FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (FÁBF 2005 és FKBF 2005)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (FÁBF 2005 és FKBF 2005)"

Átírás

1 FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (FÁBF 2005 és FKBF 2005) A Felelősségbiztosítás Általános Biztosítási Feltételei (FÁBF) és a Felelősségbiztosítás Kiegészítő Biztosítási Feltételei (FKBF) érvényesek mindaddig, amíg az azokban foglaltakról a biztosítási szerződésben másképp nem rendelkeznek. Tartalomjegyzék Felelősségbiztosítás Általános Biztosítási Feltételei (FÁBF) 1 fejezet Biztosítási esemény és biztosítási fedezet 2 fejezet A biztosított kockázat növekedése a biztosítási szerződés hatálya alatt 3 fejezet A biztosítás területi hatálya 4 fejezet A biztosítás időbeli hatálya 5 fejezet A biztosítási fedezet összegszerű mértéke (kártérítési limit) 6 fejezet Környezetszennyezés által okozott dologi károkra vonatkozó biztosítás 7 fejezet Kizárások 8 fejezet Kötelesség; a Biztosító felhatalmazása 9 fejezet A biztosítási igény átruházása 10 fejezet Más érdekére szóló biztosítás 11 fejezet A biztosítási időszak; díj, a kockázatviselés kezdete; díjelszámolás 12 fejezet A szerződés időtartama, felmondása, a kockázat megszűnése 13 fejezet Bírósági illetékesség 14 fejezet A szerződő nyilatkozatainak írásbeli formája A Felelősségbiztosítás Kiegészítő Biztosítási Feltételei (FKBF) A rész: Az üzemi kockázatokra vonatkozó felelősségbiztosítás általános rendelkezései 1. A biztosítási fedezet kiterjesztése 2. Termékfelelősség kockázat 3. Az előírások tudatos megszegése 4. Az üzem harmadik fél általi átvétele B rész: Kiegészítő szabályok a speciális üzemi és nem üzemi kockázatokra 1. Tiszta vagyoni kár fedezet 2. Iparvágányok és bérelt vasúti tárolóhelyek 3. Építőipari és építő szakipari tevékenység 4. Ház és telekbirtok 5. Állattartás 6. Tűzoltók és tűzoltóságok FÁBF-FKBF 2005_magyar Érvényes: oldal

2 A Felelősségbiztosítás Általános Biztosítási Feltételei (FÁBF) 1. Biztosítási esemény 1. Fejezet Biztosítási esemény és biztosítási fedezet 1.1 A biztosítási esemény olyan (a Biztosítón illetve a szerződőn/biztosítottan kívüli) harmadik félnek okozott kár miatti kártérítési kötelezettség bekövetkezése, amelyért a vonatkozó jog szerint e szerződés biztosítottja tartozik helytállni, s e fejezet 2. pontjában foglaltak alapján annak a Biztosító által történő megtérítését követelheti. 1.2 Sorozatkárok Jelen szerződés alkalmazása szempontjából a sorozatkárok egy biztosítási eseménynek minősülnek. Sorozatkárnak tekintendők az egyazon károkozói magatartásból és okból eredő, valamint az azonos okra visszavezethető, eltérő időpontokban bekövetkező károk, ha az ok és okozat közötti összefüggés jogi, gazdasági vagy műszaki vonatkozásokban fennáll. 2. A kockázatviselés tárgya 2.1 Biztosítási eseménynél a Biztosító átvállalja A szerződőt a biztosítási szerződésben megjelölt minőségében terhelő azon kártérítési kötelezettség teljesítését, amelyeket harmadik fél személysérülése, dologi kára és az ezekre visszavezethető vagyoni károk miatt támasztanak, amelyekért a szerződő a vonatkozó jog szabályai szerint felelősséggel tartozik; (továbbiakban kártérítési kötelezettség). A jelen szerződés szempontjából tisztán vagyoni károkra (amelyek sem személysérülésre, sem dologi kárra nem vezethetők vissza), csak akkor terjed ki a biztosítási fedezet, ha a biztosítási szerződés erről külön rendelkezik harmadik fél által feltételezett kártérítési kötelezettség megállapításának és elhárításának költségeit az 5. Fejezet 5. pontja szerint. 2.2 Tárgyak elvesztéséből, eltűnéséből eredő kártérítési kötelezettségekre a biztosítási fedezet csak abban az esetben terjed ki, ha erre vonatkozóan a Felelősségbiztosítás Kiegészítő Biztosítási Feltételei (FKBF) szerinti külön megállapodást kötöttek, vagy a szerződéshez csatolt külön feltétel rendelkezik róla. Az ilyen károknál a dologi károk rendezésével kapcsolatos szabályok kerülnek alkalmazásra. 2.1 Személysérüléses kár az ember halála, testi sérülése, vagy egészségkárosodása. Dologi kár a tárgyak károsodása, vagy megsemmisülése. Elektronikus egységeken tárolt adatok megsemmisülése, elvesztése, módosulása vagy használhatatlanná válása nem dologi kár. 2. Fejezet A biztosított kockázat növekedése a biztosítási szerződés hatálya alatt 1. A biztosítási fedezet kiterjed a biztosított kockázat növekedésére, valamint mennyiségi és minőségi bővülésére is. 2. Ha a Biztosító kockázatviselésének terjedelmét új jogszabály megalkotása vagy hatályos jogszabály módosítása bővítette, akkor a Biztosító a jogszabály hatálybalépésétől számított egy éven belül ajánlott levél útján egy hónapos határidő betartásával felmondhatja a biztosítási szerződést. 3. Fejezet A biztosítás területi hatálya 1. Eltérő értelmű megállapodás hiányában a biztosítási fedezet a Magyarországon bekövetkezett biztosítási eseményekre vonatkozik, Nincsenek biztosítva az olyan károkból származó kártérítési igények, melyek USAbeli, kanadai vagy ausztrál jog alapján bármely jogilletékességgel peres úton kerülnek érvényesítésre. 2. Kártérítési kötelezettségek (visszkereseti kötelezettségek) a magyar Társadalombiztosítással szemben akkor is biztosítási védelem alá esnek, ha a biztosítási esemény külföldön következett be. 4. Fejezet A biztosítás időbeli hatálya 1. A biztosítás olyan biztosítási eseményekre terjed ki, amelyek a biztosítási fedezet érvényessége (a biztosítási szerződés hatálya) alatt léptek fel. Azon biztosítási események, melyek ugyan a biztosítási fedezet érvényessége alatt következtek be, de bekövetkezés oka mégis a biztosítási szerződés megkötése előtti időre esik, csak akkor esnek a biztosítási fedezet hatálya alá, ha a szerződő, vagy biztosított a biztosítási szerződés megkötéséig nem tudott arról az okról, ami a káreseményhez vezetett. 2. A sorozatkár bekövetkezésének időpontjaként a sorozat első káreseményének idejét kell tekinteni. A sorozatkárra az első káresemény időpontjában hatályos biztosítási feltételek és kártérítési limitösszeg vonatkoznak. Amennyiben a Biztosító a biztosítási szerződést a 12. Fejezet szerint felmondja vagy kockázatviselése, megszűnik (12. Fejezet, 4. pont), akkor a biztosítási fedezet nemcsak a biztosítási szerződés futamideje alatt bekövetkező, hanem a szerződés befejezése utáni (de a szerződés futamideje alatt kezdődött sorozatkárhoz tartozó) káreseményekre is kiterjed. Amennyiben egy sorozat első káreseménye a biztosítási szerződés megkötése előtt következik be és a szerződőnek vagy biztosítottnak a sorozatkárról nem volt és nem is lehetett tudomása, akkor a sorozatkár első, a biztosítási fedezet hatálya alatt bekövetkező káreseményének idejét kell a sorozatkár bekövetkezési időpontjának tekinteni, amennyiben egyik másik biztosítás fedezete erre nem terjed ki. Ha a sorozat első káreseménye egy olyan időszakban következik be, amelyre a szerződő vagy biztosított nem rendelkezik biztosítási fedezettel és a sorozatkár bekövetkezéséről egyiknek sem volt és nem is lehetett tudomása, akkor a sorozatkár első káreseményének azt a kárt kell tekinteni, amely biztosítási fedezet hatályba lépését követően először következik be. 3. Személysérüléses kár esetén, a biztosítási esemény bekövetkezésének idejével kapcsolatos vita esetén, az FÁBF-FKBF 2005_magyar Érvényes: oldal

3 egészségkárosodás tényének első igazolható, orvos általi megállapítását kell a káresemény bekövetkezésének idejének tekinteni. 5. Fejezet A biztosítási fedezet összegszerű mértéke (Kártérítési limit) 1. A káreseményenkénti biztosítási összeg képezi a Biztosító maximális kötelezettségét egy biztosítási eseményre vonatkozóan az 1. Fejezet 1. pontja értelmében. A biztosítási összeget a kártérítési összeg akkor sem haladhatja meg, ha a biztosítási fedezett több, kártérítésre kötelezett személyre is kiterjed, illetve ha több személy lép fel kártérítési igénnyel. Amennyiben a biztosítási szerződés szerint a biztosítási összeg átalányösszegben került kikötésre, akkor ez összevontan magában foglalja a személysérüléses, dologi és azon vagyoni károk biztosítási összegét, amelyek egy biztosított személysérüléses vagy dologi kárra vezethetők vissza. 2. A Biztosító a biztosítási éven belül fellépő biztosítási eseményekre legfeljebb a mindenkori káreseményenkénti biztosítási összeg háromszorosáig nyújt fedezet. A biztosítási évet a biztosítás hatályba lépésének napja naptári évfordulójától kell számítani. 3. Amennyiben egy káreseménnyel összefüggésben a szerződőnek jogszabály, vagy bírósági határozat olyan óvadék vagy letétfizetési kötelezettséget ír elő, amelynek a kártérítési kötelezettség fedezetét kell szolgálnia, akkor a biztosító e költségekből ugyanolyan mértékben részesedik, mint a kártérítésből. 4. Amennyiben a szerződőnek járadékot kell fizetnie és a járadék tőkeértéke meghaladja a biztosítási összeget, vagy az esetleges egyéb, ugyanebből a biztosítási eseményből történő levonások után a biztosítási összeg még fennmaradó részét, akkor a fizetendő járadék csak a biztosítási összeg ill. a levonások után fennmaradó összegének a járadék tőkeértékéhez viszonyított arányában kerül megtérítésre. A járadék tőkeértéke e célból a megegyezés szerinti járadéktáblázat és évi 3 %- os kamatláb alapján kerül megállapításra. 5. Mentési költségek; költségek 5.1 A biztosítás fedezi a mentési költségek megtérítését. 5.2 A biztosítás fedezi továbbá az adott körülmények szerint szükséges, egy harmadik fél által feltételezett kártérítési kötelezettség megállapításának és elhárításának bírósági és a peren kívüli költségeit, még akkor is, ha a kártérítési igény nem bizonyul jogilag megalapozottnak. 5.3 A biztosítás magába foglalja továbbá a Biztosító által irányított polgári és büntető eljárásokkal kapcsolatos védelem költségeit. (lásd 8. Fejezet 1.5.). Az pontok szerinti költségeket és kamatok a biztosítási összeg részeként kerülnek megtérítésre. 6. Amennyiben a Biztosító a káreseményt kártérítési kötelezettség elismerése és kiegyenlítése, vagy egyezség útján szeretné rendezni, amely azonban szerződő ellenállása miatt meghiúsul de a Biztosító a kártérítésből és a költségekből a szerződés szerinti ráeső részt rendelkezésre tartja és erről a szerződőt ajánlott levél útján értesíti, a Biztosítónak nem kell megtéríteni az említett levél kézhezvételét követően a perrel kapcsolatosan keletkező többletráfordításokat, ill. kamatokat és költségeket. 6. Fejezet Környezetszennyezés által okozott dologi károkra vonatkozó biztosítás A biztosító kockázatviselése csak külön megállapodás alapján, az alább felsorolt feltételek szerint terjed ki a környezetszennyezésből beleértve a talaj és a természetes vizek szennyeződését is eredő dologi károkra: 1. Környezetszennyezés a levegő, föld vagy víz minőségének csökkenése külső behatás által. 2. Környezetszennyezés által okozott károkra vonatkozó biztosítási fedezet beleértve a földben, vagy vízben keletkező károkat csak abban az esetben áll fenn, amennyiben a környezetszennyezés egyszeri, a normális, zavartalan üzemi folyamatoktól eltérő, előre nem látható, hirtelen bekövetkező eseményre vezethető vissza. Ennek értelmében a biztosítási fedezet nem terjed ki azokra az eseményekre, amikor több, hatásában hasonló esemény (pl. lassú szivárgás, rendszeres gőzbehatás, stb.) okoz olyan környezetszennyezést, amely hasonló, egyszeri eseteknél nem lépett volna fel. Fejezet 11. pont nem kerül alkalmazásra. 3. Kiegészítő szabályok a 2. pont szerinti biztosítási fedezethez. 3.1 Biztosítási esemény A biztosítási eseményként, eltérően az 1. Fejezet 1. pontjában meghatározottaktól, a környezetszennyezés tényének első vizsgálati eredményekkel igazolható megállapítását kell tekinteni, amely következtében a szerződőnek kártérítési kötelezettsége keletkezik, vagy keletkezhet Sorozatkárok Az 1. fejezet 1.2. pontjától eltérően több, egyazon okra visszavezethető esemény által okozott környezetszennyezési károk egy káreseménynek minősülnek. Továbbá egy biztosítási eseménynek tekintendők azon környezetszennyezési károk, melyek hasonló, időben összefüggő okokra vezethetőek vissza, ha ezen okok között jogi, gazdasági vagy műszaki összefüggés áll fenn. Az FÁBF 4. fejezet 2. pontja értelemszerűen vonatkozik erre a pontra is. 3.2 Területi hatály A 3. fejezetben meghatározottaktól eltérően a biztosítási fedezet a környezetszennyezés Magyarország területén bekövetkező károsító hatásaira terjed ki; Az FÁBF 3. fejezet, pontok szerinti korlátozás érvényes. 3.3 Időbeli hatály A 4. Fejezetben meghatározottaktól eltérően a biztosítási fedezet arra a környezetszennyezési kárra terjed ki, amelyet a biztosítási fedezet érvényessége alatt, vagy ennek leteltét követő két éven belül állapítanak meg és FÁBF-FKBF 2005_magyar Érvényes: oldal

4 jelentenek be ( pont). A fedezet kizárólag azokra a káreseményekre terjed ki, amelyek a fedezet hatálya alatt következett be. Azok a környezetszennyezési károk, melyeket ugyan a biztosítási fedezet hatálya alatt észleltek, de a szerződéskötést megelőzően bekövetkezett káreseményre vezethetők vissza, csak akkor vannak biztosítva, ha az esemény legkorábban két évvel a szerződéskötést megelőzően következett be, és a szerződőnek vagy a biztosítottnak a biztosítási szerződés megkötéséig nem volt és nem is lehetett tudomása káreseményről vagy a környezetszennyezésről. Az FÁBF 4. fejezet 2. pontja értelemszerűen vonatkozik erre a pontra is. 3.4 Kötelezettségek A szerződő köteles: a rávonatkozó törvényeket, rendeleteket, szabványokat hatósági előírásokat és meghagyásokat, jogszabályokat betartani; a környezetet veszélyeztető létesítményeket és egyéb környezetet veszélyeztető berendezéseket szakszerűen javítani, vagy javíttatni, a szükséges javítási és karbantartási munkálatokat haladéktalanul elvégezni vagy elvégeztetni. Ezen létesítményeket és berendezéseket ha jogszabály vagy hatóság rövidebb határidőt nem ír elő, minimum 5 évente szakemberekkel át kell vizsgáltatni. Ez a határidő a biztosítás kezdetétől függetlenül, a létesítmény vagy berendezés üzembe helyezésével, vagy annak legutolsó átvizsgálásával kezdődik. 3.5 Önrész A szerződő önrészesedése biztosítási eseményenként a kár és a FÁBF 5. fejezet 5. pont értelmében a költségek 10%-a, de maximum , Ft. 3.6 Kizárások A biztosítási fedezet nem terjed szennyvíztisztító berendezésekre, derítőberendezésekre és hulladékkezelő berendezésekre, továbbá veszélyes hulladékok közbenső, valamint bármilyen típusú hulladék végső tárolására (raktározására). 7. Fejezet Kizárások 1. Az 1. Fejezet szerinti biztosítás nem fedezi 1.1 hibák szavatosságára vonatkozó igényeket; 1.2 azokat az igényeket, amelyek a törvényes kártérítési kötelezettség mértékét meghaladóan, egy szerződés vagy külön megállapodás alapján támasztanak. 1.3 a szerződések teljesítését és a teljesítés helyébe lépő kártérítést. 2. A biztosítás nem terjed ki azon személyek kártérítési kötelezettségére, akik a kárt, amelyért őket harmadik fél tesz felelőssé, jogellenesen és szándékosan okozták. Szándékosságnak minősül 2.1 az a cselekvés vagy mulasztás, melynek következményeként valószínűsíthető a kár bekövetkezése (pl. egy idő és költségkímélő munkafolyamat kiválasztása) 2.2 az előállított vagy leszállított termék, vagy az elvégzett munka hiányosságainak, hibáinak, vagy károkozó tulajdonságainak ismerete. 3. Nem terjed ki a biztosítás azokra a kártérítési kötelezettségekre, amelyekért hatósági és közszolgálati szervek hatáskörükben eljárva okozott kár címén tartoznak felelősséggel. 4. A biztosítás nem terjed ki azokra a károkra, melyek közvetlen vagy közvetett összefüggésben állnak az atomenergia hatásával, különösen 4.1 hasadó vagy olvadó nukleáris fűtőanyagok reakciójával; 4.2 radioaktív anyagok sugárzásával, valamint azon sugárzások hatásával, amelyeket a feltöltött részecskék gyorsításával kerülnek előállításra; 4.3 radioaktív anyagok által okozott szennyeződésekkel. 5. A biztosítás nem terjed ki azon káreseményekből származó kártérítési kötelezettségekre, melyeket a szerződő, vagy a megbízásából eljáró személyek okoztak 5.1 légi járművek illetve, 5.2 egyéb repülő, lebegő berendezések, készülékek üzemeltetésével vagy használatával, valamint 5.3 olyan gépjárművek, vagy pótkocsik üzemeltetésével vagy használatával, amelyek gyártási típusuk és felszerelésük vagy felhasználásuk szerint hatósági rendszámot kell viseljenek, vagy ténylegesen viselnek. Ez a kizárás azonban nem vonatkozik a helyhez kötött erőforrásként üzemelő gépjárművek használatára. A légi közlekedési eszközök, berendezések és készülékek körének, a gépjárművek és utánfutók körének meghatározása tekintetében a mindenkori hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadók. 6. Biztosítási fedezet nem áll fenn azokra a károkra, amelyeket a 6.1 szerződő, biztosított maga (szerződők, biztosítottak maguk) szenved (szenvednek) el; 6.2 a szerződő a hozzátartozóinak okozott (hozzátartozó a házastárs, rokonok, lemenő és felmenő ágban, após, anyós, adoptáló és mostoha szülők, közös háztartásban élő testvérek, házasságon kívüli életközösség a házassággal egyenértékűnek felel meg); 6.3 a szerződő a tulajdonosainak illetve azok hozzátartozóinak (6.2 pont) okoz; 6.4 a szerződő olyan vállalkozásoknak okoz, amelyekben a szerződő, vagy hozzátartozói (6.2 pont) tulajdonosi hányaddal bírnak, mégpedig a szerződőnek és hozzátartozóinak (6.2. pont) ebben a társaságban való százalékos arányában; továbbá FÁBF-FKBF 2005_magyar Érvényes: oldal

5 a szerződő olyan vállalkozásoknak okoz, amelyekkel egy cégcsoporthoz tartozik vagy amelyek a hozzátartozója érdekeltségébe tartozó(6.2) cégcsoporthoz tartoznak, mégpedig a szerződő tulajdonosának vagy a hozzátartozó(6.2. pont) érdekeltségébe tartozó cégcsoport ezekben a társaságokban való közvetlen és/vagy közvetett részesedése százalékos arányában Jogi személyeknél, cselekvőképtelen, vagy korlátolt cselekvőképességű személyeknél azok törvényes képviselői és hozzátartozói azonos elbírálás alá esnek a szerződővel és annak hozzátartozóival. 7. A biztosítási fedezet nem terjed ki azon károkra, amelyek emberi csírasejtek vagy embriók örökletes anyagának módosulása következtében keletkeznek, függetlenül attól, hogy a módosulás transzgén örökletes anyag átvitelére vagy közvetett behatására ill. közvetlen gén- vagy szaporodástechnikai beavatkozásra vezethető vissza. Nem állnak biztosítási védelem alatt a géntehnikailag módosított szervezetekkel kapcsolatos károk. 8. A biztosító nem nyújt kártérítést olyan károkra, melyek az egyes államok erőszakos cselekedeteivel, vagy az azok illetve szerveik ellen irányuló erőszakos cselekedetekkel, politikai és terrorista szervezetek erőszakos cselekedeteivel, nyilvános összejövetelek, népgyűlések és felvonulások, valamint sztrájkok és zavargások, felkelések, forradalmak erőszakos cselekedeteivel összefüggésben álltak elő. 9. A biztosítás nem terjed ki olyan károk kártérítési kötelezettségére, amelyek a szerződő (vagy meghatalmazásával a nevében eljáró személy) által gyártott, forgalomba helyezett vagy szállított tárgyakon, munkákon, a gyártásra vagy szállításra visszavezethető okok miatt keletkezett kár címén támasztanak. 10. A biztosítás nem terjed ki olyan károk kártérítési kötelezettségére, amelyek 10.1 olyan tárgyakon keletkeztek, melyeket a szerződő, vagy meghatalmazásával a nevében eljáró személy kölcsönzött, bérelt, lízingelt, haszonbérbe vett; 10.2 olyan tárgyakon keletkeztek, melyeket a szerződő, vagy meghatalmazásával a nevében eljáró személy megőrzés céljából átvett, még akkor sem, ha a megőrzés mellékkötelezettségnek számít (pl. egy tárgy javítás céljából történő átvétele); 10.3 olyan tárgyakon keletkeztek, melyek csupán szívességből lettek a szerződő vagy az ő meghatalmazásával a nevében eljáró személy részére átadva; 10.4 mozdítható tárgyakon keletkeztek azok használata, szállítása, feldolgozása során vagy egyéb, rajtuk vagy velük végzett tevékenység következtében; 10.5 mozdíthatatlan tárgyak azon részein keletkeztek, melyek a feldolgozás, használat vagy egyéb tevékenység közvetlen tárgyai. 11. A biztosítás nem terjed ki olyan károk kártérítési kötelezettségére, melyek lassú emisszió, illetve a hőmérséklet, gázok, gőzök, folyadékok, nedvesség, vagy nem atmoszférikus csapadékok (mint füst, korom, por stb.) hatására lassú folyamat során károsodott dolgok miatt keletkeztek. 12. A biztosítási fedezet nem terjed ki azon dologi károkból adódó kártérítési kötelezettségére, amelyek a tárgyak természetes vagy mesterséges folyó- vagy állóvizek általi elárasztásából adódnak, amennyiben a kárt a szerződőnek olyan berendezése, intézkedése okozta, ami a hatályos törvények értelmében engedélyköteles. Éppígy nem terjed ki a biztosítási fedezet olyan kártérítési igényekre sem, melyek a szerződőnek ilyen berendezések előállításában, szállításában, karbantartásában vagy javításában történő közvetlen közreműködéséből erednek. 13. A biztosítási fedezet nem terjed ki olyan károk kártérítési kötelezettségeire, amelyek elektromágneses mezők hatásaival közvetlen vagy közvetett összefüggésben állnak. 14. Nem biztosítottak az olyan károkból eredő kártérítési kötelezettségek, melyek közvetlenül vagy közvetve visszavezethetők azbesztre vagy azbeszt tartalmú anyagokra vagy ezekkel összefüggésben állnak. 15. A biztosítási fedezet nem terjed ki azon dologi és/vagy tisztán vagyoni károk miatti kártérítési kötelezettségekre, amelyek az FKBF A rész 2.fejezet 4. pontja (kiterjesztett termékfelelősség) hatálya alá esnek. 16. A biztosítási fedezet nem terjed ki olyan kártérítési kötelezettségekre, melyek a személyiségi jogok megsértéséből erednek. 17. A biztosítási fedezet nem terjed ki ellenségeskedésből, zaklatásból, molesztálásból, egyenlőtlen elbánásból vagy más diszkriminációból eredő kártérítési igényekre. 18. A biztosítás nem terjed ki azokra a kártérítési igényekre illetve megtérítési követelésekre, amelyeket a szerződő alkalmazottainak, tagjainak, megbízottainak stb. üzemi balesete illetve foglalkozási megbetegedés miatt a szerződővel szemben támasztanak, még akkor sem, ha ezekért a magyar jog szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik. 1. Kötelességek 8. Fejezet Kötelességek; a Biztosító felhatalmazása Kötelességként kerülnek meghatározásra, melynek megsértése a Biztosító kártérítés alóli mentesülését vonja maga után - ellentétes értelmű megállapodás hiányában -, az alábbiak: 1.1 A Biztosító kockázatviselése és a biztosítási díj egyenértékűségének fenntartása céljából a szerződő köteles a 11. fejezet 3.1. pont szerinti adatokat a Biztosító kérésére valóságnak megfelelően közölni. 1.2 A szerződő köteles a felismert veszélyhelyzeteket, melyek megszüntetését a biztosító jogosan követelheti, illetve követeli, megfelelő határidőn belül megszüntetni. Az olyan körülményt, állapotot, ami már károkozást eredményezet, kétség esetén már felismert veszélyhelyzetnek kell tekinteni. 1.3 A szerződőnek minden tőle telhetőt meg kell tennie, hogy a biztosítási esemény okait, eredetét és következményeit tisztázza, és a keletkezett kárt a lehető legkisebb mértéken tartsa. FÁBF-FKBF 2005_magyar Érvényes: oldal

6 1.4 A szerződő köteles a Biztosítót haladéktalanul, a káresemény tudomására jutásától számított legkésőbb egy héten belül átfogóan tájékoztatni, mégpedig írásban, és amennyiben szükséges, úgy telefonon, vagy táviratilag is. A bejelentésnek tartalmaznia kell: a biztosítási esemény (a károkozás körülményeinek) leírását; a károsult személy adatait illetve az általa támasztott kártérítési igényt; a kárüggyel kapcsolatosan a szerződővel vagy biztosítottal szemben bevezetésre kerülő büntető rendelkezésre, valamint a büntető, államigazgatási vagy fegyelmi eljárásra vonatkozó adatokat; a károsult minden intézkedését a kártérítési követelés törvényes érvényesítésével kapcsolatban. 1.5 A szerződő a kár megállapításakor és rendezésekor, vagy elutasításakor köteles Biztosítót támogatnia A szerződő köteles a kárügy peren kívüli vagy peres eljárás útján történő rendezéséhez a biztosító szakértője részére (jogtanácsos, ügyvéd, igazságügyi szakértő) az ügyek vitelére szóló megbízást megadni, részükre a szükséges információkat rendelkezésre bocsátani és az eljárás levezetését átengedni; Ha a szerződő számára a Biztosító utasításainak időben történő beszerzése nem lehetséges, akkor a szerződőnek magának kell az előírt határidőn belül minden szükséges, a perrel kapcsolatos teendőt (a büntető rendelkezés elleni fellebbezést is) elvégeznie A szerződő nem jogosult a biztosító előzetes jóváhagyása nélkül egy kártérítési igényt egészben vagy részben elismerni kivéve, ha ennek megtagadása nyilvánvaló méltánytalanság lenne -, vagy kiegyenlíteni. 2. A Biztosító meghatalmazása Jelen szerződés alapján a biztosító felhatalmazott arra, hogy a káreseménnyel kapcsolatosan, a kártérítési kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, minden számára célszerűnek tűnő nyilatkozatot megtegyen a szerződő, illetve a biztosítottak nevében. 9. Fejezet A biztosítási igény átruházása A Biztosítóval szemben támasztott kártérítési igényt annak végleges megállapítása előtt a Biztosító kifejezett beleegyezése nélkül sem átruházni, sem elzálogosítani nem lehet. 10. Fejezet Más érdekére szóló biztosítás Amennyiben a biztosítás a szerződő kártérítési kötelezettsége mellett még más személyek kártérítési kötelezettségeire is fedezetet nyújt, akkor minden, a biztosítási szerződésben a szerződőre vonatkozó minden rendelkezés értelemszerűen ezen személyekre is vonatkozik és alkalmazásra kerül; a kötelességek teljesítése tekintetében a szerződő mellett ők is, a szerződővel azonos mértékben felelősek. A biztosítási szerződésben meghatározott jogok gyakorlása azonban kizárólag a szerződőt illeti meg. 11. Fejezet A biztosítási időszak; díj, a kockázatviselés kezdete; díjelszámolás 1. A biztosítási időszak A biztosítási időszak egy év, hacsak a biztosítási szerződést nem rövidebb időszakra kötik. 2. Díj, a kockázatviselés kezdete 2.1 A szerződő a biztosítás első vagy egyetlen díját a biztosítási szerződés létrejöttétől (a kötvény vagy az ajánlat elfogadására vonatkozó külön nyilatkozat kézhezvételétől) és a díjfizetésre történő felszólítástól számított 14 napon belül köteles megfizetni. A Biztosító kockázatviselése ezzel a befizetéssel kezdődik, de semmiképp sem a kötvényben meghatározott időpont előtt.. Ha a biztosító az első vagy egyetlen díjat csak ezen időpont után kéri be, és azt a szerződő 14 napon belül, további, vétkes késedelem nélkül befizeti, akkor a biztosítási védelem a kötvényben meghatározott kezdeti időponttól áll fenn. 2.2 A követő díjakat, beleértve az egyéb díjakat is, a megállapodás szerinti esedékességi időpontig kell kiegyenlíteni. 2.3 A biztosítási díj nem fizetése esetén a Ptk rendelkezései érvényesek. 3. Díjelszámolás 3.1 Amennyiben a díj a szerződés szerint a bérköltség, a forgalom vagy más számszerű gazdálkodási adat alapján kerül kiszámításra, akkor ennek mértékénél a várható viszonyoknak legjobban megfelelő nagyságot kell alapul venni. Az így kiszámított díj előzetes. Az adott biztosítási időszak lejárta után a szerződőnek meg kell adnia az időszakra vonatkozó adatokat, és a Biztosító kérésére azt igazolnia is kell, továbbá közölnie kell, hogy a biztosított kockázatra vonatkozóan történt-e, és ha igen milyen változás, vagy bővülte az üzem vagy tevékenységi kör. Ezeknek a kötelezettségeknek a szerződő a Biztosítótól érkező megérkezésétől számított egy hónapon belül kell eleget tennie. A Biztosítónak a szerződő adatainak kézhezvétele után el kell végeznie a végleges elszámolást; a díjhátralék ill. díjtöbblet összege egy hónappal az elszámolás kézhezvétele után esedékes. 3.2 Ha a biztosítási díj kiszámításához szükséges adatokat a szerződő a Biztosító felhívás ellenére nem adja meg, a Biztosító választhat, hogy perben követeli az adatok pótlólagos benyújtását, vagy késedelmi díjat számol fel. A késedelmi díj összege első évben az éves díj, egy évnél rövidebb tartamra szóló biztosítás esetén az első díj, folytatólagos években az előző évre vonatkozó díj. Ha az adatokat a szerződő a késedelmi díj fizetésére vonatkozó felszólítást követő két hónapon belül utólagosan megadja, a Biztosító az esetleges díjtöbbletet visszatéríti. A késedelmi díj biztosítási díjnak tekintendő; ennél fogva erre vonatkozóan a 2.3 pontot alkalmazandó. FÁBF-FKBF 2005_magyar Érvényes: oldal

7 3.3 A Biztosító betekintési joga; helytelen adatok közlésének következményei A Biztosító jogosult a szerződő által szolgáltatott adatokat leellenőrizni. A szerződő ezért köteles lehetővé tenni, hogy a Biztosító valamennyi, a Biztosító által fontosnak ítélt adatába betekintést nyerjen. Amennyiben a szerződő felróható okok miatt helytelen adatokat közölt, az a szerződő kötelezettségeinek megszegését jelenti (8. fejezet 1.1. pont). 4. Fogalom meghatározások 4.1 Bérköltség Ide tartozik valamennyi az üzemben foglalkoztatott személy részére (otthoni dolgozóknak stb. is) fizetett minden bér, fizetés, jutalék, munkaszerződésből származó és egyéb díjazás, bármilyen elnevezésük is legyen (pl. veszélyességi pótlék, műszak pótlék, stb.). Ide számolandó még a megbízási szerződés keretében és/vagy tiszteletdíj ellenében a szerződőnek dolgozók, valamint a munkaerő-kölcsönző cégek részére fizetett díjak, térítések. Ezek nem a munkaviszony meglétének függvényei. Nem tartozik ide a munkaadó részéről a társadalombiztosításnak fizetendő járulékok, a folyamatos háztartási, és gyermekpótlékok, házasság, vagy gyerek születésekor, baleset vagy haláleset esetén történő egyszeri kifizetések, valamint üzemi rendezvények, üzemi vagy szolgálati jubileumok fizetendő jutalmak, végkielégítések, továbbá a család és lakástámogatások. 4.2 Forgalom Az éves forgalom alatt értendő minden szállításra és egyéb teljesítésre vonatkozó minden olyan díjazás, amelyet egy gazdálkodó szervezet azokban az országokban teljesít, amelyekre a biztosítási fedezet területi hatálya kiterjed, kivéve a licencekből származó bevételéből, egy üzem vagy üzemrész, valamint egyéb álló és forgóeszközök eladásából származó bevételt, forgalmi adó nélkül. 12. Fejezet A szerződés időtartama, felmondása, a kockázat megszűnése 1. A szerződés időtartama (biztosítási időszak) Amennyiben a biztosítási időszak minimum egy év, akkor a biztosítási jogviszony minden alkalommal egy évre meghosszabbodik, amennyiben a szerződő felek valamelyike a szerződést annak lejárta előtt legalább 30 nappal írásban fel nem mondja. A felmondás Biztosító általi kézhezvételének a biztosítási időszak lejárta előtt 30 nappal kell megtörténnie. Olyan biztosítási szerződések esetében, amikor a szerződéskötés nem a szerződő vállalkozásához tartozó üzemre tartozik (felhasználói szerződések), a biztosító a felmondási időszak kezdete előtt külön felhívja a szerződő figyelmét a felmondás elmaradása miatti szerződés meghosszabbodás jogkövetkezményeire. Amennyiben a biztosítási szerződést kevesebb mit egy évre kötötték, a biztosítás a biztosítási időszak végén felmondás nélkül megszűnik. 2. Felmondás biztosítási esemény következtében 2.1 akkor mondhat fel a szerződő, ha a Biztosító a megalapozott biztosítási igény elismerését részben vagy teljesen megtagadja, illetve késlelteti, ésszerűtlenül halogatja. A felmondás kizárólag az alábbiak szerint lehetséges: biztosítási szolgáltatás (kárfizetés) elutasítását követő harminc napon belül jogi útra terelt ügy esetén az ítélet jogerőre emelkedését követő harminc napon belül késlekedés, ésszerűtlen halogatás esetén a Biztosító szolgáltatásának (kárfizetés) esedékességét követő harminc napon belül. Ha megalapozott kárigény esetén a Biztosító annak elismerését késlelteti, ésszerűtlen halogatja, és a szerződő a szolgáltatás (kárfizetés) esedékességét követő harminc napon belül nem mondta fel a szerződést, és a Biztosító ezt követően elutasítja a kártérítést, úgy a szerződőnek ezt követően újabb 30 nap áll a rendelkezésére a szerződés felmondásra; A biztosítási eseményt követő felmondás azonban nem vonatkozhat az adott biztosítási időszak végénél későbbi időpontra. 2.2 a Biztosító akkor mondhatja fel a szerződést, ha a biztosítási igényt elismerte, vagy a szolgáltatást nyújtott, vagy ha a szerződő a megalapozatlan igényt rosszhiszeműen tette meg. A felmondásnak az elismerés, a nyújtott szolgáltatás, vagy a megalapozatlan igény elutasítása után 30 nappal, 30 napos felmondási idő betartásával kell megtörténnie. A felmondás a megalapozatlan igény rosszhiszemű megtétele miatt azonnali hatállyal megtörténhet. 3. Csőd, felszámolási eljárás A Biztosító a szerződő csődje vagy az ellene indított felszámolási eljárás esetén, azok kezdetétől számított 30 napos határidővel felmondhatja a biztosítási szerződést. 4. A kockázatviselés megszűnése Ha egy biztosított kockázat teljesen és tartósan megszűnik (pl. érdekmúlás), akkor az erre a kockázatra vonatkozó biztosítás is megszűnik. A működési engedélyek hatósági korlátozása azonos mértékben korlátozza a biztosítási fedezetet is. 5. A Biztosítót a biztosítási szerződés megszűnéséig terjedő időszakra esedékes díj illeti meg. 6. Az 1., 2. pontok alapján történő felmondás, vagy a 4. pont szerinti kockázatviselés megszűnése esetén a 11. fejezet 3. pontja továbbra is érvényben marad. 7. Amennyiben a Biztosító a megállapodás szerinti szerződési időtartamra való tekintettel díjengedményt adott, a szerződés határidő előtti felbontása esetén követelheti annak a díjengedménynek az utólagos megfizetését, amennyivel a biztosítási díj magasabb lett volna, ha a szerződést csak arra az időtartamra kötik meg, ameddig az ténylegesen fennállt. Ha a szerződő él a 2. pont szerinti felmondási jogával vagy a biztosítási szerződés a 3. pont szerint kerül felmondásra,, a díjengedmény utólagos megfizetése nem követelhető. A biztosítási esemény bekövetkezése után FÁBF-FKBF 2005_magyar Érvényes: oldal

8 13. Fejezet Bírósági illetékesség A szerződésből eredő jogviták esetén kizárólag a szerződő lakhelye vállalkozás esetén a telephely szerinti bíróság az illetékes, amennyiben ez nem ütközik nemzetközi egyezményekbe. A magyar jog alkalmazandó. 14. Fejezet A szerződő nyilatkozatainak írásbeli formája Amennyiben erre vonatkozóan a feltételekben vagy a szerződésben nincsenek külön rendelkezések, akkor a szerződőnek a Biztosító felé valamennyi bejelentését és nyilatkozatát írásban kell megtennie. Az FÁBF, FKBF vagy a mindenkori külön megállapodások által nem szabályozott kérdésekben a törvényi előírások érvényesek. FÁBF-FKBF 2005_magyar Érvényes: oldal

9 A Felelősségbiztosítás Kiegészítő Biztosítási Feltételei (FKBF) A rész Az üzemi kockázatokra vonatkozó felelősségbiztosítás általános rendelkezései 1. A biztosítási fedezet kiterjesztése 1. A Biztosító a biztosítási szerződésben megjelölt tevékenységekből eredő kockázatokra vonatkozóan (FÁBF 1. Fejezet) fedezetet nyújt a szerződő azon kártérítési kötelezettségeire, amelyekért mint ezen üzem valamennyi eszközének és berendezésének (épületek, építmények, gépek, berendezések, eszközök, készletek, stb.) tulajdonosa ill. használója a vonatkozó jog szabályai szerint e minőségében kártérítési kötelezettséggel tartozik. Ugyanígy biztosításra kerülnek a munkagépek és berendezések nem iparszerű bérbeadásából vagy kölcsönzéséből eredő kártérítési kötelezettségek. Csak külön megállapodás esetén terjed ki a biztosítási fedezet ezen tevékenységek iparszerű gyakorlására. 2. Biztosítási fedezet a szerződő alábbi kockázataiból eredő kártérítési kötelezettségeire terjed ki: 2.1 a saját termékeinek bemutatója, a termékbemutató szervezője és bemutatóterem használója, ill. a biztosított üzemben szervezett üzemlátogatás, termékbemutató szervezője, vezetője; üzembentartója, akkor is ha ezeket a létesítményeket idegen személyek is használják. (Az FKBF B rész 8. pontja a fürdő létesítményekre, 7. pontja az üdülőkre, 14. pontja az üzemi sportlétesítményekre értelemszerűen alkalmazásra kerül.) 2.10 üzemi rendezvények szervezője, lebonyolítója. Biztosításra kerül a biztosított üzem munkavállalóinak a rendezvénnyel kapcsolatos személyes kártérítési kötelezettsége (3. pont szerint értelemszerűen alkalmazandó); 2.11 állatok üzemi célokra történő tartása. (Az FKBF B rész 12. pontja alkalmazásra kerül.) 3. Az 1. és 2. pontra vonatkozóan a Biztosítási fedezet kiterjed azon kártérítési kötelezettségekre is, amelyek 3.1 a szerződő törvényes képviselőjével, illetve olyan személyekkel szemben keletkeztek, akiket a biztosított üzem, vagy annak egy részének vezetésére, vagy felügyeletére alkalmaztak; 3.2 a többi munkavállaló szolgálati tevékenységének gyakorlása közben okozott károk miatt keletkeztek, kivéve azonban azokat a munkavállalókat munkabalesetek során ért (illetve munkával kapcsolatos megbetegedések miatti) személysérüléses károkat, amelyekre a társadalombiztosítási törvény vonatkozik. A szerződő üzemében dolgozó családtagok a 3.1. pont vagy 3.2. pont szerint kerülnek biztosításra, munkaszerződés megléte nélkül is. 2.2 a kiállításokon és vásárokon történő részvétel és az ezekre való felkészülés; 2.3 a telkek, épületek, vagy helyiségek birtoklása, melyet kizárólag a biztosított üzemre vagy tevékenységre és/vagy kizárólag lakás céljára használ a szerződő (FKBF B Fejezet, 4. pontja kerül alkalmazásra); 2.4 a biztosított üzem vezetői és munkavállalói részére fenntartott szolgálati lakások és lakóházak birtoklása, melléképületekkel együtt (FKBF B. Fejezet 4. pontja kerül alkalmazásra); 2.5 reklámberendezések üzembetartója, akkor is, ha ezek az üzem területen kívül találhatóak; 2.6 üzemi tűzoltóság fenntartója (bevetés és gyakorlat, segítség harmadik fél részére, (FKBF B Fejezet, 6. pontja kerül alkalmazásra); 2.7 vívó, szúró, és lőfegyverek birtoklása és a biztosított tevékenységgel összefüggő üzemszerű használata a szerződő, vagy az általa megbízott személyek által, azzal a feltétellel, hogy az erre vonatkozó jogi és hatósági előírások betartásra kerülnek (a vadászati célú fegyverhasználatra a biztosítás nem terjed ki); 2.8 a munkavállalók orvosi ellátása. Biztosítási fedezet kiterjed az orvosok üzemben végzett tevékenységével kapcsolatos törvényes felelősségére, amennyiben erre egy másik biztosítás fedezete nem terjed ki. 2.9 a munkavállalók részére fenntartott szociális létesítmények, pl. üzemi étkezde, fürdő intézmények, üdülők, óvodák, és üzemi sportlétesítmények FÁBF-FKBF 2005_magyar Érvényes: oldal

10 2. Termékfelelősség kockázat A termékfelelősség kockázatra az FÁBF és FKBF, valamint különösen a következőkben felsorolt feltételek alapján terjed ki a biztosítási fedezet. 1. Fogalom meghatározások A termékfelelősség kockázat a törvényes felelősségek összessége azon károkra vonatkozóan, amelyek egy termék szállítás utáni hibái, hiányosságai, vagy az egy elvégzett munka átadás utáni hibái, hiányosságai miatt keletkeztek. A hiba, hiányosság visszavezethető a koncepcióra, tervezésre, gyártásra, feldolgozásra, javításra, raktározásra (tárolásra), szállításra, használati utasításra, reklámra, vagy tanácsadásra. Terméknek minősülnek azok a fizikai dolgok (kész és félkész termékek) vagy azok részei, amelyek a feldolgozói és a fogyasztói kereskedelemben árunak minősülnek, ideértve azok tartozékait és a csomagolást is. A szállítás a termékeknek a szerződő részéről más harmadik személynek történő tényleges átadását jelenti, függetlenül az átadás jogcímére. Ez akkor tekinthető megtörténtnek, ha a szerződő elveszíti a leszállított termék feletti tényleges rendelkezési jogot, azaz a lehetőséget arra vonatkozóan, hogy a termékre vagy annak használatára befolyást gyakorolhatna. Az elvégzett munka átadását annak teljes befejezése és a megbízó, vagy annak meghatalmazottja által történő tényleges átvétele jelenti. 2. Biztosítási fedezet 2.1 A szerződő az ajánlattétel alkalmával köteles teljes körű felvilágosítást és adatokat adni a jelenleg gyártott és forgalmazott termékekről illetve az általa végzett tevékenységről, s a biztosítási időszak alatt tervezett termelésről illetve tevékenységről. A biztosítási fedezet a biztosítási ajánlat fenti adatai szerint áll fenn. 2.2 A termékfelelősségre vonatkozóan az FÁBF 2. Fejezete azzal a megszorítással alkalmazandó, hogy a biztosítási fedezet csak a biztosított kockázat mennyiségi növekedésére vonatkozik (az üzem bővítése esetén). 3. Közvetett úton exportra került termékekre vonatkozó biztosítási fedezet 3.1 A biztosítási fedezet az FÁBF 3. Fejezet 1. pontjától eltérően a Föld bármely országában, az USA, Kanada és Ausztrália kivételével, bekövetkező káreseményekre vonatkozik, amennyiben a szerződőnek, vagy az őt képviselő személynek, nem volt és nem is lehetett tudomása a termékei, illetve munkái szállításának, illetve átadásának időpontjában arról, hogy az általa szállított termék (akár beépített vagy feldolgozott formában) illetve az általa elvégzett munka exportra kerül; az FÁBF 3. cikk 1. pont 2. mondat szerinti korlátozás alkalmazandó. 3.2 A 3.1. pont szerinti biztosítási fedezet nem áll fenn, ha a kár körülményeinek kivizsgálását, a jogalap tisztázását, a kárrendezést, vagy a Biztosító egyéb kötelezettségeinek teljesítését államhatalom, harmadik fél, vagy a szerződő akadályozza. 4. Csak külön megállapodás alapján biztosítható termékfelelősségi kockázatok (kiterjesztett termékfelelősség biztosítás) 4.1 Az FÁBF 1. fejezetétől valamint 7. fejezet. 14. pontjától eltérően a biztosítási fedezet csak külön megállapodás alapján terjed ki azokra a termékfelelősségből eredő törvényes kártérítési kötelezettségekre, amelyek függetlenül attól, hogy ezen biztosítási feltételek értelmében dologi kárról vagy tisztán vagyon kárról van szó, az alábbiak miatt keletkeztek: a (szerződő/biztosított és Biztosítón kívüli) harmadik félnek okozott kár olyan tárgyak hiányosságai miatt keletkezett, amelyeket a szerződő által leszállított terméknek más termékkel történő oldhatatlan összekapcsolása, vegyítése, összekeverése, feldolgozása okozott, mégpedig a más termékek használhatatlanná válása miatt; a végtermék előállításával kapcsolatosan felmerült költségek miatt, kivéve a szerződő által szállított hibás termék ellenértékét; a végtermék elidegeníthetetlensége következtében keletkező további vagyoni hátrány miatt. Ha a végterméket csak árcsökkentéssel lehet áruba bocsátani, akkor a Biztosító a és pontok szerinti a biztosítási szolgáltatás helyett csak a végtermék hibamentes szállítása esetén elvárható bevétel és a hibás, hiányos végtermék eladási ára közötti (érték)különbözetet téríti meg. A Biztosító azonban nem téríti meg a szerződő által szállított termék értékének a hibamentes és hibás, hiányos végtermék értékkülönbözetére eső részét olyan ráfordítások miatt, amelyek pótlólagosan a végtermék jogos és gazdaságos javítása, vagy a kár más módon történő megszüntetése miatt keletkeztek. A Biztosító azonban nem téríti meg a a ráfordítások értékének azon részét, amely szerződő által szállított termék értékére (a hibamentes végtermék értékéhez viszonyítva) esik; a szerződő közvetlen átvevőjénél a gépek, berendezések tisztítása és szerelése következtében fellépő költségek miatt olyan károk miatt keletkezett, melyek a szerződő harmadik fél részére hibásan leszállított termékek további feldolgozásából, vagy megmunkálásából keletkeztek, anélkül, hogy bármilyen, más termékekkel történő oldhatatlan összekapcsolás, összekeverés, vagy feldolgozás megtörtént volna, mégpedig kizárólag a végtermék előállításával kapcsolatosan felmerült költségek miatt, kivéve a szerződő hibás termékének pótlására vonatkozó költségeket; a végtermék elidegeníthetetlensége következtében keletkező további vagyoni hátrány miatt keletkezett. Ha a végterméket csak árcsökkentéssel lehet áruba bocsátani, akkor a Biztosító a pont szerinti a biztosítási szolgáltatás helyett csak a végtermék hibamentes szállítása esetén elvárható bevétel és a hibás, hiányos végtermék eladási ára közötti (érték)különbözetet téríti meg. A Biztosító azonban nem téríti meg a szerződő által FÁBF-FKBF 2005_magyar Érvényes: oldal

11 szállított termék értékének a hibamentes és hibás, hiányos végtermék értékkülönbözetére eső részét olyan ráfordítások miatt keletkezett, amelyek pótlólagosan a végtermék jogos és gazdaságos javítása, vagy a kár más módon történő megszüntetése miatt keletkeztek. A Biztosító azonban nem téríti meg a a ráfordítások értékének azon részét, amely szerződő által szállított termék értékére (a hibamentes végtermék értékéhez viszonyítva) esik a szerződő közvetlen átvevőjénél a gépek, berendezések tisztítása és szerelése következtében fellépő költségek miatt keletkezett harmadik fél azon költségei, amelyek a hibás termékek leés kiszerelése, eltávolítása, szabaddá tétele valamint a hibamentes (csere)termékek be- és felszerelése, elhelyezése miatt léptek fel. Kivéve a pótlásra beszerzett termék (alkatrész stb.) árát és annak szállítási költségét. Ha a termék hiányossága különféle intézkedések által megszüntethető, a biztosítási védelem csak a legkedvezőbb biztosított költség összegében áll fenn. A biztosítási fedezet nem áll fenn ha a szerződő, vagy a megbízásából a nevében eljáró személyek a hibás terméket saját maguk hozták, szerelték, vagy helyezték be illetve fel, illetve az ő megbízásukból, vagy az ő számlájukra hozták, szerelték, vagy helyeztették be; harmadik fél azon kárára, amely abból ered, hogy a szerződő által leszállított (illetve karbantartott, vagy javított) gép, hibásan, hiányosan állít elő illetve dolgoz fel más termékeket, anélkül, hogy egy, az FÁBF 1. Fejezet 2.3. pontja szerinti dologi kár bekövetkezett volna, mégpedig a gépbe betett termék használhatatlanná válása miatt; az előállításra vagy feldolgozásra fordított költségek miatt; a végtermék elidegeníthetetlensége következtében keletkező további vagyoni hátrány miatt. Ha a végterméket csak árcsökkentéssel lehet áruba bocsátani, akkor a Biztosító a és pontok szerinti a biztosítási szolgáltatás helyett csak a végtermék hibamentes szállítása esetén elvárható bevétel és a hibás, hiányos végtermék eladási ára közötti (érték)különbözetet téríti meg olyan ráfordítások miatt, amelyek pótlólagosan a végtermék jogos és gazdaságos javítása, vagy a kár más módon történő megszüntetése miatt keletkeztek a szerződő direkt átvevőjénél a gépek, berendezések tisztítása és szerelése következtében fellépő költségek miatt. 4.2 A 4.1. pontra vonatkozó külön rendelkezések A biztosítási esemény, eltérően az FÁBF 1. Fejezet 1. pontjától, a hibás, hiányos termék leszállítása, ill. a hibásan, hiányosan teljesített munka átadása (a következőkben röviden szállítás ) miatt bekövetkező kár következtében a vonatkozó jogszabályok alapján fellépő kártérítési kötelezettség Területi hatály A pontokra vonatkozóan, az FÁBF 3. Fejezetétől eltérően a biztosítási fedezet Magyarország területén teljesített szállításokra terjed ki. A 3. pontban foglalt rendelkezések értelemszerűen alkalmazandók Időbeni hatály Az FÁBF 4. Fejezetétől eltérően a biztosítási fedezet azokra a szállításokra terjed ki, amelyeket a biztosítás időszak alatt teljesítenek és a káresemény Biztosítóhoz történő bejelentése a biztosítási szerződés befejezése után legkésőbb két éven belül megtörténik Sorozatkárok Az FÁBF 1. Fejezet 1.2. pontjában foglaltaktól eltérően azonos termék többszöri szállítása is egy biztosítási eseménynek minősül akkor, ha a kártérítési kötelezettséget ugyanaz az ok váltja ki. Egy biztosítási eseménynek minősül továbbá, ha több szállítás ugyanazon okra visszavezethető károkat okoz, amennyiben ezen okok között jogi, gazdasági, vagy műszaki összefüggés áll fenn. A FÁBF 4. fejezet 2. pontja értelemszerűen alkalmazandó erre a pontra is Önrész A szerződő önrészesedése biztosítási eseményenként a kár és az FÁBF 5. cikk 5. pont szerinti költségek 10%-a, minimum , Ft. Ellentétes értelmű megállapodás hiányában a biztosítási védelemből az alábbiak kerülnek kizárásra: 5. Kizárások a biztosítási védelemből 5.1 A biztosítási fedezetből kizárásra kerülnek a 4. pont szerinti külön megállapodás esetén is a hibákra vonatkozó szavatossági igények, amennyiben nem kifejezetten a 4.1. pont szerint biztosított eseményekről van szó. Az FÁBF 7. Fejezet 1.1. és 1.3., valamint a 9. pontjai erre az esetre is vonatkoznak Garanciavállalásból vagy tényleges garanciaszerződésekből és a természetes kopásból származó követelések; azon károkból származó kártérítési igények, melyek olyan termék vagy szolgáltatás kapcsán keletkeztek, amelyeknek használatát vagy hatását a szállítás teljesítése előtt, a termék vagy szolgáltatás rendeltetésére való tekintettel a tudomány és technika mindenkori állása szerint nem kielégítően próbáltak ki vagy vizsgálták meg. A termék kipróbálása vagy bevizsgálása semmiképp sem tekinthető kielégítőnek akkor, ha a termék nem rendelkezik a felhasználáshoz szükséges törvényi vagy hatósági engedélyekkel; azon leszállított termékekre vagy az elvégzett munkákra visszavezethető kártérítési igények, amelyek licencét (gyártási jogát vagy teljesítési kötelezettségét) a szerződő harmadik fél részére átadta; azon kártérítési igények, amelyek légi vagy űrjárművek, illetve légi vagy űrjárművek alkatrészeinek tervezésével és fejlesztésével, FÁBF-FKBF 2005_magyar Érvényes: oldal

12 gyártásával, vagy szállításával kapcsolatosan keletkeznek, amennyiben az alkatrészek nyilvánvalóan a légi vagy űrjárművekhez szükségesek illetve a légi vagy űrjárművekbe építik be ezeket; járművek alkatrészeinek tervezésével vagy előállításával, valamint légi, vízi, vasúti vagy űr járművek, továbbá drótkötélpályák tervezésével, előállításával vagy szállításával kapcsolatosan keletkeznek, amennyiben az alkatrészek nyilvánvalóan a közúti, légi, vízi, vasúti, űr járművek, valamint drótkötélpályák gyártására vagy azokba történő beszerelésre készültek légi vagy űrjárműveken, illetve légi vagy űrjárművek alkatrészein végzett tevékenységgel kapcsolatosan keletkeznek; legyenek ezek akár a légi vagy űrjárműveken jelentkező, bekövetkező károk (beleértve az ezekkel szállított tárgyakat és a járműben tartózkodókat is), akár a légi vagy űrjárművek által okozott károk. 5.2 A 4. pontban szabályozott külön feltételek szerinti biztosítások esetében a biztosítási fedezet a következmény károkra nem áll fenn, így az üzemszünetből és a termelés kieséséből eredő károkra sem. B rész 3. Az előírások tudatos megszegése Az üzemi kockázatok keretében súlyos gondatlanságnak minősül és ez által a Biztosító mentesül a kártérítési kötelezettség alól abban az esetben, ha a szerződő, a szerződő törvényes képviselője, vagy vezető alkalmazottja vagy ezek utasítására ill. egyetértésével egy alkalmazott tudatosan különös tekintettel egy költség és/vagy időtakarékos munkamód kiválasztására megszegte, ill. megszegette az üzem működésével illetve a tevékenység folytatásával kapcsolatos jogszabályokat, hatósági előírásokat, s a kártérítési kötelezettség ennek folyományaként állt elő. 4. Az üzem harmadik fél általi átvétele Amennyiben a szerződő az üzemet eladja, harmadik félnek bérbe, haszonélvezetre vagy egyéb szerződéses jogviszony keretében használatra átadja vagy elajándékozza, adományozza, akkor a szerződő helyébe a veszélyviselési teherrel átvevő harmadik fél lép, őt illetik azok a jogok és terhelik azok a kötelezettségek, amelyek a biztosítási szerződés szerint a szerződőt illetik, ill. terhelik. Kiegészítő szabályok a speciális üzemi és nem üzemi kockázatokra 1. Tiszta vagyoni károk fedezete Amennyiben a biztosítási szerződésben erről külön megállapodtak, akkor ellentétes értelmű megállapodás hiányában - a biztosítási fedezet kiterjed a tisztán vagyoni károkra is az alábbiak szerint: 1. Tiszta vagyoni kár az olyan kár, amely sem személysérüléses kár, sem dologi kár illetve ezek egyikére sem vezethető vissza. 2. Az FÁBF 1. Fejezetétől eltérően biztosítási esemény a szerződő olyan a biztosított tevékenységből eredő vétsége (cselekvése, vagy mulasztása), amely a szerződő kártérítési kötelezettségét vonja maga után Sorozatkár: Egy biztosítási eseménynek minősül egy vétség (cselekvés vagy mulasztás) valamennyi következménye; az egyazon okra visszavezethető vétségek (cselekvések vagy mulasztások) miatt bekövetkező események; illetve több egymással időbeli összefüggésben álló és egyazon okra visszavezethető vétségek (cselekvések és mulasztások), amennyiben ezek között jogi, gazdasági vagy műszaki összefüggés áll fenn. Az FÁBF 4. fejezet 2. pontja értelemszerűen vonatkozik erre a pontra is. 3. Az FÁBF 3. pontjától eltérően a biztosítási fedezet a biztosítási szerződés területi hatálya alá eső helyen elkövetett vétség (hibás cselekvés ill. mulasztások) a szerződés területi hatályában bekövetkező gazdasági hatásaira terjed ki és a kárigény érvényesítése is ott történik. 4. Az FÁBF 4. fejezetben foglaltaktól eltérően a biztosítási fedezet a biztosítási időszak alatt elkövetett vétségekre (cselekvés vagy mulasztás) terjed ki, amennyiben a kárbejelentés legkésőbb két évvel a biztosítási szerződés megszűnte után érkezik be a Biztosítóhoz Ha a káresemény mulasztás következménye, akkor vita esetén a vétség azon a napon számít bekövetkezettnek, amikor az elmulasztott cselekedettnek legkésőbb meg kellett volna történnie ahhoz, hogy a káresemény bekövetkezését megakadályozzák. 5. Nem fedezi a biztosítás a pénztárhiányt, ki és befizetéseknél előforduló tévedéseket, alkalmazottak és megbízottak hűtlen kezeléséből eredő, továbbá pénz, értékpapír, értékcikk, nemesfém és ezek felhasználásával készült értéktárgyak elvesztése vagy eltűnése, továbbá költségkeretek, költségelőirányzatok és hitelek túllépése miatt bekövetkezett károkat. A biztosítási fedezet nem terjed ki továbbá olyan károk kártérítési kötelezettségeire, amelyek közvetlen vagy közvetett összefüggésben állnak egykori és jelenlegi vezető tisztségviselők (igazgatósági tagok, ügyvezetők, felügyelőbizottsági tagok, stb.,) betöltött tisztségükből származó kötelezettségeik megsértésével kapcsolatos felelősségével. 2. Iparvágányok és bérelt vasúti tárolóhelyek 1.1 Az iparvágányok üzemeltetésére vonatkozó biztosítási fedezet az FÁBF 1. fejezet 2. pontjától és a FÁBF 7. fejezet 1.2 pontjától eltérően kiterjed üzembentartói minőségében a szerződő szerződéses kötelezettségéből eredő kártérítési igényekre is, kivéve magában a pályában és annak tartozékaiban nem a közlekedéssel kapcsolatos baleset miatt bekövetkezett károkat. 1.2 Az FÁBF 7. fejezet és pontjában foglaltaktól eltérően a biztosítási fedezet kiterjed az iparvágányokon FÁBF-FKBF 2005_magyar Érvényes: oldal

13 található közlekedési eszközök sérüléséből eredő törvényes és szerződési kötelezettségen alapuló kártérítési kötelezettségekre. 2. Bérelt vasúti tárolóhelyek Az FÁBF 1. fejezet 2. pontjától és az FÁBF 7. fejezet 1.2 pontjától eltérően a biztosítási fedezet kiterjed a szerződő szerződéses kötelezettségéből eredő kártérítési igényekre is, amelyekért a szerződő mint a vasúti raktár vagy tárolóhely bérlője, használója vagy mint a bérelt raktár vagy tárolóhely bérlője, használója és fenntartója kártérítési kötelezettséggel tartozik, kivéve az olyan kárt, amely a bérelt raktár vagy tárolóhely állagában következett be. 3. Szerződéses kártérítési kötelezettség tisztán vagyoni károkra Az 1. és 2. pont szerinti biztosítási fedezet kiterjed a szerződőt terhelő azon kártérítési kötelezettségekre is, amelyeket a szerződő szerződéses kötelezettségéből eredő tisztán vagyoni kár miatt támasztottak. Az erre vonatkozó biztosítási összeg az átalánybiztosítási összeg keretében, annak 2,5 %át teszi ki. 4. Az 1-3. pontban foglaltak az alábbiak szerint kerülnek alkalmazásra. 4.1 Amennyiben bizonyításra kerül, hogy a kár a vasút, vagy annak egy cége, szervezete hibájából következett be, avagy az is közrehatott a kár bekövetkezéséhez, a Biztosító kártérítési kötelezettsége nem áll be, illetve olyan mértékben téríti meg a kárt, amilyen mértékben a szerződő felelőssége fennáll. A felelősség egyetemlegességéből eredő többletkötelezettséget a biztosítás nem fedezi. 4.2 Nem fedezi a biztosítás a szerződések nem vagy hibás teljesítésével kapcsolatban felmerülő büntető jellegű szankciók okozta többletköltségeket (bírság, kocsiálláspénz stb.) és olyan a vasút általi követeléseket, amelyek az iparvágány gyártása, szerelése, karbantartása, kezelése stb. címen támaszt, még akkor sem, ha a munkák elvégzése a szerződés szerint a szerződő kötelezettsége lett volna. 4.3 Az 1-3. pontban foglaltakon túlmenően a vágányokra és tartozékaikra, valamint a vasúti raktárokra és tárolóhelyekre csak külön megállapodás keretében nyújt fedezetet a Biztosító. 3. Építőipari és építő-szakipari tevékenység 1. Ide tartozik a magas és mélyépítés (ide értve az acél és vasbetonszerkezet építőket), építőmestereket (kőműveseket), ácsokat, kútfúrókat, víz, nedvesség, víznyomás elleni szigetelőket, aszfaltozókat, tetőfedőket, hideg és meleg burkolókat, víz, gáz, fűtés, központi fűtés, klímaberendezés, felvonószerelést végzőket, tovább bontó, csatorna és útépítő, kotró, homok és kavicskitermelő, robbantó vállalkozásokat, robbantó mestereket, kőtörő és mélyfúró vállalkozásokat. 2.1 a szerződő által végzett tervezésből eredő személysérülési és dologi károkra, de nem terjed ki a magában a tervezett objektumban keletkező károkra; 2.2 a földalatti közművekben okozott károkra (pl. villany, gáz, víz, csatorna és távközlési vezetékekben okozott kár), melyeknél nem kerülnek alkalmazásra az FÁBF 7. fejezet és a pontjaiban foglaltak; 2.3 épületek, építmények alatt végzett munkálatokból (aláfalazás és alátámasztás) eredő károkra; 2.4 a talaj süllyedéséből, az arra épített építmény, vagy az építmény egyes részeinek süllyedéséből, avagy földcsuszamlásból eredő károkra; 2.5 az építkezéssel szomszédos épület, építmény szakszerű dúcolásának, megerősítésének, kitámasztásnak elmulasztásából eredő károkra; 2.6 robbantás alkalmával okozott károkra az alábbiak szerint: a biztosítási fedezet csak akkor áll fenn, ha a robbantási munkákat megfelelő képesítéssel és engedéllyel rendelkező szakember irányítja, szakképzett robbantómester végzi, a mindenkori hatályos jogszabályok szerint; a biztosítási fedezet nem terjed ki a robbantás 100 m-es sugarán belül történt károkra; nem kerülnek megtérítésre az olyan dologi károk, amelyeknek bekövetkezésével az előírt biztonsági intézkedések betartásának ellenére is számolni kell. 3. Az alábbi önrészesedések vonatkoznak a biztosítási eseményekre: 3.1 Földalatti berendezésekben keletkezett károk esetében az önrészesedés az FÁBF 5. fejezet 5. pontja szerint a károk és költségek 20 %-a, azonban minimum Ft és maximum Ft. 3.2 Egyéb dologi károk esetében az önrészesedés az FÁBF 5. fejezet 5. pontja szerint a károk és költségek 20 %-a, azonban minimum Ft és maximum Ft. 4. A biztosítás nem terjed ki vállalkozói közösségekben való részvételből származó kártérítési kötelezettségre. A vállalkozói közösség egyik résztvevőjének azon tevékenysége, melyet mint a vállalkozói közösség alvállalkozója írásbeli megbízás alapján végez, nem tekintendő a vállalkozói közösségben való részvételnek. 4. Gépjárműjavító műhelyek és hasonló üzemek felelőssége Az FÁBF 7. cikkely 3. pontja szerinti kizárás nem érvényes. 5. Kéményseprők felelőssége Az FÁBF 7. cikkely 3. pontja szerinti kizárás nem érvényes. 2. A biztosítási fedezet az FÁBF és az FKBF A. részének fedezeti körében kiterjed a következő károkból eredő kártérítési követelésekre is: FÁBF-FKBF 2005_magyar Érvényes: oldal

14 6. Erdő- és mezőgazdasági üzemek felelőssége 1. A biztosítás az FÁBF-ben megadott fedezeti kör és az FKBF A szakasza alapján a következő kártérítési kötelezettségre is kiterjed: 1.1 Állattartás, ennek céljára való tekintet nélkül (az FKBF B szakasz 12. sora kerül alkalmazandó). Csak külön megegyezés esetén áll fenn biztosítási védelem olyan károkra, amelyek az elismervényen/nyugtán/kötvényen szereplő állatokban estek, vagy abból erednek, hogy a meglovagolható állatokat átadták egy nem az üzemhez tartozó személynek. A mezei vagy vadállatok által a mezőkben/szántóföldekben vagy kultúrnövényekben okozott károk a biztosítási védelemből kizártak. 1.2 Saját vagy idegen erdőkben való irtásra, amennyiben az saját célra történik. 1.3 Növénykártevők irtásából és a biztosított erdei vagy mezei gazdaság területén történő gyomirtószer-felhasználásából eredő károkra, biztosítási eseményenként a kár és a költségek 20%-ának megfelelő önrész mellett az FÁBF 5. cikkelyének 5. pontja alapján, legalább ,- Ft és legfeljebb ,- Ft erejéig. 1.4 Trágyalé, trágyázószerek vagy silószennyvíz által okozott dologi károkra az FÁBF 6. cikkelyének alapján. A biztosítási összeg ebben az esetben ,- Ft az átalánybiztosítás keretein belül. A biztosított önrésze minden biztosítási esemény esetén ,- Ft a kárból és a költségekből a FÁBF 5. cikkelyének 5. pontja alapján. 1.5 A biztosított erdei vagy mezei gazdaság céljaiból történő robbantásokra, de csak abban az esetben, amennyiben ez egy robbantási szakértő által kerül kivitelezésre. Olyan dologi károkra, amelyek a robbantási helyszín 100 méteres körzetén belül esnek, a biztosítás nem érvényes. A Biztosító nem vállal felelősséget olyan dologi károkra sem, amelyeknek bekövetkeztére robbantások esetében az előírt biztonsági intézkedések betartása mellett is általában számolni kell. 1.6 Gazdasági utak kiépítésére, amennyiben az összköltség esetleges saját költségek beszámítása mellett is a ,- Ft-ot nem lépi túl. Az FKBF B bekezdésének 3. sora, 2. pont kerül alkalmazásra. Ilyen építkezési tervek esetén a biztosított mint építtető kártérítési kötelezettsége is a biztosítás hatálya alá esik. 1.7 Mellékfoglalkozásként űzött tevékenységekre, amennyiben az éves bérráfordítás az esetleges természetbeni szolgáltatásokat is beleszámítva a ,- Ft összeget nem haladja meg (a 2. cikkely 1.1-es pontja mindazonáltal továbbra is érvényben van). 1.8 A termelői borkimérésre, amennyiben az éves bérráfordítás az esetleges természetbeni szolgáltatásokat is beleszámítva a ,- Ft összeget nem haladja meg. 1.9 A fizetővendéglátásra az FKBF B fejezetének 7. sora alapján, amennyiben hivatalos engedély ezen tevékenység végzéséhez nem szükséges. 2. A biztosítás hatálya alá esik továbbá a biztosított mint magánszemély kártérítési kötelezettsége az FKBF B szakasz 16. sorának iránymutatása szerint, valamint ugyanezen kártérítési kötelezettség az FKBF B szakasz 16. sorában, a társbiztosított személyekről szóló 3.1 és 3.2 pontjában. 3. Csak külön megállapodás alapján áll fenn biztosítási védelem a következő kártérítési kötelezettségek esetében: 3.1 Személyszállításra bármilyen jellegű fogattal vagy szánnal; 3.2 Üzemszerűen végzett személyszállításra pótkocsival, amennyiben törvényi kötelezettség áll fenn felelősségbiztosítás meglétére ilyen esetben. 7. Vendéglátás 1. Az FÁBF 7. cikkelyének pontjaitól eltérően a biztosítás kiterjed a biztosított felelősségére, amely a vendégül látott személyek által behozott tárgyakkal kapcsolatban áll fenn. Behozott tárgynak minősülnek azok a tárgyak, amelyeket a vendég a biztosítottnak vagy vagy a biztosított egyik alkalmazottjának átnyújt, vagy olyan helyen elhelyez, amelyet a biztosított erre a célra kijelölt vagy erre használatos. 2. Csak külön megegyezés alapján terjed ki a fenti biztosítási védelem az 1. pontban megjelölt tárgyak elvesztésére vagy eltűnésére is. Ilyen megegyezés megléte esetén a biztosított kötelessége (amelytől függetlenül a Biztosító fenntartja a jogot a kár jogalapjának elbírálására): 2.1 az illető tárgy elvesztése vagy eltűnése esetén az illetékes hivatalnál haladéktalanul bejelentést tenni, 2.2 amennyiben a vendéglátó üzem működtetése hivatalos engedélyhez kötött, jól látható helyen informálni a vendégeket arról, hogy pénzüket, értékpapírjaikat (utazási csekket) és egyéb értéktárgyaikat egy erről kapott bizonylat ellenében helyezzék el a biztosított vendéglátóhely erre kijelölt helyén. 3. A biztosítás alóli kizárások A biztosítási védelem az 1. és 2. pontoknak megfelelően nem terjed ki a következő károkból eredő kártérítési igényekre: 3.1 A behozott tárgyakban esett károkra, amelyek a szállításon túlmenő, a biztosított vagy alkalmazottai által folytatott tevékenységekből erednek. 3.2 A vendégek által behozott gépjárművekre vagy vízi járművekre, ezek tartozékaira és alkatrészeire, az ezen járművekben vagy azokon található dolgokra. 4. A biztosítás az FÁBF 1. cikkelyének 2. pontjától eltérően vonatkozik a vagyoni károkból eredő kártérítési kötelezettségekre is, ,- Ft biztosítási összeg határig. 8. Fürdőlétesítmények felelőssége 1. Az FÁBF 7. cikkelyének es pontjaitól eltérően a biztosítás kiterjed a biztosítottnak mint megőrzőnek FÁBF-FKBF 2005_magyar Érvényes: oldal

15 kockázatviselésére a fürdővendégek által behozott dolgokért is. 2. Csak külön megállapodás megléte mellett érvényes a biztosítás a fürdővendégek által behozott, a fürdőben rendelkezésre álló kabinokban vagy ruhásszekrényekben elhelyezett tárgyak eltűnésére vagy elvesztésére, illetve a fürdőnek megőrzésre átadott tárgyak eltűnésére vagy elvesztésére is. 10. Betegellátó intézmények, gyógy- és ápolóintézmények, szanatóriumok, idősotthonok és hasonló intézmények felelőssége 1. Az FKBF A szakasza alkalmazandó. 2. A páciensek és kísérőik által behozott tárgyakra vonatkozó kezesség: Az FKBF B szakasz 7. sora értelemszerűen alkalmazandó. Ilyen megállapodás megléte esetén a biztosított kötelessége (amelytől függetlenül a Biztosító fenntartja a jogot a kár jogalapjának elbírálására): 2.1 egy tárgy elvesztése vagy eltűnése esetén haladéktalanul bejelentést tenni az illetékes hatóságnál, 2.2 szembetűnő felhíváson tudtul adni, hogy a pénzt, értékpapírokat (utazási csekket) és más értékeket egy erről kapott bizonylat ellenében a kasszánál le kell tenni. 3. A biztosítási védelemnek az 1. és 2. pontban meghatározott kibővítése nem érvényes olyan károkból fakadó igényekre, amelyek a fürdővendégek által behozott gépjárművekben vagy vízi járművekben, ezek tartozékaiban vagy alkatrészeiben, a járműveken vagy bennül elhelyezett tárgyakban estek. 4. Az FKBF A szakaszának 1. és 3. sora alkalmazandó. 3. Az FÁBF 1. cikkelyének 2. pontjával ellentétben a biztosítás kiterjed a vagyoni károkra is, ,- Ft biztosítási összegig. 4. Az FÁBF 3. cikkelyétől eltérően a biztosítás olyan biztosítási eseményekre is vonatkozik, amelyek a világban bárhol lépnek fel, amennyiben a kárt okozó orvosi kezelés Magyarországon történt. Az FÁBF 3. cikkely 1. pontjának 2. mondatában meghatározott korlátozás alkalmazandó. Orvosoknak elsősegélynyújtásból eredő kártérítési kötelezettsége az FÁBF 3. cikkelyétől eltérően világszerte a biztosítás hatálya alá esik, de csak abban az esetben, ha más biztosítási viszony erre az esetre nem áll fenn. Az FÁBF 3. cikkely 1. pontjának 2. mondatában meghatározott korlátozás nem alkalmazandó. 5. Az FÁBF 7. cikkely 3. pont érvényessége megszűnt. 9. Orvosok, fogászok, állatorvosok (állatklinikák) felelőssége 1. Az FKBF A szakasza alkalmazandó. 2. A képviselő személyes kártérítési kötelezettsége szabadság vagy betegség esetén a biztosítás hatálya alá esik, amennyiben más biztosítási viszony erre az esetre nem áll fenn. 3. Az FÁBF 1. cikkelyének 2. pontjától eltérően a biztosítás vonatkozik vagyoni kártérítésre is, ,- Ft biztosítási összeg határig. 4. Az FÁBF 3. cikkelyétől eltérően a biztosítás olyan biztosítási eseményekre is vonatkozik, amelyek a világban bárhol lépnek fel, amennyiben a kárt okozó orvosi kezelés Magyarországon történt. Az FÁBF 3. cikkely 1. pontjának 2. mondatában meghatározott korlátozás alkalmazandó. Orvosoknak elsősegélynyújtásból eredő kártérítési kötelezettsége az FÁBF 3. cikkelyétől eltérően világszerte a biztosítás hatálya alá esik. Az FÁBF 3. cikkely 1. pontjának 2. mondatában meghatározott korlátozás nem alkalmazandó. 5. Az állatorvosokra és állatklinikákra vonatkozó kártérítési kötelezettség (a kezelt állatokban esett károkra) az FÁBF 7. cikkelyének 10. pontjától eltérően a biztosítás hatálya alá tartozik. 6. Az FÁBF 7. cikkely 3. pont érvényessége megszűnt. 11. Ház- és telekbirtok 1. A biztosítás az FÁBF előírásai szerint kiterjed a szerződőt terhelő alábbi kártérítési kötelezettségekre: 1.1 a biztosított ingatlan, beleértve az azon illetve az abban található épületeket, építményeket (és az ezekhez tartozó az épület-berendezési tárgyakat (felvonók, fűtő, elektromos, víz, gáz, stb. berendezések), a telken található úszómedencék, sport és játszóterek, kerti berendezések tulajdonosa, használója, bérlője, üzemeltetője, kezelője, gondozója vagy karbantartója minőségében okozott károk miatti kártérítésekre. A biztosított ingatlannal közvetlen térbeli kapcsolatban lévő magánstrandra is kiterjed a biztosítási fedezet. 1.2 a biztosított ingatlan lebontása, építése, javítása, felújítása, átalakítása, karbantartása illetve az azon végzett földmunkák végzése következtében keletkezett károk miatti kártérítésekre, ha az építési, javítási, felújítási, átalakítási, karbantartási munkálatok és földmunkák teljes költsége az esetleges saját teljesítés értékének beszámításával a Ft-ot nem haladja meg. A kockázatviselés tekintetében az FKBF B. rész 2. Fejezet 2. pontja kerül alkalmazásra. Ilyen építkezések esetén a biztosítási fedezet a szerződőnek, mint építtetőnek kártérítési kötelezettségeire is kiterjed. 1.3 a biztosított ingatlanon idegen személyek eseti elszállásolásából eredő kártérítési kötelezettségekre, amennyiben ezen tevékenység végzéséhez hatósági engedélyek nem szükségesek liter mennyiséget meg nem haladó ásványi olaj termékek raktározása következtében fellépő környezetszennyezés által okozott dologi károkból kifolyólag keletkeztek az FÁBF 6. Fejezete szerint. FÁBF-FKBF 2005_magyar Érvényes: oldal

16 A kártérítési összegen belül jelen fedezet kártérítésének felső határa , Forint. Az FÁBF 6. Fejezet 3.5. pontjától eltérően a szerződő önrészesedése biztosítási eseményenként , Forint. 2. Az 1. pont szerinti kockázatók tekintetében a következő személyek kártérítési kötelezettsége is biztosítva van: 2.1 a házbirtokos és tulajdonos. Társasházi és szövetkezeti tulajdonban lévő ingatlanok esetében a közös használatú részek tekintetében az együttbiztosítottság a szerződő tulajdoni részaránya mértékéig áll fenn. 2.2 az ingatlan kezelője és gondnoka; 2.3 azon személyek, akik a szerződő megbízásából az ő nevében, de nem vállalkozói minőségükben, az ingatlannal összefüggő tevékenységet végeznek. 2.4 mindazon személyek, akik haszonélvezet, csődgondnokság vagy végrehajtási eljárás eredményeként a biztosítási időszak alatt a szerződő helyébe lépnek. A biztosítás nem terjed ki azokra a kártérítési igényekre, illetve megtérítési követelésekre, amelyeket a szerint biztosított személyek alkalmazottainak, tagjainak, megbízottainak stb. üzemi balesete miatt támasztanak. 3. Azoknál a bérbe adott lakó és üzlethelyiségekben történt károknál, amelyeknél az időjárás következtében fellépő csapadék a tapétákon, falfestéseken, díszstukkókon, falburkolatokon, padlón, áram, telefon, és egyéb vezetékeken és a ház egyéb tartozékain a kivéve az épület külső nyílászáróit okozta a kárt, a Biztosító az FÁBF 1. Fejezetétől eltérően kártérítést nyújt, még akkor is, ha a bérbeadó felelőssége a bérlővel szemben nem áll fenn. A kárpótlás magába foglalja az helyreállítás költségeit, amennyiben nem azon fenntartási költségekről van szó, amit a bérlőnek törvényesen viselnie kell. Ha a megnevezett károk árvíz illetve talajvíz által, vagy földrengéssel kapcsolatosan keletkeznek, akkor a Biztosító az FÁBF 1. Fejezete szerint térít. 4. A biztosítási fedezet kiterjed bérleti jog tulajdonosok, lakástulajdonosok, használatra jogosultak és azok hozzátartozóinak (FÁBF 7. Fejezet 6.2. pont) kártérítési igényeire, ha ezen személyek, vagy törvényes képviselőjük maguk nem hatottak közre illetve személyesen nem felelősek a keletkezett kárért. A 3. pont szerinti biztosítási fedezet értelemszerűen vonatkozik az ezen személyek által használt lakó és üzlethelyiségekre. 12. Állattartás 1. A biztosítás érvényes a mindenkori gondozó, megőrzésre vagy igénybe vételre jogosult személy kártérítési kötelezettségére. Csak külön megegyezés alapján terjed ki a biztosítási védelem a bizonylatokra/kötvényekre felvezetett állatokban esett károkra. 2. Az FÁBF 3. cikkelyétől eltérően a biztosítási védelem kiterjed azokra a biztosítási eseményekre is, amelyek Európában vagy bármely Földközi-tenger partján fekvő országban lépnek fel. Az FÁBF 3. cikkely 1. pontjának 2 mondata alkalmazandó. 13. Vízi járművek 1. A biztosítás kiterjed a tulajdonos, a használó és minden olyan személy kártérítési kötelezettségére, akik a használó beleegyezésével a járművet használják vagy ezen járművel szállítják őket. 2. A hajót vezető személynek rendelkeznie kell a biztosított járműhöz hatóságilag előírt vezetői engedéllyel. Ezen követelmény megsértése a Biztosító szolgáltatási szabadságát vonja maga után. 3. Az FÁBF 7. cikkely pontoktól eltérően a biztosítás kiterjed azon tárgyakra is, amelyeket a járművel szállított személyek magukon viselnek vagy poggyászként maguknál tartanak. 14. Egyesületek felelőssége 1. Az FÁBF alapján meghatározott fedezeti kör alapján a biztosítás kiterjed a következőkből eredő kártérítési kötelezettségekre: 1.1 Ingatlanok, épületek, helyiségek, létesítmények, berendezések és készülékek birtoklása, amelyek a Biztosított szabályszerű tevékenységéhez szükségesek (Az FKBF B szakaszának 11. sora értelemszerűen alkalmazandó). 1.2 Egyesületi rendezvények megrendezése a Biztosított által, a rendezvény helyszínétől függetlenül. 2. Az 1. pontban meghatározottak alapján a biztosítás hatálya alá esnek az alább meghatározott kártérítési kötelezettségek is: 2.1 A Biztosított törvényes és felhatalmazott képviselője, valamint olyan személyek, akiket a Biztosított az egyesület vezetésével vagy felügyeletével bízott meg. 2.2 A Biztosított minden más alkalmazottja által okozott olyan kár, amelyet a hivatalos egyesületi elfoglaltságuk során okoznak; a személyi sérüléses károkat kivéve, amelyek esetében munkahelyi balesetről beszélünk a társadalombiztosítás értelmében. 2.3 Minden egyesületi tag a szabályszerű egyesületi tevékenység kifejtése során az egyesületben, az egyesület rendezvényein, valamint az egyesületen kívül, de az egyesület megbízásából történő tevékenység során, amennyiben más biztosítási viszony erre az esetre nem áll fenn. 3. Csak különleges megállapodás megléte esetén terjed ki a biztosítás a következőkből eredő kártérítési kötelezettségekre: 3.1 A következők birtoklása vagy használata: nézőtribünök és létesítmények bob- és szánkópályák, ugrótornyok, sípályák, lesiklópályák 3.2 A következők birtoklása vagy használata: FÁBF-FKBF 2005_magyar Érvényes: oldal

17 3.2.1 Állatok, vízi járművek. 3.3 Országos, megyei vagy nemzetközi versenyek rendezése. 4. Az FKBF A szakaszának 3. sora alkalmazandó. 15. Tűzoltók, tűzoltóságok 1. A biztosítás az FÁBF előírásai szerint kiterjed a szerződő által fenntartott tűzoltóság törvényes kártérítési kötelezettségeire. 2. A biztosítási fedezet az FÁBF 3. fejezetében foglaltaktól eltérően külföldön történő bevetés és nemzetközi versenyeken való részvétel esetén Európa egész területén bekövetkező biztosítási eseményekre is kiterjed. 3. A biztosítás nem terjed ki azon dolgokban keletkezett károk fedezetére, amelyek megmentésére vagy védelmére a tűzoltókat kihívták. 4. Csak külön megállapodás alapján terjed ki a biztosítási fedezet az olyan dolgokban keletkezett károkra, amelyeket kármegelőzés vagy elhárítás alkalmával, avagy ezen feladatok gyakorlása céljából a szerződő rendelkezésére bocsátott eszközökben következtek be. 5. Az FKBF A rész 3. fejezete érelemszerűen alkalmazandó az üzemi és hivatásos tűzoltóságokra is. 16. Magánszemélyek felelőssége 1. Az FÁBF alapján meghatározott fedezeti kör alapján a biztosítás kiterjed a Biztosított mint magánszemély kártérítési kötelezettségére, amely a mindennapi élet veszélyeiből ered, kivéve az olyan veszélyeket, amelyek gazdálkodási, hivatali vagy ipari tevékenységekkel járnak. Ilyen tevékenységnek számít különösképpen: 1.1 Lakástulajdonosként (de nem ház- vagy telektulajdonosként) végzett tevékenység és házi személyzet munkaadójaként való tevékenykedés, beleértve a fizetővendéglátást, amennyiben ehhez nem szükséges külön hivatalos engedéllyel rendelkezni (AZ FKBF 2 szakaszának 7. sora alkalmazandó). 1.2 Rádió- vagy televíziókészülék birtoklása vagy használata 1.3 Kerékpárok birtoklása vagy használata 1.4 Nem hivatalos tevékenységként űzött sporttevékenység, kivéve a vadászatot 1.5 Vágó-, szúró- vagy lőfegyver engedéllyel való tartása, valamint ezek sporteszközként vagy önvédelemre történő használata 1.6 Kisállattartás, kivéve kutya (Az FKBF B szakaszának 12. sora alkalmazandó) 1.7 Elektromos hajtású és vitorláshajók alkalmankénti használata, de nem tulajdonként való tartása (az FKBF B szakaszának 13. sora alkalmazandó) 1.8 Más, nem motorikus meghajtású vízi járművek, valamint hajómodellek tartása és használata (AZ FKBF B szakaszának 13. sora alkalmazandó) 1.9 Az FKBF 7. cikkelyének 5.2 pontjától eltérően a nem motorikus meghajtású repülőmodellek tartása és használata 5 kg repülési súlyig 2. Az 1. pontban meghatározott kockázatok esetén a biztosítás érvényes a természeti környezet által okozott károkból származó dologi károkra az FÁBF 6. cikkelyében foglaltak alapján. Ilyen esetben a biztosítási összeg ,- Ft az átalánybiztosítás összegének keretén belül. A Biztosított önrésze minden biztosítási esemény esetén HUF ,- a kárból és a költségekből a FÁBF 5. cikkelyének 5. pontja alapján. 3. A biztosítás kiterjed: 3.1 a Biztosítottal egy háztartásban élő házastársára vagy élettársára 3.2 A Biztosított vagy a vele egy háztartásban élő házastárs vagy élettárs kiskorú gyermekeire (beleértve az unokákat, adoptált, gondozott vagy mostohagyermekeket is). Ezek a gyermekek a 25. életévük betöltéséig biztosítottak maradnak, amennyiben nem rendelkeznek saját háztartással és rendszeres jövedelemmel. 3.3 Azokra a személyekre, akik a Biztosított megbízásából szerződéses alapon vagy szívességből ház körüli munkákat végeznek a Biztosított tulajdonát képező lakásban. Kizárás alá kerülnek a személyi sérüléses károk, amelyek esetében munkahelyi balesetről beszélünk a társadalombiztosítás értelmében. 4. Az FÁBF 3. cikkelyétől eltérően a biztosítási védelem kiterjed azokra a biztosítási eseményekre, amelyek Európában vagy Európán kívüli Földközi-tenger partján fekvő országban állnak be. Az FÁBF 3. cikkely 1. pontjának 2. mondata alkalmazandó. 17. Bővített magánszemélyi felelősség 1. Az FÁBF szerint meghatározott fedezeti kör alapján a biztosítás kiterjed a Biztosított mint magánszemély kártérítési kötelezettségére, amely a mindennapi élet veszélyeiből ered, kivéve az olyan veszélyeket, amelyek üzemi, hivatali vagy ipari tevékenységekkel járnak. Ilyennek tevékenységnek számít különösképpen: 1.1 Lakástulajdonosként (de nem ház- vagy telektulajdonosként) végzett tevékenység és házi személyzet munkaadójaként való tevékenykedés, beleértve a fizetővendéglátást, amennyiben ehhez nem szükséges külön hivatalos engedéllyel rendelkezni (AZ FKBF 2 szakaszának 7. sora alkalmazandó). 1.2 Rádió- vagy televíziókészülék birtoklása vagy használata 1.3 Kerékpárok birtoklása vagy használata FÁBF-FKBF 2005_magyar Érvényes: oldal

18 1.4 Nem hivatalos tevékenységként űzött sporttevékenység, kivéve a vadászatot 1.5 Vágó-, szúró- vagy lőfegyver engedéllyel való tartása, valamint ezek sporteszközként vagy önvédelemre történő használata 1.6 Kisállattartás, kivéve kutya (Az FKBF B szakaszának 12. sora alkalmazandó) 1.7 Elektromos hajtású és vitorláshajók alkalmankénti használata, de nem tulajdonként való tartása (az FKBF B szakaszának 13. sora alkalmazandó) 1.8 Más, nem motorikus meghajtású vízi járművek, valamint hajómodellek tartása és használata (AZ FKBF B szakaszának 13. sora alkalmazandó) 1.9 Az FKBF 7. cikkelyének 5.2 pontjától eltérően a nem motorikus meghajtású repülőmodellek tartása és használata 5 kg repülési súlyig 2. Az 1. pontban meghatározott kockázatok esetén a biztosítás érvényes a természeti károkból származó dologi károkra az FÁBF 6. cikkelyében foglaltak alapján. Ilyen esetben a biztosítási összeg ,- Ft az átalánybiztosítás összegének keretén belül. A Biztosított önrésze minden biztosítási esemény esetén ,- Ft a kárból és a költségekből a FÁBF 5. cikkelyének 5. pontja alapján. 3. Az FÁBF 7. cikkelyének 10. pontja csak abban az esetben alkalmazandó, amennyiben a Biztosított vagy a vele társbiztosított személyek tárgyait tőlük kölcsönveszik, bérbe veszik, lízingelik, vagy a Biztosítottnak ill. a vele együtt biztosított személyeknek tetszés szerint szívességből átadják; továbbá amennyiben a tárgyakat megőrzésre átadták vagy átalakításnak (különösen javítás vagy karbantartás) vetették alá. 4. Az FÁBF 7. cikkelyének 10.1 pontjától eltérően a biztosítás kiterjed a bérelt helyiségek vagy abban található berendezési tárgyak megrongálódására is. Ez a biztosítási védelem csak a legfeljebb egy hónapig fennálló bérleti jogviszony esetén érvényes. 5. A biztosítás kiterjed: 5.1 A Biztosítottal egy háztartásban élő házastárs vagy élettárs felelősségbiztosítására 5.2 A Biztosított vagy a vele egy háztartásban élő házastárs vagy élettárs kiskorú gyermekeire (beleértve az unokákat, adoptált, gondozott vagy mostohagyermekeket is). Ezek a gyermekek a 25. életévük betöltéséig biztosítottak maradnak, amennyiben nem rendelkeznek saját háztartással és rendszeres jövedelemmel. 5.3 Azokra a személyekre, akik a Biztosított megbízásából szerződéses alapon vagy szívességből házimunkákat végeznek a Biztosított tulajdonát képező lakásban. Kizárás alá kerülnek a személyi sérüléses károk, amelyek esetében munkahelyi balesetről beszélünk a társadalombiztosítás értelmében. 6. Az FÁBF 7. cikkelyének 6.2 pontjától eltérően az 5.1 és 5.2 pontban megjelölt biztosított személyeknek csak a kártérítési kötelezettsége kerül a biztosítási védelem alóli kizárásra. 7. Az FÁBF 3. cikkelyében foglaltaktól eltérően a biztosítási védelem az egész Földön érvényes. A 3. cikkely 1. pontjának 2. mondatában meghatározott korlátozás alkalmazandó, amennyiben a biztosítási esemény nem az USA-ban, Kanadában vagy Ausztráliában áll be. 18. Oktatási és nevelési intézmények 1. Iskolák és nevelési intézmények 1.1 Az FKBF A szakasza alkalmazandó. 1.2 Az FÁBF 7. cikkely pontjaitól eltérően a biztosítás kiterjed a Biztosított felelősségére a tanulók vagy nevelt gyermekek tárgyainak megrongálódására (de nem elvesztésére vagy eltűnésére) is. 2. Tanárok és felügyelő személyek Az FÁBF szerint meghatározott fedezeti kör alapján a biztosítás kiterjed a Biztosítottnak az oktatás-nevelési tevékenységből fakadó kártérítési kötelezettségére is. 3. A biztosítás érvényes az iskolai rendezvények lebonyolítására (ide értve az érettségi utazást/iskolai kirándulást is), akkor is, ha ez a tanterven kívül, ám az iskolavezetőség jóváhagyásával történik. A biztosítási védelem az FÁBF 3. cikkelyétől eltérően kiterjed a fenti rendezvények alatt bekövetkező biztosítási eseményekre Európában vagy bármely Európán kívüli Földközi-tenger partján fekvő országban is. Az FÁBF 3. cikkely 1. pontjának 2. mondata alkalmazandó. 4. A biztosítás az FÁBF 7. cikkelyének 3. pontjától eltérően kiterjed az olyan kártérítési kötelezettségekre is, ahol tisztán vagyoni károk is 7500 EUR biztosítási összegig a biztosítás hatálya alá esnek. 19. Speciális iskolák A speciális iskolákra, mint pl. autóvezető, repülő (beleértve az ejtőernyős ugrást is), motorcsónak-, vízisí-, vitorlás-, szörf-, lovas- és síiskolák, a következők érvényesek: 1. Az FKBF A szakasza alkalmazandó. 2. Az FKBF B szakaszának 18. sora nem alkalmazandó. 3. Az FKBF 7. cikkely 5. pontjának megfelelően a gépjárművek, pótkocsik, légi járművek és légi közlekedési eszközök a biztosítási védelem alól kiesnek. Az ezekkel kapcsolatos gyakorlati oktatás vagy az ezeken történő utazás a használattal egyenértékű, így erre a biztosítás nem vonatkozik. A biztosított kockázat keretein belül a biztosítási védelem vonatkozik a tanítási vagy felügyeleti tevékenységre, illetve a FÁBF-FKBF 2005_magyar Érvényes: oldal

19 gyakorlati oktatásra motorcsónakok, vitorláshajók, szörffelszerelések vagy hátaslovak alkalmazása, ezek igénybe vétele esetén. 20. Speciális oktatást végző tanárok Speciális oktatást (mint pl. autóvezetés, repülőoktatás -ide értendő az ejtőernyőugró oktatás is-, motorcsónakvezetés, vízisízés, vitorlázás, szörfözés, lovaglás és síelés) végző tanárokra, illetve hegyi túravezetőkre a következők érvényesek: 1. Az FKBF A szakasz 3. sora alkalmazandó. 2. Az FKBF B szakasz 18. sora nem alkalmazandó. 3. A biztosítási védelem vonatkozik minden olyan tevékenységre, amelyekhez a Biztosított a szakmájában érvényes törvények és rendelkezések alapján hivatalos engedéllyel rendelkezik. 4. Egy hegymászóegyesület versenyen való kvalifikációja hivatalos kvalifikációnak minősül. 5. Gépjárművek, pótkocsik, légi járművek és légi közlekedési eszközök tartása vagy ezek használata az FÁBF 7. cikkely 5. pontja alapján nem tartozik a biztosítási védelem alá. Az ezekkel kapcsolatos gyakorlati oktatás vagy az ezeken történő utazás a használattal egyenértékű, így erre a biztosítás nem vonatkozik. A biztosított kockázat keretein belül a biztosítási védelem vonatkozik a tanítási vagy felügyeleti tevékenységre, illetve a gyakorlati oktatásra motorcsónakok, vitorláshajók, szörffelszerelések vagy hátaslovak alkalmazása, ezek igénybe vétele esetén. Csak különleges megállapodás megléte esetén terjed ki a biztosítási védelem a közösség tulajdonában levő szemétlerakókra, szemétmegsemmisítő telepekre, vízellátási, csatorna- és tisztítólétesítmények birtoklására és működtetésére. 2. A biztosítási védelem kiterjed a fizikai munkavégzésre igénybe vett személyekre is. 3. Csak különleges megállapodás megléte esetén terjed ki a biztosítási védelem a természeti károk által okozott dologi károkra az FÁBF 6. cikkelyének alapján. 22. Templomok, művelődési intézmények 1. Az AHVB szerint meghatározott fedezeti kör alapján a biztosítás kiterjed a következő dolgokból eredő kártérítési kötelezettségekre is: 1.1 Egyházi vagy kultúrköri közösségek általános feladatainak ellátása 1.2 Rendezvények szervezése a Biztosított által, függetlenül a rendezvény helyszínétől 1.3 Földterületek, épületek, helyiségek, létesítmények, berendezések és készülékek birtoklása és használata, amennyiben ez nem erdő- vagy mezőgazdálkodási célból történik, nincs (haszon)bérbe adva. Temetők vagy hamvasztók megléte és működtetése (Az EHVB B szakasz 11. sora alkalmazandó). 2. Az 1. pontban meghatározottak alapján a biztosítás érvényes a Biztosított törvényes képviselőjének kártérítési kötelezettségeire és minden, a Biztosított megbízásából az ő javára eljáró személyre. 21. Önkormányzatok 1. Az FÁBF szerint meghatározott fedezeti kör alapján a biztosítás kiterjed a közösségeknek a következőkből fakadó kártérítési kötelezettségeire is: 1.1 Épületek és birtokolt földterületek, amennyiben ezek nincsenek erdő- és mezőgazdálkodási vagy ipari céllal hasznosítva, nincsenek (haszon)bérbe adva. Temetők vagy hamvasztók birtoklása és működtetése (Az FKBF B szakasz 11. sora alkalmazandó). 1.2 Olyan munkálatok, amelyek kizárólag a közösségi utak, terek vagy hidak megépítésének vagy felújításának céljából történnek, és amelyekhez a szükséges költségek kizárólag a közösség anyagi forrásaiból származnak (Az FKBF B szakaszának 3. sora alkalmazandó). 1.3 Építkezési területek, kő-, sóder- vagy homokbányák birtoklása és működtetése, de csak azzal a feltétellel, ha ezek az 1. és 2. pontban megnevezett tevékenységekhez szükségesek. (Az FKBF B szakasz 3. sora alkalmazandó.) 1.4 A közösség saját szemétszállítása FÁBF-FKBF 2005_magyar Érvényes: oldal

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (FÁBF 2016 és FKBF 2016)

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (FÁBF 2016 és FKBF 2016) FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (FÁBF 2016 és FKBF 2016) A Felelősségbiztosítás Általános Biztosítási Feltételei (FÁBF) és a Felelősségbiztosítás Kiegészítő Biztosítási

Részletesebben

VAGYONI KÁROKRA VONATKOZÓ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (AVBV GK05)

VAGYONI KÁROKRA VONATKOZÓ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (AVBV GK05) VAGYONI KÁROKRA VONATKOZÓ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (AVBV GK05) I. Biztosítási fedezet (1-4. fejezet) 1. fejezet A kockázatviselés tárgya 1. A biztosító biztosítási fedezetet

Részletesebben

AIG Hungary AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe East-West Business Center 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. Tel: +(36-1) 801-0801 Fax: +(36-1)

AIG Hungary AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe East-West Business Center 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. Tel: +(36-1) 801-0801 Fax: +(36-1) I. Fejezet ÁLTALÁNOS POLGÁRI JOGI FELELŐSSÉGBIZTOSITÁS A biztosítási esemény 1) Az általános polgári jogi biztosítási szerződés alapján a felelősségbiztosítási esemény olyan véletlen, váratlan (balesetszerű)

Részletesebben

VAGYONI KÁROKRA VONATKOZÓ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (AVBV GK05)

VAGYONI KÁROKRA VONATKOZÓ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (AVBV GK05) VAGYONI KÁROKRA VONATKOZÓ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (AVBV GK05) I. Biztosítási fedezet (1-4. fejezet) 1. fejezet A kockázatviselés tárgya 1. A biztosító biztosítási fedezetet

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék

Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék Vagyonbiztosítások Általános Feltétele Érvényesség: Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, melyeket ellenkező szerződéses kikötés hiányában a HDI Versicherung AG (továbbiakban Biztosító) vagyonbiztosítási

Részletesebben

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata)

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) Biztosítási esemény Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a vagyonbiztosítási fedezet kiterjed az alábbiakban

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI HELYREÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (HDI-USKV)

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI HELYREÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (HDI-USKV) KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI HELYREÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (HDI-USKV) T a r t a l o m j e g y z é k Környezetszennyezési helyreállítási költségek biztosítása

Részletesebben

GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA

GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK... 1 II. BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG, ÉRTÉKELÉSI IDŐSZAK, ALULBIZTOSÍTÁS... 2 III. ÖNRÉSZESEDÉS, TÉRÍTÉSI IDŐSZAK... 2 IV. TERMELÉSI KÖLTSÉGEK,

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás 1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1. A jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek minősül,

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Építésbiztosításhoz (CAR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (II. fejezet) Különös biztosítási feltételei

Építésbiztosításhoz (CAR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (II. fejezet) Különös biztosítási feltételei Építésbiztosításhoz (CAR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (II. fejezet) Különös biztosítási feltételei 1/5 AHE-11650/3P A jelen különös biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (MJK: AVIPLL 001-2008) MJK: AVIPLL 001-2008 Érvényes: 2008. október 1-től 1/5 Légijármű Használók Utasfelelősség-biztosításának

Részletesebben

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási A jelen kiegészítő biztosítási azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356, székhely: 1087

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit?

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit? Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit? A Montrealban 1999. május 28-án kelt Egyezmény tartalmazza a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó szabályozás egységes elveit;

Részletesebben

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ)

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) 1. A biztosítási esemény 1.1. A Biztosító a jelen feltételek szerint vállalja, hogy a fuvarozó vállalkozás megfelelő pénzügyi helyzetének

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek

Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek A jelen kiegészítő biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356,

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása 7/1 AHE-10440 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1.1. Jelen

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1.Biztosítási esemény (káresemény) Jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A szerződésszegési szabályok változása. az új Ptk.-ban. I. rész 2014 / 2

HÍRLEVÉL. A szerződésszegési szabályok változása. az új Ptk.-ban. I. rész 2014 / 2 HÍRLEVÉL A szerződésszegési szabályok változása az új Ptk.-ban 2014 / 2 I. rész A 2014. március 15-én hatályba lépett új Ptk., a 2013. évi V. törvény, amely sok tekintetben megváltoztatta a korábbi Ptk.,

Részletesebben

Kiegészítő munkavállalói felelősségbiztosítás feltételei

Kiegészítő munkavállalói felelősségbiztosítás feltételei Kiegészítő munkavállalói felelősségbiztosítás feltételei Hatályos: 2011. február 15-étől Nysz.: 14643 Tartalomjegyzék I. fejezet: Biztosítási esemény... 3 II. fejezet: Biztosítottak... 3 III. fejezet:

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Szolgáltatás-felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Szolgáltatás-felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Szolgáltatás-felelősségbiztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1.A biztosítási esemény (káresemény) A jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása során biztosítási eseménynek

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

PROTECTOR MERÜLÉSVEZETŐK, BÚVÁR-OKTATÓK ÉS A KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK VEZETŐI SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

PROTECTOR MERÜLÉSVEZETŐK, BÚVÁR-OKTATÓK ÉS A KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK VEZETŐI SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI PROTECTOR MERÜLÉSVEZETŐK, BÚVÁR-OKTATÓK ÉS A KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK VEZETŐI SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A Protector merülésvezetők, búvár-oktatók és a kapcsolódó túrák

Részletesebben

Vagyonőr vállalkozások felelősségbiztosítási feltételei (VFF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17950

Vagyonőr vállalkozások felelősségbiztosítási feltételei (VFF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17950 Vagyonőr vállalkozások felelősségbiztosítási feltételei (VFF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17950 2 Tartalomjegyzék Általános felelősségbiztosítási szerződési feltételek (ÁFSZ)... 3 I. Biztosított....

Részletesebben

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik.

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik. 1. A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA 1.1. A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. a jelen biztosítási szerződés alapján díjfizetés ellenében a 7. pontban foglalt kivételekkel megtéríti mindazokat az árukárokat,

Részletesebben

Dr. Kenderes Andrea okt. 6.

Dr. Kenderes Andrea okt. 6. Dr. Kenderes Andrea 2012. okt. 6. Facere szerződések alaptípusai Eredmény kötelem- vállalkozási szerződés Gondossági kötelem- megbízási szerződés Vállalkozási szerződés: Ptk. 389. 401. Megbízás: Ptk. 474.

Részletesebben

Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek

Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek A jelen kiegészítő biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356,

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 2. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő adatai

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 1. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő

Részletesebben

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról.

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2002./XII.13/ SZÁMÚ RENDELETE a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. Egységes szerkezetben a 16/2004(XII.17,

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

II. A jogszabályban foglalt szerződésekre vonatkozó közös szabályok

II. A jogszabályban foglalt szerződésekre vonatkozó közös szabályok Tájékoztató a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011.

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS 1. Érvényességi terület Az alábbi feltételek a megállapodások szerinti teljesítésekre érvényesek, ezek alatt szolgáltatásokat, információkat, valamint a megbízás keretében végzett egyéb teljesítéseket

Részletesebben

k.) Biztosított: A beteggel közvetlen jogviszonyba kerülő egészségügyi szolgáltató vagy szabadfoglalkozású orvos, illetve a velük jogviszonyba került

k.) Biztosított: A beteggel közvetlen jogviszonyba kerülő egészségügyi szolgáltató vagy szabadfoglalkozású orvos, illetve a velük jogviszonyba került Az egészségügyi szolgáltatók és szabadfoglalkozású orvosok szakmai felelősségbiztosításának minimumfeltételeiről Az egészségügyi szolgáltatók és a szabadfoglalkozású orvosok kártérítési felelősségének

Részletesebben

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a magyar adás-vétel szabályozása (Ptk.) 1987. évi 20. tvr. az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről

Részletesebben

legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi ellátmány (külszolgálat alatt) 1. táblázat: Kártérítés mértéke a Ktv. és a Kttv.

legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi ellátmány (külszolgálat alatt) 1. táblázat: Kártérítés mértéke a Ktv. és a Kttv. Táblázatok, folyamatábra Ktv. szabályai szerint Kttv. szabályai szerint (hatályos) gondatlan elkövetés 3 havi illetmény 3 havi ellátmány (külszolgálat alatt) legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek INCHEM ZRT. Industrial Chemicals 1. Ajánlat, megrendelés 1.1. Az Inchem ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők. 1.2.

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (MJK: AVIPLL 001-2015) MJK: AVIPLL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/5 Légijármű Használók Utasfelelősség-biztosításának

Részletesebben

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv. A kötelmek keletkezhetnek. Kik között jön létre a kötelem? KÖTELEM ELÉVÜL. A kötelmi jogviszony jellegzetességei:

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv. A kötelmek keletkezhetnek. Kik között jön létre a kötelem? KÖTELEM ELÉVÜL. A kötelmi jogviszony jellegzetességei: KÖTELMI JOG Hatodik Könyv Kötelem: kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére. MIRE IRÁNYULHAT? valamely dolog adására, tevékenységre, tevékenységtől

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Készítette: Unyatyinszki Csaba 2014.07.11. 1 Szállítmányozói tevékenység A szállítmányozás nem pusztán a dolgok egyik helyről a másikra történő eljuttatását jelenti,

Részletesebben

Szabályzat. Perfekt Felelôsségbiztosítás. Érvényes: 2007. szeptember 10-tôl

Szabályzat. Perfekt Felelôsségbiztosítás. Érvényes: 2007. szeptember 10-tôl Szabályzat Perfekt Felelôsségbiztosítás Érvényes: 2007. szeptember 10-tôl TARTALOMJEGYZÉK 1. PFSZ PERFEKT FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 3 1.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 1.2 A BIZTOSÍTÁS 3 1.3 BIZTOSÍTOTT,

Részletesebben

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről. XLV. fejezet. A biztosítás. 1. Közös szabályok

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről. XLV. fejezet. A biztosítás. 1. Közös szabályok 1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről XLV. fejezet A biztosítás 1. Közös szabályok 536. (1) Biztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétől

Részletesebben

Külön feltételek. 1. Biztosított. 2. Felelősségi területek

Külön feltételek. 1. Biztosított. 2. Felelősségi területek Tervezői & kivitelezői felelősségbiztosítás a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet szerinti, egyszerű bejelentéshez kötött lakóépületek tervezői, kivitelezői számára Külön feltételek Jelen Külön feltételekben

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról. Tisztelt Partnerünk! Biztosítandó kockázati kör:

Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról. Tisztelt Partnerünk! Biztosítandó kockázati kör: Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk Önnek az új ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosítása elnevezésű

Részletesebben

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) rendszere 2010. január 1-től

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) rendszere 2010. január 1-től A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás () rendszere január 1-től Az alapvető szabályokat a évi LXII. törvény, egyes részletszabályokat pedig külön rendeletek tartalmazzák, így egyebek mellett a kártörténeti

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

Üzemszünet-biztosítás Kiegészítő biztosítás. Különös biztosítási feltételek 1/9 AHE-43151

Üzemszünet-biztosítás Kiegészítő biztosítás. Különös biztosítási feltételek 1/9 AHE-43151 Üzemszünet-biztosítás Kiegészítő biztosítás Különös biztosítási feltételek 1/9 AHE-43151 Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. Cg. 01-10-041356, székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. (a továbbiakban:

Részletesebben

AIG Hungary AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe East-West Business Center 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. Tel: +(36-1) 801-0801 Fax: +(36-1)

AIG Hungary AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe East-West Business Center 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. Tel: +(36-1) 801-0801 Fax: +(36-1) II. Fejezet TERMÉKFELELŐSSÉG BIZTOSÍTÁS (Claims-Made) 1. A biztosítás tárgya Az AIG Europe S. A. Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban Biztosító) az Általános Biztosítási Szabályzat, a Vállalkozók Összetett

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Biztosítási alkuszok, szaktanácsadók és többes biztosítási ügynökök felelősségbiztosításának feltételei

Biztosítási alkuszok, szaktanácsadók és többes biztosítási ügynökök felelősségbiztosításának feltételei Biztosítási alkuszok, szaktanácsadók és többes ügynökök felelősségbiztosításának feltételei Rt. GENERALI PROVIDENCIA Biztosító 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Tel: 301-7100 Fax: 269-3996 I. fejezet Biztosítási

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

Záradékok Szerelés (EAR-04) Biztosításhoz

Záradékok Szerelés (EAR-04) Biztosításhoz Záradékok Szerelés (EAR-04) Biztosításhoz 001 Sztrájk, felkelés, belső zavargások 002 Keresztfelelősség 003 Szavatossági munkák 004 Szavatossági munkák kiterjesztett fedezete 005 Építési- és/vagy szerelési

Részletesebben

KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001 2004)

KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001 2004) KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001 2004) I). BIZTOSÍTOTTAK 1.) Jelen biztosítási szabályzat értelmében biztosított a Könyvelői tevékenységet végző - szerződésben megnevezett

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016)

ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016) Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe Atlasz Kompánia- Biztonsági Öv ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016)

Részletesebben

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet 2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító)

Részletesebben

Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosításának különös feltételei (ETSZF)

Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosításának különös feltételei (ETSZF) Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosításának különös feltételei (ETSZF) Hatályos: 2010. június 1-jétől Nysz.: 14196 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató... 3 Egészségügyi és szociális tevékenység

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

A vállalkozási szerződés

A vállalkozási szerződés A vállalkozási szerződés 1. A vállalkozási szerződés általános 6:238. [Vállalkozási szerződés] szabályai Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (a továbbiakban: mű)

Részletesebben

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás ügyfél-tájékoztató Kedves Ügyfelünk! Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H vállalkozói biztosítást, amely az érdekeltségébe

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS- ÉS SZOLGÁLTATÁS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI (FEL1007)

AZ ÁLTALÁNOS- ÉS SZOLGÁLTATÁS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI (FEL1007) MKB Általános Biztosító Zrt. Capital Square 1133 Budapest, Váci út 76. Telefon: (1) 886 6900 Fax: (1) 886 6909 www.mkbb.hu BIZTOSÍTÓ AZ ÁLTALÁNOS- ÉS SZOLGÁLTATÁS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZÔDÉSI

Részletesebben

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000)

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen általános szerződési feltételek (a

Részletesebben

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei Az ASTRA S. A. Biztosító Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítás Szerződési Feltételei (érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig) 1 I. Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítási szerződési

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók részére

Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók részére Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók részére 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítási esemény (káresemény), biztosított

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet Hatályos: 2014.03.15-21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező

Részletesebben

Kártérítési jog. Kártérítési felelősség. Ptk. 339. Szerződésen kívüli károkozás. Kár. Felelősség feltételei- Szerződésszegésnél

Kártérítési jog. Kártérítési felelősség. Ptk. 339. Szerződésen kívüli károkozás. Kár. Felelősség feltételei- Szerződésszegésnél Kártérítési felelősség Kártérítési jog Dr. Kenderes Andrea Ptk. 339. -361. Kontraktuális Szerződésszegés Deliktuális Szerződésen kívüli károkozás Lényegében azonosak Ptk. 339. Aki másnak jogellenesen kárt

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban:

Részletesebben

SÍ ÉS SNOWBOARD-OKTATÓK, ÉS EHHEZ KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK SZERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

SÍ ÉS SNOWBOARD-OKTATÓK, ÉS EHHEZ KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK SZERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI PROTECTOR SÍ ÉS SNOWBOARD-OKTATÓK, ÉS EHHEZ KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK SZERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI Jelen feltétel ellenkező szerződéses kikötések hiányában a Groupama Garancia

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet

6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet Online - 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet - a vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező 1. oldal kárfedezeti 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet a vasúti társaságok nem

Részletesebben