Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete október 31-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2007. október 31-i ülésére"

Átírás

1 Tárgy: Békés város fejlesztési programjának rövid távú cselekvési terve Elıkészítette: Izsó Gábor polgármester Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/ Döntéshozatal módja: Egyszerő szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete október 31-i ülésére BÉKÉS VÁROS FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK RÖVID TÁVÚ CSELEKVÉSI TERVE A CSELEKVÉSI TERV ELİZMÉNYE Békés város fejlesztési programjának rövid távú cselekvési terve az érvényben lévı településfejlesztési koncepción, a város gazdasági programján alapul, valamint a cselekvési terv integrálja azon térségi települési társulási fejlesztési programok részeit is, melyekben városunk együttmőködés által érintett. (Békési Kistérség, Közép Békési Centrum; Körösök Völgye Natúrpark Egyesület) A településfejlesztési koncepció feladata meghatározni a város jövıképét, a közösség érdekeinek legjobban megfelelı megoldást felvázolni a legfontosabb társadalmi, gazdasági, mőszaki, intézményi és környezeti problémák megoldására. A koncepció 5-8 évre fogalmaz meg jövıképet, fıbb irányvonalakat megjelölve. A gazdasági program a következı választási ciklusig öleli fel azokat a fontosabb tennivalókat, melyeket a városvezetés szeretne megvalósítani. A gazdasági program egy középtávú szemléletet tükröz, arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi társadalmi-, gazdasági helyzetben milyen lehetıséget lát a város vezetése a további fejlıdésre. Melyek azok az irányok, amelyeken tovább lehet járni, és melyek azok, amelyeken mindenképpen változtatni szükséges. Konkrét cselekvési terveket csak érintılegesen tartalmaz a program, hiszen azt rövidebb távra ütemezni a költségvetési Trv-ben foglaltak alapján lehet. I. A CSELEKVÉSI TERVVEL SZEMBENI ELVÁRÁSOK Jelen cselekvési terv feladata, hogy a számba vehetı lehetıségek saját erı, pályázati források, hitelkonstrukciók, együttmőködési lehetıségek, befektetıi szándékok - ismeretében konkrét intézkedéseket, a fejlesztésekre vonatkozó elıkészítı munkát fogalmazzon meg. Ezentúl a hazai és európai uniós támogatási lehetıségek bevonásával, a saját erı biztosításának módjával forráskoordinációt tervezzen, valamint ütemezést készítsen a fejlesztési tervek megvalósításához. Ismerve a gazdasági megszorító intézkedések miatt bekövetkezı költségvetési források szőkülését, a saját erı biztosítása különösen nehezen megoldható feladatot ró az önkormányzatra. Évrıl-évre csökken a központi támogatás mértéke. Az intézmények mőködtetésére évrıl-évre kevesebb normatívával számolhatunk. 1

2 A közigazgatási körzetek változásai, feladatai (kistérségek, többcélú kistérségi társulás, körjegyzıség stb.) komoly kihívást jelentenek, a regionalizáció elve pedig több szempontból hátrányos helyzetbe hozza az amúgy is elmaradott térségünket. (hatósági ügyek intézése, munkahelyek megszőnése, stb.) Az állam igyekszik összevonni vagy összevonásra ösztönözni a legtöbb intézményét. Az állami és megyei intézmények átszervezésébıl adódó feladatok és lehetıségek a korábbiakhoz képest változást jelentenek önkormányzatunk számára is, hogy a lakosság érdeke ne sérüljön, megakadályozza a szolgáltatások elgépiesedését, elszemélytelenedését. Ezért a cselekvési terv megvalósítása csak szigorú prioritások, kritériumok megfogalmazása és betartása mellett lehetséges. A priorizálás egyik szempontja a város mőködésének biztonságos fenntartásán túl, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek a város vagyonának értékmegırzését, a bevételek bevonásának lehetıségét, a helyben mőködı intézmények, vállalkozások foglalkoztatási, szolgáltatási lehetıségeit bıvítik. A cselekvési terv a településfejlesztési koncepció fejezetei alapján és a gazdasági program prioritásainak keretében tünteti fel a tervezett projekteket. Így az alábbi témakörökön belül fogalmazza meg a cselekvési programot: 1. Gazdaságfejlesztés 2. Modern, ügyfélbarát önkormányzat kialakítása 3. Kiemelt fejlesztések - turisztika 4. A térségi szerepkör erısítése 5. Környezetvédelem II. Településfejlesztési koncepció és a gazdasági program által megfogalmazott prioritások II. 1. Gazdaságfejlesztés Cél a lehetıség szerint minél magasabb foglalkoztatás biztosítása. A helyben foglalkoztatás arányának javítása. A kormány regionalizációs koncepciója (mely intézmények megszőnésével jár) és a helyi üzemek megszőnése következtében a városunkba be és elköltözık különbsége évek óta negatív, azaz nagyobb az elköltözés, mint a beköltözés. Bár a mezıgazdaságból élık még mindig tekintélyes számban jelen vannak, az iparon belül teljesen hiányzik a mezıgazdasági feldolgozóipar. A kedvezıtlen folyamatok visszafordítása éveket vehet igénybe, ám a kitörési pontok megtalálása és ennek mentén a feladatok meghatározása és végrehajtása elsıbbséget kell, hogy élvezzen. Ebbe a prioritás csoportba tartozik többszörös egymásra hatás és összefüggések által a közlekedési-, a közmő-, az energiahálózat és természetesen a környezetvédelem is. Ehhez a prioritáshoz az alábbi projekttervek sorolhatók: DAOP /A DAOP /A Ökogazdálkodási és Élelmiszertermelési Centrum létrehozása Békési Ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése Inkubátorház építése Békés belterületi lakossági utak aszfaltozása 14 utcában Békés-dánfoki lakóterülethez és Kishajó kikötıhöz vezetı útvonal felújítása sz. fıút felújítása -(Ady utcától ONCSA telepig Belvárosi kerékpárhálózat összekötése, illetve a belvárosi részek összekötetésének biztosítása a települések közötti kerékpárutakkal, meglévık felújítása. Rendezési tervekben szereplı építési területekhez vezetı infrastruktúra kiépítése Malomaszonykert II. ütem rész (I. ütem Dánfok) 2

3 II. 2. Modern, ügyfélbarát önkormányzat kialakítása A bennünket körülvevı, folyton változó világ kihívásaira, az Európai Unió lehetıségeinek kihasználására és a lakosság helyi közügyeinek intézésére elkerülhetetlen egy megújuló, ügyfélbarát önkormányzat kialakításának kezdeményezése. Az önkormányzatnak meg kell találni azokat a forrásokat melyekkel mőködıképességét, szolgáltatásait a csökkenı állami szerepvállalás ellenére is egyre magasabb színvonalon biztosítani tudja. A költségvetési bevételek növelése, a lakosság magasabb szintő ügyintézésének biztosításához a technikai feltételek megteremtése Hosszú és rövid távon egyaránt fontos az önkormányzati ingatlan vagyon értékének megırzése, bevételek biztosítása. Éppen ezért az elkövetkezendı években lépéseket kell tennünk, hogy megfeleljünk a kihívásoknak. Jelenleg ennek elıkészítése a szélessávú internet hálózat kiépítésével, az E közigazgatás bevezetésével folyamatban van. II. 3. Kiemelt fejlesztések - turisztika Városunkban a korábbi években is törekvés volt arra, hogy a turisztikai vonzerık kihasználására, mely bevételeket is jelent, de elsısorban a helyi lakosság számára szolgáltat szabadidıs, életminıség javító lehetıségeket. Az EU csatlakozás által lehetıvé vált, hogy a nemzeti fejlesztési terv pályázati rendszerében, folyamatosan, naprakészen figyelemmel kísérjük a társadalmi egyeztetéseket, ahol aktív jelenlét, vélemény nyilvánítás, érdek képviselet szükséges a különbözı szintő elıkészítı bizottságokban, tanácsokban, így a Békési Kistérségi Társulásban, a Közép-Békési Centrumban, a megyei turisztikai klaszternél, és a DARFT-nál. Ugyanilyen jelentıségőek ezen a területen a vállalkozói, befektetıi együttmőködések, mivel a pályázati lehetıségek, a jelentıs mértékő fejlesztések, és az ehhez szükséges önerı biztosítása csupán ezek által valósíthatók meg. A természeti értékeink mellett turisztikai vonzerıként fogalmazhatók meg a különbözı kulturális, sport és egyéb rendezvények is, mivel ezek nem csupán helyi, hanem térségi és régiós látogatókört érintenek. A szolgáltatások kapcsolódnak egymáshoz, pl. a szállás és vendéglátás igényeihez. Itt is érdemes kiemelni a civil és vállalkozói szervezetekkel való együttmőködéseket, a projektek elıkészítése, megvalósítása során. DAOP D DAOP E. DAOP A /S DAOP /A Békési Gyógycentrum megépítése Békés-Dánfoki tábor felújítása Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés/ Békési Szilvapálinka Út Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés/ Körösök Gyöngye Ifjúsági és Szabadidıs Központ, Békés - Dánfok Körösök Gyöngye Ifjúsági és Szabadidıs Központ, Békés - Dánfok A turisztikai táblarendszer fejlesztése a térségben, önkormányzat, intézményei, civil és gazdasági szektor által egységesen használható arculat kialakítása, külön hangsúlyt fordítani a térség, helyi termékek marketingjére Az Erzsébet-ligeti ökoturisztikai ismeretterjesztı útvonal helyszíneinek és programkínálatának bıvítése, fejlesztése. Sétahajózás elindítása a Kettıs-Körösön a békési kishajó kikötıtıl. A Jantyik Mátyás szülıház felújítása, múzeumi kiállítóhelyek, helyi kézmővesek bemutatóhelyeinek kialakítása a népi kulturális örökség bemutatása céljából. 3

4 II. 4. A térségi szerepkör erısítése A Békési Kistérségi Társulás szerepe a kistérség gazdasági, társadalmi fejlıdésének elısegítése a központi feladatok felvállalásával évrıl évre növekszik, ezen belül cél Békés város kistérségi vezetı szerepének erısítése. Erre vonatkozóan kötelezettsége is jelentkezik a kistérségi szerepet betöltı városnak - el kell készítenie az un. Integrált Városfejlesztési Stratégiát, mely megalapozza a kistérségi funkciók ellátásához szükséges feltételek kiépítését és mőködtetését. Az állami normatív támogatások a legtöbb területen több lehetıséget jelentenek anyagilag az önkormányzatoknak abban az esetben, ha feladataikat kistérségi összefogással valósítják meg. Célunk a kistérségi társulás közös feladatellátásának, közszolgáltatásoknak hatékonyabb, magasabb színvonalú ellátása, ezzel többlet normatíva elérése. Több olyan feladatellátás van már jelenleg is, mely így mőködik. A lehetıségek számbavétele alapján a kistérségi szemléletet kell, tükrözzön az alapellátási feladatokhoz tartozó szolgáltatások biztosítása is, így az oktatás, az egészségügy és a szociális szolgáltatások infrastrukturális, szervezeti és humánerıforrás szükségletének biztosítása. Az elkövetkezendı években jelenlegi ismereteink alapján - az alábbi területeken látunk lehetıséget a társulási együttmőködés fejlesztésére: Integrált városfejlesztési stratégia elkészítése kistérségi centrum fejlesztési stratégia DAOP /A Városi Sportcsarnok és a hozzá kapcsolódó grund felújítása, szolgáltatás- és kapacitásbıvítés. Megelızı célú sportolási lehetıségek megteremtése, ösztönzése. Tanuszoda építése Városi játszóterek EU-konform átalakítása, újak kialakítása (6 meglévó felújítása, + 4 új létesítése). Városközpont közlekedési rendezési tervének megvalósítása, érintett területek rekonstrukciója. I. ütem rész (teljes összeg 1 MD FT) Zöldterületek nagyságának növelése, meglévık megújítása, fejlesztése, bıvítése az Élıvíz csatorna belterületi szakaszán és Békés - Dánfokon. Riasztó- és térfigyelı rendszer kialakítása, sebességfigyelı és mérı készülékekkel DAOP B. DAOP /2F GOP GKM DAOP Kistréségi Járóbeteg ellátás - Orvosi rehabilitáció célját szolgáló épület rekonstrukciója Kistérségi alapfokú oktatás fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra, épületrekonstrukció és eszközbeszerzés biztosítása Békés - Mezıberény közti kerékpárút építése Békés-Békéscsaba közti kerékpárút tervezése Békést és Muronyt összekötı közlekedésbiztonsági célú kerékpárút I. üteme II. 5. Környezetvédelem Környezetünk védelme fenntarthatósága elengedhetetlen a jövı szempontjából, közös felelısségünk, hogy mit örökítünk a jövı generációjára, így épített és természeti környezetünk megóvása, a hulladékok tárolásának, megsemmisítésének ellenırzése és az Európai Unió szabta normákhoz igazodás. Emellett az energiatakarékos és egyben környezettudatos szemlélet terjesztése, valamint ezzel kapcsolatos beruházások elıkészítése, a megtérülést számba vevı tanulmányok készítése is projektek generál. 4

5 DAOP /A KEOP KEOP DAOP /A Belterületi csapadék és belvíz elvezetési program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból, geotermikus energia, A települési szilárdhulladék-lerakókat érintı térségi szintő rekultivációs programok elvégzése "3 kukás" mintaprojekt kialakítása Békésen, a szelektív győjtéssel kapcsolatban Határozati javaslat: A Képviselı-testület elfogadja a polgármester által beterjesztett cselekvési tervre vonatkozó javaslatot azzal, hogy az abban szereplı fejlesztéseket az érvényes pályázati lehetıségek elıírásainak figyelembevételével, saját erı biztosítása mellett támogatások, hitelkonstrukció bevonásával valósítja meg. A szükséges tanulmányok, tervek, elkészítéséhez, valamint a saját erı biztosításához, az esetleg szükséges hitel és/vagy biztosítékkal kapcsolatos kötelezettség vállalás esetén a projekt terveket a Képviselı-testület elé terjeszti, a város éves költségvetési tervének elkészítésekor számításba veszi. Határidı: folyamatos Felelıs: Izsó Gábor polgármester Békés, október 31. Izsó Gábor polgármester... Jogi ellenjegyzı... Pénzügyi ellenjegyzı 5

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010 Érd Megyei Jogú Város gazdasági programja 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai 1 Tartalom Bevezetés...3 Jövıkép...4 I. Jövı Program...5 1. Baba-program...5 2. Óvodai és köztéri

Részletesebben

Csepreg Város. Önkormányzatának. gazdasági programja (2011 2014)

Csepreg Város. Önkormányzatának. gazdasági programja (2011 2014) Csepreg Város Önkormányzatának gazdasági programja (2011 2014) Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Önkormányzat vagyongazdálkodása 3. Az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodása 4. Gazdaságfejlesztés 4.1. Területfejlesztési

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) Szakmai előkészítő anyag 2009. TARTALOMJEGYZÉK 2 TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETÉS A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) tervezésrıl

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése J A V A S L A T. Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének koncepciójára

A Polgármester elıterjesztése J A V A S L A T. Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének koncepciójára A Polgármester elıterjesztése J A V A S L A T Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének koncepciójára Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint az államháztartás

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere...

Részletesebben

A SOMLÓ-MARCAL-BAKONY TÉRSÉG KITÖRÉSE

A SOMLÓ-MARCAL-BAKONY TÉRSÉG KITÖRÉSE A SOMLÓ-MARCAL-BAKONY TÉRSÉG KITÖRÉSE Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Térség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2007-2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 4 II. Stratégia célja... 7 III. Gazdasági,

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1.

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ

Részletesebben

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k.

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k. Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Sápi Tamás

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010)

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46.. (1) bekezdés b.) pontja a helyi önkormányzatok

Részletesebben

a természettudományi szakos hallgatóknak

a természettudományi szakos hallgatóknak A kétciklusú képzés bevezetése a magyar felsıoktatásban a természettudományi szakokon Alkalmazkodás a munkaerıpiac igényeihez KÖRNYEZETAUDITÁLÁS a természettudományi szakos hallgatóknak oktatási segédnyag

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig (Társadalmi egyeztetésre készült változat) Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Balatonfüred-Siófok 2008. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM. A település gazdasági helyzetét érintő egyéb jellemzők:

GAZDASÁGI PROGRAM. A település gazdasági helyzetét érintő egyéb jellemzők: GAZDASÁGI PROGRAM Szálka Község Önkormányzata összhangban a költségvetési lehetőségekkel a társadalmi környezeti, és gazdasági adottságok figyelembevételével megalkotja a 2014-2019-es időszakra vonatkozó

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 Kunsziget, 2009 I. Bevezetés Az ember csak akkor játszik, amikor a szó legteljesebb értelmében ember, és csak akkor egészen ember, ha játszik. 1

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl

ELİTERJESZTÉS az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 6. Száma: 18671-29/2014. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18.

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. Tisztelt olvasó! Az elmúlt évtizedekben a környezetvédelem egyre fontosabb lett, és mára kulcskérdéssé

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére 2. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának középtávú (2009-2015) informatikai stratégiája, informatikai

Részletesebben

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 Jóváhagyta: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2015.(VI.22.) Kt. számú határozatával 1 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 A Magyarország

Részletesebben

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA, 2013 PÉTERVÁSÁRA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGBÍZÓ: PÉTERVÁSÁRA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉSZÍTETTE : ECORYS MAGYARORSZÁG KFT.

Részletesebben

5. FEJEZET Önkormányzati költségvetés-tervezés és forrásgazdálkodás

5. FEJEZET Önkormányzati költségvetés-tervezés és forrásgazdálkodás 5. FEJEZET Önkormányzati költségvetés-tervezés és forrásgazdálkodás Az elızı fejezetekben megismerkedtünk azzal, hogy az önkormányzat miért és hogyan végezzen stratégiai tervezést, illetve programozást.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata A békéscsabai önkormányzati vállalatok egységes irányítási rendszerének kialakítása, valamint kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. Gazdasági programja

Ruzsa Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. Gazdasági programja Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019. év Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. - a rendelkezik a képviselő-testület

Részletesebben

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ KÉSZÍTETTÉKK MEGBÍZÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. GENERÁLTERVEZŐ FÜLÖP ÉPÍTÉSZIRODA BT. 1033 Budapest, Zab utca 12. 1 Fülöp Péter Fülöp Judit

Részletesebben

AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG A domboldalon állok és a világot nézem. Márai Sándor

AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG A domboldalon állok és a világot nézem. Márai Sándor AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG A domboldalon állok és a világot nézem. Márai Sándor A kistérség jellemzıi Népesség 37 209 fı, a lakosság száma 1990-hez képest folyamatosan csökken. Munkanélküliség A regisztrált

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. 1 Tartalom 1. Bevezető... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Nagykovácsi földrajzi elhelyezkedése, adottságai... 5 2.2 Főbb demográfiai jellemzők...

Részletesebben

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv Sárospatak Város Képviselı-testülete 12.855-2/270/2010. (IX. 24.) KT. számú határozatának melléklete SÁROSPATAK Sárospataki városközpont fejlesztése Akcióterületi Terv SÁROSPATAK SÁROSPATAKI VÁROSKÖZPONT

Részletesebben