A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET számú példány A honvédelmi miniszter.../2005 (HK ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi feladat-végrehajtásra létrehozott katonai szervezet állománya által, a béketámogató műveletek keretében teljesített külföldi szolgálat ellátása során felmerült fegyelmi kérdésekkel kapcsolatos különös szabályokról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) a (2) bekezdés a) pontjának ad) alpontjában és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Honvédség külföldi feladat-végrehajtásra létrehozott katonai szervezet állománya által, a béketámogató műveletek keretében teljesített külföldi szolgálat ellátása során felmerült fegyelmi kérdésekkel kapcsolatos különös szabályokról a következőket rendelem el: I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a HM közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire, illetőleg ezen szervezetek állományába tartozó, a béketámogató műveletek keretében külföldi szolgálatot teljesítő hivatásos, illetve szerződéses katonákra, valamint az önkéntes jelentkezés alapján tartalékos katonai szolgálatot teljesítőkre (a továbbiakban együtt: Kiküldött). (2) E rendelet alkalmazásában: a) külföldi feladat-végrehajtásra létrehozott katonai szervezet: az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján vagy a Magyar Honvédség külföldi feladat-végrehajtásra tervezett ideiglenes katonai szervezetei megalakításával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 44/2005. (HK 10.) HM utasítás rendelkezései alapján létrehozott katonai szervezet b) béketámogató művelet: a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség tartós vagy ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő, valamint külföldi tanulmányokat folytató tagjai ellátásáról szóló 28/2004. (XI. 8.) HM rendelet 3. d) pontja szerinti művelet. c) fegyelemsértés: a Hjt (1) bekezdése szerinti kötelességszegés ideértve a Hjt szerint a fegyelmi eljárás szabályai szerint elbírálandó cselekmény -, amelyet a Kiküldött a külföldi szolgálat teljesítése során követett el. d) külföldi szolgálati elöljáró: az adott béketámogató műveletre illetve az abban való magyar részvételre vonatkozó két- vagy többoldalú megállapodásban meghatározott, a művelet irányításért felelős személy.

2 2 (3) A Magyar Honvédség külföldi feladat-végrehajtásra létrehozott katonai szervezet állománya által, a béketámogató műveletek keretében teljesített külföldi szolgálat ellátása során indult fegyelmi eljárásban a fegyelmi jogkör az alábbiak szerint oszlik meg: a) fegyelmi eljárás elrendelése, kisebb tárgyi súlyú és jelentőségű fegyelemsértés esetén az eljárás lefolytatása, rendfokozatot vagy a szolgálati viszonyt nem érintő fenyítés kiszabása valamint a hazarendelésre és a Hjt (1) bekezdés f)-h) pontjai szerint fenyítés kiszabására vonatkozó döntési javaslat előterjesztése vonatkozásában a külföldi feladatvégrehajtásra megalakult katonai szervezet létrehozásáról szóló miniszteri határozatban meghatározott állományilletékes parancsnok, vezető b) az a) pont szerinti katonai szervezet parancsnokának hatáskörét meghaladó jogkörök (az eljárás lefolytatása, ha rendfokozatot vagy szolgálati viszonyt érintő fenyítésnek lehet helye; a döntés a hazarendelésről) valamint az a) pont szerinti parancsnok fegyelmi határozata ellen benyújtott jogorvoslat vonatkozásában az MH azon felső-, illetve középszintű vezető szervének parancsnoka, vezetője, amelynek szolgálati alárendeltségében a külföldi feladatvégrehajtásra létrehozott katonai szervezet tartozik vagy melynek bázisán megalakításra került. II. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 2. (1) A Magyar Honvédség külföldi feladat-végrehajtásra létrehozott katonai szervezet állománya által, a béketámogató műveletek keretében teljesített külföldi szolgálat ellátása során elkövetett fegyelemsértéseket a Hjt. XII. fejezetében foglalt rendelkezések figyelembe vételével, a jelen rendeletben foglalt eltérő szabályok megfelelő alkalmazásával kell elbírálni. A jelen rendeletben nem érintett kérdésekben a Hjt. vonatkozó rendelkezései az irányadók. (2) A külföldi szolgálat teljesítése alatt a Kiküldött törekedjen szolgálati kötelezettségeit úgy teljesíteni, hogy ezzel hozzájáruljon a magyar katonák kedvező külföldi megítéléséhez, a parancsnokok pedig tegyenek meg minden szükséges intézkedést a katonai fegyelem maradéktalan fenntartására. (3) A (2) bekezdésben foglaltak érvényesítése során a hazai jogszabályok különösen a jogállást, a katonai szolgálati viszonyt, és a szolgálatteljesítés egyéb vonatkozásait szabályozó jogszabályok, illetve a vonatkozó nemzetközi megállapodásoknak a külföldi szolgálat ellátására vonatkozó rendelkezéseit, a fogadó országnak a külföldi fegyveres erők tagjaira is vonatkozó szabályait, az adott nemzetközi missziót működtető nemzetközi szervezet által kiadott Egységes Műveleti Szabályok (Standard Operation Procedures SOP) előírásait, valamint a Munkaköri leírásokban foglaltakat egyaránt alkalmazni kell.( 3. (1) A külföldi szolgálat idejének lejárta a külföldi szolgálat teljesítése során elkövetett fegyelemsértés miatti indult eljárás lefolytatását nem akadályozza. Ebben az esetben a fegyelemsértő Kiküldöttel szemben a fegyelmi eljárás tovább folytatására a külföldi szolgálatteljesítés utáni állományilletékes parancsnoka jogosult. Az eljárás folytathatósága érdekében az eljárást elrendelő parancsnok az eljárást felfüggeszti, és haladéktalanul intézkedik az eljárás iratainak az illetékes parancsnokhoz történő megküldésére. (2) A külföldi szolgálat idejének lejárta miatt felfüggesztett eljárás folytatását a Kiküldött külföldi szolgálatteljesítése utáni állományilletékes parancsnoka az eljárás iratainak megérkezésétől számított 8 napon belül rendeli el. A felfüggesztés után belföldön lefolytatott eljárásra a Hjt. szabályai az irányadók. (3) A külföldi szolgálat-teljesítés során elkövetett fegyelemsértés miatt a Kiküldött külföldi szolgálatteljesítése utáni állományilletékes parancsnoka a Hjt (2) és (3) bekezdéseiben foglalt elévülési határidőn belül az 1. (3) bekezdés a) pontja szerinti parancsnok a Hjt.

3 (2) bekezdése alapján tett írásbeli jelentése alapján - indíthat fegyelmi eljárást, és azt a Hjt. szabályai szerint folytatja le. (4) A Kiküldött külföldi szolgálatteljesítése utáni állományilletékes parancsnoka a külföldi szolgálati helyhez kötődő vizsgálatok lefolytatása érdekében az eljárás egyidejű felfüggesztése mellett megkeresi az 1. (3) bekezdés a) pont szerinti parancsnokot. 4. (1) Amennyiben a külföldi szolgálat teljesítése során a Kiküldöttel szemben a külföldi szolgálati elöljáró kezdeményez fegyelmi felelősségre vonást, a fegyelmi jogkör gyakorlására jogosult parancsnok köteles ezt figyelembe venni, és az ügyet érdemben megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről az eljárást kezdeményező külföldi szolgálati elöljárót megfelelően tájékoztatni kell. (2) Amennyiben a külföldi szolgálati elöljáró a Kiküldött hazarendelésére tesz javaslatot, a fegyelmi jogkört gyakorló parancsnok a döntése meghozatalakor, illetve a fenyítés kiszabásakor a köteles erre különös tekintettel lenni. Amennyiben a külföldi szolgálati elöljáró ezen javaslata a fegyelmi jogkört gyakorló parancsnokot döntése meghozatalában a vonatkozó nemzetközi előírások alapján egyébként nem köti, a javaslattól eltérő döntését kellő részletességgel köteles megindokolni, és azt köteles a külföldi szolgálati elöljárónak is továbbítani. 5. A Hjt ában meghatározott személyes szabadságot korlátozó intézkedések során a Kiküldöttel szemben külföldi katonai rendész (rendőr) vagy hasonló jogállású személy - a rá vonatkozó nemzetközi szerződés, illetve SOP szerinti hatáskörében - is eljárhat. A külföldi katonai rendész (rendőr) vagy hasonló jogállású személy által készített jelentést a fegyelmi vizsgálat során bizonyítékként kell figyelembe venni. 6. (1) E Rendelet szerint elbírálandó fegyelemsértések esetén az 1. (3) bekezdés a) pontja szerinti parancsnok által csak a Hjt (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt fegyelmi fenyítések szabhatók ki. (2) E Rendelet alkalmazása során kiszabott pénzbírság vonatkozásában a Hjt (2) bekezdésében foglalt rendelkezések irányadók. 7. (1) Jelen rendeletben megjelölt határidőket a vonatkozó ügyiratok hivatalos kézhezvételétől kell számítani. A kézhez vételt az eljárási cselekmény alapjául szolgáló ügyiraton kell feltüntetni. Az átvétel tényét, helyét és idejét a kézbesítő az elrendelő határozat irattári példányán tünteti fel, amelyet az eljárás alá vont Kiküldött az aláírásával igazol. (2) A kézbesítést a lehető legrövidebb időn belül, de oly módon kell megkísérelni, hogy az eljárás alá vont Kiküldöttnek szolgálati feladatellátására, illetve egyéb okból történő távollétére tekintettel módja legyen a határozat személyes átvételére. (3) Amennyiben az eljárás alá vont Kiküldött az elrendelő határozat átvételét megtagadja, a határozatot kézbesítettnek kell tekinteni. Az átvétel megtagadásának helyét és idejét a kézbesítő az elrendelő határozat irattári példányán tünteti fel, és a megtagadás tényét saját aláírásával igazolja. III. Fejezet A FEGYELMI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI 8. A fegyelmi eljárást a 1. (3) bekezdés a) pontjában megjelölt parancsnok a tudomásszerzéstől számított 3 napon belül, határozattal rendeli el. 9. (1) Kisebb tárgyi súlyú és jelentőségű fegyelemsértés esetén a fegyelmi eljárást a külföldi szolgálati helyen, a Kiküldött hazarendelésének mellőzésével az 1. (3) bekezdés a) pontja szerinti fegyelmi jogkört gyakorló parancsnok folytatja le. (2) A külföldi szolgálati helyen lefolytatott fegyelmi vizsgálatot annak elrendelésétől számított 14 napon belül be kell fejezni. Indokolt esetben e határidőt a fegyelmi jogkör

4 4 gyakorlója egy alkalommal - legfeljebb 7 nappal - meghosszabbíthatja. A vizsgáló a keletkezett iratokat és az összefoglaló jelentését a vizsgálat befejezését követően 2 napon belül átadja a fegyelmi jogkört gyakorló parancsnoknak. 10. (1) A fegyelmi eljárás külföldön történő lefolytatása esetén az eljárás a Hjt (2) bekezdés b) pontja alapján csak abban az esetben függeszthető fel, ha a Kiküldött az elbírálás helyén kívüli, más országban tartózkodik. (2) Amennyiben az ügy elbírálásához olyan személy meghallgatása szükséges, aki már nincs a műveleti területen, ezen személy nyilatkozatának beszerzése érdekében parancsnokát kell megkeresni. A nyilatkozat beérkezéséig az eljárást fel kell függeszteni. (3) A fegyelmi eljárás külföldön történő lefolytatása esetén a Hjt (2) bekezdés szerinti kiegészítő eljárás időtartama a 7 napot nem haladhatja meg. (4) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti kiegészítő eljárás lefolytatására nincs szükség, a Hjt (3) bekezdés szerinti parancsnoki meghallgatást az ott megjelölt határidőn belüli időpontra kell kitűzni, olymódon, hogy szolgálati feladatukra is tekintettel az eljárás alá vont Kiküldött, annak képviselője, illetve a vizsgáló meghallgatáson való jelenléte lehetséges legyen. 11. (1) A személyes meghallgatást követően az 1. (3) bekezdés a) pont szerint fegyelmi jogkört gyakorló parancsnok a Hjt megfelelő alkalmazásával - 3 napon belül bírálja el a fegyelmi ügyet. (2) Amennyiben a külföldi szolgálati helyen lefolytatatott fegyelmi vizsgálat során megállapítást nyer, hogy a fegyelemsértés miatt a rendfokozatot vagy a szolgálati viszonyt érintő fenyítésnek lehet helye, az 1. (3) bekezdés a) pontja szerinti parancsnok köteles haladéktalanul jelenteni 1. (3) bekezdés b) pont szerint parancsnoknak, aki a jelentés megérkezésétől számított 24 órán belül elrendeli a Kiküldött hazarendelését, illetve - a helyszínhez kötődő további szükséges vizsgálatokat követően az eljárás belföldön történő folytatását. 12. (1) Ha az 1. (3) bekezdés a) pont szerint szerinti parancsnok a fegyelmi eljárás elrendelésekor úgy ítéli meg, hogy az eljárás alapjául szolgáló ügyben jelentősebb fegyelemsértés történt és rendfokozatot vagy szolgálati viszonyt érintő fenyítésnek lehet helye, vagy a külföldi szolgálati elöljáró a Kiküldött hazarendelésére tesz javaslatot úgy ezt haladéktalanul - telefaxon megküldött ügyiratban - jelenti az 1. (3) bekezdés b) pont szerint parancsnoknak. A jelentéssel egyidejűleg az 1.. (3) bekezdés a) pontja szerinti parancsnok indokolt javaslatot tesz az eljárás alá vont Kiküldött hazarendelésére. (2) Az 1.. (3) bekezdés b) pontja szerinti parancsnok a jelentés megérkezésétől számított 24 órán belül dönt az eljárás alá vont Kiküldött hazarendelésének szükségességéről, illetve hazarendelés esetén - a helyszínhez kötődő szükséges vizsgálatokat követően az eljárás belföldön történő lefolytatásáról. (3) Az 1.. (3) bekezdés b) pontja szerinti parancsnok figyelemmel a külföldi szolgálati elöljáró hazarendelésére vonatkozó kezdeményezésére köteles az eljárás alá vont Kiküldöttet hazarendelni, amennyiben az eljárás alapjául szolgáló ügy súlyossága miatt a Kiküldött külföldi szolgálatának folytatása a fegyelmi színvonal fenntartását veszélyeztetné, vagy a Magyar Honvédség külföldi megítélését súlyosan hátrányosan érintené. (4) A 11. (2) és 12. (2) bekezdések szerinti hazarendelése esetén a fegyelmi eljárást belföldön, a Hjt. általános szabályai szerint, az ott megjelölt határidőkkel kell lefolytatni.

5 5 IV. Fejezet JOGORVOSLATOK 13. (1) A 1. (3) bekezdés a) pontja szerinti parancsnok által a fegyelmi ügyben hozott érdemi határozat ellen a Kiküldött - illetve az ő belegyezésével a képviselője a határozat kihirdetését követő 8 napon belül élhet fellebbezéssel a 1. (3) bekezdés b) pontja szerinti parancsnokhoz. A fellebbezést a fenyítést kiszabó, az 1. (3) bekezdés a) pont szerinti parancsnokhoz kell benyújtani, aki a kézhezvételtől számítva 24 órán belül telefaxon továbbítja az 1. (3) bekezdés b) pont szerinti parancsnoknak. (2) A fegyelmi ügyben másodfokon eljáró, az 1. (3) bekezdés b) pontja szerinti parancsnok a fellebbezés kézhez vételétől számított 5 napon belül hozza meg a Hjt (1) bekezdés szerinti döntését. V. Fejezet A FEGYELMI BÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSA 14. (1) A 1. (3) bekezdés a) pontja szerinti parancsnok által kiszabott fenyítés végrehajtását a határozat jogerőre emelkedésétől számított 14 napon belül meg kell kezdeni. (2) Amennyiben a jogerős fegyelmi határozatban fegyelmi fenyítésként pénzbírságot szabtak ki, azt forintban kell meghatározni, és intézkedni kell a megjelölt összegnek a Kiküldött hazai illetményéből a fegyelmi határozat jogerőre emelkedését követő hónapban illetve ha a levonás a pénzbírság teljes összegére nem volt végrehajtható azt a következő hónapokban történő levonására.. (3) A jogerős fegyelmi határozatot hozó parancsnok (vezető) az érintett Kiküldött kérelmére a pénzbírság levonására irányuló intézkedésével egyidejűleg engedélyezheti, hogy a kiszabott pénzbírság levonása részletekben történjen. 15. (1) Amennyiben a Kiküldöttet figyelemmel a külföldi szolgálati elöljárónak a 4. (2) bekezdés szerint javaslatára is a 11. (2) és 12. (2) bekezdések szerint hazarendelik az 1. (3) b) pont szerinti parancsnok haladéktalanul intézkedik az érintett Kiküldöttnek az adott külföldi szolgálatra felkészített tartalékállományból való haladéktalan pótlására. (2) Fegyelemi okból történt hazarendelés esetén a Kiküldött külföldi vezénylését és devizaellátmányának folyósítását a külföldi szolgálati feladatok alóli mentesítés elrendelése napjától kell megszüntetni. (3) Amennyiben a hazarendelt Kiküldött felelősségét az ellene indított eljárásban jogerősen megállapítják, vele szemben a Hjt (2) bekezdésének, illetve a 263. (1) bekezdésének előírásait alkalmazni kell. (4) A fegyelmi okból hazarendelt, fegyelmi eljárásban jogerősen elmarasztalt Kiküldött hazautaztatásának, illetve az őt váltó személy kiutaztatási költségeinek részben vagy egészben történő megfizetéséről a Hjt és a hatályos HM rendeletek alapján lefolytatott káreljárásban hozott jogerős határozatban kell rendelkezni. 16. (1) Akire külföldi szolgálat-teljesítése alatt elkövetett fegyelemsértés miatt rendfokozatot vagy szolgálati viszonyt érintő fenyítést jogerősen szabtak ki a felelősségének megállapítását követő 3 éven belül külföldi szolgálatra benyújtott pályázatának elbírálásánál ezt figyelembe kell venni oly módon, hogy valamennyi benyújtott pályázatot előrébb kell sorolni. (2) A (1) bekezdésben foglalt rendelkezést kell alkalmazni, akit 3 éven belül külföldi szolgálat-teljesítése alatt elkövetett kisebb súlyú fegyelemsértés miatt háromszor jogerősen elmarasztaltak. A pályázat hátrányos elbírálására vonatkozó 3 éves határidő az utolsó, külföldi szolgálat-teljesítése alatt elkövetett kisebb súlyú fegyelemsértés miatt jogerősen kiszabott fegyelmi büntetés megállapításától kell számítani.

6 6 17. Amennyiben a hazarendelt Kiküldött felelőssége az ellene indított és a 12. (4) bekezdése szerint belföldön lefolytatott fegyelmi eljárásban jogerősen nem nyer megállapítást, úgy a Kiküldöttnek lehetőséget kell biztosítani, hogy ugyanabban vagy az azzal azonos a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség tartós vagy ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő, valamint külföldi tanulmányokat folytató tagjai ellátásáról szóló 28/2004. (XI. 8.) HM rendelet 37. szerinti - veszélyességi kategóriába tartozó, más béketámogató műveletben a hazarendelést megelőző beosztással azonos beosztásban, a soron következő váltásban külföldi szolgálatot láthasson el. 18. (1) Az 1. (3) bekezdés a) pontja szerinti parancsnok a külföldi feladat-végrehajtásra létrehozott katonai szervezet fegyelmi helyzetéről minden évben kétszer június 30-ig és december 31-ig jelentést terjeszt fel az 1. (3) bekezdés b) pontja szerinti parancsnoknak. (2) Az 1. (3) bekezdés b) pontja szerinti parancsnok az (1) bekezdés szerinti jelentést, kiegészítve a saját fegyelmi jogkörében foganatosított intézkedésekkel, mint - az adott kontingens fegyelmi helyzetére, az adott időszakra vonatkozó - összefoglaló jelentést minden év július 31-ig illetve január 31-ig továbbítja a HM Jogi és Információvédelmi Főosztálynak. (3) Amennyiben megállapítást nyer különös tekintettel a (2) bekezdés szerinti összefoglaló jelentésre illetve a külföldi feladat-végrehajtásra létrehozott katonai szervezet ellenőrzéseinek megállapításaira hogy a fegyelmi jogkört gyakorló parancsnok jogellenesen mellőzte a fegyelmi eljárás elrendelését, lefolytatását, az elkövető vétkességének megállapítását, a fenyítés kiszabását vagy a kiküldött hazarendelését, annak kezdeményezését vagy egyéb eljárási határidőt mulasztott, úgy ellene a Hjt. rendelkezései alapján hatáskörrel rendelkező fegyelmi jogkört gyakorló parancsnok köteles fegyelmi eljárást indítani. VI. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 19. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A jelen rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő fegyelmi ügyekben az eljárás megindulásakor hatályos szabályok alapján kell eljárni. (2) A jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a külföldi szolgálatba vezényeltekkel kapcsolatos személyügyi feladatokról és jogállásuk egyes kérdéseiről szóló 26/2002. (IV. 12.) HM rendelet ai hatályukat vesztik. 20. A jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet 38. -a az alábbi új (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre módosul: (2) Nem adományozható Békefenntartásért Szolgálati Jel annak a Kiküldöttnek, akit külföldi szolgálat-teljesítése alatt elkövetett súlyos fegyelemsértés miatt jogerősen elmarasztaltak.. Budapest, január -n Készült: 4 példányban Egy példány: 7 lap Itsz.:0503 Készítette: Dr. Gondán Andrea ( /21-889) Kapják: 1.Levéltár 2.Irattár 3-4. MEH (Magyar Közlönyben való kihirdetésre) Juhász Ferenc

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete az étkezési utalvánnyal való ellátásról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter 19/2006. (HK.) utasítása a 2006. évi országgyűlési képviselői választásokon való részvétellel (szavazással) kapcsolatos feladatokról A honvédelemről

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter../2006. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái valamint az önkéntes jelentkezés alapján

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT

Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Fonyód 2014 1 A szabályzat illetékessége és hatásköre Illetékesség: A MAPOSZ illetékes a MAPOSZ tagjai, A MAPOSZ által üzemeltetett

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény 2012. évi... törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról (Kivonat - az elektronikus adat hozzáférhetetlenné

Részletesebben

OptiJus Opten Kft. 1. 2010. évi XCV. törvény. A 2010.12.1. és 2011.12.31. között hatályos szöveg

OptiJus Opten Kft. 1. 2010. évi XCV. törvény. A 2010.12.1. és 2011.12.31. között hatályos szöveg OptiJus Opten Kft. 1. 2010. évi XCV. törvény 2010. évi XCV. törvény a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati

Részletesebben

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel.

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete -Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet- 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255, www.htbkszfvar.hu, email: htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

/2013. (..) Korm. rendelet. egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

/2013. (..) Korm. rendelet. egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 /2013. (..) Korm. rendelet egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1., valamint a 6. és 8. tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

Részletesebben

2009. évi... törvény. a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról

2009. évi... törvény. a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról TERVEZET 2009. 09. 10. 2009. évi... törvény a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról 1. A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses

Részletesebben

30/2013. (VI. 28.) BM rendelet. a rendőrség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról. 1. A katonai nyomozó hatóságok

30/2013. (VI. 28.) BM rendelet. a rendőrség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról. 1. A katonai nyomozó hatóságok 30/2013. (VI. 28.) BM rendelet a rendőrség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. (4) bekezdés b) pontjában kapott

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete Tervezet! A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2011. október 28. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2011. október 28. Jogszabályok CXXXVIII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2011. október 28. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 11/2011. (X. 5.) HM rendelet 12/2011. (X. 5.) HM rendelet 39/2011. (X. 14.)

Részletesebben

HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 24.. (4) bekezdésében, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

- valamint rendelkezésre állási díjat éves szinten, az igénybevételtől függetlenül.

- valamint rendelkezésre állási díjat éves szinten, az igénybevételtől függetlenül. Jelentkezz Önkéntes Műveleti Tartalékos katonának! Ha szereted a kihívásokat, akkor jelentkezz a Magyar Honvédség Önkéntes Műveleti Tartalékos állományába! Az igénybevételekre, kiképzésekre a tanulmányaid

Részletesebben

A NAPSÁRKÁNYOK KAJAK-KENU ÉS SÁRKÁNYHAJÓ KLUB FEGYELMI SZABÁLYZATA. A fegyelmi szabályzat hatálya

A NAPSÁRKÁNYOK KAJAK-KENU ÉS SÁRKÁNYHAJÓ KLUB FEGYELMI SZABÁLYZATA. A fegyelmi szabályzat hatálya A NAPSÁRKÁNYOK KAJAK-KENU ÉS SÁRKÁNYHAJÓ KLUB FEGYELMI SZABÁLYZATA A fegyelmi szabályzat hatálya 1. (1) E szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub (a továbbiakban:

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete 1 TERVEZET! A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete egyes miniszteri rendeleteknek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény

Részletesebben

2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl

2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl . oldal, összesen: 6 2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl Az Országgyûlés a gépjármûvezetõk önkéntes jogkövetõ magatartásának erõsítése, a közúti közlekedés biztonságának

Részletesebben

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Fegyelmi Szabályzat hatálya alá a Szegvári Horgász,Víz- és Egyesület tagjai tartoznak.

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Fegyelmi Szabályzat hatálya alá a Szegvári Horgász,Víz- és Egyesület tagjai tartoznak. FEGYELMI SZABÁLYZAT A Fegyelmi Szabályzat hatálya alá a Szegvári Horgász,Víz- és Egyesület tagjai tartoznak. Környezetvédelmi A horgászok jogait, kötelességeit és magatartását meghatározzák: - a halászatra

Részletesebben

A VILLÁM POSTAGALAMB SPORTKLUB FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZATA

A VILLÁM POSTAGALAMB SPORTKLUB FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZATA A VILLÁM POSTAGALAMB SPORTKLUB FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. fejezet Bevezető rész 1. A Szabályzat hatálya 2. A Szabályzat és a belső szabályzatok összefüggése II. fejezet III.

Részletesebben

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA 100. (1) A mentesítés folytán - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az elítélt mentesül az elítéléshez fűződő hátrányos

Részletesebben

T E R V E Z E T. A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM. r e n d e l e t e

T E R V E Z E T. A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM. r e n d e l e t e T E R V E Z E T A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM r e n d e l e t e a honvéd tisztjelölt jogállással összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények

Részletesebben

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről HONVÉDELMI MINIS ZTÉRIUM KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HIVATAL Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről A Magyar Közlöny 2010. évi 201. számában

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, AMELY LÉTREJÖTT FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG KÖZÖTT - 2013 - EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról Az Országos Bíróság Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

A HALLGATÓK FEGYELMI, KÁRTÉRÍTÉSI ÉS JOGORVOSLATI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 1

A HALLGATÓK FEGYELMI, KÁRTÉRÍTÉSI ÉS JOGORVOSLATI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 22.sz. melléklet az 1164/115. ZMNE számhoz.sz. példány A HALLGATÓK FEGYELMI, KÁRTÉRÍTÉSI ÉS JOGORVOSLATI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító

Részletesebben

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA

SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 01. 04. 1. SPORTFEGYELMI SZABÁLYZAT A Sportfegyelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik, illetve alkalmazni kell: a Magyar MMA Prémium Liga (továbbiakban:

Részletesebben

A Magyar Búvár Szakszövetség Fegyelmi Szabályzata

A Magyar Búvár Szakszövetség Fegyelmi Szabályzata A Magyar Búvár Szakszövetség Fegyelmi Szabályzata 1.. Ezen szabályzatot kell alapul venni, illetőleg alkalmazni: a) a sportegyesületek tagjaira, továbbá mindazokra, akik tagságtól függetlenül sportszervezet

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Alapító okiratok A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság alapító okirata (a módosításokkal

Részletesebben

Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség. Fegyelmi szabályzat. Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E9/2014 számú határozatával

Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség. Fegyelmi szabályzat. Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E9/2014 számú határozatával Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség Fegyelmi szabályzat Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E9/2014 számú határozatával TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 1 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 1 3. ALAPFOGALMAK...

Részletesebben

A Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezredparancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezredparancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MAGYAR HONVÉDSÉG 43. NAGYSÁNDOR JÓZSEF HÍRADÓ ÉS VEZETÉSTÁMOGATÓ EZRED A Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezredparancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a Magyar Honvédség Magyarországi

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Egészséges és biztonságos munkavégzés

Egészséges és biztonságos munkavégzés A belügyminiszter által irányított rendvédelmi szervek feladatai és tevékenysége az Egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában a munkavédelem és a közegészségügy-járványügy keretein

Részletesebben

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról Tájékoztató egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról I. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2013. január 01. és december 31. közötti időszakra

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

T A R T A L O M. Jog sza bá lyok

T A R T A L O M. Jog sza bá lyok CXXXVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2010. no vem ber 4. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 2010. évi XCI II. tör vény A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon

Részletesebben

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése 1 Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése I. Az eljárás megindítása előtti kötelezettségek: (közvetlen támogatási szerződéshez kapcsolódó

Részletesebben

Jogorvoslati rendszer

Jogorvoslati rendszer Jogorvoslati rendszer Jogorvoslati eszközök: kifogás fellebbezés bírósági felülvizsgálati kérelem alkotmányjogi panasz Az országgyűlési képviselők választásában eljáró választási bizottságok: Szavazatszámláló

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére A Honvéd Vezérkar Főnöke a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 22/2012. (XI. 13.) HM rendelet A honvédségi jármûvek fenntartásáról szóló 18/2009.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2011. szeptember 1. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2011. szeptember 1. Jogszabályok CXXXVIII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2011. szeptember 1. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 158/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet 159/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1..

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1.. Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2013. augusztus 2.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2013. augusztus 2. CXL. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2013. augusztus 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2013. évi XCVII. törvény 267/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 4/2013. (VI. 21.)

Részletesebben

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI szernek az alkalmazására került sor; úgy az eljárási szabályok közül a súlyosítási tilalomra vonatkozóan is a Be. 354. (4) bekezdésének a 2010. május 1. napját megelőző korábbi rendelkezései érvényesülnek.

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. -ának

Részletesebben

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól 5/006. (VI..) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a születési támogatásr ól (a 0/007. (III.6.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelttel, valamint a /007. (V.5.) Budapest XXI. Kerület

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

A KATONAI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KATONAI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 24. sz melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz.sz. példány A KATONAI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.3 I. fejezet ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA. A fegyelmi szabályzat hatálya, a fegyelmi eljárás alapelvei

A MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA. A fegyelmi szabályzat hatálya, a fegyelmi eljárás alapelvei A MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA A fegyelmi szabályzat hatálya, a fegyelmi eljárás alapelvei (1) E szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyar Triatlon Szövetség (a továbbiakban:

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2010. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2010. ( ) HM. rendelete TERVEZET A honvédelmi miniszter /2010. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon

Részletesebben

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN 152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye (A Kérelmező panaszát az elszámolással és/vagy szerződésmódosulással kapcsolatban a pénzügyi intézmény elkésettség

Részletesebben

Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának pályázati felhívása

Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának pályázati felhívása MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának pályázati felhívása az MH Összhaderőnemi Parancsnokság állományában lévő beosztás betöltésére Pályázatot

Részletesebben

A forgalomból ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni.

A forgalomból ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni. A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonása kérelem alapján A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásának időtartama A jármű forgalomból történő kivonásának hivatalból való elrendelése és annak

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HATÓSÁGI HIVATAL

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HATÓSÁGI HIVATAL HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HATÓSÁGI HIVATAL a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítése eljárásrendjének

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ /2014. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A K o r m á n y 1. melléklet a kormány-előterjesztéshez TERVEZET 2009. 12. 01. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a befogadó nemzeti támogatás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásáról Nyíregyháza

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN 152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye (A Kérelmező panaszát az elszámolással és/vagy szerződésmódosulással kapcsolatban a pénzügyi intézmény elkésettség

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

2003. évi XI. törvény

2003. évi XI. törvény 2003. évi XI. törvény az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról 1. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ügytv.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "2. Az ügyvéd

Részletesebben

NAGYOROSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATRÓL

NAGYOROSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATRÓL NAGYOROSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATRÓL A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

T/3091. számú. törvényjavaslat

T/3091. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett: 2m7 MQJ 21 T/3091. számú törvényjavaslat a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény

Részletesebben

III./ A Szoc. tv.-be bevezetésre került a szociális bírság. Erre vonatkozó rendelkezések az SZmr.-ben is megjelennek:

III./ A Szoc. tv.-be bevezetésre került a szociális bírság. Erre vonatkozó rendelkezések az SZmr.-ben is megjelennek: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999 (XII. 16.) Korm. Rendeletet (továbbiakban:

Részletesebben

Az MH Balatonkenesei Rekreációs Központ parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az MH Balatonkenesei Rekreációs Központ parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MAGYAR HONVÉDSÉG BALATONKENESEI REKREÁCIÓS KÖZPONT Az MH Balatonkenesei Rekreációs Központ parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az MH Balatonkenesei Rekreációs Központ állományában lévő beosztások betöltésére

Részletesebben

A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége

A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége 1 A hatósági döntés és az eljárás fogalmának kapcsolata A közigazgatási hatósági eljárás lényegét a hatósági egyedi aktusok kiadásának rendje

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA. Rektor. BMF-RH-1475/08. Budapest, 2008. június 3.

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA. Rektor. BMF-RH-1475/08. Budapest, 2008. június 3. BMF-RH-1475/08. Budapest, 2008. június 3. 3/2008. i Utasítás a vagyonnyilatkozat átadása, nyilvántartása, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelme, valamint a vagyongyarapodási vizsgálat

Részletesebben

Tisztelt Alkotmánybíróság! 1. Az alkotmányjogi panasz elbírálása során irányadó jogszabályok:

Tisztelt Alkotmánybíróság! 1. Az alkotmányjogi panasz elbírálása során irányadó jogszabályok: 1 Alkotmánybíróság 1015 Budapest Donáti u. 35-45.. Bíróság útján Ügyszám: Tisztelt Alkotmánybíróság! alábbi Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. (1) bekezdése alapján az a l k o t m

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Hatályos:2011.01.01-255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó

Részletesebben

A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Sportfegyelmi Szabályzat Tervezete

A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Sportfegyelmi Szabályzat Tervezete A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Sportfegyelmi Szabályzat Tervezete 1. A fegyelmi szabályzat személyi hatálya Magyar Dinamikus Lövész Szövetség tagszervezeteire és ezen szervezeteknek a tagjaira

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. április 21. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. április 21. Határozatok CXXXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. április 21. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 67/2011. (III. 16.) KE határozat 69/2011. (III. 16.) KE határozat 71/2011. (III.

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Melléklet az előterjesztéshez 2007. évi... törvény a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi CV. törvény módosításáról, valamint a rehabilitációs járadékkal

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

A M A G Y A R T O R N A S Z Ö V E T S É G S P O R T F E G Y E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

A M A G Y A R T O R N A S Z Ö V E T S É G S P O R T F E G Y E L M I S Z A B Á L Y Z A T A A M A G Y A R T O R N A S Z Ö V E T S É G S P O R T F E G Y E L M I S Z A B Á L Y Z A T A A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) és a végrehajtására kiadott 39/2004 (II.12.) Korm.

Részletesebben

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T 50/2004.(VI.18.) rendelet 7. sz. melléklete Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 2004. február 24. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30.

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 2004. február 24. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. MHK adatbázis Jogszabály szöveg 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 2004. február 24. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a

Részletesebben

124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet

124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára és a termékek ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról A védjegyek és a földrajzi árujelzők

Részletesebben

T/11201. számú. törvényjavaslat

T/11201. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11201. számú törvényjavaslat a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról Előadó: Dr. Hende Csaba

Részletesebben

2010. évi 6. számú szabályzat a bírák és az igazságügyi alkalmazottak belföldi kiküldetése esetén fizetendő költségtérítés szabályairól A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 21., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi XCVII. törvény A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos

Részletesebben