Támogatási Szerzıdés tervezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támogatási Szerzıdés tervezet"

Átírás

1 Azonosító szám: amely létrejött Támogatási Szerzıdés tervezet egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közremőködı szervezet neve], mint közremőködı szervezet (a továbbiakban Közremőködı Szervezet) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselıje:.... Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):. Adószám/adóazonosító jel:.. másrészrıl Név/Cégnév: mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett), Postacím:. Székhely/Lakcím:.. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):. /ill. vállalkozói igazolvány száma/ ıstermelıi igazolványszáma / nyilvántartást kezelı szervezet által adott lajstromszám:. 1 Adószám/adóazonosító jel:.. Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: Aláírásra jogosult képviselıje:. (Közremőködı Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerzıdı Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1. Elızmények A Támogató. Operatív Program (továbbiakban: OP) keretén belül... 2 tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett.. azonosító számon regisztrált,... 3 napon befogadott projekt javaslatot nyújtott be, a jelen Támogatási Szerzıdés mellékletét képezı felhívás és útmutató szerint (melyek akkor is a jelen Támogatási Szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerzıdı Felekre kötelezı érvényőek, ha azok fizikai értelemben a jelen Támogatási Szerzıdéshez nem kerülnek csatolásra), 4 melyet Támogató.kelt támogató levél szerint 5 támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendı támogatásban részesül. 6 melynek támogatását a Támogató, valamint a szakmai területért felelıs miniszter elıterjesztése alapján a Magyar Köztársaság Kormánya jóváhagyta. A Magyar Köztársaság Kormányának döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendı támogatásban részesül. 7 A Kormány kérelmezi az Európai Bizottság jóváhagyását a finanszírozáshoz. 1 Csak a projektgazda esetében releváns adatot kell benne hagyni, a többit törölni kell. 2 Pályázati kiírás neve 3 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 6. (7) bekezdése szerinti befogadás napja. Ha az adott projekt szempontjából nem releváns a befogadás napja, azaz semmilyen joghatás nem főzıdik hozzá, akkor törölni lehet. 4 Pályázati felhívással induló konstrukciók esetében. 5 Csak automatikus pályázat esetében kell beírni a támogató levél keltét, és egyben törölni a befogadás napját. Ha nem automatikus, akkor a támogató levél keltére hivatkozást törölni lehet. 6 Nagyprojekt (16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM rendelet 13. (8)), kiemelt projekt esetében, és olyan projektek esetében, ahol a Kormány jóváhagyása szükséges a döntéshez (ilyenkor a szakmai miniszterre utalást törölni kell.) 7 Kizárólag nagyprojekt esetén (16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM rendelet 16. (1))

2 A jelen Támogatási Szerzıdés mellékletét képezi, és a Szerzıdı Felekre kötelezı érvényő minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, mőszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat mellékleteként benyújtott, nagyprojekt esetében az Európai Bizottsághoz benyújtott támogatási kérelem 8 és az Európai Bizottság határozata 9, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerzıdéshez Szerzıdés tárgya 2.1. Az Elızményekben meghatározottak szerint Szerzıdı Felek az alábbi Támogatási Szerzıdést (a továbbiakban Szerzıdés) kötik: A Szerzıdés tárgya a címő, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában 11 rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a Alapból és hazai központi költségvetési elıirányzatból vissza nem térítendı támogatás formájában történı finanszírozása A Kedvezményezett a jelen Szerzıdés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Projektet az Európai Bizottság határozatában foglaltak szerint valósítja meg. 12 Kedvezményezett kötelezi magát arra a jelen Szerzıdés aláírásával, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen, kellı alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, illetve a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott elıírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Közremőködı Szervezetet, az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egységet (a továbbiakban EKKE), és a Támogatót bevonja A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Közremőködı Szervezetnek minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Szerzıdésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget A Kedvezményezett köteles biztosítani, hogy Projekt megvalósításával összefüggésben keletkezı tervek, tanulmányok, stb. tekintetében jogosulttá váljon az érintett szerzıi és iparjogvédelmi jogoknak a Projekt érdekében, illetve a jelen Szerzıdés teljesítésének keretén belül történı korlátlan felhasználására Kizárólag nagyprojekt esetében 9 Kizárólag nagyprojekt esetében 10 Amennyiben a felsorolt dokumentumok nem relevánsak, a bekezdést ki lehet húzni. Ha részben relevánsak, a nem szükséges dokumentumokra utalásokat kell kihúzni. Jogi személyiséggel rendelkezı társulást vagy többcélú kistérségi társulást akkor kell létrehozni, ha a támogatás összege az 1 mrd forintot meghaladja, és a projekt kedvezményezettje egynél több önkormányzat. A társulási megállapodást már a projekt javaslat mellékleteként be kell nyújtani. (16/2006. (XII. 28.) e. r. 11. (1) e) 11 Amennyiben a pályázathoz képest eltérésekkel vagy módosításokkal kell megvalósítani a projektet. 12 Csak nagyprojekt esetében. 13 Ha a konkrét projekt esetében nem releváns, törölni kell (pl. nem beruházási projektek)

3 2.5. A jelen Szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi az Általános Szerzıdési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendı támogatási szerzıdésekhez (továbbiakban ÁSZF) amelyet a Közremőködı Szervezet a jelen Szerzıdéssel egyidejőleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére. 3. A Projekt megvalósításának idıbeli ütemezése és helyszíne 3.1. A Projekt kezdete A Projekt megvalósítási idıszakának tervezett kezdı idıpontja:... év hó. nap. 14 Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdı idıpontja a tervezett idıponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalósításának kezdı idıpontja azonban nem lehet késıbbi, mint a tervezett idıponttól számított három hónap Költségek elszámolhatóságának kezdete 15 A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdı idıpontját a felhívás határozza meg. 16 A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdı idıpontja:... év hó. nap 17. A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdı idıpontja a projekt javaslat befogadásának napja. A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdı idıpontja a támogatásról hozott döntés napja. 18 A Projekt keretében az ezt követıen felmerült és kifizetett kiadásokat lehet elszámolni A Projekt megvalósítása, befejezése és lezárása A Projekt megvalósításának határideje:... év hó. nap 19, illetve a mindenkor hatályos Európai Bizottsági Határozatban rögzített határidı 20. A Projekt megvalósításának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban meghatározott feladat, cél szerzıdésszerően teljesült és a teljesülésekhez kapcsolódó ráfordítások pénzügyi rendezése megtörtént. A támogatás terhére a Projekt megvalósításának határidejéig felmerült és kifizetett költségek számolhatók el. A befejezési idıpontot követıen keletkezett illetve kifizetett költségre támogatás nem folyósítható. 14 Projekt adatlap szerinti kezdı idıpont, vagy amennyiben a szerzıdéskötésig ez módosul (mert pl. a kedvezményezett a projektet az elbírálásig nem kezdi meg) a módosított kezdı idıpont. 15 A megadott szövegváltozatok közül kell választani, az adott kiírás sajátosságainak megfelelıen, a többi alternatívát ki kell húzni. 16 Pályázatos konstrukciók esetében, és ahol az elszámolhatóság kezdetét egyértelmően szabályozza a kiírás. 17 Abban az esetben, ha az elszámolhatóság kezdetét más dokumentum (pl. felhívás) nem szabályozza. Pl. nagyprojektek esetén. Az elszámolhatóság kezdı idıpontja leghamarabb december 20 lehet, az operatív programoknak az Európai Bizottsághoz történı benyújtásának napja. 18 Automatikus pályázat esetén. 19 Projekt adatlap szerinti befejezési idıpont, illetve a következı bekezdésre tekintettel meghatározott idıpont. 20 Kizárólag nagyprojekt esetében.

4 Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje közvetlen szállítónak teljesítendı kifizetési módnál a Projekt megvalósításának határidejét megelızı 60 (hatvan) naptári nap, a Kedvezményezett részére utólag történı kifizetési módozatoknál a Projekt megvalósításának határidejét követı egy hónap. A zárójelentés benyújtásának határideje: a Projekt megvalósításának határidejét követı egy hónap. A Projekt akkor tekinthetı befejezettnek, ha a Közremőködı Szervezet a Kedvezményezett zárójelentését elfogadta és az utolsó kifizetési kérelem alapján a támogatást átutalta A Projekt akkor tekinthetı lezártnak, ha a jelen Szerzıdésben vállalt valamennyi kötelezettség - hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelıen 21 - teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeirıl szóló beszámolója (utolsó projekt fenntartási jelentés) benyújtását követıen annak Közremőködıs Szervezet általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy a zárójegyzıkönyv elkészült Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet. (település, utca, házszám, helyrajzi szám) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt a fenntartási idıszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja/üzemelteti A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege 4.1. A Projekt összköltsége A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége. ezer Ft, azaz.. ezer forint. Ha a Projekt összköltsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerzıdésben foglalt támogatási összegre jogosult, 23 ha a költségnövekedés oka a mőszaki tartalom Kedvezményezett általi változtatása vagy a Projektnek a tervezettnél lassabb megvalósulása. Amennyiben a költségnövekedés a Kedvezményezett által nem befolyásolható körülmény miatt növekedett meg, a Kedvezményezett kérelmezheti a jelen Szerzıdés módosítását. A módosításra irányuló kérelemben a Kedvezményezett köteles részletesen bemutatni és számszerősíteni a költségnövekmény okait. Kedvezményezett a jelen Szerzıdés aláírásával tudomásul veszi, hogy a támogatás növelésérıl a Kormány jogosult dönteni. Egyben tudomásul veszi, hogy az általa biztosított saját forrás aránya a Projekt támogatásának növelése esetén sem csökkenhet Ha a hatósági engedély nem releváns (pl. ESZA foglalkoztatási projektek), a hatósági engedélyekre való hivatkozást törölni kell. 22 Kizárólag gépbeszerzésre irányuló projektek esetén. Egyéb esetben a bekezdést törölni kell. 23 Innentıl kizárólag nagyprojekt esetében alkalmazandó. 24 A bekezdést kizárólag nagyprojekt esetén kell alkalmazni.

5 4.2. A Projekt elszámolható költségei A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható költsége. ezer Ft, azaz.. ezer forint. A Projekt elszámolható költségeit az 1. számú melléklet tartalmazza. Csak az Európai Bizottság határozatában elfogadott költségek számolhatóak el. Egyéb költség elszámolására a Kedvezményezett akkor sem jogosult, ha az a Projekt megvalósítása érdekében merült fel. 25 Építési beruházás esetén a Kedvezményezett a projekt tartalék terhére köteles a beruházás becsült értékének maximum 8%-át kitevı szerzıdéses tartalékot kikötni. A jóváhagyott projekt tartalék fennmaradó részét a Közremőködı Szervezet elızetes jóváhagyásával használhatja fel a Projekt érdekében felmerülı többletkiadásokra. 26 Az elszámolható költségek részletezését a jelen Szerzıdés 2. sz. 27 melléklete tartalmazza A Projekthez felhasználásra kerülı források A Projekthez felhasználására kerülı források részletes bontását a jelen Szerzıdés 3. sz. melléklete tartalmazza A támogatás összege és mértéke A támogatás mértéke a Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható költségének. %-a, de legfeljebb.. ezer Ft, azaz.. ezer forint. Amennyiben a jelen Szerzıdés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerzıdés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerzıdés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerzıdı Felek minden külön nyilatkozata, szerzıdés-módosítása nélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken, a támogatás összege is csökken, amennyiben az ÁFA mértéke nı, a támogatás összege nem növelhetı. Amennyiben a Kedvezményezettet a jelen Szerzıdés szerint megilletı támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli. Támogatás intenzitása: % 28. Amennyiben az igénybe vehetı, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett errıl a Közremőködı Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles. Ha a támogatás kifizetése az ÁSZF a) pontja alapján történik, 1 milliárd forintot meghaladó támogatás esetén kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha abban az igényelt támogatás összege meghaladja a összeget, de legalább a megítélt támogatás 2 %-át. A kifizetés igénylésének szabályait az ÁSZF tartalmazza. 25 Kizárólag nagyprojekt esetén 26 Építési beruházások esetén, amennyiben van projekt tartalék. 27 A melléklet tartalmazza, hogy adott projekt keretében milyen típusú költségek számolhatók el. Ilyen pl. a létesítmény és gépjegyzék. 28 A Projekthez nyújtott összes támogatás %-os aránya. 29 A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. (6) bekezdése szerint 1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló projekt esetében a támogatási szerzıdésben kell meghatározni azt az összeget, amelynél kevesebb

6 5. A Projekt megvalósításának számszerősíthetı eredményei évek szerint A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben meghatározott számszerősíthetı eredmények/mutatók/indikátorok 30 elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerősíthetı eredményeket teljesíteni köteles. 6. Biztosítékadási kötelezettség: Kedvezményezett a jelen Szerzıdés 5 sz. 31 mellékletében meghatározott biztosítéko(ka)t nyújtja. A 5 sz. melléklet az ÁSZF, a felhívás, valamint a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti szabályszerő benyújtásától válik a jelen Szerzıdés részévé. 7. Záró rendelkezések 7.1. Jelen Szerzıdés oldalon és. db eredeti példányban készült. A jelen Szerzıdéshez csatolt 6/7 32 db melléklet, és a jelen Szerzıdéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerzıdésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek a Szerzıdés elválaszthatatlan részeit képezik. Ha a Projektet több kedvezményezett valósítja meg (konzorcium), a kedvezményezettek egymás közti, valamint a Közremőködı Szervezet, illetve a Támogató és a kedvezményezettek közti viszonyokat a Szerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezı konzorciumi együttmőködési megállapodás tartalmazza A Kedvezményezett a jelen Szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerzıdés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat ismeri és magára nézve kötelezınek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerzıdés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak Amennyiben a Támogató vagy a Közremőködı Szervezet bármely, a jelen Szerzıdés alapján keletkezı bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez formanyomtatvány használatát írja elı (így különösen a 3.1 pont szerinti bejelentés, elılegigénylés, stb.) a Kedvezményezett a bejelentést, jelentéstételt, tájékoztatást kizárólag a formanyomtatvány kitöltésével teljesítheti A Szerzıdı Felek és a Támogató 34 a jelen Szerzıdés idıtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevérıl, postacímérıl, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcímérıl a jelen Szerzıdés aláírásával egyidejőleg, változás esetén pedig a változást követıen haladéktalanul tájékoztatják egymást. összegrıl kifizetési kérelem nem nyújtható be. Olyan projekt(ek) esetében, amely az 1 milliárd forintot nem haladja meg, a mondatot ki lehet húzni. 30 Választható 31 A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint a kedvezményezettek különbözı biztosítékokat nyújthatnak be a kötelezı biztosítékok mellett. A melléklet fogja meghatározni, hogy a kedvezményezett milyen biztosítékot nyújt. Amennyiben adott kedvezményezetti csoport nem köteles biztosíték semmilyen biztosíték nyújtására, a biztosítékokra vonatkozó rendelkezést el lehet hagyni a támogatási szerzıdésbıl. 32 Konzorcium esetén 7 melléklet, egyébként Ha nem konzorciális a pályázat, ezt a bekezdést törölni kell. 34 Ha az IH is szeretne kapcsolattartót kijelölni, pl. nagyberuházások esetén

7 7.5. Kedvezményezett a jelen Szerzıdésben rögzített azonosító adataiban, illetve a jelen Szerzıdés teljesítésével összefüggı adataiban bekövetkezett minden változást haladéktalanul köteles bejelenteni a Közremőködı Szervezet részére. A fenti adatokban bekövetkezı változások a jogszabályokban, illetve a jelen Szerzıdésben foglalt kivételektıl eltekintve nem igénylik a jelen Szerzıdés módosítását. A projekt adatlaphoz benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt tényekben bekövetkezı valamennyi változást a Kedvezményezett annak bekövetkeztét követıen haladéktalanul köteles bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot csatolni. A bejelentési kötelezettség fentiek szerinti teljesítésének elmulasztása szerzıdésszegésnek minısül A Kedvezményezett és a Közremőködı Szervezet hivatalos kommunikációja szerzıdéstıl való elállás esetében személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg A jelen Szerzıdés hatályba lépésének napja megegyezik a szerzıdést kötı felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával Kedvezményezett kijelenti, hogy a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény elıírásainak megfelelıen a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelıs, illetve a Projekt megvalósításában résztvevı személyek, személyes adataiknak a Támogató és a Közremőködı Szervezet által történı kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelı kezelése az érintettek hozzájárulásával történik Jelen Szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései és az Európai Bizottságnak a Projektre vonatkozó határozata 35 az irányadók Kedvezményezett jelen Szerzıdés aláírásával visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a projekt adatlaphoz becsatolt valamennyi nyilatkozata a jelen Szerzıdés hatálya alatt változatlan formában hatályban marad és az abban foglaltak a jelen Szerzıdés hatálya alatt rá nézve kötelezı érvényőek. Kedvezményezett jelen nyilatkozatára tekintettel kijelenti, hogy a projekt adatlap és annak mellékletét képezı valamennyi nyilatkozat, dokumentum egyben a jelen Szerzıdés mellékletét is képezi, függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerzıdéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen Szerzıdés bevezetı részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerzıdés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselı(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részérıl a jelen Szerzıdés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemő olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részérıl megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerzıdés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 35 Kizárólag nagyprojekt esetén kell az Európai Bizottság határozatára utalni.

8 7.12. Jelen Szerzıdéshez kapcsolódó jogviták esetére Szerzıdı Felek a.. 36 Bíróság, illetve értékhatártól függıen a Bíróság illetékességét kötik ki Jelen Szerzıdés hatályát veszti, ha az arra vonatkozó Támogatási Kérelmet az Európai Bizottság elutasítja. 37 Szerzıdı Felek a jelen Szerzıdést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezıt aláírták. Kedvezményezett P.H. Kelt, 200 év hónap napján.. Közremőködı Szervezet P.H. Kelt, 200 év hónap napján. Ellenjegyzem 38 :. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség P.H. Kelt, 200 év hónap napján. Kötelezıen csatolandó mellékletek: 1. sz. melléklet A Projekt elszámolható költségei 2. sz. melléklet Elszámolható költségek részletezése 3. sz. melléklet Források 4. sz. melléklet A Projekt számszerősíthetı eredményei 5. sz. melléklet Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerzıdések, megállapodások 6. sz. melléklet eltérések listája 36 Itt célszerő a közremőködı szervezet székhelye szerinti helyi, illetve megyei bíróság illetékességét kikötni, de nagyobb volumenő infrastrukturális beruházás esetén indokolt lehet az ingatlan fekvése szerinti bíróságok illetékességét kikötni. Ez utóbbi hátránya, hogy jogvita esetén a budapesti székhelyő közremőködı szervezet, illetve irányító hatóság munkatársának és/vagy jogi képviselıjének adott esetben távoli megyébe kell utazni. 37 Kizárólag nagyprojekt esetén 38 Kizárólag nagyprojekt esetén (16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM rendelet 15. (1)

9 1. sz. melléklet Elszámolható költségek 39 Év Összesen: Költség Összes 39 Az 1. sz. melléklet formája indikatív, a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet mellékletének 4.1 táblázatával egyezik meg. A szerzıdés elkészítésekor a ténylegesen alkalmazott projekt adatlap vonatkozó táblázatát kell mellékletként beilleszteni.

10 4. sz. melléklet Elszámolható költségek részletezése

11 3. sz. melléklet Források 40 Forrás Ft % I. saját forrás 1/1. a Kedvezményezett hozzájárulása 1/2. partnerek hozzájárulása 1/3. bankhitel II. egyéb támogatás:... III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás Összesen 100% 40 A 3. sz. melléklet formája indikatív, a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet mellékletének 4.2 táblázatával egyezik meg. A szerzıdés elkészítésekor a ténylegesen alkalmazott projekt adatlap vonatkozó táblázatát kell mellékletként beilleszteni.

12 4. sz. melléklet A Projekt számszerősíthetı eredményei 41 Mutató Kiinduló érték A 4. sz. melléklet formája indikatív, a szerzıdés elkészítésekor a ténylegesen alkalmazott projekt adatlap számszerősíthetı eredményekre (indikátorokra) vonatkozó táblázatát kell mellékletként beilleszteni.

13 Általános Szerzıdési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendı támogatási szerzıdésekhez 1.1. Általános rendelkezések 1.2. Jelen Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya a II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel megkötött valamennyi támogatási szerzıdésre (a továbbiakban Szerzıdés) kiterjed Az ÁSZF szerzıdési feltételnek minısülnek, amelyeket a Kedvezményezett az adott támogatás igénybevételére vonatkozó Szerzıdés aláírásakor fogad el Amennyiben az ÁSZF és a Szerzıdés azonos tárgyú elıírásai között bármilyen eltérés van, ez utóbbi rendelkezései lesznek irányadók Jelen Általános Szerzıdési Feltételekben használt fogalmak a Szerzıdésben foglaltak szerint értelmezendık. 2. Projekt Végrehajtási Egység 2.1. Amennyiben a Támogató a felhívásban elıírta 42, a Kedvezményezett a Projekt lebonyolításáért felelıs projekt végrehajtási egységet (a továbbiakban PVE) köteles létrehozni. A Kedvezményezett a Szerzıdés hatályba lépésétıl számított legkésıbb egy hónapon belül köteles értesítést küldeni a Közremőködı Szervezet részére, amelyben beszámol a PVE felállításáról, szervezeti elhelyezkedésérıl és struktúrájáról, az egységet alkotó munkatársak munkajogi státuszáról és szakmai hátterérıl (önéletrajz), valamint a mőködtetés feltételeinek biztosításának módjáról A Kedvezményezett köteles a PVE mőködésének biztosítására a Projekt teljes megvalósítása alatt, mely kötelezettség teljesítésérıl a helyszíni ellenırzések során a Közremőködı Szervezet jogosult meggyızıdni. A PVE munkatársainak változásáról a Kedvezményezett a változást követı 5 munkanapon belül tájékoztatja a Közremőködı Szervezetet. 3. Projekt megvalósításhoz kapcsolódó beszámolási/ jelentéstételi kötelezettségek 3.1. A Kedvezményezett a Szerzıdés megkötésétıl hat havonta legalább egy alkalommal köteles elektronikusan elırehaladási jelentést benyújtani a Közremőködı Szervezet részére. Az elırehaladási jelentés formanyomtatványa a Támogató honlapjáról letölthetı (www.nfu.gov.hu). Amennyiben az elırehaladási jelentés elektronikus aláírással nem hitelesíthetı, az elırehaladási jelentést a Kedvezményezett papír alapon is benyújtja. 43 Amennyiben a támogatás nem éri el a 10 millió forintot, vagy a Projekt megvalósításának idıtartama nem éri el az egy évet, a Kedvezményezett egyetlen elırehaladási jelentést (záró jelentés) nyújt be a Közremőködı Szervezethez. 42 Általában nagyberuházások esetén. 43 Amennyiben a mondat nem releváns a konkrét projekt esetében, a mondat törlendı.

14 3.2. Az elırehaladási jelentéshez csatolni kell: - az elırehaladást igazoló dokumentumokat (pl. beruházásról készített fényképek 44, kiadvány egy példánya, tanfolyam jelenléti ívének másolata, stb.), - a lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívását, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegezést, jogorvoslat esetén a Közbeszerzési Döntıbizottság határozatát, valamint, amennyiben a Kbt. azt elıírta, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolását. - a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumokat (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényrıl készített fénykép, kiadvány egy példánya, sajtóhirdetések, rádió vagy TV megjelenés esetén szpot elektronikus formátumban, valamint minden egyéb tájékoztatással és nyilvánossággal összefüggı dokumentum stb.) A Közremőködı Szervezet és a Támogató ezen kívül bármikor jogosult a Kedvezményezettıl a Projektre vonatkozóan bármilyen információt kérni, a Kedvezményezett pedig köteles azt megadni A Kedvezményezett a Szerzıdésben megjelölt idıpontban zárójelentést nyújt be a Közremőködı Szervezethez (a zárójelentés formanyomtatványa letölthetı a Támogató honlapjáról) A beruházás fizikai megvalósításának befejezésétıl számított 5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig 46, a Kedvezményezettnek projekt fenntartási jelentésben kell beszámolnia a szerzıdés teljesülésérıl, a projekt mőködtetése során tervezett és az elért számszerősíthetı eredményekrıl. Kedvezményezett fenntartási jelentés beadására a Szerzıdés hatálya alatt évente egyszer, a mérleg benyújtási határidejétıl számított 15 napon belül kötelezett. A fenntartási idıszak kezdı napja a beruházás fizikai megvalósítását követı naptári év elsı napja./ Amennyiben a Kedvezményezettnek továbbfoglalkoztatási kötelezettsége áll fenn, akkor a Projekt befejezetését követıen az útmutatóban meghatározott idıpontban a kötelezettség teljesítésérıl be kell számolnia a Közremőködı Szervezetnek. A létrehozott humán fejlesztésrıl a Projekt befejezését követıen a Kedvezményezett évente köteles jelentést készíteni és benyújtani a Közremőködı Szervezet részére. 4. Biztosítékok A Kedvezményezett a Szerzıdés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll az ÁSZF Kizárás a pályázati lehetıségekbıl 9.7. pontban meghatározott kizárás hatálya alatt A Kedvezményezett a Szerzıdés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött Projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, illetve amely a Kedvezményezett biztosítékadását korlátozza A Kedvezményezett köteles a fejlesztés tárgyára elidegenítési és terhelési tilalmat alapítani. 44 Nem beruházási projektek esetén törölni kell. 45 Beruházási projektek esetén a második verziót törölni kell, nem beruházási projekt esetén az elsı verziót kell törölni. A 2. verziót akkor kell használni, ha a kedvezményezettnek a kiírás értelmáben továbbfoglalkoztatási kötelezettsége áll fenn. 46 Ha a kedvezményezett nem kkv, az erre vonatkozó utalást törölni lehet. 47 Ha a kedvezményezett nem köteles biztosítékot nyújtani, akkor a pont törölhetı, kivéve azokat a pontokat, amelyeket minden kedvezményezettnek teljesíteni kell ( )

15 A Kedvezményezett bármelyik bankszámlája megszüntetésérıl vagy új bankszámla megnyitásáról a megszüntetéstıl, illetve a megnyitástól számított nyolc napon belül köteles a Közremőködı Szervezetet tájékoztatni, és ezzel egyidejőleg az új bankszámlára vonatkozó, a számlavezetı hitelintézet által visszaigazolt azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazó levelet a Közremőködı Szervezet részére átadni, kivéve, ha a Kedvezményezett bankgaranciát ajánlott fel biztosítékként. Amennyiben a Kedvezményezett bankgaranciát ajánlott fel biztosítékként, és azt jogszabályban meghatározott módon cserélni kívánja, köteles valamennyi, Magyarországon vezetett bankszámlája tekintetében azonnali beszedési megbízás érvényesítésének jogára felhatalmazást adni az új biztosíték benyújtásával egyidejőleg. 49 A Kedvezményezett jelen Szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a Projekt részben vagy egészben meghiúsul, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást visszafizeti. A Kedvezményezett a jelen Szerzıdés aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben visszafizetési kötelezettségét elmulasztja, a visszafizetendı támogatás összegére a Közremőködı Szervezet azonnali beszedési megbízást nyújt be a Kedvezményezett költségvetési számlájára. A Kedvezményezett jelen Szerzıdés aláírásával vállalja, hogy a költségvetési számláját vezetı pénzintézetet a jelen Szerzıdés aláírását követıen haladéktalanul tájékoztatja a jelen pontban foglalt kijelentésérıl./ 50 A Kedvezményezett jelen Szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a Projekt részben vagy egészben meghiúsul, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást visszafizeti. A kedvezményezett a jelen Szerzıdés aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben visszafizetési kötelezettségét elmulasztja, a visszafizetendı támogatás a számára a központi költségvetésbıl biztosított támogatásból levonásra kerül A támogatás (beleértve az elıleget) folyósítására mindaddig nem kerülhet sor, amíg a biztosítékok a Szerzıdésben meghatározottak és a jogszabályokban foglaltak szerint rendelkezésre nem állnak. Amennyiben a Kedvezményezett a Szerzıdés megkötésétıl számított legkésıbb egy éven belül nem igazolja, hogy a biztosítékok rendelkezésre állnak, a Közremőködı Szervezet a Szerzıdéstıl elállhat A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a támogatás összegét, a pályázati útmutatóban meghatározottak szerint Amennyiben a Szerzıdés módosításra kerül, a biztosítékokra vonatkozó dokumentumokat is szükség esetén módosítani, kiegészíteni kell. 48 Ha a kedvezményezett a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. (3) pontja szerint mentesül az inkasszó nyújtása alól, a mondatot törölni kell /2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. (1) ca) pontja szerinti kedvezményezett esetében /2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. (1) cb) pontja szerinti kedvezményezett esetében

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) Budapest, Váci út 45. 1134 Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» «hsz» Tárgy: Támogatási

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése" című

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

12. sz. melleklet. Elolegigenylesrol szolo nyilatkozat

12. sz. melleklet. Elolegigenylesrol szolo nyilatkozat 12. sz. melleklet Elolegigenylesrol szolo nyilatkozat NYILATKOZAT Alulirott Dekan Janos polgarmester Hereg Kozseg Onkormanyzata neveben nyilatkozom, hogy az elolegigenylesrol szolo nyilatkozat palyazatomra

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. TRESZNER Villamosipari, Szolgáltató Kft. Pécs Budapest, 2009.08.13. Hársfa u. 48. Iktatószám: K-2009-GOP-2.1.1-09/B.-0156309 7627 Tárgy: Szerződéskötés feltételei Tisztelt Pályázó! Hivatkozással a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" Azonosító szám : KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l ~PR.QRÉGIÓ Nemzell Fe]lem'll 0gynök$ét l www.u)szochonyltorv.9

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. Szerződés száma: «PKR szerződésszám» Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) Postacím:

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Hirdetmény száma: K.É. 19070/2009. Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása. 2009. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Készült a 2011. február 9-ét megel z en megjelent pályázati

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT ALFÖLD-FAKTORING PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT. ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályba lépés dátuma: 2012. április 18. Kibocsátó: Alföld-Faktoring Zrt. Igazgatósága I.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelı a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részbıl áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelı a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részbıl áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fıvárosi Vízmővek Zártkörően Mőködı Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Hatályba lép: 2012. április 17-én

Hatályba lép: 2012. április 17-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 15/2012.(IV.17) számú határozatával

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja:... 3 2. A Szabályzat hatálya:... 3 3. Alkalmazott fıbb jogszabályok... 3 4. Közbeszerzési alapelvek... 4 5. Közbeszerzési

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával elısegítse az államháztartás kívánatos pénzügyi egyensúlyát; figyelemmel

Részletesebben