Családi kapitalizmus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Családi kapitalizmus"

Átírás

1 E tanulmány a hazai családi kapitalizmusról szól történeti alapon. A következőkben röviden értelmezem a címben szereplő családi kapitalizmus kifejezést, és bemutatom a tanulmány vázát. A családi kapitalizmus nyelvünkben ritkán használt kifejezés. Sem a Magyar Nemzeti Szövegtár közel kétszázmillió kifejezést tartalmazó gyűjtése, sem a Magyar Nyelv Elektronikus Nagyszótára 1 nem tartalmazza ezt a szókapcsolatot. A világháló magyar szegmensében a kereső 2007 őszén még egy tucat találatot sem kínált megtekintésre, s e találatok is részben idegen nyelvű cikkek fordításai voltak. Ezekből a cikkekből homlokegyenest ellenkező értesüléseket szerezhet az érdeklődő olvasó. Az egyik tanulmány szerint az üzleti életben a vállalkozó, a mérnök és az ügyvezető (menedzser) felemelkedése vált lehetővé. A»családi kapitalizmus«sikeres összeomlásával az ügyvezetői elit már nem az előző tulajdonos csemetéi közül került ki, hanem a rátermettségüket bizonyított emberek közül. 2 A másik írás, egy újságcikk, 3 éppen a családi kapitalizmus túléléséről szól. Ha kitekintünk nyelvi horizontunkon túlra, hasonló bizonytalansággal találkozunk. A családi kapitalizmus mint kifejezés általában keveredik a családi üzlet, családi vállalkozás fogalmával. A témával foglalkozó írások között böngészve kiderül, hogy a családi kapitalizmus általában olyan üzleti életet jelent, amelyben nagy szerepet játszanak a családi cégek. Egy rendkívül formális értelmezés szerint annál inkább beszélhetünk családi kapitalizmusról, minél inkább elmondható az, hogy a tulajdonlás alanyai csak magánszemélyek. 4 Andrea Colli a témáról szóló összefoglalásában megállapítja, hogy a family business kifejezés napjainkra elveszítette jelentésének az elmaradottsággal, a paternalizmussal, a műszaki fejletlenséggel, az egyszerű szervezeti sémákkal és a gyönge kereskedelmi, illetve értékesítési készségekkel leírható árnyalatait. 5 Amikor azonban a családi üzleti életet közelebbről is meg kívánja határozni, el kell ismernie, hogy e kifejezés szóhasználati reakció. Reakció Alfred DuPont Chandler évtizedek során fokozatosan kifejtett, a modern nagyvállalati szervezetre vonatkozó nézeteire. Ennek megfelelően, mondja Colli, sokkal jobban tudjuk azt, mi is a menedzseri kapitalizmus, mint azt, hogy mi a családi párja. Eszerint 9

2 Családi kapitalizmus a family business terminusnak ellentétpárja van, de jelentése úgyszólván nincs. 6 Colli nézetét a tudománypolitikai helyzetből érthetjük meg. Az imént említett A. D. Chandler-féle amerikai business history-vel szemben védekezésre kényszerült európai vállalkozástörténet nem tudott egységes koncepcióval előállni, de ahhoz, hogy kellő súllyal tudjon föllépni, egy név alá kellett sorolnia sokféle esetet, hasonlóan ahhoz, amikor a statisztikai táblázatokban a sokféle típus mellett van egy állandóan visszatérő egyéb megnevezésű kategória is. Ahhoz, hogy az előbb említett amerikai-európai szembenállást megérthessük, röviden összefoglalom a chandleri fölfogást. Eszerint a modern nagyvállalat a 19. század utolsó harmadában kialakult, jellegzetesen észak-amerikai, de legalábbis ottani eredetű jelenség. Nagyüzemek másutt is, korábban is voltak, de az a fajta, úgynevezett üzletvezetői (menedzseri) nagyvállalat, ahol termelés és értékesítés egy szervezeten belül összefonódott, az Egyesült Államokban fejlődött ki a vasútvállalatok belső szervezetének mintájára. Ezt a szervezetet az alakította, hogy a vállalatnak hosszú távú, összetett szerződéseket kellett kezelnie. A tőketulajdonosok, a befektetők egyre kevésbé láttak rá a napi üzletmenetre. A vállalat irányítása a vezérigazgató a ma üzleti híreiben gyakran emlegetett CEO elődje vezetése alatt álló igazgatói szervezet föladata lett, annak minden következményével együtt. 7 Műveiben A. D. Chandler az európai vállalkozástörténetet többször is ellenpéldák tárházaként használta. Ez magyarázza, miért is fordultak európai kollégái érdemei elismerése mellett a vállalkozástörténet amerikai apostolának következtetései ellen. A Business History című folyóirat 1993-ban tematikus összeállítást szentelt a családi kapitalizmus kérdésének. A szerkesztők, Geoffrey Jones és Mary B. Rose a száméval azonos című értékelő tanulmányukban 8 erősen vitatták az amerikai történész nézeteit. Álláspontjuk szerint a családi kapitalizmus kérdésével foglalkozóknak legelőbb is választ kell adniuk arra, vajon miért szokás a családi vállalkozásokat elmaradottnak és konzervatívnak tekinteni, ha tapasztalati tény, hogy a világon keletkező és létező vállalkozások túlnyomó része családi vállalkozás. Az ügyvezetői vállalat nem szükségszerűen felsőbbrendű, fölénye esetleges, inkább egybeesésről van szó: ez a vállalatszerveződési forma ott és akkor alakult ki, ahol a világ legnagyobb ipari övezete jött létre, illetve ahol a munkaerő termelékenysége a legmagasabbá vált. Túl az előbb említett statisztikai egybeesésen, a szerzőpáros végső érve az észak-amerikai fejlődés különössége. 9 Annak ellenére, hogy a családi kapitalizmus fogalma egy tudománypolitikai megfontolásokkal terhelt diskurzus során, csupán reakcióként született meg, jó hívószónak bizonyul. Erről tanúskodik többek között Harold James Családi kapitalizmus című könyve, 10 mely három egy német, egy francia és egy olasz nagy nehézipari vállalkozócsalád történetét mutatja be. Az A. Colli összefoglaló műve kapcsán érzékeltetett fogalmi keveredés e műben talán még nyilvánvalóbb 10

3 az amerikai szerző német recenzense a könyv német fordítását ismertetve ezt rögtön észrevételezte is. 11 H. James műve ha az erényeire összpontosítunk a családi vállalkozások európai jellegzetességnek tekintett dominanciáját az állam piac család fogalmi háromszögben értelmezte. Gondolatmenete szerint a modernitás világában állam és piac kölcsönösen föltételezik egymást. A célratörő piacok nem lehetnek meg az államok kínálta közhatalmi infrastruktúra nélkül, míg miként azt a pártállami tervgazdaságok kísérlete bebizonyította az államok legitimitásuk elvesztésével fi zetnek, ha a személyes kezdeményezések piacok által megnyilvánuló hajtóerejéről lemondanak. H. James ebben az önerősítő rendszerben a család helyét a válságok, a piaci anomáliák kezelésében találta meg. E tekintetben könyvének lényege szinte a mottójában összefoglalható: Nincs kapitalizmus család nélkül. A tőzsde az anomália. 12 A család jelentőségét H. James szerint az adja, hogy a folytonosságot és kilátásokat biztosító kapocs szavatolja és szentesíti a nemzedékek közötti transzfereket. A család döntő szerepet játszik a tulajdonjogok átruházása során. Végül, de nem utolsósorban a család a biológiai ösztönök erejével hajtja az embereket arra, hogy vagyoni értékeiket magukhoz genetikailag közel álló személyeknek adják tovább. A tőkés gazdasági rendszert a DNS-láncok tartják össze, nem pedig azok az allegorikus láncok, amelyek szétszaggatását Marx és Engels a Kommunista Kiáltvány végén követelték. 13 Általában nem magától értetődő, sőt vitatható eljárás, ha egy szófordulatot elemeiből értelmezünk. Az eddig mondottak alapján azonban jelen esetben, mivel nem annyira fogalomról, mint inkább elterjedt nyelvi formáról van szó, kifejezetten kívánatos e forma tartalommal való megtöltése. A legegyszerűbb, ha a kifejezést alkotószavainak jelentése felől közelítem meg. Ezért a következőkben röviden a család és a kapitalizmus fogalmával foglalkozom. A vállalkozástörténeti irodalomban csakúgy, mint a mindennapi életben a famíliáról nagyjában-egészében kétféleképpen szokás beszélni. Az egyik értelmezési lehetőség a háztartás, az aristotelesi oikos értelemben vett família, a másik értelmezés szerint a família az együtt élők érzelmi-szolidaritási közössége. Az évtizedek során megjelent (esetenként kontrasztív) elemzésekből és időben, illetve (az európai) térben szóródó tárgyú esettanulmányokból kiderül, hogy a vállalkozók családja és a család vállalkozása közötti viszonyban nemzeti sajátosságok fedezhetők föl. A brit esetben a vállalkozók hajlamosabbak voltak családon kívüli személyekkel társulni, míg a kontinentális esetben a família és vállalkozása nem könnyen különíthető el. Egyes inkább német vizsgálatok a famíliát mint vagyonközösséget mutatták be, más inkább francia tanulmányok a gazdálkodás bizalmi tőkéjének forrásaként néztek rá. Vizsgálták, miként működött a vállalkozócsaládok körében az atyai hatalom, és kutatták azt is, vajon kimutatható-e bizonyos együttélési mintázatok elsőbbsége a vállalkozócsaládok körében. Kiderült az is, hogy a família háttérbe szorulása nem jelenti mindenképpen a vállalkozó atomizáltságát, hanem a jelenség tudniillik a család jelentőségének 11

4 Családi kapitalizmus csökkenése mögött gyakran fedezhető föl erős vallási vagy egyéb kulturális szolidaritás, hogy ne mondjuk: családpótlék. Nem kívánom megkerülni a kapitalizmus meghatározását vagy legalábbis körülírását. Sőt, mivel a kapitalizmus fogalmát oly sokszor emlegetjük, s oly ritkán gondoljuk át, miről is beszélünk, az eddigiekhez képest többet foglalkozom vele. A tőke a jövőbeni haszon elérését lehetővé tevő eszközöket jelenti. A magyar szó jellegzetesen egy rurális miliő viszonyaira visszavezethető naturalista szemlélettel terhelt. A tőkepénz kifejezésben a néváttétel (metonímia) során a tőke a következő évben is termést adó növényi részről vette nevét. Ezzel szemben a szó latin eredetű megfelelői a fő jelentésű caput-ra mennek vissza, és a jelentés kibővülése szociális szemléletet tükröz. A szó a személyi hitel jelentéssel egészült ki, azaz az emberek közötti bizalmat tekintették a jövőbeni haszon elérése eszközének. A kapitalizmus gazdálkodási forma. Intézményrendszer, amely a vagyonok tőkeként való működtetését, illetve azokat a törekvéseket szolgálja, amelyek e működést kívánják előmozdítani. Karl Marx a kapitalizmust az emberi történelem egy stádiumának tartotta, s bár elismerte, hogy e forma csírái korábban is léteztek, ezeket csak annyiban ismerte el kapitalizmusnak, amennyiben a később, az nagyipari termelés során megvalósult tiszta formát készítették elő. Ezzel szemben Werner Sombart és Max Weber hangsúlyozták, hogy már az ipar és szállítás forradalma előtti korokban is léteztek kapitalizmusok, még ha fi gyelemmel kell is lenni azokra a különbségekre, amelyek ezeket a régi kapitalizmusokat a moderntől elválasztják. A két utóbb említett szerző e modern kapitalizmust szellemiségében kísérelte megragadni, de e szellemet csak körülményesen, mondhatni túlbonyolítva voltak képesek megfogalmazni. Mivel nézeteiknek már könyvtárnyi irodalmat szenteltek, újabb ismertetésüktől bízvást eltekinthetek. Ezekhez képest lenyűgözően egyszerűnek találom ifj. Leopold Lajos nézetét, aki a kapitalizmust a magántulajdon szabadságával és a termelt készletek uralmával határozta meg. 14 Igaz ugyan, hogy valamely gazdaság»kapitalista«formája és a szellem, amelynek jegyében működik, általában véve»megfelel«egymásnak, de nincs közöttük»törvényszerű«kölcsönös feltételezettség. 15 Ifj. Leopold Lajos első világháború vége előtt megjelent esszéje a Színlelt kapitálizmus 16 ennek az iménti, a Max Weber Protestáns etikájából származó tagadólagos gondolatnak a pozitív kifejtése. Ifj. Leopold Lajos a modern autochton kapitalizmusnak saját szellemet tulajdonít, mi több, e szellem működésének tudja be, hogy e modern kapitalizmus nem puszta színlelés, hanem sajátos lelki motívum, 17 mely a hatékonyság elvének követésére készteti résztvevőit. 18 A kapitalizmus lelki motívuma ifj. Leopold értelmezésében erkölcsi motívum, mely vastörvénnyel szorít el mindenkit megszabott munkahelyére. 19 Ennek az igazi tőkés rendnek a gazdasági elemei: a koncentráció, a munkamegosztás és a piacra termelés; erkölcsi eleme: a jövőbe vetett bizalom; logikai eleme: a spekuláció és a kalkuláció. 20 A termelt készlet mint lelki 12

5 indíték első hallásra meglepő, és értelmetlenül hangzik. A marxi és weberi hatást egyaránt sejtető 21 pár szónak (ne feledjük, a szerző ekkor volt éppen távolodóban a marxizmustól) nem nehéz értelmet adni, mégpedig olyat, amely bizonyosan nem esik távol sem a szerző, sem Max Weber eredeti szándékaitól. Az egyéni cselekvők szintjéről kibontva a termelt készletek uralma szófordulatot, egyszerűen arról van szó, hogy a beruházásokon alapuló termelés viszonyai között a piaci verseny arra készteti a piaci szereplőket, hogy a rentabilitás (kapacitáskihasználás) növelése érdekében akkor is termeljenek, ha a kibocsátást nem teljesen fedik le a megrendelések, vagy a megrendelések mögött nem áll minden esetben fi zetési garancia. Sőt, talán elegendő annyit föltenni, hogy a termelt készleteket halasztott fi zetés mellett adják tovább, például továbbértékesítésre, vagyis a termelő és felhasználó közötti kapcsolatok már csak a munkamegosztás okán is nem szemtől szembe jellegűek, 22 hanem a tranzakciók kiváráson (türelmen), elvárásokon (követelményeken) és várakozásokon (reményeken) alapulnak. Ha a gazdasági ügyletek alanyai tranzakcióiknak a belátható időn túli ismétlődésére számítanak, akkor közöttük bizalom jön létre, s ez maga is hozzájárul a gazdasági rendszer tartósságához. Tekintsük át e meghatározásnak tekintett kifejezés elemeit sorjában! A termelt készletek uralkodnak. A tőke nem általában értsük alatta akár a pénzt szülő pénzt, akár az emberek közötti termelési viszonyt uralkodik, hanem mint célirányosan előkészített, de célját még meg nem lelt termék, mely már készen van ugyan, de még nem hagy nyugtot, foglalkozni kell vele, nehogy veszendőbe menjen. Olyan, mint a nőnapi vágott virág: már a palántázást is úgy kell megkezdeni, hogy pontosan akkorra jusson el még bimbózva a sarki árushoz, amikor az ajándékozási kényszert érző férfi ak hajlandóak és akarják megvenni. Amint az üvegházban levágják tövéről, sorsa eldőlt, el fog hervadni, ám mindazoknak, akik fáradoztak vele, nem mindegy, hogy egy asztali vázában fonnyad el, vagy a kereskedő hajítja ki, még szinte frissen, mert kell a hely a még frissebb virágnak. Illik ez még a pénzkészletekre is erre utalnak ifj. Leopold Lajos banki hipertrófi ára vonatkozó megjegyzései. A termelt készletek uralkodnak. Arra kényszerítik a piaci résztvevőket, hogy velük törődjenek, s azt fi gyeljék, mi kellhet ahhoz, hogy készleteik értékesülhessenek; igyekezzenek kiismerni piacukat. A vállalkozóknak anticipálniuk kell, ehhez fi gyelniük kell a piac várható viselkedésének előjeleit. Ebben segítségükre van a tapasztalat, de még ez sem elég; arra kell törekedniük, hogy építsék és megőrizzék piacaikat. Ifj. Leopold Lajos felfogásának egyik nagyon értékes eleme az a közvetlenül és egyenesen ki nem mondott nézet, melyet azonban példáiból minden további nélkül ki lehet következtetni, nevezetesen, hogy a piacok nem eleve adottak a gazdaság résztvevői számára. A piacokat valakinek vagy valakiknek meg kell teremteniük, fel kell építeniük, karban kell tartaniuk. Egy piac megalkotása sikerülhet jól, de rosszul is. A piacnak szerepe van, s ekként működésének van mértéke ez ifj. Leopold számára kétségkívül a köz java. 13

6 Családi kapitalizmus A termelt készletek uralkodnak, vagyis valakik az ural szó régi jelentésével élve uralják, azaz uruknak vallják, urukként tisztelik ezen készleteket. Marx Károlynál a tőke kényszerít, a túlélési ösztön kihasználásával el tudja érni, hogy a termelési eszközeiktől megfosztottak akarva, nem akarva szolgálják őt. Ifj. Leopold szerint éppen nem efféle kényszerről, erőszakról, hatalomról van szó, hanem józan belátáson alapuló uralomról és szolgálatkész alkalmazkodásról. Mindenesetre ifj. Leopold szerint a kapitalizmus (legalábbis az igazi kapitalizmus) ereje civilizációs vonásában, integrációs képességében van. A termelt készletek uralma során a láthatatlan kéz nem szükségképpen és nem elkerülhetetlenül működik. 23 A résztvevőknek aktívan fi gyelniük kell egymást és egymásra, keresniük kell önzés és együttműködés célszerű arányát, hogy ezáltal hozzájuthassanak megtermelt készleteik szolgálatáért járó jutalmukhoz. Ez jobbára versengést, esetleg harcot jelent, de lehet, hogy együttműködést és öszszefogást. Bár az együttműködés nem mindenképpen a harmadik fél veszteségére játszik, a józan önzésből, miként az ifj. Leopold által a színlelésre fölhozott példák mutatják, nem feltétlenül jön létre a közjó. Az egyéni siker is csak utólag tudható meg: az adaptációt eredményessége igazolja vissza nincsen biztos recept. A tőkés szellem ifj. Leopold-féle felfogása első látásra összhangban van a weberi intenciókkal. Van azonban egy fontos különbség: míg kora kapitalizmusát illetően a magyar szerző megfogalmazásából egy uralomra és az annak megfelelő nevelődésre, társiasulásra (szocializálódásra) vonatkozó nézet következtethető ki, addig a német szerző nem az elhívás, hanem a túlélésért folytatott küzdelem, talpon maradás értelmű kiválasztásra helyezi a hangsúlyt. 24 S bár ifj. Leopold Lajos a kapitalizmus szellemét úgy értelmezte, hogy abban a protestáns etikát szóba sem kellett hoznia, a max weberi iránymutatásnak megfelelően járt el, amikor a szellemet melyet maga Max Weber csak valamiféle als ob -ként írt le sikerült önfenntartó társaslélektani mechanizmusként megfogalmaznia. A kapitalizmus bármily profánul hangozzék is olyasmi, mint egy az éttermek és boltok előtt a járdán egy helyben imbolygó, sűrített levegővel működtetett szövetfi gurák közül. Alak, melyet a mozgás éltet mihelyst nem fújják belé a levegőt, összeesik, ha túlfújnák, szétrepedne. Ami a fi gura esetében a sűrített levegő, az a kapitalizmus esetében a versengés, az izgatott nyüzsgés, a szellem. A fi gurának alakot adó szövetnek a versengésnek, izgalomnak, szellemnek ellenálló, tág értelemben vett jogi szabályok felelnek meg, s az alaknak jogi szabályokból, közösségi akaratnyilvánításokból összetoldozott-foldozott erkölcsi rend. 25 Ha a kapitalizmust egy építményhez, például egy Hanza-város gótikus katedrálisához hasonlítom, akkor nagyságának mértéke az a többletérték, mely a katedrális és a megépítéséhez előzetesen fölhalmozott téglahegy között van. Ha a fogalmakat nem tisztáztam is egyszer s mindenkorra (ez nem is volt célom), ennyi körülírás e tanulmány céljaihoz elegendő. Megemlítendő, hogy ifj. Leopold a kapitalizmus fogalmát a külsődleges, a színlelt kapitalizmus jelenségének bemutatása érdeké- 14

7 ben dolgozta ki. A színlelést számára a szellem nélküli forma, a magántulajdon magára maradt szabadsága jelentette. Bár ifj. Leopold Lajos számára a színlelés volt az érdekes, a családi kapitalizmus szempontjából csak annyiban az, hogy e tanulmány végére látni fogjuk, a jogi formáknak mint amilyen például a puszta birtoklástól, rendelkezéstől és haszonélvezettől megkülönböztetett tulajdonlás is a kapitalizmus puszta léte szempontjából is nagy jelentősége van. A megközelítés módszere a következő. Az első fejezetben értelmezem az ideáltípus fogalmát. Bár ezt már túl sokan is megtették, azért lesz rá mégis szükség, hogy a családi kapitalizmus családjának ideáltípusát a szépirodalomra, pontosabban egy szépirodalmi alkotásra alapozva építhessem föl. A szépirodalmi mű Thomas Mann A Buddenbrook-ház című regénye lesz. Az ideáltípus alapját azonban nem a címadó család adja, hanem az ellenlábas regénybeli família fogja képezni. Ezt a második fejezetben bontom ki. Ezután egy nagy magyarországi tőkés család történetét tekintem át. A Baumgarten család neve az irodalomtörténetből sokak számára ismerős, de azt, hogy a hazai gazdaságtörténetben is jelentős szerepet játszott, illetve azt, hogy sorsa társadalomtörténetileg is érdekes, már valószínűleg kevesebben tudják. A család történetét nagyon hagyományosan, ágak és ízek szerinti bontásban fogom tárgyalni, lehetőleg egyénenként. A záró fejezet visszatér a kidolgozott ideáltípushoz, és sorra veszi, vajon miként értelmezhetőek a Baumgarten család életének különböző mozzanatai a Buddenbrookokról szóló regényben szereplő Hagenström család történetéből leszűrtek alapján. Jegyzetek 11 A Magyar Irodalmi és Köznyelv Nagyszótárának korpusza / Magyar Történeti Korpusz. URL: 12 Bell, Daniel: Az információs társadalom társas keretrendszere. Információs társadalom, 1:1, Családi kapitalizmus (Family capitalism). The Economist, március 15.; Globális trendfi gyelő, április URL: 14 Turnovec, František: Arithmetics of Property Rights: A Leontief-type Model of Ownership Structures. Homo Oeconomicus, 2005/22(3): URL: 15 Colli, Andrea: The History of Family Business, C.U.P., Cambridge stb., Bolgár Dániel találó megfogalmazása. 17 Részletesen kifejti Halmos Károly: A nagyvállalkozás történeti elmélete. A. D. Chandler Jr. három munkája. Korall, 2003/14: URL: /00414/00010/pdf/06halmoskaroly.pdf?contentID=10 18 Jones Rose, Okfejtésüket némileg értelmezve foglalom össze. 15

8 Családi kapitalizmus 10 James Harold: Family Capitalism. Wendels, Haniels, Falcks, and the Continental European Model. MA, Harvard University Press, Cambridge, James, Harold: Familienunternehmen in Europa: Haniel, Wendel und Falck. Beck, München, A német fordítás előbb jelent meg, mint az angol eredeti. V.ö. Christina Lubinski: Harold James: Familienunternehmen in Europa. Haniel, Wendel und Falck. Aus dem Englischen von Thorsten Schmidt, München: C. H. Beck In: Sehepunkte, 2006/6. Nr. 2 [ ] URL: 12 A könyv szerint az idézet ( D ailleurs, il n y a pas de capitalisme qui [n est] pas familial. L anomalie du capitalisme, c est le marché. ) a címszereplő de Wendel család leszármazottjának tulajdonítható. Ebben a formában azonban a megadott szerzőtől a megadott helyen és időben a bon mot nem jelent meg. Hasonló idézet ( Il n y a pas de capitalisme qui ne soit pas familial. L anomalie du capitalisme, c est le marché. ) egy idézetgyűjteményben (Paroles de Sciences Sociales) URL: php/?2007/03/13/1072-ernest-antoine-seilliere) lelhető föl, a helytelen forrásmegjelöléssel, illetve Jean-Pierre Robin hivatkozik rá már a könyv megjelenése után Les trois soleils du systeme capitaliste című cikkében. URL: garo.fr/economie/2007/07/09/ artfig90255-les_trois_soleils_du_systeme_capitaliste.php 13 James, Harold: Familienunternehmen in Europa: Haniel, Wendel und Falck Leopold Lajos, ifj.: Színlelt kapitalizmus <1917>. Medvetánc, A következő gondolatmenet részletesebben: Halmos Károly: A magyar gazdaság- és társadalomtörténet-írás a kapitalizmus szelleméről. In: Molnár Attila Károly (szerk.): Szellem és etika. A 100 éves a Protestáns etika című konferencia előadásai. Századvég, Budapest, Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme <1904>. In: Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Vallásszociológiai írások. Gondolat, Budapest, Leopold Lajos, ifj.: Színlelt kapitalizmus. Medvetánc Talán nem nyilvánvaló, miként tekinthetek egy érezhetően korabeli minapiságokkal (aktualitásokkal) teli művet társadalomtörténetinek. Erre mindenekelőtt az írás érvrendszere jogosít fel a kapitalizmus történetileg kialakult világrendszerként való értelmezése egyrészt, s a sajátos magyar helyzet gazdaságtörténeti és -földrajzi tényezőkkel való értelmezésének kísérlete másrészt. Harmadrészt kérdezzünk vissza: melyik tudományág tekintheti a társadalomtörténeténél nagyobb joggal a magáénak ezt a nem szaktudományos igénnyel készült kísérletet (essay-t)? 17 A tőkés rend emberi elhatározásokon, emberi akaraton, értékelésen, türelmen fordul meg. (I. m.: 323) 18 az adott szinten leggazdaságosabb, legbefejezettebb anyagi lét, mely a növekedésének ellenálló környezetet szétrepeszti. (I. m.: 326) 19 I. m.: Az igazi tőkés rend gazdasági elemei: a koncentráció, a munkamegosztás és a piacra termelés; erkölcsi eleme: a jövőbe vetett bizalom; logikai eleme: a spekuláció és a kalkuláció. (I. m.: 331) 21 Uralomról beszélünk, ha van rá esély, hogy egy meghatározott tartalmú parancsnak megadható személyek engedelmeskedni fognak. (Weber, Max: Szociológiai alapfogalmak In: Gazdaság és társadalom. A megértőszociológia alapvonalai. 1. Közgazdasági és Jogi, Budapest, ) 22 a termelés céljai elszakadnak a termelők céljaitól. (Leopold Lajos, ifj.: Színlelt kapitalizmus, 1988:327) 16

9 23 Adam Smithnél a láthatatlan kéz olyan fogalmi konstrukció, mint a weberi kapitalista szellem. Azt fejezi ki, hogy a vállalkozók biztonság-, illetve nyereségvágya nem szándékolt következményként valósítja meg azt, amit a látható kéz, adott esetben a beviteli korlátozások mint egyedárusági helyzetet teremtő intézkedések célként kinyilvánítottan kitűz, de csak kedvezőtlen következményekkel együtt érhetne el. (Smith Ádám: Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetéről és okairól. Magyar Közgazdasági Társaság, Budapest, 1940, 4. könyv, 2. fejezet.) 24 a mai kapitalizmus a gazdasági kiválasztás során neveli fel és teremti meg a neki szükséges gazdasági alanyokat Az életvitelnek és a hivatás felfogásának a kapitalizmus jellegzetességeihez idomult módja csak úgy»választódhatott ki«, azaz csak úgy arathatott győzelmet más módok felett, hogy előbb nyilvánvalóan létre kellett jönnie (Weber, Max: Protestáns etika, 1982:53) 25 Erkölcs. In: A Pallas nagy lexikona. Az összes ismeretek enciklopédiája tizenhat kötetben A cselekvés és magatartás módja általában a cselekvés és magatartás és megállapodott jellege. A régi irodalomban az erkölcsös annyit is jelent, mint komor, csökönyös,»erkölcsös ló«,»erkölcsös, komor úr«. V.ö. Étosz: vmely ember állandó cselekvésmódja. [Uo.] 17

Komparatív kapitalizmus

Komparatív kapitalizmus Komparatív kapitalizmus Komparatív kapitalizmus Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA BÛNBEESÉSE

A SZOCIOLÓGIA BÛNBEESÉSE Figyelô 699 A több mint ezeroldalas mû oroszul három könyvben, magyarul egyetlen kötetben jelent meg, amelyet jó elnézni az asztalon, esti-éjszakai olvasását elôrevetítve, amikor azonban fektünkben elgémberedik

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Lean HR Est 2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8., III. előadó Időpont:

Részletesebben

Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában

Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában 270 Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában Bali János: A Börzsöny-vidéki málnatermelõ táj gazdaságnéprajza.

Részletesebben

A. ZDRAVOMISZLOV: A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSOK MÓDSZERTANA

A. ZDRAVOMISZLOV: A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSOK MÓDSZERTANA Borza Gyöngyi A. ZDRAVOMISZLOV: A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSOK MÓDSZERTANA Megjelent a Kossuth Könyvkiadó gondozásában 1973-ban. A mű eredeti címe: Metodologija i procedura szociologicseszkih isszledovanyij

Részletesebben

3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február 2., Vasárnap. Összefoglaló

3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február 2., Vasárnap. Összefoglaló Zöldforrás Vidékfejlesztés Kft 8000 Székesfehérvár, Károly János Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t-online.hu 3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február

Részletesebben

Pöntör Jenõ. 1. Mi a szkepticizmus?

Pöntör Jenõ. 1. Mi a szkepticizmus? Pöntör Jenõ Szkepticizmus és externalizmus A szkeptikus kihívás kétségtelenül az egyik legjelentõsebb filozófiai probléma. Hogy ezt alátámasszuk, elég csak arra utalnunk, hogy az újkori filozófiatörténet

Részletesebben

Mi a Creative Commons? Amit kihoznak belőle...

Mi a Creative Commons? Amit kihoznak belőle... Mi a Creative Commons? Amit kihoznak belőle... A Creative Commons témáját körbejáró kerek-asztal beszélgetés alapjául szolgáló MIE vitaanyag 2006. október 9-én az it.news.hu internetes honlapon nyilvánosságra

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

MENEDZSMENTJÉNEK GONDOLATI MODELLJE

MENEDZSMENTJÉNEK GONDOLATI MODELLJE Mandják tibor szántó zoltán Az üzleti kapcsolatok MENEDZSMENTJÉNEK GONDOLATI MODELLJE És ez miért lehet fontos a vállalati vezetõk számára? A szerzők cikkükben az üzleti marketinget és a gazdaságszociológiai

Részletesebben

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Dr. Gelei Andrea Budapesti Corvinus Egyetem Ellátás lánc optimalizálás; bárhonnan, bármikor Optasoft Konferencia 2013 2013. november 19., Budapest Gondolatmenet

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

Szakács Tamás. 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai

Szakács Tamás. 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai A gazdasági rendszer és a politikai rendszer funkcionális kapcsolata a társadalmak történeti fejlődése során sokszínű és egymástól

Részletesebben

A könyv segítségével megismerhetitek

A könyv segítségével megismerhetitek A könyv segítségével megismerhetitek az egyes vállalkozási formákat, a működés kereteit, a vállalatok különösen a kereskedelmi vállalatok tevékenységéhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket Az első

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Csink Lóránt Fröhlich Johanna: A régiek óvatossága. Megjegyzések az Alaptörvény negyedik módosításának javaslata kapcsán

Csink Lóránt Fröhlich Johanna: A régiek óvatossága. Megjegyzések az Alaptörvény negyedik módosításának javaslata kapcsán Pázmány Law Working Papers 2013/1 Csink Lóránt Fröhlich Johanna: A régiek óvatossága. Megjegyzések az Alaptörvény negyedik módosításának javaslata kapcsán Pázmány Péter Katolikus Egyetem / Pázmány Péter

Részletesebben

Benczes István: Trimming the Sails. The Comparative Political Economy of Expansionary Fiscal Consolidations. A Hungarian Perspective

Benczes István: Trimming the Sails. The Comparative Political Economy of Expansionary Fiscal Consolidations. A Hungarian Perspective Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. december (1125 1129. o.) Benczes István: Trimming the Sails. The Comparative Political Economy of Expansionary Fiscal Consolidations. A Hungarian Perspective Central

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom. A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak

Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom. A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak ALAPKÉRDÉSEK TISZTÁZÁSA I. A gazdasági törvények lényege:

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

A SZOVJET NÉPGAZDASÁG ÁLLÓALAPJAI SZÁMBAVÉTELÉNEK EGYES KÉRDÉSEI*

A SZOVJET NÉPGAZDASÁG ÁLLÓALAPJAI SZÁMBAVÉTELÉNEK EGYES KÉRDÉSEI* I. SZKVORCOV: A SZOVJET NÉPGAZDASÁG ÁLLÓALAPJAI SZÁMBAVÉTELÉNEK EGYES KÉRDÉSEI* A Szovjetunió népgazdasága a szocialista bővített újratermelés törvényei szerint fejlődik. Ezt elsősorban az biztosítja,

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

REPÜLÉSBIZTONSÁGI KOCKÁZAT, REPÜLÉSBIZTONSÁGI FELE- LŐSSÉG A REPÜLÉSBIZTONSÁGI KOCKÁZAT ALAPJAI

REPÜLÉSBIZTONSÁGI KOCKÁZAT, REPÜLÉSBIZTONSÁGI FELE- LŐSSÉG A REPÜLÉSBIZTONSÁGI KOCKÁZAT ALAPJAI Dr. Dudás Zoltán REPÜLÉSBIZTONSÁGI KOCKÁZAT, REPÜLÉSBIZTONSÁGI FELE- LŐSSÉG A szerző megkísérli felvázolni a repülésbiztonsági kockázat kezelésének alapvető metódusait, és bemutatni a légiközlekedés szereplői

Részletesebben

Palatitz András: Minőségi hozzáférés. Jeremy Rifkin: The Age of Access: Experience (J. P. Tarcher, 2000) 140 fordulat 8

Palatitz András: Minőségi hozzáférés. Jeremy Rifkin: The Age of Access: Experience (J. P. Tarcher, 2000) 140 fordulat 8 Palatitz András: Minőségi hozzáférés Jeremy Rifkin: The Age of Access: The New Culture of Hypercapitalism, Where all of Life is a Paid-For Experience (J. P. Tarcher, 2000) 140 fordulat 8 Egy olyan világban,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

2008.9.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 252/17 HATÁROZATOK BIZOTTSÁG

2008.9.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 252/17 HATÁROZATOK BIZOTTSÁG 2008.9.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 252/17 II (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) HATÁROZATOK BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

Részletesebben

Franciaország a felvilágosodás után

Franciaország a felvilágosodás után FRANCIA SZOCIOLÓGIATÖRTÉNET. PORTÉVÁZLATOK. AUGUSTE COMTE. ÉMILE DURKHEIM. PIERRE BOURDIEU A középkorban, illetve a felvilágosodás koráig uralkodó utópiák, társadalomalakító illúziók, reformok és víziók

Részletesebben

SZÉKELYFÖLD LIMINÁLIS HELYZETEI

SZÉKELYFÖLD LIMINÁLIS HELYZETEI LÕRINCZ D. JÓZSEF SZÉKELYFÖLD LIMINÁLIS HELYZETEI Oláh Sándor: Kivizsgálás. Írások az állam és a társadalom viszonyáról a Székelyföldön, 1940 1989. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó, 2008, 387 oldal A

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

A magyar közép- és nagyvállalatok nyomában 1

A magyar közép- és nagyvállalatok nyomában 1 PALÓCZ ÉVA A magyar közép- és nagyvállalatok nyomában 1 Bevezetés A szerkesztők szándéka szerint a kötet írásai azt a kérdést járják körül, hogy milyen a magyar polgár, a magyar középosztály. Közgazdászként

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Karlovitz János Tibor (szerk.). Mozgás, környezet, egészség. Komárno: International Research Institute s.r.o., ISBN 978-80-89691-15-9

Karlovitz János Tibor (szerk.). Mozgás, környezet, egészség. Komárno: International Research Institute s.r.o., ISBN 978-80-89691-15-9 Mozgás és egészség KARLOVITZ János Tibor Miskolci Egyetem, Miskolc bolkarlo@uni-miskolc.hu Ebben a bevezető fejezetben arra szeretnénk rávilágítani, miért éppen ezek a tanulmányok és ebben a sorrendben

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010.

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010. TÁRSADALOMFILOZÓFIA TÁRSADALOMFILOZÓFIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Nemzeti identitás a határon és azon túl

Nemzeti identitás a határon és azon túl Nemzeti identitás a határon és azon túl A határon túli magyarok nemzeti identitásdimenzióinak alakulása a magyar szlovák ukrán határ mentén Pakot Ágnes Sőrés Ane t t Által ános igazság, hogy a határnak

Részletesebben

Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó, 2011, 302 o.

Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó, 2011, 302 o. BARTHA Eszter: Korszakok határán 131 SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 22(1): 131 136. Korszakok határán Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó,

Részletesebben

Könczöl Erzsébet. A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében

Könczöl Erzsébet. A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében Könczöl Erzsébet A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Dr. Chikán Attila Minden szerzői jog fenntartva Budapesti Corvinus

Részletesebben

3/2010. Terménypiaci előrejelzések 2010-01-25, Hétfő. Összefoglaló

3/2010. Terménypiaci előrejelzések 2010-01-25, Hétfő. Összefoglaló Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 3/2010.

Részletesebben

A lap megrendelhető a szerkesztőség címén, vagy a megadott email címen.

A lap megrendelhető a szerkesztőség címén, vagy a megadott email címen. Szerkesztőbizottság Szepessy Péter (elnök) Szabó-Tóth Kinga Urbán Anna Horváth Zita Kotics József Graholy Éva (olvasószerkesztő) Kiadó Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szociológiai Intézet A

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési problémái a közösségi jogban 2010. január 11-én került megrendezésre a A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési

Részletesebben

A HATALOM ÉS AZ URALOM FOGALMA

A HATALOM ÉS AZ URALOM FOGALMA Farkas Zoltán (egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Szociológiai Intézet) ÖSSZEFOGLALÓ A tanulmány első részében a szerző először röviden utal a hatalom fogalmának jellemző felfogásaira, majd a hatalmat

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

6. lépés: Fundamentális elemzés

6. lépés: Fundamentális elemzés 6. lépés: Fundamentális elemzés Egész mostanáig a technikai részre összpontosítottunk a befektetési döntéseknél. Mindazonáltal csak ez a tudás nem elegendő ahhoz, hogy precíz üzleti döntéseket hozzunk.

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

PENSER LA GUERRE, CARL SCHMITT

PENSER LA GUERRE, CARL SCHMITT PENSER LA GUERRE, CARL SCHMITT FÜLÖP ENDRE Önmagában az a tény, hogy a politikai filozófia huszadik századi klasszikusai közül ők ketten azok, akik a háborúról való filozófiai igényű gondolkodást valóban

Részletesebben

Dr. Darák Péter előadása:

Dr. Darák Péter előadása: Dr. Darák Péter előadása: A belső bírói fórumok, az oktatás és az informális csatornák szerepe az ítélkezési gyakorlat egységesítésében 1. Létezik-e bírói jog? A bírói jogalkotás létezésének kérdése hosszú

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség.

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/15

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében

Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében Dr. Horváth Zsolt 2014 A kockázat az új ISO 9001-ben MSZ/T ISO/DIS 9001:2014 (ISO/DIS 9001:2014): Bevezetés 05. Kockázatalapú gondolkodás

Részletesebben

Moderál: Szegő Szilvia és Horváth József

Moderál: Szegő Szilvia és Horváth József Magyar Közgazdasági Társaság Kultúra-gazdaságtani Szakosztályának a Társadalom-gazdaságtani Szakosztállyal közösen szervezett kerekasztal konferenciája Gyermek Érték Papír- Pénz 2016. március 9., szerda

Részletesebben

A szocialista kalkulációs vita egy rövid áttekintés

A szocialista kalkulációs vita egy rövid áttekintés Horváth Gergely A szocialista kalkulációs vita egy rövid áttekintés A szocialista kalkulációs vita az 1920 40-es évek gazdaságelméleti vitája, melynek fő kérdése az volt, hogy lehetséges-e a gazdasági

Részletesebben

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET VALLÁSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÁNONJOGI PROGRAM AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PhD tézisek Készítette: Fügedy Antal Levente Témavezető:

Részletesebben

FIGYELŐ 2015. július 30. 43-45. oldal

FIGYELŐ 2015. július 30. 43-45. oldal Tőkekirály A sajtóhírekkel szemben nem érzékel ellentétet az állami tulajdonos és a Tokaj Kereskedőház között Tombor András, a társaság felügyelőbizottságának, egyben a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsnak

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

Bart István A KÖNYVKIADÁS MESTERSÉGE OSIRIS KIADÓ n BUDAPEST, 2005

Bart István A KÖNYVKIADÁS MESTERSÉGE OSIRIS KIADÓ n BUDAPEST, 2005 Bart István A KÖNYVKIADÁS MESTERSÉGE OSIRIS KÉZIKÖNYVEK Bart István A KÖNYVKIADÁS MESTERSÉGE OSIRIS KIADÓ BUDAPEST, 2005 A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsõoktatási Pályázatok Irodája

Részletesebben

A GENDER FOGALMA BIOLÓGIAI NEM ÉS TÁRSADALMI NEM

A GENDER FOGALMA BIOLÓGIAI NEM ÉS TÁRSADALMI NEM A A GENDER FOGALMA 28 BIOLÓGIAI NEM ÉS TÁRSADALMI NEM A gender fogalmának összetettsége etimológiai jelentéseiből is levezethető. Magában rejti egyrészt a latin generare igének, másrészt pedig a fajtát

Részletesebben

A csoki útja SZKA_210_31

A csoki útja SZKA_210_31 A csoki útja SZKA_210_31 TANULÓI A CSOKI ÚTJA 10. ÉVFOLYAM 369 31/1 TUDOD-E HONNAN ÉRKEZIK A KAKAÓ? Járj körbe az osztályban és kérdezgessétek társaidat: tudod-e, hogy honnan érkezik a kakaó Magyarországra?

Részletesebben

Konzervatív (kon)textusok

Konzervatív (kon)textusok ROMSICS GERGELY Konzervatív (kon)textusok Egedy Gergely: Brit konzervatív gondolkodás és politika. (XIX XX. század) Budapest, Századvég Kiadó, 2005. Egedy Gergely új könyve több szempontból is érdekes

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Multi Level Marketing (MLM):

Multi Level Marketing (MLM): MAROSSY ATTILA Multi Level Marketing (MLM): A modernség egyik gazdasági kvázi-vallása Ami még ennél is fontosabb, az amerikaiak százezrei kapaszkodtak bele egy új és szebb élet ábrándképébe, és abba a

Részletesebben

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében?

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? VIZSGATÉTELEK 01. Tétel - Melyek az üzleti etika alapvető komponensei? 1. 02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? 04-05. Mennyiben van döntési

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Garancia. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail: A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: Aláírás:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Garancia. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail: A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: Aláírás: Garancia 25 JÓTÁLLÁSI ADATLAP Mini hűtőszekrény és autós hűtő A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail: A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott

Részletesebben

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Könyvember; könyv és ember

Könyvember; könyv és ember Könyvember; könyv és ember Havasréti József: Szerb Antal, Bp., Magvető, 2013, 728 l. Lassanként szállóigévé válik (bölcsész) baráti körömben: monográfiát kéne írni, micsoda kihívás, milyen hálás műfaj.

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

KORA ÚJKOR Jogi jelképek és a jog művészete. Az obiter depicta mint a kormányzás víziója

KORA ÚJKOR Jogi jelképek és a jog művészete. Az obiter depicta mint a kormányzás víziója KORA ÚJKOR Jogi jelképek és a jog művészete. Az obiter depicta mint a kormányzás víziója A könyv szerzője, Peter Goodrich, a New York-i Cardozo School of Law professzora számos jogi monográfiát jegyez,

Részletesebben

A vállalatok és a minőségbiztosítás

A vállalatok és a minőségbiztosítás 4. A vállalatok és a minőségbiztosítás 4.1 Minőségbiztosítás piaci ösztönzői A vállalatok piaci helyzete nagyon különböző. A minőségbiztosítás bevezetésére vonatkozó kényszereket és ösztönzőket ez a piaci

Részletesebben

KOMPARATÍV KAPITALIZMUS

KOMPARATÍV KAPITALIZMUS KOMPARATÍV KAPITALIZMUS Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

Útjelző(k) a társadalomtörténet-írás dzsungelében

Útjelző(k) a társadalomtörténet-írás dzsungelében Figyelő Kiss Zsuzsanna Útjelző(k) a társadalomtörténet-írás dzsungelében Bódy Zsombor Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Budapest, Osiris, 2003. 641 o. Nehéz a Bevezetés a társadalomtörténetbe

Részletesebben

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme RÉV Alapítvány Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme Készítette: Kabainé Ujj Gyöngyi andragógus Interjú típusai Strukturált interjú az előre megfogalmazott, célzott kérdések minimális

Részletesebben

Lakatos Éva sajtótörténeti bibliográfiájának margójára

Lakatos Éva sajtótörténeti bibliográfiájának margójára Lengyel András A bibliográfus dicsérete Lakatos Éva sajtótörténeti bibliográfiájának margójára 1 Többféle bibliográfia s bibliográfus létezik. Van, aki könyvel, rendszerez, rendet teremt, aki könyvészeti

Részletesebben

A Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei közép- és emelt szinten. Témák Középszint Emelt szint 1. Szaknyelv alkalmazása

A Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei közép- és emelt szinten. Témák Középszint Emelt szint 1. Szaknyelv alkalmazása Gazdasági ismeretek A Gazdasági ismeretek tantárgy általános céljai A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás,,marketing, public relations és reklám az egészségügyben'' XV. Országos Konferencia Budapest, 2012. február 16-17. Barát Tamás Főiskolai tanár, a CCO Magazin

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

ÜGYLETEK A KERESKEDELMI JOGBAN

ÜGYLETEK A KERESKEDELMI JOGBAN Csécsy - Fézer Hajnal - Károlyi Petkó Törő Zoványi ÜGYLETEK A KERESKEDELMI JOGBAN Debrecen, 2015. Szerzők DR. CSÉCSY GYÖRGY, CSC DR. FÉZER TAMÁS, PHD DR. HAJNAL ZSOLT, PHD DR. KÁROLYI GÉZA, PHD DR. PETKÓ

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET III-IV. téma KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET Készítette: Solymosi Antal Tudás-transzfer menedzser Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. Fogalmi tisztázás: Mi a kultúra? Régen: - Szellemi

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.)

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a romániai magyarság közképviseleti és

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR SAJTÓNYILVÁNOSSÁG A KILENCVENES ÉVEKBEN. A MŰKÖDTETŐK VILÁGA

A ROMÁNIAI MAGYAR SAJTÓNYILVÁNOSSÁG A KILENCVENES ÉVEKBEN. A MŰKÖDTETŐK VILÁGA EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola PAPP Z. ATTILA A ROMÁNIAI MAGYAR SAJTÓNYILVÁNOSSÁG A KILENCVENES ÉVEKBEN. A MŰKÖDTETŐK VILÁGA TÉMAVEZETŐ: DR. KOVÁCS ÉVA

Részletesebben

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások *

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * 302 könyvek egy témáról Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * Vonyó József makacs következetességgel nyomoz a két világháború közötti magyar jobboldali politika egyik legjelentôsebb,

Részletesebben

Szentes Tamás Marx és a kapitalizmus alternatívájának kérdése

Szentes Tamás Marx és a kapitalizmus alternatívájának kérdése Szentes Tamás Marx és a kapitalizmus alternatívájának kérdése 1. Marx és a marxizmus Jó pár évvel ezelőtt egy nemzetközi tudományos értekezleten azt a kérdést tették fel a neves amerikai társadalomtudósnak,

Részletesebben

OTDK DOLGOZAT. Jakab Melinda Msc

OTDK DOLGOZAT. Jakab Melinda Msc OTDK DOLGOZAT Jakab Melinda Msc 2013 HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK NÉMETORSZÁG- AUSZTRIA ÉS AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG HATÁRÁN CROSS-BORBER COOPERATIONS ON THE BORDER OF GERMANY-AUSTRIA AND AUSTRIA-HUNGARY

Részletesebben

Fábián Ferenc. Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből

Fábián Ferenc. Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből Fábián Ferenc Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári

Részletesebben

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL A Novi Sad-i egyetem bölcsészeti kara igazgatóságának megtisztelő megbízásából a következőkben közlöm véleményemet

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben