H A T Á R O Z A T-ot. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H A T Á R O Z A T-ot. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt Pf Tel: Fax: Ikt.sz.: D.471/21/2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T-ot. A Döntőbizottság a Bulked Water Treatment Christ Colombo Kft.(2220 Vecsés, Telepi út 23., a továbbiakban: kérelmező) kérelmére a Fővárosi Vízművek Zrt. (1134 Budapest, Váci út , a továbbiakban: ajánlatkérő) Ivóvízkezelő mű építési munkái tárgyú közbeszerzési eljárása ellen indult jogorvoslati eljárást megszünteti. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi és méltányossági eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát, annak kézbesítésétől számított 8 napon belül jogorvoslati kérelemmel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani. I N D O K O L Á S A Döntőbizottság a rendelkezésre álló iratok és a felek írásban és szóban tett nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg. A jelen ügy előzménye, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jött létre, mely a 185/2007. (VII.18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) került kihirdetésre. A megállapodás szerint a Magyar Köztársaság Kormánya vissza nem térítendő állami támogatást ajánl fel kamattámogatás és adományelem formájában kötött segélyhitel program keretében, amelynek részeként magyar termékek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására kerül sor a szökőár-katasztrófa áldozatainak megsegítését, illetve az érintett területek újjáépítését célzó projektek finanszírozása, illetve Srí Lanka más kiemelt programjainak a finanszírozása kapcsán. A 3. cikk szerint a konkrét kötelezettségvállalás mindig a Srí Lanka Pénzügyi és Tervezési Minisztériuma és a Magyar Export-import Bank Rt. között (a továbbiakban:

2 2 Eximbank), a Megállapodás 7. cikkében foglaltak szerint létrejött egyes hitelszerződések alapján keletkezik. A megállapodás melléklete tartalmazza a megvalósítható projekteket, ezek között a colombói vízkezelési projektet. A Korm. rendelet 4. cikke tartalmaz rendelkezéseket a kiválasztott projektekkel kapcsolatban az áruk és szolgáltatások eredete tekintetében. A Srí Lanka Kormánya vagy az általa a mellékletben meghatározott projekt lebonyolításával megbízott szervezet jogosult kiválasztani a Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságokat (exportőrök) és ezzel kapcsolatos döntéséről köteles tájékoztatni a Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztériumát. A projekt befogadási eljárása keretében az exportőr és a vevő exportszerződést kötnek, melyet a Srí Lankai fél jóváhagy. A megállapodás a hatálybalépéstől számított két évig marad érvényben. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM) előminősítési eljárást folytatott le a Két víztisztító létesítmény rekonstrukciós munkálatainak elvégzése Srí Lankán tárgyban. A projekt előminősítési dokumentáció benyújtására vonatkozó felhívásban az NFGM közölte, hogy közvetítőként jár el a projekt során, és az előminősítési pályázat célja, hogy elősegítse a projekt megvalósításában résztvevő, magyarországi székhellyel rendelkező szállító kiválasztását a Srí Lanka-i megrendelő részére. A felhívás részletezte a beruházás előzményeit, adatait, a jelentkezés feltételeit. Az NFGM a január 12-én kelt értesítése alapján az előminősítési eljárásban a jelentkezések referenciáinak összesített ellenértéke alapján a felállított sorrendben az 1. helyen a Fővárosi Vízművek Zrt. végzett. Ezt követően a Fővárosi Vízművek Zrt. ajánlatkérőként a rendelkező részben meghatározott beszerzés tárgyában a Kbt. V. fejezete szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított, amelyre vonatkozó részvételi felhívása az EU Hivatalos Lapjában augusztus 6-án jelent meg 2009/S számon. A részvételi felhívás II.1.1) pontja szerint az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Két víztisztító mű rekonstrukciós munkálatai Srí Lankán. Az ajánlatkérő a beszerzést építési beruházásként (tervezés és kivitelezés) határozta meg. A részvételi felhívás II.1.5) pontjában az ajánlatkérő a szerződés meghatározását 4 részben adta meg. Az 1. rész FIDIC (annak évi magyar fordítása) sárga könyvön alapuló vállalkozási szerződés egy víztisztító mű és a hozzá tartozó létesítmények rekonstrukciós munkálataihoz kapcsolódó építési terület előkészítése és építőmesteri munkák elvégzése Srí Lanka, Kalatuwawa tárgyában, a 2. rész pedig ugyanez Labugamán. A 3. rész: FIDIC (annak évi magyar fordítása) sárga könyvön alapuló vállalkozási szerződés egy víztisztító mű és a hozzá tartozó létesítmények rekonstrukciós munkálatai Srí Lanka, Kalatuwawa és az üzemeltetési kézikönyvek elkészítése és átadása továbbá próbaüzem és betanítás, oktatás majd ezt követően a

3 3 kivitelezési időszakhoz és a próbaüzemhez nem köthető de azt követő 1 hónap időtartamra szóló technical assistance tárgyában; a 4. rész pedig ugyanez Labugamán. A részvételi felhívás II.1.8) pontjában a részekre történő ajánlattételt megengedte, egy vagy több részre. A II.1.9) pont szerint változatok nem fogadhatók el. A részvételi felhívás II.2.1) pontjában a teljes mennyiséget az alábbiak szerint adta meg az ajánlatkérő: Srí Lanka Kalatuwawa egy darab m³/ nap kapacitású továbbá Srí Lanka Labugama egy darab m³/ nap kapacitású víztisztító mű és a hozzá tartozó létesítmények teljes rekonstrukciója, beleértve a munkálatokhoz kapcsolódó építési terület előkészítését, építőmesteri munkákat továbbá az üzemeltetési kézikönyvek elkészítését és átadását valamint próbaüzemet és betanítást, oktatást továbbá a kivitelezési időszakhoz és próbaüzemhez nem köthető de azt követő 12 hónap időtartamra szóló technical assistancet. Becsült érték HÉA nélkül: EUR. A részvételi felhívás III.2.3) pontjában a műszaki, illetve szakmai alkalmasság körében egyebek mellett előírta, hogy alkalmatlan az 1. és 2. rész tekintetében a részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen - nem rendelkeznek az alábbi pozitív tartalmú referenciával: az elmúlt 5 évben ( ) összesen, legalább 1 db, legalább m³/nap kapacitású ivóvízkezelő-mű és legalább 1 db, legalább m³ befogadóképességű vasbeton ivóvíztároló medence építése Srí Lankán tárgyban. Akár az 1., akár a 2., akár mind az 1. és 2. részre történik részvételi jelentkezés benyújtása, elegendő a fentieknek mindenben megfelelő referencia egyszeri igazolása. Alkalmatlan a 3. és 4. rész tekintetében a részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen nem rendelkeznek az alábbi pozitív tartalmú referenciával: I.) az elmúlt 5 évben ( ) befejezett, legalább 3 db ivóvízkezelő-mű tervezés és építés/rekonstrukció tárgyban, összesen legalább ,- EUR értékben, melyből 2 db Ázsiában valósult meg II.) az elmúlt 5 évben ( ) összesen, legalább 1 db, legalább m³/nap kapacitású oldott levegő flotációjú technológiával működő ivóvízkezelő-mű tervezése és építése/rekonstrukciója tárgyban III.) Az elmúlt 5 évben ( ) legalább 1 db Srí Lankán megépült ivóvízkezelő-mű tervezés és építés/rekonstrukció tárgyban. A Kbt. 65. (3) bekezdése és 4. 3/E pontja alapján részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező műszaki, szakmai alkalmassági feltételeket más szervezetek erőforrásainak bevonásával is teljesítheti. Az eljárás fajtája tárgyalásos, a bírálat szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlatkérő a részvételi felhívás IV.3.3) pontjában adta meg, hogy

4 4 a dokumentáció ára EUR. A IV.3.4) pont szerint a részvételi határidő: , a IV.3.5) pont szerint az eljárás nyelve magyar. Az ajánlatkérő a hiánypótlást teljes körben biztosítja. A részvételi szakasz tervezett eredményhirdetése: augusztus 26. volt, mely egyben az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja is. Az ajánlattételi szakasz eredményhirdetésének tervezett időpontja: szeptember 28. volt. A részvételi felhívás 26.) pontja szerint ajánlatkérő a Korm. rendeletben foglalt előírások közül különösen az annak 4. cikkelyében foglaltakat a 3. és 4. rész tekintetében a vállalkozási szerződésben szerepeltetni fogja. Ajánlatkérő - magyar és angol nyelvű - részvételi dokumentációt állított össze jelentkezők részére a jelentkezések elkészítéséhez tartalomjegyzék szerinti részletezésben. Kérelmező a dokumentációt nem vásárolta meg. A részvételi határidőre a jelentkezések bontásáról felvett jegyzőkönyv szerint az alábbi jelentkezések érkeztek: Degremont Water Kft. (Budapest 1051 Apáczai Csere János u. 11.), Access Engineering Ltd. (Access Tower, Level 8., Union Place Colombo 02, Sri Lanka. Kérelmező augusztus 19-én jogorvoslati kérelmet nyújtott be, melyben kérte jogsértés megtörténtének megállapítását, az ajánlatkérő felhívását a törvénynek megfelelő eljárásra, és kötelezését az igazgatási szolgáltatási díj, valamint az eljárás költségeinek viselésére. Ideiglenes intézkedésre irányuló indítványában kérte az eljárás felfüggesztését. A részvételi felhívás feltételeinek tudomásra jutásának időpontjaként napját jelölte meg. Álláspontja szerint jelenleg nincs olyan építési beruházás, amelyre vonatkozóan a felhívás megjelent. Ajánlatkérő nem rendelkezik a meghirdetett vízművekben tulajdonjoggal, nem áll annak tulajdonosával szerződéses vagy egyéb jogviszonyban. Az ajánlatkérő mindössze egy előminősítési pályázatot nyert meg az elmúlt évben, amely a Korm. rendeletben kihirdetett államközi megállapodás megvalósítását szolgálta volna. A Korm. rendelet azonban án hatályát vesztette, így a felhívás csak információszerzésre szolgálhat, amellyel ajánlatkérő a Kbt ába ütköző módon megsértette a verseny tisztaságát. Kérelmező megítélése szerint amennyiben az államközi szerződés meghosszabbítása folytán a tárgyi beruházás valós feladattá válik, a kormányrendeletben kihirdetett 4. cikk 3. bekezdés szerinti feltétel nem teljesülhet, mivel ezeket az ajánlatkérő nem írta elő. Sérelmezte a tárgyalásos eljárás alkalmazását arra tekintettel, hogy azt a Kbt (2) bekezdésében felsorolt négy eset valamelyikének fennállta esetén teszi lehetővé a Kbt., viszont jelen eljárásnál ezek egyike sem valósult meg. Kifogásolta, hogy a versenyt értelmetlenül szigorúan korlátozó műszaki, illetve alkalmassági feltételeket határozott meg ajánlatkérő a felhívás III.2.3. pontjában: alkalmatlannak minősíti azt a jelentkezőt, aki Ázsiában és Sri Lankán nem rendelkezik nagyon jelentős referenciákkal (ott megépített igen nagy ivóvízművek, víztározó,

5 5 flotációs technológiájú igen nagy vízmű, amely egyébként a kiírástól eltér), amely feltételnek kérelmező tudomása szerint Európában mindössze egyetlen cég felel meg. Álláspontja szerint a verseny szűkítése a Kbt. alapelveivel áll szemben, és az adott esetben a követelményeket nem a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges mértékig írta elő az ajánlatkérő és ezzel megsértette a Kbt. 69. (3) bekezdésének rendelkezéseit. Kérelmező előadta, hogy az előminősítési pályázaton részt vett az erre a célra alapított projektcégükkel, azzal a szándékkal, hogy a beruházást elvégezzék. Kérelmező ajánlatkérő észrevételére án kelt beadványában előadta, hogy a projekt elnyerésében - akár fővállalkozóként akár alvállalkozóként - érdekelt, erre a célra hozták létre projekttársaságot, amit tagként tőkeerős szakmai cégekkel erősítettek meg, továbbá kiemelt alvállalkozóként a legjelentősebb magyar szaktervező vállalat (Hidrokomplex Kft.) és a legnagyobb hazai víztechnológiai cég (Hidrofilt Kft.) is csatlakozott. Elkészítették a helyszíni felméréseket, és a kiviteli tervek jelentős részét is. Az elmúlt években a lehető legjobb magyar szellemi erőket mozgósították, hatalmas anyagi ráfordítással készültek a projekt tényleges megvalósítására. Mindez megalapozza kérelmezői jogosultságát, "egyéb érdekelti" pozícióját, hiszen a felhívás jogsértő feltételeivel az ajánlatkérő pályázásukat kizárja, így "jogát, jogos érdekét sérti". Álláspontja szerint a jogszabálysértő pályázati kiírás a társaságnak egy konkrét ügyben nagymértékű veszteséget okoz, általánosan is veszélyezteti a gazdálkodását, hiszen mindaz a forrás, amit erre a projektre korábban fordított, elvész, így a jogos érdeksérelmét ezen körülmény is megalapozza. Hivatkozott arra, hogy a Korm. rendeletben kihirdetett államközi megállapodás 4. cikke egyértelműen a Sri Lanka-i fél jogosultságává teszi az exportőr kiválasztását: Sri Lankán ez a kiválasztás nem történt meg. Annál is inkább bizonytalan a folyamat a lezárása, mert Sri Lankán jelenleg még mindig érvényes a Miniszterek Tanácsának június 13-i határozata, amely engedélyezte, hogy a Magyar Víztechnika Kft-vel a szerződést megkössék. Ebből következően az ajánlatkérő a Kbt. 48. (2) bekezdés előírását megsértette, mert nem rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel, vagy az arra vonatkozó biztosítékkal, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll. Ajánlatkérőnek arra vonatkozó egyértelmű tájékoztatását, hogy a két ország kormányának megállapodása alapján Magyarország segélyhitelkeretet biztosít Sri Lanka számára, nem a magas összegért hozzáférhető dokumentációban, hanem a 48. (3) szerint az ajánlati felhívásban kellett volna közölnie. Kérelmező kifogásolta, hogy a jelen beszerzésben nem ivóvíz termelése, szállítása vagy elosztása a feladat, hanem két vízmű rekonstrukciójának elvégzése, így a pályáztatott tevékenység a 163. (1) bekezdése szerint nem tartozik a fejezet (11. cím) alkalmazási körébe. Ezért az ajánlatkérő a 124. (2) bekezdésének előírását is megsértette, mert a IV. fejezet szerint kellett volna eljárnia. Kérelmező álláspontja szerint ajánlatkérő figyelmen kívül hagyta, hogy nem új vízmű létesítése a feladat, hanem rekonstrukció. A referenciákra vonatkozó feltételeket

6 6 megvizsgálva megállapítható, hogy Európában - de valószínűleg a világon is - csak egyetlen cég van, amely ennek képes megfelelni, ez pedig a francia Degremont SA. Új kérelmi elemként kérelmező előadta, hogy az iratbetekintés során megismerte a dokumentációt, amely az ajánlati felhívás szövege mellett néhány általános előírást, nyilatkozat-mintát, stb. tartalmaz, ezért jogsértő a dokumentáció ára, (4.000,- EUR). Álláspontja szerint az ajánlatkérő a dokumentáció árával megsértette 54. (5), illetve a Kbt (4) bekezdésének előírását. Kérelmező a tárgyaláson csatolta a Sri Lanka államelnökéhez írt beadványát, valamint az elnöki titkárság válaszát, mely azt tartalmazta, hogy a projekt még korai szakaszban van, a szerződő fél személye még nincs eldöntve. Ügyfélképessége tekintetében akként nyilatkozott, hogy a saját tulajdonosi köre és a bevonni kívánt alvállalkozók együttesen biztosítanák a szerződés teljesítésére való képességüket. A tulajdonosi kör tekintetében a Kelet- Út Építőipari Kft. vesz részt építési beruházásokban. Nyilatkozott, hogy az építési munkákat egy helyi cég alvállalkozóként végezné. A két alvállalkozó aki igénybe kíván venni, a Hidrokomplex Kft. és a Hidrofilt Kft., jelentős, a víztechnikai feladatok tekintetében szakcégek. Hivatkozott arra is, hogy a tulajdonosi körébe tartozó Venturi Technika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., amely a projektnek egyik nagyon hangsúlyos feladatában, az ózonos vízkezelés tekintetében a legjelentősebb hazai cég. Előadta, hogy a társaság névváltozása az előminősítési pályázatot megelőzően történt. Nyilatkozott, hogy a kérelmezőnek (a projekttársaságnak) tényleges tevékenysége nincs, ennek a feladatnak az elvégzésére jöttek létre, és erre készülnek évek óta. A tárgyaláson a kérelmező nyilatkozott arról is, hogy az elvégzendő feladat teljes volumenét tekintve az építési munka kb. 20% alatti részt képvisel. A helyszíni építés tekintetében a lehetséges alvállalkozókkal kapcsolatban áll, ilyen háttércéggel rendelkezik. A beruházás kb.80%-a, a tervezési, gépészeti, villamos, irányítás, technikai feladatokból áll. Nyilatkozott, hogy a projekt 50%-a maga a projekttársaság, annak tagjai, tulajdonosai részéről kerülne megvalósításra. Ezek közül a tervezési feladatok egy részét, a gépészeti berendezések gyártását, a projekttársaság végezné. (a Venturi Kft, illetőleg a Kelet-Út Kft.) Mindkét társaság gyárt és gyártat berendezéseket. A villamos és irányítástechnikai tervezés, a szállítmányozás, a projekt irányítása, szakmai felügyelete, az üzembe helyezés, a próbaüzem lebonyolítása, a kezelési útmutató elkészítése, a betanítás és a garanciális időszakban a felügyelet olyan tevékenységek, amelyre nem kell alvállalkozót bevonnia a szerződés teljesítése során. Hivatkozott arra is, hogy a Persecutor Vagyonvédelmi Kft., amely szintén a társaság tulajdonosa, is végez nagy volumenű építési feladatokat, így például a VPOP Archívum építésében is részt vesz és egyéb fővállalkozói tevékenységet is folytat. Ezen túlmenően a több éves előkészítő munka során sok olyan szakemberrel működtek együtt, akik majd a teljesítésben részt tudnak venni és akikkel jelenleg még szerződéses kapcsolatban nem áll. Továbbá hivatkozott a kérelmező ügyvezetőjének szakmai előéletére, szakmai múltjára is, amely garancia a projekt megvalósítása tekintetében. A tárgyalást követően benyújtott észrevételében vitatta az ajánlatkérőnek azt az

7 7 előadását, mely szerint a megrendelő a flotációs megoldást elfogadta. Előadta, hogy a Sri Lankai fél már korábban elfogadta a Magyar Víztechnika Kft. által ajánlott, a felújítandó berendezéssel azonos derítési-ülepítési technológia alkalmazását. Álláspontja szerint az sem igaz, hogy a magas szerves anyag tartalom indokolná a flotálást. Mellékelte a National Water Supply and Drainage Board (Nemzeti Vízellátási és Csatornázási Bizottság) tanulmányát, amely Sri Lanka vízkezelő berendezéseinek működését elemezi. Ajánlatkérő észrevételében a kérelmező jogorvoslati kérelmét elsődlegesen a Kbt (3) bekezdésének e) pontja alapján, mint nem az arra jogosulttól származót, érdemi vizsgálat nélküli kérte elutasítani. Másodlagosan az alaptalan kérelem érdemben történő elutasítását kérte. Arra hivatkozott, hogy a kérelmező a részvételi felhívás jogellenességének megállapítására irányuló jogorvoslati kérelmét augusztus 19. napján nyújtotta be. A részvételi felhívás értelmében a részvételi határidő augusztus 19. napjának órája volt. Ezen időpontig kérelmező a részvételi dokumentációt, amelynek megvásárlása a részvételi jelentkezés benyújtásának feltétele volt, nem vásárolta meg. Kérelmező ezért jogorvoslati kérelmének benyújtásakor nem volt olyan helyzetben, hogy részvételi jelentkezést benyújthatott volna, nem tette meg az ehhez, valamint az eljárással kapcsolatos valamennyi információ megszerzéséhez szükséges alapvető intézkedéseket. Mindezek alapján, figyelemmel a Döntőbizottság és a bíróságok joggyakorlatára is, a kérelmezőnek az eljárás folytatásához, a jogorvoslati kérelem mikénti elbírálásához fűződő jogi érdekeltsége nem áll fenn. Ajánlatkérő eljárása így nem foszthatta meg kérelmezőt, mint potenciális részvételre jelentkezőt attól, hogy a Kbt. szerint szabályszerű eljárásban vegyen részt. (Fővárosi Bíróság 25. K /2006/l0. számú jogerős ítélete). Ajánlatkérő megítélése szerint kérelmező annak érdekében sem tett meg minden intézkedést (dokumentáció beszerzése, kiegészítő tájékoztatáskérés), hogy a részvételi felhívás alapján feltételezett jogsértések tényleges fennállásáról meggyőződjön, ezért alappal állítható, hogy nem volt és nincs valós szándéka a közbeszerzési eljárásban való részvételre. Ajánlatkérő közölte, hogy a részvételi szakasz eredményhirdetését elhalasztotta. Előadta, hogy közbeszerzési jogi értelemben létezik az építési beruházás, ajánlatkérő erre vonatkozóan közbeszerzési eljárást indított. Az eljárás indításának nem feltétele, hogy az ajánlatkérőnek az építési beruházás tárgyát képező ingatlan tekintetében tulajdonjoga vagy egyéb rendelkezési joga legyen. A Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezeteknek abban az esetben is közbeszerzési eljárást kell lefolytatniuk az általuk igénybe venni kívánt szolgáltatásokra, építési beruházásokra, árubeszerzésekre, ha nem saját beruházásban, hanem fővállalkozóként maguk végeznek építési beruházási tevékenységet. Jelen esetben ez a speciális helyzet áll fenn. Előadta, hogy ajánlatkérő számára a beruházás megvalósításához szükséges jogviszony és anyagi fedezet biztosított, ezért téves az ennek hiányát kifogásoló kérelmezői előadás.

8 8 Előadta, hogy a Korm. rendelet által kihirdetett megállapodás július 18. napján vesztette hatályát. Az államközi megállapodás és a kérelmező által is hivatkozott NFGM előminősítési pályázata alapján, az államközi megállapodás hatálya megszűnését megelőzően aláírásra kerültek az egyedi projektre vonatkozó szerződések, amelynek szerződő felei Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya, amelyet a Pénzügyi és Tervezési Minisztérium képviselt, mint adós, a Srí-Lankai Nemzeti Vízellátási és Csatonázási Tanács, mint megrendelő, valamint az EXIMBANK, mint finanszírozó bank. A szerződések értelmében az EXIMBANK az államközi megállapodásban foglalt feltételekkel kötött segélyhitelt nyújt a Srí Lanka-i Kormány számára. A szerződések a preambulumaikban és egyéb helyen is rögzítik, hogy a szállítóként a megrendelő a Fővárosi Vízművek Zrt-vel fog szerződést kötni a szerződés tárgyát képező projekt megvalósítására. A szerződések tárgyát képező projektek tárgyai megegyeznek a jelen közbeszerzési eljárás tárgyával. Mindezek alapján megállapítható, hogy az ajánlatkérő jogi és pénzügyi értelemben megalapozottan döntött a tárgyi építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról. A dokumentációban az ajánlatkérő tájékoztatást adott arról, hogy a két ország kormányának megállapodása alapján Magyarország segélyhitelkeretet biztosít Srí Lanka számára. Ajánlatkérő tehát a dokumentációban jelezte, hogy ténylegesen segélyhitel nyújtására kerül sor, amely nem történhet másként, mint egyedi, erre vonatkozó megállapodás alapján. Kifejtette, hogy a kérelmezőnek a kormányrendeletben írt cél teljesülésével kapcsolatos kifogása téves, ajánlatkérő a részvételi felhívás VI.3. További információk pontja 26. alpontjában egyértelműen rögzítette, hogy a Korm. rendeletben foglalt előírások közül különösen az annak 4. cikkelyében foglaltakat a 3. és 4. rész tekintetében a vállalkozási szerződésben szerepeltetni fogja." A Korm. rendelet 3. - ában foglalt megállapodás 4. cikkelye éppen a kérelmező által hiányolt kikötéseket tartalmazza, tehát az ajánlattételi szakaszban - a tervezett ajánlati dokumentáció részét képező előírások, szerződéstervezet és az annak kötelező elfogadását előíró rendelkezések miatt - csak olyan ajánlatok lehetnek érvényesek, amelyek vállalják a Korm. rendelettel kihirdetett államközi megállapodásban rögzített feltételeket. A részvételi szakaszban a jelentkezések alapján nem, kizárólag az ajánlatok tartalma alapján dönthető el, hogy a kormányrendeletben, mint jogszabályban, illetőleg a szerződéstervezetben előírt feltételek az ajánlattevő(k) részéről teljesülnek-e. Hivatkozott arra, hogy azon részvételi jelentkezőknek, akik az 1., illetőleg a 2. részre kívántak részvételi jelentkezést benyújtani, elegendő volt az elmúlt 5 évből összesen 2 db referenciát benyújtaniuk, melyek közüli 1 db legalább m³/nap kapacitású ivóvízkezelőmű építésére, 1 db pedig egy legalább m³ befogadóképességű vasbeton ivóvíztároló medence építésére vonatkozott. Mindezekhez képest ajánlatkérő a beszerzés teljes mennyiségének meghatározása során rögzítette, hogy a jelen közbeszerzés tárgya 1 db m³ / nap kapacitású víztisztító mű, továbbá egy darab m³ / nap kapacitású víztisztító mű és a hozzá tartozó létesítmények teljes rekonstrukciója. Megállapítható, hogy mindkét víztisztító mű építésére benyújtandó referencia vonatkozásában előírt paraméterek a megépítendő víztisztító művek kapacitását messze alulmúlják. A víztározó tekintetében előírt minimumkövetelmény szintén nem haladja meg a közbeszerzés tárgya szerint teljesítendő mértéket, amelyre

9 9 vonatkozó tájékoztatást a kiadott, ugyanakkor kérelmező által meg nem vásárolt részvételi dokumentáció műszaki leírása tartalmazza. A 3. és 4. rész tekintetében előírt alkalmassági követelményekből megállapítható, hogy az egyik követelmény esetében elegendő volt, ha az összesen EUR értékű referencia 3 db referenciából adódik össze, amelyet szintén 5 év alatt lehetett teljesíteni, továbbá elegendő volt az együttes megfelelés. A másik alkalmassági követelmény esetében is 5 év alatt kellett egy db referencia meglétét igazolni, együttes megfelelés mellett. Ajánlatkérő álláspontja szerint a beszerzés 4 részére vonatkozó teljes mennyiség becsült összértékét alapul véve megállapítható, hogy az ajánlatkérő által az alkalmasság igazolásaként megkövetelt referencia nem túlzott mértékű, így az nem sérti a Kbt. 69. (3) bekezdésében foglaltakat. Tárgyalási nyilatkozatában előadta, hogy a beszerzés tárgyát úgy bontotta négy részre, hogy az első két részben vannak azok az építési feladatok, amelyeket feltétlenül csak a helyi kivitelező tud megvalósítani. Ezek valamennyi építési, betonozás, egyéb jellegű munkálatok, mintegy 5%-át képezik a teljes beszerzés értékéhez képest. A harmadik és negyedik részben is van kifejezetten építési jellegű feladat, így a berendezések beépítése, a technológia beépítése. A második és harmadik résznek egy része is az építés körébe tartozik, ilyen értelemben 20%-ot meghaladó a teljes beruházásban az építési feladatok volumene, akár 30%-ot is meghaladja. Vitatja, hogy a kérelmező, mint projekttársaság a szerződés 50%-át tudná teljesíteni. Hivatkozott arra is, hogy maga a kérelmező nyilatkozta, hogy eddig tevékenységet nem végzett, így bevétele sem lehetett, tehát mindössze a jegyzett tőke az, ami az anyagi fedezetét jelenti. Előadta, hogy a kérelmező nem tudná igazolni, hogy rendelkezik mindazokkal a tervezői jogosultságokkal, amik szükségesek. A tulajdonosi körre vonatkozóan kifejtette, hogy a Persecutor Kft. nyilvánvalóan nem végez olyan tevékenységet, ami a szerződéssel kapcsolatos, a szállítmányozó cég szintén nem nagy volumenű munkákat végző cég. A Venturi Kft. tekintetében nem vitatja, hogy gyártja azokat a berendezéseket, amikre a kérelmező hivatkozott, azonban a Kelet Út Kft.-t már az előminősítés során vizsgálta a minisztérium és azt állapította meg, hogy alig több mint két-három alkalmazottal rendelkezik, tehát gépgyártásra vonatkozóan nem jöhet számításba. A tervezés tekintetében a Hidrokomplex és a gépek-berendezések szállítása tekintetében pedig a Hidrofilt Kft. az, amelyik alvállalkozóként a teljesítésben részt vehetne. Hivatkozott arra, hogy a Sri Lankai helyszínen való megvalósulást arra tekintettel írta elő, mert maga a beszerzés Sri Lankán fog megvalósulni, ugyanakkor a teljes beszerzés tárgyhoz képest rendkívül korlátozott mértékben tette ezt az előírást, ezzel kívánta szélesíteni a referencia-lehetőséget. Az első és a második rész tekintetében, ahol ténylegesen Sri Lankán kell majd az építést megvalósítani és kérelmező is úgy nyilatkozott, hogy ottani alvállalkozóval fog építeni, itt írta elő, hogy a referencia Sri Lankai legyen. A 3., 4. részben a mennyiségi kritériumokat nem kapcsolta hozzá ahhoz, hogy egy darab Sri Lankán megépült kezelőmű tervezés építésről kért referenciát.

10 10 A levegő flotációjú technológia tekintetében előadta, hogy aki fővállalkozóként valósítja meg az ivóvíz mű rekonstrukció, megválaszthatja azt a technológiát, amivel ezt el kívánja készíteni és ehhez kapcsolta a referenciára vonatkozó előírását. Álláspontja szerint a dokumentáció ellenértékének vitatását elkésetten terjesztette elő a kérelmező. Érdemi nyilatkozata szerint a dokumentáció ellenértékét a fordítási költségekre a helyszínen való vizsgálat költségeire, utazási költségekre, hivatalos közbeszerzési tanácsadó közreműködésére tekintetten jogszerűen állapította meg. A tárgyalást követően benyújtott észrevételében kifejtette, hogy az oldott levegő flotációjú technológia alkalmazására fog sor kerülni, melyet a megrendelő elfogadott. Hivatkozott arra, hogy a hagyományos derítési technológiák ilyen vízminőségnél rossz hatásfokkal működnek. A tárgyi technológia Sri Lankán már kipróbált és jól bevált technológia. A Labugamai vízmű esetében arra is figyelemmel kell lenni, hogy szűk völgyben fekszik, ezért a ki helyigény is tényező. A Kbt. V. fejezetének alkalmazása tekintetében több körülményre is hivatkozott, így arra, hogy ivóvíz termelésével, ivóvízzel való ellátás érdekében szükséges a beszerzés, valamint arra is, hogy a Kbt (2) bekezdése szerint az V. fejezet szerinti eljárást kell alkalmazni a 163. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott, az ivóvízzel kapcsolatos tevékenységet folytató ajánlatkérő eljárásra, ha az vízépítési projekttel, öntözéssel vagy vízrendezéssel (vízelvezetéssel) függ össze. A finanszírozó Eximbank Zrt. is észrevételt tett. Kifejtette, hogy az államközi megállapodás hatályának megszűntét megelőzően, július 17-én aláírásra került két hitelszerződés (loan facility agreement) az Eximbank mint hitelnyújtó, a Sri Lankai Pénzügyi és Tervezési Minisztérium, mint hiteladós valamint a Nemzeti Vízellátási és Csatornázási Igazgatóság mint vevő részéről. Az Eximbank Zrt Igazgatósága június 2-án hozott 1186/2009N1.2./sz. határozatával adta meg a felhatalmazást a két hitelszerződés aláírására. - az első hitelszerződés preambulumában az alábbiak szerint fogalmaz: A Nemzeti Vízellátási és Csatornázási Igazgatóság (a továbbiakban a Vevő) kereskedelmi szerződést (a továbbiakban Szerződés) kíván kötni a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel (a továbbiakban Szolgáltató) a kalatuwawai vízkezelő mű rehabilitációjának megvalósítására. A kereskedelmi szerződés ellenértékének finanszírozása céljából a bank kölcsön formájában elérhetővé teszi a kötött segélyhitelt. Az első hitelszerződés XX. cikk L bek. h) pontja a hitelszerződés hatályba léptetéséhez szükséges feltételek között írja elő a Nemzeti Vízellátási és Csatornázási Igazgatóság és a Fővárosi Vízművek Zrt. közötti szerződés megkötését, a hitelszerződés XX.3. pontja pedig a hitelszerződés aláírásától számított hat hónapot biztosít a hatályba léptetéséhez előírt feltételek, egyebek között az említett kereskedelmi szerződés megkötésére. A fentiekből következően minden kétséget kizáróan bizonyított, hogy a kormányközi keretmegállapodás hatályának lejártát megelőzően létrejött az Eximbank és a Sri

11 11 Lankai Pénzügyi és Tervezési Minisztérium közötti hitelszerződés, amely kizárólag a Fővárosi Vízművek Zrt. és a Sri lankai Nemzeti Vízellátási és Csatornázási Igazgatóság között megkötendő, a kalatuwawai vízkezelő mű rehabilitációjára vonatkozó kereskedelmi szerződés finanszírozására szolgál. Ez a hitel nem vehető igénybe sem más projekt megvalósításának, sem más magyar szolgáltató által kötött kereskedelmi szerződésnek a finanszírozására. A második hitelszerződés a fent hivatkozottakkal megegyező szövegű azzal az eltéréssel, hogy a kereskedelmi szerződés tárgya a labugamai vízkezelő mű rehabilitációja. Előadta, hogy a év végén lefolytatott előminősítési eljárás eredményeként a Fővárosi Vízművek Zrt. hivatalos kereskedelmi tárgyalásokat kezdett a sri lankai megrendelővel. Ezek a kereskedelmi tárgyalások egy, a sri lankai jogszabályok alapján bonyolított közbeszerzési eljárás keretében folyamatban vannak, ennélfogva a Fővárosi Vízművek Zrt. és a sri lankai Nemzeti Vízellátási és Csatornázási Igazgatóság jogilag releváns viszonyban állnak egymással. A hitelszerződések aláírásával a sri lankai megrendelő a Nemzeti Vízellátási és Csatornázási Igazgatóság minden kétséget kizáróan kötelezettséget vállalt arra, hogy az ajánlati felhívásban említett két projektre a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel fog szerződést kötni. Tekintettel arra, hogy a kormányközi keretmegállapodás hatálya július 18-ával megszűnt, annak meghosszabbítása jogilag lehetetlen, erre irányuló szándéka a magyar kormánynak korábban sem volt, ennélfogva az nem is "várható", következésképpen az ajánlati felhívás sem irányulhat "kizárólag" információszerzésre, a versenytársak tesztelésére. Megjegyezte, hogy a segélyhitelezésben bevett gyakorlat, a kedvezményezett ország határozott kívánságának megfelelően, hogy a helyben elvégzendő, elsősorban építő mesteri munkák tekintetében a magyar fővállalkozó helyi tapasztalatokkal, piaci ismeretekkel és kivitelezői kapacitással, továbbá elfogadható referenciákkal rendelkező helyi alvállalkozó(ka)t alkalmaz. Előadta, hogy márciusában az Eximbank kezdeményezte a sri lankai Pénzügyi és Tervezési Minisztérium helyettes államtitkáránál, hogy a két vízmű rekonstrukciójára vonatkozó kereskedelmi tárgyalásokat a BWT&CHRIST HUNGÁRIA Vízelőkészítő Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társasággal (2040 Budaörs, Komáromi utca 22., cégjegyzékszám: , tulajdonosai én 11,21 %-ban C. P., a társaság ügyvezető igazgatója, 88,79%-ban BWT AG AT 5310 Mondsee, Walter-Simmer Strasse 4.) kezdjék meg április 28-án az ügyvezető arról értesítette az Eximbankot, hogy a BWT &CHRIST Hungária Kft. a sri lankai féllel történt egyeztetések után arra az álláspontra jutott, hogy a két tárgybani vízműrehabilitáció megvalósítását projektcégként kívánja elvégezni. A cég neve: "BWT CHRIST COLOMBO Labugama és Kalatuwawa Vízművek Rekonstrukciós Munkái Magyar Felügyelettel Korlátolt Felelősségű Társaság" röviden: BWT CHRIST COLOMBO Kft. Leveléhez mellékelte a cégbejegyzési kérelem benyújtásáról szóló tanúsítványt, amely a cég

12 12 tulajdonosainak felsorolását nem tartalmazta. A társaság cégjegyzékszáma: Az Eximbank számára augusztusában ismertté vált, hogy a fenti társaságot a hivatkozott levélbeni közléssel szemben nem a BWT &CHRIST Hungária Kft. alapította, hanem két magánszemély. A cég jegyzett tőkéje 10 millió Ft. Miután a minimális tőkével létrejött, két magánszemély által tulajdonolt, semminemű szakmai háttérrel nem rendelkező társaságtól nem volt várható a 35 millió euró összértékű projektek sikeres megvalósítása, továbbá miután április 28-i levelével nem a valóságos tényekről tájékoztatta az Eximbankot az ügyvezető, az Eximbank a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium illetékes államtitkárával egyetértésben úgy határozott, hogy haladéktalanul felhívja a sri lankai felet a kereskedelmi tárgyalások azonnali megszakítására. Ezt követően a GKM államtitkára megállapodott sri lankai féllel arról, hogy a két projekt magyar fővállalkozójának kiválasztására olyan nyílt pályázati eljárásban kerül sor, melynek előminősítési szakaszát az új nevén Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium bonyolítja le. A Minisztérium az előminősítési pályázati felhívást 2008 november 27-én tette közzé a Népszabadság és a Világgazdaság című napilapokban továbbá a Minisztérium honlapján. A pályázat eredményéről december 3l-én tájékoztatták a sri lankai felet. Eszerint az előminősített magyar pályázók közül az első a Fővárosi Vízművek Zrt., második a CLK Sri Lanka Konzorcium, harmadik az EUROIL Kft and Főmterv TT Kft. Kérték, hogy a sri lankai fél haladéktalanul kezdjék meg a kereskedelmi tárgyalásokat az első helyen rangsorolt Fővárosi Vízművek Zrtvel. Az előminősítési pályázaton sikertelenül vett részt a kérelmező. A Döntőbizottság az ajánlatkérő eljárási kifogása alapján először azt vizsgálta meg, hogy a jogorvoslati kérelem az arra jogosulttól származik-e, hogy a kérelmező rendelkezik e ügyfélképességgel. A Kbt a szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása kérelemre vagy hivatalból indul. A Kbt (1) bekezdése kimondja, hogy kérelmet nyújthat be az ajánlatkérő, az olyan ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy egyéb érdekelt (a továbbiakban: kérelmező), akinek jogát vagy jogos érdekét az e törvénybe ütköző tevékenység vagy mulasztás sérti vagy veszélyezteti. A Kbt (3) bekezdésének e) pontja szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság a kérelmet - érdemi vizsgálat nélkül öt napon belül határozattal elutasítja, ha megállapítja, hogy a kérelem nem az arra jogosulttól származik. A Kbt (4) bekezdés szerint a Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást akkor is megszünteti határozattal, ha a (3) bekezdés alapján a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok azonban az eljárás megindítását követően jutott a Döntőbizottság tudomására.

13 13 A Kbt. meghatározza, hogy mely személyek, illetve szervezetek jogosultak jogorvoslati eljárás kezdeményezésére, tehát nem biztosított a feltételek nélküli jogorvoslat kezdeményezési jog, közvetlen érdeksérelem, illetve jogsérelem nélkül. A Kbt. szabályozása a 3. értelmében kógens, erre tekintettel a törvényi keretek az irányadóak a kérelmezői minőség megítélésére, azt nem lehet sem kiterjesztően, sem megszorítóan értelmezni. A Kbt (1) bekezdése az ajánlatkérőn kívül mindenkitől megköveteli jogos érdek fennállását. Külön körültekintéssel kell azt vizsgálni, hogy ajánlattevőn és részvételi jelentkezőn kívüli személyek esetében valóban megállapítható - e a jogos érdeksérelem. A Döntőbizottság továbbá a bíróság már több határozatában rámutattak arra, hogy az ügyfélképesség fennállását a kérelmező vonatkozásában kell megvizsgálni, illetve a megkövetelt közvetlen érdeksérelemnek a kérelmező vonatkozásában kell fennállnia. Erre tekintettel a Döntőbizottság először a kérelmező személyére, tevékenységére vonatkozó kérdéseket tekintette át. A kérelmező gazdasági társaság a nyilvános cégadatok szerint Cg számon van bejegyezve a Fővárosi Bíróságon vezetett cégnyilvántartásba. A létesítő okiratának kelte április 28. napja. A cég jegyzett tőkéje tízmillió forint. A Kft. tagjai két magánszemély, valamint november 5-től a PERSECUTOR Vagyonvédelmi Kft, a HUNICORN Nemzetközi Szállítmányozási Kft, a VENTURI TECHNIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Kft. A kérelmező a jogorvoslati tárgyaláson maga is úgy nyilatkozott, hogy tevékenységet eddig még nem végzett, alkalmazottai nincsenek, bevétele nem volt. A Döntőbizottság megítélése szerint a kérelmező ügyféli minősége tekintetében releváns körülmények a fentiek, azaz, hogy a kérelmező tényleges tevékenységet, így a beszerzés tárgyát képező tevékenységet, azaz ivóvíz kezelő mű rekonstrukciós és építési munkákat sem végzett, bevétele még nem volt, alkalmazottai nincsenek, a cég jegyzett tőkéje tízmillió forint, a jogorvoslati kérelmét pedig két, összességében mintegy nyolcmilliárd forint becsült értékű beruházás vonatkozásában terjesztette elő. A Döntőbizottság jogi álláspontja szerint a közbeszerzési eljárás megindítását, a közzétett hirdetmény jogszerűségét csak olyan kérelmező sérelmezheti, aki az adott beszerzési tárgy tekintetében maga is tényleges piaci szereplő és a jogi érdekeltsége azon alapul, hogy a beszerzés tárgya szerinti tevékenységet végzi, a vitatott közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként részt tudna venni. Ez esetben jelenhet meg egyértelműen az egyéb érdekelti pozícióban fellépő kérelmező vonatkozásában közvetlen, valós, érdeksérelem. Kérelmező azonban tényleges tevékenységet nem végzett, munkavállalókat nem foglalkoztatott, árbevételt nem realizált.

14 14 A Döntőbizottság nem tudta figyelembe venni a kérelmezőnek azt a nyilatkozatát sem, hogy bár magának a kérelmezői társaságnak nincs tevékenysége, évek óta ennek a feladatnak az elvégzésére készül. A Döntőbizottságnak a jogi érdekeltséget a április 28-án alakult kérelmezői társaság tekintetében kell vizsgálnia és akkor állapítható meg az ügyfélképesség fennállása, amennyiben megállapítást nyer, hogy a kérelmezői társaság olyan cég, amely potenciális részvételi jelentkező volna a közbeszerzési eljárásban. A Döntőbizottság nem tudta az ügyfélképesség jogalapjaként elfogadni a kérelmezői társaság projekttársaság jellegre történő hivatkozását, továbbá tulajdonosi körére való hivatkozását, akik más cégekkel együtt, alvállalkozóként vennének részt a jelentkezésben, ajánlattételben, teljesítésben. A Döntőbizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a Kbt. szabályozása a 3. értelmében kógens és a közbeszerzési piac szereplőinek ezen kötelező jogi keretek között áll fenn a lehetősége jogaik gyakorlására. A Kbt. szabályozási struktúrája a részvételi jelentkezési, ajánlatétteli szakaszban nem teszi lehetővé projekttársaság részvételét. A jogalkotó azt támasztja követelményként a közbeszerzési eljárást lezáró szerződés megkötéséig a konkrét, tényleges gazdasági szereplők jelenjenek meg, ők igazolják az alkalmasságukat, vállaljanak kötelezettséget és felelősséget. A Kbt. 304/A. (1) bekezdésének szabályozása értelmében a projekttársaság a közbeszerzési eljárást lezáró szerződésben jelenik meg, méghozzá akként, hogy a nyertes ajánlattevő(k) által, az ő kizárólagos részvételükkel létrehozott gazdálkodó szervezet. Ezt követően a projekttársaságnak kell a teljesítést, a nyertes ajánlattevő(k) egyetemleges felelőssége mellett teljesíteni. A kérelmező megfordított eljárását a Kbt. szabályozása nem teszi lehetővé. A Döntőbizottság álláspontja szerint a Kbt. alapelveire is tekintettel - a kérelmező mint képviselő, megbízott nem jogosult más cégek, gazdálkodó szervezetek jogainak érvényesítésére, a jogorvoslati eljárásban erre hivatkozással ügyfélként eljárni. Az érintett gazdálkodó szervezeteknek kell maguknak érvényesíteni jogos érdekeiket. A Döntőbizottság megjegyzi, hogy a kérelmezői társaság tulajdonosi körének vizsgálata alapján arra a következtetésre jutott, hogy ezen cégek a beszerzés tárgyát képező tevékenység, azaz a két Sri Lankai ivóvíz kezelő mű közel 8 milliárd forintnak megfelelő becsült értékű rekonstrukciós és építési munkái tekintetében nem potenciális ajánlattevők. Sem a tevékenységi körük, sem a tőkeerejük, sem az állományi létszámuk nem támasztja alá azt, hogy a tárgyi beszerzésben érdekeltek. A cég tulajdonosa egy hárommillió forintos jegyzett tőkéjű, 14 főt foglalkoztató szállítmányozási cég, egy egymillió forintos jegyzett tőkéjű, 8 főt foglalkoztató kereskedő cég, egy tizenkétmillió forint jegyzett tőkéjű, 5 főt foglalkoztató építőipari cég és egy húszmillió forint jegyzett tőkéjű, 41 főt foglalkoztató vagyonvédelmi cég. A Döntőbizottság rámutat arra is, hogy a kérelmező a jogorvoslati kérelmét a részvételi határidő lejártának napján nyújtotta be, ezen időpontig a részvételi

15 15 dokumentációt nem vásárolta meg, így a közbeszerzési eljárásban való részvételre vonatkozó valós szándéka sem egyértelmű. Mindezek alapján a Döntőbizottság megállapította a kérelmező ügyfélképességének hiányát, a kérelmező által előadott indokok nem elegendőek az ügyfélképesség megállapításához, így a jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálatának eljárásjogi akadálya van. A Döntőbizottság rámutat arra is, hogy a kérelmező által a nemzetközi szerződés rendelkezéseinek megsértésére, illetve a pénzügyi együttműködési keretprogramra vonatkozó megállapodás szabályainak betartására vonatkozó kifogásait nem vizsgálhatta. A Döntőbizottságnak a Kbt ban meghatározott hatásköre a közbeszerzésre, illetőleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértése miatt indult eljárás lefolytatásra, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések törvénybe ütköző módosítása vagy teljesítése miatt indult eljárások lefolytatására terjed ki. A fentiek alapján a Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást a Kbt (4) bekezdés alapján a Kbt (3) bekezdés e) pontjában írt okból, a kérelem érdemi vizsgálata nélkül megszüntette. A Döntőbizottság a Kbt (2) bekezdés g) pontja és a 341. (4) bekezdése alapján rendelkezett az eljárási költségek viseléséről. A befizetett ,-Ft igazgatási szolgáltatási díjat a kérelmező viseli az alábbi rendelkezésekre figyelemmel. A Kbt (2) bekezdése szerint a Közbeszerzések Tanácsa jogosult beszedni a 324. (3) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat, amelyre a Kbt (7) bekezdésének rendelkezése szerint az illetékről szóló évi XCIII. Törvény (a továbbiakban: Itv.) rendelkezéseit kell alkalmazni. Az igazgatási szolgáltatási díj egy speciális jogintézmény az Itv. állapítja meg a rá vonatkozó általános szabályokat. Az Itv. 67. (1) bekezdése értelmében egyes államigazgatási eljárásokért díjat kell fizetni. Az Itv. 67. (5) bekezdése értelmében a díjat megállapító jogszabályban kell rendelkezni a díj ideértve a jogorvoslati díjat is beszedésével, nyilvántartásával, visszatérítésével stb. kapcsolatos részletes szabályokról. Az Itv. fenti szabályozására tekintettel a Kbt. rendelkezései az irányadóak az igazgatási szolgáltatási díjról, továbbá a Kbt (1) bekezdése értelmében, amennyiben a Kbt. eltérően nem rendelkezik, akkor a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni. A Kbt. nemcsak az igazgatási szolgáltatási díjra, hanem az eljárási költségek viselésére vonatkozóan is eltérő szabályokat állapít meg a 341. (6) bekezdésben. E szakasz szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság a jogsértőt, jogsértés hiányában az alaptalan kérelmet előterjesztőt kötelezi az igazgatási szolgáltatási díj és a jogorvoslati eljárással kapcsolatban felmerült költségek viselésére.

16 16 A Kbt (6) bekezdése szerint az eljárást megszüntető határozat ellen a 345. szerint külön jogorvoslatnak van helye. Budapest, szeptember 28. Dr. Telek Katalin sk közbeszerzési biztos Veliczky Gáborné sk közbeszerzési biztos Dr. Nagy Gizella sk közbeszerzési biztos A kiadmány hiteléül: Liszi Barbara A határozatot a bíróság előtt keresettel támadták. Kapják: 1. Bulked Water Treatment Christ Colombo Kft.(2220 Vecsés, Telepi út 23.) 2. Fővárosi Vízművek Zrt. (1134 Budapest, Váci út ) 3. Econ Trust Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.) 4. Degremont Water Kft. (1051 Budapest, Apáczai csere János u. 11.) 5. Access Engineering Ltd. (Access Tower, Level 8., Union Place Colombo 02. Sri Lanka) 6. Közbeszerzések Tanácsa Elnöke (1024 Budapest, Margit krt. 85.) 7. Irattár

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.915/5/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi: V É G Z É S -t

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi: V É G Z É S -t KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D.652/ 11/ 2010.. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az

Részletesebben

V É G Z É S - t. Az eljárás során felmerült költségeiket ezt meghaladóan a felek maguk viselik.

V É G Z É S - t. Az eljárás során felmerült költségeiket ezt meghaladóan a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.73/10/2017. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 782 /4 /2010.

Részletesebben

Ikt.sz.:D.752/4 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S t.

Ikt.sz.:D.752/4 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776, Fax: 336-7778 Ikt.sz.:D.752/4 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D. 409/3/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.681/7 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

1026 Budapest, Riadó u Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ V É G Z É S t.

1026 Budapest, Riadó u Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ V É G Z É S t. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.38/4/2014. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: Ikt. sz.: D.44 / 13 /2011. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZE RZÉSI DÖ NTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.989/15/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

V É G Z É S - t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S - t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.89/10/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

V É G Z É S T. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk maga viselik.

V É G Z É S T. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk maga viselik. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf. 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.753/14 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság)

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.301/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM 1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. Címzett: Kérelmező részére E-mail útján Másolatban: Valamennyi ajánlattevő részére E-mail útján Küldi: dr. Szterényi

Részletesebben

V É G Z É S t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S t. I N D O K O L Á S Ikt. sz.: D.609/11/2015. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8592 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

3. A Közbeszerzési Döntőbizottság illetékessége Magyarország egész területére kiterjed.

3. A Közbeszerzési Döntőbizottság illetékessége Magyarország egész területére kiterjed. A Közbeszerzési Döntőbizottságra vonatkozó, az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény mellékletének II.4. pontjában meghatározott közérdekű adatok 1. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.787/ 10 /2009. A

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D. 532/5 /2008. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 1/5 HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2009/S 77-111132 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): BKV Zrt. Műszaki

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=?

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=? érl ''SoS.od.oh I KUOAl'KST FŐVÁROS X. KKKOl\Y\ KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT '/.AT Polgármesteri I li.viiiiiln Iklsz.: D.363/ /2008. KÖZBESZERZÉSE^T^A'CS'A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBI^gTADSi^ Budapest, Marg 'íkrt.

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141835-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 87-141835 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

HU-Miskolc: Függőleges tengelyű megmunkáló központ 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Függőleges tengelyű megmunkáló központ 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261949-2010:text:hu:html HU-Miskolc: Függőleges tengelyű megmunkáló központ 2010/S 171-261949 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

1525 Postafiók 166. Tel.: Fax: H A T Á R O Z A T-ot.

1525 Postafiók 166. Tel.: Fax: H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt. sz.: D.356/5/2008. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot

H A T Á R O Z A T-ot Ikt. sz.: D. 829/ 6 /2009. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776, Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.262/ 8 /2008. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság)

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf. 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.51/8 /2008. Tárgy: Az Állami Számvevőszék által hivatalból kezdeményezett

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46614-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. 1 Ikt. sz.: 635/ 8 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 e -mail cím:dont obi zottsag@ koz be szerzesek-tanac

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

V É G Z É S t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.49/10/2017. A Közbeszerzési

Részletesebben

V É G Z É S t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.687/5/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

M&M COMPUTER. Előzetes vitarendezés

M&M COMPUTER. Előzetes vitarendezés Előzetes vitarendezés M&M COMPUTER Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft. 7623 Pécs, Mártírok u. 42. Telefon: 72-516-516 Fax:72-516-529 e-mail : info@mmcomputer.hu http://www.mmcomputer.hu Az ajánlatkérő:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.658/11/2010.

Részletesebben

Villamos energia beszerzése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-103/16)

Villamos energia beszerzése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-103/16) Villamos energia beszerzése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-103/16) KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK I. KÖTET AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ajánlattételi szakasz 2016. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Villamos energia beszerzése

Részletesebben

16. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

16. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 16. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tisztelt Döntőbizottság! A FŐTAXI ZRt (1087 Budapest, Kerepesi út 15.) kérelmező képviseletében eljárva, az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Koss

Tisztelt Döntőbizottság! A FŐTAXI ZRt (1087 Budapest, Kerepesi út 15.) kérelmező képviseletében eljárva, az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Koss 1!:f>irmS7r:rtrí-S h(i/.13i.tii! ;YIi\j 11AjY)S.^G i)ü!vfoil!/ 7-1 ;Sn6 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság 1026 Budapest, Riadó u. 5. jogorvoslati eljárás kezdeményezése iránti kérelme

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016- 00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés Közbeszerzés Dr. Hubai Ágnes Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ÉRTÉKHATÁROK VÁLTOZÁSA A nemzeti közbeszerzési

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

HU-Miskolc: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:127809-2010:text:hu:html HU-Miskolc: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 85-127809 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.30/8 /2010. A Közbeszerzési

Részletesebben

VÉGZÉS t. Az eljárás során felmerült költségeket a felek maguk viselik.

VÉGZÉS t. Az eljárás során felmerült költségeket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.718/9 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261951-2010:text:hu:html HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S 171-261951 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 23. szám 3539 A vidékfejlesztési miniszter 10/2012. (V. 31.) VM utasítása a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek,

Részletesebben

D.474/11/2017. V É G Z É S - t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

D.474/11/2017. V É G Z É S - t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HAT ÓSÁG K ÖZBESZE RZÉSI DÖNTŐB IZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Az ügy iktatószáma: D.474/11/2017.

Részletesebben

D.340/7/2017. H A T Á R O Z A T ot. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

D.340/7/2017. H A T Á R O Z A T ot. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HAT ÓSÁG K ÖZBESZE RZÉSI DÖNTŐB IZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Az ügy iktatószáma: D.340/7/2017. A

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.138/12

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.725

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

V É G Z É S t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1126 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Postafiók 166. Tel: 882-8594, Fax: 882-8593 E-mail cím: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.389/3/2014. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

V É G Z É S - t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S - t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. Ikt.sz.: D.634/13/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Javaslat eljárást lezáró döntés meghozatalára a Balatonkenese,

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

Nemzeti, Kbt Nyílt eljárás - EKR

Nemzeti, Kbt Nyílt eljárás - EKR ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI zeti, Kbt. 115. Nyílt eljárás - E40 - Ajánlattételi szakasz Ajánlatkérő neve: Közbeszerzés tárgya: Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Maros u. 16/b. szakorvosi rendelő

Részletesebben

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Tájékoztatás a közbeszerzési törvény módosításával kapcsolatban

Tájékoztatás a közbeszerzési törvény módosításával kapcsolatban Tájékoztatás a közbeszerzési törvény módosításával kapcsolatban Cg. 01-09-947727 Nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Jelen tájékoztatás a közbeszerzési törvényben ajánlatkérőként meghatározott

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.663/ 4 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Tárgy: az S.W.B.U. Kft. jogorvoslati kérelme a Magyar Közút Kht. közbeszerzési eljárása ellen.

Tárgy: az S.W.B.U. Kft. jogorvoslati kérelme a Magyar Közút Kht. közbeszerzési eljárása ellen. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (18442/2006) 1024 Budapest, Margit krt. 85. Ikt.sz.: D.401/11/2006. Tárgy: az S.W.B.U. Kft. jogorvoslati kérelme a Magyar Közút Kht. közbeszerzési eljárása

Részletesebben

HU-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

HU-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301585-2011:text:hu:html HU-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2011/S 184-301585 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Budapest: Citromlé 2012/S Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Citromlé 2012/S Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1401-2012:text:hu:html HU-Budapest: Citromlé 2012/S 1-001401 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK irányelv

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Keretszerződés tréneri kiegészítő képzés,

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján 2 3 4 5 ...10...11...16...17...17...18...18...22...24...24...26...28...29...31 18. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó...32 19. Összeférhetetlenség...33

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D. 226/8 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A közbeszerzési törvény szabályainak változása. változása

A közbeszerzési törvény szabályainak változása. változása A közbeszerzési törvény szabályainak változása ETK zrt. 2010. február Az előadás felépítése Gyakorlati alkalmazási kérdések kezelése a Kbt. módosításában - Formai megközelítés mérséklésére irányuló változások:

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 177-270334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: 526/13 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság)

Részletesebben

Normatív Határozat. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete március 22-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendet fogadja el:

Normatív Határozat. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete március 22-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendet fogadja el: 2013. március 22-én megtartott rendkívüli ülése könyvéből 43/2013. (III. 22.) sz. NORMATÍV Kth. 2013. március 22-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Határozat Kerekegyháza

Részletesebben

PÁLYAVASÚTI BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG ESZKÖZ- ÉS VÁLLALKOZÁS BESZERZÉSI IRODA

PÁLYAVASÚTI BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG ESZKÖZ- ÉS VÁLLALKOZÁS BESZERZÉSI IRODA PÁLYAVASÚTI BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG ESZKÖZ- ÉS VÁLLALKOZÁS BESZERZÉSI IRODA CÍMZETT: ABC Group Kft. ajánlattevő 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48. és Fazakas Építésziroda Kft. 1051 Budapest, Sas utca

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére 219/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére Tárgy: A Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) hiánypótlást 22. (1) i) és j) VI.fejezet. 251. (2) szerinti eljárást 23.000.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) hiánypótlást 22. (1) i) és j) VI.fejezet. 251. (2) szerinti eljárást 23.000. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134980-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.278/4/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

V É G Z É S t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.705/9/2015. A Közbeszerzési

Részletesebben

1. Intézményrendszer az új törvényben A Tanács jövője

1. Intézményrendszer az új törvényben A Tanács jövője A közbeszerzési intézményrendszer változása, régi és új Dr. Kovács László főosztályvezető Közbeszerzések Tanácsa 2011. november 24. A közbeszerzési intézményrendszer változása, régi és új 1 1. Intézményrendszer

Részletesebben

KEOP-1.3.0/ azonosítószámú Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Program FIDIC Sárga könyv alapján

KEOP-1.3.0/ azonosítószámú Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Program FIDIC Sárga könyv alapján 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Gyula-Elek

Részletesebben

HU-Miskolc: Függőleges tengelyű megmunkáló központ 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Függőleges tengelyű megmunkáló központ 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:102252-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Függőleges tengelyű megmunkáló központ 2011/S 63-102252 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ" tárgyú, nemzeti értékhatárt meghaladó, összefoglaló tájékoztatás közzétételével

IRÁNYÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ tárgyú, nemzeti értékhatárt meghaladó, összefoglaló tájékoztatás közzétételével HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Részeként a Kbt. 114. (2) bekezdés alapján, a Kbt. 69. (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői felhívásra csatolandó nyilatkozatok

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

HU-Budapest: Lábbeli bőr felsőrésszel 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Lábbeli bőr felsőrésszel 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219491-2011:text:hu:html HU-Budapest: Lábbeli bőr felsőrésszel 2011/S 132-219491 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése Tanulmány ÁROP 2.f) Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Készítette: Közigazgatási Igazgatósága

Részletesebben

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás.

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Közbeszerzés alkalmazásával megkötött szerződések... 2 Szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény... 4 Közbeszerzés alkalmazásával

Részletesebben

V É G Z É S -t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S -t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Email cím:dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 783/ 10

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium

Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Közzététel dátuma: Iktatószám: 4016/2016 CPV Kód: ; ;

Közzététel dátuma: Iktatószám: 4016/2016 CPV Kód: ; ; Tájékoztató a szerződés módosításáról - Semmelweis Egyetemen alkalmazott integrált medikai (MedSolution) - gazdálkodási (SAP) rendszer üzemeltetése, karbantartása, rendszerkövetése, fejlesztése Közbeszerzési

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Szentgotthárd

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S 1 / 6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71838-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S 043-071838 Budapesti

Részletesebben