KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére"

Átírás

1 HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK. sz. példány J ó v á h a g y o m! Budapest, augusztus - n. Dr. Benkő Tibor vezérezredes KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére A HVK KIKÉPZÉSI CSOPORTFŐNÖKSÉG KIADVÁNYA 2011

2 2 Nyt. szám: 4/353 sz. példány KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére A HVK KIKÉPZÉSI CSOPORTFŐNÖKSÉG KIADVÁNYA 2011.

3 3 Nyt. szám: sz. példány KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére A HVK KIKÉPZÉSI CSOPORTFŐNÖKSÉG KIADVÁNYA 2011.

4 4 Ezt a kiképzési programot a Magyar Honvédségnél a Honvéd Vezérkar Főnök.(HK.) számú intézkedése léptette hatályba. A KIKÉPZÉSI PROGRAM RENDELTETÉSE, TARTALMA a) Rendeltetése: meghatározni a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj (a továbbiakban: MH LZ) honvéd tisztjelöltjei egyéni kiképzésének célkitűzéseit, követelményeit, feladatait és tartalmát. Magas fokú önállóságot biztosítani a kiképzést közvetlenül irányító és vezető tisztek, tiszthelyettesek, honvéd tisztjelöltek részére a meghatározott célkitűzések elérésének módszereire és a végrehajtás rendjére vonatkozóan. b) a program tartalmazza a honvéd tisztjelöltek általános katonai kiképzésének, az ismeretek, jártasságok, készségek szinten tartásának, fejlesztésének követelményeit, célkitűzéseit, feladatait, a katonai pedagógiai, a vezetői és kommunikációs felkészítés követelményeit, a kiképzési objektumok igénybevételének általános rendjét, a kiképzési ágak és tárgykörök tartalmát, a feldolgozásukra javasolt időt és a kiképzés ajánlott módszereit.

5 5 I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

6 6 1. A KIKÉPZÉS CÉLJA, KÖVETELMÉNYEI, VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE a) Célja: Szinten tartani és fejleszteni az alapkiképzés, illetve az egyetemi oktatás, képzés, kiképzés során elsajátított általános katonai ismereteket, a kialakított jártasságokat és készségeket. Gyakorlati jártasságokat szerezni az alegység-parancsnoki teendők ellátásában, a katonák napirend szerinti életének vezetésében és irányításában, a kiképzés alegységszintű (raj, szakasz, század) tervezésében, szervezésében, végrehajtásában, levezetésében, ellenőrzésében-értékelésében, a kiképzési eredmények nyilvántartásában, a katonai élettel járó biztonsági, baleset- és környezetvédelmi rendszabályok betartásában és betartatásában, az ügyeleti, készenléti és készültségi szolgálatok ellátásában. b) Követelményei: A honvéd tisztjelöltek ismerjék meg a haza fegyveres szolgálatának teljesítéséből adódó feladatokat, követelményeket, jogokat, a katonai magatartási normákat, a parancsot, a parancsadási jogot, a katonai függelmi viszonyokat. A honvéd tisztjelöltek legyenek képesek a gépkarabély, a pisztoly és a rendszeresített kézigránátok, valamint az általános katonai feladatok végrehajtásához szükséges műszaki harcanyagok, műszaki, az atom, biológiai vegyi (a továbbiakban: ABV) védelmi és más eszközök, anyagok balesetmentes alkalmazására, a legalapvetőbb harcfeladatok végrehajtására, az alapkiképzés és az egyetemi oktatás, képzés, kiképzés keretében elsajátított fogások és mozdulatok szabályos végrehajtására. c) A kiképzés végrehajtásának rendje: A kiképzésre félévenként (7 ciklusban) lehetőleg 120 órát kell fordítani. Az általános katonai kiképzési ágakon belül a feldolgozásra javasolt tárgykörök óraszámai ajánlások. A foglalkozások mennyiségére és idejére a kiképzésért felelős szervezet vezetője tegyen javaslatot a szervezet parancsnokának. Az első kiképzési ciklusban (2. szemeszter): A honvéd tisztjelöltek tartsák szinten és fejlesszék az alapkiképzésen szerzett katonai ismereteket, jártasságokat és készségeket. A második, negyedik, kiképzési ciklusban: A honvéd tisztjelöltek - a magasabb évfolyamú társaik aktív részvételével szerezzenek ismereteket és gyakorlati jártasságot a kiképzés módszertanából annak érdekében, hogy a harmadik, ötödik, hetedik ciklus ideje alatt betöltött gyakorló alegység-parancsnoki feladataikat eredményesen legyenek képesek végrehajtani. A harmadik, ötödik kiképzési ciklusban: A honvéd tisztjelöltek a gyakorló alegységparancsnoki rendszer keretében aktívan vegyenek részt a hallgatói századok napirend szerinti életének vezetésében és irányításában, valamint a kiképzési foglalkozások tervezésében, levezetésében, ellenőrzésében-értékelésében, az egyéni kiképzési nyilvántartások vezetésében. A hatodik, kiképzési ciklusban: A honvéd tisztjelöltek aktívan vegyenek részt az alacsonyabb évfolyamú társaik kiképzés-módszertani felkészítésében.

7 7 A hetedik, kiképzési ciklusban: A honvéd tisztjelöltek ismerjék meg az alegységek vezetési, kiképzési okmányait, szerezzenek gyakorlati jártasságot azok kidolgozásában, naprakész vezetésében. 2. A KIKÉPZÉS TERVEZÉSE, OKMÁNYAI A kiképzés tervezésének alapját az elöljárói intézkedések, utasítások, a kiképzési programban meghatározott követelmények és a kiképzési ciklusra tervezett kiképzési feladatok képezik. A kiképzés / munka tervezésének okmányai Az MH LZ parancsnoka a HVKF 1+3 évre szóló kiképzési intézkedése alapján 1+3 évre kiképzési intézkedést ad ki. Saját feladatai vonatkozásában a HM jóváhagyott éves, illetve a saját jóváhagyott éves és a HM havi munkaterve alapján - részletes éves, illetve havi munkatervet készít. Az MH LZ éves munkaterve az MH LZ Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ), a HM éves munkatervének figyelembe vételével tartalmazza és rendszerbe foglalja a saját, a vezető szervek, az alárendelt szervezetek (alegységek) adott évben végrehajtandó legfontosabb feladatait. Tartalmazza továbbá azokat a feladatokat, melyek kidolgozásában, végrehajtásában az MH LZ a tárgyévben és az azt követő hónapban részt vesz. Az MH LZ részletes havi munkaterve a honvéd tisztjelöltek kiképzési feladatai mellett tartalmazza az MH LZ hivatásos és szerződéses állományának át- és továbbképzésével kapcsolatos feladatokat is. A munkatervezés időszakai: Az éves munkaterv tárgyév január 01.-től a következő év január 31-ig részletesen tartalmazza a végrehajtandó feladatokat, továbbá a tárgyévet követő év március végéig az előzetesen tervezett feladatokat. A havi munkaterv a tárgyhó 01.-től a következő hónap ötödik munkanapjáig részletesen tartalmazza a végrehajtandó feladatokat. Az MH LZ éves munkatervét az MH LZ parancsnoka írja alá és a HVKF hagyja jóvá, a HVKF és a HM éves munkatervének kiadását követő 10. munkanapig. A havi munkatervet az MH LZ parancsnoka hagyja jóvá a tárgyhónapot megelőző 25. munkanapjáig. A jóváhagyást követően, az éves munkaterv egy példányát a HM Vezérkari Iroda, valamint az éves és a havi munkaterv egy példányát elektronikus formában a HVK Kiképzési Csoportfőnökség részére megküldik. Az MH LZ éves munkaterve tartalmazza: a) a tárgyévi tevékenységek vonatkozásában: aa) a tárgyév karakterének és a tevékenység fő irányainak meghatározását, amelyek elérésére és megvalósítására a fő figyelmet irányul; ab) a szervek, szervezetek feladatait (a HM éves munkatervének feladatstruktúrájával megegyező felépítéssel); ac) a rendezvények tervét, az MH LZ naptári tervét (havi bontásban), az MH LZ tárgyévi ellenőrzési tervét (havi bontásban); ad) a kidolgozásra tervezett szabályzatok, utasítások, segédletek, egyéb belső szabályozók jegyzékét; ae) időrendi táblázatot a béketámogató feladatokban résztvevő erők váltásaira; af) az ünnepnapok körüli munkarendet. b) a tárgyévet követő három év fő irányainak meghatározását.

8 8 Az MH LZ havi munkaterve tartalmazza: - a tárgy hó főfeladatait; - az alegységek (szervezetek) részletes feladatait; - a rajparancsnoki, tiszthelyettesi felkészítő foglalkozások idejét, tematikáját, a kiképzést levezetők oktató-módszertani továbbképzésének (felkészítésének) tárgy/témaköreit és időpontjait; - a Készenlét Fenntartása és Fokozásával, valamint a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerrel kapcsolatos feladatokat; - a parancsnokok és törzsek részére levezetésre kerülő foglalkozások tárgy/témaköreit és időpontjait; - a vezetési, személyügyi kiképzési, logisztikai feladatokat; - a tárgyhóra vonatkozó kiképzési rendezvények tárgyköreinek meghatározását, valamint az alegységszintű technikai ellenőrzési feladatokat és azokra fordítandó időt alegységenkénti bontásban; - a kiképzési bázisok, létesítmények elosztási/igénybevételi tervét; - az ellenőrzések tervét; - a logisztikai biztosítás tervét. A kiképzési rendezvények levezetéséhez levezetési tervet, foglalkozási jegyet (tervet, vázlatot) kell készíteni, melynek kidolgozása során figyelembe kell venni a vonatkozó módszertani segédleteket, szakutasításokat. A foglalkozási jegyeket a foglalkozás megkezdése előtt a közvetlen elöljáró hagyja jóvá. Megengedhető a magas szakmai követelmények alapján elkészített foglalkozási jegyek többszöri felhasználása, az aktuális pontosítások végrehajtását követően. A blokkosított (komplex) foglalkozások vezetéséhez levezetési tervet kell készíteni, melyhez figyelembe kell venni a vonatkozó módszertani segédleteket, szakutasításokat. A levezetési terveket a foglalkozás megkezdése előtt 3 nappal az MH LZ parancsnoka hagyja jóvá. A kiképzési okmányok elkészíthetők elektronikus adathordozó eszközön is, de biztosítani kell az érintettek részére a hozzáférhetőséget, jóváhagyáshoz pedig annak nyomtatott változatát. A kiképzési foglalkozások tervezése: A honvéd tisztjelöltek általános katonai kiképzési foglalkozásait az egyetemi oktatással, képzéssel párhuzamosan, hetente 4 órában, havonta 2 napban kell végrehajtani. A kiképzési ágak elméleti foglalkozásait elsősorban a heti 4 óra terhére, a gyakorlati jellegű foglalkozásokat pedig a havi blokkosított, komplex kiképzési rendezvényekre kell tervezni. A ciklusok első hetében ismertetni kell a honvéd tisztjelöltek előtt álló kiképzési feladatokat és követelményeket. 3. A KIKÉPZÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANI KÖVETELMÉNYEI A különböző kiképzési ágak oktatásának részletes módszertani eljárásait és formáit a mindenkori hatályos módszertani utasítások (segédletek) tartalmazzák. A felkészítés és azon belül a kiképzés, a szervezett katonai oktatás meghatározó részét képezi. A kiképzés folyamán minden lehetőséget fel kell használni arra, hogy a honvéd

9 9 tisztjelöltek elsajátítsák és kialakítsák a haza fegyveres védelméhez, a katonai szolgálat ellátásához szükséges szellemi, erkölcsi normákat és szokások, begyakorolják azokat a legfontosabb eljárásokat, fogásokat, amelyek elősegítik személyiségük céltudatos, tervszerű formálását a nemzet érdekeinek szolgálatában. A honvéd tisztjelöltek felkészítése, kiképzése különböző módszerekkel történik. A felkészítés és kiképzés eredményességének egyik legfontosabb tényezőjét a különböző módszerek két alapvető kombinációja képezi, úgymint: Az ismeretek közlése: melynek során röviden tényeket, adatokat tárunk fel, közlünk a honvéd tisztjelöltekkel. Alapkövetelmény, hogy a tények közlése logikus, rövid, egyértelmű, a valóságnak megfelelő legyen, a lényegre szorítkozzon. A szükséges magyarázatok tömörek, szabatosak, egyértelműek legyenek. Ismeretközlésnél tilos az elméleties előadások és magyarázatok alkalmazása. Az ismeretközlést kövesse - a kiképzési ág feldolgozandó témájától függően - a szakszerű szemléltetés és bemutatás. A bemutatást - az oktatástechnikai, a haditechnikai, a kiképzés-technikai eszközök, szimulátorok és szimulációk széleskörű alkalmazásával - a foglalkozásvezetőnek vagy jól felkészített bemutató személynek/állománynak kell végrehajtani. A bemutatást a helyes fogások, mozdulatok, tevékenységi sorrend, eljárási szabályok intenzív gyakorlása kövesse. A gyakorlást kezdetben ütemenként, mozzanatonként (elemenként) a hibák folyamatos javításával, majd összefüggően addig kell folytatni, amíg a végrehajtás színvonala eléri a kívánt szintet és az időnormához kötött feladatokat legalább megfelelő eredménnyel tudják teljesíteni. Ennek eredményeként a honvéd tisztjelöltek alapvető jártasságra, további gyakorlást követően pedig készségre tesznek szert az adott feladatok végrehajtásában. A folyamatos fejlődés nyomon követhetősége érdekében, minden egyes honvéd tisztjelölt kiképzési eredményét nyilván kell tartani. Az ismeretek közlése és a gyakoroltatás/gyakorlás módszerek kombinálása során - a helyzettől, a lehetőségektől, körülményektől és feltételektől függően az utóbbira kell helyezni a hangsúlyt. A kiképzési rendezvényeket a szabályzatokban előírt rövid, érthető, egyértelmű vezényszavakkal, parancsokkal kell vezetni. A kiképzési rendezvények befejezését megelőzően, egyénileg és kollektíven az értékelési mutatók alapján értékelni kell a feladat végrehajtást. Az értékelés mindenkor a foglalkozást vezető személy és a kiképzést végrehajtó állomány közötti kommunikáció legyen. Tilos az értékelést az értékelt személy kihagyásával végrehajtani! Az eredmények megszilárdítása, a hiányosságok felszámolása érdekében feladatokat kell szabni. 4. A KIKÉPZÉSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSA TÁMOGATÁSÁNAK ELVEI, FELADATAI A haditechnikai, fegyverzeti eszközök, anyagok kiszolgálását melynek normáit és tartalmát a különböző szakintézkedések, illetve az üzemeltetési (kezelési) utasítások tartalmazzák munkaidőben a kiképzés, illetve a napirend keretében kell végrehajtani. Az alegységszintű technikai ellenőrzéseket/kiszolgálásokat az alegységparancsnokok felügyelete alatt a gyakorló alegységparancsnokok vezetésével kell végrehajtani. A haditechnikai, fegyverzeti eszközök, anyagok technikai kiszolgálására, karbantartására havonta legalább 1 napot kell biztosítani.

10 10 A honvéd tisztjelöltek egyéni felszerelését képező egyéb anyagok, haditechnikai, fegyverzeti eszközök, anyagok igénybevétel utáni alegységszintű karbantartását a délutáni napirendben biztosított anyag-karbantartás keretében kell végrehajtani. 5. A KIKÉPZÉSI BÁZISOK, LÉTESÍTMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE, ÜZEMELTETÉSE A kiképzési bázisok, létesítmények, objektumok, szaktantermek és eszközök igénybevételét, üzemképességük, biztonságos használatuk rendszeres ellenőrzését, karbantartását az adott kiképzési időszakra az MH LZ törzse végezze. A bázisok, létesítmények, objektumok, szaktantermek, kiképzési eszközök és kiképzési segédeszközök elosztásánál, kiutalásánál figyelembe kell venni az alegységek előtt álló kiképzési feladatokat, az alegységek igényét, kérését, javaslatait. Az MH LZ parancsnokhelyettese, szakemberek bevonásával biztonságilag évente legalább két alkalommal vizsgálja/vizsgáltassa felül a kiképzési bázisok, létesítmények, objektumok üzemképességét, használhatóságát és munkavédelmi berendezéseit. A kiképzési rendezvényeket a kiképzési tematika/terv szerinti feladatra előkészített, karbantartott és üzemképes kiképzési segédeszközökön, kiképzési bázisokon, létesítményeken, illetve haditechnikai eszközzel szabad csak végrehajtani. 6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK: Minden egyes kiképzési rendezvényt megelőzően, a foglalkozásvezető ismertesse a feladatok végrehajtásához kapcsolódó munkavédelmi-, biztonsági-, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályokat. TILOS a honvéd tisztjelöltekkel olyan feladatokat végrehajtatni, amelyre nem lettek felkészítve, vagy a végrehajtás biztonságos feltételei nem biztosítottak! A foglalkozást (gyakorlatot) és más feladatot csak az igénybevételre engedélyezett, kijelölt területen belül szabad végrehajtani. A terület használatából, környezetvédelmi és tűzvédelmi, vagy más rendszabályok megsértéséből eredő kárügy esetén, a kárt okozó cselekményt elrendelő személyt terheli a felelősség. A kiképzési rendezvények ellenőrzéseit-értékeléseit a szabványokban előírt követelmények, egységes értékelési mutatók alapján kell végrehajtani. A feltárt hiányosságokat a helyszínen azonnal meg kell szüntetni. Amennyiben a kiképzési rendezvény / foglalkozás a kiképzési célt / a foglalkozás célját nem érte el, úgy azt az elöljáró engedélyével meg kell ismételni.

11 11 II. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS KATONAI KIKÉPZÉS

12 12 1. FIZIKAI FELKÉSZÍTÉS Az MH LZ honvéd tisztjelölt állományának fizikai felkészítése az alábbi területekből áll: - Testnevelés tantárgy órái (végrehajtása az oktatási folyamat részeként történik); - Reggeli testedzés; - Tömegsport foglalkozások (katonai testnevelés kiképzés); - Kiképzési és szabadidős sportversenyek; - Önálló testedzés, szabadidős sporttevékenység. A fizikai felkészítés célja: Elsődleges célja, hogy a honvéd tisztjelöltek rendelkezzenek azzal a fizikai teljesítőképességgel (fizikai állapottal) és készséggel, ami a korszerű harc eredményes megvívásához, és a szolgálattal járó szellemi és fizikai megterhelés egészségkárosodás nélküli elviseléséhez és kompenzációjához szükséges. Másodlagos célja, hogy a honvéd tisztjelöltek sajátítsák el a katonai feladatok eredményes végrehajtásához szükséges mozgások helyes technikáját, és ezek harcászati szituációkban történő alkalmazásához szükséges képességeket (futások, ugrások, dobások, természetes és mesterséges akadályok leküzdése, közelharc-kézitusa, vízi kiképzés). A fizikai felkészítés tárgykörei: - Kondicionális képességek fejlesztése; - Természetes és mesterséges akadályok leküzdése; - Katonai közelharc-kézitusa; - Labdajáték. A fizikai felkészítés tartalma: Kondicionális képességek fejlesztése. Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok. Természetes mozgások: Menetek, futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások, függeszkedések, kiegészítő gyakorlatok tornaszereken. Természetes és mesterséges akadályok leküzdése. Természetes és mesterséges akadályok leküzdése. Mélybe-, fel- és átugrások. Emelések és hordások. Mászások, függeszkedések. Egyensúlygyakorlatok. Kiegészítő gyakorlatok tornaszereken. Társhordások. Közelharc-kézitusa: Közelharc alaptechnikák: állások, helyváltoztatások, esések, ütések, rúgások, védések. Test-test elleni harc (támadó-, védő technikák). Kötött küzdelem. Labdajáték: a labdajátékok gyakorlásával az állóképesség, valamint a pozitív személyiségjegyek fejlesztése, a feszültségek levezetése.

13 13 A fizikai felkészítés ajánlott módszere: A foglalkozásokat minden esetben bemelegítéssel, a szervezet előkészítésével kell kezdeni. A fizikai felkészítés eredményességének feltétele a rendszeresség és a fokozatosság. Törekedni kell arra, hogy a honvéd tisztjelöltek naponta egy óra fizikai terhelésnek legyenek kitéve. A reggeli testedzés során alacsony és közepes intenzitású állóképesség és erőállóképesség fejlesztő gyakorlatokat kell végezni. A tömegsport foglalkozásokon a természetes és mesterséges akadályok leküzdését, a közelharc-kézitusa fogásokat és a labdajátékokat kell gyakorolni. A foglalkozásvezetőket a magasabb évfolyamból kell választani, begyakorolva a raj, a szakasz és a század szintű foglalkozások vezetését. Követelmények: Az első év végére minden elsőéves honvéd tisztjelölt: Ismerje meg: - az önálló alkalmazás szintjén a katonai testnevelési és sportfoglalkozásokon betartandó baleset-megelőzési és biztonsági rendszabályokat, valamint a teljesítményfokozás törvényszerűségeit. Rendelkezzen: - a katonai feladatok végrehajtásához szükséges alapvető fizikai és mentális felkészültséggel, képességekkel; - a katonára jellemző személyiségi jegyekkel: - alakiasság - fegyelmezettség - pontosság; - alapvető késztetéssel az egészséges életmód és életvitel kialakítására. Legyen képes önállóan: - 6 km-es menetgyakorlat végrehajtására harcászati felszerelésben; - a katonai testnevelési normakövetelmények teljesítésére; - jártasság szinten megismerni a katonai közelharc alapvető technikáit; - természetes és mesterséges akadályok leküzdésére; A második év végére minden másodéves honvéd tisztjelölt: Legyen képes: - a katonai testnevelési normakövetelmények teljesítésére; - 20 km-es menetgyakorlat végrehajtására járőrzsákkal, a felszerelés összeállítására, ellenőrző lista elkészítésére a raj számára; - az MH LZ napi életének feladatait rajparancsnoki szinten végrehajtani, a szükséges fogásokat oktatni; - a kiképzési (komplex) foglalkozásokon részfoglalkozás vezetőként tevékenykedni. A harmadik év végére minden harmadéves honvéd tisztjelölt: Legyen képes: - a katonai testnevelési normakövetelmények teljesítésére; - 30 km-es menetgyakorlat végrehajtására harcászati felszerelésben, a felszerelés összeállítására, ellenőrző lista elkészítésére a szakasz számára; - az MH LZ napi életének feladatait szakaszparancsnoki szinten végrehajtani, a szükséges fogásokat oktatni;

14 14 - a kiképzési (komplex) foglalkozásokon foglalkozás vezetőként tevékenykedni. A negyedik év végére minden negyedéves honvéd tisztjelölt: Legyen képes: - a katonai testnevelési normakövetelmények teljesítésére; - 40 km-es menetgyakorlat végrehajtására harcászati felszerelésben, a felszerelés összeállítására, ellenőrző lista elkészítésére a század számára; - az MH LZ napi életének feladatait századparancsnoki szinten végrehajtani, a szükséges fogásokat oktatni; - a kiképzési (komplex) foglalkozásokat irányítani, a szükséges okmányokat elkészíteni.

15 15 a) Célja: 2. ALAKI KIKÉPZÉS Az alaki fogások és mozdulatok megtanításával és begyakoroltatásával, a napi életben történő következetes alkalmazásával, kialakítani és fejleszteni a honvéd tisztjelöltek olyan fontos jellemtulajdonságait, mint: a fegyelmezettség; a tisztelettudó magatartás; a pontosság; a figyelem összpontosítása és megosztása; az önuralom; a gyors reagáló-képesség; az alkalmazkodási készség; a rendszeretet; a parancsok pontos, ellentmondás nélküli teljesítése. Biztosítani az alegységek egységes cselekvését, határozott, egyöntetű fellépését és szilárd alaki fegyelmét. b) a katona kötelmei sorakozás előtt és után, az alegységek alap és menetalakzatai; az alaki fogások, mozdulatok, egyenként és kötelékben, fegyver nélkül és fegyverrel, állóhelyben és menet közben; a katonai udvariasság tartalmi és formai elemei, a tiszteletadás módjai; a járműre és a járműről szállás rendje; az alaki szemle és a katonai rendezvények lefolyásának rendje. A kiképzés követelményei A kiképzés végére az alapkiképzés során elsajátított ismeretek, jártasságok és készségek szinten tartása és továbbfejlesztése céljából, a honvéd tisztjelöltek gyakorolják be az alaki fogások és mozdulatok szabályos végrehajtását egyénenként, önállóan és vezényszóra. Legyenek képesek az előírt feladatok alakzaton kívüli és alakzatban történő szabályos végrehajtására. A honvéd tisztjelöltek bővítsék ismereteiket és fejlesszék jártasságukat, készségüket a különböző alaki fogások és mozdulatok pontos és gyors végrehajtásában egyenként, önállóan és vezényszóra, legyenek képesek az előírt feladatok kötelékben történő maradéktalan végrehajtására. Gyakorolják be a katonai udvariasság rendszabályait, legyenek képesek az ezekhez kapcsolódó alaki fogások és mozdulatok szabályos végrehajtására egyénileg és alegység kötelékben. A katonai rend, fegyelem és udvariasság szabályainak betartása váljon a honvéd tisztjelöltek mindennapi természetes viselkedési formájává. A kiképzés ajánlott módszere: Az alaki foglalkozásokat egy-egy óra időtartamban, az egyenkénti kiképzés elvének következetes érvényesítésével, a tanítás és a fokozatos követelménytámasztás összhangjának biztosításával kell levezetni. Az alaki fogások oktatását mindig bemutatással kell kezdeni, majd ütemezve kell gyakoroltatni a szabályos végrehajtásig, csak ezután szabad áttérni a folyamatos végrehajtásra. A megtanított fogások és mozdulatok folyamatos fejlesztésére, a jártasságok kialakítására a napi tevékenység során adódó lehetőségeket tervszerűen, rendszeresen és következetesen fel- és ki kell használni.

16 16 Az alaki szemlét 6 havonta 2 óra időtartamban kell tervezni és levezetni. Az alaki szemlére biztosított idő kétharmadát az alaki kiképzettség fokának felmérésére kell fordítani. Az alegységekkel (raj, szakasz, század, zászlóalj) be kell gyakoroltatni a tevékenység rendjét a katonai rendezvények esetén. A rendezvényeken történő tevékenységek rendjének begyakorlását az alaki kiképzés hasonló tárgyköreivel összhangban, egymásra épülve, a szükségtelen ismétlődések elkerülésével, kell végrehajtani. Az alaki foglalkozások tervezése és végrehajtása során a különböző tárgykörök tartalmának összevonása illetve azok egyes részeinek egymásra építése vagy elhagyása megengedett. A kiképzéshez felhasználható dokumentumok, eszközök, bázisok a) szabályzatok: - A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzata (Ált/23) - A Magyar Honvédség Alaki Szabályzata ( a Magyar Honvédség Alaki Szabályzata című szolgálati könyv kiadásáról szóló 7/2010. (I. 20 HM utasítás ) száma b) segédlet: - Az általános katonai kiképzés kézikönyve c) oktatófilm: - "Az alaki kiképzés" d) kiképzési bázis: - alaki gyakorlópálya e) kiképzési eszközök: - oktató falitáblák, - tükrök, - tablók. Tárgykör- és óraelosztás: A tárgykörök páratlan ciklus (felkészítés és kiképzés) páros ciklus (szinten tartás) megnevezése Feldolgozásra javasolt tárgykörei, óraszámai ciklus ciklus 1. Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül x x 2. Alaki fogások és mozdulatok fegyverrel, *kardfogások x *x 3. Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai x x

17 17 4. Alakzatok járművek nélkül x 5. Alaki szemle x x 6. Alakzatok járművekkel x 7. Katonai rendezvények x x A kiképzési ág feldolgozására biztosított idő 10 óra A kiképzés tartalma: 1. TÁRGYKÖR: Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül Az alakiság fogalma, követelményei. A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban. Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az Oszolj! és a Visszakozz! vezényszó végrehajtása. Az Igazodj!, Vigyázz!, Pihenj!, Szerelvényt igazíts! vezényszóra a tevékenység begyakorlása. A raj, szakasz, század, zászlóalj sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás. Fordulatok állóhelyben. Mozgás egyénenként és kötelékben díszlépésben, lassú díszlépésben. A sapka (sisak, fejvédő) levétele és felhelyezése. 2. TÁRGYKÖR: Alaki fogások és mozdulatok fegyverrel, kardfogások Vigyázz állás fegyverrel. A fegyverfogások állóhelyben: Szíjra, Mellre, Hátra, Súlyba, Lábhoz, Tüzeléshez kész helyzet. A különböző vezényszavakra történő tevékenység végrehajtása. A fegyver átadásának, letételének és felvételének rendje. A terpeszállás és a fegyver vállhoz vételének végrehajtása. Tiszteletadás végrehajtása fegyverrel egyénileg és alegység kötelékben. Kardfogások állóhelyben, Lábhoz helyzetből, Fogadás jobbról (balról, középről), Tisztelegj. Tisztelegj helyzetből Lábhoz. Lábhoz helyzetből Szíjra. Szíjra helyzetből Lábhoz - vezényszavakra való tevékenység végrehajtása. Egyes fogások végrehajtása állóhelyben és menetközben. 3. TÁRGYKÖR: Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai Az egyéni tiszteletadás módjai. A tiszteletadás végrehajtásának szabályai. A tiszteletadás időtartama és befejezése. Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben. Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben. Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás.

18 18 4. TÁRGYKÖR: Alakzatok járművek nélkül A raj, a szakasz és a század, zászlóalj sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, az alegység megindítása, megállítása. A mozgásformák gyakoroltatása rendes lépésben, díszlépésben, lassú díszlépésben és lépéstartás nélkül. Alakzatváltoztatás állóhelyben és menet közben. A szakasz sorakoztatása alap, menet és oktatási alakzatba. A század, zászlóalj sorakoztatása oszlopvonalba. Alakzat és irányváltoztatás menet közben szakasz, század, zászlóalj kötelékben. 5. TÁRGYKÖR: Alaki szemle Sorakozás, az elöljáró fogadása. Általános ellenőrzés végrehajtása. Az egyenkénti kiképzettség szintjének felmérése. Az alegység összekovácsoltságának megítélése. Elvonulás rendes lépésben nótázva. Elvonulás díszmenetben. 6. TÁRGYKÖR: Alakzatok járművekkel Alapalakzat, menetalakzat. A járműre és a járműről szállás rendje. Magatartás és tiszteletadás járművön. 7. TÁRGYKÖR: Katonai rendezvények - térelfoglalás, alakzatrendezés (helyek elfoglalása); - a csapatzászló fogadása; - az elöljáró fogadása, Himnusz; - a rendezvényhez kapcsolódó tevékenységek végrehajtása, Szózat; - térkiürítés; - alakzat megalakítása a díszmenet végrehajtásához; - díszmenet.

19 19 a) Célja: 3. SZOLGÁLATI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYISMERET Felkészíteni a honvéd tisztjelölteket - békében és háborúban - az alapvető kötelességeik, a velük szemben támasztott erkölcsi, harci követelmények, valamint a szabályzatok, parancsok elvárásainak pontos teljesítésére; a katonai élet, az éberség és a titokvédelem szabályainak betartására; a fegyelmezett, a kötelesség- és tisztelettudó magatartásra; a nemzetközi hadijog követelményeinek ismeretére, az ügyeleti, a készenléti és a készültségi szolgálatok ellátására. b) - a hivatásos és szerződéses katonákra vonatkozó általános tudnivalók; - a parancs, a parancsadási jog és a függelmi viszonyok; - a katonai szolgálat teljesítésének rendje; - a katonai elismerések, a fegyelmezési lehetőségek és a felelősségre vonás szabályai; - az ügyeleti, a készenléti és a készültségi szolgálatok ellátásának követelményei; - a nemzetbiztonsági ismeretek. Kiképzési követelmények: A honvéd tisztjelöltek mélyítsék el ismereteiket a fegyveres szolgálat teljesítéséből adódó követelmények és jogok; a katonák magatartásának normái békében és háborúban; a katonai függelmi viszonyok és az azokból adódó kötelezettségek; a parancs, a parancsadási jog; az ügyeleti, készenléti és készültségi szolgálat vezénylésének, felkészítésének és ellátásának szabályai, a fegyelmi jogkör gyakorlásának alapjai, az ügyvitel és titokvédelem alapjainak területén. Legyenek képesek a szabályzatokban, utasításokban előírt feladatok végrehajtására, az ügyeleti, a készenléti és a készültségi szolgálatok ellátására. A szabályzatok, a központi utasítások, a parancsok, a helyi szabályozók ismerete, a különböző szolgálatok felkészítése és ellátása során szerzett tapasztalatok segítsék elő a katonai szolgálat szabályzat szerinti teljesítését, az általános katonai rend és fegyelem magas szinten tartását. A kiképzés ajánlott módszerei: A Szolgálati szabályzat és szabályismeret foglalkozásait jellegének, tartalmának megfelelően - tanteremben, az elhelyezési körletben, az alegység-ügyeletes szolgálati helyén, valamint gyakorlótéren, terepen gyakorlatiasan kell levezetni. Az oktatás alapvető módszerét a szabályzat előírásainak egyszerű gyakorlati példákkal történő megértetése; a sokoldalú szemléltetés és a gyakorlati tevékenység bemutatása, valamint a szabályos végrehajtás begyakoroltatása képezze. A kiképzéshez felhasználandó dokumentumok, eszközök, bázisok a) törvények: - Magyarország Alaptörvénye; - a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény; - a minősített adatvédelemről szóló évi CLV. törvény; - a Nemzet Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Kormányrendelet; - a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló évi CV. törvény; - a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény.

20 20 b) szabályzatok: - A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzata (Ált/23); - A Magyar Honvédség Alaki Szabályzata ( a Magyar Honvédség Alaki Szabályzata című szolgálati könyv kiadásáról szóló 7/2010. (I. 20 HM utasítás ); - A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Titokvédelmi és Ügyviteli Szabályzata (Ált/3); - A Magyar Honvédség Egységes Iratkezelési Szabályzata (Ált/40). c) segédletek: - Az általános katonai kiképzés kézikönyve; - Katonai díjszabás; - Fegyelmi Kézikönyv; - A hadijogról (Dr. Almási Ferenc, Zrínyi, 1990.); - GENFI kiegészítő jegyzőkönyvek (HK november 20. szám). d) kiképzési segédeszközök: - oktató falitáblák; - szolgálat leírások. A feldolgozásra ajánlott tárgykörök Száma 1. Megnevezése A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának rendeltetése, jelentősége a napi életben. A központi és helyi szabályozók viszonya, érvényesülésük a szolgálati tevékenység során. Óraszám 2. A katonákra vonatkozó általános tudnivalók. x 3. A parancs, a parancsadási jog, katonai függelmi viszonyok. x 4. Információvédelemi alapismeretek. x 5. A katonai elismerések, a fegyelmi felelősség és a felelősségre vonás általános szabályai. x 6. Az ügyeleti, a készenléti és a készültségi szolgálatok. x 7. Nemzetbiztonsági ismeretek. x 8. A szolgálat teljesítésének rendje, utazási alapismeretek. x 9. Nemzetközi hadijog. x A tárgykörök tartalma: 1. TÁRGYKÖR: A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának rendeltetése, jelentősége a napi életben. A központi és helyi szabályozók viszonya, érvényesülésük a szolgálati tevékenység során x A szabályzat általános felépítése, tartalma. Az alapszabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás lényege. A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja, kérelem és panasz.

KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére

KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK. sz. példány J ó v á h a g y o m! Budapest, 2011. augusztus - n. Dr. Benkő Tibor vezérezredes KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére A HVK KIKÉPZÉSI

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

KATONAI TANANYAG. 1. Szolgálati szabályzat ismeretek HONVÉD VEZÉRKAR KIKÉPZÉSI CSOPORTFŐNÖKSÉG

KATONAI TANANYAG. 1. Szolgálati szabályzat ismeretek HONVÉD VEZÉRKAR KIKÉPZÉSI CSOPORTFŐNÖKSÉG HONVÉD VEZÉRKAR KIKÉPZÉSI CSOPORTFŐNÖKSÉG 8. melléklet a 1518/137/26-201/2013. nyt. számhoz KATONAI TANANYAG A 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes

Részletesebben

KATONAI TANANYAG. 1. Szolgálati szabályzat ismeretek. 2. Alaki kiképzés

KATONAI TANANYAG. 1. Szolgálati szabályzat ismeretek. 2. Alaki kiképzés 4. sz. melléklet a HHK/1123-1/2014. nyt. számhoz KATONAI TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 90. (1)

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar TANTÁRGYI PROGRAM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar TANTÁRGYI PROGRAM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: HGEOB05 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Szabályismereti modul 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

KATONAI TANANYAG. Szakirodalom A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzata. MH., 2007.(Ált/23)

KATONAI TANANYAG. Szakirodalom A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzata. MH., 2007.(Ált/23) HONVÉD VEZÉRKAR KIKÉPZÉSI CSOPORTFŐNÖKSÉG 5. melléklet a 1518/137/26-201/2013. nyt. számhoz KATONAI TANANYAG A 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATONAI ALAPISMERETEK I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATONAI ALAPISMERETEK I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A felnövekvő generáció nem rendelkezik ismeretekkel a honvédelemről, a minősített időszakokban rá háruló állampolgári kötelezettségekről. A katonai

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A felnövekvő generáció nem rendelkezik ismeretekkel a honvédelemről, a minősített időszakokban rá háruló állampolgári kötelezettségekről.

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. AZ EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Honvéd altiszt Repülésbiztosító ágazat

Honvéd altiszt Repülésbiztosító ágazat Honvéd altiszt Repülésbiztosító ágazat Az ágazatra felvételt nyert hallgatók a képzés folyamán megszerzik azokat a szakismereteket, melyek a légijárművek (repülőgépek, helikopterek) biztonságos le-, és

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: Feladat meghatározott témában előadás/eligazítás/tájékoztatás/értékelés megtartása, valamint a híradó és informatikai biztonság, a NATO biztonsági rendszerének ismertetése.

Részletesebben

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰRE ÉPÍTHETŐ DARUK MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TISZTE L T HA LLGA TÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlá- sa kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TI SZT ELT HALLGATÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlása kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

7. TŰZOLTÓ DARU KEZELŐI TANFOLYAM

7. TŰZOLTÓ DARU KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 7. TŰZOLTÓ DARU KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A TŰZOLTÓ JÁRMŰDARUK MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Pala Albert r. főhadnagy

Pala Albert r. főhadnagy Pala Albert r. főhadnagy Ágazati szakképzés Tantárgyak Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. Fegyveres szervek és vagyonvédelem II. Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. Fegyveres szervek és vagyonvédelem

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén)

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) 2004. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI

A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI Sári Gábor A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI (a Katonai logisztika időszerű kérdései konferencián 2014. december 3-án megtartott előadás alapján) Absztrakt: A központi logisztikai feladatokat

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program A Magyar Honvédség 2011. évi Gyakorlatok, Kiképzések és Rendezvények terve alapján a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, az Osztrák Szövetségi Haderő Logisztikai

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ 468 Tantárgyak, témakörök Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. A magyarországi fegyveres szervek története Fegyveres szervek alapismeretek A fegyveres szervek

Részletesebben

HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL)

HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL) HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL) I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Témakörök a belügyi rendészeti ismeretek szóbeli vizsgához

Témakörök a belügyi rendészeti ismeretek szóbeli vizsgához Témakörök a belügyi rendészeti ismeretek szóbeli vizsgához 1. A rendészet, rendészeti szervek. A rend, a közrend (belső rend), a határrend fogalma, kapcsolata. A biztonság, a nemzetbiztonság és a közbiztonság

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: Rádióvétel-technikai ismeretek gyakorlatban előforduló összefüggéseinek értelmezése és alkalmazása; Elektronikai hadviselés alapfogalmai; Elektronikai hadviselés helye, szerepe

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

HONVÉDELMI JÁRŐR VERSENY általános leírása

HONVÉDELMI JÁRŐR VERSENY általános leírása HONVÉDELMI JÁRŐR VERSENY általános leírása Résztvevők: Magyarország felsőoktatási intézmények hallgatói, középiskolák diákjai, MH Ludovika Zászlóalj tisztjelöltjei, tiszthelyettes képző intézet hallgatói

Részletesebben

4. MŰSZAKI MENTŐ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

4. MŰSZAKI MENTŐ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 4. MŰSZAKI MENTŐ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A MŰSZAKI MENTŐ GÉPJÁRMŰ BERENDEZÉSEI, GÉPEI ÉS ESZKÖZEI, MŰSZAKI

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 11 ÉRETTSÉGI VIZSGA 014. május 6. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB48 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Szabályzatismeret (pny.)1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete az étkezési utalvánnyal való ellátásról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

FELKÉSZÍTÉS AZ ABV VESZÉLY ELKERÜLÉSÉRE A FELKÉSZÍTÉS BÁZISA TRAINING TO AVOID NBC JEOPARDY BEREK TAMÁS

FELKÉSZÍTÉS AZ ABV VESZÉLY ELKERÜLÉSÉRE A FELKÉSZÍTÉS BÁZISA TRAINING TO AVOID NBC JEOPARDY BEREK TAMÁS FELKÉSZÍTÉS AZ ABV VESZÉLY ELKERÜLÉSÉRE A FELKÉSZÍTÉS BÁZISA BEREK TAMÁS FELKÉSZÍTÉS AZ ABV VESZÉLY ELKERÜLÉSÉRE A FELKÉSZÍTÉS BÁZISA TRAINING TO AVOID NBC JEOPARDY A Magyar Honvédség új típusú feladatai

Részletesebben

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről HONVÉDELMI MINIS ZTÉRIUM KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HIVATAL Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről A Magyar Közlöny 2010. évi 201. számában

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter 19/2006. (HK.) utasítása a 2006. évi országgyűlési képviselői választásokon való részvétellel (szavazással) kapcsolatos feladatokról A honvédelemről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII.

Részletesebben

HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 863 02 0000 00 00

Részletesebben

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok )

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) Közrendvédelmi ismeretek tantárgy Nagy Attila r.alezredes tantárgyfelelős A 9. évfolyam tantárgyaihoz tartozó, 1.3.2. Fegyveres szervek alapismeretek

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 3 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER VI. FEJEZET A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő

Részletesebben

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben Mentálisan akadálymentes közlekedés A gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések célja Az ügyfél megismerése (meglévő képességek, készségek;

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 24. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

A Honvédelmi alapismeretek oktatásának tapasztalatai a 2011/2012-es tanév I. félévében.

A Honvédelmi alapismeretek oktatásának tapasztalatai a 2011/2012-es tanév I. félévében. Dr. Czank László ny. alezredes 1 : A Honvédelmi alapismeretek oktatásának tapasztalatai a 2011/2012-es tanév I. félévében. 1 NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Át-és Továbbképző Központ főelőadó

Részletesebben

MUNKATERV a 2010-es évre

MUNKATERV a 2010-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2010-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Tájékoztató előadások megtartása az európai és a világ konfliktus gócairól és azok kezelésének helyzetéről;

Részletesebben

A KATONAI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KATONAI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 24. sz melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz.sz. példány A KATONAI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.3 I. fejezet ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2014. Tartalom 1. Általános ismeretek... 2 2. Katonai vezetői alapképzési szak

Részletesebben

A hazafias és honvédelmi nevelés egyik fontos eleme a katonai alapismeretek tantárgy

A hazafias és honvédelmi nevelés egyik fontos eleme a katonai alapismeretek tantárgy A hazafias és honvédelmi nevelés egyik fontos eleme a katonai alapismeretek tantárgy Bevezető A hazaszeretet és a hazafiság fogalmának minden történelmi korban megvolt a maga jelentése és jelentősége,

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados Kuti Rajmund tűzoltó százados KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A terrorizmus kezelése napjaink állandó problémája. Az elmúlt években a világ több pontján bekövetkezett

Részletesebben

A JÖVŐ TISZTJEINEK ABV VÉDELMI FELKÉSZÍTÉSÉNEK IRÁNYA AZ ABV JÁRTASSÁG KÖVETELMÉNYEINEK TÜKRÉBEN

A JÖVŐ TISZTJEINEK ABV VÉDELMI FELKÉSZÍTÉSÉNEK IRÁNYA AZ ABV JÁRTASSÁG KÖVETELMÉNYEINEK TÜKRÉBEN V. Évfolyam 2. szám - 2010. június Berek Tamás berek.tamas@zmne.hu A JÖVŐ TISZTJEINEK ABV VÉDELMI FELKÉSZÍTÉSÉNEK IRÁNYA AZ ABV JÁRTASSÁG KÖVETELMÉNYEINEK TÜKRÉBEN Absztrakt A biztonságpolitikai szakértők

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2011. 01. 26. Dr. Szabó Tibor MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2011

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI ÜZEMELTETÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános ismeretek... 3 2. Az alapképzési szak...

Részletesebben

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54.. 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A katasztrófavédel tervezés rendszerét, feladatait, formai és tartal követelményeit a polgári védel tervezés rendszeréről szóló 20/1998. (IV.

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

TARTALOM. Jogszabályok

TARTALOM. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2010. szeptember 10. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2010. évi LXXXV. törvény A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: Rádióvétel-technikai ismeretek gyakorlatban előforduló összefüggéseinek értelmezése és alkalmazása; Rádióelektronikai felderítő szaktechnikai eszközök felépítésének, rendeltetésének,

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 0803 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK D. HÉJJ ISTVN nyá. ezredes 1 FELDEÍTÉS LTL BIZTOSÍTOTT DTOK TEVEZÉS ÉS VÉGEHJTS KÜLÖNBÖZŐ FZISIBN katonai felderítés feladata a terepről, az időjárásról, illetve a szembenálló

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. Határozatok CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat alapító okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 2 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 22/2012. (XI. 13.) HM rendelet A honvédségi jármûvek fenntartásáról szóló 18/2009.

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 4.2.4. Táblázat / 1. Érintett vegyi 1. 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről 2. 199. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116 Fax: (06-1)469-4388

Részletesebben

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 22. sz. melléklet a HHK/57-1/2017. nyt. számhoz 2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

A MAGYAR MŰSZAKI KONTINGENSBE BEOSZTOTT ÁLLOMÁNY KIVÁLASZTÁSÁNAK ÉS FELKÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI

A MAGYAR MŰSZAKI KONTINGENSBE BEOSZTOTT ÁLLOMÁNY KIVÁLASZTÁSÁNAK ÉS FELKÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI ELŐADÁSOK BÁNFI ATTILA A MAGYAR MŰSZAKI KONTINGENSBE BEOSZTOTT ÁLLOMÁNY KIVÁLASZTÁSÁNAK ÉS FELKÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI Bánfi Attila mk. alezredes a 37. II. Rákóczi Ferenc műszaki dandár mb. parancsnokhelyettese,

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2010. október 19. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 15/2010. (X. 5.) HM rendelet A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben