szöveggé alakítása; Kijelölések; Oszlopszélesség és sormagasság beállítása; Sor és oszlop beszúrása; Vonalazás és árnyékolás táblázatban; Cellák egyesítése, felosztása; Rendezés táblázatban; Számolás táblázatban Körlevélkészítés; Boríték, címke nyomtatása Dokumentum mentése FTP helyre FTP hely felvétele az Internet helyek listájára WEB kezdőlap megnyitása (Helyesírás-ellenőrzés, automatikus elválasztás, szövegbevitel könnyítése, stílusok stb.); Dokumentumok mentése, konvertálása Többféle formázási megoldást tartalmazó dokumentumok készítése minta alapján, illetve feladat leírás alapján. Kiselőadás, esszé vagy tanulmány dokumentumának elkészítése (képekkel, táblázatokkal, diagramokkal, például környezetvédelmi vagy informatikai témáról). Típusdokumentumok elkészítése. A táblázatkezelőkről általában Alkalmazási területek, felhasználási lehetőségek Telepítés, első indítás Az Excel képernyő felépítése Menük és eszköztárak

7 Adatok bevitele, javítása, törlése A táblázat formázása A táblázat szerkesztése Számítások a táblázatban Diagramok Adatbázisok táblázatkezelővel Rajzeszközök az Excelben Nyomtatás használata A munkafüzet felépítése Mozgás a cellák és munkalapok között Tartományok Műveletek cellákkal, tartományokkal, munkalapokkal Számforma; Egyéni számformátum-kódok; Igazítás; Betűtípus; Szegélyek; Mintázat; Védelem; Stílusok, automatikus és feltételes formázás Alapképletek, prioritások; Logikai műveletek; Adatok összefűzése; Hivatkozások; Adatok átirányítása másik cellába, másik munkalapra; Hivatkozás címkékkel; Függvények; Egyszerű függvények; Számtartományok összegzése; Háromdimenziós hivatkozás; További függvények; Függvények egymásba ágyazása Az XY típusú diagram Kördiagram Alapfogalmak; Adatbevitel; Adott feltételnek eleget tevő rekordok kiválasztása; Rekordok sorba rendezése; Adatok kigyűjtése a táblázatból; Adatbázis függvények; Nagyméretű táblázatok Oldalbeállítás; A nyomtatási kép; Nyomtatási terület; Diagramok nyomtatása Beállítások Beállítások menüpont Egyéb lehetőségek Objektumok beszúrása; Megjegyzések beszúrása; Helyesírásellenőrzés, automatikus javítás; Keresés, csere; Munkalap-vizsgálat; Űrlap objektumok; Makrók Adattípusok, adatmegjelenítési formák, formázási lehetőségek, adatmódosítás Függvények, képletek A diagram fogalma, összefüggés függvények és diagramok között. Diagramfajták A táblázatokban szereplő adatok típusának felismerése, alapvető adattípusok használata; az adatok többféle megjelenítési formájának gyakorlása. Egyszerű matematikai műveletek, képletek, beépített függvények önálló használata. A függvényhivatkozások másolása. Diagramok készítése a problémához igazodva. Adatok összefüggésének megjelenítése diagramon. A megfelelő diagramtípus kiválasztása. Problémamegoldás táblázatkezelővel A táblázat önálló megtervezése szöveges feladat alapján. Esztétikus, jól áttekinthető táblázatok készítése. Egy táblázatkezelő program matematikai, statisztikai számításokra épülő felhasználása. Tantárgyi feladatok megoldása táblázatkezelővel. PREZENTÁCIÓ + GRAFIKA 35 óra Alapok PowerPoint nézetei Szövegszerkesztés a PowerPointban Rajzolás a PowerPoint-ban PowerPoint telepítése, indítása Előadás-tervező varázsló Sablonok, dia elrendezése, színei Dia nézet; Vázlat nézet; Diarendező nézet; Jegyzetoldal nézet Diavetítés nézet Szövegdoboz létrehozása Szövegdoboz méretének változtatása, mozgatása, másolása, törlése Karakterformázások Bekezdésformázások Szövegdoboz egyéb beállításai Rajz készítése Rajzobjektumok méretének, formájának változtatásai Rajzobjektumok mozgatása, másolása, törlése, másolat készítése Megjegyzések az alakzatok rajzolásával kapcsolatban

8 Objektumok formázása Diagramok beszúrása Egyéb objektumok beszúrása Animációk, akciók Oldalbeállítások, nyomtatás Grafika Grafika alapok Objektumok beállításai Rajz menü WordArt, kép beszúrása Szervezeti diagram beszúrása Táblázat szerkesztése Grafikonok szerkesztése Animációk; Akciók Oldalbeállítások; Élőfej, élőláb; Nyomtatás A számítógépi grafikáról általában Rajzoló programokról általában Ismertebb rajzolóprogramok bemutatása Rajzoló programok közötti alapvető különbségek INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A HÁLÓZATON 28 óra Internet Használata, lehetőségei Az iskolai hálózat vázlatos felépítése. Iskolai szolgáltatások és számítógépek használati rendje Az iskolai azonosító képzési szabálya Az intézményben kapott azonosító és a jelszó önálló használata. és használata. Saját cím Saját cím létrehozása (rendszergazda) és használata Elektronikus levelezés funkcióinak használata: levelek csoportosítása, szűrése Levelezési listák és hírcsoportok Az ftp bemutatása Részletes keresés kulcsszavas és tematikus keresőkkel KÖNYVTÁRHASZNÁLAT 8 óra Könyvtárismeret: raktári rend, állományrészek, könyvtártípusok, könyvtári rendszer Dokumentumtípusok: nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumok Elektronikus levelezés (például csoporttársakkal vagy más osztályok, iskolák tanulóival). Egy levelező program funkcióinak használata: levéljellemzők beállítása, szűrés tárgy, feladó és tartalom szerint, elküldött és kapott levelek rendezése, válogatás, selejtezés a levelek között. Összetett keresési feladatok megoldása, valamint megadott témakörrel foglalkozó webhelyek tárolása (pl. könyvjelzőként). Tájékozódás a középiskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Újabb könyvtártípusok megismerése látogatással, (tanulmányi kirándulás) vagy közvetett források segítségével. A tanult dokumentumok rendszerezése információs értékük szerint. Információkeresés hagyományos és számítógépes forrásokból Tájékoztató eszközök: kézikönyvtár, információkereső nyelvek, katalógusok, számítógépes adatbázisok Könyvtári és egyéb információs rendszerek A közhasználatú tájékozódás forrásai, eszközei (Internet, pályaválasztási tanácsadó, telefon-könyv, menetrend, katalógusok) Bibliográfia: rejtett, illetve ajánló bibliográfia Keresés formai és tartalmi szempontok szerint hagyományos és számítógépes katalógusban, egyéb adatbázisokban. Keresés országos könyvtárak katalógusaiban az Interneten Közhasznú információk keresése hagyományos és elektronikus tájékoztató forrásokban (pl. kirándulás útvonalának, programjának megtervezése) Szelektív irodalomgyűjtés és bibliográfia készítése számítógépes adatbázisok felhasználásával különböző témákhoz, tantárgyi feladatokhoz A továbbhaladás feltételei: A tanuló legyen képes a számítógéppel való interaktív kapcsolat tartására, tudja alkalmazni az operációs rendszer és a segédprogramok legfontosabb szolgáltatásait. Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait. A tanuló tudjon alapvető állományműveleteket végezni a számítógépen. Használja a helyi és a távhálózati kommunikációs lehetőségeket. Ismerje a legalapvetőbb

9 dokumentumformákat, ezeket minta lapján képes legyen megvalósítani, legyen igénye a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására, különböző formában való megjelenítésére. Tudjon műveleteket táblázatban végezni, és összefüggéseket diagramban megjeleníteni. A tanuló tudjon egyszerű logikai feladatokat megoldani. Tudjon néhány diából álló bemutatót készíteni. Tudjon információt keresni. Legyen képes tájékozódni a középiskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Tudjon forrásokat keresni a könyvtár katalógusaiban. Ismerje a könyvtártípusokat. Legyen képes információt keresni hagyományos és számítógépes forrásokból. Tudjon információjegyzéket készíteni a megtalált forrásokról. Ismerje és kövesse a forrásfelhasználás szabályait és etikai normáit. Tudjon tájékozódni a közhasznú információs forrásokban. A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások (az értékelés alapelvei, rendszeressége) Írásban, vagy szóban történő számonkérés: az informatika alapjai könyvtárhasználat hálózatok, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentációkészítés alapjai, felépítése, hardver és szoftver-követelményei Számítógépen gyakorlatban operációs rendszerek használata kommunikáció a hálózaton dokumentumkészítés táblázatkezelés prezentáció-készítés ISZ: 10. évfolyam Évi óraszám: 92 óra TARTALMAK PREZENTÁCIÓ ÉS GRAFIKA 26 óra Alapok PowerPoint nézetei TEVÉKENYSÉGEK, KÖVETELMÉNYEK PowerPoint telepítése, indítása Előadás-tervező varázsló Sablonok, dia elrendezése, színei Dia nézet; Vázlat nézet; Diarendező nézet; Jegyzetoldal nézet; Diavetítés nézet Szövegszerkesztés a PowerPoint-ban Szövegdoboz létrehozása, méretének változtatása, mozgatása, másolása, törlése Karakterformázások; Bekezdésformázások Szövegdoboz egyéb beállításai Rajzolás a PowerPoint-ban Objektumok formázása WordArt, kép beszúrása Szervezeti diagram beszúrása Diagramok beszúrása Egyéb objektumok beszúrása Animációk, akciók Rajz készítése Rajzobjektumok méretének, formájának változtatásai Rajzobjektumok mozgatása, másolása, törlése, másolat készítése Megjegyzések az alakzatok rajzolásával kapcsolatban Objektumok beállításai Rajz menü Táblázat szerkesztése; Grafikonok szerkesztése Animációk Akciók

10 Oldalbeállítások, nyomtatás Grafika TÁBLÁZATKEZELÉS 40 óra A táblázatkezelés alapismeretei Adatok bevitele, javítása, törlése Oldalbeállítások; Élőfej, élőláb; Nyomtatás A számítógépi grafikáról általában A táblázatkezelőkről általában Alkalmazási területek, felhasználási lehetőségek Telepítés, első indítás Az Excel képernyő felépítése Menük és eszköztárak A munkafüzet felépítése Mozgás a cellák és munkalapok között Tartományok Műveletek cellákkal, tartományokkal, munkalapokkal A táblázat formázása Számforma; Egyéni számformátum-kódok; Igazítás; Betűtípus; Szegélyek; Mintázat; Védelem; Stílusok, automatikus és feltételes formázás A táblázat szerkesztése Számítások a táblázatban Diagramok Adatbázisok táblázatkezelővel Rajzeszközök az Excelben Nyomtatás használata Alapképletek, prioritások; Logikai műveletek; Adatok összefűzése (konkatenáció); Hivatkozások; Adatok átirányítása másik cellába, másik munkalapra; Hivatkozás címkékkel; Függvények Egyszerű függvények; Számtartományok összegzése; Háromdimenziós hivatkozás; További függvények; Függvények egymásba ágyazása Az XY típusú diagram; Kördiagram Alapfogalmak Adatbevitel Adott feltételnek eleget tevő rekordok kiválasztása Rekordok sorba rendezése Adatok kigyűjtése a táblázatból Adatbázis függvények Nagyméretű táblázatok Oldalbeállítás; A nyomtatási kép; Nyomtatási terület; Diagramok nyomtatása Beállítások Beállítások menüpont Egyéb lehetőségek Objektumok beszúrása; Megjegyzések beszúrása; Helyesírásellenőrzés, automatikus javítás; Keresés, csere; Munkalap-vizsgálat; Űrlap objektumok; Makrók INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A HÁLÓZATON 18 óra Internet Használata, lehetőségei Az iskolai hálózat vázlatos felépítése. Iskolai szolgáltatások és számítógépek használati rendje Az iskolai azonosító képzési szabálya Az (új) intézményben kapott azonosító és a jelszó önálló használata. és használata. Saját cím Saját cím létrehozása (rendszergazda) és használata Elektronikus levelezés funkcióinak használata: levelek csoportosítása, szűrése Levelezési listák és hírcsoportok Az ftp bemutatása Részletes keresés kulcsszavas és tematikus keresőkkel Elektronikus levelezés (például csoporttársakkal vagy más osztályok, iskolák tanulóival). Egy levelező program funkcióinak használata: levéljellemzők beállítása, szűrés tárgy, feladó és tartalom szerint, elküldött és kapott levelek rendezése, válogatás, selejtezés a levelek között. Összetett keresési feladatok megoldása, valamint megadott témakörrel foglalkozó webhelyek tárolása (pl. könyvjelzőként).

11 KÖNYVTÁRHASZNÁLAT 8 óra Könyvtárismeret: raktári rend, állományrészek, könyvtártípusok, könyvtári rendszer Dokumentumtípusok: nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumok Tájékozódás a középiskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Újabb könyvtártípusok megismerése látogatással, (tanulmányi kirándulás) vagy közvetett források segítségével. A tanult dokumentumok rendszerezése információs értékük szerint. Információkeresés hagyományos és számítógépes forrásokból Tájékoztató eszközök: kézikönyvtár, információkereső nyelvek, katalógusok, számítógépes adatbázisok Könyvtári és egyéb információs Keresés formai és tartalmi szempontok szerint hagyományos és rendszerek számítógépes katalógusban, egyéb adatbázisokban. Keresés országos A közhasználatú tájékozódás forrásai, eszközei (Internet, pályaválasztási tanácsadó, telefon-könyv, menetrend, katalógusok) Bibliográfia: rejtett, illetve ajánló bibliográfia könyvtárak katalógusaiban az Interneten Közhasznú információk keresése hagyományos és elektronikus tájékoztató forrásokban (pl. kirándulás útvonalának, programjának megtervezése) Szelektív irodalomgyűjtés és bibliográfia készítése számítógépes adatbázisok felhasználásával különböző témákhoz, tantárgyi feladatokhoz A továbbhaladás feltételei A tanuló tudjon műveleteket táblázatban végezni, és összefüggéseket diagramban megjeleníteni. Tudjon néhány diából álló bemutatót készíteni. Tisztában legyen a rajzolóprogramok közötti különbségekkel. Tudjon információt keresni. A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások (az értékelés alapelvei, rendszeressége) Írásban, vagy szóban történő számonkérés: táblázatkezelés alapjai, felépítése, hardver és szoftver-követelményei prezentációkészítés alapjai, felépítése, hardver és szoftver-követelményei hálózatok Számítógépen gyakorlatban táblázatkészítési feladatok prezentáció-készítés kommunikáció a hálózaton NYS/GI: 10. évfolyam Évi óraszám: 37 óra TARTALMAK TÁBLÁZATKEZELÉS 37 óra A táblázatkezelés alapismeretei Adatok bevitele, javítása, törlése TEVÉKENYSÉGEK, KÖVETELMÉNYEK A táblázatkezelőkről általában Alkalmazási területek, felhasználási lehetőségek Telepítés, első indítás Az Excel képernyő felépítése Menük és eszköztárak A munkafüzet felépítése Mozgás a cellák és munkalapok között Tartományok Műveletek cellákkal, tartományokkal, munkalapokkal A táblázat formázása Számforma; Egyéni számformátum-kódok; Igazítás; Betűtípus; Szegélyek; Mintázat; Védelem; Stílusok, automatikus és feltételes formázás A táblázat szerkesztése

12 Számítások a táblázatban Diagramok Adatbázisok táblázatkezelővel Rajzeszközök az Excelben Nyomtatás használata Alapképletek, prioritások; Logikai műveletek; Adatok összefűzése (konkatenáció); Hivatkozások; Adatok átirányítása másik cellába, másik munkalapra; Hivatkozás címkékkel; Függvények Egyszerű függvények; Számtartományok összegzése; Háromdimenziós hivatkozás; További függvények; Függvények egymásba ágyazása Az XY típusú diagram; Kördiagram Alapfogalmak Adatbevitel Adott feltételnek eleget tevő rekordok kiválasztása Rekordok sorba rendezése Adatok kigyűjtése a táblázatból Adatbázis függvények Nagyméretű táblázatok Oldalbeállítás; A nyomtatási kép; Nyomtatási terület; Diagramok nyomtatása Beállítások Beállítások menüpont Egyéb lehetőségek Objektumok beszúrása; Megjegyzések beszúrása; Helyesírásellenőrzés, automatikus javítás; Keresés, csere; Munkalap-vizsgálat; Űrlap objektumok; Makrók A továbbhaladás feltételei A tanuló tudjon műveleteket táblázatban végezni, és összefüggéseket diagramban megjeleníteni. A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások (az értékelés alapelvei, rendszeressége) Írásban, vagy szóban történő számonkérés: táblázatkezelés alapjai, felépítése, hardver és szoftver-követelményei Számítógépen gyakorlatban táblázatkészítési feladatok

13 E: 10. évfolyam Évi óraszám: 74 óra TARTALMAK ADATBÁZIS-KEZELÉS 40 óra Adatállományok. Adatbázis alapfogalmak Adatbázis-kezelési alapfogalmak Microsoft Access TEVÉKENYSÉGEK, KÖVETELMÉNYEK Adattábla, rekord, mező, kapcsolómező, kulcsmező jellemzők és az állomány fogalmak alkalmazása; ezek egymáshoz való viszonyának megértése. Az adatbázissal szembeni követelmények. Az adat, adathalmaz, adatállomány, adatbázis fogalmak biztos használata; egy relációs adatbázis alapszintű kezelése. Adat, információ, adatbázis Adatmodellek (hierarchikus, hálós, relációs) Adatbázis-kezelés Adatbázis-tervezés Az adatbázis ablak Az ACCES objektumai Műveletek objektumokkal Az adatbázis karbantartása Az adatbázis védelme. Hozzáférés egy adatbázishoz. Az adatbáziskarbantartás fontosságának érzékeltetése. Adattábla létrehozása Adattábla létrehozása Acces-ben (adatfile létrehozása, módosítása) Adatkarbantartó műveletek Bevitel, megjelenítés, módosítás és törlés (az adatlap megjelenítés, új rekord hozzáadása) Keresési és lekérdezési feladatok Adatbázis-rendezés, -keresés, -megjelenítés; adatbázis-lekérdezés, kinyomtatás. Keresés Rekordok keresése (adatok keresése, lekérdezése; a lekérdezések típusai tulajdonságai, létrehozása, módosítása; választó, kereszttáblás, táblakészítő, törlő, hozzáfűző, frissítő, paraméteres lekérdezés) Mindennapi életünkkel kapcsolatos egyszerű adatállomány tervezése, a szerkezet definiálása, létesítése és feltöltése néhány adattal. Adatok módosítása, törlése. Űrlapok használata Az űrlapok típusai, létrehozása, szerkesztése Vezérlőelem-típusok Rendezés Az adatok rendezése Szűrés Szűrőállomány készítése Több adattábla használata Táblák összekapcsolása (a kapcsolat típusai, létrehozása) Jelentések Jelentés alapfogalmai, szakaszai; új jelentés készítése; jelentés űrlapból; jelentések módosítása; jelentés tulajdonságai; szakaszok tulajdonságai; vezérlőelemek tulajdonságai; rendezés és csoportosítás; kifejezések használata; az Acces operátortípusai) Címkék készítése Az SQL alapjai Címke létrehozása (további jelentéstípusok) A parancsok leírásának jelölései Néhány fontos SQL parancs SZÁMÍTÓGÉPPEL KAPCSOLATOS ALAPISMERETEK 34 óra Informatika alapfogalmai Az informatikában használt (szak) kifejezések tisztázása, és használatuk elsajátítása. Számítógép felépítése Hardvereszközök fajtái és jellemzőik Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait, mozogjon otthonosan az informatikai környezetben: felhasználói szinten kezelni tudja a számítógépet és perifériáit. Legyen tisztában a számítógépes környezet alapvető ergonómiai kérdéseivel, az egészségvédelem lehetőségeivel.

14 Neumann-elvű és más számítógépek Informatikai eszközök és szoftverek etikus használata Alapismeretek Adattárolás eszközei Szoftverek és alkalmazásaik Hálózat elemei, felépítése, előnyei Munkakörnyezet kialakítása Információs társadalom Informatika a mindennapokban Számítógépes adatvédelem Biztonság az informatikában A Neumann-elvű számítógépek felépítésének és működésének bemutatása; annak megértése, hogy más elven működő gépek is vannak. Az informatika etikai és jogi szabályainak megismertetése: tudatosítani kell a tanulókban az információszerzés, -feldolgozás és felhasználás etikai és jogi szabályait. Az információ Az információ megjelenési formái; Bit; Byte Adatábrázolás ASCII kódrendszer; Boole algebra Számítógépek története Számítógépek csoportosítása Számítógép struktúrája (Alaplap; Központi egység; Perifériák; Buszrendszerek; Vezérlőkártyák) Memória; Háttértárak Szoftverek Operációs rendszer Felhasználói alkalmazások Számítógépes hálózat Hálózati szoftver Csoportmunka előnyei Mobilkommunikáció Az internet és szolgáltatásai Számítógépes betegségek Elektromos vezetékek biztonsága Környezetkímélő eljárások Környezetpszichológia Az információs társadalom Informatika a mindennapokban (Ügyfélkapu, Üzleti élet; Közigazgatás; Egészségügy; Oktatás; Távmunka; Elektronikus kereskedelem; Termékek és szolgáltatások online vásárlása) Biztonsági mentések Vírusok A biztonság Információvédelem Adatvédelem és szabályozása Szerzői jog A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások (az értékelés alapelvei, rendszeressége) Írásban, vagy szóban történő számonkérés: adatbázis-kezelés alapjai számítógéppel kapcsolatos alapismeretek Számítógépen gyakorlatban adatbázis készítési feladatok ISZ: 11. évfolyam Évi óraszám: 11 TARTALMAK ADATBÁZIS-KEZELÉS 40 óra Adatbázis-kezelési alapfogalmak TEVÉKENYSÉGEK, KÖVETELMÉNYEK Adat, információ, adatbázis Adatmodellek (hierarchikus, hálós, relációs)

15 ACCES 97 Adattábla létrehozása Adatkarbantartó műveletek Űrlapok használata Rendezés Szűrés Keresés Több adattábla egyidejű haszná-lata Jelentések Címkék készítése Az SQL alapjai Adatbázis-kezelés Adatbázis-tervezés Az adatbázis ablak Az ACCES objektumai Műveletek objektumokkal Adattábla létrehozása Acces-ben (adatfile létrehozása, módosítása) Bevitel, megjelenítés, módosítás és törlés (az adatlap megjelenítés, új rekord hozzáadása) Az űrlapok típusai, létrehozása, szerkesztése Vezérlőelem-típusok Az adatok rendezése Szűrőállomány készítése Rekordok keresése (adatok keresése, lekérdezése; a lekérdezések típusai tulajdonságai, létrehozása, módosítása; választó, kereszttáblás, táblakészítő, törlő, hozzáfűző, frissítő, paraméteres lekérdezés) Táblák összekapcsolása (a kapcsolat típusai, létrehozása) Jelentés alapfogalmai, szakaszai; új jelentés készítése; jelentés űrlapból; jelentések módosítása; jelentés tulajdonságai; szakaszok tulajdonságai; vezérlőelemek tulajdonságai; rendezés és csoportosítás; kifejezések használata; az Acces operátortípusai) Címke létrehozása (további jelentéstípusok) A parancsok leírásának jelölései Néhány fontos SQL parancs SZÁMÍTÓGÉPPEL KAPCSOLATOS ALAPISMERETEK 40 óra Hardvereszközök fajtái és jellemzőik Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait, mozogjon otthonosan az informatikai környezetben: felhasználói szinten kezelni tudja a számítógépet és perifériáit. Legyen tisztában a számítógépes környezet alapvető ergonómiai kérdéseivel, az egészségvédelem lehetőségeivel. Neumann-elvű és más számítógépek Informatikai eszközök és szoftverek etikus használata Alapismeretek Adattárolás eszközei Szoftverek és alkalmazásaik Hálózat elemei, felépítése, előnyei A Neumann-elvű számítógépek felépítésének és működésének bemutatása; annak megértése, hogy más elven működő gépek is vannak. Az informatika etikai és jogi szabályainak megismertetése: tudatosítani kell a tanulókban az információszerzés, -feldolgozás és felhasználás etikai és jogi szabályait. Az információ Az információ megjelenési formái; Bit; Byte Adatábrázolás ASCII kódrendszer; Boole algebra Számítógépek története Számítógépek csoportosítása Számítógép struktúrája (Alaplap; Központi egység; Perifériák; Buszrendszerek; Vezérlőkártyák) Memória; Háttértárak Szoftverek Operációs rendszer Felhasználói alkalmazások Számítógépes hálózat (ismétlés) Hálózati szoftver Csoportmunka előnyei Mobilkommunikáció Az internet és szolgáltatásai

16 Munkakörnyezet kialakítása Információs társadalom Informatika a mindennapokban Számítógépes adatvédelem Biztonság az informatikában WEBLAP KÉSZÍTÉS 3 Weblap készítés Hálózati dokumentumok szerkezete Weblap készítése Webszerkesztővel Formázási lehetőségek Számítógépes betegségek Elektromos vezetékek biztonsága Környezetkímélő eljárások Környezetpszichológia Az információs társadalom Informatika a mindennapokban (Ügyfélkapu, Üzleti élet; Közigazgatás; Egészségügy; Oktatás; Távmunka; Elektronikus kereskedelem; Termékek és szolgáltatások online vásárlása) Biztonsági mentések Vírusok A biztonság Információvédelem Adatvédelem és szabályozása Szerzői jog Ismerje a Weblap jellemző elemeit. A címsor, háttérszín, háttérkép, különböző színű, méretű, igazítású szöveg, listák, táblázatok, képek, animációk, hivatkozások elhelyezése egy grafikus webszerkesztővel. Tudjon egyszerű weblap szerkesztési feladatot elvégezni Tudjon egyszerű Weblapot készíteni a HTML leíró nyelv segítségével, egyszerű szövegszerkesztővel. Ismerje a HTML alapelemeit Projekt-munka Csoportmunka, egy weblap elkészítése A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások (az értékelés alapelvei, rendszeressége) Írásban, vagy szóban történő számonkérés: adatbázis-kezelés alapjai számítógéppel kapcsolatos alapismeretek Számítógépen gyakorlatban adatbázis készítési feladatok weblap készítése NYS/GI: 11. évfolyam Évi óraszám: 74 óra TARTALMAK PREZENTÁCIÓ ÉS GRAFIKA 26 óra Alapok PowerPoint nézetei TEVÉKENYSÉGEK, KÖVETELMÉNYEK PowerPoint telepítése, indítása Előadás-tervező varázsló Sablonok, dia elrendezése, színei Dia nézet; Vázlat nézet; Diarendező nézet; Jegyzetoldal nézet; Diavetítés nézet Szövegszerkesztés a PowerPoint-ban Szövegdoboz létrehozása, méretének változtatása, mozgatása, másolása, törlése Karakterformázások; Bekezdésformázások Szövegdoboz egyéb beállításai Rajzolás a PowerPoint-ban Rajz készítése Rajzobjektumok méretének, formájának változtatásai Rajzobjektumok mozgatása, másolása, törlése, másolat készítése

17 Objektumok formázása WordArt, kép beszúrása Szervezeti diagram beszúrása Diagramok beszúrása Egyéb objektumok beszúrása Animációk, akciók Megjegyzések az alakzatok rajzolásával kapcsolatban Objektumok beállításai Rajz menü Táblázat szerkesztése; Grafikonok szerkesztése Animációk Akciók Oldalbeállítások, nyomtatás Oldalbeállítások; Élőfej, élőláb; Nyomtatás Grafika A számítógépi grafikáról általában KÖNYVTÁRHASZNÁLAT 8 óra Könyvtárismeret: raktári rend, Tájékozódás a középiskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. állományrészek, könyvtártípusok, Újabb könyvtártípusok megismerése látogatással, (tanulmányi könyvtári rendszer kirándulás) vagy közvetett források segítségével. Dokumentumtípusok: nyomtatott és A tanult dokumentumok rendszerezése információs értékük szerint. nem nyomtatott dokumentumok Információkeresés hagyományos és számítógépes forrásokból Tájékoztató eszközök: kézikönyvtár, információkereső nyelvek, katalógusok, számítógépes adatbázisok Könyvtári és egyéb információs Keresés formai és tartalmi szempontok szerint hagyományos és rendszerek számítógépes katalógusban, egyéb adatbázisokban. Keresés országos A közhasználatú tájékozódás forrásai, eszközei (Internet, pályaválasztási tanácsadó, telefon-könyv, menetrend, katalógusok) Bibliográfia: rejtett, illetve ajánló bibliográfia ADATBÁZIS-KEZELÉS 40 óra Adatbázis-kezelési alapfogalmak ACCES 97 Adattábla létrehozása Adatkarbantartó műveletek Űrlapok használata Rendezés Szűrés Keresés Több adattábla egyidejű haszná-lata Jelentések könyvtárak katalógusaiban az Interneten Közhasznú információk keresése hagyományos és elektronikus tájékoztató forrásokban (pl. kirándulás útvonalának, programjának megtervezése) Szelektív irodalomgyűjtés és bibliográfia készítése számítógépes adatbázisok felhasználásával különböző témákhoz, tantárgyi feladatokhoz Adat, információ, adatbázis Adatmodellek (hierarchikus, hálós, relációs) Adatbázis-kezelés Adatbázis-tervezés Az adatbázis ablak Az ACCES objektumai Műveletek objektumokkal Adattábla létrehozása Acces-ben (adatfile létrehozása, módosítása) Bevitel, megjelenítés, módosítás és törlés (az adatlap megjelenítés, új rekord hozzáadása) Az űrlapok típusai, létrehozása, szerkesztése Vezérlőelem-típusok Az adatok rendezése Szűrőállomány készítése Rekordok keresése (adatok keresése, lekérdezése; a lekérdezések típusai tulajdonságai, létrehozása, módosítása; választó, kereszttáblás, táblakészítő, törlő, hozzáfűző, frissítő, paraméteres lekérdezés) Táblák összekapcsolása (a kapcsolat típusai, létrehozása) Jelentés alapfogalmai, szakaszai; új jelentés készítése; jelentés űrlapból; jelentések módosítása; jelentés tulajdonságai; szakaszok tulajdonságai; vezérlőelemek tulajdonságai; rendezés és

18 Címkék készítése Az SQL alapjai csoportosítás; kifejezések használata; az Acces operátortípusai) Címke létrehozása (további jelentéstípusok) A parancsok leírásának jelölései Néhány fontos SQL parancs A továbbhaladás feltételei A tanuló tudjon műveleteket táblázatban végezni, és összefüggéseket diagramban megjeleníteni. Tudjon néhány diából álló bemutatót készíteni. Tisztában legyen a rajzolóprogramok közötti különbségekkel. Tudjon információt keresni. A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások (az értékelés alapelvei, rendszeressége) Írásban, vagy szóban történő számonkérés: adatbázis alapjai, felépítése, hardver és szoftver-követelményei prezentációkészítés alapjai, felépítése, hardver és szoftver-követelményei Számítógépen gyakorlatban adatbázis-készítési feladatok prezentáció-készítés EMELT SZINT: ISZ: 11. évfolyam Évi óraszám: 74 óra TARTALMAK PROGRAMOZÁS Programozási nyelvek Algoritmusleíró eszközök Feladatmegoldás egy algoritmusleíró eszköz segítségével Az algoritmus-leíró eszközök fajtái Programozási nyelv Egy programozási nyelv részbeni (specialitások nélküli) ismerete Pascal programozási nyelv A továbbhaladás feltételei: TEVÉKENYSÉGEK, KÖVETELMÉNYEK Programozási nyelvek csoportosítása, fejlődése Amatőr és professzionális programozás; Számítási modellek A programkészítés folyamata, lépései Algoritmus, algoritmus leírási eszközök; Programozási tételek Ismerje a struktogramot vagy a folyamatábrát, és a mondatszerű algoritmus-leíró eszközt Tudjon az egyikkel programot tervezni. Ismerjen egy programozási nyelven: típusdefiníciót, változódeklarációt, input és output utasításokat, alapvető programszerkezeteket (azaz szekvenciát, elágazást, ciklust), eljárásokat, állományból adatbeviteli és -kiviteli műveleteket Pascal programozási nyelv és elemei Az adattípusok csoportosítása A PASCAL fejlesztőkörnyezete Egyszerű program szerkezete (Help) Egyszerű pascal program írása; Pascal alprogramok Szelekciós vezérlések (egyszerű szelekció; összetett szelekció) Esetkiválasztásos szelekció Gyakran használatos algoritmusok; Iterációk Kezdőfeltételes ismétléses vezérlés (while do) Végfeltételes ismétléses vezérlés (repeat until) Számlálásos ismétléses vezérlés (for to/downto do) Összetett adattípusok (stringek, tömbök, rekordok, halmazok) A unit fogalma, a PASCAL standard unitjai Grafika a PASCAL-ban: Graph unit, crt unit Rajzoló eljárások, grafikus feladatok Zenei feladatok

19 A tanuló felismerje a probléma megoldásának algoritmusát, el tudja dönteni, hogy ehhez melyik programozási nyelvet kell alkalmaznia, hogy a legegyszerűbben kerüljön a feladat megoldásra. A tanult programozási nyelven oldja meg a problémát. A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások (az értékelés alapelvei, rendszeressége) Írásban, vagy szóban történő számonkérés: Programozás alapjai Számítógépen gyakorlatban Programozás Pascal programozási nyelven ISZ: 12. évfolyam Évi óraszám: 96 óra FELKÉSZÜLÉS AZ ÉRETTSÉGIRE: 3 év tananyagának átismétlése, egységbe rendezése, kiegészítése, a témák összekapcsolása; középszintű érettségi elvárásainak megfelelő számon-kérések 1. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM 6 óra 1.1. A kommunikáció A kommunikáció általános modellje Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Közhasznú információs források 1.2. Információ és társadalom Az informatika fejlődéstörténete A modern információs társadalom jellemzői Informatika és etika Jogi ismeretek 2. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK HARDVER 14 óra 2.1. Jelátalakítás és kódolás Analóg és digitális jelek Az adat és az adatmennyiség Bináris számábrázolás Bináris karakterábrázolás Bináris kép- és színkódolás Bináris hangkódolás Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon gyakorlati példákat (kommunikációs rendszereket) bemutatni, értelmezni. Ismerje a használatos (tele)kommunikációs rendszereket (pl. telefon, TV, ). Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat. Legyen képes összetett keresésre az Interneten (keresőszerverek segítségével). Ismerje az informatika fejlődéstörténetének főbb fázisait, eseményeit. Legyen elképzelése a legújabb információs és kommunikációs technológiák társadalmi hatásairól. Ismerje a túlzott informatikai eszközhasználat személyiségromboló, egészségkárosító hatását. Ismerje a helyi és a távhálózatok használatának alapvető szabályait, illemtanát. Tudja, hogy a vírusok a szoftverben és hardverben károkat okozhatnak. Legyen tisztában azzal, hogy az adat, az információ áru, jelentős értéket képviselhet. Ismerje a szerzői jog fogalmát. Tudja csoportosítani a szoftvereket felhasználási jogosultság szerint (például szabadszoftver, korlátozottan szabad szoftver, üzleti szoftver). Ismerje az analóg és a digitális jel fogalmát, különbözőségeit. Tudja, hogy minden érzékelhető jel jó közelítéssel digitalizálható.

20 2.2. A számítógép felépítése A Neumann-elvű számítógépek A (személyi) számítógép részei és jellemzőik: Központi feldolgozó egység, memória, buszrendszer, interfészek (illesztő), ház, tápegység, alaplap A perifériák típusai és főbb jellemzőik: bemeneti eszközök, kimeneti eszközök, bemeneti/kimeneti eszközök, háttértárak A (személyi) számítógép részeinek összekapcsolása és üzembe helyezése Hálózatok 3. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK SZOFTVER 8 óra 3.1. Az operációs rendszer és főbb feladatai Az operációs rendszerek (fajtái) részei és funkciói, az operációs rendszer felhasználói felülete Könyvtárszerkezet, könyvtárak létrehozása, másolása, mozgatása, törlése, átnevezése Állományok típusai, keresés a háttértárakon Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás, megnyitás Az adatkezelés eszközei: Tömörítés, kicsomagolás, archiválás, adatvédelem A szoftver és a hardver-karbantartó (segéd)programjai: víruskeresés és -irtás, víruspajzs, lemezkarbantartás, A hálózatok működésének alapelvei, hálózati be- és kijelentkezés, hozzáférési jogok, adatvédelem Ismerje a Neumann-elvet és azt, hogy más elven felépülő és működő számítógépek is léteznek. Ismerje a számítógép részeinek, perifériáinak funkcióit és fontosabb jellemzőit. Ismerje a helyi és távhálózatok felépítését, fontosabb jellemzőit. Ismerje az operációs rendszerek jellemzőit, fő részeit és legfontosabb feladatait. Legyen képes egy rendszer megjelenését, néhány paraméterét igényei szerint beállítani. Ismerje az operációs rendszer felhasználói felületét. Ismerje a könyvtárrendszer felépítését, igazodjon el benne. Ismerje a könyvtárműveleteket. Tudjon állományokat megkeresni. Ismerje és tudja használni az állománykezelő funkciókat. Értse a tömörítés lényegét, az archiválás és az adatvédelem szükségességét. Tudjon tömöríteni és kicsomagolni. Ismerje a vírus fogalmát, a leggyakoribb vírusok terjedési módját, valamint a védekezés eszközeit, módszereit. Tudja ellátni a lemezkarbantartás feladatait: lemez törlése, új lemez használatba vétele. Tudjon a hálózatba be- és kijelentkezni. Ismerje a (helyi) hálózati szolgáltatásokat és a felhasználói jogosultságokat. 4. SZÖVEGSZERKESZTÉS 16 óra 4.1. A szövegszerkesztő használata A program indítása A munkakörnyezet beállítása A szövegszerkesztő menürendszere Dokumentum megnyitása, mentése, nyomtatása Tudja az általa tanult szövegszerkesztő programot indítani. Ismerje a szövegszerkesztő kezelőfelületét. Tudjon szöveget bevinni, javítani, törölni. Tudjon többféle formátumú dokumentumot megnyitni, menteni és nyomtatni. Tudjon fontosabb típusdokumentumokat (pl. meghívó, levél, ) önállóan készíteni.

INFORMATIKA Célok és feladatok

INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika 11 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Informatika 11 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat INFORMATIKA Alapelvek, célok Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az informatikai eszközök alkotó használata és az informatikai

Részletesebben

INFORMATIKA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvetı érdeke, hogy idıben hozzájusson a munkájához és élete alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelıen feldolgozni

Részletesebben

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY E dokumentum a kétszintű, egységes informatika érettségi vizsga részletes követelményeit és a vizsga leírását tartalmazza. Az informatika vizsga - a

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

INFORMATIKA * Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ

INFORMATIKA * Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ INFORMATIKA * Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ * Mivel a kerettanterv szerint a 12. évfolyamon nincs informatika, ez a dokumentum a teljes érettségi követelményrendszert

Részletesebben

INFORMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

INFORMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MŰVELTSÉGI TERÜLET 4-11. évfolyam Bevezetés Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy időben hozzájusson a

Részletesebben

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 7 12. évfolyam Célok és feladatok Az információs és kommunikációs kultúrát minden gyermek számára hozzáférhetővé kell tenni. Az informatikai nevelésnek meg kell mutatnia, hogy a természetes

Részletesebben

Informatika 6-8. évfolyam

Informatika 6-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Informatika 6-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az informatika tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

Tudatosodjon a tanulókban, hogy a számítógépes játékoktól illetve internet használattól való függőségi viszonynak komoly veszélyei

Tudatosodjon a tanulókban, hogy a számítógépes játékoktól illetve internet használattól való függőségi viszonynak komoly veszélyei Informatika tanterv 5-8. évfolyam Bevezetés Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy időben hozzájusson a

Részletesebben

Informatika tantárgyi program

Informatika tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Informatika tantárgyi program 2010. Tartalom BEVEZETÉS 1 A tantárgy tanításának céljai és feladatai 1 Az informatika tanításának intézményi

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 5-8. évfolyam Célok és feladatok A történelem során minden társadalomban lényeges szerep jutott bizonyos információs folyamatoknak, például a társadalom önszervezéséhez és irányításához elengedhetetlen

Részletesebben

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 INFORMATIKA 5-8. évfolyam Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8.

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8. INFORMATIKA EMELT Célok, feladatok A felsőtagozatba lépő gyermekek már rendelkeznek számítógép alapszintű felhasználói ismeretekkel. Az Informatika tantárgy feladata, hogy ezeket az ismereteket bővítse,

Részletesebben

INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM

INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 254 CÉLOK ÉS FELADATOK A mai információs társadalomban az IKT (információs és kommunikációs technológia) hardver és szoftver eszközeinek gyors fejlıdésével

Részletesebben

informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a

informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Informatika Célok, feladatok:

Informatika Célok, feladatok: Informatika Célok, feladatok: Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára

Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára Készült a 34/2014. (IV.29.) EMMI rendelet 11. melléklete alapján

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Osztályozóvizsga követelményei Nyolcosztályos gimnázium Informatika Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Évfolyam: 5 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TAGOZAT HELYI TANTERVE

AZ INFORMATIKA TAGOZAT HELYI TANTERVE AZ INFORMATIKA TAGOZAT HELYI TANTERVE 9. évfolyam Heti óraszám: 3 óra Tanítási hetek száma: 36 Összes óraszám egy tanévben 108 Témák Óraszám 1. Informatikai alapfogalmak 24 2. Operációs rendszer 10 3.

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Informatika KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EM- MI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.15.változatához ÉVFO-

Részletesebben

Informatika. Célok és feladatok

Informatika. Célok és feladatok Informatika Célok és feladatok Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált, az információ érték. Mindenkinek el kell sajátítania a megfelelő információszerzési, -feldolgozási, adattárolási,

Részletesebben

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek INFORMATIKA A helyi tanterv az ajánlott kerettanterv elfogadásával készült. Az általános képzésben résztvevő tanulók tanulmányaik elmélyítését közép- illetve emelt szintű képzés keretén belül érhetik el.

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam Ez a helyi tanterv az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 2. melléklete: 2.2.15 Informatika 5 8. alapján készült Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak

Részletesebben

Informatika. 1. Az informatikai eszközök használata

Informatika. 1. Az informatikai eszközök használata 5. évfolyam (32+4) Informatika 1. Az informatikai eszközök használata 6 óra Ismert alkalmazások futtatása számítógépen. Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül. Adott informatikai

Részletesebben

HELYI TANTERV / Nyelvi előkészítő évfolyam

HELYI TANTERV / Nyelvi előkészítő évfolyam IV.2.13. NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM Bevezetés A közoktatási törvény 2003. júniusi módosítása alapján középiskolákban beindítható nyelvi előkészítő évfolyamon (NyEK) biztosított intenzív nyelvoktatás az

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV 5 8. évfolyam INFORMATIKA 5 6. évfolyam A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel,

Részletesebben

INFORMATIKA 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERV INFORMATIKA

INFORMATIKA 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERV INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Az informatika tantárgy lényegét tekintve a mindennapi élethez szükséges informatika ismereteket, a folyamatosan változó informatikai kultúra jelenlegi állapotát igyekszik

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt óraszám

INFORMATIKA Emelt óraszám INFORMATIKA Emelt óraszám Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Bevezető

HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Bevezető HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Óraterv a kerettantervhez 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika

Részletesebben