TÁJÉKOZTATÓ PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ A GOP-2.1.1/M, KMOP-1.2.1/M MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE TÁRGYÚ PÁLYÁZATOKHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ A GOP-2.1.1/M, KMOP-1.2.1/M MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE TÁRGYÚ PÁLYÁZATOKHOZ"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ A GOP-2.1.1/M, KMOP-1.2.1/M MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE TÁRGYÚ PÁLYÁZATOKHOZ 1) A projektek támogathatóságának mértéke A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, hitelrészből és saját forrásból tevődik össze, amelyek összesen meghatározzák a pályázati projektértéket. A vissza nem térítendő támogatás összege legalább 1 millió Ft, legfeljebb 4 millió Ft lehet, a visszatérítendő támogatás összege legalább 1 millió Ft, legfeljebb 8 millió Ft lehet. A pályázó 10% saját forrást (önerőt) köteles biztosítani. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a Pályázati Projektérték 45%-a lehet. A pályázat beadásakor a visszatérítendő támogatás mértéke maximum a Pályázati Projektérték 60%-a lehet. A vissza nem térítendő támogatás összege nem haladhatja meg a visszatérítendő támogatás összegét. Azaz: VT + VNT + SE = PPÉ Ft <= VNT <= Ft Ft <= VT <= Ft SE >= PPÉ * 10% VNT <= PPÉ * 45% VT <= PPÉ * 60% VNT <= VT Ahol: VT= visszatérítendő támogatás VNT= vissza nem térítendő támogatás SE= saját erő PPÉ= pályázati projektérték Ha a Projekt összköltsége (kiadása) a Támogatói Okiratban szereplő tervezett költséghez képest csökken, a tervezett célok megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. A Kedvezményezett ebben az esetben is köteles biztosítani a 10%-os önerő mértékét. Amennyiben a visszatérítendő támogatás már kiutalásra került, a vissza nem térítendő támogatás a tényleges összköltség saját erővel, valamint a visszatérítendő hitel csökkentésével kerül meghatározásra, figyelembe véve a pályázati felhívás A.4. pontjában szereplő korlátozásokat.

2 2) A projekt fizikai befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogató Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogató Okirat hatályba lépését követő 12 hónapon belül, azaz 12 hónapon belül a Kedvezményezettnek a beszerzéseket meg kell rendelni és a szállítónak, eladónak le kell szállítani, a kedvezményezetti tulajdonszerzésnek meg kell valósulnia, eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés beszerzése (hardver) esetén az eszközöket/hardvereket üzembe kell helyezni, ingatlanvásárlás esetén a földhivatali bejegyzésnek meg kell történnie, azonban a Kedvezményezett nevére szóló számlák, bizonylatok kiegyenlítése 12 hónapon túl is megtörténhet. A Záró Beszámoló és a kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a Projekt fizikai befejezését követő maximum 90 nap, de legkésőbb március 31. A két időpont közül a korábbi az irányadó. Amennyiben eltérés következik be a projekt fizikai befejezésének tervezett időpontjára vonatkozóan, Kedvezményezett haladéktalanul köteles ezt írásban bejelenteni a Közreműködő Szervezet részére. Ha a projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja a meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik, Kedvezményezett a támogatói okirat módosítását köteles kezdeményezni. Támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető. Nem minősül a projekt megkezdésének az ingatlan adás-vételéhez kapcsolódóan létrejött előszerződés/szándéknyilatkozat létrejötte, a hozzá kapcsolódó előleg, foglaló megfizetése, azonban a megelőzően kifizetett előleg, foglaló nem minősül elszámolható költségnek. A foglaló mértéke az ingatlan bekerülési értékének maximum 10 %-a lehet. 3) Előleg igénybevétel feltételei Jelen pályázati kiírás keretében előleg nem igényelhető. 4) Kifizetési igénylés Kedvezményezett köteles a MAG Zrt. felé a teljes projektköltséggel elszámolni, ide értve a hitellel finanszírozott költségeket is. A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetési igénylés benyújtásával. A vissza nem térítendő támogatás igénylésére egy összegben, záró kifizetési igénylésként a projekt fizikai befejezését és a hitel összegének kifolyósítását követően kerülhet sor. A záró kifizetési igénylés kizárólag a záró beszámolóval együtt nyújtható be, amelyben be kell számolni a projekt szakmai megvalósulásáról. A záró kifizetési igénylés abban az

3 esetben tekinthető elfogadhatónak, ha a hozzá tartozó záró beszámoló benyújtásra és elfogadásra kerül. Amennyiben a záró beszámoló nem kerül benyújtásra vagy elfogadásra, abban az esetben a záró kifizetési igénylés elutasításra kerül. A záró beszámolóra vonatkozó részletes tájékoztatást és előírásokat a Monitoring és helyszíni ellenőrzési tájékoztató tartalmazza. A Kedvezményezettnek a kifizetési igénylését a pályázatban részletezett projekt elfogadott költségvetési összetételéhez igazodva, alábontva kell benyújtania. A Kifizetési igénylés formanyomtatvány valamint a Záró Beszámoló hiánya a kifizetési kérelem automatikus elutasítását vonja maga után. Pénzügyi lízing, engedményezés, kompenzálás keretében történő beszerzés nem számolható el. Támogatás engedményezésére nincs lehetőség. A záró kifizetési igénylés benyújtásáig a projektet pénzügyileg is, valamint fizikailag is be kell fejezni. A projekt fizikai megvalósításának napját 1 követő teljesítésű (gazdasági) számlákra, bizonylatokra támogatás folyósítása nem lehetséges. 5) Kifizetési igénylés benyújtásának módja Kifizetési igénylés: Támogatás igénylése a kedvezményezett által a számlák rögzítését támogató elektronikus alkalmazás használatával online számlakitöltő történik. Ezen keresztül rögzíti az adott időszakban felmerült, elszámolni kívánt számlák adatait, illetve kitölti a kifizetési igényléshez kapcsolódó alátámasztó dokumentumokat. Az online számlakitöltő program a Pályázói tájékoztató felületen érhető el: Beszámoló: A záró beszámolót az NFÜ által meghatározott egységes formátumban, elektronikusan kell benyújtani az NFÜ honlapján található Pályázó Tájékoztató Felületről egyedi, titkos jelszóval elérhető alkalmazás használatával. 6) A kifizetési kérelem mellé benyújtandó, pénzügyi és szakmai előrehaladást igazoló dokumentumok összessége - mátrix A kifizetési igénylésben benyújtandó kifizetési kérelmet alátámasztó, a projekt pénzügyi és szakmai előrehaladását igazoló alátámasztó dokumentumokat egységes szerkezetben mutatja be az ún. mátrix. A mátrix elszámolható költségek - projektelem tevékenység kategóriák szerint tartalmazza a benyújtandó dokumentumok körét. A mátrix három oszlopának jelentése: 1 Egy projekt akkor tekinthető fizikailag megvalósultnak, ha a Kedvezményezett valamennyi, a nevére kiállított, elszámolható költségszámlát pénzügyileg teljesítette, a Projekt eredményeként létrejött vagyontárgyakon tulajdonjogot szerzett és a projektet fizikailag is befejezte.

4 a) A beszámolóban részletezett tevékenységek megvalósulását, illetve a kifizetési igénylésben elszámolni kívánt költségek felmerülését alátámasztó dokumentumok : ez az oszlop tartalmazza azokat a dokumentumokat, amelyeket akkor köteles benyújtani, ha a tevékenység megvalósítása során elért eredményekről a kedvezményezett be kíván számolni a beszámolóban és a megvalósítás során felmerült költségekről a beszámoló mellé benyújtandó kifizetési igénylésben el kíván számolni, b) A 4/2011. (I.28.) Korm.rendelet 59. (1) bekezdésében foglaltak szerinti záradékolási kötelezettséget az alábbi dokumentumok vonatkozásában kell megtenni : a középső oszlopban kerültek megjelölésre azok a dokumentumok, amelyek kapcsán a 4/2011-es kormányrendelet 59 (1) bekezdésében foglaltak szerinti záradékolási kötelezettsége van a kedvezményezettnek, (A kedvezményezett az eredeti számlán köteles feltüntetni a projekt regisztrációs számát, és azt, hogy a számla támogatás elszámolására benyújtásra került.) c) Időszakos, illetve záró beszámolóhoz benyújtandó alátámasztó dokumentumok : azok a dokumentumok, amelyeket kizárólag akkor kell a kedvezményezettnek időszakos, illetve záró beszámolóval együtt benyújtani, amennyiben a beszámolóval érintett időszakban a kapcsolódó tevékenység megvalósítása kapcsán volt előrehaladás, melyről a kedvezményezett be kíván számolni a beszámolóban, viszont a tevékenység kapcsán felmerült költségeket nem kívánja a beszámoló mellé benyújtandó kifizetési igénylésben elszámolni, hanem csak egy időben később benyújtandó kifizetési igénylésben. Az alábbi dokumentumokat eredeti példányban köteles a kedvezményezett benyújtani: eredeti számlák, valamint a kifizetés igénylés alátámasztását képező számviteli bizonylatok, összesítők; a kedvezményezett cégszerű aláírásával (aláírás és amennyiben jogszabály vagy az aláírási címpéldány szerint szükséges cégbélyegző) ellátott kifizetési igénylés formanyomtatvány; záró beszámoló; a kedvezményezett cégszerű nyilatkozatai (pl. nyilatkozat az üzembe helyezés helyéről, nyilatkozat a szerződés hiányáról) a projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja /Támogatói okirat 5. sz. melléklete, amennyiben korábban nem került benyújtásra/ a projekt fizikai befejezésének tényleges időpontja /Támogatói okirat 7. sz. melléklete eredeti, cégszerűen aláírt példányban benyújtandó a záró elszámoláshoz./ a kifizetési igényléshez csatolni kell a pénzügyi közvetítő által kiállított igazolást a kifolyósított hitel összegéről. Amennyiben a projekt keretében elszámolható költségről szóló bizonylat eredeti, első példánya elveszett, vagy megsemmisült, és a számlakibocsájtó az általa kiállított, vagy őrzött bizonylatról másolatot állít ki, akkor az abban az esetben fogadható el, ha a számlakibocsájtó a bizonylat azonosságát szabályszerűen igazolta. Szabályszerű igazoláson a bizonylatot kibocsátó bizonylati rendjében szabályozott módon történő hitelesítési, aláírási rendnek megfelelő módon és személyek által történő aláírás, esetlegesen bélyegzőlenyomat alkalmazását kell érteni. Fentiek szerint azonban a

5 másolatnak tartalmaznia kell azt a megjegyzést is, mely szerint a másolt bizonylat az eredetivel mindenben megegyezik, hiszen ez a megjegyzés különbözteti meg az egyszerű aláírást a hitelesítéstől. A kedvezményezettnek az így kiállított bizonylat eredeti példányát a 4/2011-es Kormányrendelet 59. (1) bekezdésében foglaltak szerint záradékolnia szükséges és elkülönítetten nyilván kell tartania, illetve meg kell azt őriznie. Kifizetési igénylés benyújtása esetén ezen záradékolt bizonylatokról kell a kedvezményezettnek hitelesített másolatot készítenie és a kifizetési kérelemhez mellékelnie. A mátrixban felsorolt többi alátámasztó dokumentum esetében elegendő a másolat benyújtása. 7) A benyújtandó dokumentumokkal szemben támasztott követelmények SZÁMLA Be kell nyújtani a Kedvezményezett nevére és címére kiállított költségszámlákat vagy a gazdasági eseményt hitelesen igazoló egyéb bizonylatokat (továbbiakban számlák) egy eredeti és egy eredetivel mindenben egyező másolati példányban, ahol: az eredeti számlákon a Támogatási Szerződés Kedvezményezettjének a teljesítést igazolom vagy az átvettem felirat alatt cégszerű aláírással (aláírás és amennyiben jogszabály vagy az aláírási címpéldány szerint szükséges cégbélyegző) kell igazolnia a teljesítést, azaz a vásárolt termék átvételét, használatbavételét, az eredeti számlákon fel kell tüntetni a projekt azonosító számát valamint, az eredeti számlákra rá kell vezetni, hogy Támogatás elszámolására benyújtásra került., a fentieket tartalmazó eredeti számláról készített másolatra rá kell vezetni a következő szöveget: A másolat az eredetivel megegyező. A számlamásolatnak az eredeti számlán szereplő információkat már tartalmaznia kell. idegen nyelvű számla esetében a fentieken túlmenően a Kedvezményezett általi magyar nyelvű fordítás csatolása szükséges (a számlán elegendő a főbb megnevezések lefordítása, ill. a dátumokhoz kapcsolódó megnevezés fordítása). a rész / végszámlához kapcsolódó előlegszámlát / előlegbekérőt / foglalót /helyesbítő vagy stornószámlát, stb. (továbbiakban számlák), szintén mellékelni szükséges. A kötelező megjegyzéseket ezen számlákra is rá kell vezetni. a pályázat tárgyát képező eszközökre a fizetett előleg elszámolható, ha: - az előleg számla pénzügyi kiegyenlítése megtörtént - a benyújtott (rész/vég)számlában az előleg részben vagy egészben elszámolásra került - a számla fizikai teljesítés igazolása megtörtént. Devizaszámlák esetén amennyiben az elszámolni kívánt összeg több költségsort érint, kérjük, költségtételenként megbontani az eredeti deviza összeget, a kifizetési kérelem megfelelő táblázataiban.

6 A Közreműködő Szervezet nem köteles elszámolásra befogadni azon számviteli bizonylatokat, amelyeken az áru/szolgáltatás megnevezése alapján VTSZ/SZJ/TESZOR statisztikai besorolás hiányában- a beszerzett áru/szolgáltatás egyértelműen nem beazonosítható. Amennyiben VTSZ/SZJ/TESZOR statisztikai besorolásban változás következik be, a támogatási szerződésben rögzítetthez képest, a változás akkor fogadható el, ha 1. áru/szolgáltatás műszaki tartalmában és funkciójában nem változik, 2. valamint az új VTSZ/SZJ/TESZOR statisztikai besorolás a Pályázati Felhívás szabályai és a GOP Részletes Pályázati Útmutató vonatkozó melléklete szerint is elszámolható. 3. Amennyiben az új VTSZ/SZJ/TESZOR statisztikai besorolás és a GOP Részletes Pályázati Útmutató vonatkozó melléklete szerint nem elszámolható, a számla/ bizonylat elutasításra kerül. Számla fogalma: Jelen Felhívás esetében számla alatt értendő a számla és számviteli bizonylat, valamint ingatlan adás-vétel esetén ide értendő az ingatlan adás-vételi szerződése, a tulajdoni lap, és valamennyi, a kifizetés alapját képező bizonylat, okirat. A záradékolást ezen dokumentumok esetén is el kell végezni. (A kedvezményezett az eredeti számlán köteles feltüntetni a projekt regisztrációs számát, és azt, hogy a számla támogatás elszámolására benyújtásra került.) KIFIZETÉS IGAZOLÁS Egy másolati példányban az adott számlák pénzügyi teljesítését igazoló bizonylatokat ahol: átutalás esetén pénzforgalmi számlakivonatot, elektronikus számlakivonatot, (abban az esetben is szükséges csatolni, ha az utalás hitel/kölcsönszerződés alapján történik) - pénzforgalmi számlakivonatok esetében a kivonaton szerepeljen a jóváírandó és terhelendő pénzforgalmi számlaszám, a terhelt összeg, a terhelés napja, aláírás és pecsét nélkül érvényes szöveg, valamint hivatkozás a kiegyenlített bizonylat számára. - amennyiben a közleményben nem szerepel a számla sorszáma, akkor pályázói nyilatkozat benyújtása szükséges, mely szerint az adott sorszámú kivonaton, mely sorszámú számla kifizetése történt meg. - amennyiben több számlát egyenlít ki egyszerre (nem minden számla szerepel az elszámolásban), és az elszámolásban szereplő számla sorszáma szerepel a közleményben, valamint az átutalt összeg nagyobb, mint a számla összege, akkor nem kérünk nyilatkozatot a kifizetésről. - amennyiben a pályázó a szállító bankjában fizeti be a szállító számlájára a számla összegét, az erről készült banki bizonylat (melyen szerepelnie kell a pályázó cég nevének, szállító nevének, számlaszámának, az összegnek és a projekt azonosítónak vagy számla számnak) és kiadási pénztárbizonylat hiteles másolatának benyújtására van szükség. - amennyiben a pályázó helyett, a hitel szerződése szerint a közvetítő szervezet közvetlenül az eladó részére téríti meg a számla ellenértékét, akkor az utalásról szóló igazolást/kivonatot a közreműködő szervezet részére be kell nyújtani. nem támogathatóak azon nettó 100 ezer Forint összérték feletti számlák, melyek kiegyenlítése készpénzfizetéssel történt, kivéve az adásvételi

7 szerződésben meghatározott foglaló, 10 % mértékéig, amennyiben az a szerződéskötéskor átadásra kerül. nem támogathatóak azon számlák, amelyeken az eszközök egyedi azonosítói pl. gyári szám, nem kerül feltűntetésre. amennyiben a számla kiegyenlítése készpénzben történt (nettó 100 ezer Forint összérték alatt), de a számlán fizetés módjaként átutalás szerepel, akkor a megfelelő aláírásokkal ellátott kiadási pénztárbizonylatot, vagy a naplófőkönyv másolatának benyújtása szükséges, amennyiben a számla kiegyenlítése készpénzben történt, és a számlán fizetés módjaként készpénz szerepel, akkor a kifizetést igazoló bizonylatot nem kell benyújtani. nem támogathatóak azon számlák, melyek kiegyenlítése nem pénzmozgással, hanem áruk és / vagy szolgáltatások kölcsönös beszámításával történt. A kompenzálással történő kiegyenlítés nem elfogadott a számlák pénzügyi teljesítésének igazolására. a másolatok benyújtása minden esetben szükséges függetlenül a megítélt támogatás és a számla összegétől, azok kiváltására nyilatkozat illetve összesítő nem használható. MEGRENDELÉSEK, SZERZŐDÉSEK Ingatlanvásárlás esetén adás-vételi szerződés (egy eredeti és egy mindenben megegyező másolati példányban), egyéb beszerzés esetén megrendelések, vállalkozói, szállítói, bérleti és megbízási szerződéseket egy másolati példányban. Amennyiben írásbeli megrendelés és/vagy szerződés nem készült az eszközbeszerzésről / szolgáltatás igénybevételéről, úgy a Kedvezményezett cégszerű aláírásával (aláírás és amennyiben jogszabály vagy az aláírási címpéldány szerint szükséges cégbélyegző) ellátott Nyilatkozat írásbeli megrendelő/szerződés hiányáról nyomtatványt. (A nyomtatvány a Támogató [www.nfu.hu], és a közreműködő szervezet [www.magzrt.hu] honlapjáról tölthető le) TOVÁBBI EGYÉB DOKUMENTUMOK Ingatlanvásárlás esetén hiteles tulajdoni lap másolat, melyen a kedvezményezett 1/1 tulajdonjog bejegyzése megtörtént. Amennyiben a projekt célja ingatlan vásárlás, abban az esetben a megvalósítás helyszíne a Kedvezményezett által beadott, adás-vételi vagy előszerződésben szereplő ingatlan címe. A megvásárolt ingatlan telephelyként vagy székhelyként történő bejegyzését követően a Kedvezményezett köteles adatváltozás bejelentőt benyújtani a kifizetési igénylés beadásával egyidejűleg. Európai Közösségen belülről (külföldről) történt eszköz beszerzése esetén az átvételt igazoló okmány másolatát: szállítólevelet, és átadás-átvételi jegyzőkönyvet, amelyen a Kedvezményezett az átvétel napját cégszerű aláírásával igazolja. Amennyiben nem kapcsolódik az adott eszközhöz szállítólevél, akkor a Kedvezményezett nyilatkozatát a szállítólevél hiányáról és a teljesítés pontos dátumáról. Európai Közösségen kívülről beszerzett eszköz esetén a vámhatározat egy másolati példányát. Elektronikus vámhatározat esetén kérjük az NAV (VPOP) engedélyezésre vonatkozó határozatát. Amennyiben nem kapcsolódik az adott eszközhöz

8 vámhatározat, akkor a Kedvezményezett nyilatkozatát a vámhatározat hiányáról és a teljesítés pontos dátumáról. A beszerzett eszköz használatba vételét / üzembe helyezését igazoló dokumentum (pl.: üzembe helyezési jegyzőkönyv) másolati példányát. A dokumentumnak tartalmazni kell legalább az üzembe helyezés 1. időpontját, (támogatási szerződésben rögzített projekt kezdési és fizikai befejezési időpontja közötti) 2. helyét, 3. üzembe helyezett eszköz megnevezését, 4. üzembe helyező aláírását. (Minta megtekinthető és letölthető a közreműködő szervezet [www.magzrt.hu] honlapjáról), Eszközök, berendezések csak abban az esetben számolhatóak el eszközbeszerzés keretében, amennyiben a Kedvezményezett könyvelésében azok a tárgyi eszközök között, a műszaki gépek, berendezések, járművek, vagy az egyéb berendezések, felszerelések, járművek között kerülnek aktiválásra. Szoftver beszerzése esetén tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát, melyen a Kedvezményezett az átvétel napját cégszerű aláírásával igazolja. A támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett a támogatásban részesíthető immateriális javakat a kötelező üzemeltetési időszak alatt az érintett régióban használja fel és az immateriális javak közé kerül aktiválásra. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben nem az immateriális javak közé kerül aktiválásra, úgy kérjük, cégszerűen nyilatkozzanak annak okáról. Építési engedélyhez kötött beruházásnál, felújításnál az építési napló egy másolati példánya. Olyan építési jellegű munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelező, ott a kivitelező nyilatkozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan. Engedélyköteles építési tevékenységet tartalmazó projektek esetén a jogerős használatbavételi engedély másolatát. Az elvégzett építési beruházásról, szolgáltatásról a számlakiállító és a Kedvezményezett együttes teljesítésigazolását. A teljesítésigazolásnak tartalmaznia kell legalább 1. az elvégzett munka megnevezését, 2. a teljesítésigazolás által lefedett időszakot, 3. a munka nettó értékét valamint a felek cégszerű aláírását [aláírás ill. cégbélyegző], 4. továbbá nem építési engedély köteles tevékenység esetében a megvalósulás helyét is.) Amennyiben az alábbi feltételeknek megfelel az építési projektelem, akkor mérnöki/műszaki ellenőr igazolása szükséges a teljesítésről: 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 16. (1) Kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni a külön jogszabály szerint építési engedélyhez kötött építési tevékenység esetén, ha 1. az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi,

9 2. az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik, 3. az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képezi, 4. az építőipari kivitelezési tevékenység műemlékvédelem alatt álló építményt érint, vagy 5. a 17. (2) bekezdés alapján építtetői fedezetkezelő működik közre. A kifizetési igényléshez csatolni kell a pénzügyi közvetítő által kiállított igazolást a kifolyósított hitel összegéről. kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy szállítója az elszámolásra benyújtott számla kiállítását megelőző 3 hónapban nem nyújtott részére pénzkölcsönt (ide nem értve a halasztott fizetés esetét), valamint hogy a részére az elszámolásra benyújtott számla kiállítását megelőző 3 hónapban esetlegesen nyújtott kölcsönök a Hpt. pénzkölcsön-nyújtásra vonatkozó szabályainak megfelelnek, azaz éven belül egy alkalomnál többször kölcsön nem került a részére folyósításra (ide nem értve a pénzügyi intézmények által folyósított hiteleket és kölcsönöket) azzal, hogy több részletben folyósított hitel vagy kölcsön több kölcsönnek minősül. független minősített értékbecslőtől vagy jogszabályban meghatalmazott hivatalos szervtől igazolás, amennyiben a pályázathoz nem került csatolásra Záró beszámoló. 8) A kifizetési igénylés és beszámoló hiánypótoltatására és a támogatás kifizetésének határidejére vonatkozó szabályok Ha a kifizetési igénylés hiányos vagy hibás, a beérkezéstől számított 30 napon belül legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével a Közreműködő Szervezet hiánypótlásra és a hibák javítására hívja fel a Kedvezményezettet. Hiánypótlási illetve hibajavítási felhívásra legfeljebb egy alkalommal kerülhet sor. A Közreműködő Szervezet a támogatást a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 45 napon belül fizeti ki. A kifizetés határidejébe a Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam, az előre nem tervezett, előre nem látható okok miatt lefolytatott rendkívüli helyszíni ellenőrzés, a szabálytalansági gyanú kivizsgálására tett intézkedések, a szerződésmódosítás, a köztartozás időtartama, valamint az év végi zárási és év eleji számlanyitási folyamatok az NFÜ honlapján közlemény formájában közzétett - időtartama nem számítanak bele. 9) Egyéb tájékoztatás A Kedvezményezett által benyújtott kifizetési igénylés a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet, a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a hatályos számviteli- és adótörvények szerint kerül ellenőrzésre. Az elszámolások ellenőrzéséhez a Közreműködő Szervezet kiegészítő információk bekérésének lehetőségével élhet.

10 Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatás folyósítása kizárólag forintban történik. Forinttól eltérő pénznemben kiállított szállítói számla esetén a forintra történő átváltás alapja a számlán megadott teljesítés dátumán, ennek hiányában a szállítást igazoló okmányon feltüntetett, és az átvevő szervezet (Kedvezményezett) által aláírással igazolt átvételi napon, vagy a vámhatározat (import esetén) kiadásának napján vagy a teljesítésigazoláson feltüntetett napon érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos árfolyam. A projekt költségnövekményét a kedvezményezett finanszírozza. Amennyiben a projekt költségei meghaladják a Támogatási Okiratban rögzített összeget, a többletráfordítást a Kedvezményezett saját forrásból, illetve egyéb idegen forrás igénybevételével köteles biztosítani, mivel a támogatás összege nem követi a költségek emelkedését.

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 10. sz. melléklet A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény-

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz

Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz 1 1. Bevezetés Jelen dokumentum célja, hogy a Kedvezményezettek számára

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása Az előadás felépítése I. Támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatok II. Projektmegvalósításhoz kapcsolódó feladatok III. Online számlakitöltő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Megfelelő? Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz 2009. február. 2 3 4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A Pályázati felhívás és

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2014. évi forrásaira benyújtott támogatási igények (pályázat és egyedi kérelem) alapján biztosított költségvetési támogatások szakmai

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. TRESZNER Villamosipari, Szolgáltató Kft. Pécs Budapest, 2009.08.13. Hársfa u. 48. Iktatószám: K-2009-GOP-2.1.1-09/B.-0156309 7627 Tárgy: Szerződéskötés feltételei Tisztelt Pályázó! Hivatkozással a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2012. május Készítette: Wekerle Sándor Alapkezelő Tartalomjegyzék Útmutató célja 1. Pályázat

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS)

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi Zöld Forrás pályázati felhívására benyújtott és támogatásban részesített

Részletesebben

Szabályzat kódja. Hatálybalépés. Utolsó módosítás - Verziószám 1/2015. Szabályozási felelős és kibocsátó. Főtitkár. Utoljára módosította

Szabályzat kódja. Hatálybalépés. Utolsó módosítás - Verziószám 1/2015. Szabályozási felelős és kibocsátó. Főtitkár. Utoljára módosította ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYZAT a 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott sportfejlesztési támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályairól Szabályzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 15/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 15/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 15/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27.

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. ÚTMUTATÓ A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. Tartalomjegyzék Az útmutató célja 4 Legfontosabb változások az előző

Részletesebben

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára Jelen elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 keretében támogatott projektek tervezését segíti,

Részletesebben

A. KÖZVETÍTŐK FELKÉSZÜLÉSE A PÁLYÁZATOK KEZELÉSÉRE

A. KÖZVETÍTŐK FELKÉSZÜLÉSE A PÁLYÁZATOK KEZELÉSÉRE A Kombinált Mikrohitel Program (KMH) keretében nyújtott támogatások és hitelek eljárásrendje Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens továbbá a Közép-Magyarországi

Részletesebben