A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció című projekt. Támogatási szerződés száma: 2003/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció című projekt. Támogatási szerződés száma: 2003/004-561-01-02"

Átírás

1 Magyarország-Szlovénia Phare CBC Program 2003 A határrégió emberi erőforrás potenciáljának maximalizálása támogatási konstrukció A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció című projekt Támogatási szerződés száma: 2003/ Módszertani megalapozó tanulmány 1.0 verzió Lektorálás előtti szakértői változat! 2. KÖTET MINTADOKUMENTUMOK Készítette: BFH Európa Kft. Szombathely, június 30.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Foglalkoztatási paktum együttműködési megállapodás Foglalkoztatási paktum együttműködési megállapodás minta Az Irányító Csoport ügyrendje Ügyrend struktúra (felépítés és kérdéskörök) Kistérségi foglalkoztatási paktum ügyrendje (minta) Helyzetelemzés és foglalkoztatási stratégia Helyzetelemzés Foglalkoztatási stratégia Társadalmi bevonás és egyeztetések a helyzetelemzési és stratégiaalkotási munkák során módszertani javaslatok Foglalkoztatási akcióterv Foglalkoztatási akcióterv minta Foglalkoztatási akcióterv mellékletek Logikai keretmátrix Költségvetés Cash-flow terv Forrásterv Végrehajtási ütemterv Humánerőforrásterv Projektleírás Munkaprogram Munkaprogram minta Rendezvénynaptár minta Éves ülésterv minta Monitoring Alapvetések, a monitoring rendszer elemei és kialakítása Projekt/akcióterv monitoring jelentés minta

3 1. Foglalkoztatási paktum együttműködési megállapodás A helyi foglalkoztatási partnerség formailag az együttműködési megállapodás aláírásával jön létre. Az együttműködési megállapodás nem a folyamat végét jelenti, hanem a paktum érdemi működésének kezdetét. Az együttműködési megállapodás egy olyan dokumentum, amely rögzíti a helyi partnerségben együttműködni szándékozók együttműködési akaratát, az együttműködések szervezeti kereteit. A tájékoztató és helyzetelemző szakasz eredményeire épülve a partnerekkel egyeztetve (külső szakmai és jogi tanácsadás igénybevételével) készül el a paktumot létrehozó együttműködési megállapodás, amely általában a következő részeket tartalmazza: a) Preambulum (előszó, alapelvek, jövőkép) b) A paktum célkitűzései (a SWOT-ból származó, konszenzuson alapuló célok) c) A paktum célcsoportjai (a paktum fő haszonélvezői) d) A paktum szervezete - A Foglalkoztatási Fórum - Irányító Csoport - Menedzsmentszervezet e) Finanszírozás (a finanszírozás gyakorlatának leírása) f) Aláírások - támogató nyilatkozatok (szerződő felek, támogató partnerek, csatlakozó partnerek) 1.1. Foglalkoztatási paktum együttműködési megállapodás minta Előszó/Preambulum/Bevezetés Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a térség társadalmigazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével, valamint a munkavállalók elhelyezkedésének segítésével. Ennek érdekében egy foglalkoztatási paktum megkötését kezdeményezik. A.térségi foglalkoztatási paktum a munkaerő-piaci szereplők (pl.: gazdasági szervezetek, intézmények, nonprofit szervezetek) szerződésben rögzített összefogása azzal a céllal, hogy: megismerjék a kistérség foglalkoztatási nehézségeit, a munkanélküliség okait, foglalkoztatást elősegítő programokat valósítsanak meg, összehangolják a térségi szereplők gazdasági és humánerőforrás fejlesztési elképzeléseit, céljait és megoldást keressenek a problémákra, összehangolják a pénzügyi forrásokat a foglalkoztatáspolitikai célok eredményes megvalósításának érdekében. A paktumot aláírók felelősséget éreznek a térség foglalkoztatási helyzetéért és készek lehetőségeiket a térség gazdaságfejlesztési céljainak szolgálatába állítani. 3

4 A Foglalkoztatási Paktum célkitűzései A paktum célkitűzései alapvetően kapcsolódnak az országos és megyei foglalkoztatáspolitikai célokhoz és a térség gazdaságfejlesztési elképzeléseihez. A foglalkoztatási színvonal növelése, és a munkanélküliség csökkentése. Új munkahelyek teremtése a helyi vállalkozói szektor támogatásával. A munkahelyek megőrzése az igényekhez igazodó képzések indításával. A megváltozott munkaképességű személyek munkavállalási lehetőségeinek javítása. A térségi gazdaságfejlesztési elképzelések és a szakképzés összehangolása. A tanácsadási és a gondozási lehetőségek bővítése olyan személyek számára, akiket a munkanélküliség közvetlenül vagy közvetetten érint. Munkaerőpiaci felzárkóztató, pályaorientációs és szakképesítést adó képzési programok biztosítása az alacsonyan iskolázott fiatalok számára. A helyi, illetve a közösségi szolgáltatások fejlesztése az információs és a kommunikációs technológia segítségével. A hátrányos helyzetű és a munkaerőpiacról kiszorult rétegek integrációjának elősegítése. A férfiak és a nők esélyegyenlőségének figyelembe vétele minden területen. A térség adottságainak kihasználásával a foglalkoztatási potenciál fejlesztése az idegenforgalom, a sport-szabadidő, a szociális szolgáltatások, a kultúra terén. A gazdaság munkaerőigény kielégítésének segítése képzéssel, munkaerőpiaci szolgáltatásokkal és egyéb közgazdasági eszközökkel. A diplomás pályakezdő fiatalok elhelyezkedésének segítése. Stb. (a helyzetértékelésre épülő térségi prioritásoknak megfelelően). A Foglalkoztatási Paktum célcsoportjai Munkanélküliséggel veszélyeztetett személyek Pályakezdő fiatalok, különös tekintettel a felsőfokú végzettekre Megváltozott munkaképességűek Tartós munkanélküliek Roma munkanélküliek 40 éven felüli munkanélküliek Nők Helyi vállalkozók Az alacsony iskolázottsággal rendelkező fiatalok Stb. A Foglalkoztatási Paktum szerkezete A Kemenesaljai Foglalkoztatási Paktumot a Kemenesaljai Területfejlesztési Társulás és a Vas Megyei Munkaügyi Központ, illetve annak celldömölki kirendeltsége köti meg. A paktum részét képezik azon támogatóknak a nyilatkozatai, akik a dokumentum tartalmával egyetértenek és a célkitűzések megvalósításában szerepet vállalnak. A szerződés határozatlan időre szól. A szerződést bármelyik fél a másik felekhez intézett jognyilatkozattal 30 napos határidővel felmondhatja. 4

5 A foglalkoztatási fórum A térségi és helyi szintű szereplők széles körű bevonása érdekében a paktum aláírói foglalkoztatási fórumot működtetnek. A fórum a megállapodás szereplői mellett a foglalkoztatáspolitikai kérdések iránt érdeklődő minden személy és szervezet előtt nyitva áll. A fórumot az irányító csoport elnöke hívja össze egy évben legalább két alkalommal. A foglalkoztatási fórum feladata, hogy: tájékozódik a térség munkaerőpiaci helyzetéről, javaslatokat fogalmaz meg a munkaerőpiaci programokra, véleményezi az eddigi akciókat, segítséget ad az éves munkaprogram összeállításához, biztosítja a térség szereplői közötti információ-áramlást és az információk, vélemények cseréjét, segíti a kistérségi szereplők közötti kezdeményezések összehangolását. Ezeknek a feladatoknak teljesítésével nagymértékben hozzájárulhat a helyes döntések megalapozásához, a társadalmi nyilvánosság és kontroll biztosításához, valamint a partnerség erősítéséhez. Irányító csoport A paktumban foglaltak végrehajtásáért az irányító csoport a felelős. Az irányító csoport: információt gyűjt és megszervezi a foglalkoztatási fórum tájékoztatását, feldolgozza a foglalkoztatási fórum ajánlásait, kidolgozza a foglalkoztatási paktum éves munkaprogramját, koordinálja a munkaprogram megvalósítását az érintett szervezetek között, beszámol a foglalkoztatáspolitikai főrumokon az egyes programok teljesítéséről, valamint a következő időszak elképzeléséiről, segíti a térségi partnerségi kapcsolatokat. Az irányító csoport elnöke: Tagjai: Meghívottak: Megjegyzés: a fenti helyekre nem személyek, hanem szervezetek, illetve partnertípusok kerülnek (pl. az önkormányzatok 2 képviselője, stb.) Az irányító csoport működését ügyrend szabályozza. 5

6 A Foglalkoztatási Paktum koordinációja A koordinációt a foglalkoztatási paktum menedzsmentje végzi. Az irányító csoport döntése alapján a menedzsment szervezet feladatkörét a.végzi. Finanszírozás A finanszírozás alapját a paktum költségvetése biztosítja. Ebben különbséget kell tenni a menedzsment és a különböző projektek finanszírozása között. A finanszírozás formájáról, valamint a finanszírozókról a munkaprogramban az egyes projekteknél konkrétan rendelkezni kell. Dátum... aláírások. Támogatási nyilatkozatok: A. Térség foglalkoztatási paktumának megkötését üdvözöljük és az abban foglaltak megvalósítását lehetőségeink szerint támogatjuk: Szervezetek aláírások 6

7 2. Az Irányító Csoport ügyrendje A paktum és menedzsmentszervezete részletes működési rendjét határozza meg (felelősségi viszonyok, döntési jogkörök stb.) Javasolt a bürokráciát a minimum szinten tartani. Olyan szintű szabályozás szükséges, amely még segíti a hatékony munkát, de nem túl nagy teherrel jár a paktum szervezetrendszer számára. Az alábbiakban egy lehetséges ügyrend struktúrát, valamint egy kistérségi szintű foglalkoztatási paktum ügyrendjét mutatjuk be Ügyrend struktúra (felépítés és kérdéskörök) Preambulum - az Irányító Csoport létrejöttének körülményeire utalás (a Foglalkoztatási Paktum megnevezése) I. Az Irányító Csoport feladatköre A feladatok felsorolása az együttműködési megállapodásban foglaltakból kiindulva. II. Az Irányító Csoport résztvevői 1.Az Irányító Csoport Elnöke - személyének meghatározása az együttműködési megállapodás alapján - feladat- és hatásköre, ezek esetleges átruházásának lehetősége - a helyettesítés kérdésének szabályozása 2. Az Irányító Csoport tagjai - létszámának és összetételének meghatározása az együttműködési megállapodás alapján - szavazati jogosultság rögzítése - a helyettesítés kérdésének szabályozása 3. Az Irányító Csoport állandó meghívottai (tanácskozási joggal résztvevők) - létszámának és összetételének meghatározása az együttműködési megállapodás alapján - az üléseken való részvétellel összefüggő jogosultságaik és kötelezettségeik szabályozása 4. Az Irányító Csoport eseti meghívottai - az egyes kérdéskörökhöz más meghívottak jelenléte lehetőségének rögzítése - az eseti meghívottak személyére való javaslattétel szabályai - az üléseken való részvétellel összefüggő jogosultságaik és kötelezettségeik szabályozása III. Az Irányító Csoport ülésezése 1. Az ülésezés gyakoriságának és helyszínének meghatározása - rendes, rendkívüli ülések - esetleg előre jelezhető, hogy a rendes ülések összehívása általában mikor történik (pl. a negyedév első hónapja első szerdáján) 7

8 2. Az ülések összehívásának és vezetésének szabályozása - ki jogosult, az összehívás indítványozásának lehetővé tétele a tagok által, a napirendre vonatkozó javaslat meghatározásával, a napirend közlése, a napirendre történő javaslattétel szabályozása, a meghívók eljuttatásának módja, időbeli korlátai 3. Az ülések előkészítésének szabályozása 4. A nyilvánosság szabályozása 5. Az ülésvezetés, hozzászólások rendje 6. Határozatképesség szabályozása, a határozatképtelenség miatt összehívott ismételt ülés szabályai 7. Döntéshozatal, szavazási rend meghatározása - szavazás módja, az elfogadáshoz szükséges szavazati arányok rögzítése, döntés szavazategyenlőség esetén IV. Az Irányító Csoport üléseinek dokumentálása 1. Jegyzőkönyvezés - annak módja, elkészítéséért felelős meghatározása 2. A jegyzőkönyv tartalma 3. A jegyzőkönyv aláírása, hitelesítése, megküldése 4. A meghozott határozatok nyilvántartása, az érintettek értesítése V. Az Irányító Csoport képviselete 1. Képviseletre jogosult - személye, a képviseleti jog delegálása, a képviselet tartalma 2. Beszámolás a képviseletről - a képviselettel kapcsolatos beszámolás és felelősség szabályozása VI. Bizottságok, munkacsoportok 1. Bizottságok, munkacsoportok - létrehozásuk elvi lehetőségének rögzítése, felállításuk szabályozása 2. Döntési jogköreik meghatározása VII. Az Irányító Csoport és a Foglalkoztatási Fórum kapcsolatának szabályozása 1. A Foglalkoztatási Fórum meghatározása - a Foglalkoztatási Fórum mibenlétének, fő funkciójának rögzítése, - a részvevők körének meghatározása 2. A Foglalkoztatási Fórum összehívásával kapcsolatos feladatok ki jogosult, milyen gyakorisággal, milyen módon (a Paktum résztvevőinek meghívók küldése, a Fórum meghirdetése a médiákban), a helyszín esetleges meghatározása, - az ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok meghatározása, felelősök kijelölése, az adminisztratív feladatok elvégzésével kapcsolatban a Menedzsment szervezet utasításának joga, - az ülések vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása, az ülések eredményeinek rögzítésével kapcsolatos feladatok ellátása 8

9 3. Ajánlások, javaslatok figyelembevétele - a Foglalkoztatási Fórum által megfogalmazott ajánlások, javaslatok figyelembe vételére vonatkozó kötelezettség deklarálása 4. Beszámolás - a Foglalkoztatási Fórum felé történő beszámolás szabályozása, gyakoriság, mód, felelősök VIII. Az Irányító Csoport és a Menedzsment szervezet kapcsolatának szabályozása 1. A Menedzsment szervezet meghatározása - a Menedzsment szervezet nevesítése, alapvető funkciójának rögzítése az együttműködési megállapodás alapján 2. Az Irányító csoport ülésezésével kapcsolatos feladatok - az Irányító Csoport ülésezésével kapcsolatos adminisztratív és technikai feladatok meghatározása, az Irányító Csoport ezzel kapcsolatos utasítási jogának szabályozása (ki és hogyan jogosult, a Menedzsmentszervezet felelősségének szabályozása) 3. Határozatok előkészítése, végrehajtása - az Irányító Csoport határozatainak előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok meghatározása, az Irányító Csoport ezzel kapcsolatos utasítási jogának szabályozása (ki és hogyan jogosult, a Menedzsmentszervezet felelősségének szabályozása) IX. A Foglalkoztatási Paktum nyilvánossága 1. A Foglalkoztatási Fórum nyilvánossága 2. Az Irányító Csoport szerepe a Foglalkoztatási Paktum tevékenységének nyilvánosság számára történő bemutatásában - az ezzel kapcsolatos feladatok (beszámolók készítése, publikálásuk módjai stb.) és felelősségi szabályok meghatározása 1. Hatálybalépés 2. Módosítás lehetősége X. Záró rendelkezések 9

10 2.2. Kistérségi foglalkoztatási paktum ügyrendje (minta) Preambulum Arra tekintettel, hogy a térség szereplői szerint a helyi gazdaság - környezettel és társadalommal harmóniában történő - fejlődésének alapvető tényezője az emberi erőforrások minősége, felkészültsége, a.szervezetek, mint aláíró felek án az Európai Unióban és Magyarországon is sikerrel alkalmazott, a helyi szereplők, érdekeltek szektorokon átívelő valós összefogását és kölcsönös bizalmi viszonyát igénylő foglalkoztatási paktumot hoztak létre. A paktumban foglaltak végrehajtására a felek Irányító Csoportot állítottak fel, amely a paktum motorjaként a legfőbb kérdésekben döntést hozó testület, felelős a paktumban foglaltak eredményes és hatékony végrehajtásáért. I. Az Irányító Csoport feladatköre 1. Az Irányító Csoport a paktum megállapodásban foglaltak alapján az alábbi feladatokat látja el: fő felelős a paktumban foglaltak végrehajtásáért, a paktum motorja ; információt gyűjt és megszervezi a Foglalkoztatási Fórum tájékoztatását; feldolgozza a Foglalkoztatási Fórum ajánlásait; kidolgozza a foglalkoztatási paktum éves munkaprogramját és költségvetését; koordinálja a munkaprogram megvalósítását az érintett szervezetek között; beszámol a Foglalkoztatási Fórum üléseken a munkaprogram és költségvetés teljesítéséről, valamint a következő időszak elképzeléséiről; közvetítő szerepet tölt be a Fórum és a menedzsmentszervezet között; segíti a térségi partnerségi kapcsolatok fejlődését; folyamatos monitoring és ellenőrzés; nyomon követi, véleményezi és értékeli az eddigi projekteket, a munkaprogram és költségvetés teljesülését; jóváhagyja a menedzsment beszámolóit. II. Az Irányító Csoport tagjai 1. Az Irányító Csoport elnöke 1.1. Az Irányító Csoport elnöki tisztét a paktum megállapodás alapján a kistérség társulás mindenkori elnöke tölti be. Az elnök a paktum céljainak megvalósítása érdekében szervezi és irányítja az Irányító Csoport munkáját, valamint ellátja a paktum eredményeinek és munkájának külső képviseletét. Jogosult a paktum menedzsmentszervezetének munkáját személyesen irányítani, ellenőrizni, tőlük információkat kérni. Az Irányító Csoport elnökét akadályoztatása esetén eseti jelleggel, írásos meghatalmazás alapján a kistérségi többcélú társulás elnökségének tagjai helyettesíthetik Az Irányító Csoport elnökét a tagokat megillető jogosítványokon túlmenően a következő jogok illetik meg: összehívja az Irányító Csoport üléseit, megállapítja a határozatképességet, vezeti az üléseket; előterjeszti az ülések napirendjét; elrendeli a szavazást, ismerteti annak eredményét, valamint az Irányító Csoport által elfogadott határozatokat; 10

11 kijelöli a jegyzőkönyvet hitelesítő tagot, és jóváhagyja az ülésről készült jegyzőkönyvet; az Irányító Csoport ajánlása alapján tag visszahívását kezdeményezi a küldő szervezet (vagy az adott települések) felé; meghívja az Irányító Csoport munkájába esetlegesen bevonni kívánt eseti meghívottakat, szakértőket; szükség esetén rendkívüli ülést hívhat össze; összehívja a Foglalkoztatási Fórumot egy évben legalább két alkalommal; képviseli az Irányító Csoport álláspontját a Foglalkoztatási Fórum előtt, beszámol a Foglalkoztatási Fórum előtt az Irányító csoport munkájáról, tájékoztatja az Irányító Csoportot a Foglalkoztatási Fórum ajánlásairól, véleményeiről, közvetíti az onnan származó információkat; tájékoztatja a paktum menedzsmentszervezetét az Irányító Csoport által elhatározott feladatokról, felügyeli a menedzsmentszervezetnek a feladatok végrehajtásával kapcsolatos munkáját, nyilatkozattételi joga van a sajtó és a szélesebb nyilvánosság felé; dönt az ügyrend értelmezésére vonatkozó vitában. 2. Az Irányító Csoport szavazati joggal rendelkező tagjai 2.1. Az Irányító Csoport szavazati joggal rendelkező tagjai az alábbiak lehetnek (a paktum megállapodással összhangban): kistérségi társulás elnöke megyei munkaügyi központ helyi kirendeltségének képviselője települési önkormányzatok képviselője gazdaságfejlesztési szervezetek képviselői helyi vállalkozások, munkaadók képviselői munkaadói és munkavállalói szervezetek képviselői civil szervezetek képviselője képzőintézmények képviselői célcsoportok képviselői esélyegyenlőségi szervezetek 2.2. Az Irányító Csoport minden szavazati joggal rendelkező tagjának egy szavazata van A szavazati joggal rendelkező tagok kötelesek az Irányító Csoport ülésein részt venni. Akadályoztatásuk esetére helyettesítőt kötelesek írásban meghatalmazni, a tagsági jog egyébként nem delegálható. A meghatalmazást a helyettesítőnek legkésőbb az ülés kezdetét megelőzően át kell nyújtania az elnöknek. Az évi több mint két alkalommal hiányzó és helyettesítésükről nem gondoskodó tagok esetében az Irányító Csoport ajánlást tehet az elnöknek a tag visszahívásának kezdeményezésére, az ajánlás alapján pedig az elnök kezdeményezi a küldő szervezet (vagy az adott települések) felé a tag visszahívását A szavazati joggal rendelkező tagot a küldő szervezet (vagy az adott települések) hívhatja vissza. Az Irányító Csoport ajánlásán alapuló elnöki kezdeményezés esetén a küldő szervezet (vagy az adott települések) a szavazati joggal rendelkező tagot visszahívni kötelesek. 11

12 2.5. Az Irányító Csoport tagjának megbízatása megszűnik különösen: a) munkaviszony/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megszűnése a delegáló szervezetnél; b) a delegáló szervezet szervezeti átalakulása/átalakítása, mely a delegálást érintheti; c) a tag visszahívása a delegáló szervezet (vagy az adott települések) által, d) a tag lemondása, halála. Amennyiben az Irányító Csoport tagjának megbízatása az a)-d) pontban megjelölt vagy bármilyen egyéb okból kifolyólag megszűnik, a tagot delegáló szervezet (vagy az adott települések) köteles új tagot kijelölni, és erről az Irányító Csoport elnökét haladéktalanul, de legkésőbb 15 munkanapon belül, írásban az új delegált tag megjelölésével értesíteni. 3. Az Irányító Csoport állandó meghívottai (tanácskozási joggal résztvevők) 3.1. Az Irányító Csoport üléseinek állandó meghívottjai az alábbiak lehetnek (a paktum megállapodással összhangban): Megyei Munkaügyi Központ képviselője Megyei Területfejlesztési Tanács képviselője Regionális Fejlesztési Ügynökség képviselője Megyei Munkaügyi Tanács munkaadói és munkavállalói oldalának 1-1 képviselője Szomszédos vagy a megyében működő foglalkoztatási paktum képviselői Miniszterelnöki Hivatal kistérségi megbízottja Célcsoportok képviselői Esélyegyenlőségi szervezetek 3.2. A tanácskozási jogkörrel rendelkező állandó meghívottak nem vesznek részt a döntéshozatalban, de az Irányító Csoport valamennyi ülésén jelen lehetnek, véleményüket előadhatják, hozzászólhatnak az egyes napirendi pontokhoz, a napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumokba betekinthetnek, véleményükkel, javaslataikkal formálhatják az Irányító Csoport döntéseit. Az Irányító Csoport üléseire szóló meghívók megküldése részükre minden esetben kötelező Az állandó meghívottak akadályoztatásuk esetére helyettesítőt hatalmazhatnak meg írásban, a meghatalmazást a helyettesítőnek legkésőbb az ülés kezdetét megelőzően át kell nyújtania az elnöknek. 4. Az Irányító Csoport eseti meghívottai Amennyiben a napirendi pont indokolja, az Irányító Csoport elnöke, tagjai, vagy az állandó meghívottak kezdeményezésére eseti meghívottakat lehet felkérni az ülésen való részvételre. A javasolt eseti meghívottak meghívását az Irányító Csoport egyszerű többséggel hagyja jóvá. Az eseti meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt az Irányító Csoport ülésein. Az ülésen véleményt nyilváníthatnak, a meghívás alapjául szolgáló dokumentumokba ha az Irányító Csoport másképp nem rendelkezik betekinthetnek. III. Az Irányító Csoport ülésezése 1. Ülések Az Irányító Csoport az éves munkaprogram alapján szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik. Az első ülés időpontja.a munkaprogramot a menedzsmentszervezet szakmai előkészítése alapján az elnök állítja össze és az Irányító Csoport fogadja el. 12

13 Az Irányító Csoport a munkaprogramtól eltérhet az elnök vagy az Irányító Csoport kétharmados döntése alapján. Rendkívüli ülés összehívását a napirendi javaslat közlésével bármely tag indítványozhatja az elnöknél. Ha az elnök indokoltnak tartja az indítványt, 30 napon belül összehívja az ülést. Amennyiben nem tekinti indokoltnak, legalább a tagok felének javaslatára köteles 30 napon belül összehívni a rendkívüli ülést. Az Irányító Csoport elnöke ha a körülmények szükségessé teszik, így különösen, ha a következő ülés esedékessé válása előtt kell dönteni valamely kérdésben írásos döntéshozatali eljárást is kezdeményezhet. A döntéshozatalt írásbeli konzultáció előzi meg. Az írásbeli konzultáció formájában megtárgyalásra kerülő javaslatokat, dokumentumokat az Irányító Csoport szavazati joggal rendelkező tagjainak és tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottainak kell írásban postai úton és elektronikusan megküldeni, akik a kézhezvételtől számított öt (5) munkanapon belül írásban fejthetik ki véleményüket. Az írásbeli konzultációt követően az elnök a határozat tervezetét ötnapos határidő kitűzésével postai úton és elektronikusan közli a szavazati joggal rendelkező tagokkal, akik szavazatukat írásban adják meg az elnöknek. Amennyiben a tag a meghatározott határidőn belül nem reagálnak a javaslatra, azt részéről elfogadottnak kell tekinteni. A szavazás eredményéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc napon belül az elnök írásban tájékoztatja. Ha a tagok legalább fele a határozat meghozatalát megelőzően kéri, ülést kell összehívni a határozattervezet megtárgyalására. 2. Az ülések összehívása és vezetése Az Irányító Csoport üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülések tervezett napirendjét és a hozzájuk kapcsolódó háttéranyagokat, előterjesztéseket legalább a kitűzött időpontot megelőző 8 nappal, indokoltan sürgős esetben 3 nappal kell a tagoknak és az állandó meghívottaknak megküldeni. A meghívót és a napirendet postai úton és elektronikus úton is meg kell küldi a tagoknak és az állandó meghívottaknak. A mellékletek elektronikus úton kerülnek megküldésre. Az ülések napirendjét az elnök terjeszti elő. Bármely tag a tervezett ülést megelőző legalább 10, indokoltan sürgős esetben 5 munkanappal írásban javaslatot tehet újabb napirendi pont felvételére. Sürgős esetben az elnök illetve az Irányító Csoport a napirenden nem szereplő témák tárgyalásáról is határozhat. 3. Az ülések előkészítése Az ülések előkészítéséért, a meghívók és háttéranyagaik megfelelő időben történő eljuttatásáért az elnök felelős. Az ülések szakmai és technikai előkészítését az elnök irányításával a menedzsmentszervezet végzi. 4. Nyilvánosság Az Irányító Csoport ülései nem nyilvánosak. Az elnökön és a tagokon kívül az üléseken az állandó és eseti meghívottak, valamint a menedzsmentszervezet munkatársai vehetnek részt. Más személyek részvétele az Irányító Csoport kétharmados többséggel hozott határozata alapján lehetséges. 13

14 5. Az ülésvezetés, hozzászólások rendje Az üléseket az elnök vezeti. Hozzászólásokra az egyes hozzászólóknak az elnök jelentkezésük sorrendjében adja meg a szót, azzal, hogy a napirendi pontot indítványozó tag elsőként jogosult a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Az elnök soron kívüli hozzászólásra is jogosult, jogosult továbbá a hozzászólások maximális időkeretének meghatározására. A hozzászólásokat követően az elnök összegzi az elhangzottakat, és javaslatot tesz a határozatokra. Az ülés elnöke megvonhatja a szót attól, aki a napirenden szereplő témától ismételten eltér, vagy akinek hozzászólása az ülés rendjét veszélyezteti. 6. Határozatképesség Az Irányító Csoport döntéseiről határozatokat hoz. Az Irányító Csoport akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak legalább fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az elnök 8 napon belül újabb ülést hívhat össze ugyanazzal a napirenddel. Ez esetben csak a megismételt ülésre szóló meghívót kell a tagoknak és az állandó meghívottaknak az ülést megelőző legalább 2 nappal megküldeni. Az Irányító Csoport megismételt ülése a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes. 7. Döntéshozatal Az Irányító Csoport döntéseit amennyiben a jelen ügyrend, vagy az Irányító csoport egyhangú határozattal másképp nem rendelkezik egyszerű szótöbbséggel hozza, de törekszik a konszenzusra, elsődleges munkamódszerének tekinti az Irányító Csoportban képviselt egyes érdekek és nézőpontok közötti minél teljesebb konszenzus létrehozását. Amennyiben egy adott kérdésben konszenzus kialakítására nincsen lehetőség, az elnök további egyeztetéseket kezdeményezhet. Szavazategyenlőség esetén az elnök új szavazást rendelhet el, vagy a döntést elnapolhatja. A tagok az ülésen kézfeltartással szavaznak. Az Irányító Csoport tagjai élhetnek a kisebbségi vélemény ismertetésének jogával. A tagok kisebbségi véleményeit rögzíteni kell az ülésről készült jegyzőkönyvben is. Az alábbi határozatok meghozatalához az Irányító Csoport kétharmados többséggel meghozott döntése szükséges: Az ügyrend elfogadása és módosítása, Az éves munkaprogram és költségvetés elfogadása, valamint az attól való eltérés, Bizottságok, munkacsoportok felállítására, összetételére vonatkozó döntés, Tag visszahívásának kezdeményezésére vonatkozó ajánlás tétele az elnöknek, Az ülésen való részvétel az egyébként arra jogosultakon kívüli személyek számára történő megengedése tárgyában hozott határozat. IV. Az Irányító Csoport üléseinek dokumentálása 1. Jegyzőkönyvezés Az ülésekről jegyzőkönyv készül, amelynek elkészítéséért és megőrzéséért a menedzsmentszervezet felelős. 2. A jegyzőkönyv tartalma A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyszínét, időpontját, a megjelentek és a meghívottak listáját, a napirendi pontokat, összefoglalóan a hozzászólásokat, véleményeket, valamint az Irányító Csoport által hozott döntéseket, határozatokat (szó szerint), konszenzus hiányában a szavazati arányokat és az esetleges kisebbségi véleményeket. Helyettesítés esetén a jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghatalmazásokat. 14

15 3. A jegyzőkönyv aláírása, hitelesítése, megküldése A jegyzőkönyvet az elnök hagyja jóvá, és egy tag hitelesíti. A jegyzőkönyveket az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni az Irányító Csoport tagjainak, valamint az állandó és eseti meghívottaknak. A jegyzőkönyvek megküldéséről a menedzsmentszervezet gondoskodik. 4. A meghozott határozatok nyilvántartása, az érintettek értesítése A meghozott határozatokat az Irányító Csoport elnöke által vezetett határozatok könyvében kell nyilvántartani. A határozatok által érintett szereplők értesítése, valamint a határozatok végrehajtása az elnök irányítása alapján menedzsmentszervezet feladata. V. Az Irányító Csoport tevékenységének képviselete 1. Képviseletre jogosult Az Irányító Csoport tevékenységének képviseletére az elnök jogosult. Az Irányító Csoport döntése alapján tagjai közül is választhat képviseletre jogosult személyt. A képviselet tartalmát az Irányító Csoport által elfogadott határozatok, állásfoglalások alakítják ki. A képviselet keretében az elnök/képviselő jogosult tárgyalásokat folytatni külső partnerekkel, szakmai szervezetekkel, finanszírozókkal, továbbá jogosult a médiumok részére tájékoztatást adni a paktumban folyó munkáról. Az elnök/képviselő felé elvárás regionális, országos és nemzetközi szakmai fórumokon való részvétel kapcsolatépítés, érdekérvényesítés és tapasztalatcsere céljából. A képviselet ellátása során pénzügyi kötelezettséggel is járó döntést ez elnök/képviselő önállóan nem hozhat. Ehhez az Irányító Csoport jóváhagyása szükséges. 2. Beszámolás a képviseletről Az elnök/képviselő a képviselettel kapcsolatos munkájáról, az elért eredményekről az Irányító Csoport soron következő ülésén számol be. A képviselet során felelős a paktum céljainak és a paktumban közreműködő szervezetek érdekében tevékenykedni. VI. Bizottságok, munkacsoportok 1. Bizottságok, munkacsoportok A paktum működése során lehetőség van kiemelt témákra szakmai bizottságok, munkacsoportok létrehozására. Ezek létrehozását az Irányító Csoport kezdeményezheti. A bizottság, munkacsoport létrehozására, elnöki tisztének ellátására, valamint összetételére vonatkozóan az Irányító Csoport elnöke tesz javaslatot, és azt az Irányító Csoport kétharmados döntéssel hagyja jóvá. A bizottság, munkacsoport elnöke az Irányító Csoport tagjai közül kerül megválasztásra. A bizottság, munkacsoport feladatait, működésének időtartamát az Irányító Csoport határozatban, vagy ügyrendjében állapítja meg. 2. Jogköreik A bizottságok, munkacsoportok az Irányító Csoport felhatalmazása alapján, annak irányítása és felügyelete mellett önállóan tevékenykedhetnek (javaslatokat fogalmazhatnak meg, projekteket kezdeményezhetnek stb.), segítve az Irányító Csoport munkáját, valamint a paktum céljainak megvalósítását. A bizottságok, munkacsoportok nem járhatnak el az Irányító Csoport nevében. A bizottságok, munkacsoportok tevékenységükről az Irányító Csoport soron következő ülésén beszámolnak. A bizottságok, munkacsoportok működésük rendjét maguk alakítják ki, saját ügyrend hiányában működési rendjükre az Irányító Csoport ügyrendjének szabályait kell megfelelően alkalmazni. 15

16 VII. Az Irányító Csoport és a Foglalkoztatási Fórum kapcsolata 1. Foglalkoztatási Fórum A megfelelő szintű társadalmi bevonás, a demokratikus működés és a széles körű helyi nyilvánosság biztosítása érdekében a paktum aláírói Foglalkoztatási Fórumot működtetnek, amely a paktum parlamentjeként működik. A Fórum nyitott minden érdeklődő helyi lakos és szervezet számára formális csatlakozás nélkül is. A Fórum a paktum megállapodás alapján az alábbi feladatokat látja el: tájékozódik a térség munkaerő-piaci helyzetéről, elemzi a felmerülő problémák okait, és erről információt szolgáltat az érdekeltek számára; munkaerő-piaci projektjavaslatokat fogalmaz meg, javaslatokat ad az éves munkaprogramhoz; elfogadja az Irányító Csoport beszámolóját az éves munkaprogram és költségvetés végrehajtásáról, biztosítja a térségi szereplők közötti információáramlást és a vélemények cseréjét; segíti a kistérségi szereplők közötti kezdeményezések összehangolását, a partnerségek kialakulását. 2. A Foglalkoztatási Fórum összehívásával kapcsolatos feladatok A Fórumot az Irányító Csoport elnöke hívja össze egy évben legalább két alkalommal. A Fórum ülésére meghívást kapnak a paktumban résztvevő partnerek, de nyitva áll minden érdeklődő számára, emiatt az előkészítés során nagy hangsúlyt kell fektetni a megfelelő jelenlét biztosítására, továbbá az esemény előzetes és utólagos publicitására is. Az ülések szakmai és technikai előkészítésért az elnök irányítása mellett a menedzsmentszervezet felelős. Az üléseket az Irányító Csoport elnöke vezeti, a menedzsmentszervezet az ülésekről jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvek tartalmazzák a Fórum által megfogalmazott javaslatokat, ajánlásokat. 3. Ajánlások, javaslatok figyelembevétele A Foglalkoztatási Fórum által megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat az Irányító Csoport köteles munkája során figyelembe venni. Az ajánlások, javaslatok figyelembe vételéért az elnök felelős. 4. Beszámolás A paktum munkájáról az Irányító Csoport elnöke számol be a Foglalkoztatási Fórum előtt. VIII. Az Irányító Csoport és a menedzsmentszervezet kapcsolata 1. Menedzsmentszervezet A paktum szerződő felei..-ig kezdeményezik a kistérségi többcélú társulás tulajdonában lévő non profit szervezet létrehozását, amely ellátja a paktum menedzsmentszervezeti feladatait is. A non profit szervezeti forma lehetővé teszi a saját jogon történő pályázást is, amely megkönnyíti a projektek előkészítését és végrehajtását. A menedzsmentszervezet működési feltételeit a tulajdonos biztosítja. 16

17 A szervezet létrehozásáig a menedzsmentszervezeti feladatokat a. Többcélú Kistérségi Társulási Iroda látja el. A menedzsmentszervezet főbb feladatai a paktum megállapodás alapján: Az Irányító Csoport munkájával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása Projektek, pályázatok menedzselése Monitoring, értékelési tevékenység Pénzügyi, személyzeti tevékenység 2. Az Irányító Csoport ülésezésével kapcsolatos feladatok Az Irányító Csoport és a Foglalkoztatási Fórum ülésezésével kapcsolatos szakmai előkészítési és technikai feladatok elvégzése a menedzsmentszervezet feladata. Az Irányító Csoport elnökének irányítása és felügyelete mellett a menedzsmentszervezet feladata a napirend összeállítása, előterjesztések, szakmai háttéranyagok készítése, meghívók előkészítése és kiküldése, a meghívottak részvételre ösztönzése, az ülések technikai hátterének biztosítása, jegyzőkönyvvezetés, a jegyzőkönyvek megküldése, megőrzése, a határozatok nyilvántartása, érintettekkel való közlése, valamint a médiumokkal való kapcsolattartás. 3. Határozatok előkészítése, végrehajtása Az Irányító Csoport elnökének irányítása és felügyelete mellett a menedzsmentszervezet feladata az Irányító Csoport határozatainak előkészítése, valamint a határozatok gyakorlati végrehajtása. A határozatok végrehajtásáért az elnök felel. IX. A Foglalkoztatási Paktum nyilvánossága 1. A Foglalkoztatási Fórum nyilvánossága A paktum működtetése során nagy hangsúlyt kell fektetni a nyilvánosságra, amely lehetővé teszi a partnerség demokratikus működését, valamint a megfelelő társadalmi bevonást. Ennek keretében a helyi partnerek és lakosság, valamint a tágabb környezet felé a paktum szervezetei folyamatos tájékoztatást nyújtanak a paktum működéséről, és a tájékoztató tevékenység révén cselekvésre ösztönzik a paktum formális és informális szereplőit. A paktum nyilvánosságának legfőbb színtere a Foglalkoztatási Fórum, amely nyitott minden érdeklődő helyi lakos és szervezet számára formális csatlakozás nélkül is. A nyilvánosság biztosítását segíti a médiumok csatlakozó partnerként való részvétele a paktumban. 2. Az Irányító Csoport szerepe a Foglalkoztatási Paktum tevékenységének nyilvánosság számára történő bemutatásában Az Irányító Csoport feladata, hogy munkájáról széles körben tájékoztassa a lakosságot, a helyi szereplőket, személyesen, szakmai kapcsolatokon, valamint a helyi és térségi médiumokon keresztül. A menedzsmentszervezet közreműködésével hírleveleket jelentet meg, tevékenységéről információkat szolgáltat a paktum honlapján, valamint munkájáról évente tájékoztató kiadványt készít. A sajtóval való kapcsolattartásért az elnök felelős. Az elnök az Irányító Csoport üléseinek befejeztével sajtóközleményt jelentethet meg, amely összefoglaló jelleggel tartalmazza a meghozott döntések főbb tartalmi elemeit. 17

18 Az ülések napirendjéhez kapcsolódó dokumentáció és információ továbbításának, illetve a közzétételnek meg kell felelnie a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezéseinek azzal, hogy a menedzsmentszervezet az Irányító Csoport tagjainak, illetve azok képviselőinek személyes adatait (nevezetesen az érintett nevét, telefonszámát, postacímét és elektronikus címét) az Irányító Csoport hatékony működése céljából kizárólag az Irányító Csoport többi tagja részére továbbíthatja. 1. Hatálybalépés X. Záró rendelkezések Jelen ügyrend az elfogadása napján lép hatályba. Az ügyrend elfogadására az Irányító Csoport első ülésén kerül sor. 2. Módosítás Az Irányító Csoport saját maga alkotja meg ügyrendjét. Kétharmados többséggel meghozott döntéssel az Irányító Csoport bármikor dönthet jelen ügyrend módosításáról. Az ügyrend értelmezésére vonatkozó vitában az elnök rendelkezése dönt. Dátum, aláírások 18

19 3. Helyzetelemzés és foglalkoztatási stratégia 3.1. Helyzetelemzés A helyzetelemzés célja az adott térség foglalkoztatási szempontú feltérképezése annak érdekében, hogy alapozza meg a foglalkoztatási stratégia elkészítését, tegye lehetővé, hogy a stratégia a helyi szükségletekre, igényekre adjon válaszokat, továbbá rögzítse az induló helyzetet, amelyhez képest értékelni tudjuk a stratégia végrehajtásának sikerét. A helyzetelemzés elkészítésének ütemezése: A helyzetelemzés elkészítésének időbeli ütemezésére két lehetséges módot javasolunk. Az első megoldásnál a paktum létrehozásának folyamatában már a kulcsszereplőkből álló előzetes partnerség felállítása után elkezdődik a megalapozó helyzetelemzés elkészítése. Tehát párhuzamosan zajlik a paktum megállapodás létrehozásának és a helyzetelemzés elkészítésének folyamata. A stratégia készítése a paktum megállapodás aláírása után kezdődik. Ebben az esetben a helyzetelemzés folyamata, a kapcsolódó rendezvények egyrészt segítik a paktum szereplői közti párbeszéd elindulását, a szervezetek bevonását, másrészt a paktum megállapodás létrehozását és tartalmi megalapozását. Ennél a megoldásnál veszélyt jelent, hogy a helyi szereplőket, érdekelteket nem megfelelően reprezentáló partneri kör vezetésével és részvételével folynak a munkálatok, így fontos szempontok kimaradhatnak A második megoldásnál a paktum megállapodás megkötése után kezdődik a stratégiaalkotás folyamata, akkor készül el a részletes helyzetelemzés, így a megállapodás megalapozását nem tudja támogatni a helyzetelemzés. Így ennek a megoldásnak a hátránya, hogy nem teljesen megalapozott felmérés alapján készül el a paktum megállapodás szövege, viszont előnye, hogy a hivatalosan létrejött szervezeti keretek között folyik a munka, amely megfelelőbben biztosítja a szereplők bevonását és szempontjainak figyelembevételét. Mivel a helyzetelemzés alapozza meg a foglalkoztatási stratégiát, elegendő időt kell szánni az elkészítésének folyamatára. Egy részletes, térségi munkaerő-piaci helyzetelemzés készítésére min. 6 hónapos időtartamot javasolunk. Elemzési területek: - az adott terület erősségei és gyengeségei, erőforrásai, a helyi munkaerőpiac sajátosságai, a foglalkoztatási lehetőségek és a helyi foglalkoztatást veszélyeztető tényezők, - a foglalkoztatás bővítéséhez szükséges hiányzó képzések azonosítása, - a foglalkoztatás szempontjából releváns szervezetek, a paktum lehetséges szereplőinek feltérképezése, - korábbi, hasonló kezdeményezések tapasztalatai, létező partnerségek feltérképezése, a már létező, az adott területen a foglalkoztatásra vonatkozó helyi/kistérségi/megyei/regionális stratégiai kezdeményezések, tervek feltérképezése, értékelése. 19

20 Javasolt módszertani elemek: - statisztikai adatok (népszámlálási adatok, KSH, munkaügyi adatok) elemzése, - fejlesztési dokumentumok elemzése, - kérdőívezés és interjúzás (egyéni vagy fókuszcsoportos) a főbb helyi partnerek és a stratégia kiemelt célcsoportjai körében, - egyeztető workshopok lebonyolítása, - SWOT műhelytalálkozó lebonyolítása. Módszertani javaslatok: Módszerek megválasztása A megfelelő helyzetelemzési módszerek kiválasztásánál mindig figyelembe kell venni az elérendő célt, a rendelkezésre álló adatokat, költségvetést, a határidőt. A helyzetelemzési feladatok összeállítása után át kell gondolnunk, hogy a feladatok közül melyek azok, amelyeket saját munkatársaink, vagy partnereink el tudnak végezni, és mely feladatok elvégzéséhez szükséges külső szakértő bevonása. Támaszkodjunk a helyi tudásra feltétlenül, de a feladatok elvégzésének minőségét is garantálnunk kell. Csak azért, hogy munkát adjunk egy helyi partnernek, ne veszélyeztessük az elemzés eredményességét. Első lépésként vizsgáljuk meg, hogy az egyes feladatok elvégzéséhez milyen ismeretek, tapasztalatok, tudások szükségesek, majd ezt követően nézzük meg, hogy mely feladatok elvégzése oldható meg belső erőforrásból, a fennmaradó feladatokra pedig bízzunk meg külső szakértőt. A megvalósítást egyszerűbbé és szakszerűbbé teszi, ha a teljes munkálattal külső szakértő céget bíztunk meg, viszont a feladat-meghatározásban rögzíteni kell, hogy mely adatokat, információkat szolgáltatja a megrendelő, és mi a vállalkozó pontos feladata. Minél több feladatot tud felvállalni a megrendelő partnerség, annál kedvezőbb áron történhet meg a szakértő vállalkozó bevonása. Összegezve: Használjuk a belső erőforrásokat, de ne mindenáron! Ha a helyzetelemzési munkák pályázati forrásból valósulnak meg, ezt a feladatmegosztást már a projekttervezés során el kell végeznünk. A helyzetelemzés során támaszkodjunk a témában korábban készült felmérésekre, fejlesztési programokra, a helyi partnereknél meglévő tapasztalatra. Ezzel elkerülhetőek a párhuzamos, és felesleges munkálatok, és egyesíteni tudjuk a térségben elérhető tudást és ismereteket. A statisztikai adatok begyűjtése és elemzése nem helyettesíti a személyes kapcsolatfelvételt a munkaügyi kirendeltségek dolgozóival, gazdaságfejlesztő szervezetekkel (kamarák, vállalkozásfejlesztési alapítvány stb.) helyi vállalkozók, önkormányzatok, oktatási intézmények, szociális szolgáltatók, civil szervezetek képviselőivel. Ne csak az adatgyűjtésre, hanem az adatok szakszerű feldolgozására is biztosítsunk elegendő energiát, időt és pénzt, de ügyeljünk arra, hogy ne vigyük túlzásba az elemezést. A helyzetelemzésnek a stratégiakészítést kell megalapoznia, és nem egy átfogó tudományos kutatást kell megvalósítanunk. 20

21 Interjúkészítés Első lépésként definiáljuk az interjúkészítés célját, és helyezzük el a helyzetelemzés rendszerébe. Ne legyen öncélú feladatvégzés, ne azért csináljuk mert jól néz ki, és megalapozottabbnak tűnhet az elemzésünk! Ne felejtsük el, hogy interjút általában olyan esetben készítünk, amikor a statisztikai adatokkal egy fontos terület nem jellemezhető, nem térképezhető fel, vagy éppen a statisztikai adatok által felvázolt kép igazolását vagy árnyalását akarjuk megtenni. Az interjúkérdések alapján feltétlenül készítsünk próbainterjút egy kiválasztott interjúalannyal, amely segítheti a kérdések pontosítását, a hibák kiküszöbölését. Lehetnek olyan kérdések, amelyek nem működnek. Amennyiben lehetőségünk van rá, vagy az interjúalany kéri tőlünk, minden esetben küldjük el a kérdéseinket az interjú előtt pár nappal. Ez segítheti azt, hogy megalapozottabb válaszokat kapjunk. Ezt a módszert persze munkanélküliek körében végzett felméréskor nem használhatjuk, de pl. helyi döntéshozók, szakmai partnerek esetében célszerű. Az interjú kezdetén mindig röviden mondjuk el, hogy mi a célja az interjúnak, hol fogjuk felhasználni az adatokat. Készíthetünk írásos tájékoztatót is, amit átadhatunk az interjúalanynak. Az interjúalanyt kérése esetén biztosítanunk kell arról, hogy nevét nem fogjuk megjeleníteni a feldolgozás során. Az interjúalanyok motiválása is fontos feladat, ennek többféle megoldása van (pl. kis ajándék átadása, az interjúalanyok meghívása, fogadás tartása az eredményeket bemutató találkozón stb.). Az interjúalanyok kiválasztásánál törekedjünk arra, hogy mindenkitől csak azt kérdezzük meg, amire válaszolni is tud. Több sikertelen válasz után az interjúalany elkedvetlenedhet, és a továbbiakban arról a témáról sem kapunk megfelelő választ, amelyben egyébként nagy tapasztalata van. A pontos rögzítés, és az esetleges viták elkerülése érdekében az interjú készítés során használjunk diktafont (lehetőleg digitálist, mert könnyíti a feldolgozást), de az interjú elején kérjük a kérdezett beleegyezését. Ha nem használhatunk diktafont, készítsünk jegyzeteket. Ha jegyzeteket sem enged készíteni a válaszadó, akkor az interjú elkészítése után az interjúvázlat alapján írjunk (még aznap!). Az interjút mindig kezdjük olyan fontos adatok megkérdezésével, amelyek később lehetőséget adnak arra, hogy rendszerezni tudjuk a válaszokat. Például a válaszadó kora, munkahelye, beosztása, szakmai tapasztalata stb. Interjúkészítés közben soha ne vitatkozzunk a válaszadóval, hiszen nem meggyőzni akarjuk, hanem információkat gyűjteni. Soha ne sugalljuk a válaszokat, legyünk tárgyilagosak és kerüljük az Ugye, ez a véleménye erről, vagy arról típusú kérdéseket. Az interjú nem arra való, hogy alátámasszuk elképzeléseinket, hanem arra, hogy megismerjük a valóságot. Ha a kérdezett nem érti meg elsőre a kérdést, vagy úgy látjuk, hogy nem arra válaszol, amire mi kíváncsiak lennénk, tegyünk fel pontosító kérdéseket, viszont ne legyünk túl agresszívak, hagyjunk időt arra, hogy az interjúalany átgondolja a választ. Ne hagyjuk, hogy az interjúalany elkalandozzon, vagy átvegye a beszélgetés irányítását. Mindig nyugodtan, és kedvesen térítsük vissza az eredeti kérdésekhez. Az interjús felmérések tipikus hibája, hogy nem kapnak visszajelzést az eredményekről az interjúalanyok. Ez megoldható például az interjúk alapján elkészült tanulmány megküldésével, vagy az interjúalanyok meghívásával egy bemutató rendezvényre. Ez utóbbi motivációt is adhat az interjúzásban való részvételre. 21

22 Fókuszcsoportos interjú esetében fontos, hogy a beszélgetést egy képzett, tapasztalt moderátor irányítása, akinek biztosítani kell, hogy minden résztvevő ki tudja fejteni a véleményét, legyen lehetőség a kisebbségi vélemények megfogalmazására is, és el kell kerülni a személyeskedést. Kérdőívezés Az interjúzáshoz hasonlóan első lépésként definiáljuk a kérdőívezés célját, az elvárt eredményeket, a módszertant, és helyezzük el a helyzetelemzés rendszerébe. A kérdőívezés se váljon öncélúvá! Kérdőívezést elsősorban akkor végezzünk, ha nagyobb létszámú célcsoporttól kívánunk információkat szerezni, vagy számszerű információk, adatok begyűjtése a célunk (például a statisztikai adatgyűjtés hiányosságai miatt). A kérdőív összeállításánál törekedjünk a világos szerkezetre, az egyértelműen megfogalmazott kérdésekre, a könnyű és gyors kitöltésre, valamint a feldolgozás szempontjait is figyelembe kell vennünk! Tapasztalatlan kérdőívkészítőkkel sokszor előfordul, hogy a feldolgozás során szembesülnek bizonyos válaszok elemzésének nehézségeivel. Mindig gondoljuk át, hogy a válaszokat tartalmilag és technikailag is hogy dolgozzuk fel. Ezt segíti a próbalekérdezés is. A válaszadók többsége legszívesebben olyan kérdőívet tölt ki, ahol lehetséges válaszok is fel vannak sorolva. Persze ez nem minden esetben járható út, de nagyban segítheti a visszaküldési hajlandóságot. Kerüljünk a sok nyitott kérdést, mert ezekre elnagyolt, hiányosan kitöltött válaszok érkeznek nagyrészt. Az ilyen kifejtős kérdéseket inkább interjúzás során kérdezzük meg. A kérdőívet megfelelően tagoljuk, fogalmazzunk meg főbb elemzési területeket, amely áttekinthetőbbé teszi a kérdőívet és segíti az elemzést. A kérdőív mellé (ha nem személyes lekérdezés történik) minden esetben küldjünk egy kísérőlevelet, amely érthető módon bemutatja a felmérés célját, és eredményeit, és a levélnek egyben motiválnia is kell a megkérdezettet a válaszadásra. Minden esetben adjunk lehetőséget a válaszadóknak, hogy kérdéseikkel hozzánk fordulhassanak. Az elkészült kérdőív alapján végezzünk próbalekérdezést! Ez segítheti a kérdések pontosítását, a hibák kiküszöbölését, szerkezeti, tartalmi és technikai módosításokat. Amennyiben a visszaérkezési hajlandóság alacsony, közvetlen telefonhívásokkal ösztönözzük a megkérdezetteket a válaszadásra. A feldolgozásnál használjunk a válaszokat jól szemléltető ábrákat, táblázatokat, diagrammokat, amelyek áttekinthetővé és jobban érthetővé teszik a készülő tanulmányunkat. Mellékletben tegyük bele a kiküldött kérdőívet és a válaszadók listáját is (amennyiben hozzájárulnak ehhez). A válaszok alapján elkészülő tanulmányban írjuk le a kérdőívezés célját, a használt módszertant, aztán elemezzük a válaszokat, és készítsünk vezetői összefoglalót is, amely a fő megállapításokat tartalmazza. Gondoskodjunk arról, hogy a kérdőívet visszaküldők visszajelzést kapjanak az eredményekről! 22

23 SWOT analízis Ne készítsünk SWOT analízist öncélúan! A táblázat elkészítése mindig helyzetelemzésre kell, hogy alapuljon, és a következő programozási lépés elősegítését kell szolgálnia. Minden megállapításnak alátámasztottnak kell lennie, és szerepelnie kell a helyzetelemzésben. A SWOT analízis elkészítése közösségi módszer, ne önállóan készítsük el az irodánkban, hanem az érintettekkel közösen workshop keretében. A táblázat kitöltése nem elegendő! Az elemzés során feltárt erősségekre a programozás során támaszkodni kell, a gyengeségek pedig megoldásra várnak. Az elemzés során mindig össze kell vetni az erősségeket és gyengeségeket a lehetőségekkel és veszélyekkel. Fogalmazzunk tömören, érthetően! Csak azokat a megállapításokat tegyük a táblázatba, amelyek a célterület szempontjából ott és akkor valóban igazak, relevánsak. Kerülni kell az általánosításokat! Azokat a megállapításokat tegyük a táblázatba, amelyek jellegzetesen a mi célterületünkre igazak. Határozzunk meg minden kategóriában max megállapítást, a feleslegeseket töröljük ki, a hasonlókat vonjuk össze. Az erősségek és gyengeségek meghatározásánál mindig használjunk egy viszonyítási pontot. Néha nehéz eldönteni, hogy valami erősség, vagy gyengeség. Például a helybéliek úgy érzékelik, hogy a képzettségi szint magas a településen és az erősségek között szeretnék feltüntetni. De ha a képzettségi szintet összevetjük a szomszédos nagyvároséval, már lehet, hogy nem az erősségek, hanem a gyengeségek közé kell tennünk. A viszonyítási pont meghatározásában az a döntő, hogy az adott tényező esetében kikkel kell versenyeznünk. Ha a szomszédos nagyváros munkaerő-piacán szeretnénk elhelyezni a községünk dolgozóit, akkor nem a szomszéd falvakhoz, hanem a nagyvároshoz kell viszonyítani magunkat. Helyzetelemzés tartalomjegyzék minta: 1. Bevezetés, a helyzetelemzés célja és folyamata 2. Külső környezet, kapcsolódó fejlesztési programok elemzése 3. Településszerkezet, közigazgatás, humán ellátórendszer bemutatása 4. Népesség, népmozgalom 4.1. Korösszetétel, nemek aránya 4.2. Iskolázottság, szakképzettség 4.3. Népmozgás, népvándorlás 4.4. Nemzetiségek, kisebbségek 5. Háztartások, családok jellemzői, szociális helyzet 6. A gazdaság és munkaerőpiac helyzete 6.1. A helyi gazdaság jellemzése Vállalkozások száma, a mikro-, kis és középvállalkozások helyzete Ágazati jellemzők, trendek bemutatása 6.2. A foglalkoztatás helyzete Gazdasági aktivitás Foglalkoztatottak összetétele (nemenként, foglalkozási főcsoportonként, gazdasági áganként) A térségben elérhető kereseti viszonyok, és a helyi adóbevételek Napi ingázás, napi közlekedés 6.3. Munkanélküliség, inaktivitás 23

Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum. Ügyrendje. Preambulum

Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum. Ügyrendje. Preambulum Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Ügyrendje Preambulum A Baranya Megyei Munkaügyi Központ, a Mecsekalja Szentlőrinctől Orfűig Önkormányzati Társulás, a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécsi

Részletesebben

Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ-SZA)

Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ-SZA) Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ-SZA) 1093 Budapest, Török Pál u. 1. Telefon: 361 217-68-33 A MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁK SZÖVETSÉGE (MŰSZA) ALAPSZABÁLYA (a 2013. december 18-i módosításokkal egységes

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL* (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá

Részletesebben

MAGYAR MOBILTÁRCA SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

MAGYAR MOBILTÁRCA SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) A MAGYAR MOBILTÁRCA SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) 1. verzió Taggyűlés elé terjesztve: 2012. február 27. napján 1 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 A.) A jelen Szervezeti

Részletesebben

A TESTÜLET ÜLÉSEI. (2) A Testület elnöke a polgármester, aki összehívja és vezeti a Testület üléseit. A TESTÜLET MEGALAKULÁSA

A TESTÜLET ÜLÉSEI. (2) A Testület elnöke a polgármester, aki összehívja és vezeti a Testület üléseit. A TESTÜLET MEGALAKULÁSA 2.7.5. Képviselő-testületi ülések rendje Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 19/2009. (V.06.) ök. számú rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Preambulum A Magyar Biliárd Szövetség Pool szakága (a továbbiakban Pool Szakág ) a Magyar Biliárd Szövetség Alapszabálya

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. 2./ Rövidített neve: Földrajzos Klub. 3./ Angol név: GeoClub Association

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen

Részletesebben

HUMÁN SZOLGÁLAT TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HUMÁN SZOLGÁLAT TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Melléklet a 15 /2012. számú BM OKF főigazgatói utasításhoz HUMÁN SZOLGÁLAT TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. A TESTÜLET RENDELTETÉSE ÉS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe TERVEZET PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (.) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porva Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT 1. A szervezet neve, működési területe 1. A szakszervezet neve: Közgyűjteményi és Közművelődési

Részletesebben

Pécs 2013. Március 26. Baranya Megyei Foglalkoztatási Paktum

Pécs 2013. Március 26. Baranya Megyei Foglalkoztatási Paktum Pécs 2013. Március 26. Baranya Megyei Foglalkoztatási Paktum 1. A területfejlesztés a megyék (megyei önkormányzatok) egyik legfontosabb feladata. 3. A megye a területfejlesztés legfontosabb területi szintje

Részletesebben

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Gyöngyös Körzete települési önkormányzati képviselő-testületei Magyarország Alaptörvénye, melynek 32. cikke (1) bekezdése k) pontja,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Audit Bizottságának ügyrendje

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Audit Bizottságának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Audit Bizottságának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság") audit bizottságának (a

Részletesebben

PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben a módosításokkal. (a továbbiakban Alapszabály )

PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben a módosításokkal. (a továbbiakban Alapszabály ) PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben a módosításokkal (a továbbiakban Alapszabály ) I. Cikkely Általános rendelkezések 1. A PONTIBUS Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról . sz. melléklet Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Magyarszerdahely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Szalkszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya A Leon- Cavallo Sportegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva a 2009.12.19-én, a 2010.03.13-án, 2014. május 27-én, és 2014. szeptember 30-án Balástyán elfogadott módosításokkal) I. Általános

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA ( m ó d o s í t á s s a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t ) A z 1 s z. m e l l é k l e t b e n f e

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 18..

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X. 23.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyírmártonfalva Községi

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község önkormányzatának képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/999./VII.0./ rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról PREAMBULUM A gazdag történelmi múltra visszatekintő város mindenkori

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 31/2011. (XII.15.) és a 19/2012. (VII.05.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 31/2011. (XII.15.) és a 19/2012. (VII.05.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben a 31/2011. (XII.15.) és a 19/2012. (VII.05.)

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ EGYESÜLET NEVE: MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: 3200 GYÖNGYÖS, ŐRÁLLÓ ÚT 66. AZ EGYESÜLET

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TÖMÖRÜLÉS (ÉSZT) ALAPSZABÁLYA

ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TÖMÖRÜLÉS (ÉSZT) ALAPSZABÁLYA ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TÖMÖRÜLÉS (ÉSZT) ALAPSZABÁLYA Elfogadta: az ÉSZT soron kívüli Kongresszusa 2008. december 9-én Egységes szerkezetben a 2012. május 15-i változással 1 PREAMBULUM Az ÉSZT 1989.

Részletesebben

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben)

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az Egyesület neve, célja és jogállása Az Egyesület neve: Gáziparosok Országos Egyesülete

Részletesebben

Magyar Gőzmozdonyokért és Vasútért Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A 1 I. PREAMBULUM Magyarországon - részben a Közlekedési Múzeum, részben a MÁV tulajdonában/állagában, mintegy 150 megőrzött gőzmozdony

Részletesebben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T önkormányzatunk részvételére a Weiss Manfréd Dél-pesti Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

A HEVES MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A HEVES MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E Iktatószám: H-KOR/80-4/2011. A HEVES MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata. Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2014. (X.29.) önkormányzati rendelete A Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Rohod Község Önkormányzata önállóan, demokratikus

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat

I. Fejezet Az Önkormányzat Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (IX.27.) Önkormányzati rendelete Bátaapáti Község Önkormányzatának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátaapáti Község Önkormányzatának

Részletesebben

A VAS MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA ALAPSZABÁLYA

A VAS MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA ALAPSZABÁLYA A VAS MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA ALAPSZABÁLYA A Vas Megyei Ügyvédi Kamara közgyűlése az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 127.. alapján az Ügyvédi Kamara Alapszabályát az alábbiak szerint alkotta meg:

Részletesebben

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016.

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MÚSZ közgyűlése által 2016. április 24.-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A módosítások vastagított szöveggel vannak jelölve.

Részletesebben

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14 FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 1 / 14 Budapest, 2014. szeptember hó. napján 1. Bevezető A szövetség természetes és jogi személyek, illetve jogi

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész:... 3 1. Az Egyesület főbb adatai:... 3 2. Az Egyesület működésének

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7.

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7. VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA 2 0 1 5. m á j u s 0 7. 1 B E V E Z E TŐ Az Önsegélyező Pénztár célja, hogy az önkéntesség, a függetlenség,

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága Ügyrendje

A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága Ügyrendje A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága Ügyrendje 1. Általános rendelkezések (1) Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. (2) Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét

Részletesebben

STEPP-SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION PLATFORM FOR PHOTONICS, HUNGARY KLASZTER

STEPP-SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION PLATFORM FOR PHOTONICS, HUNGARY KLASZTER STEPP-SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION PLATFORM FOR PHOTONICS, HUNGARY POLGÁRI JOGI TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE I. PREAMBULUM 1. A jelen szerződésben foglalt dokumentummal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület (EJÉKE) szervezeti és működési viszonyainak

Részletesebben

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Budapest, 2001. március 14. Módosítva: Budapest, 2003. szeptember 11. Módosítva: Budapest, 2004. június 8. Módosítva:

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 37. számú melléklete. A Klinikai Központ szervezeti és működési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 37. számú melléklete. A Klinikai Központ szervezeti és működési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 37. számú melléklete A Klinikai Központ szervezeti és működési szabályzata Pécs 2008. 2015. október 1. napjától hatályos változat Preambulum

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007 ( II. 1. ) ÖK. sz RENDELETE a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség ALAPSZABÁLY

Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség ALAPSZABÁLY Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség ALAPSZABÁLY 2015 A Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség közgyűlése által 2015. december 5. napján megtárgyalt és jóváhagyott változat. I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 32/2014. (XI.14.) számú rendelete a 6/2015. (II.20.), 12/2015. (IV.10.), 18/2015. (VI.12.),

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012.

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. Az Egyesület Alapszabálya 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve és nevének

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete Tabdi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a Magyarország

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A DÖBRÖKÖZI HAJAGOSI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2004. április 26.)

A DÖBRÖKÖZI HAJAGOSI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2004. április 26.) A DÖBRÖKÖZI HAJAGOSI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2004. április 26.) Az 1995. június 9-i alakuló közgyűlésen elfogadott alapszabályt a Társulat 2004. március 27-én megtartott

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Önkormányzat megnevezése, működési területe

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Önkormányzat megnevezése, működési területe Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013 (II. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Ságvár

Részletesebben

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei RENDELETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Szécsény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA

SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA módosított Alapszabálya Egységes szerkezetben Szeged Gutenberg u. 4. sz. A Szegedi Ügyvédi Kamara 2007. június 15-i közgyűlésének VI/6/2007. sz. határozata alapján 2 A Szegedi Ügyvédi

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Tartalom A Szabályzat hatálya 4 I. fejezet: A Szent Pál Akadémia szervezete és működése 4 A Szent Pál Akadémia alapítása és fenntartása; székhelye,

Részletesebben

I. AZ EGYESÜLET ADATAI

I. AZ EGYESÜLET ADATAI Családokért Határon Innen és Túl Egyesület Székhely: 2095 Pilisszántó, Vörösmarty utca 30. Elnök:Deák Zsuzsanna Tünde e-mail:borokamesei@gmail.com ALAPSZABÁLY módosítás Családokért Határon Innen és Túl

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Bevezető rész 3 Az intézmény jogállása, gazdálkodása, tevékenysége 4 Az iskola vezetése, hatáskörök

Részletesebben

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Továbbá a 2013. év szeptember hónap 07 napján az egyesületi közgyűlés módosításokkal egységes szerkezetben foglaltan fogadta el. I. Az egyesület adatai 1. Az egyesület

Részletesebben

ÜGYREND. A Felügyelõ Bizottság ellenõrzi a részvénytársaság ügyvezetését a Gt. és a társaság Alapszabályának rendelkezései szerint.

ÜGYREND. A Felügyelõ Bizottság ellenõrzi a részvénytársaság ügyvezetését a Gt. és a társaság Alapszabályának rendelkezései szerint. ÜGYREND Az Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Felügyelõ Bizottsága mûködésének ügyrendjét a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. - továbbiakban Gt. - 34.. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról Módosítások: a) 3/2004. (I. 26.) ör. b) 4/2004. (I. 26.) ör. c) 16/2004

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály Magyar Fizikushallgatók Egyesülete 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület nevei: Alapszabály a) az Egyesület magyar neve: Magyar Fizikushallgatók Egyesülete, hivatalos rövidítése: Mafihe; b) az Egyesület

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BGF SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest 2010

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE 1. A társaság neve: PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság

Részletesebben

I. A tagsági viszony, tagdíj, a regisztrált támogatói jogviszony, regisztrált támogatói díj

I. A tagsági viszony, tagdíj, a regisztrált támogatói jogviszony, regisztrált támogatói díj A Demokratikus Koalíció A Demokratikus Koalíció (a továbbiakban: DK) Elnöksége (a továbbiakban: Elnökség) a DK Alapszabálya (a továbbiakban: Alapszabály) 25. pontjának b) alpontjában adott felhatalmazás

Részletesebben