KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére"

Átírás

1 HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK. sz. példány J ó v á h a g y o m! Budapest, augusztus - n. Dr. Benkő Tibor vezérezredes KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére A HVK KIKÉPZÉSI CSOPORTFŐNÖKSÉG KIADVÁNYA 2011

2 2 Nyt. szám: 4/353 sz. példány KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére A HVK KIKÉPZÉSI CSOPORTFŐNÖKSÉG KIADVÁNYA 2011.

3 3 Nyt. szám: sz. példány KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére A HVK KIKÉPZÉSI CSOPORTFŐNÖKSÉG KIADVÁNYA 2011.

4 4 Ezt a kiképzési programot a Magyar Honvédségnél a Honvéd Vezérkar Főnök.(HK.) számú intézkedése léptette hatályba. A KIKÉPZÉSI PROGRAM RENDELTETÉSE, TARTALMA a) Rendeltetése: meghatározni a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj (a továbbiakban: MH LZ) honvéd tisztjelöltjei egyéni kiképzésének célkitűzéseit, követelményeit, feladatait és tartalmát. Magas fokú önállóságot biztosítani a kiképzést közvetlenül irányító és vezető tisztek, tiszthelyettesek, honvéd tisztjelöltek részére a meghatározott célkitűzések elérésének módszereire és a végrehajtás rendjére vonatkozóan. b) a program tartalmazza a honvéd tisztjelöltek általános katonai kiképzésének, az ismeretek, jártasságok, készségek szinten tartásának, fejlesztésének követelményeit, célkitűzéseit, feladatait, a katonai pedagógiai, a vezetői és kommunikációs felkészítés követelményeit, a kiképzési objektumok igénybevételének általános rendjét, a kiképzési ágak és tárgykörök tartalmát, a feldolgozásukra javasolt időt és a kiképzés ajánlott módszereit.

5 5 I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

6 6 1. A KIKÉPZÉS CÉLJA, KÖVETELMÉNYEI, VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE a) Célja: Szinten tartani és fejleszteni az alapkiképzés, illetve az egyetemi oktatás, képzés, kiképzés során elsajátított általános katonai ismereteket, a kialakított jártasságokat és készségeket. Gyakorlati jártasságokat szerezni az alegység-parancsnoki teendők ellátásában, a katonák napirend szerinti életének vezetésében és irányításában, a kiképzés alegységszintű (raj, szakasz, század) tervezésében, szervezésében, végrehajtásában, levezetésében, ellenőrzésében-értékelésében, a kiképzési eredmények nyilvántartásában, a katonai élettel járó biztonsági, baleset- és környezetvédelmi rendszabályok betartásában és betartatásában, az ügyeleti, készenléti és készültségi szolgálatok ellátásában. b) Követelményei: A honvéd tisztjelöltek ismerjék meg a haza fegyveres szolgálatának teljesítéséből adódó feladatokat, követelményeket, jogokat, a katonai magatartási normákat, a parancsot, a parancsadási jogot, a katonai függelmi viszonyokat. A honvéd tisztjelöltek legyenek képesek a gépkarabély, a pisztoly és a rendszeresített kézigránátok, valamint az általános katonai feladatok végrehajtásához szükséges műszaki harcanyagok, műszaki, az atom, biológiai vegyi (a továbbiakban: ABV) védelmi és más eszközök, anyagok balesetmentes alkalmazására, a legalapvetőbb harcfeladatok végrehajtására, az alapkiképzés és az egyetemi oktatás, képzés, kiképzés keretében elsajátított fogások és mozdulatok szabályos végrehajtására. c) A kiképzés végrehajtásának rendje: A kiképzésre félévenként (7 ciklusban) lehetőleg 120 órát kell fordítani. Az általános katonai kiképzési ágakon belül a feldolgozásra javasolt tárgykörök óraszámai ajánlások. A foglalkozások mennyiségére és idejére a kiképzésért felelős szervezet vezetője tegyen javaslatot a szervezet parancsnokának. Az első kiképzési ciklusban (2. szemeszter): A honvéd tisztjelöltek tartsák szinten és fejlesszék az alapkiképzésen szerzett katonai ismereteket, jártasságokat és készségeket. A második, negyedik, kiképzési ciklusban: A honvéd tisztjelöltek - a magasabb évfolyamú társaik aktív részvételével szerezzenek ismereteket és gyakorlati jártasságot a kiképzés módszertanából annak érdekében, hogy a harmadik, ötödik, hetedik ciklus ideje alatt betöltött gyakorló alegység-parancsnoki feladataikat eredményesen legyenek képesek végrehajtani. A harmadik, ötödik kiképzési ciklusban: A honvéd tisztjelöltek a gyakorló alegységparancsnoki rendszer keretében aktívan vegyenek részt a hallgatói századok napirend szerinti életének vezetésében és irányításában, valamint a kiképzési foglalkozások tervezésében, levezetésében, ellenőrzésében-értékelésében, az egyéni kiképzési nyilvántartások vezetésében. A hatodik, kiképzési ciklusban: A honvéd tisztjelöltek aktívan vegyenek részt az alacsonyabb évfolyamú társaik kiképzés-módszertani felkészítésében.

7 7 A hetedik, kiképzési ciklusban: A honvéd tisztjelöltek ismerjék meg az alegységek vezetési, kiképzési okmányait, szerezzenek gyakorlati jártasságot azok kidolgozásában, naprakész vezetésében. 2. A KIKÉPZÉS TERVEZÉSE, OKMÁNYAI A kiképzés tervezésének alapját az elöljárói intézkedések, utasítások, a kiképzési programban meghatározott követelmények és a kiképzési ciklusra tervezett kiképzési feladatok képezik. A kiképzés / munka tervezésének okmányai Az MH LZ parancsnoka a HVKF 1+3 évre szóló kiképzési intézkedése alapján 1+3 évre kiképzési intézkedést ad ki. Saját feladatai vonatkozásában a HM jóváhagyott éves, illetve a saját jóváhagyott éves és a HM havi munkaterve alapján - részletes éves, illetve havi munkatervet készít. Az MH LZ éves munkaterve az MH LZ Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ), a HM éves munkatervének figyelembe vételével tartalmazza és rendszerbe foglalja a saját, a vezető szervek, az alárendelt szervezetek (alegységek) adott évben végrehajtandó legfontosabb feladatait. Tartalmazza továbbá azokat a feladatokat, melyek kidolgozásában, végrehajtásában az MH LZ a tárgyévben és az azt követő hónapban részt vesz. Az MH LZ részletes havi munkaterve a honvéd tisztjelöltek kiképzési feladatai mellett tartalmazza az MH LZ hivatásos és szerződéses állományának át- és továbbképzésével kapcsolatos feladatokat is. A munkatervezés időszakai: Az éves munkaterv tárgyév január 01.-től a következő év január 31-ig részletesen tartalmazza a végrehajtandó feladatokat, továbbá a tárgyévet követő év március végéig az előzetesen tervezett feladatokat. A havi munkaterv a tárgyhó 01.-től a következő hónap ötödik munkanapjáig részletesen tartalmazza a végrehajtandó feladatokat. Az MH LZ éves munkatervét az MH LZ parancsnoka írja alá és a HVKF hagyja jóvá, a HVKF és a HM éves munkatervének kiadását követő 10. munkanapig. A havi munkatervet az MH LZ parancsnoka hagyja jóvá a tárgyhónapot megelőző 25. munkanapjáig. A jóváhagyást követően, az éves munkaterv egy példányát a HM Vezérkari Iroda, valamint az éves és a havi munkaterv egy példányát elektronikus formában a HVK Kiképzési Csoportfőnökség részére megküldik. Az MH LZ éves munkaterve tartalmazza: a) a tárgyévi tevékenységek vonatkozásában: aa) a tárgyév karakterének és a tevékenység fő irányainak meghatározását, amelyek elérésére és megvalósítására a fő figyelmet irányul; ab) a szervek, szervezetek feladatait (a HM éves munkatervének feladatstruktúrájával megegyező felépítéssel); ac) a rendezvények tervét, az MH LZ naptári tervét (havi bontásban), az MH LZ tárgyévi ellenőrzési tervét (havi bontásban); ad) a kidolgozásra tervezett szabályzatok, utasítások, segédletek, egyéb belső szabályozók jegyzékét; ae) időrendi táblázatot a béketámogató feladatokban résztvevő erők váltásaira; af) az ünnepnapok körüli munkarendet. b) a tárgyévet követő három év fő irányainak meghatározását.

8 8 Az MH LZ havi munkaterve tartalmazza: - a tárgy hó főfeladatait; - az alegységek (szervezetek) részletes feladatait; - a rajparancsnoki, tiszthelyettesi felkészítő foglalkozások idejét, tematikáját, a kiképzést levezetők oktató-módszertani továbbképzésének (felkészítésének) tárgy/témaköreit és időpontjait; - a Készenlét Fenntartása és Fokozásával, valamint a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerrel kapcsolatos feladatokat; - a parancsnokok és törzsek részére levezetésre kerülő foglalkozások tárgy/témaköreit és időpontjait; - a vezetési, személyügyi kiképzési, logisztikai feladatokat; - a tárgyhóra vonatkozó kiképzési rendezvények tárgyköreinek meghatározását, valamint az alegységszintű technikai ellenőrzési feladatokat és azokra fordítandó időt alegységenkénti bontásban; - a kiképzési bázisok, létesítmények elosztási/igénybevételi tervét; - az ellenőrzések tervét; - a logisztikai biztosítás tervét. A kiképzési rendezvények levezetéséhez levezetési tervet, foglalkozási jegyet (tervet, vázlatot) kell készíteni, melynek kidolgozása során figyelembe kell venni a vonatkozó módszertani segédleteket, szakutasításokat. A foglalkozási jegyeket a foglalkozás megkezdése előtt a közvetlen elöljáró hagyja jóvá. Megengedhető a magas szakmai követelmények alapján elkészített foglalkozási jegyek többszöri felhasználása, az aktuális pontosítások végrehajtását követően. A blokkosított (komplex) foglalkozások vezetéséhez levezetési tervet kell készíteni, melyhez figyelembe kell venni a vonatkozó módszertani segédleteket, szakutasításokat. A levezetési terveket a foglalkozás megkezdése előtt 3 nappal az MH LZ parancsnoka hagyja jóvá. A kiképzési okmányok elkészíthetők elektronikus adathordozó eszközön is, de biztosítani kell az érintettek részére a hozzáférhetőséget, jóváhagyáshoz pedig annak nyomtatott változatát. A kiképzési foglalkozások tervezése: A honvéd tisztjelöltek általános katonai kiképzési foglalkozásait az egyetemi oktatással, képzéssel párhuzamosan, hetente 4 órában, havonta 2 napban kell végrehajtani. A kiképzési ágak elméleti foglalkozásait elsősorban a heti 4 óra terhére, a gyakorlati jellegű foglalkozásokat pedig a havi blokkosított, komplex kiképzési rendezvényekre kell tervezni. A ciklusok első hetében ismertetni kell a honvéd tisztjelöltek előtt álló kiképzési feladatokat és követelményeket. 3. A KIKÉPZÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANI KÖVETELMÉNYEI A különböző kiképzési ágak oktatásának részletes módszertani eljárásait és formáit a mindenkori hatályos módszertani utasítások (segédletek) tartalmazzák. A felkészítés és azon belül a kiképzés, a szervezett katonai oktatás meghatározó részét képezi. A kiképzés folyamán minden lehetőséget fel kell használni arra, hogy a honvéd

9 9 tisztjelöltek elsajátítsák és kialakítsák a haza fegyveres védelméhez, a katonai szolgálat ellátásához szükséges szellemi, erkölcsi normákat és szokások, begyakorolják azokat a legfontosabb eljárásokat, fogásokat, amelyek elősegítik személyiségük céltudatos, tervszerű formálását a nemzet érdekeinek szolgálatában. A honvéd tisztjelöltek felkészítése, kiképzése különböző módszerekkel történik. A felkészítés és kiképzés eredményességének egyik legfontosabb tényezőjét a különböző módszerek két alapvető kombinációja képezi, úgymint: Az ismeretek közlése: melynek során röviden tényeket, adatokat tárunk fel, közlünk a honvéd tisztjelöltekkel. Alapkövetelmény, hogy a tények közlése logikus, rövid, egyértelmű, a valóságnak megfelelő legyen, a lényegre szorítkozzon. A szükséges magyarázatok tömörek, szabatosak, egyértelműek legyenek. Ismeretközlésnél tilos az elméleties előadások és magyarázatok alkalmazása. Az ismeretközlést kövesse - a kiképzési ág feldolgozandó témájától függően - a szakszerű szemléltetés és bemutatás. A bemutatást - az oktatástechnikai, a haditechnikai, a kiképzés-technikai eszközök, szimulátorok és szimulációk széleskörű alkalmazásával - a foglalkozásvezetőnek vagy jól felkészített bemutató személynek/állománynak kell végrehajtani. A bemutatást a helyes fogások, mozdulatok, tevékenységi sorrend, eljárási szabályok intenzív gyakorlása kövesse. A gyakorlást kezdetben ütemenként, mozzanatonként (elemenként) a hibák folyamatos javításával, majd összefüggően addig kell folytatni, amíg a végrehajtás színvonala eléri a kívánt szintet és az időnormához kötött feladatokat legalább megfelelő eredménnyel tudják teljesíteni. Ennek eredményeként a honvéd tisztjelöltek alapvető jártasságra, további gyakorlást követően pedig készségre tesznek szert az adott feladatok végrehajtásában. A folyamatos fejlődés nyomon követhetősége érdekében, minden egyes honvéd tisztjelölt kiképzési eredményét nyilván kell tartani. Az ismeretek közlése és a gyakoroltatás/gyakorlás módszerek kombinálása során - a helyzettől, a lehetőségektől, körülményektől és feltételektől függően az utóbbira kell helyezni a hangsúlyt. A kiképzési rendezvényeket a szabályzatokban előírt rövid, érthető, egyértelmű vezényszavakkal, parancsokkal kell vezetni. A kiképzési rendezvények befejezését megelőzően, egyénileg és kollektíven az értékelési mutatók alapján értékelni kell a feladat végrehajtást. Az értékelés mindenkor a foglalkozást vezető személy és a kiképzést végrehajtó állomány közötti kommunikáció legyen. Tilos az értékelést az értékelt személy kihagyásával végrehajtani! Az eredmények megszilárdítása, a hiányosságok felszámolása érdekében feladatokat kell szabni. 4. A KIKÉPZÉSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSA TÁMOGATÁSÁNAK ELVEI, FELADATAI A haditechnikai, fegyverzeti eszközök, anyagok kiszolgálását melynek normáit és tartalmát a különböző szakintézkedések, illetve az üzemeltetési (kezelési) utasítások tartalmazzák munkaidőben a kiképzés, illetve a napirend keretében kell végrehajtani. Az alegységszintű technikai ellenőrzéseket/kiszolgálásokat az alegységparancsnokok felügyelete alatt a gyakorló alegységparancsnokok vezetésével kell végrehajtani. A haditechnikai, fegyverzeti eszközök, anyagok technikai kiszolgálására, karbantartására havonta legalább 1 napot kell biztosítani.

10 10 A honvéd tisztjelöltek egyéni felszerelését képező egyéb anyagok, haditechnikai, fegyverzeti eszközök, anyagok igénybevétel utáni alegységszintű karbantartását a délutáni napirendben biztosított anyag-karbantartás keretében kell végrehajtani. 5. A KIKÉPZÉSI BÁZISOK, LÉTESÍTMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE, ÜZEMELTETÉSE A kiképzési bázisok, létesítmények, objektumok, szaktantermek és eszközök igénybevételét, üzemképességük, biztonságos használatuk rendszeres ellenőrzését, karbantartását az adott kiképzési időszakra az MH LZ törzse végezze. A bázisok, létesítmények, objektumok, szaktantermek, kiképzési eszközök és kiképzési segédeszközök elosztásánál, kiutalásánál figyelembe kell venni az alegységek előtt álló kiképzési feladatokat, az alegységek igényét, kérését, javaslatait. Az MH LZ parancsnokhelyettese, szakemberek bevonásával biztonságilag évente legalább két alkalommal vizsgálja/vizsgáltassa felül a kiképzési bázisok, létesítmények, objektumok üzemképességét, használhatóságát és munkavédelmi berendezéseit. A kiképzési rendezvényeket a kiképzési tematika/terv szerinti feladatra előkészített, karbantartott és üzemképes kiképzési segédeszközökön, kiképzési bázisokon, létesítményeken, illetve haditechnikai eszközzel szabad csak végrehajtani. 6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK: Minden egyes kiképzési rendezvényt megelőzően, a foglalkozásvezető ismertesse a feladatok végrehajtásához kapcsolódó munkavédelmi-, biztonsági-, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályokat. TILOS a honvéd tisztjelöltekkel olyan feladatokat végrehajtatni, amelyre nem lettek felkészítve, vagy a végrehajtás biztonságos feltételei nem biztosítottak! A foglalkozást (gyakorlatot) és más feladatot csak az igénybevételre engedélyezett, kijelölt területen belül szabad végrehajtani. A terület használatából, környezetvédelmi és tűzvédelmi, vagy más rendszabályok megsértéséből eredő kárügy esetén, a kárt okozó cselekményt elrendelő személyt terheli a felelősség. A kiképzési rendezvények ellenőrzéseit-értékeléseit a szabványokban előírt követelmények, egységes értékelési mutatók alapján kell végrehajtani. A feltárt hiányosságokat a helyszínen azonnal meg kell szüntetni. Amennyiben a kiképzési rendezvény / foglalkozás a kiképzési célt / a foglalkozás célját nem érte el, úgy azt az elöljáró engedélyével meg kell ismételni.

11 11 II. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS KATONAI KIKÉPZÉS

12 12 1. FIZIKAI FELKÉSZÍTÉS Az MH LZ honvéd tisztjelölt állományának fizikai felkészítése az alábbi területekből áll: - Testnevelés tantárgy órái (végrehajtása az oktatási folyamat részeként történik); - Reggeli testedzés; - Tömegsport foglalkozások (katonai testnevelés kiképzés); - Kiképzési és szabadidős sportversenyek; - Önálló testedzés, szabadidős sporttevékenység. A fizikai felkészítés célja: Elsődleges célja, hogy a honvéd tisztjelöltek rendelkezzenek azzal a fizikai teljesítőképességgel (fizikai állapottal) és készséggel, ami a korszerű harc eredményes megvívásához, és a szolgálattal járó szellemi és fizikai megterhelés egészségkárosodás nélküli elviseléséhez és kompenzációjához szükséges. Másodlagos célja, hogy a honvéd tisztjelöltek sajátítsák el a katonai feladatok eredményes végrehajtásához szükséges mozgások helyes technikáját, és ezek harcászati szituációkban történő alkalmazásához szükséges képességeket (futások, ugrások, dobások, természetes és mesterséges akadályok leküzdése, közelharc-kézitusa, vízi kiképzés). A fizikai felkészítés tárgykörei: - Kondicionális képességek fejlesztése; - Természetes és mesterséges akadályok leküzdése; - Katonai közelharc-kézitusa; - Labdajáték. A fizikai felkészítés tartalma: Kondicionális képességek fejlesztése. Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok. Természetes mozgások: Menetek, futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások, függeszkedések, kiegészítő gyakorlatok tornaszereken. Természetes és mesterséges akadályok leküzdése. Természetes és mesterséges akadályok leküzdése. Mélybe-, fel- és átugrások. Emelések és hordások. Mászások, függeszkedések. Egyensúlygyakorlatok. Kiegészítő gyakorlatok tornaszereken. Társhordások. Közelharc-kézitusa: Közelharc alaptechnikák: állások, helyváltoztatások, esések, ütések, rúgások, védések. Test-test elleni harc (támadó-, védő technikák). Kötött küzdelem. Labdajáték: a labdajátékok gyakorlásával az állóképesség, valamint a pozitív személyiségjegyek fejlesztése, a feszültségek levezetése.

13 13 A fizikai felkészítés ajánlott módszere: A foglalkozásokat minden esetben bemelegítéssel, a szervezet előkészítésével kell kezdeni. A fizikai felkészítés eredményességének feltétele a rendszeresség és a fokozatosság. Törekedni kell arra, hogy a honvéd tisztjelöltek naponta egy óra fizikai terhelésnek legyenek kitéve. A reggeli testedzés során alacsony és közepes intenzitású állóképesség és erőállóképesség fejlesztő gyakorlatokat kell végezni. A tömegsport foglalkozásokon a természetes és mesterséges akadályok leküzdését, a közelharc-kézitusa fogásokat és a labdajátékokat kell gyakorolni. A foglalkozásvezetőket a magasabb évfolyamból kell választani, begyakorolva a raj, a szakasz és a század szintű foglalkozások vezetését. Követelmények: Az első év végére minden elsőéves honvéd tisztjelölt: Ismerje meg: - az önálló alkalmazás szintjén a katonai testnevelési és sportfoglalkozásokon betartandó baleset-megelőzési és biztonsági rendszabályokat, valamint a teljesítményfokozás törvényszerűségeit. Rendelkezzen: - a katonai feladatok végrehajtásához szükséges alapvető fizikai és mentális felkészültséggel, képességekkel; - a katonára jellemző személyiségi jegyekkel: - alakiasság - fegyelmezettség - pontosság; - alapvető késztetéssel az egészséges életmód és életvitel kialakítására. Legyen képes önállóan: - 6 km-es menetgyakorlat végrehajtására harcászati felszerelésben; - a katonai testnevelési normakövetelmények teljesítésére; - jártasság szinten megismerni a katonai közelharc alapvető technikáit; - természetes és mesterséges akadályok leküzdésére; A második év végére minden másodéves honvéd tisztjelölt: Legyen képes: - a katonai testnevelési normakövetelmények teljesítésére; - 20 km-es menetgyakorlat végrehajtására járőrzsákkal, a felszerelés összeállítására, ellenőrző lista elkészítésére a raj számára; - az MH LZ napi életének feladatait rajparancsnoki szinten végrehajtani, a szükséges fogásokat oktatni; - a kiképzési (komplex) foglalkozásokon részfoglalkozás vezetőként tevékenykedni. A harmadik év végére minden harmadéves honvéd tisztjelölt: Legyen képes: - a katonai testnevelési normakövetelmények teljesítésére; - 30 km-es menetgyakorlat végrehajtására harcászati felszerelésben, a felszerelés összeállítására, ellenőrző lista elkészítésére a szakasz számára; - az MH LZ napi életének feladatait szakaszparancsnoki szinten végrehajtani, a szükséges fogásokat oktatni;

14 14 - a kiképzési (komplex) foglalkozásokon foglalkozás vezetőként tevékenykedni. A negyedik év végére minden negyedéves honvéd tisztjelölt: Legyen képes: - a katonai testnevelési normakövetelmények teljesítésére; - 40 km-es menetgyakorlat végrehajtására harcászati felszerelésben, a felszerelés összeállítására, ellenőrző lista elkészítésére a század számára; - az MH LZ napi életének feladatait századparancsnoki szinten végrehajtani, a szükséges fogásokat oktatni; - a kiképzési (komplex) foglalkozásokat irányítani, a szükséges okmányokat elkészíteni.

15 15 a) Célja: 2. ALAKI KIKÉPZÉS Az alaki fogások és mozdulatok megtanításával és begyakoroltatásával, a napi életben történő következetes alkalmazásával, kialakítani és fejleszteni a honvéd tisztjelöltek olyan fontos jellemtulajdonságait, mint: a fegyelmezettség; a tisztelettudó magatartás; a pontosság; a figyelem összpontosítása és megosztása; az önuralom; a gyors reagáló-képesség; az alkalmazkodási készség; a rendszeretet; a parancsok pontos, ellentmondás nélküli teljesítése. Biztosítani az alegységek egységes cselekvését, határozott, egyöntetű fellépését és szilárd alaki fegyelmét. b) a katona kötelmei sorakozás előtt és után, az alegységek alap és menetalakzatai; az alaki fogások, mozdulatok, egyenként és kötelékben, fegyver nélkül és fegyverrel, állóhelyben és menet közben; a katonai udvariasság tartalmi és formai elemei, a tiszteletadás módjai; a járműre és a járműről szállás rendje; az alaki szemle és a katonai rendezvények lefolyásának rendje. A kiképzés követelményei A kiképzés végére az alapkiképzés során elsajátított ismeretek, jártasságok és készségek szinten tartása és továbbfejlesztése céljából, a honvéd tisztjelöltek gyakorolják be az alaki fogások és mozdulatok szabályos végrehajtását egyénenként, önállóan és vezényszóra. Legyenek képesek az előírt feladatok alakzaton kívüli és alakzatban történő szabályos végrehajtására. A honvéd tisztjelöltek bővítsék ismereteiket és fejlesszék jártasságukat, készségüket a különböző alaki fogások és mozdulatok pontos és gyors végrehajtásában egyenként, önállóan és vezényszóra, legyenek képesek az előírt feladatok kötelékben történő maradéktalan végrehajtására. Gyakorolják be a katonai udvariasság rendszabályait, legyenek képesek az ezekhez kapcsolódó alaki fogások és mozdulatok szabályos végrehajtására egyénileg és alegység kötelékben. A katonai rend, fegyelem és udvariasság szabályainak betartása váljon a honvéd tisztjelöltek mindennapi természetes viselkedési formájává. A kiképzés ajánlott módszere: Az alaki foglalkozásokat egy-egy óra időtartamban, az egyenkénti kiképzés elvének következetes érvényesítésével, a tanítás és a fokozatos követelménytámasztás összhangjának biztosításával kell levezetni. Az alaki fogások oktatását mindig bemutatással kell kezdeni, majd ütemezve kell gyakoroltatni a szabályos végrehajtásig, csak ezután szabad áttérni a folyamatos végrehajtásra. A megtanított fogások és mozdulatok folyamatos fejlesztésére, a jártasságok kialakítására a napi tevékenység során adódó lehetőségeket tervszerűen, rendszeresen és következetesen fel- és ki kell használni.

16 16 Az alaki szemlét 6 havonta 2 óra időtartamban kell tervezni és levezetni. Az alaki szemlére biztosított idő kétharmadát az alaki kiképzettség fokának felmérésére kell fordítani. Az alegységekkel (raj, szakasz, század, zászlóalj) be kell gyakoroltatni a tevékenység rendjét a katonai rendezvények esetén. A rendezvényeken történő tevékenységek rendjének begyakorlását az alaki kiképzés hasonló tárgyköreivel összhangban, egymásra épülve, a szükségtelen ismétlődések elkerülésével, kell végrehajtani. Az alaki foglalkozások tervezése és végrehajtása során a különböző tárgykörök tartalmának összevonása illetve azok egyes részeinek egymásra építése vagy elhagyása megengedett. A kiképzéshez felhasználható dokumentumok, eszközök, bázisok a) szabályzatok: - A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzata (Ált/23) - A Magyar Honvédség Alaki Szabályzata ( a Magyar Honvédség Alaki Szabályzata című szolgálati könyv kiadásáról szóló 7/2010. (I. 20 HM utasítás ) száma b) segédlet: - Az általános katonai kiképzés kézikönyve c) oktatófilm: - "Az alaki kiképzés" d) kiképzési bázis: - alaki gyakorlópálya e) kiképzési eszközök: - oktató falitáblák, - tükrök, - tablók. Tárgykör- és óraelosztás: A tárgykörök páratlan ciklus (felkészítés és kiképzés) páros ciklus (szinten tartás) megnevezése Feldolgozásra javasolt tárgykörei, óraszámai ciklus ciklus 1. Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül x x 2. Alaki fogások és mozdulatok fegyverrel, *kardfogások x *x 3. Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai x x

17 17 4. Alakzatok járművek nélkül x 5. Alaki szemle x x 6. Alakzatok járművekkel x 7. Katonai rendezvények x x A kiképzési ág feldolgozására biztosított idő 10 óra A kiképzés tartalma: 1. TÁRGYKÖR: Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül Az alakiság fogalma, követelményei. A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban. Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az Oszolj! és a Visszakozz! vezényszó végrehajtása. Az Igazodj!, Vigyázz!, Pihenj!, Szerelvényt igazíts! vezényszóra a tevékenység begyakorlása. A raj, szakasz, század, zászlóalj sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás. Fordulatok állóhelyben. Mozgás egyénenként és kötelékben díszlépésben, lassú díszlépésben. A sapka (sisak, fejvédő) levétele és felhelyezése. 2. TÁRGYKÖR: Alaki fogások és mozdulatok fegyverrel, kardfogások Vigyázz állás fegyverrel. A fegyverfogások állóhelyben: Szíjra, Mellre, Hátra, Súlyba, Lábhoz, Tüzeléshez kész helyzet. A különböző vezényszavakra történő tevékenység végrehajtása. A fegyver átadásának, letételének és felvételének rendje. A terpeszállás és a fegyver vállhoz vételének végrehajtása. Tiszteletadás végrehajtása fegyverrel egyénileg és alegység kötelékben. Kardfogások állóhelyben, Lábhoz helyzetből, Fogadás jobbról (balról, középről), Tisztelegj. Tisztelegj helyzetből Lábhoz. Lábhoz helyzetből Szíjra. Szíjra helyzetből Lábhoz - vezényszavakra való tevékenység végrehajtása. Egyes fogások végrehajtása állóhelyben és menetközben. 3. TÁRGYKÖR: Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai Az egyéni tiszteletadás módjai. A tiszteletadás végrehajtásának szabályai. A tiszteletadás időtartama és befejezése. Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben. Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben. Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás.

18 18 4. TÁRGYKÖR: Alakzatok járművek nélkül A raj, a szakasz és a század, zászlóalj sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, az alegység megindítása, megállítása. A mozgásformák gyakoroltatása rendes lépésben, díszlépésben, lassú díszlépésben és lépéstartás nélkül. Alakzatváltoztatás állóhelyben és menet közben. A szakasz sorakoztatása alap, menet és oktatási alakzatba. A század, zászlóalj sorakoztatása oszlopvonalba. Alakzat és irányváltoztatás menet közben szakasz, század, zászlóalj kötelékben. 5. TÁRGYKÖR: Alaki szemle Sorakozás, az elöljáró fogadása. Általános ellenőrzés végrehajtása. Az egyenkénti kiképzettség szintjének felmérése. Az alegység összekovácsoltságának megítélése. Elvonulás rendes lépésben nótázva. Elvonulás díszmenetben. 6. TÁRGYKÖR: Alakzatok járművekkel Alapalakzat, menetalakzat. A járműre és a járműről szállás rendje. Magatartás és tiszteletadás járművön. 7. TÁRGYKÖR: Katonai rendezvények - térelfoglalás, alakzatrendezés (helyek elfoglalása); - a csapatzászló fogadása; - az elöljáró fogadása, Himnusz; - a rendezvényhez kapcsolódó tevékenységek végrehajtása, Szózat; - térkiürítés; - alakzat megalakítása a díszmenet végrehajtásához; - díszmenet.

19 19 a) Célja: 3. SZOLGÁLATI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYISMERET Felkészíteni a honvéd tisztjelölteket - békében és háborúban - az alapvető kötelességeik, a velük szemben támasztott erkölcsi, harci követelmények, valamint a szabályzatok, parancsok elvárásainak pontos teljesítésére; a katonai élet, az éberség és a titokvédelem szabályainak betartására; a fegyelmezett, a kötelesség- és tisztelettudó magatartásra; a nemzetközi hadijog követelményeinek ismeretére, az ügyeleti, a készenléti és a készültségi szolgálatok ellátására. b) - a hivatásos és szerződéses katonákra vonatkozó általános tudnivalók; - a parancs, a parancsadási jog és a függelmi viszonyok; - a katonai szolgálat teljesítésének rendje; - a katonai elismerések, a fegyelmezési lehetőségek és a felelősségre vonás szabályai; - az ügyeleti, a készenléti és a készültségi szolgálatok ellátásának követelményei; - a nemzetbiztonsági ismeretek. Kiképzési követelmények: A honvéd tisztjelöltek mélyítsék el ismereteiket a fegyveres szolgálat teljesítéséből adódó követelmények és jogok; a katonák magatartásának normái békében és háborúban; a katonai függelmi viszonyok és az azokból adódó kötelezettségek; a parancs, a parancsadási jog; az ügyeleti, készenléti és készültségi szolgálat vezénylésének, felkészítésének és ellátásának szabályai, a fegyelmi jogkör gyakorlásának alapjai, az ügyvitel és titokvédelem alapjainak területén. Legyenek képesek a szabályzatokban, utasításokban előírt feladatok végrehajtására, az ügyeleti, a készenléti és a készültségi szolgálatok ellátására. A szabályzatok, a központi utasítások, a parancsok, a helyi szabályozók ismerete, a különböző szolgálatok felkészítése és ellátása során szerzett tapasztalatok segítsék elő a katonai szolgálat szabályzat szerinti teljesítését, az általános katonai rend és fegyelem magas szinten tartását. A kiképzés ajánlott módszerei: A Szolgálati szabályzat és szabályismeret foglalkozásait jellegének, tartalmának megfelelően - tanteremben, az elhelyezési körletben, az alegység-ügyeletes szolgálati helyén, valamint gyakorlótéren, terepen gyakorlatiasan kell levezetni. Az oktatás alapvető módszerét a szabályzat előírásainak egyszerű gyakorlati példákkal történő megértetése; a sokoldalú szemléltetés és a gyakorlati tevékenység bemutatása, valamint a szabályos végrehajtás begyakoroltatása képezze. A kiképzéshez felhasználandó dokumentumok, eszközök, bázisok a) törvények: - Magyarország Alaptörvénye; - a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény; - a minősített adatvédelemről szóló évi CLV. törvény; - a Nemzet Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Kormányrendelet; - a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló évi CV. törvény; - a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény.

20 20 b) szabályzatok: - A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzata (Ált/23); - A Magyar Honvédség Alaki Szabályzata ( a Magyar Honvédség Alaki Szabályzata című szolgálati könyv kiadásáról szóló 7/2010. (I. 20 HM utasítás ); - A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Titokvédelmi és Ügyviteli Szabályzata (Ált/3); - A Magyar Honvédség Egységes Iratkezelési Szabályzata (Ált/40). c) segédletek: - Az általános katonai kiképzés kézikönyve; - Katonai díjszabás; - Fegyelmi Kézikönyv; - A hadijogról (Dr. Almási Ferenc, Zrínyi, 1990.); - GENFI kiegészítő jegyzőkönyvek (HK november 20. szám). d) kiképzési segédeszközök: - oktató falitáblák; - szolgálat leírások. A feldolgozásra ajánlott tárgykörök Száma 1. Megnevezése A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának rendeltetése, jelentősége a napi életben. A központi és helyi szabályozók viszonya, érvényesülésük a szolgálati tevékenység során. Óraszám 2. A katonákra vonatkozó általános tudnivalók. x 3. A parancs, a parancsadási jog, katonai függelmi viszonyok. x 4. Információvédelemi alapismeretek. x 5. A katonai elismerések, a fegyelmi felelősség és a felelősségre vonás általános szabályai. x 6. Az ügyeleti, a készenléti és a készültségi szolgálatok. x 7. Nemzetbiztonsági ismeretek. x 8. A szolgálat teljesítésének rendje, utazási alapismeretek. x 9. Nemzetközi hadijog. x A tárgykörök tartalma: 1. TÁRGYKÖR: A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának rendeltetése, jelentősége a napi életben. A központi és helyi szabályozók viszonya, érvényesülésük a szolgálati tevékenység során x A szabályzat általános felépítése, tartalma. Az alapszabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás lényege. A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja, kérelem és panasz.

HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL)

HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL) HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL) I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,

Részletesebben

AJÁNLÁS A POLGÁRI KÖZÉPISKOLÁKNAK, SZAKKÖZÉPISKOLÁKNAK ÉS SZAKISKOLÁKNAK

AJÁNLÁS A POLGÁRI KÖZÉPISKOLÁKNAK, SZAKKÖZÉPISKOLÁKNAK ÉS SZAKISKOLÁKNAK AJÁNLÁS A POLGÁRI KÖZÉPISKOLÁKNAK, SZAKKÖZÉPISKOLÁKNAK ÉS SZAKISKOLÁKNAK A Katonai alapismeretek órarenden belüli külön tantárgy szerinti oktatását a 9. évfolyamon heti egy órában a 2005/2006-os tanévben

Részletesebben

Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I.

Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I. XXII. évfolyam, 2012. 2. szám Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I. A szakképzéssel és a felnőttképzéssel kapcsolatos

Részletesebben

AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: Jóváhagyom: Zsinka András ny. r. dandártábornok BM Személyügyi Főosztály vezetője AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 52 861

Részletesebben

2.94.5. KERETTANTERV. a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ

2.94.5. KERETTANTERV. a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ 2.94.5. KERETTANTERV a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet ágazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek és vagyonvédelmi

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A program célja olyan had- és biztonságtechnikai mérnökök képzése,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító:028614 1 Tartalomjegyzék Bevezető A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az intézményműködési alapdokumentumai Az óvodavezető feladatai, helyettesítése

Részletesebben

27. oldal. Az iskolaközösség

27. oldal. Az iskolaközösség 1 I. Általános rendelkezések 3. oldal A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, elfogadási rendje, hatálya 3. oldal Az iskola általános jellemzői Az iskola törvényes működésének dokumentumai Az

Részletesebben

Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai

Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai Dr. Beregnyei József Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai A követelménymodul megnevezése: Rendészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0725-06 A tartalomelem

Részletesebben

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Szeged 2012.

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Szeged 2012. SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Szám: 30024-200/121/2012. 1. számú példány A SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szeged 2012. I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 233/2010. (IX. 21.) KE határozat 234/2010. (IX. 21.) KE határozat Vezérõrnagy

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzata Készítette: Pogonyi-Simon Edit intézményvezető Készült: 2014. 09.01. 2 Bevezetés A szervezeti és

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM LEVELEZŐ HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola. OM azonosító: 034168

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola. OM azonosító: 034168 PEDAGÓGIAI PROGRAM Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola OM azonosító: 034168 Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kaposvár, Baross u. 19. 2 1950 II. számú ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUM 1952

Részletesebben

3/2002. (I. 25.) HM rendelet. a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról

3/2002. (I. 25.) HM rendelet. a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról 3/2002. (I. 25.) HM rendelet a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

Részletesebben

11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról

11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról 1 Készítette: Zórád Zoltán Mérnöki és elvi ügyek Változatszám: 1 Hatálybalépés időpontja: 2009. március 1. 11/2009. VIG. sz. UTASÍTÁS 11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási

Részletesebben

GYAKORLATI KÉPZÉSI PROGRAM

GYAKORLATI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ GYAKORLATI KÉPZÉSI PROGRAM NAPPALI HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 44. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 44. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 44. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. szeptember 6., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 5/2013. (IX. 6.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás. a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról. I. fejezet. Általános rendelkezések

17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás. a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról. I. fejezet. Általános rendelkezések 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról Szám: 17/2009. A szolgálati állatokkal kapcsolatos gazdálkodási, állategészségügyi, takarmányozási, képzési, szolgálat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Mesevár Óvoda Mány 2013 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 2. Az

Részletesebben

AZ ALTISZTKÉPZÉS ÚJ RENDSZERÉRŐL

AZ ALTISZTKÉPZÉS ÚJ RENDSZERÉRŐL AZ ALTISZTKÉPZÉS ÚJ RENDSZERÉRŐL BAJTÁRSIASSÁG TEGNAP, MA, HOLNAP 2 ALTISZTEK A NEMZET SZOLGÁLATÁBAN 3 TANÁCSKOZTAK A vezénylőzászlósok 4 PÉLDAMUTATÓ HELYTÁLLÁS 4 KECSKEMÉTI VIZIT 5 VESZPRÉMBEN JÁRT A

Részletesebben

KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE

KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE KŐRÖSHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Szám: J ó v á h a g y o m!.., 2013. július.-n..... HVB Elnök KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE E g y e t é r t e k! K é s z í t e t t e! Siófok, 2013. július.-n..

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat ) BUDAPEST, 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 5 VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS... 6

Részletesebben