SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szeged szeptember

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya Az intézmény alapadatai Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelyei Alapító és a fenntartó neve és székhelye AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSI SZERKEZETE, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS, HATÁSKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSA A vezetők, a tagintézmények és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás Az intézmény szervezeti felépítése A székhelyintézmény és a tagintézmények közötti feladatmegosztás A székhelyintézmény feladata... 8 Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye Vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje és formája A székhelyintézménnyel és a tagintézményekkel való kapcsolattartás rendje Az intézmény képviselete A tagintézmények képviselete A kiadmányozási jogkör gyakorlása Kötelezettségvállalás, utalványozás Vezetői beosztások, a vezetők közötti feladatmegosztás Az intézmény intézményvezetője Intézményvezető-helyettesek A tanügyi intézményvezető-helyettes Az általános intézményvezető-helyettes A szakmai intézményvezető-helyettes A helyettesítés rendje Tagintézmények Tagintézmény-vezető Tagintézményvezető-helyettesek A vezetők és az intézményi közösségek közötti kapcsolattartás formája és rendje Az alkalmazotti közösség A nevelőtestület Intézményvezetőség Intézményi szintű munkaközösségek A vezetők és a székhely-/tagintézményi közösségek közötti kapcsolattartás formája és rendje A székhely-/tagintézményi alkalmazotti közösség A székhely-/tagintézményi nevelőtestület Az egy osztályban tanító pedagógusok közössége A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 2

3 Tartalomjegyzék A tagintézmény-vezetői testület A székhely-/tagintézményi fegyelmi bizottság A székhely-/tagintézmények szakmai munkaközösségei, együttműködésének és kapcsolattartásának rendje Az intézmény testületei A pedagógusok közösségei Társadalmi szervezetek, szakszervezetek iskolai tagszervezetei Közalkalmazotti tanács Intézményi Tanács A tanulók közösségei Osztály Diákbizottságok (ODB) Székhely-/tagintézmények Diákbizottsága (IDB) Székhely-/tagintézményi diákközgyűlés Intézményi Diákválasztmány (IDV) Székhely-/tagintézményi Diák Sportkör (ISK) A szülők közösségei Osztály Szülői Munkaközösségek (OSZMK) Székhely-/tagintézményi Szülői Munkaközösség (ISZMK) Intézményi Szülői Választmány (ISZV) Iskolaszék A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A külső kapcsolatok rendszere, formája, módja Az intézmény külső kapcsolatai A külső kapcsolattartás formája és módja Kapcsolattartás a gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel 48 A gyakorlati képzés formái Kapcsolattartás formái A szülőkkel való kapcsolattartás A szülők tájékoztatásának formái Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére A kitüntetések, elismerések rendje Intézményi szinten Dolgozóknak adható kitüntetések, elismerések Székhely-/tagintézményi kitüntetések, elismerések Kőrösy József Székhelyintézmény Egyéni jutalmazási formák Csoportos jutalmazási formák Krúdy Gyula Tagintézmény Egyéni jutalmazási formák Csoportos jutalmazási formák Vasvári Pál Tagintézmény Egyéni díjak, elismerések Közösségi díjak, elismerések MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok A törvényes működés alap- és egyéb dokumentumai Az intézményi dokumentumok nyilvánossága Az elektronikus és az elektronikusan előállított nyomtatványok hitelesítésének és kezelésének rendje A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 3

4 Tartalomjegyzék Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje Egyéb elektronikus dokumentumok Az intézményi reklámtevékenység Az intézmény munkarendje Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje A tanulók és az alkalmazottak nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje Az intézménnyel jogviszonyban nem állók benntartózkodásának rendje A tanulók intézményben tartózkodása alatt a felügyelet folyamatos biztosításának rendje Az intézmény közalkalmazottjainak munkarendje Az intézmény vezetőinek munkarendje A pedagógus dolgozók munkarendje Nem pedagógus dolgozók munkarendje Szabadság, munkából való távollét Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje Nemzeti ünnepek, megemlékezések A székhely-/tagintézmények hagyományos rendezvényei Kirándulások Diáknapok A fakultatív hit- és vallásoktatás szervezésére vonatkozó szabályok Egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei Diákkör Tanulószobai foglalkozás A mindennapi testedzés formái Közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás Tanulmányi, szakmai, műveltségi versenyek, sportvetélkedők Számítógéptermi ügyelet Önköltséges tanfolyamok További foglalkozások Felkészítés külföldi szakmai gyakorlatokra Nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamok Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek megelőzésében, baleset, illetve rendkívüli helyzetek esetén Intézményi védő-óvó előírások Pedagógusok által készített eszközök használata Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Az intézmény dolgozóinak feladatai tanulóbalesetek esetén Az intézmény dolgozóinak feladatai bombariadó és tűz esetén A nemdohányzók védelme érdekében hozott szabályok, intézkedések Az intézmény működésére vonatkozó egyéb szabályozások A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok Az iskolai tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás általános szabályai Az ingyenes tankönyvellátás A tankönyvek beszerzése A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 4

5 Tartalomjegyzék Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az egészségügyi ellátás tartalma Iskolaorvosi és védőnői szolgáltatás Fogászati ellátás A tanulók és szülők szervezett vélemény-nyilvánításának és tájékoztatásának formái és rendje A tanulók tájékoztatása A szülők tájékoztatása Az anyagi kártérítési felelősség szabályai A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai Értékelés, minősítés Bizonyítványok, értesítők kiadásának rendje A tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok A diákigazolványok rendelésével és kezelésével kapcsolatos szabályok ZÁRADÉK A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 5

6 Általános rendelkezések 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nemzeti köznevelési törvény vagy Nkt.) 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján a Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola nevelőtestülete a következő Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadja el: A Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozóan szabályozza mindazokat a kérdéseket, amelyeket a nemzeti köznevelési törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.), az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) és egyéb jogszabályok az intézmény szakmai alapdokumentumára figyelemmel e szabályzat szabályozási körébe utalnak, továbbá a nevelési-oktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban kell, illetve lehet szabályozni. E szabályzat rendelkezéseit alkalmazni kell az iskola dolgozóira, tanulóira és mindazokra a személyekre, akik belépnek az intézménybe. A szervezeti és működési szabályzatot a nevelőtestület a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével fogadja el. Amennyiben a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a szervezeti és működési szabályzat hatályba léptetéséhez a fenntartó egyetértése is szükséges Az intézmény alapadatai Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelyei Az intézmény neve: Típusa: Rövidített név: Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola (OM azonosító: ) összetett iskola Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Székhelye: 6720 Szeged, Stefánia 14. Webcíme: címe: Tagintézmények megnevezése, telephelyei A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 6

7 Általános rendelkezések Tagintézmény hivatalos neve: Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye Ügyviteli telephelye: 6723 Szeged, József Attila sgt Tagintézmény telephelye: 6721 Szeged, Maros u Tagintézmény hivatalos neve: Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye Ügyviteli telephelye: 6722 Szeged, Gutenberg u Alapító és a fenntartó neve és székhelye Alapító szerv neve: Alapítói jogkör gyakorlója: Emberi Erőforrások Minisztériuma emberi erőforrások minisztere Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 3 Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban KLIK) Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 32. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 7

8 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása 2. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSI SZERKEZETE, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADAT- MEGOSZTÁS, HATÁSKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSA 2.1. A vezetők, a tagintézmények és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás Az intézmény szervezeti felépítése A székhely- és a tagintézmények szakmailag és szervezetileg az SZMSZ-ben szabályozott módon részben önállóak. A tagintézmények élén tagintézmény-vezető áll, saját nevelőtestülettel, szülői és diákszervezettel rendelkeznek. Az intézményt az intézményvezető irányítja A székhelyintézmény és a tagintézmények közötti feladatmegosztás A székhelyintézmény feladata Az intézmény működésének, feladat-ellátási kötelezettségének biztosítása. Ennek érdekében: stratégiai és éves tervezési folyamat menedzselése, a tervek elkészítése, végrehajtásuk irányítása, ellenőrzése; humán és egyéb erőforrás-gazdálkodás menedzselése; a tagintézmények, intézményegységek oktató-nevelő munkájához kapcsolódó tevékenységének összehangolása; beiskolázási tevékenység összehangolása; tanulók számára különböző tanulási utak biztosítása; vizsgák szervezésével kapcsolatos feladatok összehangolása; A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 8

9 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása szintvizsgák, versenyek szervezésének összehangolása; mérések szervezésének összehangolása; pályaválasztási, marketing tevékenység menedzselése; minőségirányítási feladatok menedzselése; nyilvántartási, adatszolgáltatási, statisztikai tevékenység összehangolása; az intézményvezetőség működésének biztosítása; kapcsolattartás az intézményi szintű közalkalmazotti, szülői, tanulói szervezetekkel; kapcsolattartás a munkavállalói érdekképviseleti szervezettel; a külső kapcsolattartás, annak menedzselése; az infrastruktúra működtetése, fejlesztése, állagmegóvás; a munka, tűzvédelmi, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points; veszélyelemzés és kritikus ellenőrzőpontok) és biztonságtechnikai feladatok menedzselése; informatikai feladatok, fejlesztések menedzselése; nemzetközi kapcsolatok összehangolása; hazai és nemzetközi projektek menedzselése; pályázati tevékenység menedzselése; az intézmény iratainak kezelése, illetve az intézményegységek felé továbbítása, kimenő iratok gyűjtése, továbbítása; a fentiekkel kapcsolatos adminisztratív tevékenység. Intézményi szintű gazdasági tevékenység: az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, közbeszerzéssel, a vagyon használatával, hasznosításával, a projektek pénzügyi menedzselésével, a bevételekhez kapcsolódó bérbeadási, hasznosítási, felnőttképzési tevékenységgel, a térítési díj és tandíj megállapításával, a bér- és munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel kapcsolatos feladatok, az adatszolgáltatással, a gyermekélelmezéssel kapcsolatos feladatok ellátásában közreműködés. Intézményi szintű munkaügyi tevékenység: az állások pályáztatásával, a közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony létesítésével, megszűnésével (KIR3), a megbízással, besorolással, átsorolással, munkaköri leírással, fegyelmi eljárással, a személyi nyilvántartó kartonokkal, a járulékokkal és a munkaügyi adatszolgáltatással, a számfejtéssel kapcsolatos tevékenységek, a távollétek, szabadságok nyilvántartásának ellenőrzése, koordinációs tevékenységek ellátása a továbbtanulással, továbbképzéssel kapcsolatos feladatok menedzselése; a tankerülettől elektronikusan, Interneten kapott bérjegyzéket, illetve a rendszeres és nem rendszeres bérkifizetéseket a szükséges példányban kinyomtatja, ellenőrzi és átadja a dolgozónak. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 9

10 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása Intézményi szintű felnőttoktatási tevékenység: szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás szervezése, szakmai vizsgabizottság, vizsgaközpont működtetése, oktatási, nevelési, módszertani feladatok végzése, tanulói adatok jogszabály szerinti nyilvántartása, kezelése. Intézményi szintű felnőttképzési és vizsgaközponti tevékenység: tájékoztatás, igazgatási, dokumentációs szolgáltatás, intézményi és program akkreditáció menedzselése, felnőttképzési szolgáltatások, felnőttképzési nyilvántartás, adatszolgáltatás menedzselése, felnőttképzési szerződések gondozása, akkreditált és nem akkreditált képzések szervezése, felnőttképzéshez kapcsolódó tervezési, beszámolási értékelési, minőségbiztosítási tevékenység. Az egyéb gazdasági (technikai) tevékenységet végzők (iskolatitkár, rendszergazda, szakmacsoportos képzésben vezető, laboráns, műszaki vezető, gazdasági, munkaügyi és kisegítő dolgozók, oktatás-technikus, egyéb) konkrét feladatait, intézményi sajátosságoknak megfelelően a munkaköri leírás fogalmazza meg. Szakmai alapdokumentumban meghatározott feladatai: nappali rendszerű iskolai nevelés és oktatás, érettségire felkészítő négy évfolyam, nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás közgazdaság és ügyvitel szakmacsoport szakmáiban, valamint a közgazdaság ágazatban; felnőttoktatás nappali,esti,levelező, más,sajátos munkarend szerint sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése,oktatása; a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítése; nyelvi előkészítő osztály működtetése; ECDL vizsgáztatás diáksport, szabadidősport biztosítása. Alaptevékenységen belül kisegítő, kiegészítő tevékenység: kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások keretében felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, egyéni foglalkozás szervezése; speciális fejlesztő pedagógiai tevékenység a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása érdekében; iskolai könyvtári feladatok ellátása; szakmai és érettségi vizsgabizottság működtetése; minden érettségi és szakmai vizsgadolgozat, illetve a vizsgabizottsági dokumentumok, valamint a beírási naplók és törzslapok irattározása és őrzése; oktatási, nevelési, módszertani feladatok végzése; szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások szervezése (szakkör, érdeklődési kör). Egyéb feladatok: tanulói adatok jogszabály szerinti nyilvántartása, kezelése; A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 10

11 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása nyilvántartási, adatszolgáltatási, statisztikai tevékenység; versenyek szervezése; mérések szervezése; szakirányú külső kapcsolattartás; tagintézményi nemzetközi kapcsolatok menedzselése; hazai és nemzetközi projektek szakmai megvalósítása; közreműködés a stratégiai és éves tervezési folyamatban; közreműködés beiskolázási, marketing tevékenységben; közreműködés a minőségirányítási feladatok végrehajtásában; közreműködés a munkabiztonsági, tűzvédelmi, biztonságtechnikai feladatok megvalósításában; közreműködés az informatikai feladatok, fejlesztések megvalósításában; közreműködés pályázati tevékenységben; iratkezelés titkársági feladatok, valamint iskolatitkári feladatok ellátása. A gazdasági, munkaügyi feladatok ellátása: közreműködés projektek pénzügyi elszámolásával kapcsolatban; közreműködés bevételekhez kapcsolódó bérbeadási, hasznosítási, felnőttképzési tevékenységben; közreműködés térítési és tandíj beszedésben; közreműködés fejlesztési támogatással kapcsolatos tevékenységben; közreműködés a munkaügyi feladatok ellátása területén: az intézményvezetővel a pályázati feltételek meghatározásában, a munkaügyi dokumentumok előkészítésében, gyűjtésében, átadásában, az ügyelet, készenlét, rendkívüli munkavégzés elrendelésének előkészítésében, a távollétek, szabadságok nyilvántartásában, a továbbtanulással, továbbképzéssel kapcsolatos szervezési, nyilvántartási feladatokban. A műszaki feladatok ellátása: közreműködés az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, közbeszerzéssel, a vagyon használatával, hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátásában; közreműködés a tagintézményi, karbantartó, állagmegóvó, felújítási feladatainak feltárásában, ütemezett elvégzésében. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szervezeti felépítését az 1/1. sz. melléklet tartalmazza. Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye Szakmai alapdokumentumban meghatározott feladatai: nappali rendszerű iskolai nevelés és oktatás, érettségire felkészítő négy évfolyam, nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, vendéglátás-turisztika szakmacsoport szakmáiban, valamint a kereskedelem, turisztika, vendéglátóipar ágazatokban; felnőttoktatás nappali,esti,levelező, más,sajátos munkarend szerint A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 11

12 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése,oktatása; a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítése; nyelvi előkészítő osztály működtetése; ECDL vizsgáztatás KITEX vizsgáztatás diáksport, szabadidősport biztosítása szakiskolai nevelés-oktatás kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, vendéglátás-turisztika szakmacsoport szakmáiban, valamint a kereskedelem, turisztika, vendéglátóipar ágazatokban; Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja Alaptevékenységen belül kisegítő, kiegészítő tevékenység: kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások keretében felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, egyéni foglalkozás szervezése; speciális fejlesztő pedagógiai tevékenység a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása érdekében; iskolai könyvtári feladatok ellátása; szakmai és érettségi vizsgabizottság működtetése; minden érettségi és szakmai vizsgadolgozat, illetve a vizsgabizottsági dokumentumok, valamint a beírási naplók és törzslapok irattározása és őrzése; oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése; szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások szervezése (szakkör, érdeklődési kör); az Európai Unió Erasmus+ programjának keretében tanúsítvánnyal minősített intézményként tanulói és oktatói, valamint szakértői nemzetközi mobilitások szervezése, menedzselése és minőségbiztosítása; Egyéb feladatok: tanulói adatok jogszabály szerinti nyilvántartása, kezelése; nyilvántartási, adatszolgáltatási, statisztikai tevékenység; szintvizsgák, versenyek szervezése; mérések szervezése; szakirányú külső kapcsolattartás; tagintézményi nemzetközi kapcsolatok menedzselése; hazai és nemzetközi projektek szakmai megvalósítása; közreműködés a stratégiai és éves tervezési folyamatban; közreműködés beiskolázási, marketing tevékenységben; közreműködés a minőségirányítási feladatok végrehajtásában; közreműködés a munkabiztonsági, tűzvédelmi, HACCP és biztonságtechnikai feladatok megvalósításában; közreműködés az informatikai feladatok, fejlesztések megvalósításában; közreműködés pályázati tevékenységben; iratkezelés titkársági feladatok, valamint iskolatitkári feladatok ellátása A tagintézményi szintű gazdasági, munkaügyi feladatok ellátása: közreműködés projektek pénzügyi elszámolásával kapcsolatban; A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 12

13 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása közreműködés bevételekhez kapcsolódó bérbeadási, hasznosítási, felnőttképzési tevékenységben; közreműködés térítési és tandíj beszedésben; közreműködés fejlesztési támogatással kapcsolatos tevékenységben; közreműködés a munkaügyi feladatok ellátása területén: az intézményvezetővel a pályázati feltételek meghatározásában, a munkaügyi dokumentumok előkészítésében, gyűjtésében, átadásában,, az ügyelet, készenlét, rendkívüli munkavégzés elrendelésének előkészítésében, a távollétek, szabadságok nyilvántartásában, a továbbtanulással, továbbképzéssel kapcsolatos szervezési, nyilvántartási feladatokban. A műszaki feladatok ellátása: közreműködés az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, közbeszerzéssel, a vagyon használatával, hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátásában; közreműködés a tagintézményi, karbantartó, állagmegóvó, felújítási feladatainak feltárásában, ütemezett elvégzésében; a gépkocsi üzemeltetésével, ügyintézésével kapcsolatos feladatok; a tagintézményi tanműhely anyagbeszerzési, szállítási, raktározási feladatainak szervezése; a tanműhelyi munkavállalások (felmérés, ajánlattétel, megvalósítás, számlázás) szervezése. A Krúdy Gyula Tagintézmény szervezeti felépítését az 1/2. sz. melléklet tartalmazza. Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye Szakmai alapdokumentumban meghatározott feladatai: nappali rendszerű iskolai nevelés és oktatás, érettségire felkészítő négy évfolyam, nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás informatika, közgazdaság és ügyvitel szakmacsoport szakmáiban, valamint a közgazdaság, informatika, ügyvitel ágazatban; felnőttoktatás nappali,esti,levelező, más,sajátos munkarend szerint sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése,oktatása; a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítése; nyelvi előkészítő osztály működtetése; ECDL vizsgáztatás diáksport, szabadidősport biztosítása szakiskolai nevelés, oktatás ügyvitel szakmacsoportban Alaptevékenységen belül kisegítő, kiegészítő tevékenység: kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások keretében felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, egyéni foglalkozás szervezése; speciális fejlesztő pedagógiai tevékenység a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása érdekében; A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 13

14 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása iskolai könyvtári feladatok ellátása; szakmai és érettségi vizsgabizottság működtetése; minden érettségi és szakmai vizsgadolgozat, illetve a vizsgabizottsági dokumentmok, valamint a beírási naplók és törzslapok irattározása és őrzése; oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése; szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások szervezése (szakkör, érdeklődési kör). Egyéb feladatok: tanulói adatok jogszabály szerinti nyilvántartása, kezelése; nyilvántartási, adatszolgáltatási, statisztikai tevékenység; versenyek szervezése; mérések szervezése; szakirányú külső kapcsolattartás; tagintézményi nemzetközi kapcsolatok menedzselése; hazai és nemzetközi projektek szakmai megvalósítása; közreműködés a stratégiai és éves tervezési folyamatban; közreműködés beiskolázási, marketing tevékenységben; közreműködés a minőségirányítási feladatok végrehajtásában; közreműködés a munkabiztonsági, tűzvédelmi, biztonságtechnikai feladatok megvalósításában; közreműködés az informatikai feladatok, fejlesztések megvalósításában; közreműködés pályázati tevékenységben; iratkezelés titkársági feladatok, valamint iskolatitkári feladatok ellátása A tagintézményi szintű gazdasági, munkaügyi feladatok ellátása: közreműködés projektek pénzügyi elszámolásával kapcsolatban; közreműködés bevételekhez kapcsolódó bérbeadási, hasznosítási, felnőttképzési tevékenységben; közreműködés térítési és tandíj beszedésben; közreműködés fejlesztési támogatással kapcsolatos tevékenységben; közreműködés a munkaügyi feladatok ellátása területén: az intézményvezetővel a pályázati feltételek meghatározásában, a munkaügyi dokumentumok előkészítésében, gyűjtésében, átadásában, az ügyelet, készenlét, rendkívüli munkavégzés elrendelésének előkészítésében, a távollétek, szabadságok nyilvántartásában, a továbbtanulással, továbbképzéssel kapcsolatos szervezési, nyilvántartási feladatokban. A műszaki feladatok ellátása: közreműködés az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, közbeszerzéssel, a vagyon használatával, hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátásában; közreműködés a tagintézményi, karbantartó, állagmegóvó, felújítási feladatainak feltárásában, ütemezett elvégzésében. A Vasvári Pál Tagintézmény szervezeti felépítését az 1/3. sz. melléklet tartalmazza. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 14

15 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása Vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje és formája A székhelyintézménnyel és a tagintézményekkel való kapcsolattartás rendje kapcsolattartás formája intézményvezetőségi értekezlet kibővített intézményvezetőségi értekezlet munkaközösségek közös értekezletei (intézményi, székhely- és tagintézményi) munkacsoportok megbeszélései rendezvényeken, értekezleteken való részvétel (székhelyintézmény- és tagintézmény-vezetők) intézményi technikai-gazdasági dolgozók megbeszélése gyakoriság hetente félévente egyszer évente legalább egy alkalommal, illetve szükség szerint a feladatok függvényében rendszeres évente legalább egy alkalommal, illetve szükség szerint Az intézmény képviselete Az intézményt az intézményvezető képviseli harmadik személlyel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A intézményvezető e jogkört az ügyek meghatározott csoportjára nézve az intézmény dolgozóira az alábbiak szerint ruházza át: az általános intézményvezető helyettesre és a tagintézmények vezetőire a szakmai képviseletet abban az esetben, ha a képviselet nem haladja meg az érintett tagintézmény ( székhelyintézmény) illetékességét; bármely ügyben, intézményi szabályzat vagy egyedi meghatalmazás rendelkezése alapján. A képviselet főbb elvei, szabályai Az intézményt a nyilvánosság előtt képviselő csak olyan kérdésekről nyilatkozhat, amelyekről van információja és nyilatkozattételre jogosult. A jogosultságot jelen SZMSZ fejezetei tartalmazzák. Az intézmény egészét, terveit, stratégiai céljait illetően a intézményvezető jogosult nyilatkozni. Az alkalmazottak csak a intézményvezető vagy illetékességi területén a tagintézmény-vezető engedélyével nyilatkozhatnak. Nem adható nyilatkozat a titoktartási körbe tartozó tényekről, adatokról. A közölt adatok valódiságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozatot adó a felelős. A nyilatkozattevő nem járulhat hozzá nyilatkozatának közléséhez annak tartalma előzetes megismerése nélkül. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 15

16 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása A nyilatkozattevő kötelessége a nyilvánosság előtt az intézmény jó hírnevének megőrzése A tagintézmények képviselete A tagintézmény szakmai képviseletét abban az esetben, ha a képviselet nem haladja meg a tagintézmény illetékességét, a tagintézmény-vezető látja el. A vezető e jogkört a tagintézmény dolgozóira az alábbiak szerint ruházza át: akadályoztatása esetén helyettesére (helyetteseire); képviseleti jogát írásbeli meghatalmazás alapján a tagintézmény más dolgozójára A kiadmányozási jogkör gyakorlása Az intézmény nevében aláírásra az intézmény intézményvezetője a jogszabályok és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szabályzata illetve utasítása alapján jogosult. A pénzügyi kötelezettséget vállaló iratok kivételével egyedül egymaga ír alá. Távolléte, akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó iratokat helyettesei: az általános intézményvezető-helyettes, a tanügyi intézményvezető-helyettes vagy a szakmai intézményvezető-helyettes írja alá. Az általános intézményvezető-helyettes, a tagintézmény-vezetők aláírási jogköre a vezetésük alá tartozó egység szakmai tevékenységével kapcsolatos levelekre, a saját hatáskörben tett belső intézkedésekre, a tanügyigazgatás és a szakmai kompetencia körébe tartozó ügyekre terjed ki. Az intézmény által kiadmányozott iraton a következőket kell feltüntetni: az intézmény nevét az intézmény székhelyét a kiadmányozott irat iktatószámát az ügyintézés helyét és idejét a kiadmányozott irat aláírójának nevét, beosztását az intézmény körbélyegzőjének lenyomatát. Az általános intézményvezető-helyettes, valamint a tagintézmény-vezetők aláírási jogköre a 2. sz. mellékletben részletezett Kötelezettségvállalás, utalványozás A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szabályzata illetve utasítása alapján történik. A szakmai teljesítést igazoló személy az intézmény intézményvezetője Vezetői beosztások, a vezetők közötti feladatmegosztás Az intézmény magasabb vezető beosztású alkalmazottai: intézményvezető (1 fő) intézményvezető-helyettesek (3 fő) tagintézmény-vezetők (2 fő) Az intézmény vezető beosztású alkalmazottai: tagintézmények vezetőhelyettesei (3 fő) A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 16

17 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása Az intézmény intézményvezetője Az intézmény élén magasabb vezető beosztásban a intézményvezető áll. A köznevelési intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért gyakorolja a KLIK elnöke által átruházott munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatottak felett, felelős a pedagógus életpálya ( minősítő vizsga és minősítési eljárás) intézményi szintű feladatainak megvalósításáért dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtéséért a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából. Feladata és hatásköre az alábbiakra terjed ki: felel a vezetői feladatok szakszerű ellátásáért és összehangolásáért; irányítja felnőttoktatást, felnőttképzést; irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai, igazgatási és gazdasági tevékenységét; gondoskodik a pedagógiai program megvalósításának személyi, tárgyi és módszertani feltételeiről; felel a székhely-/tagintézmények pedagógus továbbképzési terveinek elkészítéséért, amennyiben azok a pénzügyi kereteket nem lépik túl és a szakmai elvekkel nem ellentétesek; gondoskodik a szervezeti egységek tevékenységének koordinálásáról; A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 17

18 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása lefolytatja a közoktatási intézményben alaptevékenység ellátására létesített munkakörök betöltésére meghirdetett pályázati eljárást; megszervezi a tagintézmény-vezetői megbízás tekintetében a pályáztatással kapcsolatos feladatokat; előkészíti az intézményvezetőség jogkörébe tartozó döntéseket, ellenőrzi végrehajtásukat; szervezi és levezeti az intézményvezetőség üléseit az intézményvezetőség ügyrendje szerint; irányítja és ellenőrzi az intézmény gazdálkodását, figyelemmel kíséri az üzemelés folyamatosságát és gazdaságosságát, rendelkezik az eszközállomány és a helyiségek kihasználásának optimális módjáról; gondoskodik a munka- és tűzvédelmi, a HACCP, valamint a katasztrófavédelemmel összefüggő feladatok ellátásáról; az intézményvezetőség állásfoglalása alapján dönt a dolgozók anyagi és erkölcsi elismerésének elveiről és módjáról; dönt az intézményen belül felmerülő hatásköri és egyéb vitákban, ha azokat a jogszabály vagy az SZMSZ nem utalja más hatáskörbe; eleget tesz a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettségeinek az intézmény szakszervezeti szerveivel és a Közalkalmazotti Tanáccsal kapcsolatban; eleget tesz a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettségeinek az intézményi szinten működő szülői és tanulói szervezetek választmányával; teljes körűen képviseli az intézményt a külső szervek előtt, de a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat; meghatározza a képviselet mértékét és gyakorlatának módját, e megbízás nélkül képviseleti jog csak az SZMSZ-ben rögzített módon lehetséges; érvényesíti az aláírási és kötelezettségvállalási jogosultságát; mint az intézmény egyszemélyi vezetője jogosult bármely ügyet az intézményvezetőség véleményének kikérése után magához vonni, és abban személyesen dönteni; a tanulók, szülők kiértesítését megelőzően felülvizsgálja a tanulói felvételekkel kapcsolatos székhely-/tagintézményi döntéseket, a létszám, csoportszám alakulását; ellenőrzi a tagintézmények tantárgyfelosztását javaslatot tesz az intézményvezetőség véleményének figyelembevételével a tanügyi, az általános valamint a szakmai intézményvezető-helyettesre, felügyeli az intézményi szintű mérési, minőségbiztosítási, -fejlesztési munkaközösség munkáját; felügyeli az intézmény nemzetközi kapcsolatrendszerét, tevékenységét; a székhely-/tagintézményi szinten hozott döntésekkel kapcsolatos észrevételeket, kérelmeket megvizsgálja, dönt azok kezeléséről. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből a tagintézmény-vezetőre semmit nem ruházhat át, kivéve a vezetésük alá tartozó egység szakmai tevékenységével kapcsolatos, saját hatáskörben tett belső intézkedéseket, a tanügyigazgatás és a szakmai kompetencia körébe tartozó ügyeket Intézményvezető-helyettesek Az intézmény intézményvezetőjét munkájában az általános, a tanügyi, a szakmai intézményvezető-helyettes segíti. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 18

19 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása A tanügyi intézményvezető-helyettes Magasabb vezetői megbízását a székhely- és a tagintézményi nevelőtestületek véleményének ismeretében a mindenkor érvényes jogszabályok szerint a tankerületi igazgató adja. A munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. A intézményvezető általános helyettesítője. A intézményvezető egy hónapnál hosszabb akadályoztatása esetén intézményvezetői jogkörrel rendelkezik. Feladatai: szervezi és levezeti a intézményvezető távollétében az intézményvezetőség üléseit az intézményvezetőség ügyrendje szerint, szervezi, koordinálja, felügyeli: a székhely- és a tagintézmények pedagógiai programban meghatározott szakmai együttműködését, a tantárgyfelosztás, órarend azonos elvek szerinti elkészítését, a közismereti, nevelési munkaközösségek intézményi szintű együttműködését, az érettségi vizsgák szervezését, a kompetencia és egyéb méréseket, szűréseket, a tanügyi, statisztikai feladatok ellátását, a közismereti tankönyvjegyzék összeállítását, a tankönyvek megrendelését, a közismereti, nevelési projektek, pályázatok írását, végrehajtását, az intézményvezetőség jogkörébe tartozó döntések végrehajtását, összehangolja a székhely- és a tagintézmények szakmai tevékenységét az alábbi területeken: ifjúságvédelmi feladatok, nevelési feladatok, iskolai hagyományok, tankönyvtámogatás, tehetséggondozás, felzárkóztatás, közismereti versenyek, könyvtári munka, informatikai háttértevékenység, felelős: a pedagógiai program általános részének és a helyi tanterv közismereti részének kidolgozásáért, tagintézményi használatának ellenőrzéséért, értékeléséért, a székhelyintézmény érettségi vizsgáinak lebonyolításáért, az általa felügyelt területen az intézményi szintű adatszolgáltatásért, a munkaterv intézményi összeállításáért, az intézményi szintű tanulói és szülői szervezetekkel történő kapcsolattartásért, annak dokumentálásáért, az intézményi szintű dolgozói szervezetekkel (szakszervezet, KT) való munkaügyi kapcsolattartásért, annak dokumentálásáért, az intézményi szintű rendezvények, nevelési értekezletek megszervezéséért, az Intézményi Tanácssal való kapcsolattartásért, részt vesz a munkaterv, ellenőrzési terv összeállításában, részt vesz a közvetlenül alárendelt dolgozók kiválasztásában, értékelésében; javaslatot tesz a hozzá kapcsolódó munkavállalók elismerésére, fegyelmező intézkedésre, az irányított területet illetően részt vesz az intézményi önértékelésben, A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 19

20 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása felügyeli a nemzetközi kapcsolatokért felelős munkaközösség-vezető munkáját, felügyeli a szabadidő-szervező és az iskolapszichológus tevékenységét, felügyeli a titkárság tevékenységét. Konkrét feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. Távollétében helyettesítéséről az intézményvezető gondoskodik. Az általános intézményvezető-helyettes Magasabb vezetői megbízását a székhely- és a tagintézményi nevelőtestületek véleményének ismeretében a mindenkor érvényes jogszabályok szerint a tankerületi igazgató adja. A munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. A intézményvezető helyettesítője. Feladata a székhelyintézmény feladat-ellátási kötelezettségének, működésének jogszabályokban rögzített, illetve a fenntartó rendeletei, határozatai szerinti biztosítása. Irányítja, szervezi a székhelyintézmény szakmai munkáját. Az intézmény belső szabályzataiban szereplő valamennyi területen együttműködik a többi vezetővel. Dönt a székhelyintézményi keretek között a tanulók felvételével, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben, a jogszabályban meghatározottak szerint végzi tanügyigazgatási, illetőleg más, törvényben előírt kötelezettségeit; a székhelyintézmény működésével kapcsolatos minden olyan szakmai kérdésben, amelyek előzetes egyeztetése nem tartozik az intézményvezetéséhez, illetve amelyekben a döntés nem tartozik a más tagintézmény közösségének hatáskörébe Felelős a székhelyintézményben a szakmai alapdokumentumban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelő- és oktatómunka irányításáért, ellenőrzéséért, a pedagógiai program helyi tantervének elkészítéséért, végrehajtásáért, a tantárgyfelosztás, órarend elkészítéséért, az indítandó osztályok, szakmák meghatározásában az alábbi feladatok ellátásáért: ifjúságvédelmi feladatok, nevelési feladatok, iskolai hagyományápolás, tankönyvtámogatás, tehetséggondozás, felzárkóztatás, közismereti és szakmai versenyek, könyvtári munka, rendszergazdai feladatok ellátásáért, az érettségi és szakmai vizsgák, szintvizsgák szervezéséért, a kompetencia- és egyéb mérések megszervezéséért, a tanügy-igazgatási, statisztikai feladatok ellátásáért, az alábbi feladatok tagintézményi szintű ellátásáért: A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 20

21 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása pályaválasztási feladatok, statisztikai feladatok, marketingfeladatok az adatszolgáltatásért, a ellenőrzési, mérési, értékelési, és minőségirányítási feladatainak elvégzéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, azok szakszerű végrehajtásáért, ellenőrzéséért. Mindezek mellett felelősséggel közreműködik a gyermek- és tanulóbalesetek megelőzésében; részt vesz a munkaterv, ellenőrzési terv, összeállításában; irányítja a helyi tankönyvjegyzék összeállítását és a tankönyvek megrendelését, átadását, az ingyenes tankönyvjuttatást; az iskolai tankönyvellátással kapcsolatban a szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével a szükséges döntéseket meghozza; irányítja a pályázatok írását, a projektek végrehajtását; eleget tesz a szakszervezeti és a Közalkalmazotti Tanácsi egyeztetéseknek; eleget tesz a diák-önkormányzati és szülői munkaközösségi egyeztetéseknek; szervezi az együttműködést külső szervekkel, civil szervezetekkel; felel a nevelőtestületi és az alkalmazotti közösség értekezleteinek előkészítéséért, vezetéséért, dokumentálásáért; tevékenységét az intézmény vezetéséért, irányításáért felelős intézményvezetővel, illetve helyetteseivel együttműködve, a kialakított keretek között végzi; felügyeli a titkárság és az egyéb, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak tevékenységét (iskolatitkár, gazdasági és kisegítő dolgozók); felel a nemdohányzók védelmére előírt feltételek biztosításáért; felel a döntések, állásfoglalások végrehajtásának megszervezéséért, ellenőrzéséért. Munkaerő-gazdálkodás körében Felelős azért, hogy a székhelyintézmény működéséhez szükséges személyi ellátottság biztosított legyen; figyelemmel kíséri a változásokat, kezdeményezi a munkaügyi intézkedések megtételét. Ezek során egyeztet a intézményvezetővel. Javaslatot tesz a hozzá kapcsolódó munkavállalók elismerésére, fegyelmező intézkedésre. Javaslatot tehet a székhelyintézmény alapfeladatára létesített munkakörre benyújtott pályázat elbírálásakor. Közreműködik a pedagógusok továbbképzési tervének elkészítésében, a teljesítés nyilvántartásában, a gyakornoki rendszer működtetésében. Felel a pedagógusok helyi továbbképzésének megszervezéséért. Gazdálkodás, pénzkezelés körében Közreműködik a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért. Közreműködik a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítésében, biztosítva annak teljességét és hitelességét. Felelős a gazdasági dolgozók által elkészített igénybejelentők ellenőrzéséért, egy példányát aláírásával ellátja. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 21

22 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása Elvégzi a gazdálkodás területén a vezetők részére előírt, valamint a munka- és tűzvédelmi és HACCP-szabályzatban előírt ellenőrzéseket; felelősséggel közreműködik a biztonságos és egészséges munkafeltételek megteremtésében. Felel a székhelyintézményi szintű karbantartó, állagmegóvó, felújítási feladatok feltárásáért és a helyi karbantartók segítségével történő elvégzéséért, vagy a TMK, illetve külső kivitelező bevonása esetén a végrehajtás ellenőrzéséért. Konkrét feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. Távollétében helyettesítéséről az intézményvezető gondoskodik. A szakmai intézményvezető-helyettes Magasabb vezetői megbízását a székhely- és a tagintézményi nevelőtestületek véleményének ismeretében a mindenkor érvényes jogszabályok szerint a tankerületi igazgató adja. A munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. A intézményvezető helyettesítője. Feladatai: szervezi, koordinálja, felügyeli: a szakmai munkaközösségek intézményi szintű munkáját, a szakmai tankönyvjegyzék összeállítását, felügyeli a tankönyvek megrendelését, irányítja szakmai pályázati projektek írását, végrehajtását, összehangolja székhely- és a tagintézmények szakmai tevékenységét az alábbi területeken: szakmai tantárgyfelosztás, szakmai gyakorlat megszervezése, beiskolázás szervezése, pályaválasztási feladatok, versenyek ( szakmai, közismereti) szakmai vizsgák szervezése, statisztikai feladatok, marketing feladatok, órabank számítás, felelős: a pedagógiai program helyi tanterve szakmai részének kidolgozásáért, székhely- és tagintézményi használatának ellenőrzéséért, értékeléséért, az általa felügyelt területen az intézményi szintű adatszolgáltatásért az intézményi szintű statisztika elkészítéséért, az intézményi pályaválasztási kiadványok elkészítéséért, a marketing tevékenységért, a tandíj és a szakmai vizsgadíjak megállapításáért, részt vesz a munkaterv, ellenőrzési terv összeállításában, részt vesz a közvetlenül alárendelt dolgozók kiválasztásában, értékelésében; javaslatot tesz a hozzá kapcsolódó munkavállalók elismerésére, fegyelmező intézkedésre, az irányított területet illetően részt vesz az intézményi önértékelésben. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 22

23 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása További feladatai a székhelyintézményben: a munkaköri leírásában felsorolt szakmai munkaközösségek tartoznak hozzá. Ezek munkáját irányítja, ellenőrzi, összehangolja, kapcsolatot tart a szakterületének megfelelő szervezetekkel, amelyeket a munkaköri leírása részletesen tartalmaz, koordinálja a pedagógus-továbbképzéseket, irányítja a szakmai vizsgák lebonyolítását, irányítja a mérések szervezését, lebonyolítását, segíti a pályaválasztást, a felsőoktatási intézményekbe történő továbbtanulást, a tagintézményben felel a tanulói jutalmazás és fegyelmezés házirendnek megfelelő végrehajtásáért, szervezi a tanulói fegyelmi eljárást, szervezi a kapcsolattartást a tagintézményi szintű szülői, tanulói szervezetekkel, szervezi a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások keretében a felzárkóztatást, fejlesztést, tehetséggondozást, egyéni foglalkozást, felügyeli az oktatási, módszertani feladatok megvalósítását, közreműködik a tanulmányi versenyek szervezésében, közreműködik az iskolai stratégiai és éves tervezési dokumentumok elkészítésében (PP, SZMSZ stb.) közreműködik a nyilvántartási, adatszolgáltatási, statisztikai tevékenységben, közreműködik a minőségirányítási feladatok végrehajtásában, közreműködik pályázati tevékenységben, Konkrét feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. Távollétében helyettesítéséről az intézményvezető gondoskodik A helyettesítés rendje Az intézmény vezetőjét távollétében a tanügyi intézményvezető-helyettes helyettesíti. Mindkettőjük távolléte esetén a helyettesítési feladatokat az általános illetve a szakmai intézményvezető-helyettes látja el. Az intézmény intézményvezető-helyetteseinek távolléte esetén helyettesítésükről a intézményvezető gondoskodik. A tagintézmény-vezetőket azok távolléte esetén a tagintézményi vezetőhelyettes(ek) helyettesíti(k). Azok távolléte esetén a tagintézmény-vezető által megbízott helyettesít Tagintézmények Tagintézmény-vezető A tagintézmény-vezetői beosztást beleértve a megbízás meghosszabbítását is nyilvános pályázat útján kell betölteni, a megbízás 5 tanévre szól. A pályázati eljárás előkészítésével összefüggő előkészítő feladatokat bele nem értve a pályázati feltételek ide vonatkozó jogszabályi meghatározását a intézményvezető látja el. A tagintézmény-vezetőre vonatkozó munkáltatói jogokat - a kinevezés és a megszűntetés kivételével - az intézményvezető gyakorolja. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 23

24 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása Feladata a tagintézmény feladat-ellátási kötelezettségének, működésének jogszabályokban rögzített, illetve a fenntartó rendeletei, határozatai szerinti biztosítása. Irányítja, szervezi a tagintézmény szakmai munkáját, szakmai ügyekben képviseli a tagintézményt. Az intézmény belső szabályzataiban szereplő valamennyi területen együttműködik a többi vezetővel. Dönt a tagintézményi keretek között a tanulók felvételével, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben, a jogszabályban meghatározottak szerint végzi tanügy-igazgatási, illetőleg más, törvényben előírt kötelezettségeit; a tagintézmény működésével kapcsolatos minden olyan szakmai kérdésben, amelyek előzetes egyeztetése nem tartozik az intézményvezetéséhez, illetve amelyekben a döntés nem tartozik a tagintézmény más közösségének hatáskörébe A tagintézmény irányítása, vezetése keretében felelős a szakmai alapdokumentumban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelő- és oktatómunka irányításáért, ellenőrzéséért, a pedagógiai program helyi tantervének elkészítéséért, végrehajtásáért, a tantárgyfelosztás, órarend elkészítéséért, a tagintézményben indítandó osztályok, szakmák meghatározásában az alábbi feladatok ellátásáért: ifjúságvédelmi feladatok, nevelési feladatok, iskolai hagyományápolás, tankönyvtámogatás, tehetséggondozás, felzárkóztatás, közismereti és szakmai versenyek, könyvtári munka, rendszergazdai feladatok ellátásáért, az érettségi és szakmai vizsgák, szintvizsgák szervezéséért, a kompetencia- és egyéb mérések megszervezéséért, a tanügy-igazgatási, statisztikai feladatok ellátásáért, az alábbi feladatok tagintézményi szintű ellátásáért: pályaválasztási feladatok, statisztikai feladatok, marketingfeladatok a tagintézményi adatszolgáltatásért, a tagintézmény ellenőrzési, mérési, értékelési, és minőségirányítási feladatainak elvégzéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, azok szakszerű végrehajtásáért, ellenőrzéséért. Mindezek mellett felelősséggel közreműködik a gyermek- és tanulóbalesetek megelőzésében; részt vesz a munkaterv, ellenőrzési terv, összeállításában; irányítja a helyi tankönyvjegyzék összeállítását és a tankönyvek megrendelését, átadását, az ingyenes tankönyvjuttatást; az iskolai tankönyvellátással kapcsolatban A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 24

25 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása a szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével a szükséges döntéseket meghozza; irányítja a pályázatok írását, a projektek végrehajtását; eleget tesz a szakszervezeti és a Közalkalmazotti Tanácsi egyeztetéseknek; eleget tesz a diák-önkormányzati és szülői munkaközösségi egyeztetéseknek; szervezi az együttműködést külső szervekkel, civil szervezetekkel; felel a tagintézményi nevelőtestületi és az alkalmazotti közösség értekezleteinek előkészítéséért, vezetéséért, dokumentálásáért; tevékenységét az intézmény vezetéséért, irányításáért felelős intézményvezetővel, illetve helyetteseivel együttműködve, a kialakított keretek között végzi; felügyeli a titkárság és az egyéb, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak tevékenységét (iskolatitkár, gazdasági dolgozók); felel a nemdohányzók védelmére előírt feltételek biztosításáért; felel a döntések, állásfoglalások végrehajtásának megszervezéséért, ellenőrzéséért. Munkaerő-gazdálkodás körében A tagintézményi sajátosságok figyelembevétele mellett dönthet a tagintézményvezetőhelyettese(k)i feladatairól, amelyeket a munkaköri leírás tartalmaz. Felelős azért, hogy a tagintézmény működéséhez szükséges személyi ellátottság biztosított legyen; figyelemmel kíséri a változásokat, kezdeményezi a munkaügyi intézkedések megtételét. Ezek során egyeztet a intézményvezetővel. Javaslatot tesz a hozzá kapcsolódó munkavállalók elismerésére, fegyelmező intézkedésre. Javaslatot tehet a tagintézmény alapfeladatára létesített munkakörre benyújtott pályázat elbírálásakor. Közreműködik a pedagógusok továbbképzési tervének elkészítésében, a teljesítés nyilvántartásában, a gyakornoki rendszer működtetésében. Felel a pedagógusok helyi továbbképzésének megszervezéséért. Gazdálkodás, pénzkezelés körében Felelős a tagintézmény feladatainak ellátására a kezelésébe adott vagyon rendeltetésszerű használatáért. Felelős a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért. Felelős a gazdasági dolgozók által elkészített igénybejelentők ellenőrzéséért, egy példányát aláírásával ellátja. Felelős a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítésekor az abban való közreműködésért, annak teljességéért és hitelességéért. Elvégzi a gazdálkodás területén a vezetők részére előírt, valamint a munka- és tűzvédelmi és HACCP-szabályzatban előírt ellenőrzéseket; felelősséggel közreműködik a biztonságos és egészséges munkafeltételek megteremtésében. Felel a tagintézményi szintű karbantartó, állagmegóvó, felújítási feladatok feltárásáért és a helyi karbantartók segítségével történő elvégzéséért, vagy a TMK, illetve külső kivitelező bevonása esetén a végrehajtás ellenőrzéséért. A munkaköri leírás tagintézményenként fogalmazza meg a konkrét feladatokat. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 25

26 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása Tagintézményvezető-helyettesek Személyére a tagintézmény-vezető tesz javaslatot. Vezetői megbízását az érvényben lévő jogszabályok alapján a nevelőtestület és az intézményvezető véleményének kikérése után a tankerületi igazgató adja. A tagintézményvezető-helyettesre vonatkozó munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Feladatai: a tagintézmény-vezető távollétében teljes jogkörrel irányítja a tagintézményben folyó munkát, a munkaköri leírásában felsorolt szakmai munkaközösségek tartoznak hozzá. Ezek munkáját irányítja, ellenőrzi, összehangolja, kapcsolatot tart a felügyelt szakterületének megfelelő szervezetekkel, amelyeket a munkaköri leírása részletesen tartalmaz, a munkaközösség-vezetők közreműködésével tantárgyfelosztást készít, koordinálja a pedagógus-továbbképzéseket, irányítja az érettségi és/vagy a szakmai vizsga lebonyolítását, irányítja a mérések szervezését, lebonyolítását, felel az órarend elkészítéséért, segíti a pályaválasztást, a felsőoktatási intézményekbe történő továbbtanulást, feladata a szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások szervezése (szakkör, érdeklődési kör), felügyeli a diáksport, szabadidősport biztosítását, felügyeli a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkáját, szervezi a sajátos nevelési igényű tanulók szűrését, oktatását, speciális pedagógiai tevékenységeket szervez a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása érdekében, megszervezi a nevelési és módszertani humánerőforrás-fejlesztést, felelős az iskolai hagyományok ápolásáért, a hagyományos iskolai rendezvények, ünnepségek megszervezéséért, a tagintézményben felel a tanulói jutalmazás és fegyelmezés házirendnek megfelelő végrehajtásáért, szervezi a tanulói fegyelmi eljárást, szervezi a kapcsolattartást a tagintézményi szintű szülői, tanulói szervezetekkel, kapcsolatot tart a felügyelt szakterületének megfelelő külső szervezetekkel (pl. rendőrség, családsegítő stb.), amelyeket a munkaköri leírása részletesen tartalmaz, figyelemmel kíséri az iskolatitkár munkáját, szervezi a nyílt napokat, ellenőrzi a helyettesítések, túlórák zárását, elszámolását, szervezi a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások keretében a felzárkóztatást, fejlesztést, tehetséggondozást, egyéni foglalkozást, felügyeli az oktatási, módszertani feladatok megvalósítását, közreműködik a tanulmányi versenyek szervezésében, közreműködik az iskolai stratégiai és éves tervezési dokumentumok elkészítésében (PP, IMIP stb.) közreműködik a nyilvántartási, adatszolgáltatási, statisztikai tevékenységben, közreműködik a minőségirányítási feladatok végrehajtásában, A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 26

27 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása közreműködik pályázati tevékenységben, szervezi a tanári felügyeletet. A munkaköri leírás tagintézményenként fogalmazza meg a konkrét feladatokat A vezetők és az intézményi közösségek közötti kapcsolattartás formája és rendje Az alkalmazotti közösség A közoktatási intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében foglalkoztatottak közössége. Döntéseit együttes értekezleten vagy székhely-/tagintézményként szervezett értekezleten hozza. Az értekezletről jegyzőkönyv készül. Azt, aki a nevelési-oktatási intézménnyel munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban áll, az alkalmazotti értekezletre meg kell hívni. Azt, akinek a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya szünetel, az alkalmazotti közösségi értekezlet határozatképességének meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni, amennyiben meghívás ellenére nem jelent meg. Az óraadó tanár tanácskozási joggal vehet részt az alkalmazotti értekezleten és a határozatképesség számításánál figyelmen kívül kell hagyni. Az alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak legalább fele jelen van. A döntés meghozatalához, vélemény kialakításához egyszerű többség szükséges. Lehetséges a tagintézményenként szervezett értekezlet keretében történő döntéshozatal, de a döntés csak akkor tekinthető elfogadottnak, ha minden tagintézmény alkalmazotti közössége külön-külön elfogadta azt. Ennek hiányában a döntés meghozatala érdekében intézményi szintű alkalmazotti értekezletet kell szervezni. Az intézményvezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli alkalmazotti értekezlet határozatképességéhez legalább kétharmados jelenlétre van szükség. Feladatköre: az intézmény átszervezésével (megszüntetésével), feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával vagy módosításával, költségvetésének megállapításával; az intézményvezető, annak helyettese(i) és a gyakorlatioktatás-vezető(k) megbízásával és a megbízás visszavonásával kapcsolatban; az intézményi szintű Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásával kapcsolatban. Összehívás módja, gyakorisága Az alkalmazotti értekezletet a döntési és véleményezési jogkörébe tartozó minden kérdésben össze kell hívni. Az összehívás a tagintézményekhez eljuttatott hivatalos intézményvezetői levél útján történik A nevelőtestület A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 27

28 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében pedagógus-munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak közössége. Azt, akinek a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya szünetel, a nevelőtestületi értekezlet határozatképességének meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni, amennyiben meghívás ellenére nem jelent meg. Az óraadó tanár tanácskozási joggal vehet részt a nevelőtestületi értekezleten és a határozatképesség számításánál figyelmen kívül kell hagyni (kivéve az Nkt. által meghatározott esetekben: a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása; a tanulók fegyelmi ügyei). Feladatköre: az intézmény pedagógiai programjának elfogadása és annak módosítása, az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfogadása és módosítása, az éves munkaterv jóváhagyása, az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, a továbbképzési program elfogadása, a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, a házirend elfogadása, a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozó vizsgára bocsátása, a tanulók fegyelmi ügyei, az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása, jogszabályban meghatározott más ügyek. Véleményezési jogkörébe tartozik: az intézményvezető, az intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető és tagintézményvezető-helyettes megbízása előtt. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból - meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre. E rendelkezést nem lehet alkalmazni a nevelési program, illetve a pedagógiai program, továbbá a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és az intézményi minőségirányítási program elfogadásánál. Azokban az ügyekben, amelyek csak a székhelyintézményt vagy egy tagintézményt érintenek, a tagintézményben foglalkoztatott alkalmazottakból és az intézményvezetőből álló nevelőtestület jár el. Azokban az ügyekben, amelyek nemcsak a székhelyintézményt és egy tagintézményt érintenek, valamennyi érdekelt intézményben foglalkoztatott alkalmazottakból és az intézményvezetőből álló nevelőtestület jár el. A kapcsolattartás formái: -nevelőtestületi értekezletek: az időpontokat és témákat az éves munkaterv tartalmazza. tanévzáró és tanévnyitó értekezlet: feladata az elmúlt tanév munkájának értékelése, az induló tanév programjának megbeszélése és elfogadása. nevelési értekezlet: feladata a belső továbbképzést is szolgálva a pedagógia elméletének és intézményünk gyakorlatának összevetése. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 28

29 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása A nevelőtestületi értekezletet össze kell hívni, ha azt a napirend megjelölésével az intézmény intézményvezetője, az intézményvezetőség, valamelyik tagintézmény nevelőtestülete vagy az intézmény nevelőtestületének egyharmada kéri. A nevelőtestület tagjait a nevelőtestületi értekezletre meg kell hívni. A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Azt, akinek a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya szünetel, az alkalmazotti közösségi értekezlet és a nevelőtestületi értekezlet határozatképességének meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni, amennyiben meghívás ellenére nem jelent meg. Az óraadó tanár tanácskozási joggal vehet részt az alkalmazotti értekezleten, nevelőtestületi értekezleten, és a határozatképesség számításánál figyelmen kívül kell hagyni. Döntéseit együttes értekezleten vagy tagintézményenként szervezett értekezleten hozza. A döntés meghozatalához, vélemény kialakításához egyszerű többség szükséges. Ha a döntés az intézményi szintű nevelőtestületet illeti meg, akkor is lehetséges a tagintézményenkénti értekezlet keretében történő eljárás, de a döntés csak akkor tekinthető elfogadottnak, ha minden tagintézmény nevelőtestülete külön-külön elfogadta azt. Ennek hiányában a döntés meghozatala érdekében intézményi szintű nevelőtestületi értekezletet kell szervezni. Az intézményvezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlet határozatképességéhez legalább kétharmados jelenlétre van szükség. A vezetésre vonatkozó program és a fejlesztési elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról a nevelőtestületi értekezlet titkos szavazással határoz. A nevelőtestületi értekezlet üléseiről jegyzőkönyv készül Intézményvezetőség Az intézmény operatív döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő szerve, amely a más testületek elé nem tartozó belső szabályzatok megállapításában, valamint az intézmény intézményvezetője által meghatározott ügyekben döntéshozó testületként is működhet. Előkészíti az intézményvezetőség kibővített értekezlete elé kerülő és az érdekképviseletekkel egyeztetendő döntésre váró feladatokat. Információt közvetít a napi működés formájáról. Tagjai: az intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek, a tagintézmény-vezetők állandó részvételével, valamint tagintézményvezető-helyettesek, Az intézményvezetőség működése: az intézményvezetői értekezletet a intézményvezető, távollétében a tanügyi intézményvezető-helyettes vezeti, az intézményvezetőség rendszeresen, heti egy alkalommal tart megbeszélést az aktuális feladatokról, az intézményvezetőség akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van; döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Döntési jogköre van: az indítható osztályok, szakmák tagintézményenkénti meghatározásban, valamint a felnőttoktatásban; A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 29

30 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása a pedagógiai programmal összhangban álló szakmai fejlesztésekben és az azt szolgáló személyi, tárgyi feltételek biztosításában, fejlesztésében; a fejlesztési, beruházási és felújítási tervekben; az intézményi szintű kitüntetések odaítélésében. Véleményt nyilvánít: a tagintézmények tantárgyfelosztásáról, az ebből fakadó munkaerő-gazdálkodást érintő kérdésekről; a belső ellenőrzés ütemtervéről; a kibocsátásra kerülő intézményi szintű szabályzatokról; a intézményvezető-helyettesek megbízásáról, illetve a megbízás visszavonásáról; a tagintézmény-vezetői megbízásáról és a megbízás visszavonásáról; az intézményen belül felmerülő hatásköri és egyéb vitás kérdésekről; a dolgozók anyagi és erkölcsi elismerésének elveiről és módjáról. Ki kell kérni az intézményvezetőség véleményét minden olyan esetben, amelyben a intézményvezető egy személyben döntésre jogosult. Javaslatot tesz: a tagintézmény-vezetői pályázatok kiírásának feltételeiről és ütemezéséről; az iskolai élet egészére. A megbeszélésekről írásos emlékeztető készül. Az intézményvezetőség kibővített értekezlete (törzskari értekezlete) évente legalább két alkalommal, előzetes ütemterv alapján kerül összehívásra, amelynek tagjai: az intézmény intézményvezetője, az intézmény intézményvezető-helyettesei, a tagintézmény-vezetők, a tagintézményvezető-helyettesek, szakmai munkaközösségek vezetői, az intézményi mérési, minőségbiztosítási, -fejlesztési valamint a nemzetközi kapcsolatok munkaközösségeinek vezetője, a közalkalmazotti tanács elnöke, a diákmozgalmat segítő pedagógusok, iskolaszékek elnökei, Intézményi Tanács elnöke a gyermek- és ifjúságvédelemmel megbízott pedagógusok, a szülői szervezet vezetője, a reprezentatív szakszervezetek vezetői. A kibővített intézményvezetőség (törzskar) az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik Intézményi szintű munkaközösségek Intézményi szinten működő munkaközösségek az alábbiak: mérési, értékelési nemzetközi kapcsolatok A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 30

31 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása 2.4. A vezetők és a székhely-/tagintézményi közösségek közötti kapcsolattartás formája és rendje A székhely-/tagintézményi alkalmazotti közösség A székhely-/tagintézményi alkalmazotti közösség a székhely-/tagintézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében foglalkoztatottak közössége. Az alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak legalább fele jelen van. Az értekezletről jegyzőkönyv készül. Feladatköre kiterjed: az intézmény átszervezésével (megszüntetésével), feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával vagy módosításával, költségvetésének megállapításával, az intézményvezető és annak helyettesei megbízásával és a megbízás visszavonásával, a székhely-/tagintézmény átszervezésével (megszüntetésével), feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával vagy módosításával, költségvetésének megállapításával, a tagintézmény vezetőjének és helyettesének (helyetteseinek) megbízásával és a megbízás visszavonásával, az intézményi szintű Minőségirányítási Programmal (IMIP), az intézményi szintű Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatos ügyekre. Összehívás módja, gyakorisága: az alkalmazotti értekezletet a véleményezési jogkörébe tartozó minden kérdésben össze kell hívni A székhely-/tagintézményi nevelőtestület Tagjai: a székhely-/tagintézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében pedagógus munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak. Feladatköre: a pedagógiai program székhely-/tagintézményi részének és módosításának elfogadása; a székhely-/tagintézményi munkaterv elfogadása; a székhely-/tagintézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása; a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása; a házirend székhely-/tagintézményi sajátosságainak elfogadása; a székhely-/tagintézményre vonatkozó továbbképzési, beiskolázási terv jóváhagyása; a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, osztályozóvizsgára bocsátása; tanulók fegyelmi ügyei a tagintézmény-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása; A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 31

32 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása minden olyan egyéb eset, amelyre a nevelőtestület speciális eljárásrendet dolgoz ki és fogad el; jogkörének átruházása. A döntések végrehajtásáról való beszámoltatás a nevelőtestületi értekezleten történik. Beszámoltatásra a félévi és az év végi értékelő értekezleteken kerül sor. Véleményt nyilvánít: a tagintézmény vezetőjének megbízásáról és a megbízás visszavonásáról, a tagintézmény vezetőhelyetteseinek megbízásáról és a megbízás visszavonásáról, az egyes pedagógusok külön megbízatásáról, a tantárgyfelosztásról az elfogadás előtt, a működést érintő minden kérdésben. A székhely-/tagintézményi nevelőtestületi értekezlet döntési jogköréből átruházott ügyek és a beszámolás formája átruházott ügyek az egy osztályban tanító pedagógusok értekezletére: a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, osztályozóvizsgára bocsátása a fegyelmi bizottságra: a tanulók fegyelmi ügyei beszámolás formája jegyzőkönyv a nevelőtestület tájékoztatása a fegyelmi határozatról A székhely-/tagintézményi nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A tagintézmény-vezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlet határozatképességéhez legalább kétharmados jelenlétre van szükség. A vezetésre vonatkozó program és a fejlesztési elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról a nevelőtestületi értekezlet titkos szavazással határoz. A nevelőtestületi értekezletekről jegyzőkönyv készül Az egy osztályban tanító pedagógusok közössége Feladatköre: a tanulók osztályozó vizsgára bocsátása; a tanulók továbbhaladásának, valamint a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása. Összehívás módja, gyakorisága: évente minimum 2 alkalommal (osztályozó konferencia). Az értekezlet munkáját az osztályfőnök, illetve a általános intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető vezeti. Az osztályban tanító pedagógusok értekezletét kezdeményezheti általános intézményvezető -helyettes, a tagintézmény-vezető, az osztályfőnök, bármelyik ott tanító pedagógus, illetve a szülői munkaközösség. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 32

33 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása A tagintézmény-vezetői testület A tagintézmény döntés-előkészítő, véleményező, elemző, javaslattevő fóruma. Tagjai: a tagintézmény-vezető és helyettese(i), a témától függően további meghívottak is jelen lehetnek. Üléseit a naptári tervben meghatározott időpontban tartja. A testület évente legalább 3-4 alkalommal a munkaközösségek vezetőivel kibővített vezetői értekezletet tart. A megbeszélésekről írásos emlékeztető készül A székhely-/tagintézményi fegyelmi bizottság A székhely-/tagintézmény nevelőtestülete által átruházott jogkörben lefolytatja a tanulói fegyelmi eljárásokat. Tagjai: a fegyelmi bizottság elnöke (a székhely-/tagintézményi nevelőtestület választott delegáltja), a székhely-/tagintézmény gyermek- és ifjúságvédelmmel megbízott pedagógus, az általános intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető vagy az általa megbízott képviselő, a tanuló osztályfőnöke, szakképző évfolyamon iskolai tanműhelyben tanuló diák esetén a szakoktatója, az osztály diákközösség képviselője. A fegyelmi bizottság a jogszabályok, helyi szabályzatok szerint végzi munkáját. Ülésüket az általános intézményvezető-helyettes, a tagintézmény vezetője vagy helyettese hívja össze, és szabályszerűen értesíti a résztvevőket, gondoskodik a bizottság munkájának előkészítéséről, dokumentálásáról A székhely-/tagintézmények szakmai munkaközösségei, együttműködésének és kapcsolattartásának rendje A munkaközösségek, amelyek tantárgyanként vagy műveltségi területenként hozhatók létre, az intézmény és a tagintézmények pedagógusainak közösségei az azonos feladatok ellátására. Munkaközösség legalább 5 fővel hozható létre. A tantárgyi és osztályfőnöki munkaközösségek székhely-/tagintézményi szinten működnek, tevékenységüket intézményi szinten összehangolják. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 33

34 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása A székhely-/tagintézmény neve Kőrösy József Székhelyintézmény Krúdy Gyula Tagintézmény Vasvári Pál Tagintézmény Az székhely-/tagintézmények munkaközösségei A székhely-/tagintézmény munkaközösségei magyar történelem német nyelvi angol nyelvi matematika természettudományi informatika közgazdasági osztályfőnöki közösségi szolgálat magyar nyelv és irodalom idegen nyelvi matematika-informatika természettudományi történelem készségtárgyak (ének, rajz, testnevelés) osztályfőnöki kereskedelmi elmélet kereskedelmi gyakorlat vendéglátó elmélet és gyakorlat humán természettudományi szakmai elméleti szakmai gyakorlati idegen nyelvi informatika osztályfőnöki közösségi szolgálat A munkaközösségek szakmai, módszertani kérdésekben segítséget adnak a nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez és ellenőrzéséhez. Feladatuk a szakmai munka összehangolása: elvégzik és koordinálják a pedagógiai program szakterületükre vonatkozó feladatait, fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, módszertanát, kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a megyei és országos versenyeket, felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét, ellátják a felzárkóztatást és a tehetséggondozást, összeállítják a belső vizsgák (osztályozó, javító, pótló, különbözeti) anyagait, amelyet időben átadnak a vizsgák szervezőjének, lebonyolítják a méréseket, véleményt nyilvánítanak a pedagógus állásra jelentkezők esetében, kidolgozzák a gyakornoki munkakörhöz tartozó szakmai követelményeket, A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 34

35 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása javaslatot tesznek a tantárgyfelosztásra, a tanmenetekkel kapcsolatos állásfoglalást alakítanak ki, összeállítják a szakterületükhöz kapcsolódó iskolai tankönyvjegyzéket, személyes vagy kollektív (megegyezés szerint) felelősséggel kezelik, fejlesztik a szakszertárakat, támogatják az új kollégák munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget, vezetőik részt vesznek az iskolavezetés munkájában: a tervezésben, a szervezésben és az ellenőrzésben, a szakmai munkaközösség éves terv szerint részt vesz az intézményben, tagintézményekben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében. Tagjai: Dönt: az adott munkaközösséghez tartozó pedagógusok. saját működési rendjéről és munkatervéről, a nevelőtestület által átruházott kérdésekről, a munkaközösség szakterületét érintő továbbképzési programról, az iskolai tanulmányi versenyekről. Véleményt nyilvánít: a nevelési, illetőleg a pedagógiai program elfogadásáról, a nevelést segítő eszközök, taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásáról, a felvételi követelmények meghatározásáról, a szintvizsga, a folyamatmérés részeinek és feladatainak meghatározásáról, a pedagógiai munka eredményességével kapcsolatban, valamint annak továbbfejlesztésére vonatkozóan, a szakterületén a helyi tanterv kidolgozása, módosítása kérdéseiben, saját működéséről és munkatervéről, a vezetőjük megválasztásáról. Véleményét ki kell kérni a szakterületét érintően: tagjai munkájának értékelésében; a tantárgyfelosztásról; a tanulók osztályba, csoportba sorolásáról; a szakszerű helyettesítések megoldásának elősegítésével kapcsolatosan; a gyakornoki szakmai vezető kiválasztásakor, megbízásakor. A szakmai munkaközösség az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy évre szóló munkaterv szerint tevékenykedik. A szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség vezetőjét a szakmai munkaközösség javaslata alapján az általános intézményvezetőhelyettesnek, tagintézmény vezetőjének egyetértésével a intézményvezető nevezi ki. A megbízása 1 tanévre szól. A munkaközösségek évente legalább három alkalommal, a munkatervben meghatározottak szerint tartanak megbeszélést. A munkaközösségi értekezletekről írásos emlékeztető készül. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 35

36 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása Az intézmény testületei A pedagógusok közösségei Társadalmi szervezetek, szakszervezetek iskolai tagszervezetei A székhely-/tagintézményenként szerveződő alapszervezetek tevékenységüket önállóan végzik. Intézményi szinten az alapszervezetek titkárai együttesen képviselik a szakszervezet tagságát. Az intézményvezetés részéről a kapcsolatot a intézményvezető tartja a Munka törvénykönyvében és a Kollektív Szerződésben rögzítettek szerint. A kapcsolattartást a tanügyi intézményvezető-helyettes szervezi, dokumentálja. Közalkalmazotti tanács Tevékenységét a Munka törvénykönyve és a Kjt. szerint szervezi és végzi. Az intézményvezetés részéről a kapcsolattartásért az intézmény intézményvezetőja felelős, a kapcsolattartást a tanügyi intézményvezető-helyettes szervezi, dokumentálja. Intézményi Tanács A köznevelési törvény 73 4.pontja alapján működik. Tagjai: Dönt: helyi önkormányzat képviselőtestülete által delegált képviselő a nevelőtestület delegált tagja a szülők képviselője működési rendjéről és munkaprogramjának elfogadásáról, elnökének és tisztségviselőinek megválasztásáról, továbbá azokban az ügyekben, amelyekben a nevelőtestület a döntési jogot az intézményi tanácsra átruházza. Véleményt nyilvánít: a pedagógiai program, az Iskola szervezeti és működési szabályzata, a házirend, az iskolai munkaterv elfogadása, továbbá a köznevelési szerződés megkötése előtt. véleményét be kell szerezni az Iskolában folyó fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához. Véleményt nyilváníthat: az Iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. az Iskola által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításával kapcsolatban meghatározott legmagasabb összeg tekintetében. Kezdeményezésére a nevelőtestületi értekezletet össze kell hívni. Az Iskola vezetőjének félévenkénti beszámolója alapján megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára az Iskola működésével kapcsolatos álláspontját. Az Iskola működésének támogatására az Intézményi Tanács alapítványt hozhat létre. Az Intézményi Tanács feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az Iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza annak működését. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 36

37 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása Az elnök feladata és hatásköre: az Intézményi Tanács által elfogadott ügyrendet legkésőbb az elfogadást követő tizenötödik napon megküldi a hatósági nyilvántartást vezető hivatalnak jóváhagyásra, az Intézményi Tanács ülésének összehívása, határozatainak ellenjegyzése, képviseli az Intézményi Tanácsot, intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az elnök hatáskörébe utal A tanulók közösségei Osztály Diákbizottságok (ODB) Az osztály tanulói Osztály Diákbizottságot (titkárt és két vezetőségi tagot) választanak. Az ODB-titkár képviseli az osztályt a székhely-/tagintézményi diákbizottság (IDB) munkájában. Az ODB jogai: program elkészítése, vezetőség és küldöttek választása, értékelés az osztály munkájáról, javaslat a házirend követelményeihez, javaslat jutalmazásra, kitüntetésre, a csoport érdekének védelme, a közösségi megmozdulásokban részt venni, képviselőt küldeni az osztályban tanuló diák fegyelmi tárgyalására. Kötelességei: a program megvalósítása, a közösségi munka értékelése, segíteni az osztályfőnök munkáját, betartani a házirendet, az osztályszintű, diákokat érintő feladatokat végrehajtása, a rászorulók segítése, a tanulmányi munka segítése, az iskolai, gyakorlati munkahelyek vagyonának megóvása, beszámolni az osztály munkájáról, képviselni az osztályt az IDB megbeszéléseken, diákközgyűlésen. Székhely-/tagintézmények Diákbizottsága (IDB) Tagjai: az osztály diákbizottságok titkárai és a diák közgyűlésen megválasztott IDB-titkár, valamint a vezetőségi tagok. Az IDB megbízása egy évre szól. A diákönkormányzat működésének támogatása, a szükséges feltételek biztosításának rendje: a diákönkormányzat működéséhez segítséget nyújt a székhely-/tagintézmény vezetőhelyettese, a gyermek- és ifjúságvédelemmel ill. a szabadidő szervezésével megbízott pedagógus, a diákmozgalmat segítő pedagógus. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 37

38 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása a könyvtárban és a számítógéptermekben elhelyezett számítógépeket, illetve az iskola tulajdonában lévő audiovizuális eszközöket a diákönkormányzat tagjai engedéllyel használhatják; az IDB éves működési költségeit a székhely-/tagintézmény a saját költségvetéséből fedezi. A diákönkormányzat önállóan kidolgozott programmal rendelkezik, amelyet az IDB készít el az ODB-k javaslata alapján. IDB feladata: részt vesz a tanulói feladatok szervezésében, tervezésében, megvalósításában, ellenőrzésében, értékelésében; a két közgyűlés között intézi, szervezi a tanulók tevékenységét, a végzett munkáról beszámol a közgyűlésnek; a diákság érdekeit képviseli a törvény által biztosított diák-önkormányzati jogok gyakorlása érdekében; kulturális és szabadidős programokat szervez. Az IDB jogai: A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt: saját működéséről és hatáskörei gyakorlásáról, a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról, az IDB tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről, valamint a tájékoztatási rendszer (iskolaújság, iskolarádió stb.) szerkesztősége tanulói vezetőjének, felelős szerkesztőjének, munkatársainak megbízásáról. Az IDB dönt az intézményi diákválasztmány székhely-/tagintézményi képviselőiről. Véleményét ki kell kérni: a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor, az ifjúságpolitikai célokat szolgáló anyagi eszközök felhasználásában, a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítésénél, elfogadásakor, a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, az iskolai tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához. Véleményét ki kell kérni a fentieken túl az alábbi területeken: a tanulók kitüntetésében, jutalmazásában, a tanulók nevelési célú társadalmilag hasznos munkában való részvételében, az iskolai versenyek, vetélkedők meghatározásában, a általános intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezetőjének megbízásával és a megbízás visszavonásával kapcsolatos eljárás során, az iskola és környezetének rendben tartására, csinosítására, A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 38

39 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása segítségadás megszervezésére versenyekhez, rendezvényekhez, a kirándulásokon, táborozáson résztvevő tanulók kiválasztására, az iskola sajátos arculatának kialakítására. Tevékenységét önálló szervezeti és működési szabályzat alapján végzi, amelyet a választó tanulóközösség fogad el és a nevelőtestület hagy jóvá. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra. A diákmozgalmat segítő (DMS) tanár feladatait munkaköri leírása tartalmazza. A székhely-/tagintézmény-vezetés részéről a kapcsolattartásért felelős a székhely- /tagintézményi vezetőhelyettes. Székhely-/tagintézményi diákközgyűlés A székhely-/tagintézmény tanulóinak tájékoztató, tájékozódó és választó fóruma. A diákközgyűlés résztvevői a tanulóközösségek által választott küldöttek. Az iskolában tanévenként legalább egy diákközgyűlést tartanak, a naptári tervben meghatározottak szerint. Az évi rendes diákközgyűlés összehívását a székhely-/tagintézményi diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint. A rendkívüli diákközgyűlés összehívását a székhely-/tagintézményi diákönkormányzat vezetője vagy az általános intézményvezető-helyettes, tagintézmény vezetője kezdeményezheti. Az iskolai diákközgyűlésen: a diákönkormányzat és a székhely-/tagintézmény képviselője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról (különös tekintettel a gyermeki jogok, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai, kollégiumi házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól); a tanulók az iskola életét érintő ügyekben kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat illetve a székhely-/tagintézmény vezetéséhez; a tanulók megválasztják az iskolai diákbizottság tagjait és tisztségviselőit. Intézményi Diákválasztmány (IDV) Az intézményi diákválasztmány a székhely-/tagintézmények diákbizottságai által megválasztott tagokból áll. Szavazati joggal rendelkező tanulók száma székhely- /tagintézményenként: 200 tanulónként 1 fő. IDV feladata: Az IDV jogai A diákság érdekeinek intézményi szintű képviselete, a jogszabályok által biztosított diákönkormányzati jogok gyakorlása. Véleményét ki kell kérni: az intézményi SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, az intézményi házirend elfogadása előtt, az intézmény minőségirányítási programjának elfogadási folyamatában A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 39

40 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása a munkaterv és ezen belül a tanév rendje meghatározásakor a tanulókat érintő egyéb programok tekintetében, a intézményvezető megbízásával és a megbízás visszavonásával kapcsolatos eljárás során. Javaslattevő jogköre: kiterjed az iskolai élettel kapcsolatos minden kérdésre. Tevékenységét önálló működési szabályzat alapján végzi. Az intézményvezetés részéről a kapcsolattartásért a tanügyi intézményvezető-helyettes felelős. Székhely-/tagintézményi Diák Sportkör (ISK) A székhely-/tagintézmény sportszakosztályainak tevékenységét, a versenyeken való részvételt, valamint a hazai és nemzetközi sportversenyek szervezését végzi. Tevékenységét elnökség (elnök és két tag) irányítja, amelyet évente a küldöttközgyűlés választ újra. A küldött-közgyűlés az osztályok által delegált legalább két-két képviselő összességéből áll. A székhely-/tagintézmény-vezetés részéről a kapcsolattartásért a székhely-/tagintézményi vezetőhelyettes a felelős. Közgyűlés jogkörei: az elnökség megválasztása, beszámoló és munkaterv elfogadása, javaslatok sportcsoportokra, javaslat az ISK-elnök és az ISK munkájába bekapcsolódó munkatársak díjazására, az ISK működési szabályzatának jóváhagyása. Az elnökség jogkörei: javaslattétel a sportcsoportok működésének engedélyezésére, iskolai bajnokságok rendezése és javaslattétel azok időpontjára, javaslat más bajnokságokon való részvételre, sporttáborok szervezése és javaslattétel azok időpontjára, javaslatot tesz a szabadidős sport szervezésére A szülők közösségei Osztály Szülői Munkaközösségek (OSZMK) Az egyes osztályok szülői munkaközösségét az egy osztályban tanuló diákok szülei alkotják, akik 3 fős Osztály Szülői Munkaközösségi (OSZMK) vezetőséget választanak. Az OSZMK-vezetők képviselik a székhely-/tagintézményi SZMK-ban a szülőket. A székhely-/tagintézmény részéről a kapcsolattartásért az osztályfőnök felelős. Az osztály SZMK véleményezési joga biztosított: a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában, az osztályfőnök és a szülők közötti kapcsolattartás rendjének kialakításában. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 40

41 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása Székhely-/tagintézményi Szülői Munkaközösség (ISZMK) A székhely-/tagintézményi Szülői Munkaközösséget (ISZMK) az OSZMK-vezetőség tagjai alkotják. A tanévenkénti első értekezletükön vezetőséget választanak. Értekezleteiket szükség szerint, tanévenként legalább két alkalommal tartják. A székhely- /tagintézmény igazgatója az ISZMK vezetőségének részére legalább 2 alkalommal tájékoztatást ad a székhely-/tagintézmény munkájáról. Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői munkaközösségnek véleményezési joga van, az írásos véleményt a általános intézményvezető-helyettese, tagintézmény-vezetője kéri. A szülői szervezet, közösség szótöbbséggel dönt: saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról. Véleményét ki kell kérni: az iskolai tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához. A szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek, tanulók csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. Az ISZMK vezetőségének tevékenységét kapcsolattartó segíti, akit a nevelőtestület választ meg. Intézményi Szülői Választmány (ISZV) Az Intézményi Szülői Választmány a székhely-/tagintézmények szülői munkaközösségének vezetősége által megválasztott tagokból áll. A szavazati joggal rendelkező tagok száma székhely-/tagintézményenként: 200 tanulónként 1 fő. ISZV feladata: a szülők érdekeinek intézményi szintű képviselete, a jogszabályok által biztosított jogok gyakorlása. Az ISZV jogai: Véleményét ki kell kérni: az intézményi SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, az intézményi házirend elfogadása előtt, az intézmény minőségirányítási programjának elfogadási folyamatában a munkaterv és ezen belül a tanév rendje meghatározásakor a tanulókat érintő egyéb programok tekintetében, a intézményvezető megbízásával és a megbízás visszavonásával kapcsolatos eljárás során. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 41

42 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása Javaslattevő jogköre: kiterjed az iskolai élettel kapcsolatos minden kérdésre. Tevékenységét önálló működési szabályzat alapján végzi. Az intézményvezetés részéről a kapcsolattartásért a tanügyi intézményvezető-helyettes felelős Iskolaszék Iskolaszék intézményünkben székhely-/tagintézményi szinten működik. Az iskolaszékbe a szülők, a nevelőtestület, az iskolai diákönkormányzat azonos számú képviselőt küldhet, a fenntartó egy képviselőt delegálhat. A szülők képviselőit a székhely- /tagintézményi szülői szervezet (ISZMK), a nevelőtestület képviselőit a nevelőtestület tagjai, a székhely-/tagintézményi diákönkormányzat képviselőit a székhely-/tagintézményi diákönkormányzat tagjai választják. Működését saját szervezeti és működési szabályzata határozza meg. Az iskolaszék feladata: a székhely-/tagintézményben a nevelő és oktató munka segítése, a nevelőtestület, a szülők és a tanulók, az intézményfenntartó, továbbá a székhely- /tagintézmény működésében érdekelt más szervezetek együttműködésének előmozdítása. Az iskolaszék jogai Döntési joga van: működési rendjének és munkaprogramjának elfogadásában, tisztségviselőinek megválasztásában, azokban az ügyekben, amelyekben a nevelőtestület a döntési jogot az iskolaszékre átruházza. Az iskolaszék véleményezési joggal részt vesz a tanulók jogainak érvényesítésével, kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási intézmény által hozott döntések, intézkedések ellen benyújtott kérelmek elbírálásában. Véleményt nyilváníthat: a székhely-/tagintézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni az iskolaszék véleményét a pedagógiai program, az SZMSZ, továbbá a házirend elfogadása előtt. Az iskolaszék feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése a intézményvezető feladata. Az intézményben az ellenőrzés a intézményvezető kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az SZMSZ-ben foglaltak mellett az intézmény vezető beosztású A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 42

43 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása dolgozóinak és pedagógusainak munkaköri leírása, valamint az IMIP részeként elkészített pedagógus teljesítményértékelési rendszer teremti meg. A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, tagintézmény-vezetők, tagintézményi vezetőhelyettesek, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, szaktanterem- és szertárfelelősök, pedagógusok. A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy azok másolatát az irattárban kell őrizni. A intézményvezető-helyettesek, a tagintézményvezetők, a tagintézményvezető-helyettesek, és a munkaközösség-vezetők elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá a intézményvezető és a tagintézmény-vezető, valamint a munkatervben megfogalmazottak szerint vesznek részt az ellenőrzési feladatokban. Az intézmény vezetőségének tagjai és a munkatervben a pedagógusok teljesítményértékelésében való közreműködéssel megbízott pedagógusok szükség esetén a intézményvezető vagy az általános intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető külön megbízására ellenőrzési feladatokat is elláthatnak. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai jellegűek lehetnek. A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell meghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a célszerűség és az integritás a meghatározó elem. Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak az alábbi területek: tanítási órák ellenőrzése (általános intézményvezető-helyettes,tagintézmény-vezető, tagintézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők), tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával, a digitális napló folyamatos ellenőrzése, az igazolt és az igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése, az intézmény alapdokumentumaiban előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések folyamán, a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése. Az intézmény vezető beosztású munkatársai minden tanév szeptember 30-ig ellenőrzési tervet dolgoznak ki, amelyben meghatározzák az ellenőrzött területet, tevékenységet, az ellenőrzés módját, gyakoriságát, ütemezését, módszerét és a dokumentálás módját. Az ellenőrzések tapasztalatairól a vezetőségi értekezleten tájékoztatást adnak a intézményvezetőnek. Az ellenőrzések tapasztalatait a tanév végi értékelésekben is szerepeltetni kell. Az intézményvezető és helyettesei a székhely-/tagintézményekben a pedagógiai ellenőrzést az általános intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezetővel történő egyeztetés alapján végzik. Az általános intézményvezető-helyettes, a tagintézmény-vezető biztosítja a pedagógiai munka ellenőrzését a tanévenként összeállított ellenőrzési terv alapján. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 43

44 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása A vezetői szakmai belső ellenőrzési feladatok megvalósítása az IMIP 5. fejezete (Mérés, értékelés, vezetői ellenőrzés) alapján történik A külső kapcsolatok rendszere, formája, módja Az intézményt a külső kapcsolatokban a intézményvezető képviseli. Az intézményvezetés többi tagja, a vezetői feladatmegosztás szerint tart kapcsolatot a külső szervekkel. A gyakorlati helyekkel a szakmai intézményvezető-helyettes és a szakmacsoportos képzésben vezetők tartják a kapcsolatot Az intézmény külső kapcsolatai Az intézményi munka megfelelő szintű irányításának érdekében a vezetőség állandó munkakapcsolatban áll a következő intézményekkel, szervezetekkel, vállalkozásokkal: a fenntartóval, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, a Szegedi Tankerülettel, a Magyar Államkincstárral, az Oktatási Hivatallal, Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával, a Szegedi Járási Hivatallal, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályával, a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával (NGSZ), a szakminisztériumokkal, az állami szervekkel (pl. adóhatóság, ÁNTSZ, OEP, MÁK, KIR), a Csongrád Megyei Önkormányzat szervezeteivel, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezeteivel, a Nemzeti Munkaügyi Hivatallal, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központtal, a Szegedi Tudományegyetemmel, Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központtal, KIT Nyelvoktatási és Vizsgaközponttal, Tempus Közalapítvánnyal: Petroc College (North Devon, Anglia) Burgardens Utbildningscentrum (Göteborg, Svédország) Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule (Ingolstadt, Németország) SKĂL INTERNATIONAL Darmstadt-Südhessen (Darmstadt, Németország) Darmstadt Város Nemzetközi Kapcsolatok Irodája (Darmstadt, Németország) Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della Ristorazione Commerciali e Turistici Alfredo Panzini (Senigallia, Olaszország) Hotelová Akadémia (Kassa, Szlovákia) CFA LaLouisiere (Les Herbiers, Franciaország) CFA des Maisons Familiales des Métiers (Saint Michel Mont Mercure, Franciaország) AEHT (Európai Idegenforgalmi és Vendéglátó Iskolák Szövetsége) RBZ Wirtschaft Kiel Standort Ludwig-Erhard-Schule (Kiel, Németország) Kantonsschule Büelrain Winterthur (1. Rosenstrasse, CH 8400, Winterthur, Svájc) Samuel von Pufendorf Gymnasium Flöha (Turnerstraße 16. D-09557) A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 44

45 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása Zenta Közgazdasági és Kereskedelmi Középiskola (Zenta, Fő tér , Szerb Köztársaság) Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola (Szabadka, Szerb Köztársaság) a kistérségi szakszolgáltatóval, a SZMJVÖ Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Központtal, a gyakorlati képzésben résztvevőkkel, a gazdálkodó egységekkel együttműködési megállapodás alapján, a gazdálkodó egységek érdekképviseleti szerveivel (pl. KISOSZ, IPOSZ, Könyvvizsgáló Kamara), a szakmai és pedagógiai szolgáltató intézményekkel, az iskolai oktató és nevelő munkát elősegítő, szakmai és pedagógiai, továbbá érdekvédő szervezetekkel együttműködési megállapodás vagy tagsági viszony alapján (pl. Nemzeti Szakképzési Társaság, Magyar Pedagógiai Társaság, KÜLKESZ, KVISZ stb.), a szülők szervezeteivel, az intézményt támogató alapítványokkal, a társintézményekkel (iskolák, kollégiumok), az iskolai rendezvények szponzorálásában résztvevőkkel, a munkaadói és munkavállalói szervezetekkel, a rendőrséggel, a Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drog-centrummal, a kijelölt iskolaorvosi és fogászati rendelővel, a városi iskolai védőnőhálózattal, a gyermekélelmezési szervezettel, a SuliHost Kft-vel, SZINT Kft-vel A külső kapcsolattartás formája és módja Intézmények, szervezetek fenntartó, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ A kapcsolattartás formája, módja rendszeres Kapcsolattartó intézményvezetőség Szegedi Tankerület rendszeres intézményvezetőség Magyar Államkincstár rendszeres intézményvezetőség Oktatási Hivatal rendszeres intézményvezetőség Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szegedi Járási Hivatal Csongrád Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ) rendszeres rendszeres rendszeres rendszeres intézményvezetőség intézményvezetőség, tagintézmények intézményvezetőség intézményvezetőség szakminisztériumok eseti intézményvezetőség állami szervek (pl. adóhatóság, ÁNTSZ, OEP, MÁK, eseti intézményvezetőség A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 45

46 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása KIR), Intézmények, szervezetek Csongrád Megyei Önkormányzat szervezetei Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezetei A kapcsolattartás formája, módja eseti eseti Kapcsolattartó intézményvezetőség intézményvezetőség Nemzeti Munkaügyi Hivatal eseti intézményvezetőség Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ rendszeres intézményvezetőség Szegedi Tudományegyetem eseti intézményvezetőség Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ KIT Nyelvoktatási és Vizsgaközpont Tempus Közalapítvány Petroc College (North Devon, Anglia) Burgardens Utbildningscentrum (Göteborg, Svédország) Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule (Ingolstadt, Németország) SKĂL INTERNATIONAL Darmstadt- Südhessen (Darmstadt, Németország) Darmstadt Város Nemzetközi Kapcsolatok Irodája (Darmstadt, Németország) Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della Ristorazione Commerciali e Turistici Alfredo Panzini (Senigallia, Olaszország) Hotelová Akadémia (Kassa, Szlovákia) CFA LaLouisiere (Les Herbiers, Franciaország) folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos eseti eseti eseti folyamatos folyamatos akkreditált vizsgahely vezető, akkr. v.hely szakmai vezető akkreditált vizsgahely vezető, akkr. v.hely szakmai vezető tagintézmény-vezető, nemzetközi kapcsolati vezető nemzetközi kapcsolati vezető nemzetközi kapcsolati vezető nemzetközi kapcsolati vezető nemzetközi kapcsolati vezető SzMJV turisztikai referens, nemzetközi kapcsolati vezető nemzetközi kapcsolati vezető nemzetközi kapcsolati vezető nemzetközi kapcsolati vezető A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 46

47 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása Intézmények, szervezetek CFA des Maisons Familiales des Métiers (Saint Michel Mont Mercure, Franciaország) AEHT (Európai Idegenforgalmi és Vendéglátó Iskolák Szövetsége) RBZ Wirtschaft Kiel Standort Ludwig-Erhard-Schule Kantonsschule Büelrain Winterthur, 1. Rosenstraße CH 8400 Winterthur Svájc Samuel-von-Pufendorf Gumnasium Flöha, Turnerstraße 16. D Zenta Közgazdasági és Kereskedelmi Középiskola, Szerb Köztársaság Zenta, Fő tér Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola, Szabadka, Szerb Köztársaság A kapcsolattartás formája, módja folyamatos folyamatos folyamatos rendszeres rendszeres rendszeres rendszeres Kapcsolattartó nemzetközi kapcsolati vezető nemzetközi kapcsolati vezető intézményvezetőség Kőrösy József Székhelyintézmény Kőrösy József Székhelyintézmény Kőrösy József Székhelyintézmény Vasvári Pál Tagintézmény kistérségi szakszolgáltató eseti intézményvezetőség SZMJVÖ Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Központ gyakorlati képzésben résztvevők gazdálkodó egységek (együttműködési megállapodás alapján) gazdálkodó egységek érdekképviseleti szerveivel (pl. KISOSZ, IPOSZ, Könyvvizsgáló Kamara) szakmai és pedagógiai szolgáltató intézmények az iskolai oktató és nevelő munkát elősegítő, szakmai és pedagógiai, továbbá érdekvédő szervezetekkel együttműködési megállapodás vagy tagsági viszony alapján (pl. Nemzeti Szakképzési Társaság, Magyar Pedagógiai Társaság, KÜLKESZ, KVISZ stb.) szülők szervezetei intézményt támogató alapítványok eseti rendszeres rendszeres eseti rendszeres rendszeres rendszeres rendszeres intézményvezetőség intézményvezetőség, tagintézmények intézményvezetőség, tagintézmények intézményvezetőség, tagintézmények intézményvezetőség intézményvezetőség intézményvezetőség, tagintézmények intézményvezetőség, tagintézmények társintézmények (iskolák, kollégiumok) rendszeres intézményvezetőség, tagin- A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 47

48 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása Intézmények, szervezetek iskolai rendezvények szponzorálásában résztvevők munkaadói és munkavállalói szervezetek rendőrség Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drog-centrum a kijelölt iskolaorvosi és fogászati rendelő, városi iskolai védőnőhálózat gyermekélelmezési szervezet (SuliHost Kft) SZINT Kft Nemzeti Pedagógus Kar A kapcsolattartás formája, módja eseti eseti eseti eseti rendszeres rendszeres rendszeres rendszeres Kapcsolattartó tézmények intézményvezetőség, tagintézmények intézményvezetőség, tagintézmények intézményvezetőség, tagintézmények intézményvezetőség, tagintézmények intézményvezetőség, tagintézmények intézményvezetőség, tagintézmények intézményvezetőség, tagintézmények intézményvezetőség, tagintézmények Kapcsolattartás a gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény definíciója alapján a gyakorlati képzés a szakmai képzésnek az iskolai tanműhelyben, az állami felnőttképzési intézmény tanműhelyében vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult gazdálkodó szervezetnél, egyéb szervnél vagy szervezetnél folyó azon része, amelynek célja a szakképesítéshez kapcsolódó munkatevékenységek gyakorlatban történő elsajátítása és a tanulónak a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére való felkészítése, amelyet iskolai rendszerű szakképzés esetén a szakképzési kerettanterv határoz meg. A munkahelyi gyakorlat a szakképesítés megszerzése keretében folyó gyakorlati képzésnek a munkahelyen (a munkavégzéshez hasonló feltételek között, életszerű szituációban) megvalósuló része, amelynek feltételeit a gyakorlati képzés szervezője biztosítja, és amelynek során a szakképzésben részt vevő elsajátítja a munkaerő-piac által is igényelt gyakorlati tudáselemeket, kompetenciákat. A gyakorlati képzés formái Tanulószerződés A tanulószerződést a tanuló kamara gazdálkodó szervezet hármas köti. A tanulószerződést a tanuló saját magának intézi. Tanulónként 4 példányban, eredeti aláírással, valamint az egészségügyi alkalmasság fénymásolatát 1 példányban leadja a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási Igazgatóságán, miután a gazdálkodó szervezet is és ő is aláírta. Együttműködési megállapodás Az együttműködési megállapodást az intézmény és a gazdálkodó szervezet köti. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 48

49 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása Polgárjogi szerződés Másodszakmát tanulók esetében alkalmazott forma. A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 29. -a határozza meg, hogy az iskolai rendszerű szakképzésben melyek az ingyenes szolgáltatások. Ennek alapján a szakképzés keretében biztosított gyakorlati képzés nem ingyenes a már szakképzettséggel rendelkezők számára, azaz a tanulónak azért fizetnie kell (ha az iskolában folyik a képzés, akkor az iskolának, ha gazdálkodó szervezetnél, akkor a gazdálkodó szervezetnek); a gazdálkodó nem számolhatja el és nem igényelheti vissza kapcsolódó költségeket, mivel az állami támogatásnak minősül; mivel nincs a tanuló részére pénzbeli juttatás fizetve, nincsenek járulékok, így nincs TB-jogviszony és szolgálati időbe történő beszámítás sem. A már szakmával rendelkező tanuló a gazdálkodó szervezetnél egy tanulószerződés-szerű polgárjogi szerződés keretében töltheti le a gyakorlatot, amelynek lényege és tartalma hasonló a tanulószerződéshez, azzal az eltéréssel, hogy rendelkezik az erre a jogviszonyra vonatkozó egyedi feltételekről is (pl. a tanuló a képzésért mennyit és milyen ütemben fizet). Ebben az esetben az intézmény kötelessége annak igazolása, hogy a tanuló újabb szakma szerzéséért tanul. Kapcsolattartás formái Az intézmény elsősorban a tagintézményi gyakorlatioktatás-vezetőkön és a szakoktatókon keresztül tartja a közvetlen kapcsolatot a gazdálkodó szervezetekkel és a kamarával. Évente két rendezvényt szervez a Krúdy Gyula Tagintézmény annak érdekében, hogy építse a kapcsolatot a diák/szülő-kamara-gazdálkodó szervezetek között. A Fórum rendezvényünk keretében a tagintézmény a gazdálkodó szervezetekkel és a kamarával egyezteti az adott tanévre vonatkozó jogszabályi és iskolai változásokat. A tapasztalatcsere és a felmerült problémák megoldásának kiemelt helyszíne ez a rendezvény. A Válasszunk együtt gyakorlóhelyet! rendezvényünk a tanulókat a gyakorlóhelyekkel hozza közvetlen kapcsolatba. Itt a gazdálkodó szervezetek bemutatkoznak a diákoknak, megismerkedhetnek egymással. Tanulóink akár már egy befogadó nyilatkozattal a kezükben távozhatnak a rendezvény végén A szülőkkel való kapcsolattartás A szülőkkel való kapcsolattartás minden tanár, oktató, nevelő feladata, amelynek formái: szülői értekezletek (naptári terv szerint), félévente egy alkalommal szaktanári fogadóóra (az éves munkaterv által meghatározott időben), ISZMK, külön munkaterv szerint, alkalmankénti beszélgetések szülői vagy pedagógusi kezdeményezésre, iskolai rendezvények alkalmával, ISZV-gyűlés évente legalább egy alkalommal, évfolyamszintű szülői értekezlet 9. évfolyamos szülők részére, illetve az érettségi és a pályaválasztás előtti évfolyamokon szükség szerint. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 49

50 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása A szülők tájékoztatásának formái Szülői értekezletek Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. A székhely-/tagintézmények tanévenként legalább két szülői értekezletet tartanak. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az általános intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető, az osztályfőnök vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. Összevont szülői értekezletet az általános intézményvezető-helyettes, tagintézményvezető hívhat össze. Tanári fogadóórák A székhely-/tagintézmény valamennyi pedagógusa tanévenként a naptári tervben kijelölt időpontban két alkalommal tart fogadóórát. Amennyiben a gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke tanárával, akkor erre a rendkívüli eseteket leszámítva telefonon vagy írásban történő időpont egyeztetés után kerülhet sor. A szülők írásbeli tájékoztatása Az érdemjegyek az elektronikus napló internetes felületén megtekinthetők. Az érdemjegyek ellenőrzőben való vezetése a tanulók feladata, ellenőrzése a gondviselő felelőssége. Az osztályfőnök ellenőrző útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredménye vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén. Az osztályfőnök ellenőrző könyv útján, elektronikus formában vagy szükség esetén levélben tájékoztatja a szülőket a fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos eseményről, lehetőleg egy héttel, de legalább három nappal az esemény előtt Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény dolgozóinak az alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük: a televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat: az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult, az érvényes KLIKE utasítások szerint, elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon; a közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel, a nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire, nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az intézménynek anyagi vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik, A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 50

51 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása a nyilatkozattevő köteles a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt megismerni, közlés előtt egyeztetni. Amennyiben adott esetben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené. Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők: határozatok, döntések az életbelépés előtt, félévi és év végi osztályzatok az osztályozó konferencia előtt, belső információk. A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedély nem kap A kitüntetések, elismerések rendje Intézményi szinten Dolgozóknak adható kitüntetések, elismerések A kitüntetések odaítélésének általános elvei, feltételei: tartósan kiemelkedő, eredményes, színvonalas munkavégzés, a külső és belső partnerekkel megvalósított jó együttműködés, az intézmény arculatát pozitívan formáló, az intézmény hírnevét öregbítő munkavégzés, nem részesülhet kitüntetésben az a közalkalmazott, akivel szemben fegyelmi eljárás folyik vagy fegyelmi eljárás során elmarasztalták; a kitüntetésből való kizárás ideje a fegyelmi büntetés jogerőre emelkedésétől számított 3 év. Az év dolgozója Az év dolgozója kitüntetést évente az intézmény legfeljebb 5 dolgozója kaphatja a tagintézmények alkalmazotti közösségének javaslata alapján, ha a javasolt személy megfelel az általános elveknek, és az intézményben legalább 3 év munkaviszonnyal rendelkezik. A székhely-/tagintézményi javaslatok alapján a kitüntetések odaítéléséről az intézményvezetőség dönt. A felterjesztés határideje: legalább egy hónappal az elismerés átadása előtt. Felterjesztő: a tagintézmény-vezető. Az átadás ideje, helye: a székhely-/tagintézmény pedagógusnapi ünnepsége. A kitüntetés formája: oklevél és jutalom, amely a mindenkori minimálbér kétszerese vagy ennek megfelelő, kedvezményesen adózó juttatás (a kitüntetett választása szerint). A kitüntetést átadja: az intézmény intézményvezetője. A kitüntetés odaítélésének eljárási rendjét külön szabályzat tartalmazza. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 51

52 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása Székhely-/tagintézményi kitüntetések, elismerések Kőrösy József Székhelyintézmény Egyéni jutalmazási formák Kőrösy-emlékérem A Kőrösy József Székhelyintézmény nevelőtestülete és az iskolai diákbizottság az iskola névadója iránti tiszteletből, a nemes hagyományok ápolásának szándékával az iskola alapításának 100. évfordulóján alapította a Kőrösy-emlékérem kitüntetést. A Kőrösy-emlékérem Lapis András szobrászművész bronzplakettje, amelyet a művész az iskola felkérésére alkotott. A bronzplakett, az elismerést tanúsító oklevél és a pénzjutalom átadására a ballagási ünnepségen kerül sor. A kitüntetés feltételrendszere: a Kőrösy-emlékérem az iskolai közösség által adományozott legmagasabb fokú elismerés, amely tanévenként adható, az emlékérmet azon tanulók kaphatják meg, akiknek magatartása, szorgalma példás, tanulmányi eredménye (4,5-5) és szakmai érdeklődése kiemelkedő, ismeretei magas színvonalúak, akik pályázaton vagy rangos tanulmányi versenyen eredményesen szerepelnek és akiknek közösségi munkája példamutató, az osztályközösségek véleménye alapján az arra érdemes tanulók jellemzését az osztályfőnökök nyújtják be a tagintézmény igazgatójának. A benyújtott javaslatok rangsorolását bizottság végzi. Tagjai: intézményvezető-helyettesek, osztályfőnöki munkaközösség vezetője, 1 fő nevelőtestület képviselője, 1 fő IDB tag. Az év diákja Célja: az IDB által kidolgozott szempontok szerint az értelem, humor, ügyesség, ötletesség alapján a legjobb diák kiválasztása. A szavazás módját a székhelyintézmény belső szabályzata tartalmazza. A díjazott jutalma a minimálbér 1,5-szeresének 10 %-a, amelyet a székhelyintézmény alapítványa fizet ki. Az év pedagógusa Alapelve: az iskola közösségei által adományozott díj, amely a tanár pedagógiai munkájának tiszteletét és elismerését fejezi ki. Célja: azoknak a tanári és emberi értékeknek az elismerése és példaként való előtérbe helyezése, amelyek nemcsak az alkalmankénti látványos eredményekben, hanem a mindennapi aprólékos, a gyerekek sokféleségét is figyelembe vevő eredményes munkában nyilvánulnak meg. Szempontjai: kiemelkedő színvonalú szakmai és nevelőmunka, elismerést kiváltó hatékony tanítási módszerek, precizitás, körültekintés, következetes munka és számonkérés, igazságosság, őszinte, emberséges, humán kapcsolattartás tanulókkal, szülőkkel, tanárokkal, A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 52

53 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása folyamatos önképzés és továbbképzés, nyitottság, segítőkészség, rugalmasság, (a munkatársakkal és tanulókkal való) kapcsolattartás, kreativitás, ötletesség, tanórán kívüli kapcsolattartás, az iskolai célok megvalósításának segítése gondolkodásával és tetteivel. A címre az a tanár javasolható aki legalább három éve az iskola tanára, teljes munkaidőben dolgozik (nem óraadó), nincs fegyelmi büntetése, a vizsgált tanévben tanított (nem volt gyesen, nem hiányzott hat hónapnál hosszabb ideig), az utóbbi három évben nem nyerte el az év pedagógusa címet. A szavazás módját a székhelyintézmény belső szabályzata tartalmazza. A díjazott jutalma: a minimálbér másfélszeresének megfelelő nettó bér, amelyet a székhelyintézmény alapítványa fizet ki. A kihirdetés ideje: a tanévzáró ünnepély. Csoportos jutalmazási formák Kőrösy-emléklap A Kőrösy-emléklap egy osztály négyéves (ötéves) közösségi és tanulmányi munkája, versenyteljesítménye alapján adható kollektív elismerés. Az osztályközösségek véleménye alapján az arra érdemes osztály jellemzését az osztályfőnökök nyújtják be az általános intézményvezető-helyettes. A benyújtott javaslatok rangsorolását bizottság végzi. Tagjai: intézményvezető-helyettesek, osztályfőnöki munkaközösség vezetője, 1 fő nevelőtestület képviselője, 1 fő IDB tag. A Kőrösy-emléklap kritériumrendszerét a székhelyintézmény az alábbiakban határozta meg: a tanulmányi átlag (13.) osztályban nem mehet 4,00 alá; legyenek a tanulók között olyanok, akik vagy az OKTV-n, vagy az OSZTV-n, vagy a SZÉTV-en legalább a döntőbe jutottak, esetleg helyezést értek el; országos közismereti vagy szakmai pályázaton döntőbe jutottak vagy helyezést értek el; kimagasló közösségi munka jellemző az osztályra, magatartásuk és szorgalmuk 4,00 feletti átlagú; mindezeknek a kritériumoknak együttesen, kivétel nélkül kell érvényesülniük. A legjobb kőrösys diákközösség A legjobb kőrösys diákközösség cím odaítélése során a székhelyintézmény az alábbi szempontokat veszi figyelembe: tanulmányi eredmény (az elmúlt tanév statisztikai értékelése alapján); tanulmányi versenyeken való részvétel, eredmények; az iskolai sportéletben való részvétel (házibajnokság, tömeges sportmegmozdulások), iskolán kívüli sporttevékenységek; iskolai rendezvényeken való aktív részvétel (szervezőként, résztvevőként); osztályközösséget formáló rendezvények (sport, kirándulás, egyéb); az osztály tagjainak iskolán kívüli egyéb tevékenysége (pl. zene, újságírás egyéb). A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 53

54 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása A székhelyintézmény valamennyi egyéni és csoportos jutalmainak forrása az iskola céljait segítő alapítvány vagyona Krúdy Gyula Tagintézmény Egyéni jutalmazási formák Krúdy-díj Az országos versenyeken (tanulmányi, sport) elért I-III. helyezés, illetve tartósan kimagasló tanulmányi teljesítmény esetén, közösségi munkáért adható díj, végzős tanulóknak. A díjat évente 4 diák kaphatja meg. A Krúdy-díj Kalmár Márton szobrászművész plakettje, amellyel a Szegedi Krúdy Gyula Szakképzési Alapítvány pénzjutalma jár. A tantestület döntése alapján az alapítvány kuratóriuma adja át. Krúdy Életmű Díj A díjat azok a tanárok kaphatják meg, akik tartósan kiemelkedő oktató-nevelő munkát végeznek évek óta. Ebben az elismerésben részesülhetnek az iskola nyugdíjas és aktív tanárai. A Krúdy Életmű Díj Kalmár Márton szobrászművész plakettje, amellyel a Szegedi Krúdy Gyula Szakképzési Alapítvány pénzjutalma jár. A díjat nem kell minden évben kiadni. A tantestület javaslata alapján az alapítvány kuratóriuma dönt. Csoportos jutalmazási formák A kiemelkedő teljesítményt nyújtó iskolai közösségeket a tagintézmény az alábbi formákban jutalmazhatja: az egyes tanévek végén kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át, az iskolai szintű versenyek első három helyezettjei oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet az iskola közössége előtt vehetnek át, az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szerepelő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek, a kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói munkaközösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. Csoportosan jutalmazható diákközösségek: osztály, gyakorlati csoport, diákönkormányzati szerv, diákkör, sportcsoport, vetélkedőn részt vevő csapat, egyéb tanulói csoport. A csoportos jutalom lehet: oklevél, A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 54

55 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása könyv, táborozási - kirándulási hozzájárulás, színház-, mozi-, hangversenybérlet, serleg, egyéb közösségi jutalom. Kihirdetése: az egyéni és a csoportos jutalmakat jelentőségük szerint kell nyilvánosságra hozni: osztályfőnöki, szaktanári, szakoktatói szintűeket az osztály előtt, az igazgatói szintűeket az évfolyam előtt körözvényben, iskolarádióban az átadást követően, nevelőtestületi és általános dicséretet, valamint a tárgyjutalmakat (egyéni, csoportos) az esemény után nyilvánosan (iskolai szinten), ünnepségek, rendezvények alkalmával Vasvári Pál Tagintézmény A kiemelkedő tevékenységeket az iskola, illetve a Szegedi Vasvári Pál Szakközépiskoláért Alapítvány díjazza. Egyéni díjak, elismerések Vasvári-díj Célja: elismerésben részesítse azon érettségi előtt álló, végzős tanulókat, akik a tanulmányaik során kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végeztek. Pályázhat az iskola valamennyi 12. (13.) osztályos tanulója, akinek: tanulmányi és közösségi munkája kiemelkedő, tanulmányi eredménye legalább jeles, legalább egy tárgyból kimagasló eredményt ért el, tanulmányi versenyeken szerepel. A jelölt pályázatát osztálya állítja össze. A pályázatnak tartalmaznia kell mindazon tényeket, amelyek a pályázat alapját képezik, illetve a jelölt által végzett közösségi tevékenység részletezését. Odaítéléséről az IDB és a nevelőtestület dönt. A jutalmazás és az átadás feltételeit a tagintézmény belső szabályzata tartalmazza. A Vasvári-díj BÁNVÖLGYI LÁSZLÓ szobrászművész plakettjéből és alapítványi pénzjutalomból áll. Kiváló Tanuló Díj A díjat (ezüstláncot) a (13.) évfolyamon mindvégig kitűnő tanulók kaphatják. Kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkáért, eredményért A kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkáért, eredményért könyvjutalom, oklevél és pénzjutalom adható. A jutalmazás és az átadás feltételeit a tagintézmény belső szabályzata tartalmazza. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 55

56 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása Fehér Holló Díj Célja: elismerésben részesítse azon tanulókat, akik a tanév során kiemelkedő közösségi munkát végeztek. Pályázhat minden (13.) osztályos tanuló, aki: a tanév folyamán kiemelkedő közösségi munkát végzett, félévi és év végi tanulmányi átlaga legalább 4,00, nincs igazolatlan hiányzása. A jelölt pályázatát osztálya állítja össze. A pályázatnak tartalmaznia kell mindazon tényeket, amelyek a pályázat alapját képezik, illetve a jelölt által végzett közösségi tevékenység részletezését. A kiemelkedő közösségi munkáért oklevél és pénzjutalom adható. Vasvári Életműdíj Vasvári Életműdíjban az iskola azon dolgozója részesülhet, aki a Vasvári Pál Tagintézményben legalább 20 éves munkaviszonnyal rendelkezik és kiemelkedő munkát végzett. Az életműdíj BÁNVÖLGYI LÁSZLÓ szobrászművész plakettje. Közösségi díjak, elismerések Legjobb tanulmányi eredményt elért osztály cím A legjobb tanulmányi eredményű osztálynak vándorserleg és pénzjutalom adható. Közösségi Díj Célja: a tanév során kiemelkedő közösségi tevékenységet folytató és kiemelkedő közösségi szellemmel rendelkező osztályokat jutalmazza. Pályázhat: minden osztály, amely a fenti kritériumoknak megfelel. A pályázatnak tartalmaznia kell az osztály közösségi tevékenységeinek, szervezett programjainak a leírását. A díj odaítéléséről a tantestület dönt. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 56

57 Működési szabályok 3. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 3.1. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok A törvényes működés alap- és egyéb dokumentumai Az intézmény törvényes működését az alábbi a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: szakmai alapdokumentum, szervezeti és működési szabályzat, pedagógiai program, házirend. Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részeként funkcionálnak az alábbi dokumentumok: a tanév munkaterve (intézményi, tagintézményi; kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal), egyéb belső szabályzatok Az intézményi dokumentumok nyilvánossága Az intézmény alapdokumentumainak (SZMSZ, Pedagógiai Program, Intézményi Minőségirányítási Program, Házirend, Kollektív Szerződés) egy-egy példányát elfogadás, illetve jóváhagyás után a intézményvezetői és a székhely-/tagintézményi titkárságokon, illetve a székhely-/tagintézményi könyvtárakban helyezzük el, valamint az informatikai referens gondoskodik az elektronikus változat feltöltéséről az intézményi weblapra, illetve a tagintézmények belső hálózatának szerverére. A Pedagógiai és Minőségirányítási programról, az SZMSZ-ről a vezetői fogadóórákon, az osztályfőnöki órákon, valamint szülői értekezleteken lehet további tájékoztatást kérni. A Házirendet minden tanév elején ismertetni kell: a tanulókkal az első osztályfőnöki órákon, a szülőkkel az első szülői értekezleten Az elektronikus és az elektronikusan előállított nyomtatványok hitelesítésének és kezelésének rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszer alkalmazunk a 229/2012. (VII. 28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. Ezen túlmenően a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatósága által üzemeltetett honlapon a szakmai vizsgák bejelentését, illetve a vizsgaeredmények rögzí- A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 57

58 Működési szabályok tése során alkalmazunk elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert. A felsorolt rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény intézményvezetője alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, az október 1-jei pedagógus és tanulói lista (KIR-STAT), a szakmai vizsgák bejelentésének és a vizsgaeredmények feltöltésének dokumentumait. Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az intézmény intézményvezetőjének aláírásával hitelesített formában kell tárolni. Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A dokumentumokat a KIR, illetve az NMH SZFI rendszerében, továbbá az intézményi hálózaton egy külön e célra létrehozott tárhelyen tároljuk. A tárhelyhez való hozzáférés joga korlátozott, ahhoz kizárólag az intézmény intézményvezetője által felhatalmazott személyek a intézményvezetőn kívül a intézményvezető-helyettesek és az intézmény rendszergazdája férhetnek hozzá Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje A 2009/2010. tanévtől papíralapú napló helyett digitális naplót (DINA) alkalmazunk. A DINA iskolaadminisztrációs rendszert a Hipertér Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. biztosítja. Az intézményünkben alkalmazott digitális napló elektronikusan előállított, papíralapon tárolt adatként kezelendő, mert a rendszer nem rendelkezik az ágazat irányításáért felelős miniszter engedélyével. A digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók adatait, osztályzatait, a tanítási órák tananyagát, a hiányzásokat, valamint a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szülők értesítését. A DINA-ba az adatokat digitális úton viszik be a székhely-/tagintézmények vezetői, tanárai, illetve az adminisztrációért felelős alkalmazottak. Az adatok tárolása a székhely- /tagintézmények e célra használt szerverén történik, a tükrözés napi gyakorisággal történik. Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák alapján készült kimutatást, amelyet az általános intézményvezető-helyettesnek. tagintézmény vezetőjének vagy helyettesének alá kell írnia és a székhely-/tagintézmény körbélyegzőjével kell ellátni. Ezt követően az adott hónapról készült kimutatást a következő hónap első napjaiban (az intézményvezetőségi értekezleten meghatározott időpontig) el kell juttatni a intézményvezetőség munkaügyi ügyintézőjének. A székhely-/tagintézményekben gondoskodni kell arról, hogy a havi kimutatások alapját képező adatok havonkénti rendszerességgel archiválásra kerüljenek, illetve a pedagógusoknak minden hónapban aláírásukkal kell igazolniuk a felvitt adatok valódiságát. Féléves gyakorisággal ki kell nyomtatni a tanulók által elért félévi, illetve év végi eredményeket, a tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat. Ezt a dokumentumot az osz- A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 58

59 Működési szabályok tályfőnöknek és az általános intézményvezető-helyettesnek ill.a tagintézmény-vezetőnek kell aláírnia, majd a székhely-/tagintézményi körbélyegzővel kell ellátni. A tanév végén a digitális naplóból nyomtatott dokumentumok alapján kell a jogszabály által meghatározott tartalmú és formátumú papír alapú törzskönyvbe felvezetni az év végi eredményeket, illetve nem törölhető CD-re kell archiválni a tanév összes adatát. Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és igazolatlan órák számát, az iskolalátogatási igazolást, a szülők számára készült értesítéseket (pl. hiányzásokról, érdemjegyekről), a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói jogviszony megszűnésének eseteiben Egyéb elektronikus dokumentumok Intézményünkben a beérkező papíralapú dokumentumokról szükség esetén belső felhasználásra PDF formátumú másolatokat készítünk, amelyek a helyi hálózatok erre a célra kijelölt és korlátozott hozzáféréssel rendelkező mappáiban kerülnek elhelyezésre. Felhasználásuk lehetővé teszi a dokumentumok elektronikus felhasználását, továbbítását, üzenetküldést és hivatkozást. Az intézményünkből kikerülő papíralapú dokumentumokról készült elektronikus másolatok elhelyezése és felhasználása a belső jogosultsági szintek figyelembevételével a tagintézményi helyi hálózatok megfelelő mappáiban vagy egyéb elektronikus adathordozókra történő rögzítéssel (CD, DVD) történik. A papíralapú és a különböző formátumú elektronikus dokumentumokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkavállalók férnek hozzá. A jogosultsági szinteket az intézmény vezetése határozza meg. Az elektronikus dokumentumok esetén az irattárazás a papíralapú dokumentumok kezeléséhez hasonlóan működik. A beérkezett/kimenő dokumentum a helyi hálózat megfelelő mappájában vagy adathordozón (CD, DVD) kerül rögzítésre, majd irattárazásra, szükség esetén nyomtatásra, végül a paraméterezést követően továbbküldésre a dokumentum címzettjének vagy jogosultjának Az intézményi reklámtevékenység Az intézmény intézményvezetőjének jóváhagyásával az intézmény tevékenységéről, képzési kínálatáról jelenhetnek meg reklámanyagok. Hirdetési csatornák: a felvételi tájékoztató kiadványok, a megyei terjesztésű sajtókiadványok, weboldalak hirdetési felületei. Az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó PR tevékenységet az intézményvezető és az általános intézményvezető-helyettes valamint a tagintézmény-vezető(i)nek (tagintézményi rendezvényeket, eredményekhez kapcsolódóan) engedélyével végezhetnek a tantestület tagjai. Az engedélyezés az adott tárgykörben nyilatkozattétel engedélyezését is jelenti. A székhely-/tagintézményben reklámhordozó csak az általános intézményvezető-helyettes, a tagintézmény-vezető engedélyével helyezhető ki. Az engedély kiadása írásban történik. Az általános intézményvezető-helyettes, a tagintézmény-vezető az engedély visszavonására bármikor jogosult. Nem lehet olyan reklámot, reklámhordozót kitenni, amely személyiségi, erkölcsi jogokat veszélyeztet. Tilos közzétenni olyan reklámot, amely kegyeleti jogokat sért, amely erőszakra, a személyes vagy a közbiztonság megsértésére, a környezet, a természet károsítására ösztönözne, illetve bármely jogszabályi rendelkezést sértene. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 59

60 Működési szabályok Az intézményben megengedett a reklámtevékenység, ha a reklám a tanulónak szól, és a következő tevékenységekkel kapcsolatos: egészséges életmód, környezetvédelem, társadalmi tevékenység, közéleti tevékenység, munkalehetőség, kulturális tevékenység. Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái módjai: székhely-/tagintézmények belső kábeltelevíziós hálózatai, székhely-/tagintézményi rádiók, székhely-/tagintézményi újságok, szórólapok, plakátok, számítógépes háttérkép, intézményi, illetve tagintézményi weblap, szóbeli tájékoztatás stb Az intézmény munkarendje Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje A tanulók és az alkalmazottak nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje A székhely-/tagintézmény épületének nyitva tartását és a csengetési rendet az intézményi házirend szabályozza. A székhely-/tagintézmény osztálytermeit, szaktantermeit, tanműhelyeit tanári vagy szakoktatói felügyelet mellett lehet használni. A foglalkozás befejezése után a termek zárásáról a tanítást, oktatást végző, felügyeletet ellátó kollégának kell gondoskodni. A tanórán kívüli foglalkozásokat 14,00 órától lehet megszervezni, ettől eltérni csak az általános intézményvezető-helyettes, a tagintézmény-vezető beleegyezésével lehet. A szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az általános intézményvezető-helyettes, a tagintézmény-vezető adhat engedélyt eseti elbírálás alapján. A székhely- /tagintézmények sportlétesítményeinek nyitva tartási rendje a fentiektől eltérő lehet. A székhely-/tagintézményi könyvtárat és szolgáltatásait a nyilvántartási idő alatt a dolgozók és a diákok bármikor igénybe vehetik. A székhely-/tagintézményi létesítmények használatára a intézmény Házirendje, a Munkavédelmi Szabályzat, a Tűzvédelmi Szabályzat is tartalmaz előírásokat. A székhely-/tagintézmény rendjéért és tisztaságáért az általános intézményvezetőhelyettes, a tagintézmény-vezető felelős. Ha a székhely-/tagintézmény épülete, udvara vagy környéke ellen az egészségügy vagy a közrend szempontjából kifogás merül fel, az általános intézményvezető-helyettes, a a tagintézmény-vezető köteles intézkedni. Ha a felmerült probléma meghaladja hatáskörét vagy lehetőségét, jelentést tesz a intézményvezetőnek. A székhely-/ tagintézmény létesítményei, helyiségei a tanévkezdésre elkészített leterhelési rend szerint használhatók. Szabadidős tevékenységre, korrepetálásra, szülői A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 60

61 Működési szabályok értekezletre csak a szabad helyiségek használhatók. Ettől eltérni csak a tagintézményvezetők engedélyével lehet. A székhely-/tagintézmény berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az általános intézményvezető-helyettes, a tagintézmény-vezetője engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. A székhely-/tagintézmény létesítményei, helyiségei az szakmai alapdokumentumnak megfelelően bérbe adhatók. A bérleti díjat az önköltség-számítási szabályzatban rögzítettek szerint kell megállapítani és a feltételeket bérleti szerződésben rögzíteni. A külső igénybevevők a helyiségek időszakos átengedéséről megállapodást kötnek az, általános intézményvezető-helyettes, a tagintézmény-vezetővel, és csak a rögzített időtartamban tartózkodnak az igénybe vett helyiségben. Szaktanterem, tanműhely csak a felelős szaktanár, oktató felügyelete mellett adható bérbe. A tanműhelyben magánjellegű munkát csak a tanműhelyvezető írásos engedélye alapján szabad végezni. A székhely-/tagintézmény tulajdonát képező járművek, eszközök bérbeadásáról, használatáról külön szabályzatok rendelkeznek. Szorgalmi időben a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában 9,00 órától 12,00 óráig és 13,30 órától 15,30 óráig történik. A székhely-/tagintézmény tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézmény intézményvezetője határozza meg és azt a szünet megkezdése előtt a szülők és a tanulók tudomására hozza. A nyári szünetben az irodai ügyeletet kéthetente kell megszervezni. A nyitva tartás és az ügyeleti ügyfélfogadás rendjét a tagintézmény a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza. A tanítási óra zavartalansága érdekében a tanárt és a tanulót óráról kihívni nem szabad, rendkívüli esetben ez csak a tagintézmény-vezető engedélyével lehetséges. Külső személyek a tanítási órákat és egyéb foglalkozásokat az általános intézményvezetőhelyettes, a tagintézmény-vezető tudtával és engedélyével látogathatják. Tanórai foglalkozás általános intézményvezető-helyettes, a tagintézmény-vezetői hozzájárulással maradhat el. A létesítmény helyiségeit, eszközeit stb. igénybe vevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli és kártérítési felelősséggel tartoznak. A biztonságos működés érdekében a tűzvédelmi és munkavédelmi előírásokat az intézmény dolgozóival és tanulóival a munkavédelmi felelős útján ismertetni kell. Az iskola tanulóinak és dolgozóinak kötelessége az intézmény épületeinek, helyiségeinek, eszközeinek, berendezési és felszerelési tárgyainak, mások tulajdonának megóvása és védelme, az iskola rendjének, tisztaságának megőrzése, a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartása, a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és más belső szabályzatok rájuk vonatkozó előírásainak betartása. Szeszes ital fogyasztása a tagintézmények egész területén tilos. Dohányzás az intézmény egész területén tilos Az intézménnyel jogviszonyban nem állók benntartózkodásának rendje A székhely-/tagintézmény látogatása a portaszolgálaton keresztül biztosított. A nem intézményi dolgozók az intézmény területén csak intézményvezetői vagy tagintézmény-vezetői engedély alapján tartózkodhatnak, végezhetnek munkát. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 61

62 Működési szabályok Mindazoknak, akik belépnek az intézmény területére, kötelessége az intézmény épületeinek, helyiségeinek, eszközeinek, berendezési és felszerelési tárgyainak, mások tulajdonának megóvása és védelme, az iskola rendjének, tisztaságának megőrzése, a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartása, a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és más belső szabályzatok rájuk vonatkozó előírásainak betartása A tanulók intézményben tartózkodása alatt a felügyelet folyamatos biztosításának rendje A székhely-/tagintézmény helyiségeinek, tárgyi eszközeinek rendeltetésszerű használatáért a tanulók felügyeletét ellátó tanárok, nevelők és szakoktatók a felelősek. Az ügyeletes általános intézményvezető-helyettes, pedagógus köteles a rábízott épületrészben az intézmény házirendje alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. Az észlelt hiányosságokat, rongálást az általános intézményvezető helyettesnek, tagintézmény - vezetőjének, helyetteseinek, az ügyeletes vezetőnek vagy a gazdasági dolgozónak (gondnoknak) kell azonnal jelenteni. A tanulók felügyeletéről a tantárgyfelosztásban szereplő foglalkozásokon a tantárgyfelosztás szerinti pedagógusok gondoskodnak. Távollétük esetén az általános intézményvezető helyettesnek, tagintézmény vezető által kiírt helyettesítés rendje alapján valósul meg a felügyelet. A szüneteket a tanulók a folyosókon, a bejárati előtérben és az udvaron tölthetik. A szünetekben a pedagógusi felügyeletet 7.30-tól ig a minden tanév szeptember 15-ig az általános intézményvezető helyettes, tagintézmény-vezetők által jóváhagyott beosztás szerint kell ellátni. A tanítás befejezésétől kezdve az ügyeletet a délutáni foglalkozásokat vezető pedagógus látja el (pl. gyakorlatot vezető tanár, könyvtáros, szakkört felügyelő tanár). Az intézmény rendezvényein az általános intézményvezető helyettes, tagintézményvezető által elkészített ügyeleti beosztás alapján gondoskodunk a tanulók felügyeletéről Az intézmény közalkalmazottjainak munkarendje Az intézmény vezetőinek munkarendje Az intézmény vezetője vagy helyettesei, illetve a tagintézmények vezetői vagy helyettesei közül az egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia abban az időszakban, amikor tanítási órák vagy tanulóik számára szervezett iskolai rendszerű foglalkozások vannak. Egyebekben munkájukat az intézmény, illetve a tagintézmények szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő időben és időtartamban látják el A pedagógus dolgozók munkarendje A pedagógusok jogait és kötelességeit az Nkt. 35. pontjának paragrafusai rögzítik. A nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének 80 %-át (kötött munkaidő) az intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. A kötött munkaidő nyilvántartása a DINA elektronikus naplóban, naprakészen történik. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 62

63 Működési szabályok A neveléssel oktatással lekötött munkaidő a - tanórai és egyéb foglalkozások a teljes munkaidő % ában rendelhető el. A pedagógusok számára a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőn felül a nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az általános intézményvezető helyettes, tagintézmény-vezető adja a székhely-/tagintézményi vezető(k) és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után. A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az általános intézményvezető helyettes, a tagintézmény vezető állapítja meg a székhely-/ tagintézmény órarendjének függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál a székhely- /tagintézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. A székhely-/tagintézmény vezetőségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembevételére. A pedagógus köteles legalább 10 perccel a tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén, illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon ig köteles jelezni az általános intézményvezető helyettesnek, tagintézmény vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője a helyettesítéséről intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles a várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor információt adni a tanmenetben történt előrehaladásról, hogy a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén lehetőség szerint szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a tanóra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakórát tartani, illetve a tanmenet szerint előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és kijavítani. Rendkívüli esetben a pedagógus az általános intézményvezető helyettestől, tagintézményvezetőtől vagy annak helyettesétől kérhet engedélyt a tanítási óra vagy foglalkozás elhagyására. A tanítási órák vagy foglalkozások elcserélését is az általános intézményvezető helyettes, tagintézmény-vezető vagy annak helyettese engedélyezi. A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen érdemjegyekkel értékelje, valamint számukra a számszerű érdemjegyeken kívül visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról. A pedagógusok munkakörébe tartozó feladatok leírását és a munkarendre vonatkozó további szabályokat a munkaköri leírás, illetve a kollektív szerződés tartalmazza Nem pedagógus dolgozók munkarendje Az intézményben a nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét az intézmény zavartalan működése érdekében a munkaköri leírásukban, a jogszabályok betartásával az intézmény intézményvezetője állapítja meg. Munkaköri leírásukat az intézményvezető, az általános intézményvezető- helyettes, az illetékes tagintézmény-vezető készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az intézményvezető a napi munkarendet meghatározza, a munkavállalók szabadságát kiadja az általános intézményvezető - helyettes, a tagintézmény-vezetők javaslatainak figyelembe vételével. A napi munkaidő megváltoztatása a intézményvezető szóbeli vagy írásos utasításával történik. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 63

64 Működési szabályok Szabadság, munkából való távollét A dolgozó munkából való távolléte fizetett vagy fizetés nélküli szabadság, rendkívüli szabadság, betegség miatt lehetséges. E távollétekre az évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet és a évi I. törvény a munka törvénykönyvéről ide vonatkozó előírásai érvényesek. A munkából való távolmaradáshoz a intézményvezető előzetes hozzájárulása szükséges. Ha a távolmaradás előre nem látható ok miatt, előzetes hozzájárulás nélkül következik be, ennek tényét a távolmaradás első napján jelezni kell az intézményvezetőnek, a hiányzást követő első munkában töltött napon a távollét okát igazolni kell. A munkavégzésre a dolgozónak az előírt időben kell a munkahelyén megjelennie. Munkából való késés csak indokolt esetben fordulhat elő, az okot igazolni kell. Ha a munkából való távolmaradást, illetve késést a dolgozó nem igazolja, ezek igazolatlannak minősülnek, és a dolgozó ellen fegyelmi eljárást kell kezdeményezni Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje Nemzeti ünnepek, megemlékezések Székhely-/tagintézményeinkben kiemelt nemzeti ünnepeink: március 15. és október 23. Az ünnepségek megszervezéséért az általános intézményvezető-helyettes, a tagintézményvezetők felelősek. Ezeken a jeles alkalmakon túlmenően megemlékezünk a székhely-/tagintézmények hagyományainak megfelelően február 25-én, a kommunista diktatúra áldozatairól, április 16-án, a holokauszt áldozatairól, június 4-én, a nemzeti összetartozás napjáról, október 6-án, az aradi vértanúkról A székhely-/tagintézmények hagyományos rendezvényei Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint jó hírnevének megőrzése, öregbítése a közösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az ünnepélyekre, megemlékezésekre, rendezvényekre vonatkozó időpontokat, valamint a szervezési felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. A székhely-/tagintézmények hagyományos rendezvényei: tanévnyitó, illetve tanévzáró ünnepély, gólyaavató, szalagavató bál, ballagás, diáknapok, a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan ünnepi műsor, tanulmányi versenyek (OSZTV, OKTV, SZÉTV stb.), tantárgyi versenyek, sportköri rendezvények (tagintézményi házi bajnokságok, sítúrák stb.), kirándulások. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 64

65 Működési szabályok A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére a tagintézményekben könyvtár működik. A könyvtári SZMSZ-t a 4. sz. melléklet tartalmazza. A házirend tagintézményenként további hagyományokat tartalmazhat. Kirándulások Az osztályfőnökök a nevelőmunka elősegítése érdekében évente egy alkalommal kirándulást szervezhetnek. A kirándulás tervezett helyét, idejét az általános intézményvezető-helyettesnek illetve a tagintézmény-vezetőnek jóvá kell hagynia. A tanulmányi kirándulások időpontját az iskolai munkatervben, programját a tanmenetben rögzíteni kell. Osztálykirándulás tanulmányi időben akkor szervezhető, ha azon az osztály tanulóinak legalább 80%-a részt vesz. Az itthon maradó tanulók számára az iskolai foglalkozásokon való részvétel kötelező. Az osztálykirándulás két pedagógus részvételével szervezhető, akiket külön megállapodás szerinti díjazás illet meg. Diáknapok A diákok a tanév rendjének megfelelően évente egy alkalommal diáknapot szervezhetnek. A diáknapok programját a székhely-/tagintézmény-vezetés jóváhagyásával a diákönkormányzat állítja össze. A diáknapok célja, hogy lehetőséget biztosítson a diák- tanár kapcsolat elmélyítéséhez; fórumot teremtsen a kiemelkedő teljesítmények bemutatására; széles körben megismertesse a nemzetközi kapcsolatok keretében lezajlott mobilitások, csereprogramok és partnerségek aktuális eredményeit; s az arra érdemes tanulók EUROPASS tanúsítványainak átadásának ünnepélyes keretet és megfelelő publicitást biztosítson; színvonalas programokkal járuljon hozzá a tanulók szórakozásához, neveléséhez; teret adjon a tanulói kezdeményezéseknek, életkori sajátosságaiknak megfelelő öntevékenységüknek; legyen tartalmas, de ne nélkülözze a vidámságot; mozgassa meg a székhely-/tagintézmény egész tanulóifjúságát A fakultatív hit- és vallásoktatás szervezésére vonatkozó szabályok A tanulók joga, hogy hit- és vallásoktatásban részesüljenek, amelyet az iskola tanórán kívüli foglalkozás keretében biztosít. Ilyen irányú igényüket a tanulóknak a tanév elején, szeptember 15-ig kell jelezniük az általános intézményvezető-helyettesnek illetve a tagintézmény vezetőjének. Az iskola ezzel kapcsolatos feladatainak ellátásában együttműködik az egyházi, jogi személyekkel. Az általános intézményvezető-helyettes, a tagintézmény-vezető a vallásoktatás helyének és idejének meghatározásához kikéri az iskolaszék és/vagy a szülői munkaközösség véleményét Egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei Az egyéb foglalkozások szervezeti formái: A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 65

66 Működési szabályok diákkör (differenciált képességfejlesztés, szakkör, érdeklődési kör, irodalmi színpad), tehetséggondozás: érettségi és szakmai vizsgára való tanórán kívüli felkészítés, fejlesztő foglalkozások továbbtanulás céljából, versenyfelkészítés (közismereti, szakmai) tanulószobai korrepetálás, felzárkóztatás, felzárkóztató foglalkozások fejlesztő pedagógus közreműködésével, sportkör (ISK), tömegsport, közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás a diákönkormányzat megbeszélései és rendezvényei, tanulmányi, szakmai, műveltségi versenyek, sportvetélkedők, diáknap, iskolanap rendezvényei, osztály klubdélutánok és egyéb osztályrendezvények, iskolai és osztálykirándulások, számítógéptermi ügyelet, B1 és B2 szintű, középfokú államilag akkreditált gazdasági szakmai nyelvvizsgákra felkészítő tanfolyamok, önköltséges tanfolyamok, szabadidős programok, mozi, színház (AJKSZPR, IPR), pályázatokhoz kapcsolódóan külföldi gyakorlatra kiutazó tanulók felkészítése (idegen nyelvi, szakmai, lélektani) egyéb alkalmankénti rendezvények, illetve programok. A székhely-/tagintézmények biztosítják és elősegítik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részvételét az alább felsorolt tanórán kívüli foglalkozásokon Diákkör Feladatai: tehetségápolás, tanulmányi versenyekre való felkészítés, a tanulók tudományos, technikai, művészeti, szakmai érdeklődésének kielégítése, a szabadidő értelmes eltöltése, az egészséges életmódra nevelés. Kezdeményezője: az iskola vezetősége, munkaközösségek, tanulók, szülők Finanszírozása: az iskolai költségvetés terhére, egyéb forrásból. Indításának feltételei: a jelentkező tanulók száma minimum 10 fő (a jelentkezés önkéntes, jelentkezés után a részvétel kötelező); az igények bejelentése szeptember 15-ig; éves program készítése (az ISK programját és működési rendjét a diákközgyűlés fogadja el) Működési ideje: október 1-jétől május 31-ig A diákkör vezetése: a diákkört az iskola szaktanára vagy a tagintézmény-vezető által megbízott más személy vezeti; A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 66

67 Működési szabályok a diákkör diákvezetőt is választ. A foglalkozások témáját és a hiányzásokat a diákköri naplóban kell rögzíteni Tanulószobai foglalkozás Feladata: a 9. és 10. évfolyam tanulóinak a tanulást segítő korrepetálások biztosítása. Kezdeményezője: minden tanév elején szeptember 15-ig a szülő kérése alapján jelentkezhetnek a tanulók. Finanszírozása: az iskolai költségvetés terhére. Működési ideje: október 1-jétől május 31-ig órarend szerint. Létszám: nem meghatározott. A korrepetálási órák beosztása a munkaközösség-vezetők feladata A mindennapi testedzés formái Az intézmény a mindennapi testedzést a kötelező tanórai foglalkozások mellett a tagintézményi iskolai sportkörök működésének támogatásával biztosítja. Az intézmény biztosítja továbbá, hogy az őszi és tavaszi időszakban a sportudvarok, téli időszakban a tornatermek, kondicionáló termek igény szerint tanári felügyelettel a tanulók rendelkezésére álljanak. A délutáni sportfoglalkozásokon az intézmény minden tanulója jogosult részt venni. Az iskolai sportkör: iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre is felkészít, tömegsport (kézilabda, kispályás labdarúgás, atlétika, utcai futóversenyek, egyéb városi rendezvények), edzőteremben a kondicionáló gépek használata, asztaliteniszezés tanítás után. feladata: a éves fiatalok mozgáskultúrájának fejlesztése, testi egészségük megőrzése; kezdeményezője: az iskolavezetés, testnevelő tanárok, tanulók; finanszírozása: az iskolai költségkeret terhére; működési ideje: október 1-jétől május 31-ig; létszám: nem meghatározott; vezetője: a tagintézmény igazgatója által megbízott szaktanár Közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás A székhely- és a tagintézmények a közösségi szolgálattal kapcsolatos eljárásrendje az SZMSZ 5. sz. melléklete. Finanszírozása: az iskolai költségvetés terhére Tanulmányi, szakmai, műveltségi versenyek, sportvetélkedők A központi szervek által meghirdetett versenyeket a versenykiírásban megjelölt időpontokban és feltételekkel kell megszervezni. A helyi versenyek időpontját az iskolai munkatervben rögzíteni kell. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 67

68 Működési szabályok A nevezési díjat az iskola anyagi helyzetétől és a tanuló versenyeredményétől függően megtérítheti Számítógéptermi ügyelet Feladata: a tanulóknak internet-elérési lehetőség biztosítása, önálló munkavégzés, pályázat készítése, házi feladatok számítógépen történő megoldása, elektronikus tananyagok elérésének lehetősége, tájékozódás a világban stb. Finanszírozása: az iskolai költségvetés terhére. Működési ideje: október 1-jétől tanév végéig a hét minden napján délutáni órákban. Létszám: nem meghatározott. Az ügyelet összeállítása az adott munkaközösség feladata (az informatika tanárok, a rendszergazda és az oktatástechnikus naponta váltják egymást) Önköltséges tanfolyamok Célja: a tanulók ismereteinek bővítése, új ismeretek szerzése. Kezdeményezője: diákok, szülők. Finanszírozása: A szülő írásbeli nyilatkozattal vállalja a tanfolyam költségeinek megfizetését További foglalkozások A fenti szervezeti formáktól eltérő további foglalkozások csak az általános intézményvezetőhelyettesnek, a tagintézmény vezetőjének történő előzetes bejelentés után és tanári felügyelettel szervezhetők Felkészítés külföldi szakmai gyakorlatokra Cél: Szakmai, szaknyelvi, kulturális és lélektani felkészítés az Erasmus+ programjaiban történő részvételre. Időtartama: 50 óra Kezdeményezője: a székhely-/tagintézmény vezetője és nemzetközi kapcsolati vezetője Működési rendje: a projektmenedzsment (tagintézmény vezető, nemzetközi kapcsolati vezető, projektfelelős szaktanár) által meghatározott, a projektciklus időbeosztását figyelembe véve Résztvevők létszáma: Eltérő az egyes célországoktól függően, mindig a Mobilitási Tanúsítvány, illetve a nyertes mobilitási projekt EU által finanszírozott keretlétszámi határozzák meg. A tanfolyamokon az intézmény által a programban történő részvételre meghirdetett pályázatok nyertesei vesznek részt Nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamok Cél: B1 és B2 szintű, középfokú államilag akkreditált gazdasági szakmai nyelvvizsgákra felkészítés angol, német és francia nyelvekből, mely szakmai hátterét az intézményben akkredi- A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 68

69 Működési szabályok tált KITEX nyelvvizsgahely, illetve az intézmény akkreditált nyelvvizsgáztatói tanúsítvánnyal rendelkező nyelvtanárai biztosítják. Finanszírozása: Önköltséges Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek megelőzésében, baleset, illetve rendkívüli helyzetek esetén Intézményi védő-óvó előírások Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az intézmény Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzatát. A pedagógusok a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az ügyeleti beosztásukban meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon a tanulókkal ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tiltott és az elvárható magatartásformákat. Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal a következő esetekben: a tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán, melynek során ismertetni kell: az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, a házirend balesetvédelmi előírásait, a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa stb.) bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat, a menekülés rendjét; a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban: tanulmányi kirándulások, túrák előtt, közhasznú munkavégzés megkezdése előtt, rendkívüli események után; a tanév végén a tanulók figyelmét fel kell hívnia a nyári idénybalesetek veszélyeire. A pedagógusoknak tájékoztatniuk kell a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokról, a kötelező viselkedés szabályairól. A tanulók számára tanév kezdetén közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját jegyzőkönyvben kell rögzíteni, valamint a tanulókkal alá kell íratni. A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia) és a gyakorlati oktatást vezető nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen a Munkavédelmi Szabályzat tartalmazza. Az intézmény intézményvezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi, ellenőrizteti. A munkavédelmi szemléket tanévenként kétszer, a félévkezdés előtt a szakmai intézményvezető-helyettes vezetésével kell tartani. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 69

70 Működési szabályok Pedagógusok által készített eszközök használata Az iskolába hozott eszközöknek az alábbi követelményeknek kell megfelelni. A munkavállaló szemléltetés céljából csak olyan eszközt hozhat az iskolába, amely kialakításában, felépítésében és az alkalmazott védelmi megoldások tekintetében megfelel a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak és alkalmas az adott munkahelyi körülmények közötti - a biztonságot és egészséget nem veszélyeztető - használatra. A munkaeszközt úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat meg lehessen védeni a munkaeszköz kigyulladásától vagy túlhevülésétől, illetve a munkaeszközben keletkező, használt vagy tárolt gáz, por, folyadék, gőz vagy egyéb anyag munkakörnyezetbe történő kijutásától; alkalmas legyen a benne keletkező, használt vagy tárolt anyagok robbanásveszélyének megelőzésére; mind az üzemszerű körülmények, mind meghibásodás esetén biztosítható legyen a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme az áramütés ellen (I.-es érintésvédelmi osztályú (földelt) készülék csak érintésvédelmi szempontból megfelelő hálózathoz csatlakoztatható). A munkaeszköz mozgó részeit el kell látni védőberendezéssel, amely elhatárolja a veszélyes teret vagy leállítja a veszélyes rész mozgását a veszélyes tér elérése előtt. Olyan védőberendezést kell alkalmazni, amely stabil kialakítású, nem okoz többletkockázatot, nem távolítható el vagy nem hatástalanítható könnyen, a mozgó résztől megfelelő távolságot biztosít, nem akadályozza a munkaeszköz működésének figyelemmel kísérését, lehetővé teszi a szereléshez vagy a karbantartáshoz szükséges műveletek elvégzését anélkül, hogy a védőberendezéseket leszerelnék, illetve a hozzáférést a munkavégzés területére korlátozza. Megbontott, hiányos szigetelésű elektronikai eszközt használni tilos. A munkavégzés során a készülékbe csak egy kézzel lehet nyúlni. Rendkívüli esemény (tűz, természeti katasztrófa, bombariadó stb.) esetén az épület kiürítését, a szükséges intézkedések megtételét a Tűzvédelmi Szabályzat előírásai szerint kell elvégezni Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Az intézmény dolgozóinak feladatai tanulóbalesetek esetén A tanulók felügyeletét ellátó pedagógusnak a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges, orvost kell hívnia; a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie; minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell a tagintézmény igazgatójának; e feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi pedagógusnak is részt kell vennie. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 70

71 Működési szabályok A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az intézményvezetőnek ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. A tanulóbalesetekkel kapcsolatos intézményi feladatok a magasabb jogszabályok alapján: A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani. A 3 napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni, és a balesetekről az előírt nyomtatványt meg kell küldeni a jogszabály által meghatározott hatóságoknak. A jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg. A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. Az iskola igény esetén biztosítja a szülői szervezet és a diákönkormányzat képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában. Az intézmény dolgozóinak feladatai bombariadó és tűz esetén Bombariadó esetén a bejelentést fogadó munkatárs azonnal köteles értesíteni az általános intézményvezető-helyettest, a tagintézmény vezetőjét és az intézményvezetőt vagy a helyettesítési rend szerint őt helyettesítő munkatársakat, akik gondoskodnak a rendőrség értesítéséről és az épület kiürítéséről. A telefonkészülék erre alkalmassá tételével - ha lehetséges - a hangot rögzíteni kell, és haladéktalanul értesíteni kell a rendőrséget. Az épület kiürítésére, a tanulók felügyeletére a tűzvédelmi szabályzat előírásait kell alkalmazni. A tanulók és a tanárok figyelmét az iskolai csengő szaggatott jelzésével kell felhívni a az épület elhagyására. Tűz esetén az intézmény tűzvédelmi szabályzata, tanulói baleset, illetve munkabaleset esetén az intézmény munkavédelmi szabályzata határozza meg a szükséges teendőket. A kieső tanulmányi időt az intézmény vezetőségének döntése által meghatározott időpontban be kell pótolni (plusz órák beiktatásával, esetleg a szombati nap igénybevételével) A nemdohányzók védelme érdekében hozott szabályok, intézkedések Az intézményben ideértve a székhely-/ tagintézmények udvarát, a főbejáratuk előtti 5 méteres területrészt a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohányozhatnak. Az intézményben és az azon kívül tartott iskolai rendezvényeken tanulóink számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! Az iskolába és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót vagy más személyt, aki az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint egészségre ártalmas szerek (pl. alkohol, drog stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. A nemdohányzók védelméről szóló évi XLII. törvény 4. (8) bekezdésében meghatározott, az intézményi dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személyek a székhely-/ tagintézmények munkavédelmi felelősei. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 71

72 Működési szabályok E törvény rendelkezései alapján megalkotott helyi szabályokat az intézmény házirendje, a munkavédelmi szabályzata, a tűzvédelmi szabályzata és a nemdohányzók védelméről szóló helyi szabályzat tartalmazza Az intézmény működésére vonatkozó egyéb szabályozások Az intézményben pártok vagy párthoz közelálló szervezetek nem működhetnek A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok Az iskolai tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás általános szabályai A szabályzat az alábbi jogszabályok alapján készült: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet Az intézményi tankönyvellátás Az intézményi tankönyvellátás feladata a Könyvtárellátón keresztül a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása. Az intézményi tankönyvellátás keretében a Könyvtárellátó biztosítja, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek az egész tanítási év során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek. A tanuló évfolyamonként legfeljebb kettő alkalommal jogosult a tankönyvjegyzékben szereplő áron megvásárolni ugyanazt a tankönyvet. Második alkalommal a tanuló e jogával akkor élhet, ha a tankönyv használhatatlanná vált, megsemmisült, elveszett, feltéve, hogy nem terheli szándékosság ezek bekövetkeztében, és ezt az iskola igazolja. Ha a tanuló iskolát vált - az e tényről kiállított székhely- /tagintézményi igazolás felmutatásával - az új iskolában alkalmazott tankönyvet a tankönyvjegyzékben szereplő áron jogosult megvásárolni. A tankönyvellátás feladatait iskolánkban az intézményvezető által megbízott tankönyvfelelős látja el. A hibás teljesítésért - a tankönyvcsomagok darabszám szerint történő átadását kivéve - a Könyvtárellátó felel. Tájékoztatási kötelezettség Az iskola írásban értesíti, illetve a honlapon (intézményi dokumentumok) tájékoztatja a tanulókat és a szülőket a tanítási év végén az intézményi tankönyvellátás folyamatairól (a támogatás feltételeiről, az igénybejelentés módjáról, a határidőkről). A tankönyvek kiválasztása - a tankönyvek hivatalos jegyzékén szereplő választékból az székhely-/tagintézményi helyi tantervének figyelembe vételével - a pedagógus feladata. A tankönyvtámogatás összegét minden évben a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. A tankönyvtámogatás felhasználható: - a tanulói tankönyvvásárlás költségeinek átvállalására és csökkentésére, - a székhely-/tagintézményi tankönyvrendelés teljesítésére. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 72

73 Működési szabályok Az ingyenes tankönyvellátás A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére ingyenes tankönyvellátásban részesüljön. Ingyenes tankönyvre (normatív kedvezményre) jogosult az a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt tanuló, aki a) tartósan beteg, b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él, d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. A kedvezmények iránti igényt igénylőlap felhasználásával kell bejelenteni az iskola által megadott időben. Ha az igényjogosultság a tanulói tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív hozzájárulás igénylését követő időpont után áll be beleértve az iskolaváltást is az iskola a tankönyvek kölcsönzésével teljesítheti az igényt. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat. A tankönyvrendeléssel kapcsolatos dokumentumok őrzése az irattárban történik, ideje 5 év. Az ingyenesség biztosításának módja Az erre jogosultak számára az ingyenesség biztosítása a székhely-/tagintézményi könyvtár állományából történő kölcsönzéssel valósul meg. Ezen tankönyvek az iskola tulajdonát képzik és a könyvtári kölcsönzés szabályai érvényesek rá. A használat joga a tanulói jogviszony fennállása alatt addig illeti meg a tanulót, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni (a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést nem kell megfizetni). Ennek formája: - az elveszett tankönyv pótlása, azaz megvásárlása és a könyvtár rendelkezésére bocsátása - vagy az elveszett tankönyv piaci értékének teljes megtérítése. Az anyagi kártérítés összege a tanuló szociális helyzetének, ill. elért tanulmányi eredményének függvényében csökkenthető A tankönyvek beszerzése A szülő anyagi helyzetétől függően köteles biztosítani a gyermeke oktatásához szükséges tankönyveket, de nem kötelezhető arra, hogy minden esetben új tankönyveket szerezzen be. A tankönyvek beszerzése előtt szülő nyilatkozik arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani. Ezért iskolánk a szerző, a cím, a cikk- A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 73

74 Működési szabályok szám és az ár megjelölésével listát ad ki számára azokról a tankönyvekről, amelyek elengedetlenül szükségesek gyermeke oktatáshoz. Az intézményvezető jelöli ki a tankönyvellátásban közreműködő személyt (tankönyvfelelős), akit munkájáért díjazás illet meg. A tankönyvfelelős feladatai: a hivatalos tankönyvjegyzék megjelenését követően a szakmai munkaközösségek vezetői részére átadja a hivatalos tankönyvjegyzéket a következő tanévben alkalmazandó tankönyvek kiválasztására begyűjti a munkaközösség-vezetőktől az egyes tantárgyak számára igényelt tankönyvek listáját osztályonkénti (csoportonkénti) bontásban osztályonként v. csoportonkénti megrendelő lapot készít az egyes tantárgyakhoz tartozó tankönyvekről, azt átadja az osztályfőnököknek, az osztályfőnök begyűjti a tanulói igényeket az egyes tankönyvek példányszámairól a tankönyvfelelős a tanulói igények figyelembe vételével elkészíti a tankönyvrendelést a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. online felületén. tájékoztatja az iskolaszéken keresztül a szülőket a tankönyvrendelésről előkészíti a tankönyvek kiosztását az általa összeállított és az intézményvezetővel vagy annak helyettesével, ill. a tagintézmény-vezetővel történt egyeztetett forgatókönyv szerint módosítja a tankönyvrendelést. A tankönyvfelelős adminisztratív feladatait a könyvtáros és az intézményvezetés által megbízott kolléga segíti. Az intézményi tankönyvellátás megszervezéséért az intézmény vezetője, ill. helyettesei és a tagintézmény-vezetők és helyetteseik a felelősök. A tankönyvellátás rendjét az intézményvezető évente felülvizsgálja és - szükség esetén - módosítja. A szabályzat az elfogadást követően felmenő rendszerben azonnal életbe lép. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az egészségügyi ellátás tartalma Az intézmény egészségügyi alapellátása az érvényben lévő jogszabályok alapján kerül megszervezésre. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az intézmény fenntartója megállapodást köt az Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetőjével. A megállapodás tartalmazza: a tanulók egészségi állapotának szűrését, követését: az iskolák tanulóinak időszakos vizsgálatát meghatározott évfolyamoknál. A kétévenkénti vizsgálatok szakmai előírásait az erről szóló módszertani irányelv tartalmazza (minimális követelmény: középiskola 10., 12. osztály, 16 éves tanulók, valamint a védőoltások előtt, illetve pediculosis-szűrés), A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 74

75 Működési szabályok a krónikus beteg, valamint a testi, érzékszervi fogyatékos tanulók háziorvossal egyeztetett fokozott ellenőrzését, kiemelt gondozását szakrendelések, gondozóintézetek igénybevételével. Ezen gyermekek egészségesek között történő integrált oktatása esetén orvosi vélemény adását, a testi, érzékszervi és beszédfogyatékosságot megállapító szakértői bizottság elé utalás esetén a bizottság részére a tanulók egészségi állapotára vonatkozó adatok közlését, az átfogó gyermekfogászati program szervezésében való közreműködést és végrehajtásának ellenőrzését; alkalmassági vizsgálatok elvégzését: pályaalkalmassági vizsgálatok elvégzését, pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatainak elvégzését, a testnevelési csoportbeosztás elkészítését, gyógytestneveléssel, sporttal kapcsolatos iskola-egészségügyi feladatok ellátását; közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátását az iskolai életkorhoz kötött és kampányoltások elvégzését és dokumentálását, a járványügyi előírások betartásának ellenőrzését, fertőző megbetegedések esetén járványügyi intézkedések elrendelését, a megtett intézkedésekről az ÁNTSZ illetékes intézetének értesítését, elsősegélynyújtást: az iskolában bekövetkező balesetek, sérülések, akut megbetegedések elsődleges ellátása, majd a tanulók háziorvoshoz, házi gyermekorvoshoz, illetve egyéb intézménybe irányítása az iskolaorvos és az iskolai védőnő feladata. A telephelyen történő szükséges intézkedések megtétele az ügyeletes vezető, illetve pedagógus feladata. részvételt a nevelési oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében: részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben, a Nemzeti Alaptanterv feladatainak végrehajtásában, egészségügyi információk közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal, az iskola Pedagógiai programjának része az Egészségnevelési Program, környezet-egészségügyi feladatok ellátását: az intézményi környezet tantermek, gyakorlati helyiségek, tornaterem, egyéb kiszolgáló helyiségek ellenőrzését, a hiányosságok észlelését, intézkedések megtételét, a tanulók gyakorlati oktatásával kapcsolatos munkahelyi körülmények figyelemmel kísérését; az ellátott gyermekekről, tanulókról nyilvántartás vezetését, a külön jogszabályok szerinti jelentések elkészítését. Az iskola tanulói rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülnek. Az iskolai egészségügyi ellátás az általános intézményvezető-helyettessel, a tagintézmény vezetőjével előre egyeztetett munkaterv szerint történik. Az elvégzett szűrésekről a szülők írásos tájékoztatást kapnak. Az aktuális védőoltásokról a szülők írásos értesítést kapnak, amelyet aláírva kell visszajuttatniuk az intézménybe. Amennyiben a gyermek kötelező védőoltása megalapozott orvosi indok nélkül többszöri értesítés ellenére elmarad, akkor azt az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes intézete felé jelezni kell. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 75

76 Működési szabályok Az iskolai egészségügyi ellátás az iskolaorvos, a védőnő, a fogorvos és a fogászati asszisztens együttes szolgáltatásából áll Iskolaorvosi és védőnői szolgáltatás Tanévenként, meghatározott időpontokban iskolaorvos és védőnő áll a tanulók rendelkezésére, akik a tapasztalataikról tanévenként tájékoztatják az iskolavezetést. Az egészségügyi ellátás megnevezése Az ellátást nyújtó pontos megnevezése Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege Az ellátást nyújtó által az egyes tagintézményekben töltendő idő és az ellátás nyújtásának helye Iskolaorvosi és védőnői szolgáltatás Iskolaorvosi ellátás: Szegedi Tudományegyetem Szentgyörgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ C Gyermek és Ifjúsági Szakorvosi Rendelőintézet Iskola- és ifjúságegészségügyi szolgálat Iskolai védőnői ellátás: Szegedi Tudományegyetem Szentgyörgyi Albert Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Védőnői Alapellátási Egység Teljes munkaidő Az ellátást nyújtó által megadott időben. Kőrösy József Székhelyintézményben (6720 Szeged, Stefánia 14.) Krúdy Gyula Tagintézményben (6723 Szeged, József A. sgt ) Vasvári Pál Tagintézményben (6722 Szeged, Gutenberg u. 11.) A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 76

77 Működési szabályok Fogászati ellátás Az egészségügyi ellátás megnevezése Az ellátást nyújtó pontos megnevezése Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege Az ellátást nyújtó által az egyes tagintézményekben töltendő idő Az ellátás nyújtásának helye Iskolafogászati ellátás Iskola-egészségügyi Szolgálat Teljes munkaidő Évente egy alkalommal A tagintézményenként kijelölt rendelőintézet A tanulók és szülők szervezett vélemény-nyilvánításának és tájékoztatásának formái és rendje A tanulók tájékoztatása A tanulókat körözvény útján, egyes jogszabályban meghatározott esetekben ellenőrzőn keresztül kell tájékoztatni az őket érintő kérdésekben. A tájékoztatás további formái: diákközgyűlés, IDB-ülések, osztályfőnöki órák, iskolarádió, iskolaújság, iskolai weblap, digitális napló, évkönyv. A tanulók szervezett vélemény-nyilvánításának legfőbb fóruma a székhely-/tagintézményi diák-küldöttközgyűlés. Küldöttközgyűlést legalább egy alkalommal kell szervezni, idejét a tanév helyi rendje tartalmazza. A küldöttközgyűlés napirendjét az általános intézményvezető-helyettes, a tagintézmény-vezető és az IDB közösen állapítja meg. A napirend nyilvánosságra hozatala a hirdetőtáblán kifüggesztéssel történik. Rendkívüli diák-küldöttközgyűlés összehívását az IDB vezetője kezdeményezi az általános intézményvezető- helyettesnél, a tagintézmény-vezetőnél, a javasolt napirend megjelölésével. Az általános intézményvezető- helyettes, a tagintézmény-vezető a kezdeményezéstől számított 30 napon belül intézkedik a rendkívüli közgyűlés összehívásáról. Ha nem tartja szükségesnek, gondoskodik a kezdeményezést kiváltó kérdés más úton történő megnyugtató rendezéséről. A tanulóknak az általános intézményvezető- helyettes, a tagintézmény vezető ad tájékoztatást. A közgyűlések szervezeti előkészítését a diák-önkormányzati szervek végzik, a diákönkormányzatot segítő pedagógus irányításával. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 77

78 Működési szabályok Az iskolai diák-küldöttközgyűléseken a küldöttek előzőleg tájékozódnak társaik véleményéről, és utólag beszámolnak a csoportjaikban. A közgyűlésen részt vehetnek a nevelőtestület tagjai, és vendégként mindazok, akiket a diákrendezők meghívnak. Tanácskozási joggal az iskola minden beírt tanulója jelen lehet. A tanulók az ODB-n keresztül bármilyen ügyben megkereshetik osztályfőnöküket, aki a jelzést továbbítja az iskolavezetésnek. A tanulók tájékoztatására szükség szerint az iskolavezetés iskolagyűlést hívhat össze, illetve körözvényt juttathat el az osztályokhoz A szülők tájékoztatása A szülőket rendszeresen tájékoztatni kell a széhely-/tagintézmény egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról, amelynek főbb formái: osztály, illetve összevont szülői értekezletek, a szülői munkaközösség (ISZMK) ülései, az iskolaszék ülései. A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak: szülői értekezletek, fogadóórák, írásbeli tájékoztatás az ellenőrzőben, bizonyítványban, a digitális napló webes felületén keresztül (osztályzat, hiányzás, üzenetek). A szülői értekezletek és a fogadóórák időpontját a munkaterv tartalmazza. A szülők kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy választott képviselőik útján közölhetik a tagintézmény vezetésével, a nevelőtestülettel. Az intézmény pedagógiai programja, minőségirányítási programja, szervezeti és működési szabályzata, házirendje nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető az intézmény honlapján és a belső számítógépes hálózatán. Ezekről személyesen munkaidőben a székhely- / tagintézmények vezetőhelyetteseitől is lehet tájékoztatást kérni Az anyagi kártérítési felelősség szabályai A dolgozók kártérítési felelősségét a hatályos jogszabályok tartalmazzák. A tanulók károkozásáról feljegyzés készül, és a általános intézményvezetőhelyettesnél tagintézmény vezetője kivizsgálja az esetet. Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola tanulója okozta, a vizsgálatról a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A kártérítés mértékéről az intézményvezető dönt, mérlegelve a kár nagyságát, a károkozás szándékos vagy gondatlan voltát. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított egy havi összegének ötven százalékát, ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás esetén az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított öt havi összegét. A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az okozott kár megtérítésére. Ha a felszólítás nem vezet eredményre, vagy a szülő, illetőleg a tanuló a károkozás tényét vagy mértékét nem ismeri el, az intézményvezető a tanuló, illetőleg a szülő ellen pert indíthat. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 78

79 Működési szabályok Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási intézménynek, illetve a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen kárt okoz, a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint kell helytállnia. Az intézmény, illetve a gyakorlati képzés szervezője a tanulói jogviszonnyal, gyakorlati képzéssel összefüggésben okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítésre a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy a nevelési-oktatási intézmény, illetve a gyakorlati képzés szervezője felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. Ha a székhely-/tagintézmény tanulója tanulószerződést kötött, a gyakorlati képzés szervezőjének, illetve a tanulónak okozott kár megtérítésére a szakképzési törvény rendelkezéseit kell alkalmazni A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai A tanulói jogviszonyból, az abból eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, illetve a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó, azonban az abból származó kötelezettségekhez nem kötődő feladatok teljesítésekor előállított dolog feletti vagyoni jog a székhely-/ tagintézményt illeti. A tanulót díjazás csak akkor illeti meg, ha a székhely-/ tagintézmény a vagyoni jogokat másra ruházza át. A megfelelő díjazásban a tizennyolc évnél idősebb tanuló vagy a tizennégy évnél idősebb, de még nem nagykorú tanuló esetén a szülő és a tanuló és a székhely-/tagintézmény állapodik meg, ha a vagyoni jog átruházása alkalomszerűen, egyedileg elkészített dologra vonatkozik. A tanítási órák keretében, a tanítási folyamat részeként, rendszeresen, osztály, csoport keretében elkészített dolog vagyoni jogának átruházása esetén a végzett tevékenységre megállapítható eredmény (nyereség) terhére kell meghatározni a tanulókat megillető részt, és azt az érdekeltségi szabályzat szerint diákjóléti kiadásokra kell fordítani. A tanulók által elkészített alkotások (rajzok, írásművek) tulajdonjoga a tanulót illeti meg A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet aiban foglaltak alapján a tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon belül történik meg. Kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja. A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót személyes megbeszélés révén és a szülőt írásban kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. A legalább 3 tagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 79

80 Működési szabályok A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló teremben. A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid indoklását. A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az ügyben érintett feleknek. A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az intézmény és a tagintézmény vezetőjének, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett tanulónak és szülőjének. A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után meg kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai A fegyelmi eljárást a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53. -ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg: az általános intézményvezető- helyettes, a tagintézmény vezetője a fegyelmi tárgyalás megindítását megelőzően személyes találkozó révén ad információt a tanulónak és írásban tájékoztatja a tanuló szülőjét/szüleit a fegyelmi tárgyalás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről; a tájékoztatásban meg kell jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét; az egyeztető eljárás kezdeményezése az általános intézményvezető- helyettes, a tagintézmény-vezető kötelezettsége; a harmadszori kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és a szülőt nem kell értesíteni; az egyeztető eljárás időpontját az érdekeltekkel egyeztetve az általános intézményvezető- helyettes, tagintézmény vezetője tűzi ki, aki az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket; az egyeztető eljárás lefolytatására az általános intézményvezető- helyettes, a tagintézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei; az általános intézményvezető- helyettes, a tagintézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban a székhely-/tagintézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez pedig a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülő egyetértése szükséges; A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 80

81 Működési szabályok a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva utasíthatja vissza; az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek a célja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése; ha az egyeztető eljárás alkalmával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legfeljebb három hónapra felfüggeszti; az egyeztetés vezetőjének és az általános intézményvezető- helyettesnek, a tagintézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az egyeztető eljárás lehetőség szerint 30 napon belül írásos megállapodással záruljon; az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá; az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló osztályközösségét tájékoztatni kell, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása; az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyzőkönyvezetéshez egyik fél sem ragaszkodik; a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelezettségszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban foglaltakat meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni Értékelés, minősítés Az értékeléssel, minősítéssel, vizsgával kapcsolatos szabályokat az intézmény Pedagógiai Programja tartalmazza Bizonyítványok, értesítők kiadásának rendje Félévkor a félévi zárást követő osztályfőnöki órán a tanév rendjében megjelölt határidő betartásával kell kiadni a félévi értesítőt. Év végén a bizonyítványokat: a nem végzős tanulók részére az általános intézményvezető- helyettes, a tagintézményvezető által meghatározott napon (tanévzáró), a végzős tanulók részére az érettségi vizsga, szakmai vizsga eredményhirdetésén kell kiadni A tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes dolgozójának alapvető feladata. Ennek végzése során az intézmény vezetője az Nkt. 69. (2) f) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására gyermek- és ifjúságvédelemmel megbízott pedagógust bíz meg a feladatok koordinálásával. A gyermek- és ifjúságvédelmmel megbízott pedagógus kapcsolatot tart fenn a gyermekjóléti szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 81

82 Működési szabályok A diákigazolványok rendelésével és kezelésével kapcsolatos szabályok A diákigazolvány igénylésében közreműködő intézmény az iskola. A székhely- /tagintézményekben az iskolatitkárok látják el ezt a feladatot. Az iskolatitkár feladatai e tárgykörben: az Oktatási Hivatal által meghatározott módon, a Diákigazolvány Elektronikus Igénylési Rendszerben adatot közöl a diákigazolvány igénylésének folyamataival kapcsolatban; részt vesz a diákigazolványok igénylésében, a jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjának beszedésében; a diákigazolványok érvényesítéséhez szükséges érvényesítő matricákat minden év július 15. napjáig megrendeli, szükség szerint további érvényesítő matricákat rendelhet; érvényesíti a használatban lévő diákigazolványokat a hologramos érvényesítő matrica felragasztásával; az érvényesítés tényét, a kiadott matrica sorszámát az adatkezelő felé a meghatározott határidőn belül jelenti; a fel nem használt érvényesítő matricát biztonságosan, elzárva tárolja, a tanévet követően a jogszabályban meghatározott ideig megsemmisíti; bevonja az érvénytelen diákigazolványokat; a bevont diákigazolványokat megsemmisíti a jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint az adatkezelőt tájékoztatja az igazolvány egyedi azonosítójáról. Az igényelt diákigazolvány kiadásáig a jogosult kérésére az iskolatitkár a Diákigazolvány- Igénylés elektronikus felületének használatával megfelelő típusú igazolást ad ki. A gyártó a legyártott diákigazolványt a tanuló lakcímére postázza. A diákigazolvány a Nemzeti Egységes Kártyarendszernek (NEK-rendszer) megfelelő igazolvány, amely a kiállítás napjától számított 8. évig érvényesíthető és a kedvezményekre vonatkozó jogosultságot a diákigazolvány érvényesítése igazolja. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 82

83 JOGNYILATKOZATOK Az intézményt a intézményvezető képviseli. A intézményvezető e jogkört az ügyek meghatározott csoportjára nézve az SZMSZ rendelkezése szerint az intézmény adott dolgozójára átruházhatja. Az intézmény nevében tett írásbeli jognyilatkozat meghatározott formában történő megtétele a cégjegyzés (cégszerű aláírás). A cégszerű aláírás (cégjegyzés) formája: az intézmény képviseletére jogosult, az intézmény cégnevéhez (körbélyegző használatával) saját névaláírását csatolja. A székhely-/tagintézmények saját szakmai feladataik ellátásához tartozó valamennyi iratát az általános intézményvezető-helyettes, a tagintézmény vezetője írja alá, a székhely- /tagintézményi bélyegző egyidejű használatával. Az aláírás jogszerűségét jelen SZMSZ rendelkezése kiterjesztheti. A jogosulatlan aláírás- és bélyegzőhasználatból származó kárért az aláíró a felelős. Bármilyen más aláírás- és bélyegzőhasználat érvénytelen, az esetleges jogkövetkezmények az aláírót terhelik. Formája: intézményi körbélyegző aláírásokkal. A székhely-/tagintézményekben a speciális bélyegzőkre vonatkozó egyedi szabályokat a használó az általános intézményvezető- helyettes, a tagintézmény-vezető dolgozza ki, betartásáért is ő felel. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 83 Szervezeti és Működési Szabályzata (2014.szeptember)

84 Bélyegzők nyilvántartása Személyre vagy munkakörre vonatkozó bélyegzőhasználatot az intézményvezető engedélyez, írásos igényelés alapján. Az intézményi és tagintézményi bélyegzőkről (lenyomatmintájuk, használatra jogosult személy megnevezése és aláírása, a kiadás dátuma feltüntetésével) a megbízott gazdasági dolgozó hitelesített nyilvántartó könyvben nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzíteni kell, ha a bélyegző használója személyében változás történik vagy a bélyegző elvész. A nyilvántartás vezetésért és annak naprakészségéért a megbízott gazdasági dolgozó a felelős. Az intézményi és a tagintézményi bélyegzők tárolásáról oly módon kell gondoskodni, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá. Az intézményi és a tagintézményi bélyegző jogos használója felelősséggel tartozik a jogosulatlan használatot lehetővé tevő mulasztásért, gondatlan őrzéséért. A székhely-/tagintézményekben használt speciális és egyéb bélyegzőket a székhely-/ tagintézmény tartja nyilván (lenyomatuk mintája, használatra jogosult személy megnevezése és aláírása, a kiadás dátuma feltüntetésével). Őrzésükről gondoskodik, jogosulatlan használatukért az általános intézményvezető- helyettese, a tagintézmény vezetője a felelős. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 84 Szervezeti és Működési Szabályzata (2014.szeptember)

85 Értelmező rendelkezések Intézményi bélyegző: szabványméretű, kör alakú bélyegző. Szövege: Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola, Szeged; közepén a magyar címer. Tagintézményi bélyegzők: szabványméretű 4 vagy 6 cm átmérőjű, kör alakú bélyegző. Szövege: A tagintézmények hivatalos elnevezése, Szeged, közepén a magyar címer. Speciális bélyegzők: amelynek használatára és annak körülményeire az általánostól eltérő, egyedi szabályok vonatkoznak (pl. érettségi, szakmai vizsga során használt bélyegző, adószámot tartalmazó szögletes bélyegző stb). Tagintézmények saját szakmai feladatai: a szakmai munkájukat meghatározó törvények, rendelkezések, utasítások szerinti feladatok. Kötelezettségvállalás: a Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola nevében, feladatainak ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettség vállalása. Ellenjegyzés: a rendelkezésre, illetve a kifizetés időpontjában rendelkezésre álló fedezet biztosítása és a gazdálkodási szabályok betartása. Irat: minden olyan, a tagintézmények működésével kapcsolatban készült szöveg, számadatsor, térkép stb., amely bármilyen anyagon, alakban és bármely eszköz felhasználásával készült. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 85 Szervezeti és Működési Szabályzata (2014.szeptember)

86 A munkáltatói jogok átruházása Az intézmény magasabb vezető beosztású alkalmazottai: intézményvezető (1 fő) intézményvezető-helyettesek (3 fő) tagintézmény-vezetők (2 fő) Az intézmény vezető beosztású alkalmazottai: tagintézményvezető-helyettesek (3 fő) A intézményvezető által közvetlenül gyakorolt munkáltatói jogok: Munkakör Az intézményvezetőség alkalmazottai Székhelyintézmény és a tagintézmények alkalmazottai Intézményvezetőhelyettesek Tagintézmény-vezetők, székhelyintézmény gazdasági technikai alkalmazottai Általános intézményvezető-helyettes, a tagintézmény-vezetők által közvetlenül gyakorolt jogok: Munkakör Székhelyintézmény és a tagintézmény alkalmazottai Közalkalmazotti jogviszony létesítésének és megszüntetésének előkészítése 2. Közalkalmazotti jogviszony módosítása, átsorolások előkészítése 3. Javaslattétel fegyelmi eljárásra, kártérítési kötelezésre 4. Javaslat jutalmazásra 5. Szabadság engedélyezése az elfogadott szabadságolási terv alapján, távollétek engedélyezése 6. Javaslat vezetői és egyéb megbízás adására és visszavonására 7. Munkaköri leírás elkészítése A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 86 Szervezeti és Működési Szabályzata (2014.szeptember)

87 8. Munkaköri leírás kiadmányozása 9. Munka szervezése, a munkavégzésre vonatkozó utasítás székhely és a tagintézmény dolgozóira vonatkozóan 10. Munkavégzés ellenőrzése, értékelés, teljesítményértékelés A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 87 Szervezeti és Működési Szabályzata (2014.szeptember)

88 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A szervezeti és működési szabályzatot a nevelőtestület a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével fogadja el. Amennyiben a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a szervezeti és működési szabályzat hatályba léptetéséhez a fenntartó egyetértése is szükséges. A hatálybalépés napja az SZMSZ jóváhagyásának napja. Az SZMSZ hatálybalépésével érvényét vesztik az intézmény eddig hatályos, jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata. A hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzatot meg kell ismertetni az intézmény azon alkalmazottaival is, akik nem tagjai az alkalmazotti értekezletnek, valamint a szülőkkel és más intézményhasználókkal. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megtartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése fegyelmi felelősséggel jár. Magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése az SZMSZ módosítása nélkül az intézményvezető felelőssége. A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvánossága: A Szervezeti és Működési Szabályzat egy-egy nyomtatott példánya megtalálható a intézményvezetői és a székhely-/tagintézményi titkárságokon, a székhely-/tagintézményi könyvtárakban, valamint digitális formában az intézményi weblapon, illetve a székhely- /tagintézmények belső hálózatán. Szeged, szeptember Siposné Gyuris Valéria intézményvezető A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 88 Szervezeti és Működési Szabályzata (2014.szeptember)

89 ZÁRADÉK 1. Az SZMSZ felülvizsgálatát és módosítását a nevelőtestület elfogadta. Az intézményvezető nyilatkozik, hogy jelen módosítás sem a fenntartóra, sem a működtetőre többletkötelezettséget nem hárít. Az SZMSZ... napján lépett hatályba, visszavonásig érvényes. Kelt: Elfogadta a nevelőtestület Kelt.:.... intézményvezető. intézményvezető. tagintézmény-vezető intézményvezető-helyettes tagintézmény-vezető 3. Véleményezte az intézményi Szülői Választmány Kelt.:... Szülői Választmány képviselője 4. Véleményezte a Diákönkormányzat. Kelt.:. IDV képviselője 5. Véleményezte az Intézményi Tanács Kelt.: Intézményi Tanács elnöke Jóváhagyta: év.. hó.. nap..... fenntartó tankerületi igazgató A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 89 Szervezeti és Működési Szabályzata (2014.szeptember)

90 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Szervezeti felépítés 1/1. sz. melléklet A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szervezeti felépítése 1/2. sz. melléklet A Krúdy Gyula Tagintézmény szervezeti felépítése 1/3. sz. melléklet A Vasvári Pál Tagintézmény szervezeti felépítése 2. sz. melléklet Az általános intézményvezető-helyettes és a tagintézmény-vezetők aláírási jogköre 3. sz. melléklet Munkaköri leírás minták 4. sz. melléklet A székhely-/ tagintézményi könyvtár működési szabályzata (könyvtári SZMSZ) 5. sz. melléklet Közösségi szolgálat eljárásrendje 6. sz. melléklet Adatkezelési szabályzat A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 90 Szervezeti és Működési Szabályzata (2014.szeptember)

91 1/1. sz. melléklet A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szervezeti felépítése A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 91

92 1/2. sz. melléklet A Krúdy Gyula Tagintézmény szervezeti felépítése A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 92

93 1/3. sz. melléklet A Vasvári Pál Tagintézmény szervezeti felépítése A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 93

94 A kiadmányozási jogkör gyakorlása 2. sz. melléklet Az intézmény nevében aláírásra az intézmény intézményvezetője jogosult. Távolléte, akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó iratokat helyettesei: a tanügyi intézményvezető-helyettes vagy az általános intézményvezető-helyettes írja alá. A székhelyintézményben az általános intézményvezető-helyettes, a tagintézményekben a tagintézmény-vezetők aláírási jogköre a vezetésük alá tartozó egység szakmai tevékenységével kapcsolatos levelekre, a saját hatáskörben tett belső intézkedésekre, a tanügyigazgatás és a szakmai kompetencia körébe tartozó ügyekre terjed ki. Az általános intézményvezető-helyettes és a tagintézmény-vezetők aláírási jogköre a 2. sz. mellékletben részletezett. Beírási napló Az általános intézményvezető-helyettes és a tagintézmény-vezetők aláírási jogköre Dokumentum megnevezése Tagintézményi anyakönyvek Intézményvezetői aláírás Általános intézményvezetőhelyettesi és tagintézmény-vezetői aláírás évfolyam bizonyítványai X OKTV, SZÉTV elszámolás Szakmai tevékenységgel összefüggő levelek Saját hatáskörben tett belső intézkedések Diákigazolvány igénylőlap Változásjelentés a KIR-ben (tanulói) Változásjelentés a KIR-ben (pedagógus) Tanulói jogviszony igazolás Igazolás családi pótlékhoz, illetve árvaellátáshoz Igazolás munkaviszonyról Érettségi (összesítő jelentés a jelentkezésről, jelentés az eredményekről, összesítő jelentés a KIRben) Érettségi (törzslap, törzslapkivonat, osztályozó ív, jegyzőkönyvek, bizonyítvány, tanúsítvány) X X X X X X X X X X X X X A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 94

95 2. sz. melléklet Dokumentum megnevezése Szakmai vizsga (szakmai vizsga bejelentése a megfelelő szervekhez, összesítő jelentés) Szakmai vizsga (jelentkezés szakmai vizsgára, osztályozó ív, törzslap, törzslapkivonat, bizonyítvány, jegyzőkönyvek, összesítő statisztika) Számlán szakmai teljesítés igazolása Igénybejelentés Pedagógus-továbbképzés: jelentkezésre javaslat Kiküldetési rendelvényen utazás igazolása Leltározási javaslat Szabályzatok Létszámigazolások szakképzéshez DINA havi feladásai (többletmunka elszámolása) Megbízással foglalkoztatott dolgozók ellátott óráiról kimutatás (elszámoláshoz) Változó bér elszámolása Munkából való távolmaradásról jelentés Új dolgozó beléptető lapja (mikortól, milyen óraszámban, milyen munkakörben) Megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozó esetén kitöltendő adatlap (mikortól, milyen munkakörben, milyen óradíjjal, milyen feladat ellátására) Alkalmazási okiratok (kinevezés módosítása, átsorolás, értesítés illetmény változásról, elszámolólap) Bér-létszám statisztikai jelentése Intézményvezetői aláírás X X X X X X X X X X X X X Általános intézményvezetőhelyettesi és tagintézmény-vezetői aláírás Munkaköri leírások kiadmányozása X X X X X X A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 95

96 2. sz. melléklet Dokumentum megnevezése Nyilatkozatok, határozatok Tanulói jogviszonnyal kapcsolatos határozatok, igazolások Igazoló jelentések Intézményvezetői aláírás X X X Általános intézményvezetőhelyettesi és tagintézmény-vezetői aláírás X A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 96

97 3. sz. melléklet Munkaköri leírás minták A munkaköri leírások tartalma A. Munkáltató megnevezése B. Munkavállaló (adatai) név munkakör megnevezése munkaidő bérbesorolás jogállása közvetlen felettesei C. Munkavégzés helye D. Munkaviszonyt érintő jogszabályok E. Tevékenységek és felelősségek F. Különleges felelősségek G. Az ellenőrzés foka H. Kapcsolatok I. Járandóság J. Továbbképzés K. Titoktartási kötelezettség L. Záradék A pedagógus munkakörileírás-mintában szereplő feladatok Tanár Felkészül a foglalkozásokra, a tanítási órák megtartására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos pedagógiai feladatokat. Az érvényes intézményi pedagógiai programnak, a helyi tantervnek és a munkaközösség-vezetők iránymutatásainak megfelelően, felelősséggel és önállóan, saját módszerei és a munkaközösség-vezető által ellenőrzött, az általános intézményvezető-helyettes, a a tagintézmény-vezető által jóváhagyott saját tanmenete szerint tanít. Alkalom és lehetőség szerint továbbképzésen vesz részt, amelynek tapasztalatairól tájékoztatja a munkaközösséget vagy a tantestületet. Részt vesz a nevelőtestület fórumain, és aktívan törekszik az intézményi célok megvalósítására. Részt vesz az intézményi és a székhely-/tagintézményi munkaközösségi értekezleteken, amelyeken megbeszélik az aktuális feladatokat és problémákat. A fogadóórákon, szülői értekezleteken, iskolai rendezvényeken az iskolai munkaterv alapján vesz részt. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 97

98 3. sz. melléklet Szakoktató Részt vesz az intézmény működési rendjében felmerülő feladatok ellátásában. pl. érettségiztetés, osztályozóvizsga, javítóvizsga, pótvizsga, versenyfelügyelet stb. Szakmai segítséget nyújt a pályakezdő kollégáknak. Versenyekre felkészít, tanulóit pályázatok írásába bevonja az év közben meghirdetett témákban. Elvégzi a munkájával kapcsolatos adminisztrációt (elektronikus napló kitöltése, vezetése, szükséges adatok rendelkezésre bocsátása, a tanulók hiányzásaival, késéseivel kapcsolatos feladatok ellátása). A dolgozatokat 14 napon belül kijavítja. Munkája során ellenőrzi a házirend betartását. Részt vesz a 8. osztályosok központi felvételi dolgozatának javításában. Érettségiztet középszinten tantárgyakból. Munkájának értékelése az intézményi IMIP megfogalmazása alapján történik. A tanulók, szülők személyiségi jogait érintő információkat megőrzi, a problémák megoldásához szükséges feladatokat az illetékesekkel megbeszéli. Az osztályában, illetve az óráján történt rendkívüli, a szokottól eltérő eseményről tájékoztatja az iskola vezetőit. Az iskola rendezvényeiről beszámol az általános intézményvezető-helyettesnek, a tagintézmény-vezetőnek. Elősegíti az iskola külföldi kapcsolatainak folyamatos működését. Kapcsolatot tart az intézmény pszichológusával és a szabadidő szervezésével ill-, a székhely-/tagintézmény ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógusaival. Az általános intézményvezető-helyettes, a tagintézmény vezetője által elrendelt mindazon feladatok, amelyek az oktatással-neveléssel összefüggnek és pedagógus szakértelmet igénylő tevékenységnek minősülnek. A tanév aktuális feladataitól függően közvetlen feletteseitől egyéb megbízást is kaphat. Munkáját a szakmai oktatás tantervi követelményei és a gyakorlati tantárgyfelosztás szerinti órarend alapján, a szakmai tagintézményvezető-helyettes végzi. Részt vesz a munkaközösségi és nevelőtestületi értekezleteken, konzultál a szakmai munkaközösség pedagógusaival. Ismerteti a tanulókkal a munkahelyi szervezetet és rendet, a gyakorlóhelyek felszerelését, a munkával kapcsolatos szerszámok és gépek célszerű, biztonságos használatát. Megtartja a tanulók munka és balesetvédelmi oktatását, és meggyőződik az ismeretek alkalmazásának elsajátításáról. Figyelemmel kíséri gyakorló szakaszban a tanulók teljesítményét, a munkaellátottságot, a típushibákat korrigálja. A foglalkozásokat szakmai, pedagógiai szempontból megalapozottan vezeti, gondoskodik a foglalkozás befejező szakaszában az egyéni és csoportos értékelésről. Tervezett differenciálással, életből vett példákkal, versennyel segíti az egyéni képességek és a tehetség kibontakozását. Felkészíti és kíséri a diákokat a tanulmányi és gyakorlati versenyekre, vetélkedőkre. Figyelembe veszi az egyéni fejlődési ütemet, a hátrányos családi helyeztet, a fogyatékosságot, közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában. Differenciált foglalkoztatással segíti a rászorulókat. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 98

99 3. sz. melléklet Osztályfőnök Részt vesz a továbbképzésekben, fejleszti tudását, az új ismereteket átadja tanítványainak. Közreműködik a tanműhely gazdaságos tevékenységének kialakításában; a takarékos anyagfelhasználásban. Előkészíti a gyakorlati szakmai, a képesítő vizsga tantárgyi feltételeit (dokumentáció, anyag, szerszám). A szakmai tagintézményvezető-helyettes beosztása és rendelkezése szerint ügyeleti szolgálatot lát el. Tájékoztatja a szülőket a szülői értekezleteken, fogadónapokon és egyéni fogadóórájában. Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről, óvja a fiatalok jogait, az emberi méltóságot. A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel növeli a tanulók tudását, sokoldalú és érdekes gyakorlati feladattal, a fejlesztő gyakorlással egyéni képességeiket, objektíven és indoklással értékel. Aktívan részt vesz a szakmai munkaközösség feladatellátásában, a pedagógiai program módosításában, a továbbképzésen szerzett ismereteiről beszámol. A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelőtestületi értekezletek határozathozatalában, köteles részt venni és beosztás szerint felügyelni az intézményi rendezvényeken, ünnepélyeken. Precízen vezeti a foglalkozási naplót, a szükséges nyilvántartásokat, ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációt. Félévente beszámol a nevelőtestületnek szakmai tevékenységéről, javaslatokat tesz. Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat, amelyeket a tagintézmény-vezető és vezető megbízza. Ellenőrzi a gyakorlati munkahelyen lévő tanulóinak a munkavégzését. Rendszeresen érdeklődik a tanulók tanulmányi, szociális, egészségügyi problémái iránt, igyekszik megoldásokat találni rájuk. Elvégzi az osztályával kapcsolatos adminisztrációt (elektronikus osztálynapló kitöltése, vezetése, ellenőrzése, törzskönyv, bizonyítvány kitöltése, beírási napló vezetése, a szükséges statisztikai adatok rendelkezésre bocsátása, a tanulók hiányzásával kapcsolatos feladatok ellátása: igazolások, 30% feletti hiányzásnál osztályozóvizsga kezdeményezése stb.). Gondoskodik az osztályközösség fejlődéséről. Közös programokat szervez (mozi, színház, kiállítás, hangverseny, klubdélután, kirándulás stb.). A fogadóórákat és a szülői értekezleteket az iskolai munkaterv alapján szervezi, megtartja. Közreműködik az évfolyam rendezvényeinek lebonyolításában. Munkaközösség-vezető Munkatervet készít. Munkaközösségi értekezleteket tart, amelyen megbeszélik az aktuális feladatokat és problémákat. Részt vesz a kibővített iskolavezetői értekezleteken, év végén értékeli a tanévet. Összefogja és koordinálja a munkaközösségébe tartozó kollégák szakmai munkáját. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 99

100 3. sz. melléklet Félévente legalább kétszer órát látogat. Gondoskodik a diákok tantárgyi versenyeken való részvételének megszervezéséről. Szervezi az OKTV, az OSZTV-t, verseny tagintézményi lebonyolítását. Részt vesz az iskolai rendezvények szervezésében és lebonyolításában. A nem pedagógus munkakörileírás-mintában szereplő feladatok Oktatástechnikus Az ünnepségek alkalmával biztosítja és működteti a technikai eszközöket. Az oktatáshoz szükséges videofilmeket elkészíti. Előkészíti és igény szerint segítséget nyújt a szakfilmek levetítésében a tanórákon. A tagintézményben lévő audiovizuális, oktatás- és irodatechnikai eszközöket karbantartja, beszerzi, fokozatosan felújítja, illetve javíttatja. Az oktatás- és irodatechnikai eszközökhöz szükséges kellékanyagok pótlásáról gondoskodik. Az iskola gondnokával együttműködve leltározza az audiovizuális eszközöket az NGSZ szabályzata szerint. Zártláncú TV-t, iskolarádiót működtet. Működteti az iskolai csengőt. Anyagi felelősséggel tartozik a rábízott eszközökért. Indokolt esetben tagintézmény-vezetői engedély alapján meghatározott időre kiadhat technikai eszközöket kollégáknak átvételi elismervény ellenében. Közreműködik a tagintézmény beszerzési tervének elkészítésében a gyakorlatioktatásvezetővel. Javaslatot fogalmaz meg a tagintézmény technikai eszközparkjának fejlesztéséről. A legújabb eszközökről, technikai felszerelésekről szóló információkat, ajánlatokat összegyűjti és tájékoztatja a tagintézmény-vezetőt, a szaktanárokat. Magnó és videokazettákat, CD-ket, DVD-ket nyilvántartja, a szükségletet biztosítja. A tagintézménnyel kapcsolatos prezentációs anyagokat, meghívókat, reklámanyagokat készít kiállításokra, nyílt napra, sajtótájékoztatókra, versenyekre, ünnepségekre, alkalomszerűen különböző rendezvényekre. A tagintézmény honlapjára reklámanyagokat, tájékoztató anyagokat készít. (Szükség esetén elrendelt túlórában.) Rendszergazda Az informatikai szaktantermek és más, informatikai eszközzel ellátott helyiség kialakításában, rendszeres ellenőrzésében aktívan közreműködik. A számítógépeket, hálózati eszközöket, más hardver eszközöket, az IKT rendszer elemeit rendszeresen ellenőrzi, biztosítja üzemeltetésüket. Felderíti és elhárítja a hibákat. Rendkívüli esetekben (pl. súlyos vírusfertőzés, a hálózat sérülése, rendszerösszeomlás) az észlelést vagy értesítést követő 1 órán belül gondoskodik a hiba elhárításának megkezdéséről. Kapcsolatot tart a szervizelő szakemberekkel, vezeti a munkanaplót, ellenőrzi az elvégzett munkát. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 100

101 3. sz. melléklet Rendszeresen ellenőrzi a biztonsági rendszerek (vírusellenőrzők, tűzfal, egyéb védelmi szoftverek) működését. Szükség szerint, de legalább havi rendszerességgel biztonsági adatmentést, archiválást végez külső adathordozóra, gyakoribb rendszerességgel belső tárolóra. Rendszeresen ellenőrzi, hogy csak jogtiszta szoftverek működjenek az iskolai gépeken. Nyilvántartja a szoftvereket. Az új, oktatáshoz, a székhely-/tagintézmény működéséhez szükséges programokat telepíti, beállítja, megismerteti a kollégákkal. Egy szoftver telepítését visszautasíthatja, ha nem tud meggyőződni a szoftver jogtisztaságáról, illetve a szoftver veszélyezteti a rendszer biztonságát vagy stabilitását. Kialakítja és karbantartja a hálózati címtárat, a hálózati felhasználók rendszerét, a kiszolgálókon használt könyvtárstruktúrát. Hatékonyan üzemelteti a hálózatot, fenntartja az állandó oktatási állapotot. Üzemelteti az iskola szervereit, ügyel azok lehető legmagasabb biztonsági beállításaira. Leltárt készít az iskola gondnokával együtt az NGSZ szabályzata alapján az informatikai eszközökről és szoftverekről. A székhely-/tagintézményvezető-helyettes tájékoztatása alapján a versenyek, vizsgák pontos időpontját nyilvántartja, gondoskodik a gépek biztonságos felügyeletéről ezekben az időszakokban. Közreműködik a tanulók által elkészített verseny- és vizsgafeladatok kinyomtatásában, archiválásában. Figyelemmel kíséri az interneten és más helyen megjelenő pályázati lehetőségeket, ajánlatokat kér be, s ezek alapján beszerzési tervet készít. A szükséges mértékben figyelemmel kíséri a hardver- és szoftverpiac fejlődését, javaslatot tesz a beszerzésekre, fejlesztésekre. Az oktatástechnikussal együttműködve a székhely-/tagintézménnyel kapcsolatos prezentációs anyagokat, meghívókat, reklámanyagokat készít kiállításokra, nyílt napra, sajtótájékoztatókra, versenyekre, ünnepségekre, alkalomszerűen különböző rendezvényekre. Rendszeresen karbantartja az iskola honlapját, közvetlen felettesei útmutatása alapján új információkat jelentet meg. Az irodai, gazdasági munkákban segítséget nyújt az új, illetve a meglévő programok használatával kapcsolatban (telepítés, karbantartás). Speciális, nem megszokott, tervezhető informatikai feladat esetén, a kollégák előzetes (legalább egy munkanappal korábbi) bejelentése alapján előkészíti, és szükség esetén segíti az informatikai eszközök tanórai használatát. Fogadja a munkatársak bejelentéseit, jelzéseit az IKT eszközök meghibásodásáról, rendszeres időközönként, szükség szerint ellenőrzi ezen eszközök állapotát. Felügyeletet lát el (versenyen, vizsgán). A székhely-/tagintézményi dolgozóknak segítséget nyújt alapfokú, munkájához nélkülözhetetlen, felhasználói szintű számítógép-kezelési problémákban, informatikai eszközök kezelésében. Mivel a rendszergazda elsődleges feladata a székhely-/tagintézményi informatikai rendszer és IKT eszközök folyamatos működésének biztosítása, a székhely- /tagintézményi tájékoztató és reklámkiadványok elkészítése, ezért a számítógépkezelési segítségnyújtás csak olyan mértékű lehet, amely nem akadályozza az A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 101

102 3. sz. melléklet elsődleges feladatot ellátását. Székhely-/tagintézményen kívüli feladatot csak az általános intézményvezető-helyettes, a tagintézmény-vezető előzetes engedélyével végezhet, amennyiben az hátráltatná a székhely-/ tagintézményi munkáját. Az aktuális feladatoktól függően közvetlen feletteseitől egyéb megbízást is kaphat. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 102

103 4. sz. melléklet A székhely-/tagintézményi könyvtár működési szabályzata (könyvtári SZMSZ) A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola székhely-/ két tagintézménye önálló könyvtárral rendelkezik, amelyek állományát székhely-/tagintézmény diákjai, pedagógus és nem pedagógus dolgozói használhatják. A könyvtár feladatai 1. Az intézmény könyvtárainak alapfeladatai A gyűjtőköri szabályzat alapján gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása. Kölcsönzés, illetve egyéni vagy csoportos helyben használat biztosítása. Az arra jogosult tanulók számára a tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzéssel történő biztosítása. A dokumentumokról és szolgáltatásokról történő tájékoztatás, valamint az intézményi alapdokumentumok (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend, IMIP, Éves munkaterv) nyilvánosságának biztosítása. Az intézmény Pedagógiai Programja szerinti tanórai foglalkozások tartása. 2. Az intézmény könyvtárainak kiegészítő feladatai Számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása. Tájékoztatás nyújtása más könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól, azok elérésének biztosítása. Részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 3. Az alap- és kiegészítő feladatokon felül az intézményi könyvtárak közreműködnek az intézményi tankönyvellátás megszervezésében és lebonyolításában lásd: tankönyvellátás rendje A könyvtári SZMSZ mellékletei: Kt. SZMSZ 1. sz. melléklet: Kt. SZMSZ 2. sz. melléklet: Kt. SZMSZ 3. sz. melléklet: Kt. SZMSZ 4. sz. melléklet: Kt. SZMSZ 5. sz. melléklet: A könyvtár gyűjtőköri szabályzata A könyvtárhasználat szabályzata A könyvtárostanár munkaköri leírása A katalógusszerkesztés szabályzata A tankönyvellátás szabályzata A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 103

104 4. sz. melléklet / Kt. SZMSZ 1. sz. melléklet A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1. A könyvtár a pedagógiai programban meghatározott céloknak megfelelően gyűjti anyagát az alábbiak szerint: az intézményi tananyaghoz szükséges dokumentumok közismereti tárgyak (magyar, történelem, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, ének, rajz, testnevelés, osztályfőnöki) szakmai tárgyak (közgazdaságtan, pénzügy, gazdasági jog, kereskedelem, vendéglátás, számvitel, statisztika, titkári ismeretek, gép- és gyorsírás, vállalkozási ismeretek) versenyekhez és a szakköri munkához szükséges dokumentumok pedagógiai szakirodalom a középfokú oktatáshoz az oktatást segítő módszertani anyagok periodikák multimédiás dokumentumok (AV, VHS, CD, DVD) tartós tankönyvek 2. A gyűjtőkörbe tartozó állományegységek a) Kézikönyvek általános és szaklexikonok, általános és szakenciklopédiák egyéb tudományos kézikönyvek, összefoglalók, fogalomgyűjtemények adattárak, atlaszok magyar nyelvű szótárak idegen nyelvű egynyelvű szótárak (angol, német) többnyelvű szótárak (főleg angol és német) teljességre törekvően 1-1 példány teljességre törekvően 1-1 példány válogatva 1-1 példány teljességre törekvően 1-10 példány válogatva 1-3 példány teljességgel 1-40 példány b) Ismeretközlő művek az alapvizsga (folyamatmérés, kisérettségi), az érettségi és OKJ-vizsgák követelményeinek megfelelő ismeret művek egyéb tudományok, a kultúra, a hazai és egyetemes művelődéstörténet összefoglalói, fogalomgyűjtemények a többi oktatott tantárgyhoz kapcsolódó ismeretterjesztő művek versenyekre való felkészülést, szakköri munkát segítő szaktanárok által jelzett példány terjesztő számban válogatva 1-2 példány válogatva 1-2 példány válogatva A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 104

105 4. sz. melléklet / Kt. SZMSZ 1. sz. melléklet kiadványok érettségi feladat- és szöveggyűjtemények egyes tantárgyak kiegészítő irodalma (pl. filozófia, vallás, néprajz, mentálhigiéné, környezetvédelem) történelem, tudományok és művészetek nagy alakjairól szóló művek, művészeti albumok egyéni érdeklődéshez kapcsolódó népszerű ismeretterjesztő művek (pl. csillagászat, biológia) helytörténet, helyismereti kiadványok, térképek 1-2 példány válogatva példány válogatva 1-2 példány válogatva 1-2 példány erősen válogatva 1-1 példány válogatva 1-2 példány c) Szépirodalom a helyi tantervben megjelölt kötelező és ajánlott olvasmányok a helyi tantervben szereplő szerzők főbb művei, gyűjteményes kötetei az egyéni érdeklődéshez kapcsolódó művek (pl. életrajzi, kortárs, történelmi, fantasztikus regények) kiemelten példány teljességre törekvően 1-2 példány erősen válogatva 1-1 példány d) Pedagógiai szakirodalom pedagógiai, szociológiai, pszichológiai lexikonok, szótárak, fogalomgyűjtemények a személyiségformálás egyes területeivel, a család és az intézmény kapcsolatával foglalkozó, a konfliktushelyzetek megoldását segítő munkák legfontosabb pedagógiai és neveléstörténeti összefoglalók művek a pedagógia klasszikusaitól/ról határtudományok: pszichológia, szociológia (összefoglalók, dokumentum- gyűjtemények) tehetséggondozás, felzárkóztatás, tanórán kívüli tevékenység módszertani irodalma oktatási intézmények tájékoztatói a tantárgyak oktatását segítő módszertani könyvek, tanári kézikönyvek a széhely/tagintézmény történetéről, névadójáról szóló dokumentumok teljességgel 1-1 példány teljességre törekedve 1-2 példány teljességgel 1-1 példány válogatva 1-1 példány válogatva 1-1 példány válogatva 1-2 példány válogatva 1-1 példány teljességgel 1-3 példány teljességgel 1-1 példány A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 105

106 4. sz. melléklet / Kt. SZMSZ 1. sz. melléklet e) Könyvtári szakirodalom könyvtártani összefoglalók a könyvtári feldolgozó munkához szükséges szabályok, szabványok, segédletek olvasáspedagógia és könyvtártan módszertani kiadványai, segédletei iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványok teljességgel 1-1 példány teljességgel 1-1 példány teljességgel 1-1 példány, illetve 8-10 példány teljességgel 1-1 példány f) Hivatali segédkönyvtár az intézmény irányításával kapcsolatos kézikönyvek, jogszabályok az igazgatással a gazdálkodással, ügyvitellel, munkaüggyel kapcsolatos kézikönyvek válogatva 1-1 példány válogatva 1-1 példány g) Kéziratok intézményi alapdokumentumok (pedagógiai program, intézményi minőségirányítási program, szervezeti és működési szabályzat, házirend) kísérletek, felmérések, kompetenciamérés dokumentumai iskola újság számai, évkönyvek tanárok, diákok pályamunkái, szakdolgozatai iskoláról megjelent újságcikkek teljességgel 1-1 példány teljességgel 1-1 példány teljességgel 1-1 példány teljességgel 1-1 példány teljességgel 1-1 példány h) Periodikák napilapok pedagógiai, tantárgy-metodikai szaklapok a tananyag kiegészítését, a további tájékozódást szolgáló lapok intézményvezetéshez szükséges közlönyök, folyóiratok i) Multimédiás dokumentumok a tanórákon való szemléltetéshez és az önálló ismeretszerzéshez is használható dokumentumok (AV, VHS, CD, DVD) intézményi események (saját felvétel) A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 106

107 4. sz. melléklet / Kt. SZMSZ 1. sz. melléklet számítástechnikai szoftverek j) Tartós tankönyvek a tanított tantárgyakhoz használt tankönyvek feladat- és szöveggyűjtemények, atlaszok a mindenkori előírásoknak megfelelően különböző példányszámban A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 107

108 4. sz. melléklet / Kt. SZMSZ 2. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A könyvtár használóinak köre A székhely-/tagintézményi könyvtárakat az iskola tanulói, pedagógusai és technikai dolgozói használhatják. 2. A beiratkozás módja A beiratkozás a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor automatikus, amelynek megszűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik. A könyvtár a személyes adatok közül csak a nevet, az osztályt és a székhely-/tagintézményi címet tartja nyilván, a többi adatról szükség esetén az osztályfőnöknél lévő tanulói adatlapokból tájékozódnak a könyvtárosok. 3. A könyvtár alapszolgáltatásai 3.1. Kézikönyvek, nem nyomtatott dokumentumok helyben használata A székhely-/tagintézményi könyvtár dokumentumai közül csak helyben használható a kézikönyvtári állományrész (pl. szótárak, lexikonok), a folyóiratok, valamint az audiovizuális és elektronikus dokumentumok (audio- és videokazetták, CD-k, DVD-k), könyvtári letét, amelyek a katalógusban jelzett tantermekben találhatóak. A csak helyben használható dokumentumokat a beiratkozottak egy-egy tanítási órára, indokolt esetben 1-2 napra kikölcsönözhetik Dokumentumok és tartós tankönyvek kölcsönzése Dokumentumot csak a megfelelő dokumentálást követően lehet a könyvtárteremből kivinni! A dokumentumok kölcsönzését a könyvtári szoftverben (HunTéka) rögzítjük. Visszahozatalkor annak időpontját a könyvtáros ugyanott rögzíti. A kölcsönzési idő 3 hét, amely kérésre meghosszabbítható. Keresett dokumentumok esetében a könyvtáros rövidebb kölcsönzési határidőt is megállapíthat. Lehetőség van könyvek előjegyzésére is szóban vagy a honlapon keresztül. A tartós tankönyvek egész tanévben a törvényileg erre jogosult tanulónál maradhatnak. A kölcsönzött dokumentumokat a tanév végén vissza kell hozni. Ez alól kivételt csak a nyári szünet idejére kiadott kötelező olvasmányok képeznek, amelyet a könyvtárossal történő személyes egyeztetés előz meg. Amennyiben a tanulói jogviszony a tanév közben szűnik meg, a kölcsönzött dokumentumokat haladéktalanul legkésőbb a tanulói jogviszony megszűnésének napjáig vissza kell hozni. A tanulóknak az iskolából történő eltávozási szándékáról az osztályfőnök (vagy az iskolatitkár) tájékoztatja a könyvtárost. A tanulói kiléptetőn jelzi a könyvtáros, hogy a tanulónak tartozása nincs. Azok a dolgozók, akiknek a munkaviszonya megszűnik (pl. nyugdíjazás, munkahelyváltoztatás), az általuk kölcsönzött anyagokat az intézményből való távozásuk előtt legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének napjáig kötelesek A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 108

109 4. sz. melléklet / Kt. SZMSZ 2. sz. melléklet leadni. A dolgozók távozásáról a munkaügyi feladatokkal megbízott ügyintéző tájékoztatja a könyvtárost, aki a kiléptetőn jelzi, hogy a dolgozónak tartozása nincs. Az elvesztett, illetve vissza nem szolgáltatott pótolható dokumentumokat a használónak másik példánnyal kell pótolnia. Ez lehet újonnan megvásárolható vagy használt, de még jó állapotban levő példány Könyvtárbemutató, könyvtárismertető és könyvtárhasználatra épülő tanórák, és szakköri foglalkozások előkészítése és megtartása Az osztályok, tanulócsoportok és szakköri csoportok részére a könyvtárostanár és a szaktanárok könyvtárhasználatra épülő szakórákat, foglalkozásokat tarthatnak. Egyéb szakórák, foglalkozások megtartására a könyvtári nyitva tartásnak megfelelő időpontban, előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. A könyvtárostanár szakmai segítséget ad a foglalkozások megtartásához, ha szükséges. 4. A könyvtár egyéb szolgáltatásai 4.1. Számítógépes informatikai szolgáltatások A könyvtárban elhelyezett tanulói számítógépek a könyvtár saját elektronikus katalógusában és más adatbázisokban, valamint az interneten történő keresésre, illetve az önálló tanulás támogatására szolgálnak Online könyvtári szolgáltatások A HunTéka integrált könyvtári rendszer az OPAC-ja révén lehetőséget biztosít a székhely- /tagintézményi könyvtár állományában való helytől és időtől független keresésre. Az elektronikus katalógus a tagintézmények honlapjain érhető el, ahol rövid tájékoztatás is olvasható az így elérhető funkciókról. Az elektronikus szolgáltatások között az székhely- /tagintézményi könyvtár állományában történő keresés, böngészés, a saját kölcsönzési adatok megtekintése, hosszabbítás és az előjegyzés érhetők el, lehetőség van még az olvasói jelszó módosítására, valamint a könyvtárosnak történő üzenetküldésre is Fénymásolás, szkennelés és nyomtatás Amennyiben a székhely-/tagintézményi könyvtár rendelkezik fénymásolóval / szkennerrel / nyomtatóval, lehetőség van annak önkiszolgáló és önköltséges használatára. Ehhez a tanuló segítséget kérhet, de a könyvtáros tájékoztató tevékenysége, illetve a kölcsönzés mindig elsőbbséget élvez Tájékoztatás Az székhely-/tagintézményi munkához kapcsolódó irodalom felkutatásában és a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, az általuk nyújtott szolgáltatásokról való tájékoztatás a nyitva tartási időben. 5. A szolgáltatások igénybevételének feltételei A könyvek, és más dokumentumok kölcsönzése és olvasótermi használata, a folyóiratok, a különféle elektronikus katalógusok, online adatbázisok, az internet használata, a dokumentumok szkennelése térítésmentes. A számítógépes nyomtatásért és a fénymásolásért a mindenkor érvényes árjegyzék szerinti díjat kell megfizetni. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 109

110 4. sz. melléklet / Kt. SZMSZ 2. sz. melléklet A könyvtár egyben olvasótermi funkciót is ellát, ezért a könyvtár szolgáltatásait csak úgy lehet igénybe venni, hogy az ne zavarja a többi olvasó munkáját, az egyéni tanulást. A könyvtárban, ahogy az egész intézményben, tilos dohányozni, nyílt lángot használni! Az állományt és a helyiséget amennyire a lehetőségek engedik - védeni kell a fizikai behatásoktól, rongálás és szemetelés tilos! A könyvtárban a kabátot, táskát az erre a célra szolgáló fogason, asztalon kérjük elhelyezni. 6. A könyvtár nyitva tartása A székhely-/tagintézményi könyvtárak minden tanítási napon nyitva tartanak; a nyitva tartási idő alatt (heti 22 órában) használhatják az olvasók. A nyitva tartás ideje a székhely- /tagintézményi működési rendjéhez és a diákok igényeihez igazodik. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 110

111 4. sz. melléklet / Kt. SZMSZ 3. sz. melléklet A KÖNYVTÁROSTANÁR MUNKAKÖRI LEÍRÁSA A. Munkáltató: A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola intézményvezetője B. Munkavállaló: Név: Munkakör megnevezése: könyvtáros Munkaidő: heti 40 óra 22 óra nyitva tartás 12 óra belső munka (adminisztráció) 6 óra külső munka (tájékozódás) Bérbesorolás: munkaügyi dokumentumok szerint Jogállása: közalkalmazott, aki munkakörét kinevezés alapján látja el. Közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatban a munkáltatói jogokat a intézményvezető gyakorolja. Közvetlen felettesei: általános intézményvezető-helyettes tagintézmény-vezető tagintézmény-vezető helyettes C. Munkavégzés helye: Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Székhely/Tagintézménye D. Munkaviszonyt érintő szabályok A mindenkori tanév rendjére vonatkozó miniszteri rendelet Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, illetve az ebben rögzített jogszabályok Az intézmény Pedagógiai Programja A KLIK Kollektív Szerződése A tagintézmény tantárgyfelosztása, órarendje E. Főbb tevékenységek és felelősségek: Könyvtárosként: adott nyitvatartási időben lebonyolítja a kölcsönzéseket. Kezeli a könyvállományt (állománygyarapítás, feldolgozás, feltárás, rendezés, nyilvántartás, selejtezés, leltározás). Összefogja a tanulók könyvtárhasználatra nevelését. Könyvtárhasználati órákat tart, segíti a szaktanárok felkészülését a könyves szakórákra. Figyelemmel kíséri a tartós tankönyveket, együttműködik a székhely-/tagintézményi tankönyvfelelősével. Felhívja a kollégák figyelmét az új közismereti és szakmai könyvekre. Egyéb megbízatás: Részt vesz a székhely-/tagintézményi rendezvények szervezésében és lebonyolításában. Részt vesz az intézmény működési rendjében felmerülő feladatok ellátásában. pl. érettségi, osztályozóvizsga, javítóvizsga, pótvizsga, versenyek felügyelete. A tanév aktuális feladataitól függően közvetlen feletteseitől egyéb megbízást is kaphat. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 111

112 4. sz. melléklet / Kt. SZMSZ 3. sz. melléklet F. Különleges felelősségek: Figyelemmel kíséri az iskolából távozó tanulók tankönyvtartozásait. Gondoskodik a jutalomkönyvekről, az új beszerzésekről, az érettségin használható segédkönyvekről. Figyelemmel kíséri és beszerzi a multimédiás oktatáshoz szükséges anyagokat (CD, DVD). Ezek nyilvántartásában együttműködik a rendszergazdával. Betartja és betartatja az állományvédelemre vonatkozó szabályokat (fizikai védelem, állományellenőrzés, kölcsönzési nyilvántartások, könyvtárhasználati szabályzat). Teremfelelős: könyvtár G. Az ellenőrzés foka: A jogszabályok szerint leltároz. H. Kapcsolatok: A tanulók, szülők személyiségi jogait érintő információkat megőrzi, a problémák megoldásához szükséges feladatokat az illetékesekkel megbeszéli. A könyvtárban, az osztályában illetve az óráján történt rendkívüli, a szokottól eltérő eseményről tájékoztatja az intézmény vezetőit. Az osztály vagy székhely-/tagintézményi rendezvényeiről beszámol az általános intézményvezető-helyettesnek, a tagintézményvezetőnek. Részt vesz a nevelőtestület fórumain, és aktívan törekszik az intézményi célok megvalósítására. Elősegíti az intémény külföldi kapcsolatainak folyamatos működését. Kapcsolatot tart az intézmény pszichológusával és szabadidő szervezésével a székhely- /tagintézmény ifjúságvédelmi feladataival megbízott pedagógusaival. I. Járandóság: A mindenkor érvényes jogszabályok szerinti besorolási illetmény. J. Továbbképzés: a tagintézményi továbbképzési tervnek megfelelően. Rendszeresen részt vesz a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete által szervezett továbbképzéseken (2 alkalom / év). K. Titoktartási kötelezettség: Köteles a munkája során tudomására jutott szolgálati titkot, valamint az intézményre, illetve tevékenységére vonatkozó közérdekűnek nem minősülő, alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra, az intézményre, a tanulókra vagy más személyre hátrányos következménnyel járna. A évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 6. (4) bekezdése értelmében a közalkalmazott köteles minden olyan jogviszonyát érintő tényről, körülményről illetőleg ennek változásáról a munkáltatót írásban tájékoztatni, amely a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 112

113 4. sz. melléklet / Kt. SZMSZ 4. sz. melléklet KATALÓGUSSZERKESZTÉS SZABÁLYZATA 1. A könyvtári állomány feltárása A székhely-/tagintézményi könyvtár állományának adatai a HunTéka könyvtári szoftverben állnak az olvasók rendelkezésére. A könyvtári állomány feltárása a dokumentumok formai (dokumentum leírás) és tartalmi (osztályozási) feltárását jelenti, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása. Az adatokat rögzítő katalóguselem tartalmazni képes a teljes leíráshoz szükséges összes adatot A dokumentumleírás szabályai A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait (bibliográfiai leírás) és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok). A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása minden esetben az adott dokumentum. A szabvány értelmében az székhely-/tagintézményi könyvtár az egyszerűsített leírást alkalmazza, melynek elve az egyes adatok elhagyása. A leírt adatokra ugyanazok szabályos érvényesek. A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai: főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat szerzőségi közlés kiadás sorszáma, minősége megjelenési hely, kiadó neve, megjelenés éve oldalszám+mellékletek: illusztráció; méret sorozatcím, sorozatszám, ISSN szám megjegyzések ISBN szám A székhely-/tagintézményi könyvtárban az alábbi besorolási adatokat rögzítjük: a főtétel besorolási adata (személynév vagy a testületnév vagy a mű címe) cím szerinti melléktétel közreműködői melléktétel tárgyi melléktétel Raktári jelzések A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A raktári jelzetet rávezetjük a dokumentumra és az elektronikus katalógus adataiba. A szépirodalmi művek raktári jelzete csak a betűrendi jel, azaz a Cutter-szám. A szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel is ellátjuk, mely a tartalmi elkülönítést biztosítja. Az ETO főcsoportjai alapján kerülnek a művek a polcokon elrendezésre. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 113

114 4. sz. melléklet / Kt. SZMSZ 4. sz. melléklet A székhely-/tagintézményi könyvtár katalógusa A Huntéka OPAC-ja a honlapról elérhető bárhonnan, bármikor. Ebben igény szerinti keresés és böngészés valósítható meg. Dokumentumtípusok szerint (tagintézményenként változó összetételben): könyv VHS-video, DVD-video hangkazetta, hanglemez CD, CD-ROM DVD-ROM. Formája szerint elektronikus nyilvántartás a HunTéka könyvtári program segítségével. Az elektronikus katalógus integrált könyvtári nyilvántartási rendszerként használható. Alkalmas az állomány nyilvántartására, feltárására (formai és tartalmi oldalról egyaránt), az olvasói adatok és a kölcsönzések nyilvántartására, statisztikai adatok (gyarapodás, törlés, állományegységek alakulása stb.) lekérdezésére, a könyvtári állomány ellenőrzésére, továbbá az olvasók és kölcsönzések nyilvántartására. A katalógus folyamatos gondozást igényel. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 114

115 4. sz. melléklet / Kt. SZMSZ 5. sz. melléklet A TANKÖNYVELLÁTÁS SZABÁLYZATA A szabályzat az alábbi jogszabályok alapján készült: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet Az intézményi tankönyvellátás Az intézményi tankönyvellátás feladata a Könyvtárellátón keresztül a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása. Az intézményi tankönyvellátás keretében a Könyvtárellátó biztosítja, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek az egész tanítási év során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek. A tanuló évfolyamonként legfeljebb kettő alkalommal jogosult a tankönyvjegyzékben szereplő áron megvásárolni ugyanazt a tankönyvet. Második alkalommal a tanuló e jogával akkor élhet, ha a tankönyv használhatatlanná vált, megsemmisült, elveszett, feltéve, hogy nem terheli szándékosság ezek bekövetkeztében, és ezt az iskola igazolja. Ha a tanuló iskolát vált - az e tényről kiállított székhely- /tagintézményi igazolás felmutatásával - az új iskolában alkalmazott tankönyvet a tankönyvjegyzékben szereplő áron jogosult megvásárolni. A tankönyvellátás feladatait iskolánkban az igazgató által megbízott tankönyvfelelős látja el. A hibás teljesítésért - a tankönyvcsomagok darabszám szerint történő átadását kivéve - a Könyvtárellátó felel. Tájékoztatási kötelezettség Az iskola írásban értesíti, illetve a honlapon (intézményi dokumentumok) tájékoztatja a tanulókat és a szülőket a tanítási év végén az intézményi tankönyvellátás folyamatairól (a támogatás feltételeiről, az igénybejelentés módjáról, a határidőkről). A tankönyvek kiválasztása - a tankönyvek hivatalos jegyzékén szereplő választékból az székhely-/tagintézményi helyi tantervének figyelembe vételével - a pedagógus feladata. A tankönyvtámogatás összegét minden évben a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. A tankönyvtámogatás felhasználható: - a tanulói tankönyvvásárlás költségeinek átvállalására és csökkentésére, - a székhely-/tagintézményi tankönyvrendelés teljesítésére. Az ingyenes tankönyvellátás A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére ingyenes tankönyvellátásban részesüljön. Ingyenes tankönyvre (normatív kedvezményre) jogosult az a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt tanuló, aki a) tartósan beteg, b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozot- A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 115

116 4. sz. melléklet / Kt. SZMSZ 5. sz. melléklet tan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él, d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. A kedvezmények iránti igényt igénylőlap felhasználásával kell bejelenteni az iskola által megadott időben. Ha az igényjogosultság a tanulói tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív hozzájárulás igénylését követő időpont után áll be beleértve az iskolaváltást is az iskola a tankönyvek kölcsönzésével teljesítheti az igényt. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat. A tankönyvrendeléssel kapcsolatos dokumentumok őrzése az irattárban történik, ideje 5 év. Az ingyenesség biztosításának módja Az erre jogosultak számára az ingyenesség biztosítása a székhely-/tagintézményi könyvtár állományából történő kölcsönzéssel valósul meg. Ezen tankönyvek az iskola tulajdonát képzik és a könyvtári kölcsönzés szabályai érvényesek rá. A használat joga a tanulói jogviszony fennállása alatt addig illeti meg a tanulót, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni (a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést nem kell megfizetni). Ennek formája: - az elveszett tankönyv pótlása, azaz megvásárlása és a könyvtár rendelkezésére bocsátása - vagy az elveszett tankönyv piaci értékének teljes megtérítése. Az anyagi kártérítés összege a tanuló szociális helyzetének, ill. elért tanulmányi eredményének függvényében csökkenthető. A tankönyvek beszerzése A szülő anyagi helyzetétől függően köteles biztosítani a gyermeke oktatásához szükséges tankönyveket, de nem kötelezhető arra, hogy minden esetben új tankönyveket szerezzen be. A tankönyvek beszerzése előtt szülő nyilatkozik arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani. Ezért iskolánk a szerző, a cím, a cikkszám és az ár megjelölésével listát ad ki számára azokról a tankönyvekről, amelyek elengedetlenül szükségesek gyermeke oktatáshoz. Az intézményvezető jelöli ki a tankönyvellátásban közreműködő személyt (tankönyvfelelős), akit munkájáért díjazás illet meg. A tankönyvfelelős feladatai: A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 116

117 4. sz. melléklet / Kt. SZMSZ 5. sz. melléklet a hivatalos tankönyvjegyzék megjelenését követően a szakmai munkaközösségek vezetői részére átadja a hivatalos tankönyvjegyzéket a következő tanévben alkalmazandó tankönyvek kiválasztására begyűjti a munkaközösség-vezetőktől az egyes tantárgyak számára igényelt tankönyvek listáját osztályonkénti (csoportonkénti) bontásban osztályonként v. csoportonkénti megrendelő lapot készít az egyes tantárgyakhoz tartozó tankönyvekről, azt átadja az osztályfőnököknek, az osztályfőnök begyűjti a tanulói igényeket az egyes tankönyvek példányszámairól a tankönyvfelelős a tanulói igények figyelembe vételével elkészíti a tankönyvrendelést a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. online felületén. tájékoztatja az iskolaszéken keresztül a szülőket a tankönyvrendelésről előkészíti a tankönyvek kiosztását az általa összeállított és az intézményvezetővel vagy annak helyettesével, ill. a tagintézmény-vezetővel történt egyeztetett forgatókönyv szerint módosítja a tankönyvrendelést. A tankönyvfelelős adminisztratív feladatait a könyvtáros és az intézményvezetés által megbízott kolléga segíti. Az intézményi tankönyvellátás megszervezéséért az intézmény vezetője, ill. helyettesei és a tagintézmény-vezetők és helyetteseik a felelősök. A tankönyvellátás rendjét az intézményvezető évente felülvizsgálja és - szükség esetén - módosítja. A szabályzat az elfogadást követően felmenő rendszerben azonnal életbe lép. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 117

118 5. sz. melléklet / Kt. SZMSZ 1. sz. melléklet A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola eljárási rendje a diákok számára előírt 50 órás közösségi szolgálat teljesítéséhez Iskolánkban KÖSZY (Közösségi Szolgálat a Kőrösyben) néven indítottuk el a közösségi szolgálatot koordináló programunkat. Diákjaink a közösségi szolgálat keretében végezhetnek önkéntes munkát, melyben alkalmuk van az empátia gyakorlására, a segítés örömének megtapasztalására. Tanáraikként segítséget nyújtunk nekik a munka megszervezésében, koordinálásában. A diákok aktívan segíthetnek a fiatalokkal, idősekkel, rászorulókkal való találkozások alkalmával, de lehetőség van adminisztrációs területen is a közösségi szolgálat elvégzésére. A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében az érettségi bizonyítvány kiadásához ötven óra közösségi szolgálat teljesítése szükséges, amelyet első alkalommal a január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk. A tanulók számára a középiskolák a évfolyamon lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezik meg a közösségi szolgálat teljesítésére alkalmas tevékenységeket. A fogadó intézményekkel kötött együttműködési megállapodásokban a közös lebonyolítás feltételeiről állapodik meg az iskola, különös tekintettel a diákok által elvégzendő feladatokra és kötelezettségekre. Az érintett osztályokban a tanulókat osztályfőnöki órákon tájékoztatjuk, és a tanulók kérhetik felvételüket a KÖSZY Facebook-csoportba, ahol az egyéb aktuális tájékoztató anyagokat is megtalálják. A Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvényben foglaltaknak megfelelően az iskolai közösségi szolgálat megszervezésében az iskola és partnerszervezetei az együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján együttműködnek. A Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy az érintett tanulók teljesíteni tudják az 50 órás kötelezettségüket. Az Iskola osztálykeretekben, tanévenként szervezi meg a közösségi szolgálatot az osztályfőnök és egy fő osztályfőnök-helyettes közreműködésével. A tanév első hónapjában (szeptember) a tanulók összesített szervezetválasztásának ismeretében az Iskola tájékoztatást ad arról, hogy mikor, milyen időközönként, hány tanulót tud delegálni a fogadó Szervezethez. Alkalmanként és feladatonként minimum két tanulót biztosít, 1 fő, az intézményt képviselő kapcsolattartó megadásával. A kapcsolattartónak a feladatteljesítés közben személyesen nem kötelező jelen lennie, telefonos elérhetősége azonban biztosított. A tanulók felkészítését az Iskolában és a fogadó Szervezetben egyaránt az arra kijelölt személy végzi. Az éves program az Iskola által kiállított igazolások átadásával zárul. A fogadó szervezet köteles biztosítani: a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységhez szükséges feltételeket, b) ha szükséges, pihenőidőt, c) a közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését, d) a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú tanuló esetén a közösségi szolgálati tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét. A megállapodásban megfogalmazottak módosítására irányuló jelzést követően indokolt esetben a módosítás tervezetét a Felek közösen készítik el. A szerződésmódosítást aláírásukkal hagyják jóvá. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 118

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZAŰÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZAŰÁLYZAT Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképz Iskola SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZAŰÁLYZAT Szeged 2013. március Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a 2016. márciusától hatályos jogszabályok alapján A megrendelő által történő felhasználásra. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Tiszafüredi Tankerülete OM azonosító: 036014 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma IX.3.48. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület megnevezése: KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 031245 Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Tagintézményi Szülõi Munkaközösség A belsõ ellenõrzés rendje Vezetõi szakmai ellenõrzés A külsõ kapcsolatok

Tagintézményi Szülõi Munkaközösség A belsõ ellenõrzés rendje Vezetõi szakmai ellenõrzés A külsõ kapcsolatok 1 Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5 1.1 A Szervezeti és Mûködési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya...5 1.2 Szervezeti és Mûködési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...5 1.3

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola szakmai alapdokumentuma Megnevezései Feladatellátási helyei Alapító és a fenntartó neve és székhelye Típusa:

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola szakmai alapdokumentuma Megnevezései Feladatellátási helyei Alapító és a fenntartó neve és székhelye Típusa: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola

Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE AZ NKT. 73. (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN LÉTREHOZANDÓ INTÉZMÉNYI TANÁCSRA VONATKOZÓ NORMÁKKAL 5. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE 5.1. A VEZETŐI STRUKTÚRA 1 5.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

IX.3.27. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma

IX.3.27. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma IX.3.7. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület : KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 030 Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 módosításokkal egybeszerkesztett, egységes szöveg Módosítás hatálybalépése: 2010. február 10. 2011. június 14. 2012. január 23. 2013. április 01. A nevelőtestület

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Dr. Mez Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképz Iskola szakmai alapdokumentuma

Dr. Mez Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképz Iskola szakmai alapdokumentuma XX.4.17. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Zala megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerülete OM azonosító: 0766 Dr. Mez Ferenc - Thúry György

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítás 5. (3) bekezdése alapján kiadott, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Isz: D 2/2012 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008 módosításokkal egybeszerkesztett, egységes szöveg Módosítás hatálybalépése: 2010. február 10. 2011. június 14. 2012. január 23. A nevelőtestület 2008.

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata

Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata Hatályos: 2014. szeptember 1-től 1 Alapító okirat A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy a nemzeti

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az iskolaszék és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 34 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... 35

Tartalomjegyzék. 12. Az iskolaszék és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 34 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... 35 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAK- KÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAK- KÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA,

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési-Oktatási Intézmény OM azonosító: 028 945 Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségpontja Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1.1. Hivatalos neve: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerülete OM azonosító: 033998 Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és

Részletesebben

I-es számú melléklet. Az SzMSz 2012. évi átdolgozásakor figyelembe veendő jogszabályi előírások

I-es számú melléklet. Az SzMSz 2012. évi átdolgozásakor figyelembe veendő jogszabályi előírások I-es számú melléklet Az SzMSz 2012. évi átdolgozásakor figyelembe veendő jogszabályi előírások Pirossal kiemelve: az új szabályozási területek és előírások A köznevelési törvény SzMSz-re vonatkozó szabályai:

Részletesebben

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye 2016.08.02-án MÓDOSÍTOTT Összeállította: Aranyosiné Borsodi Éva kistérségi tanügy-igazgatási szakértő http://aranyoskozszolg.ininet.hu segedanyag.aranyosine@gmail.com

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai alapdokumentuma

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.s. sz. melléklete

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.s. sz. melléklete AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 4.s. sz. melléklete AZ ELTE TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.

Részletesebben

Munkaköri leírás minták

Munkaköri leírás minták Munkaköri leírás minták Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum igazgató Munkáltató: Munkáltató neve: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 65. Fő munkáltatói jogkör

Részletesebben

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005 I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.1! " # $ % & ' ( ) * % $ +, -.

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 november 03. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. TANÉV. Készítette: Mohácsi Csilla tagintézmény-vezető

MUNKATERV 2016/2017. TANÉV. Készítette: Mohácsi Csilla tagintézmény-vezető SZOLNOKI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM VÁSÁRHELYI PÁL KÖZGAZDASÁGI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IDEGENFORGALMI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 5000 SZOLNOK, BAROSS ÚT 43. MUNKATERV 2016/2017. TANÉV Készítette:

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. (6) bekezdése, valamint

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. a REMÉNYHÍR SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA számára

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. a REMÉNYHÍR SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA számára ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan a zeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.. (3) bekezdése alapján a REMÉNYHÍR SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA számára

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (TOVÁBBIAKBAN: SZMSZ) CÉLJA, SZEMÉLYI

Részletesebben