MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE"

Átírás

1 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter 19/2006. (HK.) utasítása a évi országgyűlési képviselői választásokon való részvétellel (szavazással) kapcsolatos feladatokról A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló évi CV. törvény 52. (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a választási eljárásról szóló évi C. törvény rendelkezéseire a évi országgyűlési képviselői választásokon való részvétellel (szavazással) kapcsolatos feladatokról az alábbi adom ki: u t a s í t á s t Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra, a minisztérium közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Magyar Honvédség katonai szervezeteire, valamint a miniszter közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozó szervezetekre és azok személyi állományára. 2. Az országgyűlési képviselői választásokon való részvétel, illetve a választójog gyakorlása az egyén szabad elhatározásán alapul. A szavazáson történő megjelenést jogellenesen akadályozni, vagy a megjelenésre parancsot adni, illetőleg az egyén szabad akaratát bármilyen formában és módon befolyásolni tilos. 3. A parancsnokok tájékoztassák a személyi állományt arról, hogy az országgyűlési képviselők választásán részvételi (szavazási) jogát a törvényben foglalt kivétellel az állandó lakóhelyén gyakorolhatja. 4. A választáson való részvételt anélkül, hogy a szolgálati feladatokat csökkentenék az állomány számára lehetővé kell tenni. Azon személyi állomány számára, akik a 1.

2 szolgálatukat állandó lakóhelyüktől távol teljesítik, a szolgálat ellátását úgy kell megszervezni, hogy a személyi állomány a lakóhelyén szavazhasson. Amennyiben az állomány tagja számára a lakóhelyén való szavazás nem lehetséges, lehetővé kell tenni számára a jelen utasítás 8. -a szerinti szavazáson való részvételt. A szavazáson való részvételhez szükséges időre a személyi állományt szolgálatmentesség illeti meg. 5. Az állomány tagja kérésének megfelelően a parancsnokok gondoskodjanak arról, hogy szavazáson való részvételhez szükséges iratok és igazolások személyi állomány tagja részére való kiadása a megfelelő határidőkön belül megtörténjen. 6. A parancsnokok úgy szervezzék a tevékenységet, hogy a szavazás napján éleslövészet, gyakorlat, jelentősebb csapatmozgás végrehajtása nem engedélyezett. 7. A katonai szervezetek parancsnokai a készenléti, valamint az ügyeleti és őrszolgálatok vezénylését és váltásának időpontját a szavazás napjára az alábbiak szerint szabályozzák: a) szolgálat ellátására lehetőleg a helyőrségben lakókat kell vezényelni; b) a szolgálatváltás időpontját úgy határozzák meg, hogy a szolgálatot leadók, valamint a szolgálatba lépők szolgálat előtt vagy után lakóhelyen szavazhassanak; c) a külföldön szolgálatot teljesítő állomány parancsnokai a szükséges szolgálatokat - lehetőség szerint - úgy szervezzék meg, hogy a szolgálatba lépő és szolgálatot leadó személyi állomány a szavazáshoz való jogát a legközelebbi magyar külképviseleten gyakorolhassa. A külképviseletek jegyzékét jelen utasítás 1. számú melléklete tartalmazza. 8. A parancsnokok március 17-ig tervezzék meg a választás napjára az állomány elfoglaltságát az alábbiak figyelembevételével: a) azon személyeket, akik nem az állandó lakcímük szerinti településen, hanem tartózkodási helyükön kívánnak szavazni, tájékoztassák, valamint segítsék az alábbiakkal kapcsolatban: A tartózkodási helyen való szavazáshoz szükséges igazolást az állomány érintett tagja az állandó lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől kérheti (amelynek elérhetőségéről az adott település önkormányzati hivatalánál lehet érdeklődni) személyesen, meghatalmazott útján vagy ajánlott levélben. Figyelemmel kell lenni arra, hogy az igazolást legkésőbb az első fordulót megelőző második napon lehet kiadni (2006. április 7.), illetve, amennyiben az állomány tagja az igazolást levélben kéri, annak az illetékes helyi választási irodához legkésőbb az első fordulót megelőző 5. napon (2006. április 4-ig) meg kell érkeznie. Ezen igazolással, valamint személyi azonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági okmánnyal együtt kérhető a tartózkodási hely választási irodájának vezetőjétől, illetve a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól a szavazói névjegyzékbe történő felvétel.

3 b) a tartózkodási helyen való szavazáshoz kapcsolódó kérelem iránymutató mintáját jelen utasítás 2. számú melléklete tartalmazza. 9. A külföldön szolgálatot teljesítő állomány tagjait tájékoztatni kell a külföldön történő szavazás alábbiak szerinti módjáról: a) külföldön a szavazáshoz való jog a Magyar Köztársaság külképviseletein, azaz nagykövetségein és főkonzulátusain gyakorolható. A külképviseleten való szavazáshoz elengedhetetlen a kérelmező lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől személyesen, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján, vagy ajánlott levélben kérni a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt. A névjegyzékbe való felvételt az első forduló magyarországi időpontját megelőző 23. napig lehet (2006. március 17.) kérni, ennél fogva az ajánlott levélnek is ezen időpontig kell megérkeznie a helyi választási irodához. A külszolgálatot teljesítő állomány tagja maga választhatja meg, hogy mely külföldi államban lévő magyar külképviseleten kíván szavazni, de mindenkor figyelembe véve a beutazási, biztonsági és szolgálati szempontokat. A műveleti területen szolgálatot teljesítő állomány tagjának mindenkor figyelemmel kell lennie arra, hogy a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény 18. (5) bekezdése alapján szabad mozgásában korlátozható. b) A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránti kérelem iránymutató mintáját jelen utasítás 3. számú melléklete tartalmazza. 10. A külföldön szolgálatot teljesítő állomány parancsnoka - amennyiben az szükséges, illetve a szolgálat teljesítése lehetővé teszi - a rendelkezésre álló eszközökkel és járművekkel, a biztonsági rendszabályok fokozott figyelembevétele mellett, segítse elő a külföldön szolgálatot teljesítő személyi állomány szavazáshoz való jogának gyakorlását. 11. A jelen utasítás 9. -ában foglalt ajánlott levelek postai költségeit a helyi költségvetési keretekből kell fedezni. 12. A 9. -ban foglalt szavazásokon való részvételhez szükséges kérelmek és egyéb iratok postai küldeményként való feladását, illetve továbbítását a rendelkezésre álló eszközökkel és járművekkel is segíteni kell annak érdekében, hogy a jogszabályokban előírt határidőn belül a címzettek részére kézbesítésre kerüljenek. 13. Azok számára, akik a 8. -ban foglalt szavazáson részt kívánnak venni és az igazolásokat személyesen kívánják beszerezni, a szükséges iratokat és igazolásokat ki kell adni.

4 14. Ha a katonát képviselőjelöltként nyilvántartásba vették, e körülményt az illetékes választási bizottság által kiállított igazolás csatolásával kérje az állományilletékes parancsnoktól a szolgálati viszonya szünetelését. A bejelentést követően az állományilletékes parancsnok gondoskodjon a szolgálati viszony szünetelésére irányuló eljárás kezdeményezéséről. 15. Azon katonákat, akik esetében a szolgálati viszonyukat képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétel miatt szüneteltették, de nem szereztek képviselői, vagy polgármesteri tisztséget, az állományilletékes parancsnok gondoskodjon a szolgálati viszony szünetelésének megszűntetésére irányuló eljárás kezdeményezéséről. 16. A választási kampány során választási falragasz, hirdetés, felirat, szórólap, vetített kép, választási gyűlésről szóló értesítés elhelyezése, terjesztése katonai objektum, valamint a honvédség által működtetett intézmény területén (falon, kerítésen, stb.) nem engedélyezett. 17. Választási gyűlés rendezése tilos katonai objektumban, valamint a honvédség által működtetett intézményben. 18. A választási kampányhoz a pártok, jelöltek részére különböző szolgáltatások (szállítás, hangosítás, nyomdai bérmunka, technikai eszközök kölcsönzése, stb.) nyújtása nem engedélyezett. 19. A Honvédelmi Minisztérium, a Honvédelmi Minisztériumnak közvetlenül alárendelt szervezetek és a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek, valamint a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek objektumaiban szavazókörök működése nem engedélyezett. 20. A jelen utasítás rendelkezéseit a teljes személyi állomány előtt ki kell hirdetni. A jelen utasításban foglalt jogok gyakorlásához kapcsoló határidők jegyzékét az utasítás 4. számú melléklete tartalmazza.

5 21. Jelen utasítás az aláírás napján lép hatályba és június 30-án hatályát veszti. Budapest, február 15. Juhász Ferenc sk.

6 2. számú Melléklet a 19/2006. (HK ) HM utasításhoz IRÁNYMUTATÓ MINTA A MAGYARORSZÁGI TARTÓZKODÁSI HELYEN VALÓ SZAVAZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÉRELEMHEZ Címzetti (állandó lakcím) szerinti helyi választási iroda és vezetője: Kérelmező neve: Anyja leánykori neve: Személyi azonosító jele: Születési helye és ideje: Kérelmező állandó lakcíme (település, utca, hsz., ir. sz.): A választási eljárásról szóló évi C. törvény 89. -a alapján kérem a évi országgyűlési választások során. településen (mint tartózkodási hely) választói névjegyzékébe történő felvételemet. Ezen igazolás kiállítását a szavazás első /második /mindkét fordulójára tekintettel kérem. 1 Kérem továbbá, hogy a kiállított igazolást az alábbi címre szíveskedjenek megküldeni: (település, utca. hsz., ir. sz.) Kelt:, hó. nap... a kérelmező saját kezű aláírása 1 A nem kívánt rész egyértelműen törlendő!

7 3. számú Melléklet a 19/2006. (HK ) HM utasításhoz IRÁNYMUTATÓ MINTA A KÜLKÉPVISELETEN VALÓ SZAVAZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÉRELEMHEZ Címzetti (állandó lakcím) szerinti helyi választási iroda és vezetője: Kérelmező neve: Anyja leánykori neve: Személyi azonosító jele: Születési helye és ideje: Kérelmező állandó (magyarországi) lakcíme (település, utca, hsz., ir. sz.): A választási eljárásról szóló évi C. törvény 89/B. -a alapján kérem a évi országgyűlési választások során a Magyar Köztársaság. (ország, város megnevezése, külképviselet megnevezése [nagykövetség/főkonzulátus]) n a választói névjegyzékébe történő felvételemet. Ezen igazolás kiállítását a szavazás első /második /mindkét fordulójára tekintettel kérem. 1 Kérem továbbá, hogy a kiállított igazolást az alábbi címre szíveskedjenek megküldeni: (ország, település, utca. hsz., ir. sz./illetve más pontos megnevezés külföldi cím esetén) Kelt:, hó. nap.. a kérelmező saját kezű aláírása 1 A nem kívánt rész egyértelműen törlendő!

8 4. számú Melléklet a 19/2006. (HK ) HM utasításhoz A VÁLASZTÓJOG GYAKORLÁSÁHOZ KAPCSOLÓ FŐBB HATÁRIDŐK JEGYZÉKE 1. A belföldi tartózkodási helyen való szavazáshoz kapcsolódó határidők Tartózkodás helyen történő szavazáshoz kapcsolódó kérelem személyesen, illetve meghatalmazott útján történő kérése A beérkezés határideje: április óra Tartózkodás helyen történő szavazáshoz kapcsolódó kérelem ajánlott levélben való kérése A beérkezés határideje: április A külképviseleteken történő szavazáshoz kapcsolódó határidők: A külképviseleteken történő szavazáshoz kapcsolódó kérelem személyesen, illetve meghatalmazott útján történő kérése A beérkezés határideje: március 17. A külképviseleteken történő szavazáshoz kapcsolódó kérelem ajánlott levélben való kérése A beérkezés határideje: március 17.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete az étkezési utalvánnyal való ellátásról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete

T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 233/2010. (IX. 21.) KE határozat 234/2010. (IX. 21.) KE határozat Vezérõrnagy

Részletesebben

2013. évi XXXVI. törvény

2013. évi XXXVI. törvény 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról ÁLTALÁNOS RÉSZ I. FEJEZET ALAPVETŐ SZABÁLYOK 1. A törvény hatálya 1. E törvényt kell alkalmazni a) az országgyűlési képviselők választásán, b) a helyi önkormányzati

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 29. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 29. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ 29. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2012. (VII. 16.) BM utasítás a Nemzeti Helyzetértékelõ Központ mûködésének

Részletesebben

1. melléklet a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez

1. melléklet a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 114. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 114. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök 114. szám Tartalomjegyzék 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 238/2012. (VIII. 30.) Korm.

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 197. SEGÉDLET

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 197. SEGÉDLET VÁLASZTÁSI FÜZETEK 197. SEGÉDLET a helyi választási irodák vezetői részére a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásainak lebonyolításához NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI

Részletesebben

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) Bizalmas BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) ÜZLETSZABÁLYZAT KIVONAT KÉRELMEZŐK RÉSZÉRE Hatályos: 2013. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról Magyarország köztársasági elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére az ez évi ülnökválasztást várhatóan 2015. március 7. napja

Részletesebben

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás A nyilvántartás célja, hogy biztosítsa azokat az alapvető személyi és lakcímadatokat, amelyek a polgárok egymás közötti jogviszonyaiban személyazonosságuk

Részletesebben

- valamint rendelkezésre állási díjat éves szinten, az igénybevételtől függetlenül.

- valamint rendelkezésre állási díjat éves szinten, az igénybevételtől függetlenül. Jelentkezz Önkéntes Műveleti Tartalékos katonának! Ha szereted a kihívásokat, akkor jelentkezz a Magyar Honvédség Önkéntes Műveleti Tartalékos állományába! Az igénybevételekre, kiképzésekre a tanulmányaid

Részletesebben

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 218. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 218. szám MAGYAR KÖZLÖNY 218. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 23., hétfő Tartalomjegyzék 2013. évi CCXXXVIII. törvény A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint

Részletesebben

HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzat

HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzat HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat Ezen szabályzatot az Igazgatóság 27/2014 (07.28.) számú határozatával helyezte hatályba. Alkalmazását 2014.08.01.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. január 13. Jogszabályok. 2011. évi CLXXVII.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. január 13. Jogszabályok. 2011. évi CLXXVII. CXXXIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. január 13. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2011. évi CLXXVII. törvény 2011. évi CXCII. törvény 290/2011. (XII. 22.) Korm.

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/13. szám Budapest, 2011. október 10.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/13. szám Budapest, 2011. október 10. 2011/13. szám Budapest, 2011. október 10. Szám: 29432/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 2/2011. (OT 13.) ORFK intézkedés az Országos

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Örömmel nyújtom át Önöknek ezt a nemében egyedülálló és a szakmai felkészülés szempontjából meghatározó kiadványt, amely a választási igazgatás elmúlt 15 évének jelentős mérföldköve.

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (III. 30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (III. 30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL 1 Hatályos: 2014. január 1-től BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (III. 30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzatának

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 41. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 41. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök 41. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 19/2011. (VII. 21.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 8075

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FAKTORÁLÁSI, HITELEZÉSI ÉS PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS FAKTORÁLÁSI, HITELEZÉSI ÉS PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 02-10-060357 Tevékenységi eng. száma E-I-254/2008 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Székhely: 7630 Pécs, Bor

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénzkibocsátó intézmény, a magánnyugdíjpénztár,

Részletesebben

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 89003 A Minisztériumnak küldött összes dokumentumot angol nyelven kell elkészíteni, és az alábbi címre kell elküldeni: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 21., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi XCVII. törvény A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zrt. Üzletszabályzata (Általános Szerződési Feltételek) I. Általános rész. Értelmező rendelkezések

A Diákhitel Központ Zrt. Üzletszabályzata (Általános Szerződési Feltételek) I. Általános rész. Értelmező rendelkezések A Diákhitel Központ Zrt. Üzletszabályzata (Általános Szerződési Feltételek) A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11., a továbbiakban: Diákhitel

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014 Hatályos: 2014. november 25-től - 0 - Tartalom 1. A szabályzat célja és hatálya...- 2-2. Alkalmazási terület...- 2-3. Fogalmak...- 2-4. A személyes adatok

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben