A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete"

Átírás

1 A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila r. százados BRFK Rendészeti Szervek Rendészeti Koordinációs Osztály Velence, május 26.

2 Általános jellemzők A B R F K I L L E T É K E S S É G I T E R Ü L E T É N 1 2 Ő R S É G M Ű K Ö D I K. E Z T Ö B B, M I N T F Ő T J E L E N T, A K I K M I N D E G Y I K E S Z O L G Á L A T I L Ő F E G Y V E R R E L B E L E É R T V E A M A R O K L Ő F E G Y V E R E K E T É S A S O R O Z A T L Ö V Ő F E G Y V E R E K E T I S - V A N F E L S Z E R E L V E. E R R E V A G Y U N K K E T T E N É S A Z F B Ö C S A K E G Y A F E L A D A T A I N K K Ö Z Ü L Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A

3 Felügyelet és ellenőrzés A BRFK felügyelete alá 12 őrség és mintegy 700 fegyveres biztonsági őr tartozik.

4 BRFK illetékességi területén működő őrségek - Magyar Mezőgazdasági Múzeum - Fővárosi Vízművek Zrt. - NKÖV - KFKI - HungaroControl - Magyar Nemzeti Bank - MTVA - Civil Biztonsági Szolgálat Zrt - Antenna Hungária - G4S - Állami Pénzjegynyomda Zrt - Budapesti Történeti Múzeum

5 A megyei rendőr-főkapitányság - állást foglal a felügyelete alá tartozó őrségparancsnokok, helyettesek, biztonságtechnikai előadók kinevezésében, felmentésében; - figyelemmel kíséri az őrség fegyelmi helyzetét, a parancsnokok tevékenységét; - intézkedik - megelőző készenlét elrendelésekor - a felügyelt őrségek fokozott szolgálatának elrendelésére, az őrség szükség szerinti megerősítésére - minősített időszak bevezetése esetén - az őrség parancsnokságának átvételére;

6 Segíti és ellenőrzi: - a szakmai képzés és továbbképzés végrehajtását, - a létesítmények őrzés-biztonságát, a személyi és tárgyi feltételek meglétét, a fegyver és lőszer biztonságos tárolását, az együttműködés és összeköttetés rendjét; - szervezi és vezeti a fegyveres biztonsági őrség tagjának (a továbbiakban: őr) vizsgáztatását végrehajtó bizottságot;

7 A rendőrkapitányság - közvetlenül segíti az őrség létesítését, megszüntetését, a módosítások végrehajtását, közreműködik az állomány alkalmasságának elbírálásában; - állást foglal az őrparancsnokok, valamint ennél alacsonyabb beosztásúak kinevezésében, felvételében;

8 Segíti és ellenőrzi: - a kiképzés, továbbképzés végrehajtását, - a jóváhagyott létszám feltöltöttségét, az állomány igénybevételét, - a szolgálat ellátásának hatékonyságát, az objektum, illetve tevékenység védelmét, - az őrség felkészültségét, intézkedéseit, - az állomány fegyelmi helyzetét, elhelyezését, szociális ellátottságát, - az együttműködés helyzetét a létesítményen belül és a rendőri szervekkel.

9 A Budapesti Rendőr-főkapitányság illetékességi területén működő fegyveres biztonsági őrségek felügyeletét és ellenőrzését a BRFK Rendészeti Szervek Rendészeti Koordinációs Osztály látja el.

10 Ellenőrzések tapasztalatai A R E N D Ő R S É G J O G A L K A L M A Z Ó S Z E R V E Z E T, E Z É R T A J O G S Z A B Á L Y I E L Ő Í R Á S O K T Ó L N E M Á L L M Ó D J Á B A N E L T É R N I. U G Y A N A K K O R I G Y E K S Z Ü N K M A X I M Á L I S A N F I G Y E L E M B E V E N N I A Z Ő R S É G E K L E H E T Ő S É G E I K Ö Z Ö T T I E L T É R É S E K E T É S S A J Á T O S S Á G O K A T Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A

11 Ellenőrzés célja Jog- és szabályszerű működés ellenőrzése Szolgálatellátás valós helyzetének felmérése Elhelyezés és felszerelés ellenőrzése Szakmai konzultáció és segítségnyújtás biztosítása

12 Ellenőrzés elvei Jogszerűség Segítő szándék Szúrópróbaszerű végrehajtás Eltérő napszakok és rendszeresség

13 Jellemző hiányosságok - Létszámbeli eltérések - Elhelyezési körletek hiányosságai (különös tekintettel a pihenőhelységekre) - Fegyverszoba kialakításával kapcsolatos problémák (különös tekintettel a biztonsági szempontokra) - Pihenőidők kiadásával kapcsolatos problémák - Kényszerítő eszközök beszerzésével kapcsolatos problémák - Igazolvány, jelvény hiánya - Kényszerítő eszközök viselésével kapcsolatos problémák

14 - Fegyverzet, felszerelés tárolásával kapcsolatos problémák - Töltő-ürítő helyekkel kapcsolatos problémák - Okmányok vezetésével kapcsolatos problémák - Tűzoltókészülék szavatossági ideje - Ellenőrzési napló hiánya - Töltő-ürítő helyek kialakításával kapcsolatos problémák - Képzési hiányosságok (különös tekintettel az éves lövészetre) - Minősített iratok kezelésével kapcsolatos hiányosságok

15 Fegyelmi helyzet A fegyelmi helyzet általában jó, azonban a felfedett problémák igen súlyosnak minősültek. Őrzés biztonságával összefüggő problémák Éberséggel összefüggő problémák Engedély nélküli könnyítések az öltözeten Fegyerzet, felszerelés tárolásával kapcsolatos problémák Az őr alapfeladattól eltérő foglalkoztatása Szeszesital az őrség körletében

16 A felfedett fegyelmi problémákat minden esetben jeleztük az érintett őrség parancsnokának. Az esetek mindegyike megnyugtatóan rendezésre került, melyet a visszatérő ellenőrzés is alátámasztott.

17 KÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK C É L S Z E R Ű É S K Í V Á N A T O S L E N N E A K É P Z É S I R E N D S Z E R T A S Z A K M A I I G É N Y E K N E K É S A K O R E G Y S É G E S E N M Ű K Ö D T E T N I. A L E G F O N T O S A B B C É L A Z Ő R Z É S B I Z T O N S Á G Á N A K F O K O Z Á S A É S A Z Ő R S É G E K F E L K É S Z Ü L T S É G E K Ö Z Ö T T I K Ü L Ö N B S É G E K C S Ö K K E N T É S E. Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A

18 Végletek a képzési rendszerekben Pozitív Negatív - Képzési idő az éves munkaidőbe van beépítve - Folyamatos elméleti és gyakorlati képzés - Lövészet negyedéves rendszerben - Rendőrség részvétele a képzési programokon - Képzési időkeret nem biztosított - Elméleti felkészítés hiányos, gyakorlati felkészítés nincs - Éves lövészetre nem került sor

19 Szakmai ismeretek Az elméleti szakmai felkészültség végletes, általában önképzés keretén belül dolgozzák fel az anyagot, ami nem hatékony. Az elméleti szakmai vizsgák eredményeit is a végletek jellemzik. A legjobb szándékú hozzáállással is igen komoly hiányosságok mutatkoztak főleg a kényszerítő eszközök alkalmazása, illetve a különböző eljárási rendek követése tekintetében. A tesztlap szakmaiatlan, kitöltése nem tükrözi a valós tudást, ezért a BRFK második félévében saját tesztlapot állít össze.

20 Önvédelmi ismeretek Néhány őrségtől eltekintve önvédelmi (intézkedéstaktikai) képzés nincs, a vizsgákon az önvédelmi fogások bemutatására a bizottságok nem tartottak igényt. Igen komoly hiányosságok mutatkoznak az önvédelmi fogások és a kényszerítő eszközök alkalmazásának terén, mely mindenképpen sürgős pótlásra szorul. Célszerű lenne az elméleti és gyakorlati tudást, valamint az önvédelmi ismereteket komplex szituációs gyakorlatokkal elsajátítani.

21 Lövészet A jogszabályi előírások korszerűtlenek és szakmaiatlanok, mindössze a fegyverkezelés és a steril körülmények között végrehajtott pontlövés értékelését teszik lehetővé. Célszerű és indokolt lenne a szituációs lőgyakorlatok végrehajtása mind a képzés, mind a vizsgáztatás során. Komoly probléma az éves lövészet elmaradása, melynek okai az őrségek finanszírozásában keresendő.

22 ÉRTÉKELÉS

23 Az őrségek jogszerűen, szakszerűen hajtják végre feladataikat, rendkívüli esemény nem történt. Az őrzés biztonságával kapcsolatos információáramlás kétirányú és folyamatos. Azonnali hatósági beavatkozást igénylő hiányosság nem került felfedésre. A felfedett hiányosságok a felfedést követő legrövidebb időn belül megnyugtató módon rendezésre kerültek, illetve rendezésük folyamatban van.

24 Az elmúlt 6 hónap tapasztalatai, a folyamatos szakmai konzultációk, valamint az ellenőrzések eredményeit figyelembe véve a Budapesti Rendőr-főkapitányság és az illetékességi területén működő fegyveres biztonsági őrségekkel tartalmas, szakmai partnerségen és kölcsönös segítségnyújtáson alapuló valódi együttműködés alakult ki.

25 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! N Y I K O S A T T I L A R. S Z Á Z A D O S K I E M E L T F Ő R E F E R E N S B U D A P E S T I R E N D Ő R - F Ő K A P I T Á N Y S Á G R E N D É S Z E T I K O O R D I N Á C I Ó S O S Z T Á L Y E - M A I L : N Y I K O S B U D A P E S T. P O L I C E. H U T E L : ( )

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Szeged 2012.

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Szeged 2012. SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Szám: 30024-200/121/2012. 1. számú példány A SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szeged 2012. I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

II. fejezet A RENDŐRKAPITÁNYSÁG

II. fejezet A RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDŐRKAPITÁNYSÁG V A S V Á R 9800 Vasvár, Járdányi prof. u. 10. Pf.:37 94/370-119 94/572-009 BM: 26/40-20 26/40-22 E-mail: Vasvarrk@vas.police.hu Szám: 18060/ /2014.ált J ó v á h a g y o m : Szombathely,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Sopronkőhidai Fegyház és Börtön S o p r o n k ő h i d a Jóváhagyom: Csere László bv.vezérőrnagy büntetés-végrehajtás országos parancsnoka Szervezeti és Működési Szabályzat I. fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

A TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET Szám:. Jóváhagyom: Csóti András bv. vezérőrnagy, bv. főtanácsos országos parancsnok A TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ...

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság BESZÁMOLÓ

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság BESZÁMOLÓ Szám:111-2/2013/SZEGHHT Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. Tel: 06/66 371-211

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 44. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 44. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 44. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. szeptember 6., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 5/2013. (IX. 6.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A Belügyminisztérium. III/2. Osztály ÜGYRENDJE

A Belügyminisztérium. III/2. Osztály ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM III/2. Osztály Szigorúan titkos! Különösen fontos! 59-678/1972. A Belügyminisztérium III/2. Osztály ÜGYRENDJE Lássa (név, rendfokozat): Engedélyező aláírása: Betekintő aláírása: Év,

Részletesebben

I. Vezetés-irányítási tevékenység

I. Vezetés-irányítási tevékenység 2 I. Vezetés-irányítási tevékenység A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2012. január 1-i megalakulását követően látom el a kirendeltség-vezetői feladatokat.

Részletesebben

J ó v á h a g y o m:

J ó v á h a g y o m: Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 1055 Bp., Nagy Ignác u. 5-11. Szám: 40-225/2006. J ó v á h a g y o m:...... Csere László bv. vezérőrnagy országos parancsnok FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Részletesebben

17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás. a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról. I. fejezet. Általános rendelkezések

17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás. a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról. I. fejezet. Általános rendelkezések 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról Szám: 17/2009. A szolgálati állatokkal kapcsolatos gazdálkodási, állategészségügyi, takarmányozási, képzési, szolgálat

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

A magyar kormány és igazságügyi hatóságok válasza

A magyar kormány és igazságügyi hatóságok válasza EURÓPA TANÁCS CPT/Inf. (2010) 17 A magyar kormány és igazságügyi hatóságok válasza a Kínzás és az Embertelen vagy Megalázó Bánásmód vagy Büntetés Megelőzésére létrejött Európai Bizottság (CPT) küldöttségének

Részletesebben

27. oldal. Az iskolaközösség

27. oldal. Az iskolaközösség 1 I. Általános rendelkezések 3. oldal A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, elfogadási rendje, hatálya 3. oldal Az iskola általános jellemzői Az iskola törvényes működésének dokumentumai Az

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2013/12. szám Budapest, 2013. május 21. Szám: 19723/2013. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 19/2013. (V. 17.) ORFK utasítás a Magyarország

Részletesebben

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, a 81. a),

Részletesebben

AZ Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Levélcím: 1286 Budapest Pf.: 9. Telefon: 06-1-391-3548; Fax: 06-1-391-3549; BM telefon: 38-030 E-mail: arszki@arszki.hu Intézmény-nyilvántartási szám: 13-0871-05 Intézményakkreditációs

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-140/2008. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Szelid Zoltán. Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Szelid Zoltán. Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai. A követelménymodul megnevezése: Dr. Szelid Zoltán Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai A követelménymodul megnevezése: Általános őr- és járőrszolgálati feladatok A követelménymodul száma: 0731-06 A tartalomelem

Részletesebben

CPT/Inf (2014) 14. A magyar kormány észrevételei a CPT jelentésére

CPT/Inf (2014) 14. A magyar kormány észrevételei a CPT jelentésére CPT/Inf (2014) 14 A magyar kormány észrevételei a CPT jelentésére A nemzeti prevenciós mechanizmus felállítása Információkérés A civil társadalomnak a nemzeti prevenciós mechanizmusba való bevonásával

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 MAGYAR KÖZT ÁRSAS ÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Nyt. szám: 829/437. számú példány Jóváhagyom! Budapest, 2010. május 29-én Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter sk. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai

Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai Dr. Beregnyei József Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai A követelménymodul megnevezése: Rendészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0725-06 A tartalomelem

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT B U D A P E S T S Z I N A P S Z I S S Z A K K É P Z Ő I S K O L A 2012. szeptember 1. 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA,

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 12870 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 62. szám A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és

Részletesebben

II. A rendőrség logisztikai támogatása 2008. január 01-je után

II. A rendőrség logisztikai támogatása 2008. január 01-je után II. A rendőrség logisztikai támogatása 2008. január 01-je után Főiskolai jegyzet Szerző: Németh Gyula rendőr alezredes Témavezető: Dr. Báthy Sándor ezredes, egyetemi tanár Szerző titulusa: doktorandusz

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETRE VONATKOZÓ ADATOK... 4 2. AZ INTÉZET JOGÁLLÁSA ÉS KAPCSOLATRENDSZERE... 6 3. AZ INTÉZET FELADATAI... 6 4.

Részletesebben

AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: Jóváhagyom: Zsinka András ny. r. dandártábornok BM Személyügyi Főosztály vezetője AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 52 861

Részletesebben

A magyar kormány és az igazságügyi hatóságok válasza

A magyar kormány és az igazságügyi hatóságok válasza CPT/Inf (2004) 19 A magyar kormány és az igazságügyi hatóságok válasza a Kínzás és az Embertelen vagy Megalázó Bánásmód vagy Büntetés Megelőzésére létrejött Európai Bizottság (CPT) küldöttségének 2003.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. Az Országos Meteorológiai Szolgálat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 3529

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. Az Országos Meteorológiai Szolgálat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 3529 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 9., szerda 20. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 27/2011. (III. 9.) HM utasítás a CMX 11 NATO válságkezelési gyakorlat

Részletesebben