Támogatási Szerzıdés tervezet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támogatási Szerzıdés tervezet"

Átírás

1 Azonosító szám: amely létrejött Támogatási Szerzıdés tervezet egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közremőködı szervezet neve], mint közremőködı szervezet (a továbbiakban Közremőködı Szervezet) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselıje:.... Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):. Adószám/adóazonosító jel:.. másrészrıl Név/Cégnév: mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett), Postacím:. Székhely/Lakcím:.. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):. /ill. vállalkozói igazolvány száma/ ıstermelıi igazolványszáma / nyilvántartást kezelı szervezet által adott lajstromszám:. 1 Adószám/adóazonosító jel:.. Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: Aláírásra jogosult képviselıje:. (Közremőködı Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerzıdı Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1. Elızmények A Támogató. Operatív Program (továbbiakban: OP) keretén belül... 2 tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett.. azonosító számon regisztrált,... 3 napon befogadott projekt javaslatot nyújtott be, a jelen Támogatási Szerzıdés mellékletét képezı felhívás és útmutató szerint (melyek akkor is a jelen Támogatási Szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerzıdı Felekre kötelezı érvényőek, ha azok fizikai értelemben a jelen Támogatási Szerzıdéshez nem kerülnek csatolásra), 4 melyet Támogató.kelt támogató levél szerint 5 támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendı támogatásban részesül. 6 melynek támogatását a Támogató, valamint a szakmai területért felelıs miniszter elıterjesztése alapján a Magyar Köztársaság Kormánya jóváhagyta. A Magyar Köztársaság Kormányának döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendı támogatásban részesül. 7 A Kormány kérelmezi az Európai Bizottság jóváhagyását a finanszírozáshoz. 1 Csak a projektgazda esetében releváns adatot kell benne hagyni, a többit törölni kell. 2 Pályázati kiírás neve 3 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 6. (7) bekezdése szerinti befogadás napja. Ha az adott projekt szempontjából nem releváns a befogadás napja, azaz semmilyen joghatás nem főzıdik hozzá, akkor törölni lehet. 4 Pályázati felhívással induló konstrukciók esetében. 5 Csak automatikus pályázat esetében kell beírni a támogató levél keltét, és egyben törölni a befogadás napját. Ha nem automatikus, akkor a támogató levél keltére hivatkozást törölni lehet. 6 Nagyprojekt (16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM rendelet 13. (8)), kiemelt projekt esetében, és olyan projektek esetében, ahol a Kormány jóváhagyása szükséges a döntéshez (ilyenkor a szakmai miniszterre utalást törölni kell.) 7 Kizárólag nagyprojekt esetén (16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM rendelet 16. (1))

2 A jelen Támogatási Szerzıdés mellékletét képezi, és a Szerzıdı Felekre kötelezı érvényő minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, mőszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat mellékleteként benyújtott, nagyprojekt esetében az Európai Bizottsághoz benyújtott támogatási kérelem 8 és az Európai Bizottság határozata 9, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerzıdéshez Szerzıdés tárgya 2.1. Az Elızményekben meghatározottak szerint Szerzıdı Felek az alábbi Támogatási Szerzıdést (a továbbiakban Szerzıdés) kötik: A Szerzıdés tárgya a címő, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában 11 rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a Alapból és hazai központi költségvetési elıirányzatból vissza nem térítendı támogatás formájában történı finanszírozása A Kedvezményezett a jelen Szerzıdés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Projektet az Európai Bizottság határozatában foglaltak szerint valósítja meg. 12 Kedvezményezett kötelezi magát arra a jelen Szerzıdés aláírásával, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen, kellı alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, illetve a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott elıírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Közremőködı Szervezetet, az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egységet (a továbbiakban EKKE), és a Támogatót bevonja A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Közremőködı Szervezetnek minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Szerzıdésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget A Kedvezményezett köteles biztosítani, hogy Projekt megvalósításával összefüggésben keletkezı tervek, tanulmányok, stb. tekintetében jogosulttá váljon az érintett szerzıi és iparjogvédelmi jogoknak a Projekt érdekében, illetve a jelen Szerzıdés teljesítésének keretén belül történı korlátlan felhasználására Kizárólag nagyprojekt esetében 9 Kizárólag nagyprojekt esetében 10 Amennyiben a felsorolt dokumentumok nem relevánsak, a bekezdést ki lehet húzni. Ha részben relevánsak, a nem szükséges dokumentumokra utalásokat kell kihúzni. Jogi személyiséggel rendelkezı társulást vagy többcélú kistérségi társulást akkor kell létrehozni, ha a támogatás összege az 1 mrd forintot meghaladja, és a projekt kedvezményezettje egynél több önkormányzat. A társulási megállapodást már a projekt javaslat mellékleteként be kell nyújtani. (16/2006. (XII. 28.) e. r. 11. (1) e) 11 Amennyiben a pályázathoz képest eltérésekkel vagy módosításokkal kell megvalósítani a projektet. 12 Csak nagyprojekt esetében. 13 Ha a konkrét projekt esetében nem releváns, törölni kell (pl. nem beruházási projektek)

3 2.5. A jelen Szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi az Általános Szerzıdési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendı támogatási szerzıdésekhez (továbbiakban ÁSZF) amelyet a Közremőködı Szervezet a jelen Szerzıdéssel egyidejőleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére. 3. A Projekt megvalósításának idıbeli ütemezése és helyszíne 3.1. A Projekt kezdete A Projekt megvalósítási idıszakának tervezett kezdı idıpontja:... év hó. nap. 14 Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdı idıpontja a tervezett idıponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalósításának kezdı idıpontja azonban nem lehet késıbbi, mint a tervezett idıponttól számított három hónap Költségek elszámolhatóságának kezdete 15 A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdı idıpontját a felhívás határozza meg. 16 A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdı idıpontja:... év hó. nap 17. A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdı idıpontja a projekt javaslat befogadásának napja. A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdı idıpontja a támogatásról hozott döntés napja. 18 A Projekt keretében az ezt követıen felmerült és kifizetett kiadásokat lehet elszámolni A Projekt megvalósítása, befejezése és lezárása A Projekt megvalósításának határideje:... év hó. nap 19, illetve a mindenkor hatályos Európai Bizottsági Határozatban rögzített határidı 20. A Projekt megvalósításának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban meghatározott feladat, cél szerzıdésszerően teljesült és a teljesülésekhez kapcsolódó ráfordítások pénzügyi rendezése megtörtént. A támogatás terhére a Projekt megvalósításának határidejéig felmerült és kifizetett költségek számolhatók el. A befejezési idıpontot követıen keletkezett illetve kifizetett költségre támogatás nem folyósítható. 14 Projekt adatlap szerinti kezdı idıpont, vagy amennyiben a szerzıdéskötésig ez módosul (mert pl. a kedvezményezett a projektet az elbírálásig nem kezdi meg) a módosított kezdı idıpont. 15 A megadott szövegváltozatok közül kell választani, az adott kiírás sajátosságainak megfelelıen, a többi alternatívát ki kell húzni. 16 Pályázatos konstrukciók esetében, és ahol az elszámolhatóság kezdetét egyértelmően szabályozza a kiírás. 17 Abban az esetben, ha az elszámolhatóság kezdetét más dokumentum (pl. felhívás) nem szabályozza. Pl. nagyprojektek esetén. Az elszámolhatóság kezdı idıpontja leghamarabb december 20 lehet, az operatív programoknak az Európai Bizottsághoz történı benyújtásának napja. 18 Automatikus pályázat esetén. 19 Projekt adatlap szerinti befejezési idıpont, illetve a következı bekezdésre tekintettel meghatározott idıpont. 20 Kizárólag nagyprojekt esetében.

4 Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje közvetlen szállítónak teljesítendı kifizetési módnál a Projekt megvalósításának határidejét megelızı 60 (hatvan) naptári nap, a Kedvezményezett részére utólag történı kifizetési módozatoknál a Projekt megvalósításának határidejét követı egy hónap. A zárójelentés benyújtásának határideje: a Projekt megvalósításának határidejét követı egy hónap. A Projekt akkor tekinthetı befejezettnek, ha a Közremőködı Szervezet a Kedvezményezett zárójelentését elfogadta és az utolsó kifizetési kérelem alapján a támogatást átutalta A Projekt akkor tekinthetı lezártnak, ha a jelen Szerzıdésben vállalt valamennyi kötelezettség - hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelıen 21 - teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeirıl szóló beszámolója (utolsó projekt fenntartási jelentés) benyújtását követıen annak Közremőködıs Szervezet általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy a zárójegyzıkönyv elkészült Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet. (település, utca, házszám, helyrajzi szám) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt a fenntartási idıszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja/üzemelteti A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege 4.1. A Projekt összköltsége A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége. ezer Ft, azaz.. ezer forint. Ha a Projekt összköltsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerzıdésben foglalt támogatási összegre jogosult, 23 ha a költségnövekedés oka a mőszaki tartalom Kedvezményezett általi változtatása vagy a Projektnek a tervezettnél lassabb megvalósulása. Amennyiben a költségnövekedés a Kedvezményezett által nem befolyásolható körülmény miatt növekedett meg, a Kedvezményezett kérelmezheti a jelen Szerzıdés módosítását. A módosításra irányuló kérelemben a Kedvezményezett köteles részletesen bemutatni és számszerősíteni a költségnövekmény okait. Kedvezményezett a jelen Szerzıdés aláírásával tudomásul veszi, hogy a támogatás növelésérıl a Kormány jogosult dönteni. Egyben tudomásul veszi, hogy az általa biztosított saját forrás aránya a Projekt támogatásának növelése esetén sem csökkenhet Ha a hatósági engedély nem releváns (pl. ESZA foglalkoztatási projektek), a hatósági engedélyekre való hivatkozást törölni kell. 22 Kizárólag gépbeszerzésre irányuló projektek esetén. Egyéb esetben a bekezdést törölni kell. 23 Innentıl kizárólag nagyprojekt esetében alkalmazandó. 24 A bekezdést kizárólag nagyprojekt esetén kell alkalmazni.

5 4.2. A Projekt elszámolható költségei A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható költsége. ezer Ft, azaz.. ezer forint. A Projekt elszámolható költségeit az 1. számú melléklet tartalmazza. Csak az Európai Bizottság határozatában elfogadott költségek számolhatóak el. Egyéb költség elszámolására a Kedvezményezett akkor sem jogosult, ha az a Projekt megvalósítása érdekében merült fel. 25 Építési beruházás esetén a Kedvezményezett a projekt tartalék terhére köteles a beruházás becsült értékének maximum 8%-át kitevı szerzıdéses tartalékot kikötni. A jóváhagyott projekt tartalék fennmaradó részét a Közremőködı Szervezet elızetes jóváhagyásával használhatja fel a Projekt érdekében felmerülı többletkiadásokra. 26 Az elszámolható költségek részletezését a jelen Szerzıdés 2. sz. 27 melléklete tartalmazza A Projekthez felhasználásra kerülı források A Projekthez felhasználására kerülı források részletes bontását a jelen Szerzıdés 3. sz. melléklete tartalmazza A támogatás összege és mértéke A támogatás mértéke a Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható költségének. %-a, de legfeljebb.. ezer Ft, azaz.. ezer forint. Amennyiben a jelen Szerzıdés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerzıdés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerzıdés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerzıdı Felek minden külön nyilatkozata, szerzıdés-módosítása nélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken, a támogatás összege is csökken, amennyiben az ÁFA mértéke nı, a támogatás összege nem növelhetı. Amennyiben a Kedvezményezettet a jelen Szerzıdés szerint megilletı támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli. Támogatás intenzitása: % 28. Amennyiben az igénybe vehetı, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett errıl a Közremőködı Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles. Ha a támogatás kifizetése az ÁSZF a) pontja alapján történik, 1 milliárd forintot meghaladó támogatás esetén kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha abban az igényelt támogatás összege meghaladja a összeget, de legalább a megítélt támogatás 2 %-át. A kifizetés igénylésének szabályait az ÁSZF tartalmazza. 25 Kizárólag nagyprojekt esetén 26 Építési beruházások esetén, amennyiben van projekt tartalék. 27 A melléklet tartalmazza, hogy adott projekt keretében milyen típusú költségek számolhatók el. Ilyen pl. a létesítmény és gépjegyzék. 28 A Projekthez nyújtott összes támogatás %-os aránya. 29 A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. (6) bekezdése szerint 1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló projekt esetében a támogatási szerzıdésben kell meghatározni azt az összeget, amelynél kevesebb

6 5. A Projekt megvalósításának számszerősíthetı eredményei évek szerint A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben meghatározott számszerősíthetı eredmények/mutatók/indikátorok 30 elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerősíthetı eredményeket teljesíteni köteles. 6. Biztosítékadási kötelezettség: Kedvezményezett a jelen Szerzıdés 5 sz. 31 mellékletében meghatározott biztosítéko(ka)t nyújtja. A 5 sz. melléklet az ÁSZF, a felhívás, valamint a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti szabályszerő benyújtásától válik a jelen Szerzıdés részévé. 7. Záró rendelkezések 7.1. Jelen Szerzıdés oldalon és. db eredeti példányban készült. A jelen Szerzıdéshez csatolt 6/7 32 db melléklet, és a jelen Szerzıdéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerzıdésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek a Szerzıdés elválaszthatatlan részeit képezik. Ha a Projektet több kedvezményezett valósítja meg (konzorcium), a kedvezményezettek egymás közti, valamint a Közremőködı Szervezet, illetve a Támogató és a kedvezményezettek közti viszonyokat a Szerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezı konzorciumi együttmőködési megállapodás tartalmazza A Kedvezményezett a jelen Szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerzıdés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat ismeri és magára nézve kötelezınek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerzıdés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak Amennyiben a Támogató vagy a Közremőködı Szervezet bármely, a jelen Szerzıdés alapján keletkezı bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez formanyomtatvány használatát írja elı (így különösen a 3.1 pont szerinti bejelentés, elılegigénylés, stb.) a Kedvezményezett a bejelentést, jelentéstételt, tájékoztatást kizárólag a formanyomtatvány kitöltésével teljesítheti A Szerzıdı Felek és a Támogató 34 a jelen Szerzıdés idıtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevérıl, postacímérıl, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcímérıl a jelen Szerzıdés aláírásával egyidejőleg, változás esetén pedig a változást követıen haladéktalanul tájékoztatják egymást. összegrıl kifizetési kérelem nem nyújtható be. Olyan projekt(ek) esetében, amely az 1 milliárd forintot nem haladja meg, a mondatot ki lehet húzni. 30 Választható 31 A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint a kedvezményezettek különbözı biztosítékokat nyújthatnak be a kötelezı biztosítékok mellett. A melléklet fogja meghatározni, hogy a kedvezményezett milyen biztosítékot nyújt. Amennyiben adott kedvezményezetti csoport nem köteles biztosíték semmilyen biztosíték nyújtására, a biztosítékokra vonatkozó rendelkezést el lehet hagyni a támogatási szerzıdésbıl. 32 Konzorcium esetén 7 melléklet, egyébként Ha nem konzorciális a pályázat, ezt a bekezdést törölni kell. 34 Ha az IH is szeretne kapcsolattartót kijelölni, pl. nagyberuházások esetén

7 7.5. Kedvezményezett a jelen Szerzıdésben rögzített azonosító adataiban, illetve a jelen Szerzıdés teljesítésével összefüggı adataiban bekövetkezett minden változást haladéktalanul köteles bejelenteni a Közremőködı Szervezet részére. A fenti adatokban bekövetkezı változások a jogszabályokban, illetve a jelen Szerzıdésben foglalt kivételektıl eltekintve nem igénylik a jelen Szerzıdés módosítását. A projekt adatlaphoz benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt tényekben bekövetkezı valamennyi változást a Kedvezményezett annak bekövetkeztét követıen haladéktalanul köteles bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot csatolni. A bejelentési kötelezettség fentiek szerinti teljesítésének elmulasztása szerzıdésszegésnek minısül A Kedvezményezett és a Közremőködı Szervezet hivatalos kommunikációja szerzıdéstıl való elállás esetében személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg A jelen Szerzıdés hatályba lépésének napja megegyezik a szerzıdést kötı felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával Kedvezményezett kijelenti, hogy a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény elıírásainak megfelelıen a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelıs, illetve a Projekt megvalósításában résztvevı személyek, személyes adataiknak a Támogató és a Közremőködı Szervezet által történı kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelı kezelése az érintettek hozzájárulásával történik Jelen Szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései és az Európai Bizottságnak a Projektre vonatkozó határozata 35 az irányadók Kedvezményezett jelen Szerzıdés aláírásával visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a projekt adatlaphoz becsatolt valamennyi nyilatkozata a jelen Szerzıdés hatálya alatt változatlan formában hatályban marad és az abban foglaltak a jelen Szerzıdés hatálya alatt rá nézve kötelezı érvényőek. Kedvezményezett jelen nyilatkozatára tekintettel kijelenti, hogy a projekt adatlap és annak mellékletét képezı valamennyi nyilatkozat, dokumentum egyben a jelen Szerzıdés mellékletét is képezi, függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerzıdéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen Szerzıdés bevezetı részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerzıdés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselı(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részérıl a jelen Szerzıdés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemő olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részérıl megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerzıdés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 35 Kizárólag nagyprojekt esetén kell az Európai Bizottság határozatára utalni.

8 7.12. Jelen Szerzıdéshez kapcsolódó jogviták esetére Szerzıdı Felek a.. 36 Bíróság, illetve értékhatártól függıen a Bíróság illetékességét kötik ki Jelen Szerzıdés hatályát veszti, ha az arra vonatkozó Támogatási Kérelmet az Európai Bizottság elutasítja. 37 Szerzıdı Felek a jelen Szerzıdést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezıt aláírták. Kedvezményezett P.H. Kelt, 200 év hónap napján.. Közremőködı Szervezet P.H. Kelt, 200 év hónap napján. Ellenjegyzem 38 :. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség P.H. Kelt, 200 év hónap napján. Kötelezıen csatolandó mellékletek: 1. sz. melléklet A Projekt elszámolható költségei 2. sz. melléklet Elszámolható költségek részletezése 3. sz. melléklet Források 4. sz. melléklet A Projekt számszerősíthetı eredményei 5. sz. melléklet Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerzıdések, megállapodások 6. sz. melléklet eltérések listája 36 Itt célszerő a közremőködı szervezet székhelye szerinti helyi, illetve megyei bíróság illetékességét kikötni, de nagyobb volumenő infrastrukturális beruházás esetén indokolt lehet az ingatlan fekvése szerinti bíróságok illetékességét kikötni. Ez utóbbi hátránya, hogy jogvita esetén a budapesti székhelyő közremőködı szervezet, illetve irányító hatóság munkatársának és/vagy jogi képviselıjének adott esetben távoli megyébe kell utazni. 37 Kizárólag nagyprojekt esetén 38 Kizárólag nagyprojekt esetén (16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM rendelet 15. (1)

9 1. sz. melléklet Elszámolható költségek 39 Év Összesen: Költség Összes 39 Az 1. sz. melléklet formája indikatív, a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet mellékletének 4.1 táblázatával egyezik meg. A szerzıdés elkészítésekor a ténylegesen alkalmazott projekt adatlap vonatkozó táblázatát kell mellékletként beilleszteni.

10 4. sz. melléklet Elszámolható költségek részletezése

11 3. sz. melléklet Források 40 Forrás Ft % I. saját forrás 1/1. a Kedvezményezett hozzájárulása 1/2. partnerek hozzájárulása 1/3. bankhitel II. egyéb támogatás:... III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás Összesen 100% 40 A 3. sz. melléklet formája indikatív, a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet mellékletének 4.2 táblázatával egyezik meg. A szerzıdés elkészítésekor a ténylegesen alkalmazott projekt adatlap vonatkozó táblázatát kell mellékletként beilleszteni.

12 4. sz. melléklet A Projekt számszerősíthetı eredményei 41 Mutató Kiinduló érték A 4. sz. melléklet formája indikatív, a szerzıdés elkészítésekor a ténylegesen alkalmazott projekt adatlap számszerősíthetı eredményekre (indikátorokra) vonatkozó táblázatát kell mellékletként beilleszteni.

13 Általános Szerzıdési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendı támogatási szerzıdésekhez 1.1. Általános rendelkezések 1.2. Jelen Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya a II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel megkötött valamennyi támogatási szerzıdésre (a továbbiakban Szerzıdés) kiterjed Az ÁSZF szerzıdési feltételnek minısülnek, amelyeket a Kedvezményezett az adott támogatás igénybevételére vonatkozó Szerzıdés aláírásakor fogad el Amennyiben az ÁSZF és a Szerzıdés azonos tárgyú elıírásai között bármilyen eltérés van, ez utóbbi rendelkezései lesznek irányadók Jelen Általános Szerzıdési Feltételekben használt fogalmak a Szerzıdésben foglaltak szerint értelmezendık. 2. Projekt Végrehajtási Egység 2.1. Amennyiben a Támogató a felhívásban elıírta 42, a Kedvezményezett a Projekt lebonyolításáért felelıs projekt végrehajtási egységet (a továbbiakban PVE) köteles létrehozni. A Kedvezményezett a Szerzıdés hatályba lépésétıl számított legkésıbb egy hónapon belül köteles értesítést küldeni a Közremőködı Szervezet részére, amelyben beszámol a PVE felállításáról, szervezeti elhelyezkedésérıl és struktúrájáról, az egységet alkotó munkatársak munkajogi státuszáról és szakmai hátterérıl (önéletrajz), valamint a mőködtetés feltételeinek biztosításának módjáról A Kedvezményezett köteles a PVE mőködésének biztosítására a Projekt teljes megvalósítása alatt, mely kötelezettség teljesítésérıl a helyszíni ellenırzések során a Közremőködı Szervezet jogosult meggyızıdni. A PVE munkatársainak változásáról a Kedvezményezett a változást követı 5 munkanapon belül tájékoztatja a Közremőködı Szervezetet. 3. Projekt megvalósításhoz kapcsolódó beszámolási/ jelentéstételi kötelezettségek 3.1. A Kedvezményezett a Szerzıdés megkötésétıl hat havonta legalább egy alkalommal köteles elektronikusan elırehaladási jelentést benyújtani a Közremőködı Szervezet részére. Az elırehaladási jelentés formanyomtatványa a Támogató honlapjáról letölthetı (www.nfu.gov.hu). Amennyiben az elırehaladási jelentés elektronikus aláírással nem hitelesíthetı, az elırehaladási jelentést a Kedvezményezett papír alapon is benyújtja. 43 Amennyiben a támogatás nem éri el a 10 millió forintot, vagy a Projekt megvalósításának idıtartama nem éri el az egy évet, a Kedvezményezett egyetlen elırehaladási jelentést (záró jelentés) nyújt be a Közremőködı Szervezethez. 42 Általában nagyberuházások esetén. 43 Amennyiben a mondat nem releváns a konkrét projekt esetében, a mondat törlendı.

14 3.2. Az elırehaladási jelentéshez csatolni kell: - az elırehaladást igazoló dokumentumokat (pl. beruházásról készített fényképek 44, kiadvány egy példánya, tanfolyam jelenléti ívének másolata, stb.), - a lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívását, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegezést, jogorvoslat esetén a Közbeszerzési Döntıbizottság határozatát, valamint, amennyiben a Kbt. azt elıírta, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolását. - a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumokat (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényrıl készített fénykép, kiadvány egy példánya, sajtóhirdetések, rádió vagy TV megjelenés esetén szpot elektronikus formátumban, valamint minden egyéb tájékoztatással és nyilvánossággal összefüggı dokumentum stb.) A Közremőködı Szervezet és a Támogató ezen kívül bármikor jogosult a Kedvezményezettıl a Projektre vonatkozóan bármilyen információt kérni, a Kedvezményezett pedig köteles azt megadni A Kedvezményezett a Szerzıdésben megjelölt idıpontban zárójelentést nyújt be a Közremőködı Szervezethez (a zárójelentés formanyomtatványa letölthetı a Támogató honlapjáról) A beruházás fizikai megvalósításának befejezésétıl számított 5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig 46, a Kedvezményezettnek projekt fenntartási jelentésben kell beszámolnia a szerzıdés teljesülésérıl, a projekt mőködtetése során tervezett és az elért számszerősíthetı eredményekrıl. Kedvezményezett fenntartási jelentés beadására a Szerzıdés hatálya alatt évente egyszer, a mérleg benyújtási határidejétıl számított 15 napon belül kötelezett. A fenntartási idıszak kezdı napja a beruházás fizikai megvalósítását követı naptári év elsı napja./ Amennyiben a Kedvezményezettnek továbbfoglalkoztatási kötelezettsége áll fenn, akkor a Projekt befejezetését követıen az útmutatóban meghatározott idıpontban a kötelezettség teljesítésérıl be kell számolnia a Közremőködı Szervezetnek. A létrehozott humán fejlesztésrıl a Projekt befejezését követıen a Kedvezményezett évente köteles jelentést készíteni és benyújtani a Közremőködı Szervezet részére. 4. Biztosítékok A Kedvezményezett a Szerzıdés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll az ÁSZF Kizárás a pályázati lehetıségekbıl 9.7. pontban meghatározott kizárás hatálya alatt A Kedvezményezett a Szerzıdés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött Projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, illetve amely a Kedvezményezett biztosítékadását korlátozza A Kedvezményezett köteles a fejlesztés tárgyára elidegenítési és terhelési tilalmat alapítani. 44 Nem beruházási projektek esetén törölni kell. 45 Beruházási projektek esetén a második verziót törölni kell, nem beruházási projekt esetén az elsı verziót kell törölni. A 2. verziót akkor kell használni, ha a kedvezményezettnek a kiírás értelmáben továbbfoglalkoztatási kötelezettsége áll fenn. 46 Ha a kedvezményezett nem kkv, az erre vonatkozó utalást törölni lehet. 47 Ha a kedvezményezett nem köteles biztosítékot nyújtani, akkor a pont törölhetı, kivéve azokat a pontokat, amelyeket minden kedvezményezettnek teljesíteni kell ( )

15 A Kedvezményezett bármelyik bankszámlája megszüntetésérıl vagy új bankszámla megnyitásáról a megszüntetéstıl, illetve a megnyitástól számított nyolc napon belül köteles a Közremőködı Szervezetet tájékoztatni, és ezzel egyidejőleg az új bankszámlára vonatkozó, a számlavezetı hitelintézet által visszaigazolt azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazó levelet a Közremőködı Szervezet részére átadni, kivéve, ha a Kedvezményezett bankgaranciát ajánlott fel biztosítékként. Amennyiben a Kedvezményezett bankgaranciát ajánlott fel biztosítékként, és azt jogszabályban meghatározott módon cserélni kívánja, köteles valamennyi, Magyarországon vezetett bankszámlája tekintetében azonnali beszedési megbízás érvényesítésének jogára felhatalmazást adni az új biztosíték benyújtásával egyidejőleg. 49 A Kedvezményezett jelen Szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a Projekt részben vagy egészben meghiúsul, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást visszafizeti. A Kedvezményezett a jelen Szerzıdés aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben visszafizetési kötelezettségét elmulasztja, a visszafizetendı támogatás összegére a Közremőködı Szervezet azonnali beszedési megbízást nyújt be a Kedvezményezett költségvetési számlájára. A Kedvezményezett jelen Szerzıdés aláírásával vállalja, hogy a költségvetési számláját vezetı pénzintézetet a jelen Szerzıdés aláírását követıen haladéktalanul tájékoztatja a jelen pontban foglalt kijelentésérıl./ 50 A Kedvezményezett jelen Szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a Projekt részben vagy egészben meghiúsul, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást visszafizeti. A kedvezményezett a jelen Szerzıdés aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben visszafizetési kötelezettségét elmulasztja, a visszafizetendı támogatás a számára a központi költségvetésbıl biztosított támogatásból levonásra kerül A támogatás (beleértve az elıleget) folyósítására mindaddig nem kerülhet sor, amíg a biztosítékok a Szerzıdésben meghatározottak és a jogszabályokban foglaltak szerint rendelkezésre nem állnak. Amennyiben a Kedvezményezett a Szerzıdés megkötésétıl számított legkésıbb egy éven belül nem igazolja, hogy a biztosítékok rendelkezésre állnak, a Közremőködı Szervezet a Szerzıdéstıl elállhat A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a támogatás összegét, a pályázati útmutatóban meghatározottak szerint Amennyiben a Szerzıdés módosításra kerül, a biztosítékokra vonatkozó dokumentumokat is szükség esetén módosítani, kiegészíteni kell. 48 Ha a kedvezményezett a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. (3) pontja szerint mentesül az inkasszó nyújtása alól, a mondatot törölni kell /2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. (1) ca) pontja szerinti kedvezményezett esetében /2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. (1) cb) pontja szerinti kedvezményezett esetében

16 5. Támogatás kifizetése 5.1. Elıleg 51 Amennyiben a felhívásban elıleg igénybevételét lehetıvé tették, elıleget a Szerzıdés hatályba lépésének napjától számított három hónapon belül a Projekt elindításához az elsı kifizetési kérelem benyújtását megelızıen lehet igényelni a Közremőködı Szervezetnél. A Közremőködı Szervezet az elıleg összegét az igénylés elfogadását követıen haladéktalanul, de legkésıbb 60 napon belül átutalja a Kedvezményezett Szerzıdésben megjelölt bankszámlájára. Az elıleg igénylés elfogadásának feltétele, hogy a Szerzıdésben meghatározott biztosítékok rendelkezésre álljanak. Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett elıleget, azonban az elıleg kifizetését követı 6 hónapon belül nem nyújtotta be az elsı kifizetési kérelmet, illetve a benyújtott kifizetési kérelem a támogatás nem rendeltetésének megfelelı használatát bizonyítja, a Kedvezményezet köteles a korábban kifizetett elıleget visszafizetni. A visszafizetés teljesítéséig közbensı kifizetésre a Kedvezményezett nem jogosult A támogatás folyósítása A Kedvezményezett a kifizetés-igénylést (továbbiakban: kifizetési kérelem) a Szerzıdés hatályba lépését követıen - a Közremőködı Szervezethez nyújtja be. Utólagos elszámolás céljából közbensı kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10 %-át, és legalább Ft-ot A támogatások folyósítása az alábbi formában történhet 53 : a) A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek a Szerzıdésben megjelölt bankszámlájára történı utalással történik, a közlemény rovatban az azonosító szám feltőntetésével; b) A támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére történı kifizetéssel történik a Kedvezményezettet terhelı, a számla támogatáson felüli összege kifizetésének igazolása mellett; c) A támogatás folyósítása közvetlenül a támogatást megelılegezı intézmény bankszámlájára történik (ehhez az erre vonatkozó engedményezési szerzıdést be kell mutatni; az engedményezési szerzıdésnek tartalmaznia kell, hogy az engedményes tudomásul veszi, hogy a támogatási összeg kifizetésének feltétele, hogy a Szerzıdésben meghatározott Projekt a Szerzıdés szerint és maradéktalanul megvalósuljon.) 51 Ha elıleg igénylésére nincs lehetıség a felhívásban, akkor a bekezdés törölhetı milliárd forint támogatási összeg alatt ezt a mondatot ki kell húzni, tekintettel a szerzıdés különös részének 4.2. pontjára 53 Ha valamely folyósítási forma nem megengedett az adott kiírás keretében, azt ki kell húzni.

17 A kifizetési kérelemhez a Kedvezményezettnek csatolnia kell: - olyan számlák, vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok (továbbiakban: számla), amely alapján igényelhetı támogatás Ft-nál nagyobb, a számlák hiteles másolatát, - olyan számlák, amely alapján igényelhetı támogatás Ft-nál kisebb, a Kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolások alapbizonylatai valós költségeken alapulnak és a támogatott Projekt kapcsán merültek fel, - a számlák csoportosítását szolgáló számlaösszesítıt (az összesítı letölthetı a Támogató honlapjáról), - az a) pont szerinti fizetési forma esetén a számlák kifizetését igazoló dokumentumok Kedvezményezett által hitelesített másolatát, - az b) pont szerinti fizetési forma esetén a számlához kapcsolódó teljesítésigazolást, valamint a számla támogatáson felüli összegének kifizetését igazoló dokumentumot, millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló Projektek esetén kivéve az építési beruházásra irányuló Projekteket - a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 11. (1) bekezdésében meghatározott végzettséggel rendelkezı személy az államháztartásért felelıs miniszter által kiadott útmutató szerinti nyilatkozatát csatolni arról, hogy a kifizetések megtörténtek, millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló építési beruházás esetén független mérnök (FIDIC szerinti vagy azzal egyenértékő) nyilatkozatát, amely igazolja, hogy az építés a terveknek megfelelıen halad, és tartalmazza a munka készültségi fokát A számlák azonosíthatósága érdekében a Kedvezményezett köteles: - a számlán aláírásával igazolni a vásárolt termék megvételét, használatát vagy a szolgáltatás igénybevételét. A számlamásolatnak ezen információkat már tartalmaznia kell. A számlamásolaton a Kedvezményezettnek cégszerő aláírásával kell igazolni, hogy ez mindenben megegyezik az eredeti számlával. A kettıs finanszírozás elkerülése érdekében az eredeti számlán, és a másolati példányon is fel kell tünteti a Projekt regisztrációs számát, és a támogatás elszámolására benyújtásra került szöveget; - a számlaösszesítıt egymást követı, megszakítás mentes folyó sorszámozással ellátni, egyértelmően feltüntetve az abban szereplı számlák által lefedett elszámolási idıszakot (kezdete és vége), valamint a Projekt címét és számát; - idegen nyelvő számla esetén a Kedvezményezett cégszerő aláírásával ellátott, a fıbb megnevezések magyar nyelvő fordítását tartalmazó másolatot is mellékelni kell A Közremőködı Szervezet a beérkezéstıl számított 30 szállító részére történı közvetlen kifzetés esetén 15 naptári napon belül legfeljebb 30 naptári napos határidıvel jogosult a Kedvezményezetett felhívni a hiányok pótlására, illetve a hibák kijavítására. Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kötelezettségének a határidı lejártát követı 8 nap alatt sem tesz eleget, az a kifizetési kérelem érintett részének elutasítását jelenti. Ez esetben további kérelemnek nincs helye. 54 Ha a megítélt támogatás a 250 millió forintot nem éri el, akkor ezt a bekezdést törölni kell 55 Ha a projekt nem építési beruházás megvalósítására irányul, vagy az építési beruházáshoz nyújtott támogatás a 250 millió forintot nem haladja meg, a bekezdést törölni kell.

18 5.4. A Közremőködı Szervezet a támogatást kifizetési kérelem beérkezésétıl számított 60 naptári napon belül közvetlenül a szállító részére történı kifizetés esetén 30 naptári napon belül - fizeti ki. A kifizetés határidejébe a Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett idıtartam nem számít be. A Kedvezményezett rendelkezése szerint a Szerzıdésben megjelölt bankszámlától eltérı bankszámlára is utalható az adott kifizetési kérelem alapján kifizetendı támogatási összeg. 56 Ez esetben kizárólag olyan bankszámlára utalható a támogatás, amelyre vonatkozóan a kedvezményezett legkésıbb a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejőleg, a számlavezetı hitelintézet által visszaigazolt, azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazást nyújtott be Az elıleg és az idıközi kifizetések összege nem haladhatja meg a megítélt támogatás 80/90% 57 -át. E határ elérése után a kedvezményezett további idıközi kifizetési kérelmet nem, csak a záróegyenleg kifizetési kérelmet nyújthat be a Szerzıdésben meghatározott idıpontban. 6. Szerzıdés-módosítás 6.1. A Kedvezményezett a Szerzıdés módosítását köteles kezdeményezni, ha a) a Projekt megvalósításának befejezése a Szerzıdésben meghatározott idıponthoz képest elıre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik; b) a Projekt összköltségének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása a Szerzıdés 1. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest; c) amennyiben a Projekt megvalósításának tervezett idıtartama meghaladja a 2 évet vagy támogatása meghaladja a 250 millió forintot, és a teljes támogatás értékének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása a Szerzıdés 1. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest/ amennyiben a Projekt megvalósításának tervezett idıtartama meghaladja a 2 évet vagy támogatása meghaladja az 1 milliárd forintot, és a teljes támogatás értékének tíz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása a Szerzıdés 1. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest 58 ; d) tíz százalékot meghaladó mértékben csökken a számszerősített célok értéke a Szerzıdés 3. sz. mellékletében rögzített célértékekhez képest kivéve a.. 59 pontban meghatározott célértékeket; e) változik a Projekt bármely egyéb, a célkitőzéseket befolyásoló lényeges jellemzıje; f) a Szerzıdés 4.1 pontja szerinti költségnövekedés következik be 60, g) Az Európai Bizottság határozatában rögzített mőszaki tartalomtól eltérı mőszaki tartalmat kíván megvalósítani Ha a kedvezményezett azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás benyújtására nem köteles, ezt a mondatot törölni kell. 57 Ha a kedvezményezett non-profit szervezet 90%, egyéb szervezetnél 80%. A nem releváns számot törölni kell. Ha a kedvezményezett központi költségvetési szerv, és az irányító hatóság vezetıjének döntése szerint az idıközi kifizetések összege nagyobb lehet, ezt összeget kell szerepeltetni. Ha az irányító hatóság vezetıjének döntése szerint az idıközi kifizetések elérhetik a 100%-ot, akkor a teljes bekezdést törölni kell, 58 1 milliárd feletti támogatással megvalósuló projektek esetében 59 Azokban az esetekben szükséges ilyet megjelölni, ahol a mutató 10%-ot nem meghaladó változása is jelentıs mértékben módosítja/módosítaná a projektet. A 3. sz. melléklet megfelelı pontjára kell itt hivatkozni. 60 Kizárólag nagyprojekt esetében 61 Kizárólag nagyprojekt esetében.

19 Ha a 3. sz. melléklet.. pontjában meghatározott célértékek elıre láthatóan nem 100%- ban teljesülnek, a Kedvezményezett köteles a Szerzıdés módosítását kezdeményezni. Az a) pontban foglaltak bekövetkezése esetén a Projekttel kapcsolatos idıarányos mőködési költség a Szerzıdés módosítása nélkül nem növelhetı 62. A c) pontban foglalt szerzıdésmódosítást a Kedvezményezett a tárgyfélévet megelızı félévben olyan idıpontban köteles kezdeményezni, hogy a 6.2 pontban elıírt határidık betarthatók legyenek. 63 Amennyiben a Kedvezményezett a c) pont szerinti módosítás kezdeményezését elmulasztja, a tárgyfélévre tervezett költség és a ténylegesen kifizetett költség közti különbözet összegének, összegének 20%-t, de maximum 5 millió forint összegő kötbért köteles fizetni A Kedvezményezett vagy a Közremőködı Szervezet kezdeményezésére a Szerzıdés közös megegyezéssel módosítható. A Kedvezményezett a Szerzıdés módosítására irányuló kérelmét írásban, indokolással ellátva köteles a Közremőködı Szervezet részére eljuttatni. A Kedvezményezett módosítási igényét olyan idıpontban köteles elıterjeszteni, amely lehetıvé teszi, hogy a Közremőködı Szervezet, a Támogató és adott esetben az Európai Bizottság 65 a hozzájárulásról megalapozott döntést tudjon hozni. A Közremőködı Szervezet a módosításra irányuló kérelem benyújtását követı 30 napon belül megküldi a Kedvezményezettnek a módosítás tervezetét, vagy a kérelem elutasítása esetén az elutasítást és annak indoklását. A Közremőködı Szervezet által elkészített szerzıdésmódosítást a Kedvezményezett annak kézhezvételétıl számított 15 napon belül köteles cégszerően aláírva visszaküldeni a Közremőködı Szervezetnek. A szerzıdésmódosítás elbírálásáig a támogatás folyósítását a Közremőködı Szervezet felfüggesztheti. A szerzıdés módosítását a Támogató ellenjegyzi. 66 A Kedvezményezett a fentiek mellett haladéktalanul köteles tájékoztatni a Közremőködı Szervezetet, ha a Projekt megvalósítása során olyan tény vagy körülmény merül fel, amely az Európai Bizottság határozatában megállapított rendelkezéseket, illetve feltételeket érinti. 67 A Szerzıdés csak akkor módosítható, ha a Projekt a módosított feltételekkel is támogatható lett volna Amennyiben a Kedvezményezett adólevonási jogában változás következik be, haladéktalanul köteles bejelenteni a Közremőködı Szervezetnek. Amennyiben a változást követıen a Kedvezményezett az ÁFÁ-t levonhatja, a Szerzıdést módosítani szükséges. Az adólevonási jog megváltozása és annak bejelentése közötti teljesítési idıpontra vonatkozó számlák alapján kapott támogatásból az ÁFÁ-ra jutó, kifizetett támogatási összeget a Kedvezményezett a Szerzıdés módosításban meghatározottak szerint köteles visszafizetni. 62 Ahol mőködési költségre ítéltek meg támogatást (pl. ESZA esetén) 63 1 milliárd forintnál nagyobb támogatással megvalósuló projektekre vonatkozó szabály szerint 64 1 milliárd forintnál nagyobb támogatással megvalósuló projektek esetében 65 Kizárólag nagyprojekt esetén 66 Kizárólag nagyprojekt esetén 67 Kizárólag nagyprojekt esetén

20 6.4. Amennyiben a Szerzıdés, valamint a jelen ÁSZF módosításának tárgya a Kedvezményezett kötelezettség alóli mentesítése, illetve részére a Szerzıdésben, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározottakhoz képest többlet jogosítványok biztosítása, a Közremőködı Szervezet erre vonatkozó egyoldalú nyilatkozata a Szerzıdést, illetve a jelen ÁSZF-t minden külön intézkedés nélkül, a nyilatkozatban meghatározott tartalommal, a nyilatkozat Kedvezményezett részére történı közléstıl kezdıdı határidıvel módosítja. A nyilatkozat jóváhagyására a Támogató jogosult. A Közremőködı Szervezet akkor is módosíthatja egyoldalúan a Szerzıdést, illetve jelen ÁSZF-t, ha a módosítás a Kedvezményezett számára többletkötelezettséget eredményez, de a módosításra jogszabály alapján ellenırzésre jogosult szerv megállapítása és javaslata miatt van szükség A Szerzıdés módosulása A Szerzıdést és az ÁSZF-t amennyiben az Európai Bizottság határozata eltér a támogatási kérelem tartalmától - az Európai Bizottság határozata automatikusan módosítja. A Közremőködı Szervezet köteles az Európai Bizottság eltérı határozatáról, az eltérések megjelölésével a Kedvezményezettet haladéktalanul értesíteni Amennyiben a Projekthez nyújtott támogatás az 1 milliárd forintot meghaladja, a Kedvezményezett a Projekt mőszaki dokumentációját, mőszaki tartalmát érintı változtatást köteles a Közremőködı Szervezetnek, hozzájárulása céljából, elızetesen bejelenteni. A változtatásra irányuló javaslatot és annak tartalmára vonatkozó koncepcionális kérdéseket a Kedvezményezettnek elızetesen egyeztetnie kell a Közremőködı Szervezettel. A részletes változtatási javaslat kidolgozása csak ezt követıen kezdıdhet meg. A kidolgozott javaslatot a Kedvezményezett továbbítja a Közremőködı Szervezetnek. A Közremőködı Szervezet 10 munkanapon belül értesíti a Kedvezményezettet a hozzájárulás megadásáról, vagy megtagadásáról. Ha a Közremőködı Szervezet megállapítja, hogy a változtatás a Projekt elfogadott tartalmával ellentétes, azt nem hagyja jóvá. Amennyiben a hozzájárulás megtagadásának ellenére a változtatást végrehajtják, az ebbıl eredı szabálytalanságért, valamint a támogatás visszafizetéséért a Kedvezményezett felelıs. 69 A jelen Szerzıdés aláírásával a Közremőködı Szervezet úgy nyilatkozik, hogy a mőszaki tartalmat érintı változtatások eljárásrendjére, kezelésére segédletet készített, melyet a Közremőködı Szervezet a jelen Szerzıdés aláírását követı 5 munkanapon belül megküld a Kedvezményezett részére. 7. Közbeszerzésekre vonatkozó szabályok Amennyiben a Projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárás feltételei fennállnak, a Kedvezményezett a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. Ezért a Kedvezményezett, mint ajánlatkérı felel. 70 A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató, illetve a Közremőködı Szervezet a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. alapján az ott meghatározottak szerint ellenırizheti a Kedvezményezett által lefolytatott közbeszerzési eljárásokat. 71 A Kedvezményezett köteles továbbá a közbeszerzéseinek lefolytatása során 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendelet ai szerint eljárni, így különösen az abban foglaltaknak megfelelıen tájékoztatni a Közremőködı Szervezetet és az EKKE-t a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatosan a következıkrıl: - a projekt elırehaladási jelentésben a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó kérdésekrıl, - a közbeszerzésével kapcsolatban indult jogorvoslati eljárásról, - közösségi értékhatárok feletti közbeszerzési eljárások megindításáról. 68 Kizárólag nagyprojekt esetén. 69 Ha ilyen segédlet nem készült, a bekezdést törölni kell 70 Minden projekt esetén (támogatás összegétıl függetlenül) 71 1 milliárd forint alatti támogatással megvalósuló projektek esetén

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja Javaslat a TISZK rendszer továbbfejlesztését, illetve infrastrukturális fejlesztését célzó

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Címzett köteles az ok megjelölésével

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Címzett köteles az ok megjelölésével 3.sz. melléklet Azonosító szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 11), mint Támogató Közvetítő Szervezet (továbbiakban:

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: DDOP-5.1.1-11-2011-0004 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: NYDOP-2.1.1/I-11-2011-0015 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására

Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására Iktatószám: Kedvezményezett neve: Projekt címe: Projekt azonosítószám: KEHOP-1.3.1. Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Kötelezettségvállalás nyilvántartási szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban:

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: TIOP-2.1.2-08/1-2009-0005 Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére Tárgy: Belvízrendezés az élhetıbb településért projekttel kapcsolatos új konzorciumi együttmőködési megállapodás és a támogatási szerzıdés elfogadása Elıkészítette: K. Szabóné Kocsor Anna Véleményezı bizottság:

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Támogatási Szerződés. egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Támogatási Szerződés. egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) Szerződés száma: «azonositoszam» Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) másrészről

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA

TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA Iktatószám: Kedvezményezett neve: Projekt címe: Projekt azonosítószám: TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA Preambulum A Vidékfejlesztési Program 19. intézkedése a vidékfejlesztési tevékenységben jelentős szerepet vállaló,

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" Azonosító szám : KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l ~PR.QRÉGIÓ Nemzell Fe]lem'll 0gynök$ét l www.u)szochonyltorv.9

Részletesebben

Konzorciumi megállapodás

Konzorciumi megállapodás Konzorciumi megállapodás Preambulum Felek jelen megállapodás aláírásával konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által meghirdetett, a magyar borvidékek/borrégiók

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) az ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0001 Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS a Püspökladány, a hagyományokra építő, aktív város című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

a) A projekt megvalósításának befejezése a szerzıdés pontjában meghatározott idıponthoz képest elıre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik.

a) A projekt megvalósításának befejezése a szerzıdés pontjában meghatározott idıponthoz képest elıre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik. Kríziskezelı Központ 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. ESZA Nonprofit Kft. Budapest Pf. 818. 1385 Tárgy: Tisztelt Gottgeisl Dóra! Ezúton kezdeményezem az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP-5.3.3-08/

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT Iktatószám: NKEK-3744-7/2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0155-0183675/173 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: Három Szirom Óvoda építése Hajdúhadházon című, ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0014

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. sz. mellékelt AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS modellezı rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen címő pályázathoz könyvvizsgálói jelentés elkészítésére 1 AZ AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

Támogatói Okirat minta

Támogatói Okirat minta Támogatói Okirat minta A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató által..-én kiadott GINOP 1.2.2-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. A fentiekre figyelemmel a jelen Támogatói Okiratban az alábbiakat állapítom meg:

TÁMOGATÓI OKIRAT. A fentiekre figyelemmel a jelen Támogatói Okiratban az alábbiakat állapítom meg: Iktatószám: 632/2534/12/6/2015 Kedvezményezett neve:bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Projekt címe: Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése Projekt azonosítószám: 1751973719 TÁMOGATÓI

Részletesebben

Másrészről, ( (Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett

Másrészről, ( (Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS a Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely létrejött

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27.

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27. 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól Dr. Kugler Tibor f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s á g A Rendelet hatálya

Részletesebben

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT Iktatószám: NKEK-3785-11/2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0184-0191989/173 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító

Részletesebben

Projekt státuszjelentés (PSJ)

Projekt státuszjelentés (PSJ) Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt mőszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidıszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat, változtatásokat, eli az elırehaladást,

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

Minta Támogatási Szerződés. az Európai Menekültügyi Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról

Minta Támogatási Szerződés. az Európai Menekültügyi Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról Azonosító szám: Minta Támogatási Szerződés az Európai Menekültügyi Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról amely létrejött egyrészről az Belügyminisztérium (rövidítve: BM, székhelye:

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-50/2013. AJÁNLATI

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-43/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó megállapodás

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.6-2013-2013-0009 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Támogatási Szerződés minta

Támogatási Szerződés minta Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében 4. számú melléklet Ügyiratszám: FPH / - /2013 Támogatási Szerződés minta amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest,

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

Minta Közvetlen Támogatási Szerződés. az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról

Minta Közvetlen Támogatási Szerződés. az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról Azonosító szám: Minta Közvetlen Támogatási Szerződés az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról amely létrejött egyrészről a Belügyminisztérium (rövidítve BM, székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) Budapest, Váci út 45. 1134 Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» «hsz» Tárgy: Támogatási

Részletesebben

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke %

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke % Iktatószám:< ügyirat iktatószáma > Ügyintézı:< ügyintézı neve > telefon:< ügyintézı telefonszáma > Gépi azonosító:< ügyszám > / < ügyiratszám > Tárgy: közfoglalkoztatás támogatás hatósági

Részletesebben

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett 30. számú melléklet Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerő regionális onkológiai hálózat kialakítása címő

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében a foglalkoztatás elısegítésérıl

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Tisztelt Képviselı-testület! DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Elıterjesztés Dorog Város Képviselı testületének

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében

ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 keretében Hatályos: 2016. 11. 02. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2.

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Iktatószám: Kedvezményezett neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Projekt címe: HELP Helyi Esélyegyenlőségi és Lakhatási Program Projekt azonosítószám: TOP-6.9.1-15-PC1-2016-00001 Támogatási Szerződés

Részletesebben

Minta Támogatási Szerződés. az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról

Minta Támogatási Szerződés. az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról Azonosító szám: Minta Támogatási Szerződés az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról amely létrejött egyrészről az Belügyminisztérium (rövidítve: BM, székhelye: 1051 Budapest, József

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók A finanszírozás típusai és sorrendje Előleg Köztes kifizetés: a) Utófinanszírozás: a Kedvezményezett (a számlán

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13330/2011 Elıterjesztés - a Képviselı- testületnek- a Sárospatak címő

Részletesebben

NCA Információs Nap. Módosítási kérelmek Elszámolások 2009.05.29. 1 2009.05.29. 2

NCA Információs Nap. Módosítási kérelmek Elszámolások 2009.05.29. 1 2009.05.29. 2 NCA Információs Nap Módosítási kérelmek Elszámolások 2009.05.29. 1 2009.05.29. 2 1 Költségvetés módosítása A módosítási kérelem benyújtására a támogatási idıszak végéig van lehetıség: 2009. május 31.!

Részletesebben

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. Szerződés száma: «PKR szerződésszám» Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) Postacím:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ. Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ. Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez I. BEVEZETİ A 2004. május 1-i EU csatlakozást követıen hatályba lépett az uniós irányelvekkel harmonizált új magyar

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Lajosmizse

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Leadandó dokumentum Fogadó nyilatkozatok Megbízási szerzıdés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap TÁMOP-4.1.2.D-12/2/KONV projektindító nap Támogatási keret - Összesen 2 858 561 708 Ft a megítélt támogatás. A pályázati kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület!

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: polgi.sztan@invitel.hu istván.sztan@pmhaszod.hu 6233- /2009 szám Elıterjesztés

Részletesebben

PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET

PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2012. október 26. PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Főkedvezményezett: Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat P Á L Y Á Z A T Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati,

Részletesebben

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: Benkucs László MAG Zrt. Közép-magyarországi ov.h. 2013. november 11. Jogszabályi háttér, eljárásrendek

Részletesebben

[Hitelfelvevı neve] részére [Hitelfelvevı címe] mint hitelfelvevı (a Hitelfelvevı ) Tárgy: Koordinátor kijelölése. Tisztelt Hölgyeim/Uraim!

[Hitelfelvevı neve] részére [Hitelfelvevı címe] mint hitelfelvevı (a Hitelfelvevı ) Tárgy: Koordinátor kijelölése. Tisztelt Hölgyeim/Uraim! [A CMS Cameron McKenna LLP (Magyarországi Fióktelepe) által megvitatás céljára készített tervezet, a felek fenntartják a további változtatás jogát.] [Hitelfelvevı neve] részére [Hitelfelvevı címe] mint

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

/2012. Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra

/2012. Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra 08-8-1486/2012 Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra Amely létrejött egyrészrıl Pannon Hıerımő Zrt. székhelye: 7630 Pécs, Edison u. 1. adószáma: 10740013-2-02 mint a közérdekő kötelezettségvállalást

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben