Családi kapitalizmus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Családi kapitalizmus"

Átírás

1 E tanulmány a hazai családi kapitalizmusról szól történeti alapon. A következőkben röviden értelmezem a címben szereplő családi kapitalizmus kifejezést, és bemutatom a tanulmány vázát. A családi kapitalizmus nyelvünkben ritkán használt kifejezés. Sem a Magyar Nemzeti Szövegtár közel kétszázmillió kifejezést tartalmazó gyűjtése, sem a Magyar Nyelv Elektronikus Nagyszótára 1 nem tartalmazza ezt a szókapcsolatot. A világháló magyar szegmensében a kereső 2007 őszén még egy tucat találatot sem kínált megtekintésre, s e találatok is részben idegen nyelvű cikkek fordításai voltak. Ezekből a cikkekből homlokegyenest ellenkező értesüléseket szerezhet az érdeklődő olvasó. Az egyik tanulmány szerint az üzleti életben a vállalkozó, a mérnök és az ügyvezető (menedzser) felemelkedése vált lehetővé. A»családi kapitalizmus«sikeres összeomlásával az ügyvezetői elit már nem az előző tulajdonos csemetéi közül került ki, hanem a rátermettségüket bizonyított emberek közül. 2 A másik írás, egy újságcikk, 3 éppen a családi kapitalizmus túléléséről szól. Ha kitekintünk nyelvi horizontunkon túlra, hasonló bizonytalansággal találkozunk. A családi kapitalizmus mint kifejezés általában keveredik a családi üzlet, családi vállalkozás fogalmával. A témával foglalkozó írások között böngészve kiderül, hogy a családi kapitalizmus általában olyan üzleti életet jelent, amelyben nagy szerepet játszanak a családi cégek. Egy rendkívül formális értelmezés szerint annál inkább beszélhetünk családi kapitalizmusról, minél inkább elmondható az, hogy a tulajdonlás alanyai csak magánszemélyek. 4 Andrea Colli a témáról szóló összefoglalásában megállapítja, hogy a family business kifejezés napjainkra elveszítette jelentésének az elmaradottsággal, a paternalizmussal, a műszaki fejletlenséggel, az egyszerű szervezeti sémákkal és a gyönge kereskedelmi, illetve értékesítési készségekkel leírható árnyalatait. 5 Amikor azonban a családi üzleti életet közelebbről is meg kívánja határozni, el kell ismernie, hogy e kifejezés szóhasználati reakció. Reakció Alfred DuPont Chandler évtizedek során fokozatosan kifejtett, a modern nagyvállalati szervezetre vonatkozó nézeteire. Ennek megfelelően, mondja Colli, sokkal jobban tudjuk azt, mi is a menedzseri kapitalizmus, mint azt, hogy mi a családi párja. Eszerint 9

2 Családi kapitalizmus a family business terminusnak ellentétpárja van, de jelentése úgyszólván nincs. 6 Colli nézetét a tudománypolitikai helyzetből érthetjük meg. Az imént említett A. D. Chandler-féle amerikai business history-vel szemben védekezésre kényszerült európai vállalkozástörténet nem tudott egységes koncepcióval előállni, de ahhoz, hogy kellő súllyal tudjon föllépni, egy név alá kellett sorolnia sokféle esetet, hasonlóan ahhoz, amikor a statisztikai táblázatokban a sokféle típus mellett van egy állandóan visszatérő egyéb megnevezésű kategória is. Ahhoz, hogy az előbb említett amerikai-európai szembenállást megérthessük, röviden összefoglalom a chandleri fölfogást. Eszerint a modern nagyvállalat a 19. század utolsó harmadában kialakult, jellegzetesen észak-amerikai, de legalábbis ottani eredetű jelenség. Nagyüzemek másutt is, korábban is voltak, de az a fajta, úgynevezett üzletvezetői (menedzseri) nagyvállalat, ahol termelés és értékesítés egy szervezeten belül összefonódott, az Egyesült Államokban fejlődött ki a vasútvállalatok belső szervezetének mintájára. Ezt a szervezetet az alakította, hogy a vállalatnak hosszú távú, összetett szerződéseket kellett kezelnie. A tőketulajdonosok, a befektetők egyre kevésbé láttak rá a napi üzletmenetre. A vállalat irányítása a vezérigazgató a ma üzleti híreiben gyakran emlegetett CEO elődje vezetése alatt álló igazgatói szervezet föladata lett, annak minden következményével együtt. 7 Műveiben A. D. Chandler az európai vállalkozástörténetet többször is ellenpéldák tárházaként használta. Ez magyarázza, miért is fordultak európai kollégái érdemei elismerése mellett a vállalkozástörténet amerikai apostolának következtetései ellen. A Business History című folyóirat 1993-ban tematikus összeállítást szentelt a családi kapitalizmus kérdésének. A szerkesztők, Geoffrey Jones és Mary B. Rose a száméval azonos című értékelő tanulmányukban 8 erősen vitatták az amerikai történész nézeteit. Álláspontjuk szerint a családi kapitalizmus kérdésével foglalkozóknak legelőbb is választ kell adniuk arra, vajon miért szokás a családi vállalkozásokat elmaradottnak és konzervatívnak tekinteni, ha tapasztalati tény, hogy a világon keletkező és létező vállalkozások túlnyomó része családi vállalkozás. Az ügyvezetői vállalat nem szükségszerűen felsőbbrendű, fölénye esetleges, inkább egybeesésről van szó: ez a vállalatszerveződési forma ott és akkor alakult ki, ahol a világ legnagyobb ipari övezete jött létre, illetve ahol a munkaerő termelékenysége a legmagasabbá vált. Túl az előbb említett statisztikai egybeesésen, a szerzőpáros végső érve az észak-amerikai fejlődés különössége. 9 Annak ellenére, hogy a családi kapitalizmus fogalma egy tudománypolitikai megfontolásokkal terhelt diskurzus során, csupán reakcióként született meg, jó hívószónak bizonyul. Erről tanúskodik többek között Harold James Családi kapitalizmus című könyve, 10 mely három egy német, egy francia és egy olasz nagy nehézipari vállalkozócsalád történetét mutatja be. Az A. Colli összefoglaló műve kapcsán érzékeltetett fogalmi keveredés e műben talán még nyilvánvalóbb 10

3 az amerikai szerző német recenzense a könyv német fordítását ismertetve ezt rögtön észrevételezte is. 11 H. James műve ha az erényeire összpontosítunk a családi vállalkozások európai jellegzetességnek tekintett dominanciáját az állam piac család fogalmi háromszögben értelmezte. Gondolatmenete szerint a modernitás világában állam és piac kölcsönösen föltételezik egymást. A célratörő piacok nem lehetnek meg az államok kínálta közhatalmi infrastruktúra nélkül, míg miként azt a pártállami tervgazdaságok kísérlete bebizonyította az államok legitimitásuk elvesztésével fi zetnek, ha a személyes kezdeményezések piacok által megnyilvánuló hajtóerejéről lemondanak. H. James ebben az önerősítő rendszerben a család helyét a válságok, a piaci anomáliák kezelésében találta meg. E tekintetben könyvének lényege szinte a mottójában összefoglalható: Nincs kapitalizmus család nélkül. A tőzsde az anomália. 12 A család jelentőségét H. James szerint az adja, hogy a folytonosságot és kilátásokat biztosító kapocs szavatolja és szentesíti a nemzedékek közötti transzfereket. A család döntő szerepet játszik a tulajdonjogok átruházása során. Végül, de nem utolsósorban a család a biológiai ösztönök erejével hajtja az embereket arra, hogy vagyoni értékeiket magukhoz genetikailag közel álló személyeknek adják tovább. A tőkés gazdasági rendszert a DNS-láncok tartják össze, nem pedig azok az allegorikus láncok, amelyek szétszaggatását Marx és Engels a Kommunista Kiáltvány végén követelték. 13 Általában nem magától értetődő, sőt vitatható eljárás, ha egy szófordulatot elemeiből értelmezünk. Az eddig mondottak alapján azonban jelen esetben, mivel nem annyira fogalomról, mint inkább elterjedt nyelvi formáról van szó, kifejezetten kívánatos e forma tartalommal való megtöltése. A legegyszerűbb, ha a kifejezést alkotószavainak jelentése felől közelítem meg. Ezért a következőkben röviden a család és a kapitalizmus fogalmával foglalkozom. A vállalkozástörténeti irodalomban csakúgy, mint a mindennapi életben a famíliáról nagyjában-egészében kétféleképpen szokás beszélni. Az egyik értelmezési lehetőség a háztartás, az aristotelesi oikos értelemben vett família, a másik értelmezés szerint a família az együtt élők érzelmi-szolidaritási közössége. Az évtizedek során megjelent (esetenként kontrasztív) elemzésekből és időben, illetve (az európai) térben szóródó tárgyú esettanulmányokból kiderül, hogy a vállalkozók családja és a család vállalkozása közötti viszonyban nemzeti sajátosságok fedezhetők föl. A brit esetben a vállalkozók hajlamosabbak voltak családon kívüli személyekkel társulni, míg a kontinentális esetben a família és vállalkozása nem könnyen különíthető el. Egyes inkább német vizsgálatok a famíliát mint vagyonközösséget mutatták be, más inkább francia tanulmányok a gazdálkodás bizalmi tőkéjének forrásaként néztek rá. Vizsgálták, miként működött a vállalkozócsaládok körében az atyai hatalom, és kutatták azt is, vajon kimutatható-e bizonyos együttélési mintázatok elsőbbsége a vállalkozócsaládok körében. Kiderült az is, hogy a família háttérbe szorulása nem jelenti mindenképpen a vállalkozó atomizáltságát, hanem a jelenség tudniillik a család jelentőségének 11

4 Családi kapitalizmus csökkenése mögött gyakran fedezhető föl erős vallási vagy egyéb kulturális szolidaritás, hogy ne mondjuk: családpótlék. Nem kívánom megkerülni a kapitalizmus meghatározását vagy legalábbis körülírását. Sőt, mivel a kapitalizmus fogalmát oly sokszor emlegetjük, s oly ritkán gondoljuk át, miről is beszélünk, az eddigiekhez képest többet foglalkozom vele. A tőke a jövőbeni haszon elérését lehetővé tevő eszközöket jelenti. A magyar szó jellegzetesen egy rurális miliő viszonyaira visszavezethető naturalista szemlélettel terhelt. A tőkepénz kifejezésben a néváttétel (metonímia) során a tőke a következő évben is termést adó növényi részről vette nevét. Ezzel szemben a szó latin eredetű megfelelői a fő jelentésű caput-ra mennek vissza, és a jelentés kibővülése szociális szemléletet tükröz. A szó a személyi hitel jelentéssel egészült ki, azaz az emberek közötti bizalmat tekintették a jövőbeni haszon elérése eszközének. A kapitalizmus gazdálkodási forma. Intézményrendszer, amely a vagyonok tőkeként való működtetését, illetve azokat a törekvéseket szolgálja, amelyek e működést kívánják előmozdítani. Karl Marx a kapitalizmust az emberi történelem egy stádiumának tartotta, s bár elismerte, hogy e forma csírái korábban is léteztek, ezeket csak annyiban ismerte el kapitalizmusnak, amennyiben a később, az nagyipari termelés során megvalósult tiszta formát készítették elő. Ezzel szemben Werner Sombart és Max Weber hangsúlyozták, hogy már az ipar és szállítás forradalma előtti korokban is léteztek kapitalizmusok, még ha fi gyelemmel kell is lenni azokra a különbségekre, amelyek ezeket a régi kapitalizmusokat a moderntől elválasztják. A két utóbb említett szerző e modern kapitalizmust szellemiségében kísérelte megragadni, de e szellemet csak körülményesen, mondhatni túlbonyolítva voltak képesek megfogalmazni. Mivel nézeteiknek már könyvtárnyi irodalmat szenteltek, újabb ismertetésüktől bízvást eltekinthetek. Ezekhez képest lenyűgözően egyszerűnek találom ifj. Leopold Lajos nézetét, aki a kapitalizmust a magántulajdon szabadságával és a termelt készletek uralmával határozta meg. 14 Igaz ugyan, hogy valamely gazdaság»kapitalista«formája és a szellem, amelynek jegyében működik, általában véve»megfelel«egymásnak, de nincs közöttük»törvényszerű«kölcsönös feltételezettség. 15 Ifj. Leopold Lajos első világháború vége előtt megjelent esszéje a Színlelt kapitálizmus 16 ennek az iménti, a Max Weber Protestáns etikájából származó tagadólagos gondolatnak a pozitív kifejtése. Ifj. Leopold Lajos a modern autochton kapitalizmusnak saját szellemet tulajdonít, mi több, e szellem működésének tudja be, hogy e modern kapitalizmus nem puszta színlelés, hanem sajátos lelki motívum, 17 mely a hatékonyság elvének követésére készteti résztvevőit. 18 A kapitalizmus lelki motívuma ifj. Leopold értelmezésében erkölcsi motívum, mely vastörvénnyel szorít el mindenkit megszabott munkahelyére. 19 Ennek az igazi tőkés rendnek a gazdasági elemei: a koncentráció, a munkamegosztás és a piacra termelés; erkölcsi eleme: a jövőbe vetett bizalom; logikai eleme: a spekuláció és a kalkuláció. 20 A termelt készlet mint lelki 12

5 indíték első hallásra meglepő, és értelmetlenül hangzik. A marxi és weberi hatást egyaránt sejtető 21 pár szónak (ne feledjük, a szerző ekkor volt éppen távolodóban a marxizmustól) nem nehéz értelmet adni, mégpedig olyat, amely bizonyosan nem esik távol sem a szerző, sem Max Weber eredeti szándékaitól. Az egyéni cselekvők szintjéről kibontva a termelt készletek uralma szófordulatot, egyszerűen arról van szó, hogy a beruházásokon alapuló termelés viszonyai között a piaci verseny arra készteti a piaci szereplőket, hogy a rentabilitás (kapacitáskihasználás) növelése érdekében akkor is termeljenek, ha a kibocsátást nem teljesen fedik le a megrendelések, vagy a megrendelések mögött nem áll minden esetben fi zetési garancia. Sőt, talán elegendő annyit föltenni, hogy a termelt készleteket halasztott fi zetés mellett adják tovább, például továbbértékesítésre, vagyis a termelő és felhasználó közötti kapcsolatok már csak a munkamegosztás okán is nem szemtől szembe jellegűek, 22 hanem a tranzakciók kiváráson (türelmen), elvárásokon (követelményeken) és várakozásokon (reményeken) alapulnak. Ha a gazdasági ügyletek alanyai tranzakcióiknak a belátható időn túli ismétlődésére számítanak, akkor közöttük bizalom jön létre, s ez maga is hozzájárul a gazdasági rendszer tartósságához. Tekintsük át e meghatározásnak tekintett kifejezés elemeit sorjában! A termelt készletek uralkodnak. A tőke nem általában értsük alatta akár a pénzt szülő pénzt, akár az emberek közötti termelési viszonyt uralkodik, hanem mint célirányosan előkészített, de célját még meg nem lelt termék, mely már készen van ugyan, de még nem hagy nyugtot, foglalkozni kell vele, nehogy veszendőbe menjen. Olyan, mint a nőnapi vágott virág: már a palántázást is úgy kell megkezdeni, hogy pontosan akkorra jusson el még bimbózva a sarki árushoz, amikor az ajándékozási kényszert érző férfi ak hajlandóak és akarják megvenni. Amint az üvegházban levágják tövéről, sorsa eldőlt, el fog hervadni, ám mindazoknak, akik fáradoztak vele, nem mindegy, hogy egy asztali vázában fonnyad el, vagy a kereskedő hajítja ki, még szinte frissen, mert kell a hely a még frissebb virágnak. Illik ez még a pénzkészletekre is erre utalnak ifj. Leopold Lajos banki hipertrófi ára vonatkozó megjegyzései. A termelt készletek uralkodnak. Arra kényszerítik a piaci résztvevőket, hogy velük törődjenek, s azt fi gyeljék, mi kellhet ahhoz, hogy készleteik értékesülhessenek; igyekezzenek kiismerni piacukat. A vállalkozóknak anticipálniuk kell, ehhez fi gyelniük kell a piac várható viselkedésének előjeleit. Ebben segítségükre van a tapasztalat, de még ez sem elég; arra kell törekedniük, hogy építsék és megőrizzék piacaikat. Ifj. Leopold Lajos felfogásának egyik nagyon értékes eleme az a közvetlenül és egyenesen ki nem mondott nézet, melyet azonban példáiból minden további nélkül ki lehet következtetni, nevezetesen, hogy a piacok nem eleve adottak a gazdaság résztvevői számára. A piacokat valakinek vagy valakiknek meg kell teremteniük, fel kell építeniük, karban kell tartaniuk. Egy piac megalkotása sikerülhet jól, de rosszul is. A piacnak szerepe van, s ekként működésének van mértéke ez ifj. Leopold számára kétségkívül a köz java. 13

6 Családi kapitalizmus A termelt készletek uralkodnak, vagyis valakik az ural szó régi jelentésével élve uralják, azaz uruknak vallják, urukként tisztelik ezen készleteket. Marx Károlynál a tőke kényszerít, a túlélési ösztön kihasználásával el tudja érni, hogy a termelési eszközeiktől megfosztottak akarva, nem akarva szolgálják őt. Ifj. Leopold szerint éppen nem efféle kényszerről, erőszakról, hatalomról van szó, hanem józan belátáson alapuló uralomról és szolgálatkész alkalmazkodásról. Mindenesetre ifj. Leopold szerint a kapitalizmus (legalábbis az igazi kapitalizmus) ereje civilizációs vonásában, integrációs képességében van. A termelt készletek uralma során a láthatatlan kéz nem szükségképpen és nem elkerülhetetlenül működik. 23 A résztvevőknek aktívan fi gyelniük kell egymást és egymásra, keresniük kell önzés és együttműködés célszerű arányát, hogy ezáltal hozzájuthassanak megtermelt készleteik szolgálatáért járó jutalmukhoz. Ez jobbára versengést, esetleg harcot jelent, de lehet, hogy együttműködést és öszszefogást. Bár az együttműködés nem mindenképpen a harmadik fél veszteségére játszik, a józan önzésből, miként az ifj. Leopold által a színlelésre fölhozott példák mutatják, nem feltétlenül jön létre a közjó. Az egyéni siker is csak utólag tudható meg: az adaptációt eredményessége igazolja vissza nincsen biztos recept. A tőkés szellem ifj. Leopold-féle felfogása első látásra összhangban van a weberi intenciókkal. Van azonban egy fontos különbség: míg kora kapitalizmusát illetően a magyar szerző megfogalmazásából egy uralomra és az annak megfelelő nevelődésre, társiasulásra (szocializálódásra) vonatkozó nézet következtethető ki, addig a német szerző nem az elhívás, hanem a túlélésért folytatott küzdelem, talpon maradás értelmű kiválasztásra helyezi a hangsúlyt. 24 S bár ifj. Leopold Lajos a kapitalizmus szellemét úgy értelmezte, hogy abban a protestáns etikát szóba sem kellett hoznia, a max weberi iránymutatásnak megfelelően járt el, amikor a szellemet melyet maga Max Weber csak valamiféle als ob -ként írt le sikerült önfenntartó társaslélektani mechanizmusként megfogalmaznia. A kapitalizmus bármily profánul hangozzék is olyasmi, mint egy az éttermek és boltok előtt a járdán egy helyben imbolygó, sűrített levegővel működtetett szövetfi gurák közül. Alak, melyet a mozgás éltet mihelyst nem fújják belé a levegőt, összeesik, ha túlfújnák, szétrepedne. Ami a fi gura esetében a sűrített levegő, az a kapitalizmus esetében a versengés, az izgatott nyüzsgés, a szellem. A fi gurának alakot adó szövetnek a versengésnek, izgalomnak, szellemnek ellenálló, tág értelemben vett jogi szabályok felelnek meg, s az alaknak jogi szabályokból, közösségi akaratnyilvánításokból összetoldozott-foldozott erkölcsi rend. 25 Ha a kapitalizmust egy építményhez, például egy Hanza-város gótikus katedrálisához hasonlítom, akkor nagyságának mértéke az a többletérték, mely a katedrális és a megépítéséhez előzetesen fölhalmozott téglahegy között van. Ha a fogalmakat nem tisztáztam is egyszer s mindenkorra (ez nem is volt célom), ennyi körülírás e tanulmány céljaihoz elegendő. Megemlítendő, hogy ifj. Leopold a kapitalizmus fogalmát a külsődleges, a színlelt kapitalizmus jelenségének bemutatása érdeké- 14

7 ben dolgozta ki. A színlelést számára a szellem nélküli forma, a magántulajdon magára maradt szabadsága jelentette. Bár ifj. Leopold Lajos számára a színlelés volt az érdekes, a családi kapitalizmus szempontjából csak annyiban az, hogy e tanulmány végére látni fogjuk, a jogi formáknak mint amilyen például a puszta birtoklástól, rendelkezéstől és haszonélvezettől megkülönböztetett tulajdonlás is a kapitalizmus puszta léte szempontjából is nagy jelentősége van. A megközelítés módszere a következő. Az első fejezetben értelmezem az ideáltípus fogalmát. Bár ezt már túl sokan is megtették, azért lesz rá mégis szükség, hogy a családi kapitalizmus családjának ideáltípusát a szépirodalomra, pontosabban egy szépirodalmi alkotásra alapozva építhessem föl. A szépirodalmi mű Thomas Mann A Buddenbrook-ház című regénye lesz. Az ideáltípus alapját azonban nem a címadó család adja, hanem az ellenlábas regénybeli família fogja képezni. Ezt a második fejezetben bontom ki. Ezután egy nagy magyarországi tőkés család történetét tekintem át. A Baumgarten család neve az irodalomtörténetből sokak számára ismerős, de azt, hogy a hazai gazdaságtörténetben is jelentős szerepet játszott, illetve azt, hogy sorsa társadalomtörténetileg is érdekes, már valószínűleg kevesebben tudják. A család történetét nagyon hagyományosan, ágak és ízek szerinti bontásban fogom tárgyalni, lehetőleg egyénenként. A záró fejezet visszatér a kidolgozott ideáltípushoz, és sorra veszi, vajon miként értelmezhetőek a Baumgarten család életének különböző mozzanatai a Buddenbrookokról szóló regényben szereplő Hagenström család történetéből leszűrtek alapján. Jegyzetek 11 A Magyar Irodalmi és Köznyelv Nagyszótárának korpusza / Magyar Történeti Korpusz. URL: 12 Bell, Daniel: Az információs társadalom társas keretrendszere. Információs társadalom, 1:1, Családi kapitalizmus (Family capitalism). The Economist, március 15.; Globális trendfi gyelő, április URL: 14 Turnovec, František: Arithmetics of Property Rights: A Leontief-type Model of Ownership Structures. Homo Oeconomicus, 2005/22(3): URL: 15 Colli, Andrea: The History of Family Business, C.U.P., Cambridge stb., Bolgár Dániel találó megfogalmazása. 17 Részletesen kifejti Halmos Károly: A nagyvállalkozás történeti elmélete. A. D. Chandler Jr. három munkája. Korall, 2003/14: URL: /00414/00010/pdf/06halmoskaroly.pdf?contentID=10 18 Jones Rose, Okfejtésüket némileg értelmezve foglalom össze. 15

8 Családi kapitalizmus 10 James Harold: Family Capitalism. Wendels, Haniels, Falcks, and the Continental European Model. MA, Harvard University Press, Cambridge, James, Harold: Familienunternehmen in Europa: Haniel, Wendel und Falck. Beck, München, A német fordítás előbb jelent meg, mint az angol eredeti. V.ö. Christina Lubinski: Harold James: Familienunternehmen in Europa. Haniel, Wendel und Falck. Aus dem Englischen von Thorsten Schmidt, München: C. H. Beck In: Sehepunkte, 2006/6. Nr. 2 [ ] URL: 12 A könyv szerint az idézet ( D ailleurs, il n y a pas de capitalisme qui [n est] pas familial. L anomalie du capitalisme, c est le marché. ) a címszereplő de Wendel család leszármazottjának tulajdonítható. Ebben a formában azonban a megadott szerzőtől a megadott helyen és időben a bon mot nem jelent meg. Hasonló idézet ( Il n y a pas de capitalisme qui ne soit pas familial. L anomalie du capitalisme, c est le marché. ) egy idézetgyűjteményben (Paroles de Sciences Sociales) URL: php/?2007/03/13/1072-ernest-antoine-seilliere) lelhető föl, a helytelen forrásmegjelöléssel, illetve Jean-Pierre Robin hivatkozik rá már a könyv megjelenése után Les trois soleils du systeme capitaliste című cikkében. URL: garo.fr/economie/2007/07/09/ artfig90255-les_trois_soleils_du_systeme_capitaliste.php 13 James, Harold: Familienunternehmen in Europa: Haniel, Wendel und Falck Leopold Lajos, ifj.: Színlelt kapitalizmus <1917>. Medvetánc, A következő gondolatmenet részletesebben: Halmos Károly: A magyar gazdaság- és társadalomtörténet-írás a kapitalizmus szelleméről. In: Molnár Attila Károly (szerk.): Szellem és etika. A 100 éves a Protestáns etika című konferencia előadásai. Századvég, Budapest, Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme <1904>. In: Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Vallásszociológiai írások. Gondolat, Budapest, Leopold Lajos, ifj.: Színlelt kapitalizmus. Medvetánc Talán nem nyilvánvaló, miként tekinthetek egy érezhetően korabeli minapiságokkal (aktualitásokkal) teli művet társadalomtörténetinek. Erre mindenekelőtt az írás érvrendszere jogosít fel a kapitalizmus történetileg kialakult világrendszerként való értelmezése egyrészt, s a sajátos magyar helyzet gazdaságtörténeti és -földrajzi tényezőkkel való értelmezésének kísérlete másrészt. Harmadrészt kérdezzünk vissza: melyik tudományág tekintheti a társadalomtörténeténél nagyobb joggal a magáénak ezt a nem szaktudományos igénnyel készült kísérletet (essay-t)? 17 A tőkés rend emberi elhatározásokon, emberi akaraton, értékelésen, türelmen fordul meg. (I. m.: 323) 18 az adott szinten leggazdaságosabb, legbefejezettebb anyagi lét, mely a növekedésének ellenálló környezetet szétrepeszti. (I. m.: 326) 19 I. m.: Az igazi tőkés rend gazdasági elemei: a koncentráció, a munkamegosztás és a piacra termelés; erkölcsi eleme: a jövőbe vetett bizalom; logikai eleme: a spekuláció és a kalkuláció. (I. m.: 331) 21 Uralomról beszélünk, ha van rá esély, hogy egy meghatározott tartalmú parancsnak megadható személyek engedelmeskedni fognak. (Weber, Max: Szociológiai alapfogalmak In: Gazdaság és társadalom. A megértőszociológia alapvonalai. 1. Közgazdasági és Jogi, Budapest, ) 22 a termelés céljai elszakadnak a termelők céljaitól. (Leopold Lajos, ifj.: Színlelt kapitalizmus, 1988:327) 16

9 23 Adam Smithnél a láthatatlan kéz olyan fogalmi konstrukció, mint a weberi kapitalista szellem. Azt fejezi ki, hogy a vállalkozók biztonság-, illetve nyereségvágya nem szándékolt következményként valósítja meg azt, amit a látható kéz, adott esetben a beviteli korlátozások mint egyedárusági helyzetet teremtő intézkedések célként kinyilvánítottan kitűz, de csak kedvezőtlen következményekkel együtt érhetne el. (Smith Ádám: Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetéről és okairól. Magyar Közgazdasági Társaság, Budapest, 1940, 4. könyv, 2. fejezet.) 24 a mai kapitalizmus a gazdasági kiválasztás során neveli fel és teremti meg a neki szükséges gazdasági alanyokat Az életvitelnek és a hivatás felfogásának a kapitalizmus jellegzetességeihez idomult módja csak úgy»választódhatott ki«, azaz csak úgy arathatott győzelmet más módok felett, hogy előbb nyilvánvalóan létre kellett jönnie (Weber, Max: Protestáns etika, 1982:53) 25 Erkölcs. In: A Pallas nagy lexikona. Az összes ismeretek enciklopédiája tizenhat kötetben A cselekvés és magatartás módja általában a cselekvés és magatartás és megállapodott jellege. A régi irodalomban az erkölcsös annyit is jelent, mint komor, csökönyös,»erkölcsös ló«,»erkölcsös, komor úr«. V.ö. Étosz: vmely ember állandó cselekvésmódja. [Uo.] 17

Komparatív kapitalizmus

Komparatív kapitalizmus Komparatív kapitalizmus Komparatív kapitalizmus Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

TestLine - Gazdasági és jogi ismeretek Minta feladatsor

TestLine - Gazdasági és jogi ismeretek Minta feladatsor soport: Felnőtt Név: Ignécziné Sárosi ea Tanár: Kulics György Kidolgozási idő: 68 perc lapfogalmak 1. z alábbi táblázatban fogalmakat és azok meghatározásait találja. definíciók melletti cellák legördülő

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA BÛNBEESÉSE

A SZOCIOLÓGIA BÛNBEESÉSE Figyelô 699 A több mint ezeroldalas mû oroszul három könyvben, magyarul egyetlen kötetben jelent meg, amelyet jó elnézni az asztalon, esti-éjszakai olvasását elôrevetítve, amikor azonban fektünkben elgémberedik

Részletesebben

Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában

Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában 270 Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában Bali János: A Börzsöny-vidéki málnatermelõ táj gazdaságnéprajza.

Részletesebben

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Lean HR Est 2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8., III. előadó Időpont:

Részletesebben

A. ZDRAVOMISZLOV: A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSOK MÓDSZERTANA

A. ZDRAVOMISZLOV: A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSOK MÓDSZERTANA Borza Gyöngyi A. ZDRAVOMISZLOV: A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSOK MÓDSZERTANA Megjelent a Kossuth Könyvkiadó gondozásában 1973-ban. A mű eredeti címe: Metodologija i procedura szociologicseszkih isszledovanyij

Részletesebben

Pöntör Jenõ. 1. Mi a szkepticizmus?

Pöntör Jenõ. 1. Mi a szkepticizmus? Pöntör Jenõ Szkepticizmus és externalizmus A szkeptikus kihívás kétségtelenül az egyik legjelentõsebb filozófiai probléma. Hogy ezt alátámasszuk, elég csak arra utalnunk, hogy az újkori filozófiatörténet

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I.

Elméleti közgazdaságtan I. Elméleti közgazdaságtan I. Alapfogalmak és Mikroökonómia http://pszf-elmgazd.hungaroweb.hu/ A KÖZGAZDASÁGTAN TÁRGYA 1 A TERMELÉS Élővilág > Állatok > Ember Egyed és fajfenntartás > szükségletek Az állatok

Részletesebben

Alapfogalmak, a minőségügyi gondolkodás fejlődése

Alapfogalmak, a minőségügyi gondolkodás fejlődése 1. Alapfogalmak, a minőségügyi gondolkodás fejlődése 1.1 A minőség jelentése A minőség azt jelenti, hogy egy termék vagy szolgáltatás megfelel a rá vonatkozó követelményeknek, rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal,

Részletesebben

Mi a Creative Commons? Amit kihoznak belőle...

Mi a Creative Commons? Amit kihoznak belőle... Mi a Creative Commons? Amit kihoznak belőle... A Creative Commons témáját körbejáró kerek-asztal beszélgetés alapjául szolgáló MIE vitaanyag 2006. október 9-én az it.news.hu internetes honlapon nyilvánosságra

Részletesebben

Az egyenetlen földrajzi fejlődés koncepciója: kritikai tudomány vagy marxista propaganda?

Az egyenetlen földrajzi fejlődés koncepciója: kritikai tudomány vagy marxista propaganda? Az egyenetlen földrajzi fejlődés koncepciója: kritikai tudomány vagy marxista propaganda? Gyuris Ferenc ELTE Regionális Tudományi Tanszék (Budapest) Magyar Földrajzi Társaság Társadalomföldrajzi Szakosztály

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A közgazdasági elméletek történeti áttekintése, jelenlegi irányzatai 3.lecke

Részletesebben

II. TÉMA. A közigazgatás működésének követelményrendszere (TK 69 76)

II. TÉMA. A közigazgatás működésének követelményrendszere (TK 69 76) 1 II. TÉMA A közigazgatás működésének követelményrendszere (TK 69 76) A közigazgatás közérdekű tevékenységét különböző alapelvek jellemzik. Ezek nem jogági alapelvek vagy csak bizonyos fokig azok. Így

Részletesebben

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Dr. Gelei Andrea Budapesti Corvinus Egyetem Ellátás lánc optimalizálás; bárhonnan, bármikor Optasoft Konferencia 2013 2013. november 19., Budapest Gondolatmenet

Részletesebben

Csink Lóránt Fröhlich Johanna: A régiek óvatossága. Megjegyzések az Alaptörvény negyedik módosításának javaslata kapcsán

Csink Lóránt Fröhlich Johanna: A régiek óvatossága. Megjegyzések az Alaptörvény negyedik módosításának javaslata kapcsán Pázmány Law Working Papers 2013/1 Csink Lóránt Fröhlich Johanna: A régiek óvatossága. Megjegyzések az Alaptörvény negyedik módosításának javaslata kapcsán Pázmány Péter Katolikus Egyetem / Pázmány Péter

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február 2., Vasárnap. Összefoglaló

3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február 2., Vasárnap. Összefoglaló Zöldforrás Vidékfejlesztés Kft 8000 Székesfehérvár, Károly János Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t-online.hu 3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február

Részletesebben

Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom. A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak

Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom. A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak ALAPKÉRDÉSEK TISZTÁZÁSA I. A gazdasági törvények lényege:

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Szakács Tamás. 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai

Szakács Tamás. 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai A gazdasági rendszer és a politikai rendszer funkcionális kapcsolata a társadalmak történeti fejlődése során sokszínű és egymástól

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció

SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2014 ősz Motiváció * Mi készteti az embereket cselekvésre? Hogyan fokozható ez a késztetés?

Részletesebben

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MENEDZSMENTJÉNEK GONDOLATI MODELLJE

MENEDZSMENTJÉNEK GONDOLATI MODELLJE Mandják tibor szántó zoltán Az üzleti kapcsolatok MENEDZSMENTJÉNEK GONDOLATI MODELLJE És ez miért lehet fontos a vállalati vezetõk számára? A szerzők cikkükben az üzleti marketinget és a gazdaságszociológiai

Részletesebben

SZÉKELYFÖLD LIMINÁLIS HELYZETEI

SZÉKELYFÖLD LIMINÁLIS HELYZETEI LÕRINCZ D. JÓZSEF SZÉKELYFÖLD LIMINÁLIS HELYZETEI Oláh Sándor: Kivizsgálás. Írások az állam és a társadalom viszonyáról a Székelyföldön, 1940 1989. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó, 2008, 387 oldal A

Részletesebben

2008.9.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 252/17 HATÁROZATOK BIZOTTSÁG

2008.9.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 252/17 HATÁROZATOK BIZOTTSÁG 2008.9.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 252/17 II (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) HATÁROZATOK BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Összefoglaló. A takarmánybúza ma Franciaországban nincs 32 ezer Ft, további csökkenés várható nálunk is.

Összefoglaló. A takarmánybúza ma Franciaországban nincs 32 ezer Ft, további csökkenés várható nálunk is. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu Hírlevél 17. TERMÉNYPIACI

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A könyv segítségével megismerhetitek

A könyv segítségével megismerhetitek A könyv segítségével megismerhetitek az egyes vállalkozási formákat, a működés kereteit, a vállalatok különösen a kereskedelmi vállalatok tevékenységéhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket Az első

Részletesebben

A TERMELÉS A TERMELÉS KÖZGAZDASÁGTAN GAZDASÁGI INFORMATIKUSOKNAK

A TERMELÉS A TERMELÉS KÖZGAZDASÁGTAN GAZDASÁGI INFORMATIKUSOKNAK KÖZGAZDASÁGTAN GAZDASÁGI INFORMATIKUSOKNAK Oktatók Dr. Sas Éva Dr. Nagy András A TERMELÉS Élővilág > Állatok > Ember Egyed és fajfenntartás > szükségletek Az állatok alkalmazkodnak a környezethez Az ember

Részletesebben

Benczes István: Trimming the Sails. The Comparative Political Economy of Expansionary Fiscal Consolidations. A Hungarian Perspective

Benczes István: Trimming the Sails. The Comparative Political Economy of Expansionary Fiscal Consolidations. A Hungarian Perspective Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. december (1125 1129. o.) Benczes István: Trimming the Sails. The Comparative Political Economy of Expansionary Fiscal Consolidations. A Hungarian Perspective Central

Részletesebben

Könczöl Erzsébet. A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében

Könczöl Erzsébet. A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében Könczöl Erzsébet A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Dr. Chikán Attila Minden szerzői jog fenntartva Budapesti Corvinus

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

REPÜLÉSBIZTONSÁGI KOCKÁZAT, REPÜLÉSBIZTONSÁGI FELE- LŐSSÉG A REPÜLÉSBIZTONSÁGI KOCKÁZAT ALAPJAI

REPÜLÉSBIZTONSÁGI KOCKÁZAT, REPÜLÉSBIZTONSÁGI FELE- LŐSSÉG A REPÜLÉSBIZTONSÁGI KOCKÁZAT ALAPJAI Dr. Dudás Zoltán REPÜLÉSBIZTONSÁGI KOCKÁZAT, REPÜLÉSBIZTONSÁGI FELE- LŐSSÉG A szerző megkísérli felvázolni a repülésbiztonsági kockázat kezelésének alapvető metódusait, és bemutatni a légiközlekedés szereplői

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I.

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I. MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I. Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2016 ősz 2016.10.18. 1 Vezetés A szervezeti tagok viselkedésének befolyásolása Munkaerő-biztosítás

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Franciaország a felvilágosodás után

Franciaország a felvilágosodás után FRANCIA SZOCIOLÓGIATÖRTÉNET. PORTÉVÁZLATOK. AUGUSTE COMTE. ÉMILE DURKHEIM. PIERRE BOURDIEU A középkorban, illetve a felvilágosodás koráig uralkodó utópiák, társadalomalakító illúziók, reformok és víziók

Részletesebben

Bart István A KÖNYVKIADÁS MESTERSÉGE OSIRIS KIADÓ n BUDAPEST, 2005

Bart István A KÖNYVKIADÁS MESTERSÉGE OSIRIS KIADÓ n BUDAPEST, 2005 Bart István A KÖNYVKIADÁS MESTERSÉGE OSIRIS KÉZIKÖNYVEK Bart István A KÖNYVKIADÁS MESTERSÉGE OSIRIS KIADÓ BUDAPEST, 2005 A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsõoktatási Pályázatok Irodája

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

Moderál: Szegő Szilvia és Horváth József

Moderál: Szegő Szilvia és Horváth József Magyar Közgazdasági Társaság Kultúra-gazdaságtani Szakosztályának a Társadalom-gazdaságtani Szakosztállyal közösen szervezett kerekasztal konferenciája Gyermek Érték Papír- Pénz 2016. március 9., szerda

Részletesebben

Könyvajánló KNAPP ÉVA TÜSKÉS GÁBOR

Könyvajánló KNAPP ÉVA TÜSKÉS GÁBOR Könyvajánló KNAPP ÉVA TÜSKÉS GÁBOR Dissimulatio mortis. A halál koncepciói a kora újkori irodalmi emblematikában. In.: G. ETÉNYI NÓRA - HORN ILDIKÓ (szerk.): Színlelés és rejtőzködés. A kora újkori politika

Részletesebben

Karlovitz János Tibor (szerk.). Mozgás, környezet, egészség. Komárno: International Research Institute s.r.o., ISBN 978-80-89691-15-9

Karlovitz János Tibor (szerk.). Mozgás, környezet, egészség. Komárno: International Research Institute s.r.o., ISBN 978-80-89691-15-9 Mozgás és egészség KARLOVITZ János Tibor Miskolci Egyetem, Miskolc bolkarlo@uni-miskolc.hu Ebben a bevezető fejezetben arra szeretnénk rávilágítani, miért éppen ezek a tanulmányok és ebben a sorrendben

Részletesebben

Hírlevél összefoglaló. A Fekete-tenger régiójában rendkívüli termés várható, mind Ukrajnában mind Oroszországban.

Hírlevél összefoglaló. A Fekete-tenger régiójában rendkívüli termés várható, mind Ukrajnában mind Oroszországban. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 7. Hírlevél TERMÉNY

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010.

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010. TÁRSADALOMFILOZÓFIA TÁRSADALOMFILOZÓFIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében

Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében Dr. Horváth Zsolt 2014 A kockázat az új ISO 9001-ben MSZ/T ISO/DIS 9001:2014 (ISO/DIS 9001:2014): Bevezetés 05. Kockázatalapú gondolkodás

Részletesebben

A SZOVJET NÉPGAZDASÁG ÁLLÓALAPJAI SZÁMBAVÉTELÉNEK EGYES KÉRDÉSEI*

A SZOVJET NÉPGAZDASÁG ÁLLÓALAPJAI SZÁMBAVÉTELÉNEK EGYES KÉRDÉSEI* I. SZKVORCOV: A SZOVJET NÉPGAZDASÁG ÁLLÓALAPJAI SZÁMBAVÉTELÉNEK EGYES KÉRDÉSEI* A Szovjetunió népgazdasága a szocialista bővített újratermelés törvényei szerint fejlődik. Ezt elsősorban az biztosítja,

Részletesebben

Nemzeti identitás a határon és azon túl

Nemzeti identitás a határon és azon túl Nemzeti identitás a határon és azon túl A határon túli magyarok nemzeti identitásdimenzióinak alakulása a magyar szlovák ukrán határ mentén Pakot Ágnes Sőrés Ane t t Által ános igazság, hogy a határnak

Részletesebben

A lap megrendelhető a szerkesztőség címén, vagy a megadott email címen.

A lap megrendelhető a szerkesztőség címén, vagy a megadott email címen. Szerkesztőbizottság Szepessy Péter (elnök) Szabó-Tóth Kinga Urbán Anna Horváth Zita Kotics József Graholy Éva (olvasószerkesztő) Kiadó Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szociológiai Intézet A

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 080 ÉRETTSÉGI VIZSGA 008. május 6. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM . Esszék

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

Előadássorozat vállalkozóknak

Előadássorozat vállalkozóknak Előadássorozat vállalkozóknak Makay Mátyás Patmos Kft. makaym@t-online.hu 6. Előadás Start-up finanszírozás Start-up definíciója Induló cégek általában (szélesebb jelentés) Induló, gyors növekedést váró

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

Dr. Darák Péter előadása:

Dr. Darák Péter előadása: Dr. Darák Péter előadása: A belső bírói fórumok, az oktatás és az informális csatornák szerepe az ítélkezési gyakorlat egységesítésében 1. Létezik-e bírói jog? A bírói jogalkotás létezésének kérdése hosszú

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

FIGYELŐ 2015. július 30. 43-45. oldal

FIGYELŐ 2015. július 30. 43-45. oldal Tőkekirály A sajtóhírekkel szemben nem érzékel ellentétet az állami tulajdonos és a Tokaj Kereskedőház között Tombor András, a társaság felügyelőbizottságának, egyben a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsnak

Részletesebben

ÜGYLETEK A KERESKEDELMI JOGBAN

ÜGYLETEK A KERESKEDELMI JOGBAN Csécsy - Fézer Hajnal - Károlyi Petkó Törő Zoványi ÜGYLETEK A KERESKEDELMI JOGBAN Debrecen, 2015. Szerzők DR. CSÉCSY GYÖRGY, CSC DR. FÉZER TAMÁS, PHD DR. HAJNAL ZSOLT, PHD DR. KÁROLYI GÉZA, PHD DR. PETKÓ

Részletesebben

A magyar közép- és nagyvállalatok nyomában 1

A magyar közép- és nagyvállalatok nyomában 1 PALÓCZ ÉVA A magyar közép- és nagyvállalatok nyomában 1 Bevezetés A szerkesztők szándéka szerint a kötet írásai azt a kérdést járják körül, hogy milyen a magyar polgár, a magyar középosztály. Közgazdászként

Részletesebben

A csoki útja SZKA_210_31

A csoki útja SZKA_210_31 A csoki útja SZKA_210_31 TANULÓI A CSOKI ÚTJA 10. ÉVFOLYAM 369 31/1 TUDOD-E HONNAN ÉRKEZIK A KAKAÓ? Járj körbe az osztályban és kérdezgessétek társaidat: tudod-e, hogy honnan érkezik a kakaó Magyarországra?

Részletesebben

OTDK DOLGOZAT. Jakab Melinda Msc

OTDK DOLGOZAT. Jakab Melinda Msc OTDK DOLGOZAT Jakab Melinda Msc 2013 HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK NÉMETORSZÁG- AUSZTRIA ÉS AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG HATÁRÁN CROSS-BORBER COOPERATIONS ON THE BORDER OF GERMANY-AUSTRIA AND AUSTRIA-HUNGARY

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET VALLÁSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÁNONJOGI PROGRAM AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PhD tézisek Készítette: Fügedy Antal Levente Témavezető:

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési problémái a közösségi jogban 2010. január 11-én került megrendezésre a A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

A vállalatok és a minőségbiztosítás

A vállalatok és a minőségbiztosítás 4. A vállalatok és a minőségbiztosítás 4.1 Minőségbiztosítás piaci ösztönzői A vállalatok piaci helyzete nagyon különböző. A minőségbiztosítás bevezetésére vonatkozó kényszereket és ösztönzőket ez a piaci

Részletesebben

Multi Level Marketing (MLM):

Multi Level Marketing (MLM): MAROSSY ATTILA Multi Level Marketing (MLM): A modernség egyik gazdasági kvázi-vallása Ami még ennél is fontosabb, az amerikaiak százezrei kapaszkodtak bele egy új és szebb élet ábrándképébe, és abba a

Részletesebben

A GENDER FOGALMA BIOLÓGIAI NEM ÉS TÁRSADALMI NEM

A GENDER FOGALMA BIOLÓGIAI NEM ÉS TÁRSADALMI NEM A A GENDER FOGALMA 28 BIOLÓGIAI NEM ÉS TÁRSADALMI NEM A gender fogalmának összetettsége etimológiai jelentéseiből is levezethető. Magában rejti egyrészt a latin generare igének, másrészt pedig a fajtát

Részletesebben

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében?

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? VIZSGATÉTELEK 01. Tétel - Melyek az üzleti etika alapvető komponensei? 1. 02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? 04-05. Mennyiben van döntési

Részletesebben

Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó, 2011, 302 o.

Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó, 2011, 302 o. BARTHA Eszter: Korszakok határán 131 SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 22(1): 131 136. Korszakok határán Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó,

Részletesebben

Konzervatív (kon)textusok

Konzervatív (kon)textusok ROMSICS GERGELY Konzervatív (kon)textusok Egedy Gergely: Brit konzervatív gondolkodás és politika. (XIX XX. század) Budapest, Századvég Kiadó, 2005. Egedy Gergely új könyve több szempontból is érdekes

Részletesebben

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika I. Bevezető ismeretek 1. Alapfogalmak 1.1 Mi a közgazdaságtan? 1.2 Javak, szükségletek 1.3 Termelés, termelési tényezők 1.4 Az erőforrások szűkössége

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

3/2010. Terménypiaci előrejelzések 2010-01-25, Hétfő. Összefoglaló

3/2010. Terménypiaci előrejelzések 2010-01-25, Hétfő. Összefoglaló Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 3/2010.

Részletesebben

A negatív kampányok sikerességéről és buktatóiról (Kovács János vezető elemző, Iránytű Intézet)

A negatív kampányok sikerességéről és buktatóiról (Kovács János vezető elemző, Iránytű Intézet) A negatív kampa nyok sikeresse ge ro l e s buktato iro l Kovács János vezető elemző Negatív kampányról akkor beszélhetünk a politikában, ha egy politikus vagy politikai párt egy másik politikus vagy politikai

Részletesebben

6. lépés: Fundamentális elemzés

6. lépés: Fundamentális elemzés 6. lépés: Fundamentális elemzés Egész mostanáig a technikai részre összpontosítottunk a befektetési döntéseknél. Mindazonáltal csak ez a tudás nem elegendő ahhoz, hogy precíz üzleti döntéseket hozzunk.

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Garancia. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail: A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: Aláírás:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Garancia. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail: A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: Aláírás: Garancia 25 JÓTÁLLÁSI ADATLAP Mini hűtőszekrény és autós hűtő A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail: A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

KOMPARATÍV KAPITALIZMUS

KOMPARATÍV KAPITALIZMUS KOMPARATÍV KAPITALIZMUS Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA

Részletesebben

1926 MÁRCIUS 15. AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE. KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET Felelős szerkesztő CZILLINGER JÁNOS

1926 MÁRCIUS 15. AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE. KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET Felelős szerkesztő CZILLINGER JÁNOS 1926 MÁRCIUS 15. ERDÉSZETI LAPOK LXV. ÉVF. AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE 3. FÜZET KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET Felelős szerkesztő CZILLINGER JÁNOS Megjelenik minden hó 15-én. Előfizetési

Részletesebben

Könyvember; könyv és ember

Könyvember; könyv és ember Könyvember; könyv és ember Havasréti József: Szerb Antal, Bp., Magvető, 2013, 728 l. Lassanként szállóigévé válik (bölcsész) baráti körömben: monográfiát kéne írni, micsoda kihívás, milyen hálás műfaj.

Részletesebben

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás,,marketing, public relations és reklám az egészségügyben'' XV. Országos Konferencia Budapest, 2012. február 16-17. Barát Tamás Főiskolai tanár, a CCO Magazin

Részletesebben

A HATALOM ÉS AZ URALOM FOGALMA

A HATALOM ÉS AZ URALOM FOGALMA Farkas Zoltán (egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Szociológiai Intézet) ÖSSZEFOGLALÓ A tanulmány első részében a szerző először röviden utal a hatalom fogalmának jellemző felfogásaira, majd a hatalmat

Részletesebben

PENSER LA GUERRE, CARL SCHMITT

PENSER LA GUERRE, CARL SCHMITT PENSER LA GUERRE, CARL SCHMITT FÜLÖP ENDRE Önmagában az a tény, hogy a politikai filozófia huszadik századi klasszikusai közül ők ketten azok, akik a háborúról való filozófiai igényű gondolkodást valóban

Részletesebben