HR hírlevél január

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HR hírlevél 2010. január"

Átírás

1 HR hírlevél január

2 januári KÖSZÖNTŐ Év eleji munkaügyi cikkünkben a szabadságolási terv készítésével foglalkozunk, mely a szabadságok tervezhetősége által jelentősen hozzájárul a munkajogi szabályoknak való jobb megfeleléshez. A vállalati kiadások szignifikáns hányadát a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek képezik, éppen ezért a foglalkoztatók számára nem mindegy, hogy a tényleges foglalkoztatás milyen formában, milyen feltételekkel valósul meg. A jelenlegi gazdasági helyzetben előszeretettel alkalmazzák a cégek a munkaerő kölcsönzés lehetőségét. Végül a 2009-es évben juttatott üdülési csekkek kapcsán felhívjuk a figyelmet a január 31-ig kötelezően teljesítendő adatszolgáltatásra, illetve az adatszolgáltatás kapcsán várható változásokra. MUNKAÜGY Jamniczky Andrea HR igazgató, partner Ne felejtsünk el év elején szabadságolási ütemtervet készíteni A Munka Törvénykönyve kimondja, hogy a munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadság illeti meg, amely alap és pótszabadságból áll. A hatályos szabályok szerint a szabadságság kiadását a munkavállaló meghallgatását követően - a munkáltató határozza meg, figyelemmel a fő szabályra, mely kimondja, hogy a szabadságot esedékességének évében kell kiadni. Azért, hogy a munkáltató maradéktalanul eleget tudjon tenni a szabadság tárgyévben történő kiadásával kapcsolatos kötelezettségének, célszerű az év elején egy olyan éves szabadságolási tervet készíteni, mely a foglalkoztatott munkavállalók szabadságolásának rendjét ütemezve biztosítja a szervezet zökkenőmentes működését is. Szabadságolási terv: nem kötelező, de célszerű Előrebocsátjuk, hogy szabadságolási terv készítése nem kötelező, így annak elkészítését, meglétét a munkaügyi hatóság nem is ellenőrzi. Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a szabadság megállapításával, kiadásával kapcsolatos szabályok megtartása a munkaügyi ellenőrzések tárgyát képezi, így ezzel összefüggésben a munkáltató köteles nyilvántartani a szabadság kiadásával, egyéb munkaidő kedvezményekkel kapcsolatos adatokat. A szabadságolás adminisztrációjával összefüggésben a hatályos munkaügyi szabályok csak a szabadság nyilvántartását írják elő kötelezettségként. A szabadság nyilvántartás formájára, tartalmára vonatkozóan a hatályos munkaügyi szabályok külön nem rendelkeznek, így a munkaügyi gyakorlat számos nyilvántartási formát alakított ki, melyeket a munkaügyi ellenőrzések elfogadnak, ha azok hitelesen és a valóságnak megfelelően tartják nyilván a szabadságolással kapcsolatos adatokat. Ugyanakkor a szabadságolási terv nem nyilvántartás, az abban foglaltak a munkajogi szabályoknak való jobb megfelelés érdekében elsősorban tervezhetőséget szolgálják. Ha a szabadságolási terv elkészítésébe a munkavállalók is bevonásra kerülnek - adott esetben egymást közt osztják be, hogy ki mikor kíván szabadságra menni - a foglalkoztató részben eleget tesz az Mt. azon előírásának is, mely kimondja, hogy az alapszabadság egynegyedét a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. Ha van üzemi tanács, kötelező a véleményeztetés Az Mt a kimondja, hogy üzemi tanácsot kell választani, minden olyan munkáltatónál, illetve a munkáltató minden olyan önálló telephelyén (részlegénél), ahol a munkavállalók létszáma az 50 főt meghaladja. Ahol a munkavállalók létszáma a 15 főt meghaladja, de az 51 főt nem éri el, üzemi megbízottat kell választani. Az üzemi megbízottra az üzemi tanács, illetve az üzemi tanács tagjára vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. E helyütt nem térünk ki az üzemi tanács működésének, jogkörének részletes ismertetésére, azonban kiemeljük, hogy az Mt. 65. (3) bekezdésének e) pontja kimondja, hogy a munkáltató köteles évente a szabadságolási tervet az üzemi tanáccsal véleményeztetni. Ugyanakkor azt is ki kell emelni, hogy a munkáltatót az üzemi tanács véleménye, javaslata nem köti, azt döntése alapján akár teljes egészében figyelmen kívül hagyhatja. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás Hírlevél január 02

3 El lehet-e térni a szabadságolási tervben foglaltaktól? A szabadságolási tervben foglaltaktól természetesen el lehet térni, továbbá javasolt az abban foglaltakat a nyári szabadságolások időszakában pontosítani, aktualizálni, figyelemmel az időközbeni megváltozott igényekre. Az eltérések kapcsán fontos kiemelni, hogy a munkavállaló szabadságának egynegyedével rendelkezik. A munkavállalónak szabadságigényét a szabadság kezdete előtt legkésőbb tizenöt nappal be kell jelentenie a munkáltató felé. Ha a munkavállalót érintő olyan körülmény merül fel, amely miatt a munkavégzési kötelezettség teljesítése számára személyi, illetőleg családi körülményeire tekintettel aránytalan vagy jelentős sérelemmel járna, a munkavállaló erről haladéktalanul értesíti a munkáltatót. Ebben az esetben a munkáltató az alapszabadság egynegyedéből összesen három munkanapot - legfeljebb három alkalommal - a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban, a tizenöt napos bejelentési határidőre vonatkozó szabály mellőzésével köteles kiadni. A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt egy hónappal közölni kell. Az időpontot a munkáltató csak rendkívül indokolt esetben változtathatja meg, és a munkavállalónak ezzel összefüggésben felmerült kárát, illetve költségeit köteles megtéríteni. Milyen szerepe lehet a szabadságolási tervnek egy munkaügyi ellenőrzés során? Bár a munkáltató által készített szabadságolási terv dokumentum megléte valóban nem képezi munkaügyi ellenőrzések tárgyát, azonban ez nem jelenti azt, hogy a szóban forgó dokumentumnak ne lenne gyakorlati jelentősége egy adott vizsgálat során. A munkaügyi hatóság ellenőrzési hatásköre teljes körű a szabadságok tekintetében, így jogosult a szabadságra vonatkozó valamennyi rendelkezés ellenőrzésére. Ugyanakkor a szabályok közül elsősorban a szabadság esedékességének évében történő kiadását vizsgálja az ellenőrzés. A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek, illetve a működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szabadságot legkésőbb az esedékesség évét követő év március 31-ig, kollektív szerződés rendelkezése esetén az esedékesség évét követő év június 30-ig, a munkavállaló betegsége vagy a személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül adja ki, ha az esedékesség éve eltelt. Lényegében a kivételesen fontos gazdasági érdeken a munkaszervezéstől független olyan körülményt kell érteni, melynek felmerülése esetén a rendes szabadságnak az esedékesség évében teljes mértékben történő kiadása a munkáltató gazdálkodását meghatározó módon hátrányosan befolyásolná. A Legfelsőbb Bíróság döntéseiben már többször rámutatott arra, hogy olyan esetben, ha a munkáltató a tárgyévet követő szabadságkiadásnál kivételesen fontos gazdasági érdekre hivatkozik, azt neki kell bizonyítania [LB Mfv. II /2005/4.] Ilyen bizonyítási szükséghelyzetben a munkáltató a szabadságolási tervvel, mint a munkaügyi ellenőrzésben általa becsatolt irati bizonyítékkal részben igazolni tudja, azon ügyféli nyilatkozatában kifejtetteket, hogy munkáltatóként tervezte a szabadságok tárgyévben történő kiadását, azonban kivételesen fontos gazdasági érdek, illetve a működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok miatt ez nem valósult meg. Hangsúlyozzuk, hogy a szabadságolási terv önmagában nem elég a kimentésre, a munkáltatónak hiteles és objektív módon kell igazolnia azt a munkaszervezéstől független, kivételesen fontos gazdasági érdeket, vagy a működési körét közvetlenül és súlyosan érintő okot, mely a szabadságok átvitelét indokolta. OUTSOURCING A gazdasági válság idején egyre jobban előtérbe kerül a munkaerő kölcsönzés lehetősége Általánosságban igaz, hogy a gazdasági válság következtében ágazattól függetlenül a piac átalakul. Az is közismert, hogy sajnálatos módon csökken a munkavállalók felvételének száma, a belső munkaerő állomány átcsoportosításra kerül, az elbocsátások korszakát éljük. A vállalati kiadások szignifikáns hányadát a foglalkoztatáshoz BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás Hírlevél január 03

4 kapcsolódó költségek képezik, éppen ezért a foglalkoztatók számára nem mindegy, hogy a tényleges foglalkoztatás milyen formában, milyen feltételekkel valósul meg. A jelenlegi gazdasági helyzetben előszeretettel alkalmazzák a cégek a munkaerő kölcsönzés lehetőségét. A kölcsönbeadó köteles a munkavállalóval írásba foglalt, kölcsönzésre irányuló munkaszerződést kötni, illetve bejelenteni, továbbá a szabadságra, a munkabérre, a munkaviszony megszüntetésére, valamint az érdekképviseleti jogok gyakorlására vonatkozó munkaügyi szabályokat megtartani. A kölcsönbevevő felel a kölcsönzött munkavállaló napi foglalkoztatásával összefüggő munkajogi előírások betartásáért, így a munkaidővel kapcsolatos adatok naprakész és eseményszerű vezetésért (jelenléti ív), a nők, a fiatalkorúak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáért, valamint a munkaidőre, pihenőidőre vonatkozó munkajogi garanciák megtartásáért. Tekintettel arra, hogy a kölcsönzött munkavállalót a ténylegesen foglalkoztató kölcsönbevevőnek nem kell állományba venni, így a foglalkoztatásával kapcsolatos költségek is magától értetődően kisebbek. A kölcsönbevevőt nem terheli folyamatos foglalkoztatási kötelezettség, illetve a hagyományos munkaviszonnyal együtt járó olyan költségek, mint a betegszabadság, bizonyos esetekben az állásidőre járó munkabér, szabadságolások, felmondási idő költsége. CAFETERIA Üdülési csekk adatszolgáltatás január 31-ig A munkáltató, kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyeknek évben ellenérték nélkül vagy engedménynyel juttatott üdülési csekkről. A munkaerő kölcsönzés, olyan atipikus foglalkoztatási forma, ahol a tipikusan kétpólusú foglalkoztatási jogviszonyba (mint amilyen a hagyományos munkaviszony) egy harmadik fél is belép. Lényegében olyan hárompólusú jogviszonyról van szó, melynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek átengedi. A kölcsönbeadó és a kölcsönbevevő között létrejött megállapodást írásba kell foglalni, mely megállapodásban rendelkezni kell a kölcsönzés időtartama, a munkavégzés helye, illetve az elvégzendő munka jellege, valamint az esetleges alkalmazási feltételek felől. A munkaerő kölcsönzés sajátossága a munkáltatói jogok gyakorlásának speciális rendje, vagyis olyan jogviszonyról beszélünk, ahol a munkáltatói jogok és kötelezettségek a kölcsönbeadó és a kölcsönbevevő között megoszlanak. A munkáltatót (kifizetőt) az Szja törvény 1. számú melléklete pontjának előírása szerint az üdülési csekkel kapcsolatosan adatszolgáltatási kötelezettség terheli. Adatszolgáltatás 2009 A korábbi évekhez hasonlóan január 31-ig kötelező a munkáltatók által a évben a munkatársaknak vagy azok közeli hozzátartozóinak (a házastárs, az egyenes-ágbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és nevelőszülő) jutatott üdülési csekkről az adóhatóság részére adatot szolgáltatni. Ennek módja egy elektronikus formanyomtatvány (09K53) kitöltése és beküldése a szükséges keretprogramok segítségével, melyek elérhetők az APEH honlapjáról. Az üdülési csekk adómentességével kapcsolatos szabályok közül kiemelten fontos, hogy a kifizető a juttatás adómentességét csak abban az esetben érvényesítheti, ha a juttatásban részesülő magánszemély által aláírt nyilatkozattal rendelkezik, mely alapján megállapítható az adómentesség. A nyilatkozatnak többek között a következőket kell tartalmaznia: a nyilatkozó magánszemély neve, BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás Hírlevél január 04

5 adóazonosító jele, általa az adott adóévben a nyilatkozatot megelőzően ellenérték nélkül átvett, illetve engedménnyel vásárolt üdülési csekk(ek) értéke, megfizetett ellenértéke, saját vagy törvényes képviselőjének aláírása A nyilatkozat másolatát a magánszemély köteles az elévülési időig megőrizni. Változás január 1-jétől, hogy 25%-os adóteher mellett az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba (a minimálbér 50%-áig) illetve önkéntes kölcsönös egészségpénztárba (a minimálbér 30%-áig) utalt foglalkoztatói/ munkáltatói hozzájárulás kedvezményes adózásának feltétele, hogy a magánszemély nyilatkozzon arról, hogy más juttatótól nem kapott az adóévben kedvezményesen adózó munkáltatói hozzájárulást. A nyilatkozatnak, mint például az üdülési csekk esetén, részletezett formai és tartalmi megkötése nincs. Adóhiány megállapítása Amennyiben az adatszolgáltatást követően az adóhatóság adóhiányt állapít meg, úgy a kifizető (munkáltató) fizeti meg az adót, ha nem rendelkezik, a fent említet nyilatkozattal. Ha azonban az adómentesség a valótlan nyilatkozat vagy annak másolatának bemutatásának hiányából nem érvényesíthető, úgy az adót és a késedelmi pótlékát a magánszemély fizeti meg. Adatszolgáltatás 2010-től 2010-től az üdülési csekkel kapcsolatos adatszolgáltatás átalakul. A korábbi K53-as nyomtatványt várhatóan felváltja majd a 1008-as nyomtatvány, mely segítségével havonta kell majd a juttatás 25%-os (a minimálbért értékig) adóterhét bevallani és megfizetni. A nyomtatvány és kitöltési segédlete az APEH honlapján, egyelőre tervezet formájában már elérhető. A fent említett nyomtatvány alkalmas lesz más, a cafeteria rendszerbe tartozó és 25%-os adóteherrel rendelkező juttatási elemekkel kapcsolatos adatszolgáltatására is. Önkéntes kölcsönös pénztári támogatások kötelező nyilatkoztatás Összeállításunk figyelemfelhívó jellegű és nem helyettesíti az ügyletek részletes vizsgálatát, mellyel kapcsolatban keresse tanácsadóinkat az alábbi elérhetőségeken: Jamniczky Andrea HR igazgató, partner Máriás Attila munkaügyi szaktanácsadó Nemes János HR menedzser, cafeteria tanácsadó Zórándy Nóra recruitment tanácsadó BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás Hírlevél január 05

HR HÍRLEVÉL. 2011. Augusztus

HR HÍRLEVÉL. 2011. Augusztus HR HÍRLEVÉL 2011. Augusztus MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban. Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák

Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban. Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 Munkaügyi dokumentumok... 5 Munkaügyi ellenőrzések

Részletesebben

Munkajogi tájékoztató

Munkajogi tájékoztató Munkajogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak E körben igyekszünk választ adni a legfontosabb munkavégzéssel összefüggő kérdésekre, mint: milyen formában dolgozhatok milyen formában foglalkoztathatok

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2006 Eddig megjelent kiadványaink: Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról Tájékoztató a szociális ellátásokról

Részletesebben

Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008.

Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008. Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008. SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2008. Szerzôk: Gárdián Szilvia Horváth Anna Dr. Laczkó Zsuzsa Sellei Anna Dr. Soltész

Részletesebben

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTÉSI ÉS MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL A 10 LEGFONTOSABB MUNKAÜGYI VÁLTOZÁS 2011 AUGUSZTUS

BÉRSZÁMFEJTÉSI ÉS MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL A 10 LEGFONTOSABB MUNKAÜGYI VÁLTOZÁS 2011 AUGUSZTUS BÉRSZÁMFEJTÉSI ÉS MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL A 10 LEGFONTOSABB MUNKAÜGYI VÁLTOZÁS 2011 AUGUSZTUS A Széll Kálmán-tervben kitűzött célok és azok elérését szolgáló intézkedések érdekében a Kormány számos területen

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ A KSZ hatályára, hatályba lépésére és hatályban tartására vonatkozó szabályok

Részletesebben

eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni lekötött tartalékot adott napi utolsó jegyzett árfolyamot fizetős

eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni lekötött tartalékot adott napi utolsó jegyzett árfolyamot fizetős Hírlevél 2010. /02. w w w. sinkatax.hu Változik a munkába járással kapcsolatos költségtérítés 2010. május 1-én lép hatályba a 39/2010.(II.26.) Kormányrendelet, amely a munkába járással kapcsolatos utazási

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2011. Március

HR HÍRLEVÉL. 2011. Március HR HÍRLEVÉL 2011. Március MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2010/4-5 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az elmúlt két hónap a jogalkotás területén sok újdonságot nem hozott, Országgyűlés által megalkotott jogszabályok a szolgáltatási területünket érintően nem

Részletesebben

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Veres Gábor A Minisztérium

Részletesebben

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kereset-kiegészítése

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kereset-kiegészítése A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kereset-kiegészítése A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti keresetkiegészítéséről szóló 316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében

Részletesebben

Munkaviszony, munkaszerződés

Munkaviszony, munkaszerződés A munkaszerződés megkötéséhez, munkaviszony létesítéséhez, béren kívüli juttatásokhoz, valamint gyeshez, gyedhez kapcsolódó olvasói kérdések és szakértői válaszok Tartalom Munkaviszony, munkaszerződés...

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI ágazati KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett szöveg

ÉPÍTŐIPARI ágazati KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett szöveg ÉPÍTŐIPARI ágazati KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett szöveg Budapest, 2009. december 02. 1 BEVEZETÉS Az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés (továbbiakban ÉÁKSZ),

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2011. December

HR HÍRLEVÉL. 2011. December HR HÍRLEVÉL 2011. December MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 5 1. A kollektív szerződés célja és tartalma... 5 2. A kollektív szerződés személyi és időbeli hatálya... 5 3. A kollektív

Részletesebben

A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban

A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím: jaraij@lab.hu Telefonszám: +36 1 433

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT!

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! Készült: a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága, valamint a Fővárosi Közgyűlés Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Béren kívüli juttatások

Béren kívüli juttatások Üzleti Navigátor Füzetek Begella Zoltánné - Badak Béla Béren kívüli juttatások Opten Kft. Budapest, 2007 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2012/2 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Mint azt az előző hírlevelünkben is jeleztük, jelentős módosítások történtek a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási ellátások területén, új közteherrel

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3 ALFA HÍRLEVÉL Az szakmai kiadványa 2009/3 Tisztelt Olvasó! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/3. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató kiadványunkat. Aktuális Hírlevelünkben

Részletesebben

AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL

AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL MUNKAVÁLLALÓ KÉZIKÖNYVE AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL Támogatóink: SZAKSZERVEZETED NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI: Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 3 I.MUNKASZERZŐDÉS... 4 I.1. Munkaviszony létesítése...

Részletesebben

KISOKOS AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÔL TUDNOD KELL. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

KISOKOS AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÔL TUDNOD KELL. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund KISOKOS AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÔL TUDNOD KELL EUROPEAN UNION European Regional Development Fund TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ ELÔSZÓ....................................................... 3. Tisztelt

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény 1 2010. április 1-jén lép hatályba, amely felváltja az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást,

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény 1 2010. április 1-jén lép hatályba, amely felváltja az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást,

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben