(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel."

Átírás

1 Szerződés száma: «PKR szerződésszám» Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca ), mint támogató (továbbiakban: Támogató) Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1. Székhely: 1011 Budapest, Fő utca Törzsszám (PIR): Adószám: másrészről «palyazo_neve», mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett), Postacím: «posta_irsz» «posta_helyseg», «posta_utca» «posta_hsz» Székhely: «szekhely_irsz» «szekhely_helyseg», «szekhely_utca» «szekhely_hsz» Cégjegyzékszám/alapító okirat/vállalkozói igazolvány száma: «cegjegyzek» Adószám/adóazonosító jel: «adoszam» Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: «Támogatás utalására kijelölt számlaszám» Cégjegyzésre jogosult képviselője: (Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. 1. Előzmények A Kedvezményezett «PKR szerződésszám» azonosító számon regisztrált, «benyújtás_datum» napon Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása (PIAC_13) tárgyú pályázati kiírásra pályaművet nyújtott be, amelyet a Támogató támogatásban részesített. A Támogató <<döntés dátuma>>-n kelt döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. 2. Szerződés tárgya 2.1. Az Előzményekben meghatározottak alapján a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik: A Szerződés tárgya a «projekt_címe» című, a pályaműben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. «azonositoszam» 1

2 Az 56/2011.(XII.31) NGM rendelet alapján a támogatott tevékenység szakfeladatrend szerinti besorolása: «szakfeladatkód» Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a pályázati adatlap, az Általános Szerződési Feltételek a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez (továbbiakban: ÁSZF), amelyet a MAG- Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (továbbiakban: Közreműködő Szervezet) a jelen Szerződéssel egyidejűleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére. 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne 3.1. A Projekt futamideje A Szerződő Felek rögzítik, hogy a projekt megvalósítása <<projekt szerz.terv kezd. dátum>> napjától <<projekt szerz. terv vége dátum>> napjáig tart. A projekt kezdetétől a szerződés hatálya alatt eltérni nem, a projekt végétől csak rendkívül indokolt esetben, szerződésmódosítás alapján, a támogató előzetes engedélyével lehet Költségek elszámolhatóságának kezdete A Projekt keretében a 3.1. pontban meghatározott projekt kezdő időpontot követően felmerült és kifizetett költségeket lehet elszámolni, mind a saját-, mind a támogatás terhére. A Kedvezményezett a Szerződés módosítását köteles kezdeményezni, a tervezett befejezést megelőzően 30 nappal, ha a Projekt megvalósításának befejezése a hatályos támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest késik. A Kedvezményezett haladéktalanul, de a körülmény felmerülését követő legkésőbb 8 napon belül köteles jelenteni a Közreműködő Szervezetnek minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget A munkaszakaszonkénti pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtása A munkaszakaszok befejezési határidejét követően 30 napon belül a Kedvezményezett pénzügyi és szakmai beszámolót, valamint azok mellékleteit köteles benyújtani a Közreműködő Szervezethez Projekt munka befejezése A záró beszámoló és a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje a projekt befejezési határidejét követő 30. nap. «azonositoszam» 2

3 A projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott záró beszámolóját (elszámolás és szakmai beszámoló) a Közreműködő Szervezet jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént Projekt fenntartási kötelezettség A Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatott fejlesztéssel létrehozott kapacitásokat, és technológiai fejlesztéseket a projekt szakmai zárását követő min. 3. évig az adott régióban fenntartja és üzemelteti, ideértve a projekt időtartama alatt iparjogvédelmi bejelentések esetében az ideiglenes vagy végleges oltalom fenntartását is Projekt zárás A projekt akkor tekinthető lezártnak, a) ha a támogatási szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a kedvezményezettnek további, a szerződésben, vagy a pályázati felhívásban meghatározott kötelezettsége nincs, és a projekt a pont szerint befejeződött, vagy b) ha a támogatási szerződés, vagy a pályázati felhívás a támogatott tevékenység befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz (fenntartási időszak meghatározásával), a támogatott projekt tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a támogató jóváhagyta, valamint a projektzáró levél elkészült Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín/helyszínek alatt valósítja meg, valamint ha a pályázati felhívás alapján fenntartási kötelezettsége van, ugyanitt fenntartja és üzemelteti a támogatott fejlesztéssel létrehozott kapacitásokat, és technológiai fejlesztéseket: «megval_irsz» «megval_helyseg», «megval_utca» «megval_hsz» «megval_hrsz» «megval_irsz» «megval_helyseg», «megval_utca» «megval_hsz» «megval_hrsz» 4. A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege 4.1. A Projekt összköltsége A Projekt összköltsége «megit_osszktg» Ft, azaz «megit_osszktg_szoveg» forint A Projekt elszámolható összköltségei és forrásai A Projekt elszámolható költségeit és forrásösszetételét a pályázati adatlap tartalmazza. «azonositoszam» 3

4 Ha a Projekt elszámolható összköltsége a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult A Projekthez felhasználásra kerülő források A saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat az egyes kifizetési igények benyújtásakor, az abban igényelt összeggel arányosan a Kedvezményezett köteles benyújtani A támogatás összege és mértéke A támogatás összege «megit_tam» Ft, azaz «megit_tam_szoveg» forint, melyből «de minimis»ft, azaz «de minimis szöveg»forint csekély összegű (de minimis) támogatás. Egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma a jelenlegi és az azt megelőző két pénzügyi év vonatkozásában nem haladhatja meg a eurónak, a közúti szállítási ágazatban a eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben a Kedvezményezettet a jelen Szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli. Támogatás intenzitása: «tam_int_ossz» % Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett erről a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles. 4.5 A támogatás összetétele A támogatás összegének 100%-a, vagyis «megit_tam» Ft, azaz «megit_tam_szoveg» forint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból származik Az előlegre vonatkozó előírások, a támogatás kifizetése, ütemezése A Támogató az előleget kérelemre, indokolt esetben engedélyezheti a finanszírozás ütemezésének figyelembevételével, a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló 146/2010. (IV.29.) Korm. Rendeletben, az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendeletben, a Pályázati Útmutatóban és a Pályázati Felhívásban foglalt előírások szerint az alábbi eltérésekkel: A Kedvezményezett részére indokolt esetben a szerződéskötést követő 30 napon belül a támogatás 50%-a kifizethető előlegként, A megnövekedett előleg a szerződés mellékletét képező adatlapban rögzített munkaszakaszok szerinti beszámolási és elszámolási kötelezettséget nem módosítja. «azonositoszam» 4

5 A Kedvezményezett az előlegigénylést az erre rendszeresített formanyomtatvány benyújtásával kezdeményezheti. A Kedvezményezett a támogatás összegével beleértve a felvett előleget is, valamint a saját forrás és egyéb forrás felhasználásával számol el az 2. számú melléklet nyomtatványainak megfelelő alkalmazásával. 5. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást pályázati adatlapon meghatározott számszerűsíthető eredmények, indikátorok célértékének elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket a vállalt határidőre köteles teljesíteni. 6. Záró rendelkezések 6.1. Jelen Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt valamennyi melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a pályázati adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényt, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletet és a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Továbbá tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen előlegigénylés, kifizetési igénylés, időszakos vagy záró beszámoló, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése stb.), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató és/vagy a Közreműködő Szervezet honlapjáról tölthetők le. Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződésből fakadó valamely kötelezettség teljesítésére elektronikus alkalmazást tesz lehetővé, szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A Kedvezményezett kapcsolattartójának adatait a pályázati adatlap tartalmazza. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást. «azonositoszam» 5

6 6.5. A Kedvezményezett a Közreműködő Szervezet felé irányuló hivatalos kommunikációja személyes dokumentum átadás/átvétellel, vagy tértivevényes levelekkel, nem hivatalos kommunikációja, azaz joghatást nem keletkeztető pontosítás, eljárásrendi kérdések tisztázása elektronikus ( , központi fax) úton valósulhat meg. A Támogató és a Kedvezményezett egymás irányába történő nyilatkozataik megtételére rendelkezésre álló határidők számítására a 146/2010. (IV.29.) Korm. rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával Kedvezményezett kijelenti, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény előírásainak megfelelően a pályaműben feltüntetett projektvezető, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését A Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló évi C. törvény, a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 146/2010 (IV.29.) Korm. rendelet, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irányadónak Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a pályázati adatlaphoz becsatolt valamennyi nyilatkozata a jelen Szerződés hatálya alatt változatlanul érvényes. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal, nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták... Kedvezményezett.. Támogató «azonositoszam» 6

7 «palyazo_neve» képviseletében: «kepviselo» P.H. Kelt:......, év... hónap... napján. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében: Horváth Attila Imre Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár P.H. Kelt: Budapest,.. napján... Ellenjegyzem: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében: Tóthné Fekete Mária Kutatási Fejlesztési Innovációs Főosztály Pénzügyi-lebonyolítási osztály P.H. Kelt: Budapest,.. napján. Kötelezően csatolandó mellékletek: 1. sz. melléklet A szakmai és pénzügyi beszámolóhoz, az előlegigényléshez, és a szerződésmódosításhoz szükséges formanyomtatványok, kitöltési útmutatók (MAG Zrt. honlapjáról letölthetők) 2. sz. melléklet- Projekt adatlap 3. sz. melléklet- Általános szerződési feltételek 4. sz. melléklet- Aláírási címpéldány 5. sz. melléklet- Felhatalmazói nyilatkozat beszedési megbízáshoz (inkasszóhoz) (Államháztartáson kívüli Kedvezményezettek esetén) «azonositoszam» 7

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

"Hereg, F6 ut felujftasa 0+358-0+900 km szelvenyek kozott" Azonosito szam: KDOP-4.2.1/B-09-2009-0007

Hereg, F6 ut felujftasa 0+358-0+900 km szelvenyek kozott Azonosito szam: KDOP-4.2.1/B-09-2009-0007 TAMOGATASI rr SZERZODES r "Hereg, F6 ut felujftasa 0+358-0+900 km szelvenyek kozott" Azonosito szam: KDOP-4.2.1/B-09-2009-0007 1 il y/ F ti i E s z T < s' tervj * * # # * * * * * * * * Kozep-Dunantuli

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495 MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495 A Kormány 69/2015. (III. 30.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a 2007 2013 programozási időszak zárásával összefüggő módosításáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 2015. május. 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A pályázati kiírás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, .. Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

A. KÖZVETÍTŐK FELKÉSZÜLÉSE A PÁLYÁZATOK KEZELÉSÉRE

A. KÖZVETÍTŐK FELKÉSZÜLÉSE A PÁLYÁZATOK KEZELÉSÉRE A Kombinált Mikrohitel Program (KMH) keretében nyújtott támogatások és hitelek eljárásrendje Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens továbbá a Közép-Magyarországi

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Megfelelő? Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben