I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása A győri kistérség települési önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 41. (1) bekezdése, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény (a továbbiakban: Tkt.) 1. (1) bekezdése alapján, a május 9. napján létrejött Győri Többcélú Kistérségi Társulás vonatkozásában a Tkt. és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény január 1-jétől történő hatályon kívül helyezése folytán a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 146. (1) bekezdése alapján a társulási megállapodást felülvizsgálják és módosítják, melyet az alábbiak szerint fogadnak el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A társulás megnevezése Győri Többcélú Kistérségi Társulás, melynek rövidített neve: Győri TKT. 1.2 Az alapítás időpontja területfejlesztési feladatok ellátására: július 19. A többcélú kistérségi társulássá átalakulás időpontja: május A társulás székhelye: 9021 Győr, Városház tér A társulás tagjainak névsorát és székhelyét a megállapodás 1. sz. függeléke, a tagok képviselőjének nevét és a tagtelepülések állandó lakosainak számát az Mötv (3) bekezdésére tekintettel a megállapodás 2. sz. függeléke tartalmazza. 1.5 A társulási megállapodás határozatlan időre szól. A társult tagok vállalják, hogy a társulási megállapodásban rögzített feladatok ellátásáról közösen gondoskodnak. 1.6 A társulási megállapodást a társulás tagjai szükség esetén a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják. A társulási megállapodás módosítására a pontban meghatározott kezdeményezés esetén a társulás tagjai jogosultak, valamennyi tag minősített többséggel hozott határozatával. 1.7 A társulás jogi személy. Gazdálkodására az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a 1

2 továbbiakban: Áht.) vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 1.8 A társulás képviselője a társulási tanács elnöke, akadályoztatása esetén az általános helyettesítési jogkörrel rendelkező alelnök (a továbbiakban: általános alelnök), amennyiben ő is akadályoztatva van a további alelnökök az elnök által esetileg meghatározott sorrendben. II. FEJEZET A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATAI 2.1. A társulás célja a szakmai és társadalmi érdekek egységes képviselete, a tagok egyenjogúságának tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján: a) a területfejlesztés tekintetében a kistérséghez tartozó települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok kialakítása, a fejlesztések megvalósítását elősegítendő közös pénzalap létrehozása, b) a turizmus és idegenforgalom tekintetében a kistérséghez tartozó települések összehangolt fejlesztése, közös idegenforgalmi és marketing programok kialakítása, a fejlesztések megvalósítását elősegítendő közös pénzalap létrehozása, valamint c) a szolgáltatások biztosításához kapcsolódó és térségi együttműködést igénylő belső ellenőrzési feladatok ellátásának magasabb szakmai színvonalon történő, illetve hatékonyabb megszervezése Az egyes tagok által vállalt feladatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. A társulás által a társulás nem minden tagja számára nyújtott szolgáltatás esetében a feladatellátásban részt nem vállaló tagot a szolgáltatással kapcsolatban kötelezettség sem terheli A társulás a kistérség területén a 2.1. pont a) és b) alpontja szerinti célok biztosítása és a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében Magyarország és a régió fejlesztési terveivel összhangban összehangolja a helyi önkormányzatok, azok társulása és lehetőség szerint a kistérség területén működő gazdasági és civil szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében feladata: a) a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetének, adottságainak vizs- 2

3 gálata, b) a kistérség fejlesztési koncepciójának, illetve ennek figyelembevételével készített terület- és idegenforgalmi fejlesztési programjainak kidolgozása, elfogadása és a megvalósítás ellenőrzése, c) a terület- és idegenforgalmi fejlesztési programok megvalósítása érdekében pénzügyi terv készítése, d) a kistérségi terület- és idegenforgalmi fejlesztési program figyelembevételével előzetes véleménynyilvánítás a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel, e) a megyei, illetve a regionális fejlesztési koncepciókról, programokról vélemény nyilvánítása, különösen a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően, f) a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében való közreműködés, g) a térségre vonatkozó információk, koncepciók, tervek gyűjtése, rendszerezése, feldolgozása és a tagok részére történő továbbítása, h) források gyűjtése a társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához, i) a társulás döntése alapján pályázatok elkészítése és benyújtása a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez, projektmenedzseri feladatok elvégzése, monitoring és fenntarthatósági jelentések készítése, j) a társulás képviselete területfejlesztési ügyekben, k) a kistérségben működő társulások és más a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködésének koordinálása, együttműködés az állami és civil szervezetekkel, l) együttműködés a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, a kistérségben működő állami szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel, a gazdasági szervezetekkel, valamint m) rendelkezés a h) és i) pontban, valamint a külön jogszabályokban meghatározott források felett A társulás tagja önállóan is tevékenykedhet a 2.3. pontban meghatározott feladatok vonatkozásában, feltéve, hogy azzal a társulás céljainak megvalósítását és működését nem veszélyezteti A 2.1. pont c) alpontja szerinti belső ellenőrzési feladat keretén belül a társulás szervező tevé- 3

4 kenységével, külső erőforrás bevonásával segíti, hogy a tagok és azok fenntartásában működő intézmények gazdasági-pénzügyi tevékenységeiket a rájuk irányadó jogszabályokban rögzítettek szerint folytathassák A társulás a feladatkörébe tartozó kérdésekben a tagok részére információszolgáltatást és tanácsadást végez A feladatkörök bővítésében és az ahhoz kapcsolódó, jelen megállapodást érintő változások átvezetésében a tagok a jóhiszemű joggyakorlás követelményeinek megfelelően kötelesek egymással és a társulással együttműködni, kötelesek a jognyilatkozataikat határidőben megtenni. A társulási megállapodás tevékenységi köröket is érintő megváltoztatására vonatkozó jognyilatkozatok késedelmes megtétele vagy elmulasztása a vállalt kötelezettség nem teljesítésének minősül A társulás által nyújtott szolgáltatásokra a tagok az általuk vállalt kötelezettségek teljesítése esetén tarthatnak igényt úgy, hogy a kötelezettség nem teljesítése esetén jelen tárulási megállapodásban rögzített mértékben és ideig a szolgáltatás nyújtása korlátozható Ha jogszabály előírása folytán a társulás egy vagy több tagja a társulás részére szolgáltatást nyújt, az így felmerült költségeinek megtérítésére jogosult, melynek mértékéről a társulási tanács a szolgáltatást nyújtó tag előzetes tájékoztatásának figyelembevételével a társulás költségvetésben dönt, amely irányadó a munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal ezen feladatellátásával felmerült költségeinek megtérítésére A társulás egy vagy több tagja által a társulás vagy a társulás többi tagja számára nyújtott szolgáltatás esetében, amennyiben a) a szolgáltatás önkéntes vállaláson alapul, a társulás egy vagy több tagja a vállalását akkor vonhatja vissza, ha annak elmaradása a társulás működését nem veszélyezteti, vagy a vállalt szolgáltatás további teljesítéséről a társulás a tag vagy tagok által tett felhívás kézhezvételétől számított 6 hónapon belül nem gondoskodik, valamint b) a szolgáltatás jogszabály kötelezésén alapul, a szolgáltatás nyújtására a jogszabályban meghatározott szükséges mértékig kötelezhető úgy, hogy annak elmulasztása esetén a szolgáltatást nyújtó tag vagy tagok vonatkozásában a kötelezettség nem teljesítésére vonatkozó jogkövetkezmények alkalmazhatók. 4

5 III. FEJEZET A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE, VALAMINT A TAGOK JOGÁLLÁSA 3.1. A társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával lehet, amely döntésről szóló határozatot legalább hat hónappal korábban kell meghozni. Új tag belépése esetén a társulási megállapodás és a Szervezeti és Működési Szabályzat szükséges felülvizsgálatát el kell végezni, amelynek körében a társulás tagja által vállalt, illetve a megállapodásban megjelölt kötelezettségeket valamennyi tag esetében meg kell állapítani A tagsági viszony megszűnése: A társulásból a képviselő-testület minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával lehet kiválni, amennyiben a képviselő-testület erről szóló határozatát legalább 6 hónappal korábban meghozza, és azt a társulással közli A társulás tagjai minősített többséggel hozott határozattal a naptári év utolsó napjával kizárhatják az pontban meghatározotton túl azt a tagot, amely a megállapodásban foglalt valamely kötelezettségének ismételt felhívásra sem tett határidőben eleget A tagsági viszony megszűnik, ha valamennyi tag képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozatával kimondja a társulás megszüntetését A tagsági jogviszony megszűnik továbbá, ha a társulás a) törvény erejénél fogva, b) törvényben meghatározott megszűnési feltétel megvalósulása alapján vagy c) bíróság jogerős döntése alapján megszűnik A tagok jogai és kötelességei A tag jogai a következők: a) képviselője útján részt vehet a társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásában, a társulás szervezetének kialakításában, 5

6 b) képviselője választhat és választható a társulás szerveibe, tisztségeire, c) teljes joggal képviseli a társulási tanács ülésén a képviselt önkormányzat érdekeit, d) igényelheti a társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét, e) igényelheti, és igénybe veheti a társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait és információit, f) igényelheti a társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött, g) igénybe veheti a társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket, h) a társulási tanács döntése alapján részesedhet a társulás tevékenysége révén elért pénzbevételekből (alapítványi támogatásokból, pályázatokból, vállalkozásból származó vagy egyéb pénzbevételből), i) javaslatot tehet a társulást érintő bármely tagságának megfelelő kérdésben, jogosult a társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére és megtámadására, j) kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a társulás tisztségviselőihez és szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni, betekinthet a társulás irataiba, k) a társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a kisebbségi vélemény rögzítésére és képviseletére, l) részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből, és m) a társulási megállapodás módosítását, megszüntetését kezdeményezheti, amelyről a társulás tagjai a kezdeményezéstől számított 60 napon belül döntenek A tag kötelességei a következők: a) a társulási megállapodás és a társulás szervezeti, működési, más szabályzatát és egyedi döntését betartja, b) képviselője útján rendszeresen részt vesz a társulás szerveinek munkájában, elősegítve a társulási célok és feladatok közös megvalósulását, c) az önként vállalt feladatokat határidőben maradéktalanul teljesíti, d) a társulás határozatait határidőben végrehajtja, beleértve a szükséges képviselőtestületi döntések meghozatalát is, e) befizetési kötelezettségeket határidőben teljesíti, valamint f) együttműködik a társulással és a társulás többi tagjával, ennek körében fa) a társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatokat és információkat határidőben továbbítja a társuláshoz, fb) a társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos javaslataikat, kezdemé- 6

7 nyezéseiket döntés előtt előzetesen egyeztetik a társulás illetékes szervével, és fc) szakapparátusukkal támogatják a társulás tevékenységi körébe tartozó feladatok megoldását. IV. FEJEZET A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS FELADATA 4.1. Jelen megállapodás a társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárásának főbb szabályait tartalmazza. A részletes szabályokat az Mötv. és ezen megállapodás keretei között a társulási tanács a társulási megállapodás vagy esetleges módosítása hatályba lépését követő 3 hónapon belül felülvizsgált és szükség esetén módosított Szervezeti és Működési Szabályzatban állapítja meg A társulás szervei: a) a társulási tanács, b) a társulási tanács elnöke, c) a társulási tanács elnöksége, d) a társulási tanács általános alelnöke és további három alelnöke (a továbbiakban: alelnök) (a továbbiakban együtt: alelnökök), e) a pénzügyi bizottság, f) az idegenforgalmi bizottság, g) a területfejlesztési bizottság, valamint h) a társulási tanács döntései előkészítésére, végrehajtásának szervezésére állandó és eseti bizottságokat állíthat fel a társulási tanács tagjaiból, illetve a kistérség területén működő gazdálkodó szervezetek, továbbá a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselőiből A társulási tanács A társulási tanácsot a társult tagok polgármesterei alkotják. A polgármester akadályoztatása esetén a helyettesítés rendjéről a tagok képviselő-testülete rendelkezik állandó vagy eseti megbízással A társulási tanács döntését ülésén határozattal hozza. 7

8 A társulási tanácsban a tagok mindegyike egy-egy szavazattal rendelkezik. Egy adott szolgáltatással kapcsolatos döntéshozatalban kizárólag a szolgáltatás ellátására társult tagok vehetnek részt A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok legalább felével rendelkező tag jelen van és a jelen lévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát A társulási tanács döntéseit - a pontban foglalt kivételtől eltekintve - egyszerű többséggel hozza: a javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát Minősített többségű döntés meghozatalához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelen lévő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét. A társulási tanács minősített többségű szavazattal dönt a) a kistérség fejlesztését szolgáló - pénzügyi hozzájárulást igénylő - pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásáról, b) a zárt ülés elrendeléséről, c) a sürgősségi indítványról, ha az minősített többséget igénylő előterjesztésre vonatkozik, d) a választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása esetén, e) a társulási megállapodás jóváhagyását, módosítását, továbbá a társulás megszüntetését kezdeményező döntés meghozataláról, f) a költségvetés és a zárszámadás elfogadásáról, g) a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról, valamint h) a tagi hozzájárulás megállapításáról Blokkoló kisebbségi véleménynek minősül a tagok 1/3-os arányának többségi döntéssel ellentétes szavazata, melynek esetében a társulási tanács 5 napon belül érdemben újratárgyalja az ügyet, és ismételten döntést hoz A társulási tanács elnöksége 8

9 A társulási tanács elnöksége öt tagból áll: a) a társulási tanács elnökéből, aki egyben a társulási tanács elnökségének az elnöke, b) az általános alelnökből és c) további három alelnökből A társulási tanács elnöke A társulási tanács elnökét a társulási tanács választja titkos szavazással a polgármester megbízatásának időtartamára. Az elnökre javaslatot bármely tag tehet. A jelöltté váláshoz a jelen lévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges A társulási tanács elnöke nem megfelelő feladatellátás esetén visszahívható. A visszahívásra a megválasztásra vonatkozó szabályok irányadók, azzal, hogy a visszahívással egyidejűleg az új elnök személyére is javaslatot kell tenni Az elnök lemondása vagy a polgármesteri tisztség megszűnése folytán, ha az elnöki tisztség megüresedik, a jogviszony megszűnésétől számított 15 napon belül a társulási tanácsot össze kell hívni, és a megüresedett tisztség betöltésére a megválasztásra vonatkozó szabályok alkalmazandók A társulási tanács elnöke a) dönt az előirányzat-átcsoportosításról a jóváhagyott kiadási előirányzatok között a felújítási és beruházási feladatok, valamint a tartalék előirányzat kivételével, az ebből adódó költségvetés módosítására a soron következő társulási tanács ülésén köteles javaslatot tenni, b) dönt az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, melyből adódó költségvetés módosítására a soron következő társulási tanács ülésén köteles javaslatot tenni, c) kötelezettséget vállalhat 1 millió forint erejéig, utólagos beszámolási kötelezettség mellett, d) évente egy alkalommal beszámol a társulási tanács felé a társulás működéséről, e) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a társulási tanács által kinevezettek tekintetében, f) kiadja a társulás feladatkörébe tartozó szabályzatokat a társulási megállapodás eltérő rendelkezése hiányában, és 9

10 g) a 2. sz. függelékben meghatározott adatokat évente a társulásban résztvevő tagok viszszajelzése alapján aktualizálja, az 1. és 3. sz. függelék aktualizálásáról szükség szerint a tagok jelzése alapján gondoskodik A társulási tanács alelnökei Az alelnökök személyére és visszahívására az elnök és a társulási tanács bármely tagja tehet javaslatot. Egyebekben az alelnökök megválasztására, lemondására, a polgármesteri tisztség megszűnése esetére az elnökre irányadó szabályok megfelelően alkalmazandók Az elnököt akadályoztatása esetén az általános alelnök, illetve az elnök és az általános alelnök együttes akadályoztatása esetén az alelnökök helyettesítik az elnök által meghatározott módon A társulás bizottságai A bizottság akkor határozatképes, ha a tagjainak kétharmada jelen van. Döntéseit a jelenlévő tagok több mint felének szavazatával hozza Bizottság számára a társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatai ellátása érdekében a társulási tanács éves keretösszeget állapíthat meg. A keretösszeg felhasználásáról, ütemezéséről a bizottság tervet készít, melyet a társulási tanács határozatával hagy jóvá. A pénzeszközök felhasználásáról és a bizottság tevékenységéről a bizottság elnöke évi egy alkalommal a társulási tanács előtt beszámol A belső ellenőrzést az Áht. 27. (4) bekezdése alapján a munkaszervezeti feladatot ellátó polgármesteri hivatal hajtja végre. A belső ellenőrzési eljárásra egyebekben jogszabályban és a polgármesteri hivatal belső szabályzataiban foglalt rendelkezések megfelelően irányadók A társulás tagjai kijelentik, hogy a társulásnak nincsen közös fenntartású intézménye, és ilyen intézmény alapításának lehetőségét kizárja. 10

11 V. FEJEZET A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA 5.1. A társulás a társulási tanács által jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodik. A társulás költségvetésének kiadási és bevételei előirányzatainak teljesítése a mindenkori az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete előírásai alapján történhet A költségvetés bevételi forrásai: a) a tagok által befizetett hozzájárulás, b) a települési önkormányzatok által biztosított támogatások, c) pályázati pénzeszközök, d) átvett pénzeszközök, valamint e) a társulás vagyonának hasznosításából származó bevételek és kamatbevételek A tagok a települési lakosságszámuk arányában éves hozzájárulást fizetnek, melynek összegét a társulási tanács évente, a tárgyévi költségvetés tárgyalásakor állapítja meg A tagi hozzájárulás két részletben fizethető be a társulás bankszámlájára. Az első részlet március 15-ig, a második szeptember 15-ig esedékes. Késedelem esetén a hátralékot a jegybanki alapkamat terheli A tagi és egyéb hozzájárulási és fizetési kötelezettség elmulasztásának felmerülése esetén: A társulási tanács elnöke írásban egyeztetést kezdeményez az érintett önkormányzat polgármesterével Amennyiben az szerinti egyeztetés 10 napon belül nem vezet eredményre, úgy az elnök az ügyet a társulási tanács elé terjeszti, különösen indokolt esetben akár rendkívüli ülés összehívásával is A társulási tanács megvizsgálja, hogy a fizetési kötelezettség elmulasztása megállapítható-e. Amennyiben a társulási tanács megítélése szerint megállapítható a mulasztás, azonban a polgármester az egyeztetés során azt vitatta, a társulási tanács soron kívül rendkívüli belső ellenőrzést rendel el annak megvizsgálása érdekében, hogy valóban nem vagy nem annyi befizetés teljesült, mint amennyinek teljesítésére az érintett köteles lett volna. Amennyiben a mulasztás nem vitatott, a társulási tanács határozattal kezdeményezi az érintettnél annak teljesítését, mely- 11

12 re legfeljebb 15 napos határidőt szab A rendkívüli belső ellenőrzést az pont szerinti döntést követő 10 napon belül le kell folytatni. Ennek tapasztalatait, a belső ellenőrzési jelentést a társulási tanács az elnök előterjesztése alapján és soron kívül (akár rendkívüli ülésen) tárgyalja, majd határozatban dönt a fizetési kötelezettség fennállásáról vagy fenn nem állásáról. Amennyiben a társulási tanács döntése szerint a fizetési kötelezettség fennáll, úgy határozattal kezdeményezi az érintettnél annak teljesítését, melyre legfeljebb 15 napos határidőt szab A társulási tanács az és pont szerinti, a teljesítés elrendeléséről szóló határozatában dönt a teljesítés elmaradása esetén alkalmazandó következményekről Az pont szerinti nem teljesítés következményeként a társulási tanács bírósághoz fordulhat, vagy az alábbi szankciókat alkalmazhatja: a) a társulás azon szolgáltatásainak ideiglenes szüneteltetése, amely szolgáltatásokra az érintett fél megállapodást kötött, ha a fizetési kötelezettség elmulasztása ezekkel kapcsolatos, b) a társulás tevékenysége révén elért pénzbevételekből való részesedésnek a nem teljesítés mértékéig történő korlátozása (támogatások, pályázatok, egyéb), c) a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből való részesedésnek a nem teljesítés mértékéig történő korlátozása, d) felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás (inkasszó) kibocsátása, amit a társulási tanács elnöke részéről előzetesen postai úton, tértivevénnyel elküldött külön írásbeli felszólításnak is meg kell előznie, mely a fizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó 10 napos határidőt tartalmaz. Az inkasszót a határidő eredménytelen eltelte után a társulási tanács elnöke az utalványozás és ellenjegyzés szabályai szerint érvényesítheti. Az inkasszó teljesíthetőségéhez a társulás tagjai a bankszámlát vezető pénzintézetük részére adott felhatalmazó levél másolati példányát tárgyév április 30-ig kötelesek a társulás elnöke részére megküldeni Abban az esetben, ha az pont d) alpontja szerinti inkasszó alkalmazása sem vezet eredményre (fedezet-hiány vagy elvonás esetén), a társulási tanács elnökének előterjesztésére, a társulási tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a többcélú kistérségi társulásból kizárhatja a társulás tagját. 12

13 Az pontban foglalt szankciók alkalmazására kizárólag a fizetési kötelezettség teljesítésére való rászorítás céljából, kizárólag az elmulasztott befizetéshez arányos mértékben, és kizárólag a fizetési kötelezettség összegéig terjedően kerülhet sor A Társulás működését akadályozó taggal szemben így különösen a képviselő-testületi döntés elmaradása vagy késedelmes teljesítés esetén az 5.5. pontban meghatározott eljárási rendben kötbér érvényesíthető. A társulási megállapodás módosítását kezdeményező tanácsülést követő, legkésőbb második rendes képviselő-testületi ülésen a társulási megállapodás módosításának szerepelnie kell a megtárgyalandó napirendek között, és a tárgyban megszületett döntésnek a társulási tanács eltérő döntése hiányában és jogszabály eltérő rendelkezésére is figyelemmel a társulási tanács ülését követő 45 napon belül jegyzőkönyvi kivonat formájában be kell érkeznie a munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatalhoz Amennyiben a) a jegyzőkönyvi kivonat nem érkezik meg az 5.4. pontban nevezett határidőn belül a polgármesteri hivatalba, vagy b) a tag a társulás működését egyéb módon akadályozza (a továbbiakban a) és b) pont együtt: akadályozó tag), úgy a munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal jegyzője köteles az akadályozó tagot írásban felszólítani, hogy a határozat kivonatát a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül küldje meg részére, vagy egyéb kötelezettségének ezen határidőn belül tegyen eleget, és annak megtörténtéről írásbeli értesítést küldjön. Amennyiben a tag ezen póthatáridőt is elmulasztja, köteles ,- Ft összegű kötbér megfizetésére, mely a jegyző felszólításának kézhezvételét követő 9. napon esedékes. A kötbér összege minden további megkezdett 15 naponként további ,- Ft-tal növekszik. A kötbér maximális összege ,- Ft A társulás fejlesztési igényeit elsősorban pályázati források megszerzésével biztosítja. Ezekhez saját erőként felhasználja a saját szabad pénzeszközeit. A pályázatokat a társulás saját nevében nyújtja be, amennyiben a kiírás alapján önkormányzatok pályázhatnak, akkor az erre vonatkozó döntést a tagönkormányzatoknál kezdeményezi A társulás és szervei önálló pénzgazdálkodással, készpénzellátmánnyal, valamint folyószámlával rendelkeznek. A társulással és szerveivel szemben felmerülő követeléseket a folyószámlájuk terhére teljesítik A folyószámlák terhére utalásokat az elnök írásos engedélyével a munkaszervezeti felada- 13

14 tokat ellátó polgármesteri hivatal gazdasági vezetője (a továbbiakban: gazdasági vezető) vagy az általa meghatalmazott személy végez A folyószámláról a társulási tanács elnöke, a társulási tanács általános alelnöke és a gazdasági vezető vagy az általa meghatalmazott személy jogosult készpénzt felvenni két fő egyidejű aláírásával A társulás számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök a) számlavezetőnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy a határozott időre lekötött betét, annak lejárta előtti feltöréséről, valamint b) államilag garantált állam- vagy értékpapírba történő befektetésről vagy annak megszüntetéséről a társulási tanács elnöke dönt A társulás gazdálkodásáról az Áht (2) bekezdése alapján évközi beszámolót, időközi költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést kell készíteni, melyet a pénzügyi bizottság véleményez és a társulási tanács fogad el. Az Áht. 88. (1) bekezdésének megfelelően éves költségvetési beszámoló készül. VI. FEJEZET A TÁRSULÁS VAGYONA 6.1. A társulás vagyonnal rendelkezik A társulás vagyona a továbbiakban a következőkből tevődik össze: a) vagyoni értékű jogok, b) az önkormányzatok által átadott ingatlanok és ingóságok, c) a pályázati források és önkormányzati támogatások felhasználásával létesített ingatlanok és ingóságok, d) befektetett érték- és állampapírok, e) készpénzvagyon és f) a társulásnak ingyenesen juttatott vagyon A társulás vagyonát naprakészen nyilván kell tartani, az év fordulójával leltározni kell és a leltárt 14

15 mellékletként az éves költségvetési beszámolóhoz kell csatolni A társulás vagyona felett a rendelkezési jog az átruházott hatáskörök kivételével a társulási tanácsot illeti meg Vagyonfelosztás a társulás tagjának kiválása vagy kizárása esetén: a) Amennyiben a társulás tagja a társulási megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése mellett kíván kiválni, az általa bevitt vagyon és vagyoni értékű jog neki visszajár. Ezen felül megilleti a társulás által megszerzett vagyon befizetés-arányos része. A vagyont a kiváló tagnak ki kell adni, kivételt képez az a vagyontárgy, amelynek kiadása a társulás további működését veszélyeztetné. Ebben az esetben a vagyontárgy kiadása legfeljebb 5 évre elhalasztható, vagy a vagyontárgyat a kiváló taggal történt megállapodás szerint készpénzben meg kell váltani. Ha a vagyontárgy kiadása elhalasztásra kerül, a tag részére a társulással kötött szerződés alapján használati díjat kell fizetni. b) Amennyiben a tag a vállalt kötelezettsége nem teljesítése következményeként válik ki, vagy a többi tag kizárja, akkor az általa bevitt vagyon és vagyoni értékű jog részére visszajár, a társulási vagyonból pedig az általa a társulásnak juttatott befizetés hátralékaival korrigált összege jár vissza. Amennyiben a tag vállalt kötelezettség nem teljesítése miatt válik ki, vagy zárják őt ki, a tag a teljes vagyonrészével köteles helytállni az elvállalt kötelezettségért. Ha a felelős tag vagyonrészéből a kötelezettség nem elégíthető ki, a különbözetet a többi tag vagyonából vagyonarányosan kell rendezni. A vagyon ily módon korrigált részét az a) alpontban leírt korlátozásokkal kell kiadni A vagyon felosztása, ha a társulás megszűnik Ha a társulás megszűnését a tagok a társulási megállapodásban vállalt kötelezettségeik után mondják ki, a vagyonfelosztás a 6.5. pont a) alpontjában felvázolt elvek szerint történik. A bevitt vagyon és vagyonértékű jog természetben visszajár, a többi vagyon tényleges elosztására vagy egymás közötti megváltására a tagok megállapodást kötnek, tekintettel arra is, hogy a feladatokat miként kívánják a jövőben ellátni. 15

16 Amennyiben a társulás működése egy vagy több tag kötelezettsége teljesítésének elmulasztása miatt lehetetlenül el, és megszűnését a társulás ezért mondja ki, a felelős tag vagy tagok a visszafizetési kötelezettségekért teljes vagyonrészükkel kötelesek helyt állni. Ha a visszafizetés a felelősök vagyonából nem rendezhető, a különbözetet a többi tag vagyonából lakosságarányosan kell rendezni Ha a tagok a társulás megszüntetése mellett döntenek, úgy a fejlesztéssel érintett feladatok és megvalósítási helyszínek függvényében, a pályázati felhívás feltételeinek vizsgálatával szükséges megállapítani az új projektgazda vagy projektgazdák személyét, az alábbiak figyelembevételével: a) A projekt biztonságos megvalósítása, valamint fenntartása érdekében a korábbi társulás tagjait képező önkormányzatok között konzorcium létrehozása lehetséges abban az esetben is, ha a pályázati felhívás nem tette lehetővé a pályázat benyújtását konzorciumi formában. b) Az egy projektként támogatott fejlesztések több projektre történő megbontására nincsen lehetőség. A jogszabályváltozás következtében módosult kedvezményezetti kör nem érintheti a projektben vállalt kötelezettségeket, a támogatott műszaki-szakmai tartalmat. c) A fentiek tekintetében jogszabály eltérő eljárási rendet írhat elő a fejlesztési projektek tekintetében, ebben az esetben a jogszabály rendelkezése az irányadó. VII. FEJEZET KIADMÁNYOZÁS ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE 7.1. A társulás feladatai végrehajtása során készítendő iratokat a társulási tanács elnöke vagy a kiadmányozási szabályzatban kiadmányozási joggal felruházott személy írja alá A társulás nevében, a társulás költségvetésében meghatározott feladatokra és összegben a társulási megállapodásban megjelölt személy vagy szerv, valamint a kötelezettségvállalás és utalványozás rendjéről szóló szabályzatban meghatározott személy vállal kötelezettséget. 16

17 VIII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen megállapodás valamennyi, a társuláshoz tartozó önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó határozatával válik hatályossá, de legkorábban június 30-án Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., a társulás Szervezeti és Működési Szabályzata, továbbá mindazon jogszabályoknak a rendelkezései irányadók, amelyek a társulásban ellátandó feladatokat érintik A helyi önkormányzatok képviselő-testületei között a társulások működése során felmerülő vitás kérdésekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt A társulási megállapodás elválaszthatatlan részei: 1. sz. melléklet: A tagok által felvállalt feladatok jegyzéke 1. sz. függelék: A társulás tagjainak neve és székhelye 2. sz. függelék: A társulási tagok képviselőinek neve és a tagtelepülések állandó lakosainak száma 3. sz. függelék: A társulási megállapodást jóváhagyó önkormányzatok képviselő-testületi határozatok felsorolása 8.5. Jelen megállapodást a társulás tagjai, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. Társult önkormányzatok polgármesterei aláírása Győr Megyei Jogú Város Abda Község Önkormányzata Bőny Község Önkormányzata Börcs Község Önkormányzata 17

18 Dunaszeg Község Önkormányzata Dunaszentpál Község Önkormányzata Enese Község Önkormányzata Gönyű Község Önkormányzata Győrladamér Község Önkormányzata Győrújbarát Község Önkormányzata Győrújfalu Község Önkormányzata Győrzámoly Község Önkormányzata Ikrény Község Önkormányzata Kisbajcs Község Önkormányzata Koroncó Község Önkormányzata Kunsziget Község Önkormányzata Mezőörs Község Önkormányzata Nagybajcs Község Önkormányzata 18

19 Nagyszentjános Község Önkormányzata Nyúl Község Önkormányzata Öttevény Község Önkormányzata Pér Község Önkormányzata Rábapatona Község Önkormányzata Rétalap Község Önkormányzata Töltéstava Község Önkormányzata Vámosszabadi Község Önkormányzata Vének Község Önkormányzata 19

20 1. sz. melléklet A tagok által felvállalt feladatok jegyzéke Önkormányzat terület- és idegenforgalom fejlesztése belső ellenőrzés Abda Község Önkormányzata x x Bőny Község Önkormányzata x x Börcs Község Önkormányzata x x Dunaszeg Község Önkormányzata x x Dunaszentpál Község Önkormányzata x x Enese Község Önkormányzata x x Gönyű Község Önkormányzata x x Győr Megyei Jogú Város x Győrladamér Község Önkormányzata x x Győrújbarát Község Önkormányzata x x Győrújfalu Község Önkormányzata x x Győrzámoly Község Önkormányzata x x Ikrény Község Önkormányzata x x Kisbajcs Község Önkormányzata x x Koroncó Község Önkormányzata x x Kunsziget Község Önkormányzata x x Mezőörs Község Önkormányzata x x Nagybajcs Község Önkormányzata x x Nagyszentjános Község Önkormányzata x x Nyúl Község Önkormányzata x x Öttevény Község Önkormányzata x x Pér Község Önkormányzata x x Rábapatona Község Önkormányzata x x Rétalap Község Önkormányzata x x Töltéstava Község Önkormányzata x x Vámosszabadi Község Önkormányzata x x Vének Község Önkormányzata x x 20

21 2. sz. melléklet A társulás tagjainak névsora és székhely Önkormányzat Székhely Abda Község Önkormányzata 9151 Abda, Szent István utca 20. Bőny Község Önkormányzata 9073 Bőny, Rákóczi utca 10. Börcs Község Önkormányzata 9152 Börcs, Erzsébet tér 4. Dunaszeg Község Önkormányzata 9174 Dunaszeg, Országút utca 6. Dunaszentpál Község Önkormányzata 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. Enese Község Önkormányzata 9143 Enese, Szabadság utca 25. Gönyű Község Önkormányzata 9071 Gönyű, Kossuth L. utca 67. Győr Megyei Jogú Város 9021 Győr, Városház tér 1. Győrladamér Község Önkormányzata 9174 Szent István utca 1. Győrújbarát Község Önkormányzata 9081 Győrújbarát, Kis János utca 14. Győrújfalu Község Önkormányzata 9171 Győrújfalu, Ady E. utca 7. Győrzámoly Község Önkormányzata 9172 Győrzámoly, Rákóczi utca 45. Ikrény Község Önkormányzata 9141 Ikény, Győri utca 66. Kisbajcs Község Önkormányzata 9062 Kisbajcs, Kossuth út 1. Koroncó Község Önkormányzata 9113 Koroncó, Rákóczi utca 22 Kunsziget Község Önkormányzata 9184 Kunsziget, József Attila utca 2. Mezőörs Község Önkormányzata 9097 Mezőörs, Fő utca 105. Nagybajcs Község Önkormányzata 9063 Nagybajcs, Kossuth utca 67. Nagyszentjános Község Önkormányzata 9072 Nagyszentjános, Vasút út 1. Nyúl Község Önkormányzata 9082 Nyúl, Kossuth utca 46. Öttevény Község Önkormányzata 9153 Öttevény, Fő utca 100. Pér Község Önkormányzata 9099 Pér, Szent Imre utca 1. Rábapatona Község Önkormányzata 9142 Rábapatona, Kossuth utca 18. Rétalap Község Önkormányzata 9074 Rétalap, Széchenyi utca 68. Töltéstava Község Önkormányzata 9086 Töltéstava, Petőfi Sándor utca 123. Vámosszabadi Község Önkormányzata 9061 Vámosszabadi, Szabadi utca 57. Vének Község Önkormányzata 9062 Vének, Petőfi Sándor utca 3. 21

22 1. sz. függelék A társulási tagok képviselőinek neve és a települések állandó lakosainak száma Önkormányzat neve Lakosságszám Abda Község Önkormányzata Szabó Zsolt 3193 Bőny Község Önkormányzata dr. Muraközi László 2195 Börcs Község Önkormányzata Rácz Róbert 1292 Dunaszeg Község Önkormányzata Babos Attila 2002 Dunaszentpál Község Önkormányzata Szabó Károly 728 Enese Község Önkormányzata Mesterházy József 1799 Gönyű Község Önkormányzata Major Gábor 3219 Győr Megyei Jogú Város Borkai Zsolt Győrladamér Község Önkormányzata Kettinger János 1636 Győrújbarát Község Önkormányzata Juhászné Árpási Irma 5994 Győrújfalu Község Önkormányzata Nagy Imre Attila 1496 Győrzámoly Község Önkormányzata Horváth Gábor 2480 Ikrény Község Önkormányzata Németh Tamás 1874 Kisbajcs Község Önkormányzata Kamocsai Sándor 858 Koroncó Község Önkormányzata Radicsné Kincses Mária 2071 Kunsziget Község Önkormányzata Lendvai Ivánné 1230 Mezőörs Község Önkormányzata Farkasdi Károly 988 Nagybajcs Község Önkormányzata Huszár Imre 950 Nagyszentjános Község Önkormányzata Friderics Cecília 1870 Nyúl Község Önkormányzata Schmiedt Henrik 4150 Öttevény Község Önkormányzata Király Péter 2968 Pér Község Önkormányzata Herold Ádám 2407 Rábapatona Község Önkormányzata Jutasi Kálmán 2474 Rétalap Község Önkormányzata Kövi Pál 574 Töltéstava Község Önkormányzata Sándor Károly 2197 Vámosszabadi Község Önkormányzata Réti Csaba 1603 Vének Község Önkormányzata Kiss Tamás

23 2. sz. függelék Ezen társulási megállapodást a társult önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi határozatokkal hagyták jóvá: A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult önkormányzatok képviselőtestületei az alábbi határozatokkal hagyták jóvá: Település Határozatszám Település Határozatszám Abda 34/2005. (V.4.) Koroncó 44/2005. (III.27.) Börcs 39/2005. (V.2.) Kunsziget 42/2005. (V.5.) Bőny 69/2004. (XII.16) Mezőörs 59/2005. (IV.29.) Dunaszeg 71/2005. (IV.25.) Nagybajcs 35/2005. (V.6.) Dunaszentpál 54/2005. (IV.27.) Nagyszentjános 83/2004. (XII.14.) Enese 21/2005. (V.5.) Nyúl 144/2004. (XI.30.) Gönyű 105/2004. (XI.19.) Öttevény 127/2004. (XII.15.) Győr 515/2004. (XII.16.) Pér 49/2005. (IV.20.) Győrladamér 101/2004. (XII.13.) Rábapatona 94/2004. (XII.15.) Győrújbarát 39/2005. (IV.28.) Rétalap 55/2005. (V.2.) Győrújfalu 15/2005. (I.26.) Töltéstava 35/2005. (V.4.) Győrzámoly 76/2004. (VII.27.) Vámosszabadi 69/2005. (V.5.) Ikrény 57/2005. (IV.27.) Vének 54/2005. (V.5.) Kisbajcs 88/2005. (V.5.) A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult önkormányzatok képviselőtestületei az alábbi határozatokkal módosították: Település Határozatszám Település Határozatszám Abda 180/2008.(XII.08.) Koroncó 86/2008.(IX.30.) 23

24 Börcs 75/2008. (IX.29.) Kunsziget 142/2008. (IX.25.) Bőny 61/2008. (IX.30.) Mezőörs 89/2008. (IX.25.) Dunaszeg 167/2008. (X.27.) Nagybajcs 95/2008. (XII.17.) Dunaszentpál 93/2008. (X.29.) Nagyszentjános 68/2008. (IX.2.) Enese 62/2008.(XI.24.) Nyúl 251/2008. (IX.30.) Gönyű 77/2008. (X.2.) Öttevény 106/2008. (XII.10.) Győr 298/2008. (IX.18.) Pér 98/2008.(X.14.) Győrladamér 53/2008. (X.27.) Rábapatona 110/2008. (X.15.) Győrújbarát 9/2009. (II.10) Rétalap 118/2008. (X.13.) Győrújfalu 3/2009. (I. 27.) Töltéstava 101/2008.(XI.26.) Győrzámoly 106/2008. (IX.2.) Vámosszabadi 185/2008.(XII.16.) Ikrény 97/2008.(XII.08.) Vének 63/2008. (X.20.) Kisbajcs 88/2008. (X.15.) A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult önkormányzatok képviselőtestületei az alábbi határozatokkal módosították: Település Határozatszám Település Határozatszám Abda 179/2008. (XII. 08.) Koroncó 95/2008. (X. 28.) Börcs 75/2008. (IX. 29.) Kunsziget 156/2008. (XI. 20.) Bőny 71/2008. (X. 29.) Mezőörs 116/2008. (X. 30.) Dunaszeg 168/2008. (X. 27.) Nagybajcs 82/2008. (X. 30.) Dunaszentpál 94/2008. (X. 29.) Nagyszentjános 78/2008. (X. 21.) Enese 54/2008. (X. 30.) Nyúl 265/2008. (X. 28.) Gönyű 91/2008. (XI. 20.) Öttevény 11/2009. (II. 11.) Győr 5/2009. (I. 22.) Pér 115/2008. (XII. 16.) Győrladamér 54/2008. (X. 27.) Rábapatona 111/2008. (X. 15.) 24

25 Győrújbarát 205/2008. (XII. 9.) Rétalap 147/2008. (XII. 08.) Győrújfalu 2/2009. (I. 27.) Töltéstava 102/2008. (XI. 26.) Győrzámoly 121/2008. (X. 28.) Vámosszabadi 186/2008. (XII. 16.) Ikrény 96/2008. (XII. 08.) Vének 81/2008. (XI. 24.) Kisbajcs 109/2008. (XI. 24.) A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult önkormányzatok képviselőtestületei az alábbi határozatokkal módosították: Település Határozatszám Település Határozatszám Abda 29/2009. (II.25) Koroncó 10/2009. (III.3.) Börcs 39/2009. (VI.29.) Kunsziget 74/2009. (V.28) Bőny 7/2009. (I.29.) Mezőörs 32/2009. (II.26) Dunaszeg 15/2009. (I.26.) Nagybajcs 4/2009. (II.4) Dunaszentpál 11/2009. (I.28) Nagyszentjános 5/2009.(II.10) Enese 22/2009. (IV.15.) Nyúl 9/2009. (I.27) Gönyű 6/2009. (II.12) Öttevény 12/2009. (II.11) Győr 38/2009. (II.26) Pér 17/2009 (III.10.) Győrladamér 4/2009. (I.29) Rábapatona 9/2009. (II.28.) Győrújbarát 9/2009. (II.10.) Rétalap 20/2009. (VI.29.) Győrújfalu 3/2009. (I.27.) Töltéstava 66/2009. (VI.29.) Győrzámoly 8/2009. (I.27.) Vámosszabadi 11/2009. (II.24.) Ikrény 5/2009. (1.23.) Vének 3/2009. (I.23.) Kisbajcs 3/2009. (I.23.) A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult önkormányzatok képviselő- 25

26 testületei az alábbi határozatokkal módosították: Település Határozatszám Település Határozatszám Abda 112/2009.(VI.24) Koroncó 48/2009. (VI.30.) Börcs 39/2009.(VI.29.) Kunsziget 95/2009. (VI.25) Bőny 54/2009. (VI.25.) Mezőörs 92/2009. (VI.25) Dunaszeg 106/2009. (VI.29.) Nagybajcs 63/2009. (VI.17.) Dunaszentpál 64/2009. (VI.24.) Nagyszentjános 46/2009. (VI.29) Enese 49/2009. (VI.25) Nyúl 121/2009. (VII.7) Gönyű 64/2009. (VIII.27.) Öttevény 39/2009. (VI.17.) Győr 201/2009. (VI.18.) Pér 58/2009. (VIII.18) Győrladamér 55/2009. (VIII.13) Rábapatona 50/2009. (VI. 17) Győrújbarát 78/2009. (VII.7) Rétalap 65/2009. (VIII.10) Győrújfalu 85/2009. (IX.29) Töltéstava 177/2009.(XI.26) Győrzámoly 87/2009. (VI.29) Vámosszabadi 62/2009. (VI.29) Ikrény 87/2009. (11.2) Vének 47/2009. (VII.22.) Kisbajcs 57/2009 (VII.22) A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult önkormányzatok képviselőtestületei az alábbi határozatokkal módosították: Település Határozatszám Település Határozatszám Abda 192/2009. (XII.14) Koroncó 112/2009. (XII.8) Börcs 74/2009 (XII.14.) Kunsziget 192/2009. (XII.15) Bőny 77/2009.(Xii.17) Mezőörs 189/2009. (XII.22) 26

27 Dunaszeg 47/2010. (II.15) Nagybajcs 129/2009. (XII.22.) Dunaszentpál 120/2009. (XII.16) Nagyszentjános 78/2009. (XI.23.) Enese 7/2010. (II.18) Nyúl 262/2009. (XII.15) Gönyű 96/2009. (XII.17) Öttevény 82/2009. (XI.27) Győr 287/2009. (XI.17) Pér 93/2009. (XII.08) Győrladamér 2/2010. (II.1) Rábapatona 110/2009. (XII.16) Győrújbarát 19/2010 (III.2) Rétalap 130/2009. (XII.14) Győrújfalu 15/2010 (II.24) Töltéstava 30/2010. (II.16) Győrzámoly 155/2009. (XI.13.) Vámosszabadi 143/2009. (XII.01) Ikrény 87/2009. (XI.2) Vének 80/2009. (XII.22) Kisbajcs 111/2009. (XII.21.) A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult önkormányzatok képviselőtestületei az alábbi határozatokkal módosították: Település Határozatszám Település Határozatszám Abda 10/2010. (I.27) Koroncó 12/2010. (II.23) Börcs 6/2010. (I.25) Kunsziget 15/2010. (II.15) Bőny 6/2010. (I.28) Mezőörs 11/2010. (II.4.) Dunaszeg 19/2010. (I.25) Nagybajcs 10/2010. (II.10.) Dunaszentpál 12/2010. (I.27) Nagyszentjános 11/2010. (II.15) Enese 5/2010. (I.21.) Nyúl 18/2010. (I.26) Gönyű 8/2010. (II.11.) Öttevény 18/2010. (II.3) Győr 19/2010. (II.11.) Pér 11/2010. (II.16.) Győrladamér 12/2010.(II.15) Rábapatona 5/2010. (I.27) Győrújbarát 10/2010. (II.09) Rétalap 16/2010. (II.8) Győrújfalu 14/2010 (II.24.) Töltéstava 31/2010. (II.16.) 27

28 Győrzámoly 28/2010. (II.16) Vámosszabadi 3/2010. (II.17) Ikrény 11/2010. (II.4) Vének 9/2010. (II.12) Kisbajcs 17/2010. (III.1.) A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult önkormányzatok képviselőtestületei az alábbi határozatokkal módosították Település Határozatszám Település Határozatszám Abda 24/2011 (II.23) Koroncó 11/2011 (III. 03.) Bőny 8/2011 (II. 24.) Kunsziget 82/2011 (III. 31.) Börcs 10/2011 (II. 21.) Mezőörs 36/2011 (III. 24.) Dunaszeg 31/2011 (II. 14.) Nagybajcs 36/2011 (II.17.) Dunaszentpál 19/2011 (II. 23.) Nagyszentjános 12/2011 (III. 08.) Enese 11/2011 (II. 24.) Nyúl 31/2011 (II. 22.) Gönyű 16/2011 (III. 31.) Öttevény 27/2011 (III. 09.) Győr 31/2011 (II. 25.) Pér 20/2011 (III. 22.) Győrladamér 4/2011 (II. 15.) Rábapatona 12/2011 (II. 23.) Győrújbarát 69/2011 (IV. 12.) Rétalap 27/2011 (III. 07.) Győrújfalu 33/2011 (VI.30) Töltéstava 68/2011 (IV. 28.) Győrzámoly 45/2011 (III. 29.) Vámosszabadi 32/2011 (III. 09.) Ikrény 24/2011 (IV. 05.) Vének 11//2011 (III. 30.) Kisbajcs 16/2011 (III. 08.) A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult önkormányzatok képviselőtestületei az alábbi határozatokkal módosították: 28

29 Település Határozatszám Település Határozatszám Abda 62/2011 (IV.27.) Koroncó 40/2011 (VI.30) Börcs 34/2011 (V.30) Kunsziget 145/2011 (VIII.02) Bőny 20/2011 (IV.28) Mezőörs 84/2011. (VI.29) Dunaszeg 107/2011 (VII.11) Nagybajcs 87/2011 (VI.29) Dunaszentpál 29/2011 (IV.27) Nagyszentjános 47/2011 (VII.25) Enese 40/2011 (VIII.29) Nyúl 141/2011 (VIII.30) Gönyű 73/2011 (VII.28) Öttevény 55/2011 (VI.27) Győr 134/2011 (V.27) Pér 72/2011 (VII.26) Győrladamér 41/2011 (VIII.01) Rábapatona 40/2011 (IV.27) Győrújbarát 128/2011 (VIII.29) Rétalap 84/2011 (VII.25 Győrújfalu 20/2011 (IV.28) Töltéstava 69/2011 (IV.28) Győrzámoly 120/2011 (VIII.30) Vámosszabadi 75/2011 (V.25) Ikrény 42/2011 (IV.26) Vének 38/2011 (VI.29) Kisbajcs 65/2011 (VI.29) A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult önkormányzatok képviselőtestületei az alábbi határozatokkal módosították: Település Határozatszám Település Határozatszám Abda 103/2011 (VI.29) Koroncó 41/2011 (VI.30) Börcs 41/2011 (VI.27) Kunsziget 146/2011 (VIII.02) Bőny 42/2011 (VI.27) Mezőörs 85/2011 (VIII.25) Dunaszeg 108/2011 (VII.11) Nagybajcs 88/2011 (VI.29)) Dunaszentpál 54/2011 (VII.20) Nagyszentjános 48/2011 (VII.25) Enese 41/2011 (VIII.29) Nyúl 142/2011 (VIII.30) Gönyű 74/2011 (VII.28) Öttevény 62/2011 (VII.21) 29

30 Győr 177/2011 (VI.24 Pér 73/2011 (VII.26) Győrladamér 42/2011 (VIII.01) Rábapatona 55/2011 (VI.29) Győrújbarát 120/2011 (VII.12) Rétalap 85/2011 (VII.25) Győrújfalu 37/2011 (VII.27) Töltéstava 123/2011 (IX.08) Győrzámoly 121/2011 (VIII.30) Vámosszabadi 79/2011 (VII.18) Ikrény 61/2011 (VI.23) Vének 58/2011 (IX.06) Kisbajcs 69/2011 (VIII.09) A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult önkormányzatok képviselőtestületei az alábbi határozatokkal módosították Település Határozatszám Település Határozatszám Abda 132/2011 (IX.14) Koroncó 51/2011 (IX.14) Börcs 54/2011 (IX.26) Kunsziget 171/2011 (IX.19) Bőny 47/2011 (IX.15) Mezőörs 102/2011 (IX.15) Dunaszeg 131/2011 (IX.12) Nagybajcs 132/2011 (IX.14) Dunaszentpál 64/2011 (IX.14) Nagyszentjános 64/2011 (IX.13) Enese 46/2011 (IX.15) Nyúl 158/2011 (IX.27) Gönyű 97/2011 (X.06) Öttevény 79/2011 (IX.14) Győr 233/2011 (IX.29) Pér 87/2011 (IX.20) Győrladamér 53/2011 (IX.14) Rábapatona 75/2011 (IX.28) Győrújbarát 140/2011 (IX.13) Rétalap 102/2011 (IX.19) Győrújfalu 41/2011 (IX.15) 42/2011 (IX.15) Töltéstava 124/2011 (IX.08) Győrzámoly 144/2011 (X./6) Vámosszabadi 122/2011 (IX.14) Ikrény 75/2011 (IX.27) Vének 70/2011 (X.12) Kisbajcs 93/2011 (IX.08) 30

31 A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult önkormányzatok képviselőtestületei az alábbi határozatokkal módosították Település Határozatszám Település Határozatszám Abda 171/2011 (XI.30) Koroncó 73/2011 (XII.13) Börcs 74/2011. (XI.28) Kunsziget 221/2011 (XI.24) Bőny 58/2011 (XI.29) Mezőörs 154/2011 (XII.14) Dunaszeg 172/2011 (XI.25) Nagybajcs 184/2011 (XI.30) Dunaszentpál 80/2011 (XI.30) Nagyszentjános 97/2011 (XI.29) Enese 64/2011 (XII.14) Nyúl 214/2011 (XI.29) Gönyű 115/2011 (XI.23) Öttevény 112/2011 (XII.12) Győr 292/2011 (XI.29) Pér 117/2011 (XI.22) Győrladamér 3/2012 (I.20) Rábapatona 97/2011 (XI.30) Győrújbarát 173/2011 (XI.15) Rétalap 140/2011 (XII.12) Győrújfalu 77/2011 (XI.21) Töltéstava 11/2012 (I.12) Győrzámoly 161/2011 (XII.06) Vámosszabadi 147/2011 (XI.21) Ikrény 91/2011 (XI.29) Vének 85/2011 (XI.29) Kisbajcs 122/2011(XI.30) Győr, november

32 A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult önkormányzatok képviselőtestületei az alábbi határozatokkal módosították Település Határozatszám Település Határozatszám Abda 56/2012 (V.30) Koroncó 48/2012 (V.31) Börcs 24/2012. (V.29) Kunsziget 130/2012 (V.15) Bőny 21/2012 (IV.24) Mezőörs 39/2012 (V.24) Dunaszeg 81/2012 (V.21) Nagybajcs 56/2012 (IV.25) Dunaszentpál 41/2012 (V.23) Nagyszentjános 36/2012 (IV.25) Enese 22/2012 (IV.26) Nyúl 85/2012 (V.29) Gönyű 61/2012 (V.31) Öttevény 37/2012 (V.17) Győr 111/2012 (V.25) Pér 29/2012 (VI.27) Győrladamér 43/2012 (VIII.10) Rábapatona 32/2012 (IV.26) Győrújbarát 52/2012 (V.29) Rétalap 54/2012 (V.14) Győrújfalu 50/2012 (V.14) Töltéstava 64/2012 (V.14) Győrzámoly 58/2012 (V.22) Vámosszabadi 50/2012 (V.31) Ikrény 41/2012 (V.29) Vének 27/2012 (IV.25) Kisbajcs 43/2012(IV.27) Győr, április

MEGÁLLAPODÁS. többcélú kistérségi társulás létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS. többcélú kistérségi társulás létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS többcélú kistérségi társulás létrehozásáról A győri statisztikai kistérség települési önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv) 41. (1) bekezdésben

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. június 06-án (hétfő) 09.00 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. június 06-án (hétfő) 09.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158 Fax: 85/361-802 M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 06-án (hétfő)

Részletesebben

Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Megállapodás A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján önkormányzati feladat és hatáskör hatékonyabb, célszerűbb ellátására ELŐZMÉNY A jelen megállapodás 3. c) pontjában

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben)

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) Ikt.szám: IV. /2013. Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli:

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. május 13-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 101/2013.(V.13.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztés sorszáma: 13 MELLÉKLET: 1 db E L Ő T E R J E S Z T É S A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. április 24-i ülésére TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás

Részletesebben

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Gyöngyös Körzete települési önkormányzati képviselő-testületei Magyarország Alaptörvénye, melynek 32. cikke (1) bekezdése k) pontja,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára E L Ő T E R J E

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2015.(V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2015.(V.27.) önkormányzati határozata A Képviselő-testület: I. Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/205.(V.27.) önkormányzati határozata Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben)

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az Egyesület neve, célja és jogállása Az Egyesület neve: Gáziparosok Országos Egyesülete

Részletesebben

Karcagi Aikidó Egyesület Alapszabály Ez az alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított, az 1959. évi IV. törvény, továbbá az Egyesülési jogokról szóló 1989. évi II: törvény alapján szabályozza

Részletesebben

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei. Szervezeti és Működési Szabályzata

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei. Szervezeti és Működési Szabályzata Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1/39 Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

A KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Tervezet A KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A Balaton keleti részén fekvő önkormányzatok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. alapján

Részletesebben

Társulási megállapodás

Társulási megállapodás Iktatószám:. Társulási megállapodás amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István Ács Rezső polgármester, másrészről

Részletesebben

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE 34/2015. (VI.23.) határozat A Bánhorváti Szivárvány Óvoda intézményhez való

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve.

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. Budapest, 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012.

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. Az Egyesület Alapszabálya 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve és nevének

Részletesebben

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA. 1. Általános rendelkezések

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA. 1. Általános rendelkezések A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, rövidítve: FATOSZ 1.2. A Szövetség székhelye:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére. Tárgy: Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére. Tárgy: Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám : /2013. Előkészítő : Cserép László/Simon Szilvia ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére

Részletesebben

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből K i v o n a t Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú)

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA ( m ó d o s í t á s s a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t ) A z 1 s z. m e l l é k l e t b e n f e

Részletesebben

A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. A SZÖVETSÉG NEVE, SZÉKELYE 1.1 A Szövetség neve: GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG, rövidítve: GATESZ. 1.2 A Szövetség székhelye: 3756 Perkupa, Kossuth L. u. 12.

Részletesebben

A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2007. (V. 31.) Kt. sz. határozatával, a 186/2007.

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: Alsónána Község Önkormányzata (székhely: 7147 Alsónána, Kossuth u. 27.) képviseli: Kiss Istvánné Csele Julianna másrészről Alsónyék Község

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 12 (egységes szerkezetben)

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 12 (egységes szerkezetben) TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 12 (egységes szerkezetben) amely Balatonederics, Nemesvita,Lesencetomaj, Lesenceistvánd, Lesencefalu, Uzsa, Szigliget és Hegymagas Községek (a továbbiakban: Társult Önkormányzatok)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Művelődési Ház NKft. javadalmazási szabályzata,

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG T E R V E Z E T! A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2003. 04. 23-i közgyűlésen módosításokkal egységes szerkezetben megállapított alapszabály A RÁBA Járműipari Holding Rt. Alapszabálya

Részletesebben

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. (1) A Társaság a. neve: Magyar Nőorvos Társaság (rövidített neve: MNT), (a továbbiakban Társaság), b. angol neve: Hungarian Society

Részletesebben

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási MEGÁLLAPODÁSA Almáskamarás Battonya Dombegyház Dombiratos Kaszaper Kevermes Kisdombegyház Kunágota Magyarbánhegyes Magyardombegyház Medgyesbodzás Medgyesegyháza

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) ÖKT. rendelet módosításáról

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14 FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 1 / 14 Budapest, 2014. szeptember hó. napján 1. Bevezető A szövetség természetes és jogi személyek, illetve jogi

Részletesebben

IT-Mentor Egyesület ALAPSZABALY

IT-Mentor Egyesület ALAPSZABALY IT-Mentor Egyesület 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 2. Az Egyesület céljai, feladatai és tevékenységei 2 3. Az Egyesület tagjai 5 4. Tagsági jogok és kötelezettségek 7 5. Az Egyesület szervezete,

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA Elfogadta: a Vasutasok Szakszervezete Kongresszusa 2015. május 15-én A Vasutasok Szakszervezete jogfolytonosságát az önálló vasutas szakszervezeti mozgalom kezdetétől

Részletesebben

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Budapest, 2001. március 14. Módosítva: Budapest, 2003. szeptember 11. Módosítva: Budapest, 2004. június 8. Módosítva:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Általános rendelkezések. A Magyar Bernipásztor Egyesület az ebtenyésztők és ebtartók önkormányzattal rendelkező országos szervezete, mely saját bevételeiből gazdálkodik.

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2 ALAPSZABÁLY 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A szervezet teljes neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület Rövidített neve: GyMS megyei FTE Angol nyelven: Association of Rural Tourism in

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL mely létrejött MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1.) Ágfalva Község Önkormányzata (székhely: 9423

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2013. május 30-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 48/2010. (VIII. 24.) Többcélú Társ. határozatának 1. sz. melléklete M E G Á L L A P O D Á S Idősek Otthona intézményi ellátásra Kiskőrös, Sárkány J. 13. Amely létrejött

Részletesebben

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról I.

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról I. Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. 1.2.) Székhelve: 6335 ORDAS, Kossuth u. 8. Telefonja: +3606-78/425-785. Telefonja:+36 06-30/621-05-20

ALAPSZABÁLYA. 1.2.) Székhelve: 6335 ORDAS, Kossuth u. 8. Telefonja: +3606-78/425-785. Telefonja:+36 06-30/621-05-20 II. Rákóczi Ferenc Polgáror Egyesület Ordas ALAPSZABÁL y A II. Rákóczi Ferenc Polgáror Egyesület Ordas ALAPSZABÁLYA A Rákóczi Polgáror Egyesület Ordas (a továbbiakban: Egyesület) az Ordas Községi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 13-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

MOSONMAGYARÓVÁR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA MOSONMAGYARÓVÁR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Az alább felsorolt, társult települési önkormányzatok képviselő-testületei,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2012. június havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2012. június havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. június 12. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A

Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A BÁCS-KISKUN MEGYEI POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG Szám: 96/2010 Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban BKM PVSZ.)

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen

Részletesebben

A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás Társulási Megállapodása

A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás Társulási Megállapodása 1. számú melléklet A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás Társulási Megállapodása A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. (a továbbiakban: Mhötv.)

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

II. A Közalapítvány jellege

II. A Közalapítvány jellege EURÓPAI CSANYTELEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete az általa 16/2005.(II. 15.) ÖKT határozatában rögzített rövid- közép- és hosszú távú

Részletesebben

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya Az alapszabály a 2004. évi CXV. törvény előírásainak megfelelően készült. - 1 -/23 Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya I. Alapvető

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Bevezető rész Az önkormányzatiság alapelvei lehetővé teszik, hogy

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Önkormányzat megnevezése, működési területe

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Önkormányzat megnevezése, működési területe Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013 (II. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Ságvár

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei RENDELETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Szécsény Város Önkormányzatának

Részletesebben

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően - 1 - ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően (a módosított részeket dőlt betűvel szerkesztve) Elfogadta a Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület Füzesgyarmaton,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Minősített többség társulási megállapodás Egyszerű többség feladatellátási szerződés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli

Részletesebben

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án 7 30 órai kezdettel a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Módosította: 33/2000./XII.31./KT, 41/2001./XII.31./KT,

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata A 2010. február 12. napján kelt, (kövérrel szedett) módosítással egységes szerkezetben Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az általa

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Meggyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. december 13. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati

Részletesebben

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, valamint a közbeszerzés helyi

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

Előterjesztés a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2015. évi elszámolásáról

Előterjesztés a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2015. évi elszámolásáról Előterjesztés a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2015. évi elszámolásáról 1. előterjesztés száma: 76/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést készítésében

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 58/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: Bőcs Község Önkormányzatának a Zempléni

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY 2014. 05. 19. CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY 2014. 05. 19. CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY Elfogadva a Taggyűlés 6/ 2014 (V.19.) Tgy. sz. határozatával. A lábjegyzetben kurzív betűkkel a kamarai törvény kivonata olvasható. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7.

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7. VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA 2 0 1 5. m á j u s 0 7. 1 B E V E Z E TŐ Az Önsegélyező Pénztár célja, hogy az önkéntesség, a függetlenség,

Részletesebben

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK EK 1 1.1 Az Egyesület neve: Dr. Kecskeméti

Részletesebben

- módosítással egységes szerkezetben

- módosítással egységes szerkezetben 1 Halas és Környéke Méhészeti Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A - módosítással egységes szerkezetben Alapítva: 2005. január 15. Módosítva: 2005. március 26. Módosítva: 2013. március 2. 2005. 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről

17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről T aksony Na gy k ö zség Önkormán y za ta Képvisel ő-testületének 17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről Taksony

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T önkormányzatunk részvételére a Weiss Manfréd Dél-pesti Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról Módosítások: a) 3/2004. (I. 26.) ör. b) 4/2004. (I. 26.) ör. c) 16/2004

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Preambulum A Magyar Biliárd Szövetség Pool szakága (a továbbiakban Pool Szakág ) a Magyar Biliárd Szövetség Alapszabálya

Részletesebben

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 20/2004. (XII.15.) rendelete a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004.

Részletesebben