Családi kapitalizmus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Családi kapitalizmus"

Átírás

1 E tanulmány a hazai családi kapitalizmusról szól történeti alapon. A következőkben röviden értelmezem a címben szereplő családi kapitalizmus kifejezést, és bemutatom a tanulmány vázát. A családi kapitalizmus nyelvünkben ritkán használt kifejezés. Sem a Magyar Nemzeti Szövegtár közel kétszázmillió kifejezést tartalmazó gyűjtése, sem a Magyar Nyelv Elektronikus Nagyszótára 1 nem tartalmazza ezt a szókapcsolatot. A világháló magyar szegmensében a kereső 2007 őszén még egy tucat találatot sem kínált megtekintésre, s e találatok is részben idegen nyelvű cikkek fordításai voltak. Ezekből a cikkekből homlokegyenest ellenkező értesüléseket szerezhet az érdeklődő olvasó. Az egyik tanulmány szerint az üzleti életben a vállalkozó, a mérnök és az ügyvezető (menedzser) felemelkedése vált lehetővé. A»családi kapitalizmus«sikeres összeomlásával az ügyvezetői elit már nem az előző tulajdonos csemetéi közül került ki, hanem a rátermettségüket bizonyított emberek közül. 2 A másik írás, egy újságcikk, 3 éppen a családi kapitalizmus túléléséről szól. Ha kitekintünk nyelvi horizontunkon túlra, hasonló bizonytalansággal találkozunk. A családi kapitalizmus mint kifejezés általában keveredik a családi üzlet, családi vállalkozás fogalmával. A témával foglalkozó írások között böngészve kiderül, hogy a családi kapitalizmus általában olyan üzleti életet jelent, amelyben nagy szerepet játszanak a családi cégek. Egy rendkívül formális értelmezés szerint annál inkább beszélhetünk családi kapitalizmusról, minél inkább elmondható az, hogy a tulajdonlás alanyai csak magánszemélyek. 4 Andrea Colli a témáról szóló összefoglalásában megállapítja, hogy a family business kifejezés napjainkra elveszítette jelentésének az elmaradottsággal, a paternalizmussal, a műszaki fejletlenséggel, az egyszerű szervezeti sémákkal és a gyönge kereskedelmi, illetve értékesítési készségekkel leírható árnyalatait. 5 Amikor azonban a családi üzleti életet közelebbről is meg kívánja határozni, el kell ismernie, hogy e kifejezés szóhasználati reakció. Reakció Alfred DuPont Chandler évtizedek során fokozatosan kifejtett, a modern nagyvállalati szervezetre vonatkozó nézeteire. Ennek megfelelően, mondja Colli, sokkal jobban tudjuk azt, mi is a menedzseri kapitalizmus, mint azt, hogy mi a családi párja. Eszerint 9

2 Családi kapitalizmus a family business terminusnak ellentétpárja van, de jelentése úgyszólván nincs. 6 Colli nézetét a tudománypolitikai helyzetből érthetjük meg. Az imént említett A. D. Chandler-féle amerikai business history-vel szemben védekezésre kényszerült európai vállalkozástörténet nem tudott egységes koncepcióval előállni, de ahhoz, hogy kellő súllyal tudjon föllépni, egy név alá kellett sorolnia sokféle esetet, hasonlóan ahhoz, amikor a statisztikai táblázatokban a sokféle típus mellett van egy állandóan visszatérő egyéb megnevezésű kategória is. Ahhoz, hogy az előbb említett amerikai-európai szembenállást megérthessük, röviden összefoglalom a chandleri fölfogást. Eszerint a modern nagyvállalat a 19. század utolsó harmadában kialakult, jellegzetesen észak-amerikai, de legalábbis ottani eredetű jelenség. Nagyüzemek másutt is, korábban is voltak, de az a fajta, úgynevezett üzletvezetői (menedzseri) nagyvállalat, ahol termelés és értékesítés egy szervezeten belül összefonódott, az Egyesült Államokban fejlődött ki a vasútvállalatok belső szervezetének mintájára. Ezt a szervezetet az alakította, hogy a vállalatnak hosszú távú, összetett szerződéseket kellett kezelnie. A tőketulajdonosok, a befektetők egyre kevésbé láttak rá a napi üzletmenetre. A vállalat irányítása a vezérigazgató a ma üzleti híreiben gyakran emlegetett CEO elődje vezetése alatt álló igazgatói szervezet föladata lett, annak minden következményével együtt. 7 Műveiben A. D. Chandler az európai vállalkozástörténetet többször is ellenpéldák tárházaként használta. Ez magyarázza, miért is fordultak európai kollégái érdemei elismerése mellett a vállalkozástörténet amerikai apostolának következtetései ellen. A Business History című folyóirat 1993-ban tematikus összeállítást szentelt a családi kapitalizmus kérdésének. A szerkesztők, Geoffrey Jones és Mary B. Rose a száméval azonos című értékelő tanulmányukban 8 erősen vitatták az amerikai történész nézeteit. Álláspontjuk szerint a családi kapitalizmus kérdésével foglalkozóknak legelőbb is választ kell adniuk arra, vajon miért szokás a családi vállalkozásokat elmaradottnak és konzervatívnak tekinteni, ha tapasztalati tény, hogy a világon keletkező és létező vállalkozások túlnyomó része családi vállalkozás. Az ügyvezetői vállalat nem szükségszerűen felsőbbrendű, fölénye esetleges, inkább egybeesésről van szó: ez a vállalatszerveződési forma ott és akkor alakult ki, ahol a világ legnagyobb ipari övezete jött létre, illetve ahol a munkaerő termelékenysége a legmagasabbá vált. Túl az előbb említett statisztikai egybeesésen, a szerzőpáros végső érve az észak-amerikai fejlődés különössége. 9 Annak ellenére, hogy a családi kapitalizmus fogalma egy tudománypolitikai megfontolásokkal terhelt diskurzus során, csupán reakcióként született meg, jó hívószónak bizonyul. Erről tanúskodik többek között Harold James Családi kapitalizmus című könyve, 10 mely három egy német, egy francia és egy olasz nagy nehézipari vállalkozócsalád történetét mutatja be. Az A. Colli összefoglaló műve kapcsán érzékeltetett fogalmi keveredés e műben talán még nyilvánvalóbb 10

3 az amerikai szerző német recenzense a könyv német fordítását ismertetve ezt rögtön észrevételezte is. 11 H. James műve ha az erényeire összpontosítunk a családi vállalkozások európai jellegzetességnek tekintett dominanciáját az állam piac család fogalmi háromszögben értelmezte. Gondolatmenete szerint a modernitás világában állam és piac kölcsönösen föltételezik egymást. A célratörő piacok nem lehetnek meg az államok kínálta közhatalmi infrastruktúra nélkül, míg miként azt a pártállami tervgazdaságok kísérlete bebizonyította az államok legitimitásuk elvesztésével fi zetnek, ha a személyes kezdeményezések piacok által megnyilvánuló hajtóerejéről lemondanak. H. James ebben az önerősítő rendszerben a család helyét a válságok, a piaci anomáliák kezelésében találta meg. E tekintetben könyvének lényege szinte a mottójában összefoglalható: Nincs kapitalizmus család nélkül. A tőzsde az anomália. 12 A család jelentőségét H. James szerint az adja, hogy a folytonosságot és kilátásokat biztosító kapocs szavatolja és szentesíti a nemzedékek közötti transzfereket. A család döntő szerepet játszik a tulajdonjogok átruházása során. Végül, de nem utolsósorban a család a biológiai ösztönök erejével hajtja az embereket arra, hogy vagyoni értékeiket magukhoz genetikailag közel álló személyeknek adják tovább. A tőkés gazdasági rendszert a DNS-láncok tartják össze, nem pedig azok az allegorikus láncok, amelyek szétszaggatását Marx és Engels a Kommunista Kiáltvány végén követelték. 13 Általában nem magától értetődő, sőt vitatható eljárás, ha egy szófordulatot elemeiből értelmezünk. Az eddig mondottak alapján azonban jelen esetben, mivel nem annyira fogalomról, mint inkább elterjedt nyelvi formáról van szó, kifejezetten kívánatos e forma tartalommal való megtöltése. A legegyszerűbb, ha a kifejezést alkotószavainak jelentése felől közelítem meg. Ezért a következőkben röviden a család és a kapitalizmus fogalmával foglalkozom. A vállalkozástörténeti irodalomban csakúgy, mint a mindennapi életben a famíliáról nagyjában-egészében kétféleképpen szokás beszélni. Az egyik értelmezési lehetőség a háztartás, az aristotelesi oikos értelemben vett família, a másik értelmezés szerint a família az együtt élők érzelmi-szolidaritási közössége. Az évtizedek során megjelent (esetenként kontrasztív) elemzésekből és időben, illetve (az európai) térben szóródó tárgyú esettanulmányokból kiderül, hogy a vállalkozók családja és a család vállalkozása közötti viszonyban nemzeti sajátosságok fedezhetők föl. A brit esetben a vállalkozók hajlamosabbak voltak családon kívüli személyekkel társulni, míg a kontinentális esetben a família és vállalkozása nem könnyen különíthető el. Egyes inkább német vizsgálatok a famíliát mint vagyonközösséget mutatták be, más inkább francia tanulmányok a gazdálkodás bizalmi tőkéjének forrásaként néztek rá. Vizsgálták, miként működött a vállalkozócsaládok körében az atyai hatalom, és kutatták azt is, vajon kimutatható-e bizonyos együttélési mintázatok elsőbbsége a vállalkozócsaládok körében. Kiderült az is, hogy a família háttérbe szorulása nem jelenti mindenképpen a vállalkozó atomizáltságát, hanem a jelenség tudniillik a család jelentőségének 11

4 Családi kapitalizmus csökkenése mögött gyakran fedezhető föl erős vallási vagy egyéb kulturális szolidaritás, hogy ne mondjuk: családpótlék. Nem kívánom megkerülni a kapitalizmus meghatározását vagy legalábbis körülírását. Sőt, mivel a kapitalizmus fogalmát oly sokszor emlegetjük, s oly ritkán gondoljuk át, miről is beszélünk, az eddigiekhez képest többet foglalkozom vele. A tőke a jövőbeni haszon elérését lehetővé tevő eszközöket jelenti. A magyar szó jellegzetesen egy rurális miliő viszonyaira visszavezethető naturalista szemlélettel terhelt. A tőkepénz kifejezésben a néváttétel (metonímia) során a tőke a következő évben is termést adó növényi részről vette nevét. Ezzel szemben a szó latin eredetű megfelelői a fő jelentésű caput-ra mennek vissza, és a jelentés kibővülése szociális szemléletet tükröz. A szó a személyi hitel jelentéssel egészült ki, azaz az emberek közötti bizalmat tekintették a jövőbeni haszon elérése eszközének. A kapitalizmus gazdálkodási forma. Intézményrendszer, amely a vagyonok tőkeként való működtetését, illetve azokat a törekvéseket szolgálja, amelyek e működést kívánják előmozdítani. Karl Marx a kapitalizmust az emberi történelem egy stádiumának tartotta, s bár elismerte, hogy e forma csírái korábban is léteztek, ezeket csak annyiban ismerte el kapitalizmusnak, amennyiben a később, az nagyipari termelés során megvalósult tiszta formát készítették elő. Ezzel szemben Werner Sombart és Max Weber hangsúlyozták, hogy már az ipar és szállítás forradalma előtti korokban is léteztek kapitalizmusok, még ha fi gyelemmel kell is lenni azokra a különbségekre, amelyek ezeket a régi kapitalizmusokat a moderntől elválasztják. A két utóbb említett szerző e modern kapitalizmust szellemiségében kísérelte megragadni, de e szellemet csak körülményesen, mondhatni túlbonyolítva voltak képesek megfogalmazni. Mivel nézeteiknek már könyvtárnyi irodalmat szenteltek, újabb ismertetésüktől bízvást eltekinthetek. Ezekhez képest lenyűgözően egyszerűnek találom ifj. Leopold Lajos nézetét, aki a kapitalizmust a magántulajdon szabadságával és a termelt készletek uralmával határozta meg. 14 Igaz ugyan, hogy valamely gazdaság»kapitalista«formája és a szellem, amelynek jegyében működik, általában véve»megfelel«egymásnak, de nincs közöttük»törvényszerű«kölcsönös feltételezettség. 15 Ifj. Leopold Lajos első világháború vége előtt megjelent esszéje a Színlelt kapitálizmus 16 ennek az iménti, a Max Weber Protestáns etikájából származó tagadólagos gondolatnak a pozitív kifejtése. Ifj. Leopold Lajos a modern autochton kapitalizmusnak saját szellemet tulajdonít, mi több, e szellem működésének tudja be, hogy e modern kapitalizmus nem puszta színlelés, hanem sajátos lelki motívum, 17 mely a hatékonyság elvének követésére készteti résztvevőit. 18 A kapitalizmus lelki motívuma ifj. Leopold értelmezésében erkölcsi motívum, mely vastörvénnyel szorít el mindenkit megszabott munkahelyére. 19 Ennek az igazi tőkés rendnek a gazdasági elemei: a koncentráció, a munkamegosztás és a piacra termelés; erkölcsi eleme: a jövőbe vetett bizalom; logikai eleme: a spekuláció és a kalkuláció. 20 A termelt készlet mint lelki 12

5 indíték első hallásra meglepő, és értelmetlenül hangzik. A marxi és weberi hatást egyaránt sejtető 21 pár szónak (ne feledjük, a szerző ekkor volt éppen távolodóban a marxizmustól) nem nehéz értelmet adni, mégpedig olyat, amely bizonyosan nem esik távol sem a szerző, sem Max Weber eredeti szándékaitól. Az egyéni cselekvők szintjéről kibontva a termelt készletek uralma szófordulatot, egyszerűen arról van szó, hogy a beruházásokon alapuló termelés viszonyai között a piaci verseny arra készteti a piaci szereplőket, hogy a rentabilitás (kapacitáskihasználás) növelése érdekében akkor is termeljenek, ha a kibocsátást nem teljesen fedik le a megrendelések, vagy a megrendelések mögött nem áll minden esetben fi zetési garancia. Sőt, talán elegendő annyit föltenni, hogy a termelt készleteket halasztott fi zetés mellett adják tovább, például továbbértékesítésre, vagyis a termelő és felhasználó közötti kapcsolatok már csak a munkamegosztás okán is nem szemtől szembe jellegűek, 22 hanem a tranzakciók kiváráson (türelmen), elvárásokon (követelményeken) és várakozásokon (reményeken) alapulnak. Ha a gazdasági ügyletek alanyai tranzakcióiknak a belátható időn túli ismétlődésére számítanak, akkor közöttük bizalom jön létre, s ez maga is hozzájárul a gazdasági rendszer tartósságához. Tekintsük át e meghatározásnak tekintett kifejezés elemeit sorjában! A termelt készletek uralkodnak. A tőke nem általában értsük alatta akár a pénzt szülő pénzt, akár az emberek közötti termelési viszonyt uralkodik, hanem mint célirányosan előkészített, de célját még meg nem lelt termék, mely már készen van ugyan, de még nem hagy nyugtot, foglalkozni kell vele, nehogy veszendőbe menjen. Olyan, mint a nőnapi vágott virág: már a palántázást is úgy kell megkezdeni, hogy pontosan akkorra jusson el még bimbózva a sarki árushoz, amikor az ajándékozási kényszert érző férfi ak hajlandóak és akarják megvenni. Amint az üvegházban levágják tövéről, sorsa eldőlt, el fog hervadni, ám mindazoknak, akik fáradoztak vele, nem mindegy, hogy egy asztali vázában fonnyad el, vagy a kereskedő hajítja ki, még szinte frissen, mert kell a hely a még frissebb virágnak. Illik ez még a pénzkészletekre is erre utalnak ifj. Leopold Lajos banki hipertrófi ára vonatkozó megjegyzései. A termelt készletek uralkodnak. Arra kényszerítik a piaci résztvevőket, hogy velük törődjenek, s azt fi gyeljék, mi kellhet ahhoz, hogy készleteik értékesülhessenek; igyekezzenek kiismerni piacukat. A vállalkozóknak anticipálniuk kell, ehhez fi gyelniük kell a piac várható viselkedésének előjeleit. Ebben segítségükre van a tapasztalat, de még ez sem elég; arra kell törekedniük, hogy építsék és megőrizzék piacaikat. Ifj. Leopold Lajos felfogásának egyik nagyon értékes eleme az a közvetlenül és egyenesen ki nem mondott nézet, melyet azonban példáiból minden további nélkül ki lehet következtetni, nevezetesen, hogy a piacok nem eleve adottak a gazdaság résztvevői számára. A piacokat valakinek vagy valakiknek meg kell teremteniük, fel kell építeniük, karban kell tartaniuk. Egy piac megalkotása sikerülhet jól, de rosszul is. A piacnak szerepe van, s ekként működésének van mértéke ez ifj. Leopold számára kétségkívül a köz java. 13

6 Családi kapitalizmus A termelt készletek uralkodnak, vagyis valakik az ural szó régi jelentésével élve uralják, azaz uruknak vallják, urukként tisztelik ezen készleteket. Marx Károlynál a tőke kényszerít, a túlélési ösztön kihasználásával el tudja érni, hogy a termelési eszközeiktől megfosztottak akarva, nem akarva szolgálják őt. Ifj. Leopold szerint éppen nem efféle kényszerről, erőszakról, hatalomról van szó, hanem józan belátáson alapuló uralomról és szolgálatkész alkalmazkodásról. Mindenesetre ifj. Leopold szerint a kapitalizmus (legalábbis az igazi kapitalizmus) ereje civilizációs vonásában, integrációs képességében van. A termelt készletek uralma során a láthatatlan kéz nem szükségképpen és nem elkerülhetetlenül működik. 23 A résztvevőknek aktívan fi gyelniük kell egymást és egymásra, keresniük kell önzés és együttműködés célszerű arányát, hogy ezáltal hozzájuthassanak megtermelt készleteik szolgálatáért járó jutalmukhoz. Ez jobbára versengést, esetleg harcot jelent, de lehet, hogy együttműködést és öszszefogást. Bár az együttműködés nem mindenképpen a harmadik fél veszteségére játszik, a józan önzésből, miként az ifj. Leopold által a színlelésre fölhozott példák mutatják, nem feltétlenül jön létre a közjó. Az egyéni siker is csak utólag tudható meg: az adaptációt eredményessége igazolja vissza nincsen biztos recept. A tőkés szellem ifj. Leopold-féle felfogása első látásra összhangban van a weberi intenciókkal. Van azonban egy fontos különbség: míg kora kapitalizmusát illetően a magyar szerző megfogalmazásából egy uralomra és az annak megfelelő nevelődésre, társiasulásra (szocializálódásra) vonatkozó nézet következtethető ki, addig a német szerző nem az elhívás, hanem a túlélésért folytatott küzdelem, talpon maradás értelmű kiválasztásra helyezi a hangsúlyt. 24 S bár ifj. Leopold Lajos a kapitalizmus szellemét úgy értelmezte, hogy abban a protestáns etikát szóba sem kellett hoznia, a max weberi iránymutatásnak megfelelően járt el, amikor a szellemet melyet maga Max Weber csak valamiféle als ob -ként írt le sikerült önfenntartó társaslélektani mechanizmusként megfogalmaznia. A kapitalizmus bármily profánul hangozzék is olyasmi, mint egy az éttermek és boltok előtt a járdán egy helyben imbolygó, sűrített levegővel működtetett szövetfi gurák közül. Alak, melyet a mozgás éltet mihelyst nem fújják belé a levegőt, összeesik, ha túlfújnák, szétrepedne. Ami a fi gura esetében a sűrített levegő, az a kapitalizmus esetében a versengés, az izgatott nyüzsgés, a szellem. A fi gurának alakot adó szövetnek a versengésnek, izgalomnak, szellemnek ellenálló, tág értelemben vett jogi szabályok felelnek meg, s az alaknak jogi szabályokból, közösségi akaratnyilvánításokból összetoldozott-foldozott erkölcsi rend. 25 Ha a kapitalizmust egy építményhez, például egy Hanza-város gótikus katedrálisához hasonlítom, akkor nagyságának mértéke az a többletérték, mely a katedrális és a megépítéséhez előzetesen fölhalmozott téglahegy között van. Ha a fogalmakat nem tisztáztam is egyszer s mindenkorra (ez nem is volt célom), ennyi körülírás e tanulmány céljaihoz elegendő. Megemlítendő, hogy ifj. Leopold a kapitalizmus fogalmát a külsődleges, a színlelt kapitalizmus jelenségének bemutatása érdeké- 14

7 ben dolgozta ki. A színlelést számára a szellem nélküli forma, a magántulajdon magára maradt szabadsága jelentette. Bár ifj. Leopold Lajos számára a színlelés volt az érdekes, a családi kapitalizmus szempontjából csak annyiban az, hogy e tanulmány végére látni fogjuk, a jogi formáknak mint amilyen például a puszta birtoklástól, rendelkezéstől és haszonélvezettől megkülönböztetett tulajdonlás is a kapitalizmus puszta léte szempontjából is nagy jelentősége van. A megközelítés módszere a következő. Az első fejezetben értelmezem az ideáltípus fogalmát. Bár ezt már túl sokan is megtették, azért lesz rá mégis szükség, hogy a családi kapitalizmus családjának ideáltípusát a szépirodalomra, pontosabban egy szépirodalmi alkotásra alapozva építhessem föl. A szépirodalmi mű Thomas Mann A Buddenbrook-ház című regénye lesz. Az ideáltípus alapját azonban nem a címadó család adja, hanem az ellenlábas regénybeli família fogja képezni. Ezt a második fejezetben bontom ki. Ezután egy nagy magyarországi tőkés család történetét tekintem át. A Baumgarten család neve az irodalomtörténetből sokak számára ismerős, de azt, hogy a hazai gazdaságtörténetben is jelentős szerepet játszott, illetve azt, hogy sorsa társadalomtörténetileg is érdekes, már valószínűleg kevesebben tudják. A család történetét nagyon hagyományosan, ágak és ízek szerinti bontásban fogom tárgyalni, lehetőleg egyénenként. A záró fejezet visszatér a kidolgozott ideáltípushoz, és sorra veszi, vajon miként értelmezhetőek a Baumgarten család életének különböző mozzanatai a Buddenbrookokról szóló regényben szereplő Hagenström család történetéből leszűrtek alapján. Jegyzetek 11 A Magyar Irodalmi és Köznyelv Nagyszótárának korpusza / Magyar Történeti Korpusz. URL: 12 Bell, Daniel: Az információs társadalom társas keretrendszere. Információs társadalom, 1:1, Családi kapitalizmus (Family capitalism). The Economist, március 15.; Globális trendfi gyelő, április URL: 14 Turnovec, František: Arithmetics of Property Rights: A Leontief-type Model of Ownership Structures. Homo Oeconomicus, 2005/22(3): URL: 15 Colli, Andrea: The History of Family Business, C.U.P., Cambridge stb., Bolgár Dániel találó megfogalmazása. 17 Részletesen kifejti Halmos Károly: A nagyvállalkozás történeti elmélete. A. D. Chandler Jr. három munkája. Korall, 2003/14: URL: /00414/00010/pdf/06halmoskaroly.pdf?contentID=10 18 Jones Rose, Okfejtésüket némileg értelmezve foglalom össze. 15

8 Családi kapitalizmus 10 James Harold: Family Capitalism. Wendels, Haniels, Falcks, and the Continental European Model. MA, Harvard University Press, Cambridge, James, Harold: Familienunternehmen in Europa: Haniel, Wendel und Falck. Beck, München, A német fordítás előbb jelent meg, mint az angol eredeti. V.ö. Christina Lubinski: Harold James: Familienunternehmen in Europa. Haniel, Wendel und Falck. Aus dem Englischen von Thorsten Schmidt, München: C. H. Beck In: Sehepunkte, 2006/6. Nr. 2 [ ] URL: 12 A könyv szerint az idézet ( D ailleurs, il n y a pas de capitalisme qui [n est] pas familial. L anomalie du capitalisme, c est le marché. ) a címszereplő de Wendel család leszármazottjának tulajdonítható. Ebben a formában azonban a megadott szerzőtől a megadott helyen és időben a bon mot nem jelent meg. Hasonló idézet ( Il n y a pas de capitalisme qui ne soit pas familial. L anomalie du capitalisme, c est le marché. ) egy idézetgyűjteményben (Paroles de Sciences Sociales) URL: php/?2007/03/13/1072-ernest-antoine-seilliere) lelhető föl, a helytelen forrásmegjelöléssel, illetve Jean-Pierre Robin hivatkozik rá már a könyv megjelenése után Les trois soleils du systeme capitaliste című cikkében. URL: garo.fr/economie/2007/07/09/ artfig90255-les_trois_soleils_du_systeme_capitaliste.php 13 James, Harold: Familienunternehmen in Europa: Haniel, Wendel und Falck Leopold Lajos, ifj.: Színlelt kapitalizmus <1917>. Medvetánc, A következő gondolatmenet részletesebben: Halmos Károly: A magyar gazdaság- és társadalomtörténet-írás a kapitalizmus szelleméről. In: Molnár Attila Károly (szerk.): Szellem és etika. A 100 éves a Protestáns etika című konferencia előadásai. Századvég, Budapest, Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme <1904>. In: Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Vallásszociológiai írások. Gondolat, Budapest, Leopold Lajos, ifj.: Színlelt kapitalizmus. Medvetánc Talán nem nyilvánvaló, miként tekinthetek egy érezhetően korabeli minapiságokkal (aktualitásokkal) teli művet társadalomtörténetinek. Erre mindenekelőtt az írás érvrendszere jogosít fel a kapitalizmus történetileg kialakult világrendszerként való értelmezése egyrészt, s a sajátos magyar helyzet gazdaságtörténeti és -földrajzi tényezőkkel való értelmezésének kísérlete másrészt. Harmadrészt kérdezzünk vissza: melyik tudományág tekintheti a társadalomtörténeténél nagyobb joggal a magáénak ezt a nem szaktudományos igénnyel készült kísérletet (essay-t)? 17 A tőkés rend emberi elhatározásokon, emberi akaraton, értékelésen, türelmen fordul meg. (I. m.: 323) 18 az adott szinten leggazdaságosabb, legbefejezettebb anyagi lét, mely a növekedésének ellenálló környezetet szétrepeszti. (I. m.: 326) 19 I. m.: Az igazi tőkés rend gazdasági elemei: a koncentráció, a munkamegosztás és a piacra termelés; erkölcsi eleme: a jövőbe vetett bizalom; logikai eleme: a spekuláció és a kalkuláció. (I. m.: 331) 21 Uralomról beszélünk, ha van rá esély, hogy egy meghatározott tartalmú parancsnak megadható személyek engedelmeskedni fognak. (Weber, Max: Szociológiai alapfogalmak In: Gazdaság és társadalom. A megértőszociológia alapvonalai. 1. Közgazdasági és Jogi, Budapest, ) 22 a termelés céljai elszakadnak a termelők céljaitól. (Leopold Lajos, ifj.: Színlelt kapitalizmus, 1988:327) 16

9 23 Adam Smithnél a láthatatlan kéz olyan fogalmi konstrukció, mint a weberi kapitalista szellem. Azt fejezi ki, hogy a vállalkozók biztonság-, illetve nyereségvágya nem szándékolt következményként valósítja meg azt, amit a látható kéz, adott esetben a beviteli korlátozások mint egyedárusági helyzetet teremtő intézkedések célként kinyilvánítottan kitűz, de csak kedvezőtlen következményekkel együtt érhetne el. (Smith Ádám: Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetéről és okairól. Magyar Közgazdasági Társaság, Budapest, 1940, 4. könyv, 2. fejezet.) 24 a mai kapitalizmus a gazdasági kiválasztás során neveli fel és teremti meg a neki szükséges gazdasági alanyokat Az életvitelnek és a hivatás felfogásának a kapitalizmus jellegzetességeihez idomult módja csak úgy»választódhatott ki«, azaz csak úgy arathatott győzelmet más módok felett, hogy előbb nyilvánvalóan létre kellett jönnie (Weber, Max: Protestáns etika, 1982:53) 25 Erkölcs. In: A Pallas nagy lexikona. Az összes ismeretek enciklopédiája tizenhat kötetben A cselekvés és magatartás módja általában a cselekvés és magatartás és megállapodott jellege. A régi irodalomban az erkölcsös annyit is jelent, mint komor, csökönyös,»erkölcsös ló«,»erkölcsös, komor úr«. V.ö. Étosz: vmely ember állandó cselekvésmódja. [Uo.] 17

Peter H. Werhahn. A VÁLLALKOZÓ gazdasági szerepéről és társadalompolitikai felelősségéről

Peter H. Werhahn. A VÁLLALKOZÓ gazdasági szerepéről és társadalompolitikai felelősségéről Peter H. Werhahn A VÁLLALKOZÓ gazdasági szerepéről és társadalompolitikai felelősségéről Original (published in German): Peter H. Werhahn DER UNTERNEHMER. SEINE ÖKONOMISCHE FUNKTION UND GESELLSCHAFTSPOLITISCHE

Részletesebben

Révész Barbara XVI. Benedek társadalmi tanítása Globalizáció és gazdaság a Caritas in veritate c. enciklika tükrében

Révész Barbara XVI. Benedek társadalmi tanítása Globalizáció és gazdaság a Caritas in veritate c. enciklika tükrében Révész Barbara XVI. Benedek társadalmi tanítása Globalizáció és gazdaság a Caritas in veritate c. enciklika tükrében A teológiai dimenzió nélkülözhetetlen az emberi együttélés jelenlegi problémáinak megértéséhez

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA. Ságvári Bence. Kultúra és gazdaság

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA. Ságvári Bence. Kultúra és gazdaság EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA Ságvári Bence Kultúra és gazdaság Az értékek szerepe a gazdasági fejlődésben Elmélet és empíria Doktori disszertáció Témavezető

Részletesebben

A fenntarthatóság értelmezésének egyes jogi szempontjai

A fenntarthatóság értelmezésének egyes jogi szempontjai MTA Doktori Értekezés A fenntarthatóság értelmezésének egyes jogi szempontjai Dr. Bándi Gyula 2013. február hó Mottó: Gerhard megfigyelése: Fejlődünk! A dolgok már valamivel lassabban rosszabbodnak! *

Részletesebben

Győri Zsuzsanna. CSR-on innen és túl

Győri Zsuzsanna. CSR-on innen és túl Győri Zsuzsanna CSR-on innen és túl Gazdaságetikai Központ témavezető: dr. Zsolnai László igazgató, egyetemi tanár Győri Zsuzsanna 2 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskola CSR-on innen

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Hogyan született a vállalkozó? (Fogalomtörténeti töredékek Schumpeter vállalkozóelméletéhez) MADARÁSZ ALADÁR

Hogyan született a vállalkozó? (Fogalomtörténeti töredékek Schumpeter vállalkozóelméletéhez) MADARÁSZ ALADÁR Hogyan született a vállalkozó? (Fogalomtörténeti töredékek Schumpeter vállalkozóelméletéhez) MADARÁSZ ALADÁR A vállalkozó sajátos szerepet tölt be a közgazdaságtanban. Egyszerre kulcsfigurája és hiányzó

Részletesebben

KISTÉRSÉGEK A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN

KISTÉRSÉGEK A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Gazdaságtan és Politika Ph.D. program Farkas Tibor KISTÉRSÉGEK A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN doktori értekezés Konzulens: Nemes Nagy József D.Sc. ELTE Regionális

Részletesebben

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon Osváth László A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon (Útmutató és kézikönyv a civil szervezetek térségi együttműködésének elveiről, módszereiről, eljárási rendjéről) Könyv szakmai lezárása:

Részletesebben

BEVEZETÉS. Pályázatom célja

BEVEZETÉS. Pályázatom célja 1 BEVEZETÉS Pályázatom célja Pályázatom témája a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoporton belül az üzleti terv készítése kiscsoportos szakmai munka végzésével, irányítással, majd írásos

Részletesebben

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. Történeti rész 5 1. CSALÁD A SZENTÍRÁSBAN

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Szervezetek, szerveződések a társadalomban

Szervezetek, szerveződések a társadalomban Szervezetek, szerveződések a társadalomban Szervezetszociológiai jegyzetek Ágnes, Czakó Szervezetek, szerveződések a társadalomban: Szervezetszociológiai jegyzetek Ágnes, Czakó Publication date 2011 Készült

Részletesebben

Fülöp Gyula KISVÁLLALATI GAZDÁLKODÁS

Fülöp Gyula KISVÁLLALATI GAZDÁLKODÁS Fülöp Gyula KISVÁLLALATI GAZDÁLKODÁS Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Aula Kiadó - 2004 1 Írta: Fülöp Gyula A szerkesztésben közreműködött: Hernádi László, Horváth Ágnes Lektorálta:

Részletesebben

KOMMENTÁR TARTALOM 2007 1 ISMERET, ELMÉLET. VITA Horkay Hörcher Ferenc: Önérdek és szolidaritás 11

KOMMENTÁR TARTALOM 2007 1 ISMERET, ELMÉLET. VITA Horkay Hörcher Ferenc: Önérdek és szolidaritás 11 KOMMENTÁR KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG TARTALOM 2007 1 Balázs Zoltán: ISMERET, ELMÉLET Valódi és hamis erkölcsi kérdések a globalizáció kapcsán 3 VITA Horkay Hörcher Ferenc: Önérdek és szolidaritás 11

Részletesebben

Bevezető STRATÉGIAI ISMERET EMBERI ISMERET

Bevezető STRATÉGIAI ISMERET EMBERI ISMERET 3 Bevezető A menedzsmentet általában, mint az emberi közösségekben, a közös célra irányuló munka megszervezésével, a problémák megoldásával és az együttműködés biztosításával kapcsolatos tevékenységeket

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA ÉS SZOCIÁLIS

SZOCIÁLPOLITIKA ÉS SZOCIÁLIS SZOCIÁLPOLITIKA ÉS SZOCIÁLIS GAZDASÁGTAN Pásztor Miklós BCE Közszolgálati Tanszék A tananyag a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0003 "Képzés- és tartalomfejlesztés a Budapesti Corvinus Egyetemen" projekt keretében

Részletesebben

Alfred North Whitehead: A természet fogalma

Alfred North Whitehead: A természet fogalma 42 BUKSZ 2010 Alfred North Whitehead: A természet fogalma Ford. Szabados Levente, Typotex Kiadó, Bp., 2007. 201 old., 2900 Ft Whiteheaddel kapcsolatban két dolgot azt is lehet mondani, két könyvet szoktak

Részletesebben

INFRASTRUKÚRA ÉS KÖZLEKEDÉS

INFRASTRUKÚRA ÉS KÖZLEKEDÉS Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Dr. Kerekes István Dr. Péterfalvi József Wimmer József INFRASTRUKÚRA ÉS KÖZLEKEDÉS Oktatási segédlet Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Erdőfeltárási

Részletesebben

Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat)

Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat) Jellinek kötet bevezető tanulmánya 1/20 Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat) 1.Élete 1851-1911 Georg Jellinek ősei apai ágon a szombatosok szektájához

Részletesebben

Rendszerváltási igény a XXI. század statisztikájában

Rendszerváltási igény a XXI. század statisztikájában Rendszerváltási igény a XXI. század statisztikájában Gáspár Tamás kandidátus, az ECOSTAT, illetve a Budapesti Gazdasági Főiskola tudományos főmunkatársa E-mail: gaspar.tamas@kkfk.bgf.hu Szabó László kandidátus,

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Budapesti CORVINUS Egyetem INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Ph.D. értekezés Némethné Pál Katalin Budapest, 2010 NÉMETHNÉ PÁL KATALIN 2 Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Czakó Erzsébet,

Részletesebben

Vaszkun Balázs. Száz év menedzsment. Amerikai paradigmák és a japán vállalatvezetés átalakulása

Vaszkun Balázs. Száz év menedzsment. Amerikai paradigmák és a japán vállalatvezetés átalakulása Vaszkun Balázs Száz év menedzsment Amerikai paradigmák és a japán vállalatvezetés átalakulása Vezetéstudományi Intézet Vezetés és Szervezés Tanszék Témavezető: Prof. Dobák Miklós Vaszkun Balázs, 2012 Budapesti

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

Farkas Zoltán AZ EGYÉN, A KÖRNYEZET ÉS A CSELEKVÉS

Farkas Zoltán AZ EGYÉN, A KÖRNYEZET ÉS A CSELEKVÉS Farkas Zoltán AZ EGYÉN, A KÖRNYEZET ÉS A CSELEKVÉS Miskolci Egyetem, 2004 TARTALOM 1. A cselekvés megközelítése 1.1. Az egyén és a környezet A) A személyiség és alakulása a) A személyiség fogalma b) A

Részletesebben

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS PH.D. ÉRTEKEZÉS Petheő Attila István BUDAPEST, 2009 Petheő Attila István A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A MAGYARORSZÁGI CSR VÁLLALATI GYAKORLATÁNAK ELEMZÉSE Budapest, 2011 Tóth Szabolcs 2 Előszó... 6 1. Fejezet...7

Részletesebben

A KAPCSOLATI TŐKE. 1 Ilyen hősi tettre vállalkozott például Csizmadia (2004), akinek munkája végén tetszetősen elrendezett

A KAPCSOLATI TŐKE. 1 Ilyen hősi tettre vállalkozott például Csizmadia (2004), akinek munkája végén tetszetősen elrendezett A KAPCSOLATI TŐKE A címben szereplő fogalom elemzéséhez csak némi után foghatunk hozzá. Ez a fogalom ugyanis a társadalmi tőke fogalom látni fogjuk részleges alternatívája. Ezért az elemzés annak a sokak

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS MODELL

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS MODELL 3. szám 2007. tavasz ôsz progresszívpolitika AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS MODELL ANTHONY GIDDENS, WOLFGANG MERKEL, LENA HALLENGREN, TANYI ATTILA, JOHN MACNICOL SZAJP SZABOLCS ÚJ TÁRSADALMI SZERZÔDÉSEKKEL AZ AKTÍV

Részletesebben

Dr. Tóth Lilla A SIKER ÉS A BIZALOM EGY NAGYKÖZSÉG VÁLLALKOZÓI KÖRÉBEN

Dr. Tóth Lilla A SIKER ÉS A BIZALOM EGY NAGYKÖZSÉG VÁLLALKOZÓI KÖRÉBEN Dr. Tóth Lilla A SIKER ÉS A BIZALOM EGY NAGYKÖZSÉG VÁLLALKOZÓI KÖRÉBEN 1 Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Témavezető: Dr. Lengyel György 2 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem

Részletesebben