MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE"

Átírás

1 TERVEZET MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete az étkezési utalvánnyal való ellátásról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény a (2) bekezdésének ag) alpontjában, f) pontjában és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 85. (5) bekezdés q) pontjában és a (7) bekezdés aj) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra, a miniszter alárendeltségébe, közvetlen irányítása, fenntartói irányítása és közvetlen felügyelete alá tartozó, valamint a HM államtitkára által felügyelt szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet), illetőleg a honvédelmi szervezet állományába tartozó hivatásos és szerződéses katonákra, a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonákra, valamint a közalkalmazottakra. (2) E rendeletet kell alkalmazni a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 46. (3) bekezdésében megjelölt más szervezetekhez vezényelt hivatásos és szerződéses katonára is, ha illetményét közvetlenül a Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetése személyi kiadások előirányzata terhére kapja. 2. E rendelet alkalmazásában a) parancsnok: a Hjt. 2. (3) bekezdésében meghatározott állományilletékes parancsnok, valamint a jogi személynek minősülő honvédelmi szervezet munkáltatói jogkört gyakorló vezetője, b) személyi állomány: az 1. -ában meghatározottak szerint foglalkoztatott személyek összessége,

2 c) pénzügyi és számviteli szerv: ca) a saját pénzügyi és számviteli szervezeti elemmel rendelkező honvédelmi szervezet esetében a pénzügyi és számviteli szervezeti elem, cb) a saját pénzügyi és számviteli szervezeti elemmel nem rendelkező honvédelmi szervezet esetében a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet állományából kikülönített, pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó szervezeti elem, d) élelmiszer utalvány: kizárólag fogyasztásra kész élelmiszer vásárlására jogosító utalvány, e) melegétkezési utalvány: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályainak megfelelő, kizárólag étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetés vagy közétkeztetés igénybevételére jogosító utalvány. 3. (1) A személyi állomány tagját abban a hónapban, amelyben a jogviszonya legalább egy naptári napon fennállt a (3) bekezdésben foglaltak kivételével étkezési utalvánnyal kell ellátni. Az étkezési utalvány a honvédelmi miniszter döntése szerint élelmiszer utalvány vagy melegétkezési utalvány formájában biztosítható. (2) Az étkezési utalvány személyenkénti havi értéke a honvédelmi miniszter által meghatározott összeg. A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket a honvédelmi miniszter által meghatározott összeg harminc százaléka illeti meg. (3) Nem jogosult az (1)-(2) bekezdés szerinti étkezési utalványra az, aki a teljes hónapban a) illetmény nélküli szabadságon tartózkodik, b) felmentési idejét tölti, és mentesítve van a szolgálatteljesítés (munkavégzés) alól, c) beosztásából fel van függesztve, előzetes letartóztatásban van, vagy jogellenesen van távol, d) tartós vagy ideiglenes külföldi szolgálatot teljesít, vagy külföldi tanulmányokat folytat, e) a külön jogszabályban meghatározott II. és III. számú élelmezési norma szerint térítésmentes természetbeni ellátást, vagy e helyett a norma pénzértékének megfelelő összegben élelmiszer utalványt kap, továbbá f) az a szerződéses, illetve tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona, aki a napi egyszeri természetben, térítésmentesen biztosított ebéd lehetőségét választotta, valamint g) az a szerződéses, illetve a tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona, aki étkezéstérítésre kötelezett. (4) Az (1) (2) bekezdés szerinti teljes értékű étkezési utalványra jogosult az is, akinek a jogviszonya hónap közben kezdődik, illetve szűnik meg, valamint az, aki csak a hónap egy részében tartozik a (3) bekezdés hatálya alá. 4. (1) Az étkezési utalványt a honvédelmi szervezet személyügyi szerve által készített jegyzék alapján előre, minden hónap 5. munkanapjáig ha a jogosultság később keletkezik, a jogosultság keletkezését követő három munkanapon belül kell a jogosultnak átadni. A jegyzék tartalmazza az igényjogosult nevét, rendfokozatát, az étkezési utalvány címletenkénti darabszámát, sorszámát, összértékét, az átvevő aláírását, valamint a jegyzéket készítő nevét és a jogosultságot igazoló parancsnok jóváhagyását. (2) Az étkezési utalvány számadásköteles nyomtatvány. A jogosultak által aláírt jegyzéket a

3 számadásköteles nyomtatványok nyilvántartásához kell csatolni és azzal együtt megőrizni. (3) Az étkezési utalvány beszerzéséhez szükséges előirányzat tervezése, az utalványok megrendelése, tárolása, nyilvántartása a pénzügyi és számviteli szerv feladata. 5. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg az élelmiszerutalvánnyal való ellátásról szóló 15/2000. (VI. 20.) HM rendelet hatályát veszti. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet (továbbiakban: R.) a) 6. (3) bekezdés második mondatában a hivatásos katona szövegrész helyébe a személyi állomány szöveg, b) 8. (5) és a (7) (8) bekezdéseiben, a 9. (1) bekezdésében, a 11. -ban, a 13. -ban, a 15. (1) bekezdés b) pontjában, a 32. a) pontjában, a 33. (1) bekezdés b) pontjában, az 1. számú melléklet 2., 3. és 32. pontjaiban, a 2. számú melléklet 1-4. és 6. pontjaiban, a 3. számú melléklet felvezető szövegében, továbbá az 1., 3-4. pontjaiban, a 4. számú melléklet 5., 6. és 17. pontjaiban, az 5. számú melléklet pontjaiban, valamint a 6. számú melléklet 3. pontjában a hivatásos és szerződéses szövegrész helyébe a hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos szöveg, c) 9. (2) bekezdésében, a 10. -ban, a 19. (1) bekezdésében, a 4. számú melléklet 2. pontjában a hivatásos, szerződéses szövegrész helyébe a hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos szöveg, d) 32. c) pontjában a hivatásos állományú katonák szövegrész helyébe a személyi állomány szöveg, e) 33. (1) bekezdés a) pontjában és a 33. (2) bekezdésben a hivatásos és szerződéses katonák, valamint közalkalmazottak szövegrész helyébe a személyi állomány szöveg, f) 33. (2) bekezdésben a jogosultak szövegrész helyébe a jogosult szöveg, g) 33. (4) bekezdésben és az 1. számú melléklet 15. pontjában a szerződéses szövegrész helyébe a szerződéses és önkéntes tartalékos szöveg, h) 1. számú melléklet 2. pontjában Az első beosztásba helyezés szövegrész helyébe Az első beosztásba helyezés, valamint a tényleges szolgálatteljesítésre történő behívás szöveg i) 1. számú melléklet 31. pontjában a szerződéses legénységi szövegrész helyébe a szerződéses legénységi és önkéntes tartalékos katonai szöveg lép. (3) február 1-jén a hatályát veszti a (2) és e bekezdés, valamint a ok. 6. Az R. 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A szerződéses, valamint a tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona az étkezéstérítésre kötelezett kivételével választása szerint jogosult a) a munkában töltött napokon a napi egyszeri természetben, térítésmentesen biztosított, az I. számú élelmezési norma részértékének megfelelő ebédre, vagy

4 b) az étkezési utalvánnyal való ellátásról szóló honvédelmi miniszteri rendeletben meghatározott értékű étkezési utalványra. Azoknál a honvédelmi szervezeteknél, ahol az üzemi étkeztetés feltételei nem biztosítottak, a szerződéses és a tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona részére étkezési utalványt kell kiadni. (2) A szerződéses és a tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona természetbeni, térítésmentes ebédétkeztetésben csak egy jogcímen részesülhet. Azok a szerződéses és a tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katonák, akik munkakörükből adódóan kedvezményes térítési díj megfizetése mellett étkezéstérítésre kötelezettek, étkezési utalvány választására a 6. (4) bekezdésében meghatározott kivétellel nem jogosultak. (3) A szerződéses és a tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona nyilatkozatot tesz az általa választott ellátási formáról. A választott ellátási formára vonatkozó nyilatkozatot évente egy alkalommal, legkésőbb a tárgyévet megelőző év december hónapjának 15. napjáig - továbbá az állományba vételkor, vagy az önkéntes tartalékos katona tényleges szolgálatteljesítésre történő behívásakor - kell megtennie. A nyilatkozat év közben a szerződéses és a tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona kezdeményezésére a) más beosztásba történő áthelyezéskor, b) a várhatóan három hónapot meghaladó vezénylés esetén, c) a várhatóan 28 napot meghaladó egészségügyi szabadság esetén módosítható. (4) A nyilatkozat módosítását a szerződéses és a tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona a személyügyi parancs (határozat) kézhezvételét követően kérheti az állományilletékes személyügyi szervnél. A (3) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott esetek időtartamának lejártát követő 30 napon belül a szerződéses és a tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona ismételten módosíthatja nyilatkozatát a részére előnyösebb ellátási formára. Az általa választott új ellátási forma szerinti ellátásra a módosítást tartalmazó parancs megjelenését követő hónap első napjától jogosult. (5) Az a szerződéses katona, aki a (3) bekezdés szerinti, következő évre vonatkozó nyilatkozatot határidőn belül, önhibáján kívül nem tette meg, azt az akadályoztatás elhárulását követő 15 napon belül pótolhatja. A nyilatkoztatást a HM és MH szervezetek személyügyi szervei hajtják végre. (6) A nyilatkozat megtételének hiányában a szerződéses és a tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona részére az étkezéstérítésre kötelezett kivételével étkezési utalványt kell biztosítani. (7) Az érintett honvédelmi szervezet személyügyi főnöke elkészíti a napi egyszeri természetbeni, térítésmentes ebédet választó szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos állomány névsorát, amelyet parancsban (határozatban) kell rögzíteni. Az R. 21. (1) bekezdésének j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 7. [A személyi állomány élelmezési feljavítási normára jogosult:] j) a szerződéses katonák alapozó kiképzésének és az önkéntes tartalékos katonák alapfelkészítésének befejező napjain; (1) Az R. 1. számú melléklet 1. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 8.

5 1. A hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katonák a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény 52. (1)-(3) bekezdése alapján történt vezénylés idejére (a külföldre vezénylés kivételével), ha a hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona vezénylés szerinti szolgálati helye az eredeti szolgálati hellyel és az állandó lakhellyel nem esik egybe, a szolgálatteljesítés napjain. Nem jár a természetbeni élelmezési ellátás a rendes, pót, tanulmányi és rendkívüli szabadság, valamint a fogvatartás idejére, továbbá ha a vezényeltek nem a családjuktól külön élők, vagy a vezénylés szerinti szolgálati helyükről (helyőrségből) naponta hazautaznak. (2) Az R. 1. számú melléklet 20. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 20. Az egyszeri alapfelkészítésre és az évenkénti felkészítésre behívott önkéntes tartalékos állomány a kiképzés napjain. A természetbeni élelmezési ellátást élelmiszer-utalvánnyal megváltani nem lehet. 9. Az R. 4. számú melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A hivatásos és szerződéses katonák a terepen levezetésre kerülő alap- és szakalapozó kiképzés, átképzés, szaktanfolyam időtartama alatt, valamint az alapfelkészítésre és éves felkészítésre behívott önkéntes tartalékos katonák a terepen levezetésre kerülő foglalkozások időtartama alatt. Budapest, december - n. Dr. Szekeres Imre

T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete

T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 11. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 11. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 11. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. február 14., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 10/2014. (II. 14.) HM utasítás a kormányzati szolgálati jogviszonyban állók cafetéria-juttatásáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 15., csütörtök Tartalomjegyzék 308/2013. (VIII. 15.) Korm. rendelet A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar Bosnyák tér közötti

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2012. szeptember 14. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2012. szeptember 14. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2012. szeptember 14. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 14/2012. (VII. 30.) HM rendelet 15/2012. (VII. 30.) HM rendelet 16/2012.

Részletesebben

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról Tájékoztató egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról I. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2013. január 01. és december 31. közötti időszakra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A polgármester cafetéria-juttatása éves keretösszegének megállapítása Előadó dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

3/2002. (I. 25.) HM rendelet. a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról

3/2002. (I. 25.) HM rendelet. a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról 3/2002. (I. 25.) HM rendelet a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek 105. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 28/2010. (XII. 31.) BM utasítás a Belügyminisztérium

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 233/2010. (IX. 21.) KE határozat 234/2010. (IX. 21.) KE határozat Vezérõrnagy

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján, a köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos kérdések rendezésére jelen szabályzatot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3087 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. március 20., péntek XII. évfolyam, 2009/11. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A honvédelmi miniszter utasításai

Részletesebben

6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás. a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról

6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás. a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról 6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról Szám: 6/2013. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 174. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 3., csütörtök. Tartalomjegyzék. 273/2009. (XII. 3.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 174. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 3., csütörtök. Tartalomjegyzék. 273/2009. (XII. 3.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 174. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 3., csütörtök Tartalomjegyzék 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 274/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 275/2009. (XII. 3.) Korm.

Részletesebben

- valamint rendelkezésre állási díjat éves szinten, az igénybevételtől függetlenül.

- valamint rendelkezésre állási díjat éves szinten, az igénybevételtől függetlenül. Jelentkezz Önkéntes Műveleti Tartalékos katonának! Ha szereted a kihívásokat, akkor jelentkezz a Magyar Honvédség Önkéntes Műveleti Tartalékos állományába! Az igénybevételekre, kiképzésekre a tanulmányaid

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. január 13. Jogszabályok. 2011. évi CLXXVII.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. január 13. Jogszabályok. 2011. évi CLXXVII. CXXXIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. január 13. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2011. évi CLXXVII. törvény 2011. évi CXCII. törvény 290/2011. (XII. 22.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 114. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 114. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök 114. szám Tartalomjegyzék 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 238/2012. (VIII. 30.) Korm.

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Melléklet az előterjesztéshez 2007. évi... törvény a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi CV. törvény módosításáról, valamint a rehabilitációs járadékkal

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 49/F. a, a személyi jövedelemadóról szóló

Részletesebben

A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 185. szám 25789 A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

Részletesebben

1/2015. (II. 16.) ORFK

1/2015. (II. 16.) ORFK 606 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 8. szám Az országos rendőrfőkapitány 1/2015. (II. 16.) ORFK utasítása az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2015.

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

II. FEJEZET AZ ILLETMÉNYRE ÉS AZ ILLETMÉNYJELLEGŰ JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

II. FEJEZET AZ ILLETMÉNYRE ÉS AZ ILLETMÉNYJELLEGŰ JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 7600 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám A belügyminiszter 33/2015. (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 21., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi XCVII. törvény A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. május 28., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 16/2013. (V. 28.) BM utasítás a belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 31. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 31. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. június 25., csütörtök Tartalomjegyzék I. Utasítások 19/2015. (VI. 25.) MvM utasítás a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával

Részletesebben

II. FEJEZET A FENNTARTÓI TESTÜLET ÉS HIVATALA MÛKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI

II. FEJEZET A FENNTARTÓI TESTÜLET ÉS HIVATALA MÛKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 41268 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám A Kormány 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

2011. évi CLXVII. törvény

2011. évi CLXVII. törvény A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 1. Általános rendelkezések 1. E törvény alkalmazásában

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2013/4. szám Budapest, 2013. február 19. Szám: 8005/2013. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 4/2013. (II. 15.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben