Budapest, m m } 3 ^lytársasáp. AhéU'li időpont: &M3. Ok. 24; 2pt\S.dh%$. Felhasználiiató összeg. mim MÁJ'/ JON 03.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, 2013. m m } 3 ^lytársasáp. AhéU'li időpont: &M3. Ok. 24; 2pt\S.dh%$. Felhasználiiató összeg. mim 11 2013 MÁJ'/3. 2013 JON 03."

Átírás

1 Ügyiratszám: 9512/2012 Ügyintéző: Vikker Attiláné 0, Wiiú'b*^ -Í--VOÍX, 2013 HÁJ 15. Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Zrt./Város üzemeltetési Divízió A szerződés tárgya: Bp. XIV. Bosnyák tér térrendezése (I. - II.): Elektromos hálózat-csatlakozási és hálózathasználati szerződés (1149 Bp. Bosnyák tér /10) A kötelezettségvállalás a időszakra az Önkormányzat évi Költségvetés K/1011 szakfeladaton főkönyvi számon Öl analitikus tételén, től Közszolgáltatási szerződés alapján a Zuglói Zrt. költségvetésében megtervezett VÜZ-EK-203 kiadás terhére történik a fogyasztás alapján kiállított számlák után. A szerződő partner neve: Elmű Hálózati Kft. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év év év forint forint forint A szerződő partner a beszállítói listában szerep el * I nem szerepel*. Budapest, m m } 3 ^lytársasáp * 1 iii m iiiríjfi'ltin it's~ UiJit'riiiiiíó K»PÍ" : I Hi'iKni/lc: /ii"lúi /1 (. AhéU'li időpont: &M3. Ok. 24; Aláírás: \ 1...,; f Váró : "ii...,.! ^ ) Ható Jogi ellenőrzést végezte: 2pt\S.dh%$. Fedezetigazolás 20.évi előirányzat Ft Pénzügyi ellenjegyzés KÉRIMIHALV Felhasznált összeg Jogi és Közbeszerzési referens Polgármesteri ]hivatal részéről látta: Jegyzői Iá as Kötelezettségvállajtó Regisztráció: Gazdálkodási Osztály Ft Felhasználiiató összeg Ft mim MÁJ'/3. U 7 ]- l.2c 2013 JON 03. MBJüNOi 2013 JÖN 1 4 <k ieclkd^ lúoaq<w*- JM- <h\

2 ELMŰ Hálózati Kft HALOZAT-CSATLAKOZASI SZERZŐDÉS 1 / 4 oldal Szerződés száma: HC /002 Szerződéses időszak Kezdete: A SZERZŐDŐ FELEK v> p I» I- o -03 u C Sí m >. LU Az igény jogcíme: A Rendszerhasználó neve; Címe: Születéskori neve: Születési helye, ideje: Anyja születéskori neve: Telefonszám: cím: Adószáma/cégjegyzék száma: Statisztikai azonosító száma: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó Telefonszáma: Számlavezető pénzintézet: Pénzintézeti számlaszáma: A megbízásából eijáró kereskedő: Az elosztói engedélyes neve: Címe: Adószáma/cégjegyzék száma: Számlavezető pénzintézet: Pénzintézeti számlaszáma: Szerződéskötő egység neve: Címe: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó Telefonszáma: 2. AZ IGÉNYLÉS ADATAI Felhasználási hely azonosító: Felhasználási hely címe: Helyrajzi szám(ok): A RENDSZERHASZNÁLÓ ADATAI Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca / Rakovits Zoltán Telefax: OTP Budapesti Önkormányzati Fiók AZ ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ADATAI Ef-MÜ Hálózati Kft Budapest XIII., Váci út / MKB Bank Nyrt ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati KFT Budapest XIII., Váciul / Telefax: 06-1/ A FELHASZNÁLÁSI HELY ADATAI Budapest XiV., Bosnyák (ér /10 I I ÍRX34753 G Í7G89 ^k\

3 ELMŰ Hálózati Kft HALOZAT-CSATLAKOZASI SZERZŐDÉS 2 / 4 oldal Szerződés száma: HC /002 ' " AZ JELENLEGI CSATLAKOZÁS ADATAI A csatlakozási ponlok száma: 1 Csatlakozási pont: Elosztószekrény 1 Fázisszám: 3 Feszültség: Rendelkezésre álló teljesflmény 0,4 kv (kisfeszültség) vételezésre: 43,47 kva A mérés feszültsége betáplálásra: 0,4 kv (kisfeszültség) 0,00 kva Névleges csatlakozási teljesítmény: (Csak kisfeszültségű csatlakozás esetén) 63 A 63 A 63 A 3. EGYÉB ADATOK AZ IGÉNY KIELÉGÍTÉSÉNEK ADATAI Vállalt határidő: Csatlakozási díj; Nettó: ÁFA: Bruttó: A műszaki és pénzügyi feltételek részletes leírása a 2. sz. mellékletben található. EGYÉB FELTÉTELEK I. J 4. A SZERZŐDÉS TÁRGYA Az Elosztói engedélyes vállalja, hogy a szerződés megnevezett felhasználási helyen az igényelt rendelkezésre álló teljesítmények (betáplálás ill. vételezés) biztosításának előfeltételeit megteremti, valamint a rendelkezésre álló teljesítményeket folyamatosan biztosítja. Jelen szerződés villamos energia vételezésére nem jogosít. 5. A SZERZŐDÉS HATÁLYA A szerződés alapján létrejött rendelkezésre álló teljesítmény a csatlakozási pontokon a szerződésben foglaltak teljesülésétől kezdve folyamatosan rendelkezésre áll, az ingatlannal (felhasználási hellyel) együtt átruházható. 6. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Felek kötelesek együttműködni jelen szerződés céljainak megvalósítása érdekében, így különösen ésszerű határidőn belül tájékoztatni egymást minden olyan körülményről, mely a jelen szerződésben foglaltak teljesítését érinti A RENDSZERHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGE A Rendszerhasználó vállalja, hogy a vonatkozó rendelet szerinti rendszerhasználati díjat a rendelkezésre állás kezdetétől a Hálózathasználati Szerződéssel le nem fedett időszakra jelen szerződés alapján megfizeti. A díjfizetés alapja a csatlakozási pontokon vételezésre rendelkezésre álló teljesítmény. Idősoros elszámolásra kötelezett mérési ponthoz a Rendszerhasználó a távleolvasáshoz közvetlen vagy automata beválasztású, analóg telefonvonalat köteles biztosítani, illetve bizonyos feltételekkel az ELMÜ Hálózati Kft.GSM rendszerű adatátviteli kapcsolat kiépítéséhez is hozzájárul. A kialakítás részletes szabályait az Elosztói Üzletszabályzat tartalmazza A RENDSZERHASZNÁLÓ JOGA A jelen szerződés alapján létrejött rendelkezésre álló teljesítmény mértékéig a felhasználási helyen vételezni kívánó rendszerhasználó jogosult villamosenergia-vásárlási és hálózathasználati szerződést kötni AZ ELOSZTÓI ENGEDÉLYES KÖTELEZETTSÉGEI _ RX34Í53 j G10OOO52-17ÖS9

4 ELMŰ Hálózati Kft. HALOZAT-CSATLAKOZASí SZERZŐDÉS 3 / 4 oldaf Szerződés száma: HC /002 Az Elosztói engedélyes kötelezettségei vállal arra, hogy hálózatát és azok kiegészítő rendszereit olyan mértékben fejleszti, és tartja üzemben, hogy a rendszerhasználó által igényelt teljesítmény a meghatározott felhasználási helyen és időben, az Elosztói Szabályzatban meghatározott minőségben, vételezés vagy betáplálás céljára rendelkezésre álljon, továbbá hogy a felhasználási helyen vételezni kívánó rendszerhasználó e hálózatra az előírásoknak megfelelően csatlakozhasson, és arról a Hálózathasználati Szerződés időbeli hatálya alatt, folyamatosan akadálytalanul vételezhessen. 7. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Jelen szerződést Felek írásban, közös megegyezéssel bármikor módosíthatják. 8. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE A jelen szerződést Rendszerhasználó 30 napos határidővel bármikor, indoklás nélkül felmondhatja. A szerződés megszűnik, ha Elosztói engedélyes működési engedélyét a Magyar Energia Hivatal visszavonja, vagy bármely Fél jogutód nélkül megszűnik. Megszűnés esetén a már teljesített szolgáltatás ellenértékét, valamint a szolgáltatással, vagy annak megszüntetésével kapcsolatban felmerült egyéb díjakat, költségeket Rendszerhasználó az Elosztói engedélyes által előírt határidőig köteles kiegyenlíteni, de nem korábban, mint a szerződés megszűnésének időpontja. Jelen szerződést az Elosztói engedélyes az Üzletszabályzatban meghatározott esetekben és határidővel jogosult felmondani. 9. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI 9.1. SZERZŐDÉSSZEGÉS AZ ELOSZTÓI ENGEDÉLYES RÉSZÉRŐL Az Elosztói engedélyes által elkövetett szerződésszegés eseteit és annak jogkövetkezményeit az elosztói engedélyes üzletszabályzata tartalmazza SZERZŐDÉSSZEGÉS A RENDSZERHASZNÁLÓ RÉSZÉRŐL A Rendszerhasználó által elkövetett szerződésszegés eseteit és annak jogkövetkezményeit az alábbi rendelkezéseken túlmenően az Elosztói engedélyes üzletszabályzata tartalmazza. 10. KÁRTÉRÍTÉS, KÁRFELSZÁMÍTÁS Felek a szerződésszegéssel okozott teljes kárt kötelesek a másik Félnek megtéríteni. Felek kártérítési felelőssége felróhatóság esetén áll fenn, azaz mentesül az a szerződésszegő Fél a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a késedelem elkerülése, illetve a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható volt. Nem kell a szerződésszegő Félnek megtéríteni a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy a másik Fél a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Ugyancsak mentesülnek a Felek a kártérítési kötelezettség alól, amennyiben a kár egyik Félnek sem felróható külső elháríthatatlan ok, erőhatalom {vís major) következtében merült fel, és amelynek károsító hatása emberi erővel objektíve nem hárítható el (pl.: természeti katasztrófák, vagy emberi cselekmény: háború, terrorcselekmény). 11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Felek kötelesek együttműködni a jelen szerződés céljainak megvalósítása érdekében. 12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A szerződésben foglaltakat Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják, és aláírásukkal megerősítik. 2013O3C5_ a RX34í53 G1O00O5247e89 *= fe- f d ^ j

5 ELMŰ Hálózati Kft. HALOZAT-CSATLAKOZASI SZERZŐDÉS 4 / 4 oldal Szerződés száma: HC /002 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályokban és ellátási szabályzatokban, az Általános Szerződési Feltételekben, valamint az Elosztói engedélyes Üzletszabályzatában foglaltak az irányadóak, azzal, hogy amennyiben a jelen szerződés és az Üzletszabályzat rendelkezései között ellentmondás állna fenn, úgy minden esetben a jelen szerződés rendelkezései az irányadók. Az Elosztói engedélyes általános szerződéses feltételei jelen szerződés mellékletét képezik. Kelt: Kelt: ELMÖ-ÉMÁSZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KFT Budapest, Váci út 76, ELMŰ Hálózati Kft. me$5ízásj(0'óí \^/v^o)'í lj '' ' ' ' f, K'l, UKft >')! l)ilihi'i sí OA, l'í,; onu ki Uílitot 805 Qr\ , j RX3Í753 GIO0OO52-1Í6S9 ^ir-f f-

6 ELMŰ Hálózati Kft. Szerződésszáma: HH /002 HÁLÓZATHASZNALATI SZERZŐDÉS 1/4 oldal Szerződéses időszak: határozatlan idejű 1. A SZERZŐDŐ FELEK Természetes személv Egyéb rendszerhasználó N -0) E N I- co c N > UJ hl (/> TD C A rendszerhasználó neve: Címe: Születéskori neve: Születési helye, ideje: Anyja születéskori neve: Telefonszám: cím: Adószáma/cégjegyzék száma: Statisztikai azonosító száma: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó Telefonszáma: Számlavezető pénzintézet: Pénzintézeti számlaszáma: A fizető neve: Címe: Születéskori neve: Születési helye, ideje: Anyja születéskori neve: Telefonszám: cím: Adószáma/cégjegyzék száma: Statisztikai azonosító száma: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó Telefonszáma: Számlavezető pénzintézet: Pénzintézeti számlaszáma: A RENDSZERHASZNÁLÓ ADATAI Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca / Rakovits Zoitán Telefax OTP Budapesti Önkormányzati Fiók A FIZETŐ ADATAI* (g) ftugiéi \á ö\wfiückl^á<& Vn^iDif^p^o At r /ll/fs-^lm^pat^élefe-l/dea^b Ü. IIn0-O^A6J - i>-/a jrd-k> CQ'3, X/Ociúg^ Artlliluá^ Amennyiben nem azonos a rendszerhasználóval vagy a villa mos energia-kereskedővel.!b-1^^ldo 3uoscs^e?srr ^>AMk: K^(2T- Aoio^ces -osiüo^o^-coooooos- l Telefax 20) :1í)fRXJ4753 G1QŰ0052JeM4 fy+ ^ ^M

7 ELMŰ Hálózati Kft. HALOZATHASZNALATI SZERZŐDÉS ^ 2/4 oldal Szerződésszáma: HH /002 Az elosztói engedélyes neve: Címe: Adószáma/cégjegyzék száma: Számlavezető pénzintézet: Pénzintézeti számlaszáma: Szerződéskötő egység neve: Címe: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó Telefonszáma: AZ ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ADATAI ELMÜ Hálózati Kft Budapest XIII., Váci út / MKB Bank Nyrt ELMÜ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati KFT Budapest XIII., Váci út / Telefax: 06-1/ A SZERZŐDÉS TÁRGYA Az Elosztói engedélyes kötelezettséget vállal a szerződés szerinti villamos teljesítmény jelen szerződés 2. mellékletében megnevezett felhasználási helyre, a megjelölt csatlakozási pontokig történő folyamatos szállítására a Magyar Energia Hivatal közérdekű határozataiban rögzített átlagos paraméterek mellett, az Elosztói Szabályzatban meghatározott minőségben, valamint a fogyasztásmérő berendezések felszerelésére, folyamatos leolvasására és ellenőrzésére. Ezen felül azonos feltételekkel biztosítja a Rendszerhasználó által esetlegesen a hálózatba kítápláít villamos energia elszállítását. A Rendszerhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a villamos energiát jelen szerződésben foglalt feltételek mellett vételezi, a rendszerhasználati díjakat rendszeresen megfizeti, betartja a villamos energia ellátási szabályzatok rá vonatkozó előírásait, valamint biztosítja a fogyasztásmérő berendezések leolvasásának és ellenőrzésének a feltételeit. 3. A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYESSÉGE A hálózathasználati szerződés villamos energia vételezésére csak érvényes ellátás alapú kereskedelmi szerződés vagy mérlegkör szerződés megléte esetén jogosít. 4. AZ ELSZÁMOLÁS TÍPUSA Az elszámolás típusa idősoros vagy profil alapú elszámolás lehet a vonatkozó jogszabályokban és az Elosztói szabályzatban rögzített feltételeknek megfelelően. 5. KERESKEDŐ-VÁLTÁS Amennyiben a Rendszerhasználó jelen szerződés 2. mellékletében rögzítettől eltérő villamosenergiakereskedövel köt ellátás-alapú szerződést, ennek bejelentése az illetékes (új) kereskedő kötelessége. Az Elosztói engedélyes a bejelentés kezelésére vonatkozó szabályzatok alapján a kereskedöváltást a saját rendszerében a kereskedői bejelentés alapján végrehajtja, és erről külön értesítést nem küld a Rendszerhasználónak , IB RX347631G100MS52-I8044 ^~fe~í

8 ELMU Hálózati Kft. Szerződésszáma: HH /002 HALOZATHASZNALATI SZERZŐDÉS 3/ 4 oldal 6. A RENDSZERHASZNÁLÓ TELJESÍTÉSE 6.1 A RENDSZERHASZNÁLATI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA TELJESÍTÉSE A Rendszerhasználónak a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló hatályos árszabási rendelet díjai és áralkalmazási feltételei szerint kell a rendszerhasználati díjakat megfizetnie. A díjfizetés alapja a fogyasztásmérő berendezés által mért villamos energia mennyisége. Idősoros elszámolás esetén a villamos energia mennyiség meghatározása a terhelési görbéből, a negyedórás adatok összegzéséve! történik, az igénybe vett legnagyobb teljesítmény a fogyasztásmérő berendezés által mért legnagyobb negyedórás fogyasztásból számított negyedórás átlagteljesítmény. 6.2 A RENDSZERHASZNÁLATI DÍJ MEGFIZETÉSE Elosztó a rendszerhasználati díjról havonta csatlakozási pontonként egy számlát állíthat ki. A rendszerhasználati dijakat tartalmazó számla kiállítása a Rendszerhasználó és a Fizető ilyen tartalmú megállapodása alapján a Fizető nevére és címére, a felhasználási hely feltüntetésével történik. A rendszerhasználati díj kiegyenlítése történhet a villamosenergia-kereskedővef megkötött megállapodásban rögzítettek szerint, a kereskedő általi megfizetéssel is {Fizető a kereskedő) A Rendszerhasználó és a Fizető egyetemlegesen felelnek a tartozás megfizetésért. 6.3 A LEKÖTÖTT TELJESÍTMÉNY TÚLLÉPÉSE IDŐSOROS ELSZÁMOLÁS ESETÉN Idősoros elszámolású rendszerhasználónál a lekötött teljesítmény túllépése esetén a vonatkozó árszabási rendelet és a jelen szerződés 1. mellékletében lévő Általános szerződési feltételek alapján pótdíjat kell fizetni. 7. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA A szerződés módosítását Felek írásban kezdeményezhetik. A szerződés módosítására vonatkozó igényt Rendszerhasznaló az Elosztó szerződéskötő szervezeti egységénél a módosítás időpontját tizenöt nappal megelőzően köteles bejelenteni :19 RXJ4753 G100OQ52-ie0«^t h

9 ELMÜ Hálózati Kft. Szerződésszáma: HH /002 HÁLÓZATHASZNÁLAT! SZERZŐDÉS 4/ 4 oldaí 8. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE A jelen szerződést Rendszerhasználó 30 napos határidővel bármikor, indoklás nélkül felmondhatja. A szerződés megszűnik, ha Elosztói engedélyes működési engedélyét a Magyar Energia Hivatal visszavonja. Megszűnés esetén a már teljesített szolgáltatás ellenértékét, valamint a szolgáltatással, vagy annak megszüntetésével kapcsolatban felmerült egyéb díjakat, költségeket Rendszerhasználó az Elosztói engedélyes által előírt határidőig köteles kiegyenlíteni, de nem korábban, mint a szerződés megszűnésének időpontja. Jelen szerződést az Elosztói engedélyes az Üzletszabályzatban meghatározott esetekben és határidővel jogosult felmondani. 9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Elosztói engedélyes honlapján ( vagy illetve ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Üzletszabályzat és Általános szerződési feltételek. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályokban és ellátási szabályzatokban, az Általános Szerződési Feltételekben, valamint az Elosztói engedélyes Üzletszabályzatában foglaltak az irányadóak, azzal, hogy amennyiben a jelen szerződés és az Üzletszabályzat rendelkezései között ellentmondás állna fenn, úgy minden esetben a jelen szerződés rendelkezései az irányadók. 10. A MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA Az alábbi táblázatban jelölt darabszámú mellékletek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, a szerződés csak ezekkel együtt érvényes. 1. sz. melléklet: 2. sz. melléklet 3. sz. melléklet: 4. sz. melléklet 5. sz. melléklet Általános szerződési feltételek A csatlakozás és a kereskedelmi szerződés adatai Alfogyasztói adatok Védettségre vonatkozó adatok Leolvasás megrendelése 1 1 Kelt: Keli: Kelt: aiwo/,,. ELMÖ-ÉMÁ5Z ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KFT Budapest, Váci út 76. Rentiszerhasználö f'v / ' -'.' \ '- ' vvj / ^s z&ej- ELMU Hálózati Kft. megbízásából í íhw.ük'i ÍJ.' Pf 511 $A !355:tft RXM753 G!0OOG524eO«^ '*? - I H)

10 ELMŰ Hálózati Kft Szerződés száma: HH /002 Szerződéses időszak: határozatlan idejű A felhasználási hely adatai Megnevezése: Címe: Helyrajzi száma: Azonosító: A HÁLÓZATHASZNALATI SZERZŐDÉS 2. MELLEKLETE A csatlakozás és a kereskedelmi szerződés adatai 1/1 oldal 1149 Budapest XIV., Bosnyák tér / A CSATLAKOZÁS ADATAI 1 csatlakozási ponton rendelkezésre álló teljesítmény vételezésre / betádlálásra: Háztartási méretű kiserőmű típusa 43,47 kva/0,00 kva A HÁLÓZATHASZNÁLAT ADATAI A díjfizetés alapjául szolgáló csatlakozási pontok száma: Szerződött teljesítmény (idősoros) Többirányú Vételezésre: teljesítmény 39 kw Nem Névleges csatlakozási teljesítmény: 63 A (Csak kisfeszültségű csatlakozás esetén) Csatlakozási Elosztószekrény pont: A mérőváltók tulajdonosa: Az elszámolás típusa: Elosztói tarifa: Profilos elszámolás Kisfeszültség I. árcsoport Profilcsoport: Csati, feszültsége: 1 Meddő elszámolás Nem 63 A Veszteség korrekció % Bekötés: Mérés feszültsége: 0,4 kv (kisfeszültség) Mérési pont azonosító: HU000210F11-S A kereskedő neve: ELMU Nyrt. Gyűjtőszám lázasba bevont: Nem A rendszerhasználati díjakat a rendszerhasználó a kereskedőnek fizeti: Igen EGYÉB FELTETELEK 63 A UZL 00 - Altalános üzleti 0,4 kv (kisfeszültség) 2ÖÖ M U. Kelt: AÁrní >&oe# Elosztói engedé 20I303O5 I35635(RX34Í53 G1000<»2JEÍW? %yféfeofifáia0 Kft Uudapesí 62,,. Pl: S.fi Kontakl: Center 80'> f r HM

11 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK teljes ellátás alapú villamos energia vásárlásról és értékesítésről Jelen Altalános Szerződési Feltételek a Kereskedő teljes ellátás alapú Villamos Energia Vásárlási Szerződésének (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan részét képezi, a Kereskedő Magyar Energia Hivatal (MEH) által jóváhagyott Üzletszabályzatával együtt. 1. Szerződés tárgya A Szerződés tárgya a villamos energia teljes ellátású villamos-energia vásárlási szerződés keretében történő adásvétele és a Felhasználó mérlegkör-tagsága a Kereskedő, mint mérlegkör-felelös mérlegkörében. A Szerződés alapján Kereskedő köteles a villamos energia tulajdonát a Felhasználóra átruházni és a villamos energiát a teljesítési helyen a Felhasználó birtokába bocsátani, a Felhasználó pedig köteles a vételárat megfizetni és a villamos energiát átvenni. 2. A Villamos Energia Vásárlási Szerződés hatályba lépésének feltételei A Szerződés az alább felsorolt valamennyi feltétel teljesülése esetén a Szerződésben meghatározott módon és időpontban lép hatályba: (a) a Kereskedő érvényes működési engedéllyel rendelkezik; (b) a Kereskedőnek hatályos mérlegkör-szerződése vagy mérlegköríagsági-szerződése van a rendszerirányítóval, vagy más mérlegkör-felelőssel; (c) a Felhasználó a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok szerinti érvényes hálózatcsalíakozási és hálózathasználati szerződéssel rendelkezik, vagy azok megkötésére a Kereskedőnek megbízást/meghatalmazást adott, vagy nyilatkozik arról, hogy megkötését kezdeményezte az illetékes Elosztói Engedélyesnél (d) a Felhasználó rendelkezésre bocsátotta a megfelelő pénzügyi biztosítékot, amennyiben azt a Kereskedő kéri (c) a Felhasználó fizetőképességében és/vagy jogi státusában az ajánlati kötöttség ideje és szerződéskötési folyamat ideje alatt nem következik be jelentős változás, azaz Felhasználó nem kerül felszámolási, csődeljárás, végrehajtás vagy végelszámolás hatálya alá. Amennyiben az ajánlati kötöttség és vagy a szerződéskötési folyamat ideje alatt a Felhasználó felszámolási, csődeljárás, végrehajtás vagy végelszámolás hatálya alá kerül, köteles erről a Kereskedőt értesíteni, mely esetben a Kereskedő új ajánlatot és szerződést készíthet elő a Felhasználó fizetőképességében és jogi státusában bekövetkezett változásokhoz igazodóan. A hatályba lépés napja nem lehet későbbi, mint a Szerződésben megjelölt teljesítés kezdő időpontja. A felsorolt feltételeknek a Szerződés hatályba lépésétől kezdődően annak teljes időtartama alatt teljesülniük kell, ellenkező esetben súlyos szerződésszegés valósul meg. A Felek egyéb hatályba lépési feltételekben is megállapodhatnak, amit a Szerződésben rögzítenek. 3. A teljesítési hely A teljesítési hely a magyarországi szabályozási zóna bármely betápláiási pontja. 4. Kereskedő és Felhasználó kötelezettségei

12 \ \ 4.1 Kereskedő köteles a Felhasználó mindenkori fogyasztási igényének megfelelő mennyiségű villamos energiát a Felhasználó részére a teljesítési helyen átadni. \ V, 4.2 Felhasználó köteles a villamos energiát a teljesítési helyen átvenni és az átvétel, valamint a \ teljesítési helyről a felhasználási helyre történő szállítás feltételeiről - hálózathasznalati megállapodás \ útján - gondoskodni és a szerződéses árat, valamint a profiltól való mennyiségi eltérés diját, valamint a jogszabályok és ellátási szabályzatok által előírt egyéb díjakat, adókat Kereskedő részére megfizetni. A hálózati csatlakozási és hálózathasznalati szerződések megkötése során - amennyiben a Felhasználó ezt kéri és erre vonatkozó megbízást ad - a Kereskedő a Felhasználó képviseletében a területileg illetékes elosztói engedélyesnél eljárhat. 4.3 A jelen Szerződés szerint villamos energia mennyiségek teljesítési helyen történő rendelkezésre bocsátását Kereskedő biztosítja, azonban Felhasználó tudomásul veszi, hogy a villamos energiát részben vagy teljesen a rendszerirányító is biztosíthatja. 4.4 Kereskedő a villamos energia tényleges szállításáért és minőségéért nem felelős. A villamos energia átadása és átvétele, a kárveszélyviselés valamint tulajdonjog átszállása Kereskedőtől Felhasználóra a teljesítési helyen történik. 4.5 A profilos fogyasztási helyek tekintetében a villamos energiát menetrend szerint kell szállítani, amely megtelel minden tárgyhónapra vonatkozó, a területileg illetékes Elosztói Engedélyes profilba sorolása szerinti, a mindenkor érvényes elosztói Szabályzatban foglalt, és a Szerződésben felsorolt profil elszámolású fogyasztási hely(ek)re vonatkozó profillal meghatározott terhelési görbék összesítésének Mértékadó Éves Fogyasztással (a továbbiakban: MÉF-fel) súlyozott idő szerinti integráljának. Amennyiben a mindenkor érvényes Elosztói Szabályzat szerinti - a szerződés aláírásakor érvényes - profil besorol ás vagy MÉF, illetve ezek megállapítása alapjául szolgáló tényező megváltozik, úgy azt a Felhasználó köteles a Kereskedőnek bejelenteni ( változás")' A MÉF illetve a profílesoport változása függvényében a Felek a jelen szerződést felülvizsgálhatják, és azt - ideértve a szerződéses árat is - szükség esetén módosítják. Amennyiben a Felhasználó: a profil besorol ás megváltozását, illetve a MÉF több, mint 30%-kai vagy több, mint kwh mennyiséggel történő megváltozását nem jelenti be Kereskedőnek, úgy kötbért köteles fizetni. A kötbér Összege megegyezik a változás bekövetkezésétől a szerződéses futamidő végéig az eredeti MÉF alapján átveendő villamos energia mennyiség 30%-ának és a tarifa szerinti szerződéses díj 1,3-szeresének szorzatával Felek rögzítik, hogy a Kereskedő a Felhasználó részére szállítandó villamos energiát részben hazai forrásból, részben importforrásból szerzi be. Ezért amennyiben a Kereskedő hazai vagy import energia-beszerzési forrásai előre nem látható okból (hatósági határozat, rendszerirányítói döntés vagy egyéb külső, a Kereskedőtől független ok miatt, ami nem minősül vis maiornak) legalább 30 napot meghaladóan elérhetetlenek vagy olyan mértékben korlátozottak, hogy a Kereskedő a Felhasználó ellátását a Szerződésben rögzített energiadíjon nem tudja vállalni, a Kereskedő jogosult a Szerződés módosítását kezdeményezni. Amennyiben a Szerződés módosításáról a Felek nem hídnak 30 napon belül megállapodni, a Kereskedő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Kereskedő azonban nem hivatkozhat saját felróható magatartására a Szerződés felmondása érdekében Felhasználó vállalja, hogy a Szerződés időtartama alatt, a Szerződés hatálya alá tartozó felhasználási hely(ei) teljes villamos energia szükségletét teljes ellátás alapú szerződés keretében Kereskedőtől szerzi be.

13 f r 4.8. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szerződés hatálya alá tartozó valamely felhasználási helyen a villamos energia felhasználást megszünteti, úgy arról legkésőbb a felhasználás megszüntetését 30 naptári nappal megelőzően Kereskedőt értesíti. 4.9 Mérlcgkörrel kapcsolatos kötelezettségek A Felhasználó, mint mérlegkör-tag feladatai A mérlegkör-tagság alapján Felhasználó köteles haladéktalanul értesítem Kereskedőt a hálózathasználati és hálózati csatlakozási szerződésekkel kapcsolatos bármely változásról, és az azokat érintő szerződésszegésekről illetve a vételezés feltételeiben beálló bármely változásról (pl. rendelkezésre állás felfüggesztése, vételezés megkezdése, teljesítményadatok, profilba sorolás, mértékadó éves fogyasztás módosulása stb.) illetve ez irányú igény bejelentéséről, és köteles a tényleges vételezésére vonatkozó adatokat a Kereskedő kérése alapján bármikor a Kereskedő rendelkezésére bocsátani. Felhasználó a tájékoztatási kötelezettség elmulasztása esetén kötbért köteles Kereskedő részére fizetni. A kötbér mértéke a szerződött villamosenergia mennyiség és a szerződésben meghatározott egységár szorzatának 30%-a. Felhasználót a kötbér megfizetése nem mentesíti a tájékoztatási kötelezettsége elmulasztásával okozott (kötbért meghaladó) kár megtérítése alól Kereskedő, mint mérlegkör-felelös feladatai A mérlegkör-tagság alapján Kereskedő köteles bejelenteni a rendszerirányító részére - a mérlegkörére vonatkozó menetrenddel egységes szerkezetben - a Felhasználó menetrendjét és köteles elszámolni a rendszerirányítóval - a mérlegköre által igénybevett kiegyenlítő energia elszámolásával - a Felhasználó által igénybevett kiegyenlítő energiát. 5. Mérések 5.1 A számlázás és az elszámolás alapjául szolgáló méréseket, leolvasásokat, ellenőrzéseket az elosztói engedélyes végzi. Az elszámolás alapját az érintett hálózati engedélyes által a Kereskedő részére - a Felhasználó tényleges vételezésére vonatkozó - továbbított adatok képezik. Amennyiben a Felhasználó elszámolási mérőjének teljesítményadatai alapján számított villamos energia mennyiség eltér a hálózati engedélyes által - Felhasználó vonatkozó csatlakozási pontjaival kapcsolatosan - mért mennyiségi adatoktól, úgy Felhasználó az eltéréssel érintett mennyiségekre is köteles megfizetni az energiadíjat. Az energiaforgalom mérési feltételeinek hiányában az Elosztói Engedélyes számított vagy átalányjellegű fogyasztást állapíthat meg A profilos fogyasztási helyek fogyasztásmérőjének leolvasása minden esetben éves leolvasási rendszerben történik, amelyet a felületileg illetékes elosztói engedélyes végez. 5.3XereskedöváItás esetén az elszámolás alapját képező fogyasztásmérő állása (amely egyben lesz a korábbi kereskedelmi szerződést lezáró és a jelen szerződés szerinti induló mérőállás) az elosztói engedélyestől kapott adatszolgáltatás alapján kerül meghatározásra. Profil elszámolású felhasználók kereskedőválfása/piacra lépése esetén a korábbi villamosenergiavásárlási szerződés felmondásának időpontjában meg kell állapítani a fogyasztásmérő állasát (amely egyben a korábbi villamosenergia-vásárlási szerződést lezáró és a jelen szerződés szerinti induló mérőállás). Ez az alábbi módok egyikének alkalmazásával történhet; diktálás, becslés, rendkívüli leolvasás A kereskedöválíással kapcsolatos diktált vagy megállapított mérőállás elosztói engedélyes általi

14 ellenőrzése, a MÉF és a profiibesorolás módosítása tekintetében az Elosztói Szabályzatban és a területileg illetékes elosztói engedélyes Üzletszabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak. 6. Felhasználó adatszolgáltatási kötelezettsége 6.1. A Felhasználó együttműködési kötelezettsége körében vállalja, hogy a fogyasztási helyek általános munkarendjéről Kereskedőt tájékoztatja, illetve amennyiben a Kereskedő által ismert munkarendben a Felhasználó jelentősebb változást, tervezett módosítást eszközöl (így különösen, de nem kizárólagosan: szabadságolás, műszak megszüntetése vagy új műszak beindítása, termelés számottevő csökkentése, termelés leállítása, termelés növekedése, megelőző vagy egyéb előre tervezett karbantartás, a továbbiakban ezek bármelyike "változás"), úgy Felhasználó vállalja, hogy a változás bekövetkeztét két munkanappal megelőzően reggel óráig Kereskedőt írásban tájékoztatja a változás mértékéről és időtartamáról Amennyiben a Felhasználó működésében váratlanul olyan nem tervezett leállás, meghibásodás, üzemzavar (a továbbiakban "kiesés") következik be, amely a vonatkozó időszakra az üzemszerű működés esetén egyébként fennálló villamos teljesítmény igényében jelentős mértékű csökkenést eredményez, úgy Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a kiesésről történő tudomásszerzését követően a lehetőségéhez képest a lehelő legrövidebb időn belül telefonon jelzi Kereskedőnek a kiesést, annak várható időtartamát cs kieső villamos energia igény mértékét. Felhasználó a telefonon történt bejelentését köteles haladéktalanul írásban (telefax vagy útján) is megerősíteni. Továbbá, amennyiben Felhasználónak a kieséstől függetlenül rendkívüli (pl. hétvégi) vételezéssel összefüggésben merül fel villamos energia igénye, akkor Felhasználó köteles jelezni Kereskedőnek azt a korábbi fogyasztási referencia időszakot, amellyel megegyezően a vonatkozó rendkívüli vételezés kapcsán a villamos teljesítmény igénye alakulni fog, vagy ennek hiányában konkrét teljesítményértéket (kw) köteles Kereskedőnek megadni. Felhasználó az ilyen igénybejelentését köteles haladéktalanul és előzetesen, legkésőbb 48 órával korábban írásban ( vagy telefax útján) közöhii Felhasználó köteles határozott idejíí szerződés esetén a szerződéses időszakra vonatkozó várható / határozatlan időre szóló szerződés esetén éves fogyasztásának mennyiségét legkésőbb a szerződés aláírása napjáig fogyasztási helyeire összesítve a Kereskedő rendelkezésére bocsátani Mennyiségi Toleranciasávot tartalmazó szerződés esetén a Minimális és Maximális Villamos Energia Mennyiség A Minimális Villamos Energia Mennyiség az a legkisebb mennyiség, melynek szerződéses időszak alatti elfogyasztására Felhasználó kötelezettséget vállal, azaz a Felhasználó által megadott Összes várható fogyasztási mennyiség szerződésben meghatározott %-a. A Maximális Villamos Energia Mennyiség az a legnagyobb mennyiség, melynek szerződéses időszak alatti elfogyasztására Felhasználó jogosultságot szerez, azaz a Felhasználó által megadott összes várható fogyasztási mennyiség szerződésben meghatározott %-a. Amennyiben Felhasználó nem tudja a Minimális Villamos Energia Mennyiséget részben vagy egészben elfogyasztani a szerződéses időszak alatt, kivéve a Vis Maiort vagy olyan körülményt, ami a Kereskedő felelőssége, Felhasználónak kötbérként akkor is meg kell fizetnie a Minimális Villamos Energia Mennyiséget a Szerződésben meghatározott energiadíj egységáron. Amennyiben a Felhasználó villamos energia igénye részben vagy egészben meghaladja a Maximális Villamos Energia Mennyiséget a szerződéses időszak alatt, kivéve a Vis Maiort vagy olyan körülményt, ami a Kereskedő felelőssége, Felhasználónak meg kell fizetnie a Maximális Villamos Energia Mennyiségen felül elfogyasztott mennyiség ellenértékének Összeget Kereskedő

15 / / részére. A Maximális Villamos Energia Mennyiség feletti vételezés díja a Szerződésben meghatározott energiadíj egységáron felül a rendszerirányító által a szerződéses időszakban a Kereskedő mérlegkörére alkalmazott kiegyenlítő energiának a szerződéses időszak utolsó hónapja nélkül számított átlagára (a kiegyenlítő energia egységáraiból képzett átlagár) és a szerződésben meghatározott energiadíj egységár különbözete (amennyiben ez pozitív), de minimum a szerződéses ár 110%-a és a szerződésben meghatározott energiadíj egységár közötti különbözet. A Minimális Villamos Energia Mennyiség alatti illetve a Maximális Villamos Energia Mennyiség feletti összegek számlázására a szerződéses időszak lejártát követően kerül sor. A fizetési határidőre és a késedelmes fizetésre a jeleit szerződés rendelkezései megfelelően alkalmazandók. 7. A szerződéses ár 7.1 Felhasználó által Kereskedőnek fizetendő szerződéses ár az energiadíjból, továbbá a KÁT havi egységárból (amennyiben a szerződés szerint az energiadíj nem tartalmazza a KÁT költségét), profilos felhasználási helyek esetén a profiltól való Mennyiségi Eltérés díjából, és a mérlegkör menedzsment díjából, itl. a Szerződéstfen megállapodott esetleges egyéb díjakból tevődik Össze. 7.2 Felhasználó a jelen általános szerződési feltételek 5. pontja szerinti elszámolási mérő mérési adatainak megfelelő mennyiségű villamos energiáért energiadíjat köteles fizetni Kereskedő részére. Az energiadíjai HUF vagy EUR pénznemben köteles megfizetni Felhasználó Kereskedő részére. Az energiadíj egységára a Szerződésben kerül meghatározásra. 7.3 Elszámolás idősoros felhasználási helyek esetén, zónaidők Felhasználó az elszámolási időszak alatt az elszámolási mérő mérési adatainak megfelelő mennyiségű villamos energia mennyiségek és a szerződés szerinti egységár szorzatát köteles energiadíj ként megfizetni a Kereskedőnek. Amennyiben a Szerződésben meghatározott energiadíj egységár két zónaidős idősoros, az egyes napszakok (zónaidők) időtartamát munkanapokon: - a mindenkor érvényes (közép-európai) időszámítás (a továbbiakban: téli időszámítás), valamint - a külön jogszabály szerint elrendelt nyári időszámítás tartama alatt Kereskedő az alábbiak szerint veszi figyelembe: Napszakok (zónaidök): Csúcsidőszak: Völgyidőszak: Téli/ Nyári időszámítás óra között óra között Nem munkanapnak számító napokon - a jelen szerződés szerinti árak alkalmazása szempontjából - a csúcsidőszak is völgyidőszaknak minősül Elszámolás profilos felhasználási helyek esetén A Felhasználó a Mértékadó Eves Fogyasztáson alapuló, annak 1/12 részének megfelelő mennyiségű villamos energia szerződéses árának megfelelő összeget köteles fizetni 11 hónapig. A leolvasást követően kibocsátott elszámoló számla a Mértékadó Éves Fogyasztáson alapuló, annak 1/12

16 részének megfelelő mennyiségű villamos energia ellenértékét és a Mennyiségi Eltérés díját tartalmazza. Amennyiben az elosztói engedélyes a felhasználási hely Mértékadó Éves Fogyasztását korrigálja, úgy a részszámla a korrigált MEF-nek megfelelően tartalmazza a fizetendő összeget. Elszámoló számla csak leolvasott mcröáliás alapján készül. A leolvasás meghiúsulása esetén a Felhasználó továbbra is részszámlákat kap (további max 12-t) A ténylegesen elfogyasztott villamos energia és a Mértékadó Éves Fogyasztás közötti különbözetet (a továbbiakban: Mennyiségi eltérés) a Kereskedő évente egyszer, a fogyasztásmérő leolvasásakor számolja el a Felhasználóval. A Mennyiségi Eltérés a Felhasználó elszámolási időszakra korrigált Mértékadó Éves Fogyasztása és a leolvasás alapján megállapított tényleges fogyasztása közötti különbség. Kereskedő az előjeltől függően a Szerződésben meghatározott szerződéses ár szerinti energiadíjjal megszorozva határozza meg a Mennyiségi eltérés fizetendő díját. Ha az előjel pozitív, a Kereskedő az elszámoló számlában a MÉF 1/12 részén túl a Felhasználó által fizetendő összeget is kiszámlázza Felhasználónak. Ha az előjel negatív, a Felhasználó visszatérítésre jogosult, amit a Kereskedő az elszámoló számla kiállításától számított 30 napon belül köteles a Felhasználó részére visszautalni, illetve Felhasználóval történt előzetes megállapodás esetén a Felhasználót terhelő számlatartozás összegébe beszámítani. Amennyiben az elszámoló számla alapján a Felhasználót visszatérítés illeti meg, eltérő megállapodás hiányában a Kereskedő 1000,-Ft összeghatárig azt a következő számlában jóváírhatja (beszámíthatja) A 7.1. pont szerinti szerződéses ár nettó ár, mely nem tartalmazza sem az általános forgalmi adót, sem az energiaadót, sem a VET 147. szerinti pénzügyi fonásokat. Amennyiben Kereskedő a jelen Szerződés teljesítésével össze függésben új adó megfizetésére vagy a Felhasználótól történő beszedésére köteles vagy Kereskedő egyéb - a Szerződés aláírásakor nem létező - pénzügyi teher megfizetésre vagy a Felhasználótól történő beszedésére köteles, Felhasználó fizetési kötelezettsége kiterjed-ezen adó és/vagy pénzügyi teher összegére is, kivéve, ha az új adó/pénzügyi teher továbbhárítása kizárt. 7.6 Amennyiben a felek EUR fizetésben állapodnak meg, az energiaadó valamint az egyéb forint alapú díjak (pld. KÁT energia díja, stb.) és az egyéb forint alapú adók az elszámolási időszak utolsó munkanapján jegyzett, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett EUR-HUF árfolyamon kerülnek átváltásra. A 6.4 pont szerinti tolerancia eltérés számításánál alkalmazott, HUF-ban meghatározott egységárak a szerződés szerinti szállítási időszak utolsó munkanapján (teljesítés befejezésének időpontja) jegyzett, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett EUR-HUF devizaárfolyamon kerül átváltásra. Továbbá, amennyiben Kereskedő a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben új adó megfizetésére vagy a Felhasználótól történő beszedésére köteles vagy a Kereskedő egyéb - a Szerződés aláírásakor nem létező - pénzügyi teher megfizetésre vagy a Felhasználótól történő beszedésére köteles, amelyeket a vonatkozó jogszabályok HUF-ban deklarálnak, akkor annak EUR-ra történő átváltása az energiaadóval azonos módon történik, kivéve, ha errői a vonatkozó jogszabályok másként rendelkeznek. 8. Számlázási és fizetési feltételek 8.1 Kereskedő afizetendődíjak vonatkozásában számlát bocsát ki. A számlát Kereskedő az elszámolási időszakot követően akkor bocsátja ki, amikor a teljes elszámolási időszak tekintetében rendelkezik a számla elkészítéséhez szükséges adatokkal (várhatóan az elszámolási időszakot követő 10 naptári napon belül).

17 ÍJ / ' / Az elszámolási időszak idősoros felhasználási helyek esetében 1 hónap, profilos felhasználási helyek tekintetében egy év, a Kereskedő azonban jogosult havonta részszámlákat kibocsátani. A számla fizetési határideje a számlán megjelölt határnap. Kereskedő a vonatkozó számláját posta és/vagy futár útján küldi meg Felhasználó részére, illetve azt Felhasználó elektronikus úton is megtekintheti, amennyiben az elektronikus számlakezelési rendszerhez csatlakozott. Mennyiségi Toleranciasávot tartalmazó szerződések esetén a Minimális Villamos Energia Mennyiség alatti illetve a Maximális Villamos Energia Mennyiség feletti összegek a szerződés lejártát követően kerülnek elszámolásra 8.2 Felhasználó íudoiwásul veszi, hogy az elszámoló számla kibocsátása nem minden esetben esik egybe a Szerződés lejártával. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy abban az esetben, ha a jelen Szerződés megkötésekor vagy a Szerződés megszűnésekor a fogyasztásmérő állásának megállapítása nem az elosztói engedélyes általi leolvasással történt, úgy a Kereskedő jogosult az elosztói engedélyestől kapott leolvasási értékek alapján a Mennyiségi Eltérésnek a Szerződés hatálya alatti időarányos részére eső díjat a Felhasználónak a Szerződés megszűnését követően is kiszámlázni Felhasználó a számlákat banki átutalással köteles megfizetni. Fizetésnek az a nap számít, amelyen Kereskedő bankszámlájára a számla szerinti összeg bármely köztes banki tranzakció összegének levonását követően, maradéktalanul jóváírásra kerül. Profil elszámolású felhasználó a számlákat a Szerződésben meghatározott módon köteles megfizetni. A választható fizetési módokról a Kereskedő Üzletszabályzata rendelkezik (azonnali inkasszó, határidős vagy csoportos beszedési megbízás vagy átutalás). Amennyiben a Felhasználó külön kéri, lehetőség van készpénz-átutalási megbízással (postai csekkel) fizetni, ezért a kereskedő jogosult külön díjat szedni. Bankkártyával történő fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, ha az elfogadó bank a teljesítést a POS terminálon keresztül visszaigazolja. Pénzintézeti - csoportos beszedési megbízás - alapján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, ha a kötelezett bankszámláját a terhelési napon a megbízás összegével megterhelték. Bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést - a Felek eltérő megegyezése hiányában - akkor keli teljesítettnek tekinteni, amikor a pénzösszeget - bármely köztes banki tranzakció összegének levonását követően - maradéktalanul a jogosult bankszámláján jóváírták. A készpénzben (a Kereskedő által kibocsátott postai készpénzátutalási megbízáson) teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a készpénzt a postán vagy Ügyfélszolgálaton befizetik. 8.4 Amennyiben a Felek úgy állapodnak meg, hogy a Kereskedő jogosult követeléseit a Felhasználó számlájára vonatkozó azonnali beszedési megbízás (azonnali inkasszó) útján érvényesíteni, Felhasználó köteles a Kereskedőt a Kereskedő bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszámával együtt - a Felhasználó bankszámlája terhére azonnali értékhatártól és gyakoriságtól függetlenül - beszedési megbízás benyújtására jogosult személyként bejelenteni és nyilvántartani a Felhasználó bankszámláját vezető hitelintézetnél (felhatalmazó levél) mindaddig, amíg a Felhasználó a jelen Szerződés feltételei értelmében fennálló kötelezettségeit maradéktalanul nem teljesítette. Amennyiben a Felek a fentiek szerint azonnali beszedési megbízás (azonnali inkasszó) alkalmazásában állapodtak meg, a Kereskedő a számlák Felhasználó általi vélelmezett kézhezvételét követően vagy esedékességkor jogosult az azonnali beszedési megbízást benyújtani, és érvényesíteni. A Felhasználó köteles - a Felhasználót a jelen Szerződés feltételei értelmében terhelő összes kötelezettség kiegyenlítéséig - gondoskodni arról, hogy a Kereskedő számláinak Összege esedékességkor a beszedési megbízással érintett bankszámláin rendelkezésre álljon. Fizetésnek az a nap számít, amelyen a Kereskedő bankszámlájára a számla szerinti összeg bármely köztes banki tranzakció összegének levonását követően, maradéktalanul jóváírásra keríti. 8.5 A jelen Szerződésben vagy e nélkül, külön kötött fizetési megállapodásban a Felhasználótól

18 \ \ különböző, harmadik személy (a továbbiakban: fizető) is vállalhatja a felhasznált, valamint a szerződött, illetve vételezett villamos energia árának (díjának) és az egyéb járulékos kötelezettségeknek (pl. ÁFA, általános rendszerhasznáiatí díjak, késedelmi kamat, eljárási költség, kártérítés, VET Í47, szerinti pénzeszközök) megfizetését, amennyiben ebben a Kereskedővel megállapodik. A fizető és a Felhasználó - a felek megállapodásának megfelelően - tartósan vagy időlegesen is lehet eltérő. A villamos energia vételezés díjának megfizetéséért a felhasználó és a fizető egyetemlegesen felelősek. 8.6 Késedelmes fizetés esetén a Kereskedő jogosult késedelmi kamatot követelni, amelynek mértéke HUF fizetés esetén Ptk. 301/A -ban meghatározott mértékű, EUR fizetés esetén az Európai Központi Bank irányadó alapkamatának 2 %-ponttai növelt értéke. 8.7 Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján egymással szemben fennálló egynemű és iejárt követeléseikkel szemben nem számíthatnak be követelést. Ha a Felhasználó jóhiszeműen vitatja egy számla helyességét, a Fél köteles a vonatkozó számla fizetési határidejéig vagy azt megelőzően írásban ismertetni azon okokat, amelyek alapján a számla helyességét vitatja. A vitatás bejelentésének a számla kiegyenlítésére halasztó hatálya nincs. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a vitatott összeg kifizetése mégsem volt esedékes, a megállapított és mindkét fél által elfogadott összeget, annak kamataival együtt, amelynek mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal, Kereskedő a Felhasználó részére visszautalja. 8.8 Ha bebizonyosodik, hogy a hálózati engedélyesek által a Kereskedő rendelkezésére bocsátott vagy a Kereskedő rendelkezéseié álló vételezési adatok nem felelnek meg a valóságnak, úgy Kereskedő jogosult és köteles az Elosztói Szabályzatban, az illetékes Elosztói Engedélyes Üzletszabályzatában illetve a Felhasználó hálózathasználat szerződésében a hibás mérés elszámolására vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően, a valós vételezési adatoknak megfelelően helyesbíteni a számláit és/vagy új számlát kibocsátani. Ilyen esetben egyik Felet sem terheli kamatfizetési kötelezettség. 9. Biztosíték 9.1 Amennyiben a Felhasználó a számla fizetési határidejével két egymást követő alkalommal 15 naptári napot meghaladó késedelembe esik, illetve a Kereskedő megítélése szerint pénzügyi helyzetében negatív változás áll be, úgy Kereskedő jogosult a Felhasználótól a második késedelembe esést megelőző 3 naptári hónap fogyasztásának díjával megegyező mértékű biztosítékot (óvadék, bankgarancia, zálogjog, fizetési előleg, kezesség, stb.) kérni. Kereskedő jogosult továbbá biztosítékot kérni, egyrészt amennyiben a Kereskedőt az elosztói engedélyes értesíti, hogy a Felhasználó a hálózathasználati és/vagy hálózatcsatlakozási szerződését megszegte, másrészt amennyiben a szerződéskötéskor! állapotokban, felek körülményeiben olyan változás következett be, mely a biztosíték bekérését indokolttá teszi. Lakossági fogyasztók esetében a biztosítékadásra vonatkozó feltételek az ajánlattétel során illetőleg a szerződéstervezet megküldésével egyidejűleg közlésre kerülnek. A Felhasználó köteles a Kereskedő ilyen irányú kérésére vonatkozó írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül rendelkezésre bocsátani az igényelt biztosítékot. 9.2 Amennyiben a Felhasználó a Kereskedő felszólításában megszabott 5 munkanapos határidőn belül nem nyújtja a szükséges biztosítékot, akkor a Kereskedő ettől az időponttól kezdődően mentesül a Szerződésben foglalt szerződéses kötelezettségeinek teljesítése alól és jogában áll a Felhasználó súlyos szerződésszegésére tekintettel, azonnali hatállyal felmondani a Szerződést. 9.3 Amennyiben a Felhasználó fizetési késedelembe esik és felszólítást követően sem teljesíti haladéktalanul kötelezettségeit, akkor a Kereskedő jogosult a fentiek alapján a Felhasználó által nyújtott biztosíték érvényesítésére, amely lehetőségről a Kereskedő köteles Felhasználót felszólításában értesíteni. A bankgarancia Kereskedő általi lehívását követő 5 munkanapon belül a Felhasználó köteles az eredeti bankgaranciának megfelelő új bankgaranciát a Kereskedő

19 .' / rendelkezésére bocsátani, illetve egyéb biztosíték érvé nyesi tése/lehí vasa esetén, Felhasználó az érvényesített/lehívott biztosítéknak megfelelő, azzal legalább egyenértékű biztosítékot köteles Kereskedő részére rendelkezésre bocsátani az eredeti biztosíték lehívását követő 5 munkanapon beiül. A biztosíték abban az esetben megszüntethető, amennyiben a biztosíték nyújtásához szükséges előfeltételek már nem állnak fenn. 10. Vis niaior 10.1 Vis maiomak minősül minden olyan rendkínili, a Szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő, vagy késleltető esemény, amelyet a szerződő felek nem láthattak előre és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza a szerződő felek saját gondatlanságára vagy hibájára. Ilyen események lehetnek különösen, de ezekre nem korlátozva, természeti csapás, tűzvész, robbanás, árvíz, földrengés, földcsuszamlás, vihar, villámcsapás, járvány, karantén, sztrájk, polgári zavargások, embargó, forradalom, hadüzenettel vagy anélkül folyó háború, ellenségeskedés, fegyveres konfliktus vagy idegen támadás, blokád, felkelés, lázadás, törvényes hatóságok intézkedése a Szerződés hatálybalépését követően, export-import tilalom, az átadás vagy átvétel vagy a határon keresztül történő szállítás az érintett hálózati engedélyes/rendszerirányító általi megtagadása és/vagy korlátozása (szűk keresztmetszet), a Kereskedő mérlegkörére vonatkozó menetrend rendszerirányító általi - bármely okból történő - visszautasítása, megtagadása vagy módosítása, a villamos energia-termelő, elosztó, átviteli rendszerben bekövetkezett károsodás és radioaktív vagy vegyi szennyezés. Í0.2 Nem bizonyul vis maiomak a pénzügyi foitáshiány, a Felhasználó üzemeltetésében lévő berendezések bármely üzemszünete valamint a hálózati csatlakozási pontok olyan fizikai megbomlása, szétkapcsolódása, illetve a villamos energia-termelő, elosztó, átviteli rendszerben bekövetkezett olyan károsodás, amely a Felhasználónak vagy a hálózati engedélyesnek felróható, illetve a hálózati csatlakozási pontok megbomlása, szétkapcsolódása vagy egyéb zavara (pl. tranziens, feszültség letörés, feszültségtüske) Felek nem tartoznak felelősséggel egymás felé, nem esnek késedelembe, illetve nem követnek el szerződésszegést, amennyiben a kötelezettségek teljesítését ilyen vis maior esemény határozza meg Amennyiben vis niaior esete következik be, akkor az erről tudomást szerző félnek haladéktalanul írásban értesítenie kell a másik felet és a felek kötelesek a lehető legrövidebb időn belül egymással a Szerződés teljesítésének folytatásáról egyeztetni, valamint az egyéb valamely fél által lényegesnek minősített kérdésekben megállapodni Ha vis maior esemény következtében valamely fél nem tudja Szerződés szerinti kötelezettségét teljesíteni, és e körülmények 30 napig fennállnak, bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést másik félnek küldött írásbeli értesítéssel. A teljesítéséhez igazodó, még esedékessé nem vált díjaknak arányos megfizetése az azonnali hatályú felmondás jogának gyakorlásával egyidejűleg esedékessé válik Függetlenül a Vis Maior esemény bekövetkeztétől, amennyiben a Vis Maior időtartama alatt Felhasználó villamos energiát vételez és Kereskedő a jelen Szerződést részben vagy teljesen kizárólag kiegyenlítő energia igénybevételével képes teljesíteni, úgy Felhasználó köteles ezen kiegyenlítő energia árát Kereskedő részére megfizetni.

20 \ \ 11. Az ellátás szüneteltetése 11.1 Kereskedő - az egyéb jogain túlmenően - megtagadhatja a teljesítést, illetve a Szerződés hatálya alatt jogosult kérni Felhasználó rendszerhasználati jogának felfüggesztését az érintett hálózati engedélyestől, amennyiben Felhasználó nem teljesíti a Szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségét Kereskedő a teljesítés megtagadására és/vagy a rendelkezésre állás felfüggesztésére vonatkozó jogát a szerződésszerű teljesítésre felszólító írásbeli nyilatkozat kézbesítését követő 3. munkanap eltelte után gyakorolhatja. A teljesítés megtagadása és/vagy a rendelkezésre állás felfüggesztése addig tart, amíg Felhasználó a Szerződés alapján fennálló kötelezettségeinek eleget nem tesz, és ezzel egyidejűleg meg nem téríti a Kereskedő számára a teljesítés szüneteltetésének és az ismételt beindításnak az összes indokolt mértékű és igazolt költségét. 12. A Szerződés hatálya és felmondása A Szerződés kizárólag az alábbi esetekben szűnik meg: Határozott időtartamú szerződés megszűnik, ha: a.) a Szerződés hatálya lejár, b.) ha Felek kölcsönösen (közös megegyezéssel) írásban megszüntetik, c.) ha bármely Fél azonnali hatályú (rendkívüli) felmondással felmondja, d.) lia a 13.1.b.) pontban foglalt súlyos szerződésszegési okok közül valamelyik bekövetkezik, azon a napon, amikor súlyos szerződésszegési ok bekövetkezik. Szerzödésineghosszabbodó kikötést tartalmazó szerződés esetén továbbá: f.) ha a Szerződés fordulónapja előtt legalább a Szerződésben rögzített időszakkal megelőzően a Felhasználó vagy a Kereskedő írásban jelzi a másik Fél részére, hogy nem kívánja meghosszabbítani a jelen Szerződés hatályát, abban az esetben a Szerződés fordulónapján a Szerződés megszűnik. (Amennyiben bármely Fél ezt nem jelzi, úgy a Szerződés automatikusan a Szerződés szerinti határozott időtartammal meghosszabbodik.), g.) a felhasználó a szerződést rendes felmondással a Kereskedő energiadíj módosításáról szóló értesítését követő 30 napon belül 30 napos felmondási idő betartásával a naptári hónap utolsó napjára felmondja. Határozott idejű szerződést a felhasználási helyről történő elköltözés Ül. a vételezéssel történő végleges felhagyás esetét kivéve - rendes felmondás útján nem lehet felmondani. Ha a felhasználó a felhasználási helyéről elköltözik, vagy a vételezéssel felhagy köteles azt 15 napon belül írásban a Kereskedőnek bejelenteni és villamosenergia-vásárlási szerződését felmondani, továbbá a felmondással egyidejűleg köteles nyilatkozni arról, hogy a Szerződésben rögzített, még át nem vett villamosenergia-mennyiséget mely konkrétan megjelölt fogyasztási helyen kívánja átvenni. A Felhasználó határozott idejű szerződése felmondása esetén - amennyiben a Felhasználó az igényelt szerződéses mennyiség vagy annak egy része átvételére a továbbiakban nem tart igényt vagy az átvételre bármely okból nem képes - szerződés-felmondási díjat köteles fizetni a Kereskedőnek. A szerződés-felmondási díj összege megegyezik a pont szerinti kötbér összegével.

7. számú függelék. 1. Általános rendelkezések

7. számú függelék. 1. Általános rendelkezések 7. számú függelék A kereskedő által alkalmazott árak és áralkalmazási feltételek a villamos-energia egyetemes szolgáltatásból a VET alapján kiszoruló felhasználók tekintetében 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklet M.4. számú melléklet Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklete 1

Részletesebben

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szeged, 2015.03.20. EDF DÉMÁSZ Zrt. A jelen szerződéses ajánlat létrejött egyrészről a Felhasználó

Részletesebben

-/(ML TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Egyedi szerződés száma: FO-151-O1-2013 11. amely létrejött

-/(ML TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Egyedi szerződés száma: FO-151-O1-2013 11. amely létrejött az amely létrejött -/(ML TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Egyedi szerződés száma: FO-151-O1-2013 11 egyrészről a(z) MVM Partner Energiakereskedelmi ZRL mint energiakereskedő (továbbiakban,

Részletesebben

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban: Vevő Székhelye: Adószáma:

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2012. augusztus 31. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Részletesebben

I Szerződésszám: FO-128-O1-2012 I

I Szerződésszám: FO-128-O1-2012 I Cégjegyzékszáma: Székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei Út 207-209. (továbbiakban, mint Kereskedő vagy Mérlegkörfelelős ) egyrészről a(z) MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt., mint energiakereskedő amely

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet)

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) 1. Szerződő felek Egyrészről mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban: Vevő Székhelye:

Részletesebben

Jo^.oS- /9. 3&/M. oc ÍU. oí \ uj 20K Mii. 2ou MÁJ i a PO 005/06

Jo^.oS- /9. 3&/M. oc ÍU. oí \ uj 20K Mii. 2ou MÁJ i a PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: 1-2287/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zugló Önkormányzata által ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043 azonosítószámmal és Zugló Önkormányzat

Részletesebben

1 A szerződő felek adatai HCSSZ_3

1 A szerződő felek adatai HCSSZ_3 DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS KÖZCÉLÚ VILLAMOS HÁLÓZAT ÉS CSATLAKOZÓ BERENDEZÉS LÉTESÍTÉSÉRE Ügyfél azonosító: Felhasználási hely azonosító: Szerződés szám: Ügyfélkapcsolat

Részletesebben

59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a nem lakossági közüzemi fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról A villamos energiáról szóló 2001. évi CX.

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet vállal a t terhelő

Részletesebben

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött lold JUL. VéJeméu)'t:Zle: Béké M '," _. Jo. ~ egy~j VIZIDIlveI( Zif.. Dátum:,k:;1,gJ '[,BebfJtási Osztály TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS A jelen Szerződés

Részletesebben

Kiadási feűezetei nem Igényel.* 20.évi előirányzat..ft

Kiadási feűezetei nem Igényel.* 20.évi előirányzat..ft PO 005/06 Ügyiratszám: 6-22740/4/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: Lakásbérleti szerződés Bp. XIV. ker. Limanova tér 5.1. em. 4. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15516006-2-42

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015.

HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum:... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA:... 6 1.1. Az üzletszabályzat tárgya... 6 1.2. Az üzletszabályzat

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

2^/- tó 'Ellmjcgyaű. ICotcl* ^e^vifo* :.yi KöteteT^ttSélvárlalé- ^ ^ ' ft 0 " 2 E e ^ ^f. ^-íí. /u/ 4. ü,lo. e^; loji o 6; t? ZOtf. 0S-><&.

2^/- tó 'Ellmjcgyaű. ICotcl* ^e^vifo* :.yi KöteteT^ttSélvárlalé- ^ ^ ' ft 0  2 E e ^ ^f. ^-íí. /u/ 4. ü,lo. e^; loji o 6; t? ZOtf. 0S-><&. e^; loji o 6; t? PO-005/03 2 E e ^ (^^.'.^: A szerződés tárgya:.m?ak.^ /^...Q?/:/.^*Á..H^ A kötelezettségvállalás a...ííríí.'v.v... évi Költségvetés 0M.íí/íír.i..f.v. szakfeladaton..x57.íj3 főkönyvi számon...aaíst^ö.ví.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA A TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE Tartalomjegyzék Tartalom Oldalszám

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős * "^^Mmv & *

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős * ^^Mmv & * ;Í=..;A;-1Í>Í ÍIJ-.'ÍÍ^S vív. ;0..ij!(íí^ítf{(ó'i" 107 Ügyiratszám: / " ^ 2 0 ^ } ^ (^bo (^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet í Pö 005/06 -- _ N : 2013 AUG 15 A - HM? tpföifeh

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

á ibm^ mi JAN 1 o Vfc.; AJkftM.!Xv.V?íí.& xonoi. J(> mi JAN 19

á ibm^ mi JAN 1 o Vfc.; AJkftM.!Xv.V?íí.& xonoi. J(> mi JAN 19 >. -i i!) '>{'l. ól-'!. "] 9 n t / Q Ügyiratszám: Á..J.QA $.lz3 A 2 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

E.ON Otthonangyal Háztartási Assistance Csoportos Biztosítás Általános Szerződési Feltételek (Hatályos: 2015. szeptember 8.

E.ON Otthonangyal Háztartási Assistance Csoportos Biztosítás Általános Szerződési Feltételek (Hatályos: 2015. szeptember 8. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., Cg.: 01-10-041365 - a továbbiakban: Biztosító) arra vállal kötelezettséget, hogy a Szerződő vagy a Biztosított által megfizetett

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen a CYEB Energiakereskedő Kft. (Kereskedő) Teljes Ellátásról szóló Földgáz Adásvételi Szerződésének (a továbbiakban Szerződés) elválaszthatatlan részét képezi. A Kereskedő

Részletesebben

A szerződés tárgya: FSZKT, ZKVSZ-ZKSZT felülvizsgálata közlekedési munkarész.

A szerződés tárgya: FSZKT, ZKVSZ-ZKSZT felülvizsgálata közlekedési munkarész. low'o^.u- o»ti Ügyiratszám: 8-/15420/H-/2011 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály: Főépítészi Iroda A szerződés tárgya: FSZKT, ZKVSZ-ZKSZT felülvizsgálata közlekedési munkarész. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1

A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1 PO-005/03 Ügyiratszám: 9-602/2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Szociális és Egészségügyi Osztály A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési

Részletesebben

A szerződés tárgya: Zugló Városkártya rendszer továbbfejlesztéséhez komplex szolgáltatás nyújtása. Átvételi időpont: Jo/,0-?>,oT. t^u, *v<?9.

A szerződés tárgya: Zugló Városkártya rendszer továbbfejlesztéséhez komplex szolgáltatás nyújtása. Átvételi időpont: Jo/,0-?>,oT. t^u, *v<?9. Ügyiratszám:..^.^íSjífh/^í^ Ügyintéző:..VrrÍTrfe^.. +&(& -' & - " * Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrí. A szerződés tárgya: Zugló Városkártya rendszer továbbfejlesztéséhez komplex

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

fim i^;* Jo/Z.oJ. /(,. m m% 14 c n ^ M. Ű^M^ C^v#v/ ^ ^ 2012 JAN 16. ;* OLH.. * '/.!'*^> ím JANI o 201? M 1 9

fim i^;* Jo/Z.oJ. /(,. m m% 14 c n ^ M. Ű^M^ C^v#v/ ^ ^ 2012 JAN 16. ;* OLH.. * '/.!'*^> ím JANI o 201? M 1 9 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala személyfelvonó berendezéseinek szerződéses

Részletesebben

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.)

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről 1. A termék megnevezése OTP Lakástakarék Áthidaló Kölcsön fix kamatozással (továbbiakban: Áthidaló kölcsön) és OTP Lakástakarék lakáskölcsön (továbbiakban: lakáskölcsön) (Áthidaló kölcsön és lakáskölcsön

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt,

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt, Érvényes: 2014. június 23. napjától kötött pénzügyi lízingszerződésekre Hatályos: 2014. június 23. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A rendszerhasználati szerződés tartalmi elemeinek minden rendszerhasználóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

Illés Béla szolgáltató

Illés Béla szolgáltató llés Béla szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatás hoz Érvényes: Mórágy körzetében Hatályba lépés kelte: 2014.08.01. Utolsó módosítás kelte: 2014.07.01. 2 ;

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA

Részletesebben

A szerződés tárgya: Szolgáltatási keretszerződés étkeztetési szolgáltatásra vonatkozóan. Átvételi időpont: Felhasználható összeg

A szerződés tárgya: Szolgáltatási keretszerződés étkeztetési szolgáltatásra vonatkozóan. Átvételi időpont: Felhasználható összeg Ügyiratszám: H\ ] WéVf \J0\ If Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Jegyzői Kabinet A szerződés tárgya: Szolgáltatási keretszerződés étkeztetési szolgáltatásra vonatkozóan A kötelezettségvállalás

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Villamos energia Kereskedelmi üzletszabályzat 1. számú melléklet VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS (Minta) VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Szerződő felek: Szerződésszám: Dátum: Érvényesség:

Részletesebben

Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN CORPORATE LÍZING ZRT. (KORÁBBI NEVE: RAIFFEISEN PROPERTY LÍZING ZRT.) KONDÍCIÓS LISTA I. RÉSZ AZ EXIMBANK ÁLTAL INDÍTOTT LÍZING-REFINANSZÍROZÁSI HITELPROGRAM KERETÉBEN REFINANSZÍROZOTT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI D A COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési

Részletesebben

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS ALTEO Nyrt. Üzletszabályzat 3. sz. melléklet KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS A jelen villamos energia-kereskedelmi keretszerződés (az annak elválaszthatatlan részét képező valamennyi

Részletesebben

A KÖLCSÖN CÉLJA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A KÖLCSÖN CÉLJA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Érvényes: 2013. október 2-től CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK KÉSZLETFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL MEGKÖTÖTT KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK TÉTELES KÉSZLETFINANSZÍROZÁS

Részletesebben

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat MOBIL PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet a nélkül, hogy a Szolgáltató a szerződést felmondaná 15 11.1. Az Előfizetői Szerződés

ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet a nélkül, hogy a Szolgáltató a szerződést felmondaná 15 11.1. Az Előfizetői Szerződés K I V O N A T a WES Net Kft. hírközlési szolgáltató 2015.11.15. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Sorszám: Megbízási szerződés

Sorszám: Megbízási szerződés 1. Megbízó - továbbiakban Megbízó - Név/Cégnév: Születetési hely és idő /Cégjegyzékszám:. Anyja neve / Adószám:.. Állandó lakhely / Cím:. Személyi igazolvány száma / Képviseli:.. Személyi szám:... Adószám:..

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 1. amely létrejött 1.1. egyrészről: a szolgáltató megnevezése: Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviselő: Harrach Tibor ügyvezető igazgató székhelye:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon Wellopnet Kft. továbbiakban: Tartalomszolgáltató A szolgáltató által nyújtott szolgáltatására

Részletesebben

vezérigazgató A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Hl. og.z^ » MO1 Felhasználható összeg l*s\%. CT-f-OS. O irt* Vrr...

vezérigazgató A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Hl. og.z^ » MO1 Felhasználható összeg l*s\%. CT-f-OS. O irt* Vrr... Ügyiratszám:...$QÁC,k'^lL^l 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nyulász György Tel.: Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Megbízás a Meseház bölcsőde (1144 Budapest, Ond

Részletesebben

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.5. számú melléklete M.5. számú melléklet Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése Törölt: 0. március 1-jétől Hatályos:

Részletesebben

amelyekre vonatkozóan 2011. július 1-jén nem volt érvényes versenypiaci földgázkereskedelmi

amelyekre vonatkozóan 2011. július 1-jén nem volt érvényes versenypiaci földgázkereskedelmi 1. SZ. FÜGGELÉK: KÜLÖN SZABÁLYOK, ÁRAK ÉS ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK A GET 139. (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN JOGUTÓDKÉNT ELLÁTOTT FOGYASZTÓKRA (KORÁBBI 7. SZ. MELLÉKLET) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az E.ON Energiaszolgáltató

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/438-1/2014/I Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

t- *» 2.sz.melléklet A szerződés tárgya: Nagyzugló - Törökőr Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület támogatása

t- *» 2.sz.melléklet A szerződés tárgya: Nagyzugló - Törökőr Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület támogatása t- *» 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-83375/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Nagyzugló - Törökőr Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület támogatása

Részletesebben

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042695;

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában A jelen Szerződés létrejött egyrészről a(z) Magyar Áramszolgáltató Kft. mint energiakereskedő (továbbiakban, mint Kereskedő

Részletesebben

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s A feltételgyűjteményben felsorolt feltételek közül a biztosítási szer- ződésre csak a kötvényben

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ügyiratszám:MUSZ/4866-4/214, MUSZ/4419-4/214, MUSZ/4421-4/214, 3.sz. melléklet MUSZ/481-5/214, MUSZ/4619-4/214, MUSZ/4223-4/214, MUSZ/5298-4/214, MUSZ/4134-4/214, MUSZ/3935-5/214, MUSZ/471-4/214, MUSZ/4424-4/214,

Részletesebben

Közfeladat-átadási megállapodás

Közfeladat-átadási megállapodás 08-8/349/2011. Közfeladat-átadási megállapodás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló bérlakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelési és üzemeltetési feladatainak ellátására

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés Szerződés száma: Bérleti szerződés amely szerződés létrejött egyrészről a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3., adószáma:15515005-2-42), mint a bérlemény tulajdonosa

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS)

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Szerződés azonosító V-2010/11384/001-T Ajánlat azonosítószáma: V-2010/11384/001-T BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Jelen kétoldalú és hatalanyú jogviszony hatálybaléptető feltételeinek teljesülésével

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata Internet szolgáltatásokra Szentendre, 2009. május 25. A Dunakanyar Holding Kft internet szolgáltatásaira vonatkozó Általános

Részletesebben

4/C. sz. függelék 1/7

4/C. sz. függelék 1/7 1/7 Bevezetés Az általános közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), az annak

Részletesebben

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB)

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) Hatályos: 2011. július 1-jétől Nysz.: 14541 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai... 3 II. A biztosítás tárgya... 3 III. A biztosítási

Részletesebben

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a másrészről Raiffeisen Bank Zrt. X.Y Székhely: 1054 Budapest, Akadémia

Részletesebben

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Last-Mile Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 7635 Pécs,

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefon szolgáltatásra Szentendre, 2007. december 10. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Xo^.oSU. E7*-k. Z 10^02^3/^1. /olu-oi'- 74 05JO?- 20U MÁJ 21 .KÉBI.MIH4LY. 2014 JÚN 12,

Xo^.oSU. E7*-k. Z 10^02^3/^1. /olu-oi'- 74 05JO?- 20U MÁJ 21 .KÉBI.MIH4LY. 2014 JÚN 12, Ügyiratszám: 1-7679/..fo../2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Városfejlesztési Osztály A szerződés tárgya: Varsó utca vége - térrendezés A kötelezettségvállalás a 2014. évi költségvetés 0660201Ö/1009

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről BÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről másrészről a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet székhely: 1204 Budapest, Köves u. 1. képviseletében: Dr. Ralovich Zsolt főigazgató (a továbbiakban:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Szolgáltató a berendezés által termelt villamos energia mennyiségéből biztosítja Megrendelő fűtőműve számára szükséges vételezést.

MEGÁLLAPODÁS. Szolgáltató a berendezés által termelt villamos energia mennyiségéből biztosítja Megrendelő fűtőműve számára szükséges vételezést. MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Váci Távhőszolgáltatási Kft. (2600 Vác, Zrínyi u. 9., cg.: 13-09-072931, képviseli: Rakonczai Róbert ügyvezető igazgató), mint Megrendelő és a Dalkia Energia Zrt.,

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában.

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában. ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014.

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A jelen Szerződés létrejött egyrészről a Magyar Áramszolgáltató Kft., mint energiakereskedő (továbbiakban, mint "Kereskedő") Székhelye: 1132

Részletesebben

Földgáz adás-vételi szerződés. (a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján.

Földgáz adás-vételi szerződés. (a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján. Földgáz adás-vételi szerződés (1. ajánlati rész) amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Kapja : Átvételi időpont: Aláírás; Jlctf.ot c4. IcÚ oc.04. Felhasználható összeg. &M5hyl. W. 1ŰÍ. í 0. 3C)/3i.ot.J/ 2012 JÚL 31. JoJi.

Kapja : Átvételi időpont: Aláírás; Jlctf.ot c4. IcÚ oc.04. Felhasználható összeg. &M5hyl. W. 1ŰÍ. í 0. 3C)/3i.ot.J/ 2012 JÚL 31. JoJi. Ügyiratszám:.,^^i?J.!?!r.9./A?.ÍX Ügyintéző: Kémeri Balázs ( Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrí. 4.sz. melléklet A szerződés tárgya: Zöld Lurkók Óvoda, Füredi park 6. (karbantartási

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01.

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01. Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2015. XII. 01. 1 Tartalomjegyzék: Hivatkozott jogszabályok 3 old. Általános adatok, elérhetőség 4. old. Előfizetői szerződés megkötése és feltételei 5 old. Előfizetői

Részletesebben

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu Tel./Fax: 06-1-798-0517

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu Tel./Fax: 06-1-798-0517 10. számú melléklet T E R V E Z E T BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Ferencvárosi (, képviseli: Czakóné Dobó Krisztina) mint b é r b e a d ó, másrészről pedig. (.. cégjegyzékszám:.., adószám:

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva Elosztói üzletszabályzat 2/135. oldal Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat

Részletesebben