A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖK ÉNEK szám ú UTASÍTÁSA. Budapest, évi november hó 8-án.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖK ÉNEK. 013. szám ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1966. évi november hó 8-án."

Átírás

1 10-26/13/1966. SZIGORÚAN TITKOS! A M i n ő s í t é s m e g s z ű n t az évi LXV. tv. 38. figyelemmel A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖK ÉNEK 013. szám ú UTASÍTÁSA Budapest, évi november hó 8-án. 02 Tárgy: A Belügyminisztérium tábornokainak ruházati ellátása Miniszter elvtárs a 006/1986. sz. utasításával a Belügyminisztériumban szolgálatot teljesítő tábornokok részére egységes normán alapuló ruházati ellátási rendszer bevezetését rendelte el. A miniszteri utasítás végrehajtására az alábbiak szerint intézkedem: 1. A Belügyminisztérium tábornokainak ruházattal való ellátása egyenruhás vagy polgári ruhás normatípus szerint történik. A normatípust a szervezési állomány táblázat tartalmazza. Az egyenruházat alapszíne a fegyveres testületek tábornokai részére kheki, a tűzrendészet tábornokai részére szürke. Az alapellátási normát 1. sz. mellékletként kiadom. 2. A tábornokok az alapellátásra való igényjogosultság keletkezésekor teljes alapellátást, vagy alapellátás kiegészítést kapnak. a) Teljes alapellátásban részesülnek: az egyenruhás normatípusban: a polgári életből bármely testülethez tábornokká kinevezett, továbbá a rendőrségnél tábornokká előléptetett személyek, a polgári ruhás normatípusban: I. Általában a polgári életből tábornokká kinevezett, továbbá bármely testületnél tábornokká előléptetett személyek, í ÁBTL /13/1966/1

2 a polgári ruhás normatípusból egyenruhás normatípusba (vagy fordítva) átminősített tábornokok, illetve a fegyveres testületek és a tűzrendészet között átminősítettek. b) Alapellátás kiegészítésben részesülnek: az egyenruhás normatípusban a kheki-ruhás testületeknél és a tűzrendészetnél tábornokká előléptetett személyek. 3. A teljes alapellátást, vagy alapellátás kiegészítést kcvctő években a tábornokok ruházati ellátása évi ruhautánpótlási pénz keretében történik, melynek összege egységesen 6480 Ft. 4. Az egyenruhás normatípusban a tábornokoknak mindenkor rendel kezniük kell az alapellátási normában előírt ruházati és felszerelési cikkekkel. II. Az ellátás módja 5. Alapellátás: a) Teljes alapellátásban részesülő tábornokok részére az egyenruhás normatípusban a tiszti ruházati árjegyzék* árait alapul véve felsőruházat és felszerelés beszerzésére Ft-ot kell jóváírni az alapellátási normában előírt egyenruházati és felszerelési cikkek fedezeteként, fehér nemű váltság címén pedig 500 Ft-ot kell kifizetni. A tábornoki egyenruházati cikkek tényleges beszerzési költ sége és a terhelési összeg közötti különbözet elszámolása a BM költségvetés terhére történik,^ a polgári ruhás normatípusban 6480 Ft polgári ruhapénzt kell készpénzben kifizetni. b) Alapellátás kiegészítésben részesülő tábornokok részére 3000 Ft-ot kell készpénzben kifizetni alapellátás kiegészítés, illetve átszerelési költségtérítés címén. Amennyiben a teljes alapellátásként jóváírt, vagy az alapellátás kiegészítéseként kifizetett összeg a tárgyévben beszerezni kívánt egyenruházati és felszerelési cikkek árát nem fedezi, azesetben a következő naptári évben járó ruhautánpótlási illetmény terhére elővásárlás eszközölhető. Teljes alapellátás esetén a természetben vagy utalványban nem igé nyelt cikkek helyett, a tiszti ruházati árjegyzék szerinti Ft-érték készpénzben kifizethető. 6. Utánpótlás: A teljes alapellátás kiadásától számított tizenkettő hónapig ruha utánpótlási illetmény nem jár. Az alapellátást követő évben ruhautánpótlási illetményként a teljes alapellátásban részesült tábornokok részére mind az egyenruhás, mind a polgári ruhás normatípusban a kine vezés, előléptetés, vagy átminősítés időpontjától számított 13. hónappal kezdve, az évi ruhapénznek annyi hónapra eső há nyada jár, ahány hónap az év végéig hátra van, míg az alapellátás kiegészítésben részesült tábornokok részére a következő naptári év január 1-vel a teljes ruhapénz jár. 2 ÁBTL /1 3 / / 2

3 7. A ruhautánpótlási illetményt minden év január elsején kell jóváírni és készpénzben kifizetni a tiszti állományra vonatkozó szabályok szerint. A tábornokok az egyenruházati és felszerelési cikkek folyamatos utánpótlásáról, továbbá az alapellátás kiegészítése esetén a tiszti ruházat átszereléséről önmaguk gondoskodnak, az I / II- 3. (Ruhá zati) Osztályon keresztül. III. Vegyes rendelkezések 8. Az egyenruhás normatípusba tartozó tábornokokat az új norma alapján december 31-ig kell ellátni. Az új norma szerinti ellátásra való átállás során a rendőrség tábornokait teljes alapellátásban kell részesíteni, míg a kheki-ruhás testületek tábornokait alapellátás kiegészítésként természetben a 65. M ruházattal kell ellátni a jelen utasításban foglaltak szerint. 9. A tábornokok öltözködésére vonatkozó táblázatot 2. sz. m ellékletként kiadom. 10. A 2050/1961. szám alatt kiadott "Az egyéni pénzgazdálkodáson alapuló ruházati ellátási rendszer szabályzata és normái" c. utasí tásban szereplő tábornoki norma hatályát veszti. Jelen utasítás előírásain túlmenően a tábornokká történő előléptetések, továbbá a tábornokok testületek közötti átminősítése, illetve a tábornokok BM szolgálati viszonyának megszűnése során a 2050/1961. számú "Az egyéni pénzgazdálkodáson alapuló ruházati ellátási rend szer szabályzata és normái" c. utasítás kapcsolatos előírásait értelem szerűen alkalmazni kell. LANTOS JÓZSEF s. k., rendőrezredes BM I. főcsoportfőnök Felterjesztve: M iniszter elvtársnak, K apják: M iniszterhelyettesek, Főcsoportfőnökök, Országos parancsnokok, Korm ányőrség parancsnoka, Csoportfőnökök, Önálló osztályvezetők, BM iskolák parancsnokai, BM egészségügyi intézmények parancsnokai, Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok Készült: 95 példányban. 3 ÁBTL /13/1966/ 3

4 1. sz. m elléklet ALAPELLATASI NORMA a BM egyenruhás tábornokai részére Sorsz. C ikk Me. Alapellátás mennyisége 1 db 2 2 db 3 pantalló db 4 Lovaglónadrág db M sávoly gyakorló db 1 6 Téli db 1 7 db 1 8 Esőköpeny db 1 9 Fel öltő db 10 Jester db 1 11 Jester pantalló db 12 ru h a öltöny M kabáthuzat db M kabátbélés db M nadrágbélés db M bakancs p ár 1 17 Boxcsizma p ár 1 18 p ár 1 19 db 2 20 Színes ing db 2 21 Ingblúz db 2 22 Kesztyű bélelt pár 1 23 Kesztyű pár M kötött kesztyű p ár 1 25 Derékszíj db 1 26 Nyakkendő db 2 27 Nyaksál db 1 28 Fehérnem ű váltság F t 500 Megjegyzés: 1. Az egyenruházat alapszíne a Hőr., Karhatalom, Rendőrség és Kormányőrség tábornokai részére: a Tűzrendészet tábornokai részére: khekí szürke 2. A Rendőrség, a Kormányőrség és a Tűzrendészet tábornokai részére a 65. M gyakorló ruházati cikkek helyett, egy rend fésűs öltönyt kell kiadni. - 4 ÁBTL /13/1966/ 4

5 Ö ltö z k ö d é s i tá b lá z a t. 2 sz mellékle* a B elügym inisztériu m egyenru hás táb orn okai részére TÁRSASÁGI ÖLTÖZET D Í S Z Ö L T Ö Z E T Díszkivonuláson, díszszemlén, csapatzászló átadása-átv ételek o r nyáron 2 1 Diszelgés, díszszem le alkalm ával, koszorúzási ünnepségeken, tem etéseken, gyászévfordulókon stb n yáron 4 3 SZOLGÁLATI ÖLTÖZET Szolgálaton kívül közületi és társadalm i szervek rendezvényein, családi jellegű ünnepélyes alkalm akkor (pl. esküvő), szórakozóhelyeken, sportrendezvényeken stb. 5 nyáron 6 Kiképzési összevonásokon, lőkiképzéseken, gyakorlatokon stb. Ellenőrző és h iv atali szolgálatban, csapatszem lén stb. 7 n yáron 10 9 nyáron 8 I. Általánosan Téli * Téli * Téli v. jester v. ingblúz 65. M kabáth. p an talló. p antalló p antalló 65. M kabátbél. n ad rág pantalló nad rág 65. M bakancs Szines ing 65. M n ad rá g bélés 65. M bakancs pantalló Keszrtyű Boxcsizma Boxcsizma Téli * K öpeny r Boxcsizm a 1 Derékszíj Derékszíj 65. M sávoly gyakorló Szines ing 65. M kötött kesztyű II. Hivatalban A társasági és szolg. öltözet bárm ely v álto zata viselhető felszerelési cikkek nélkül A k itü n tetések eredeti form ában viselendők Megjegyzés: A k itü n tetések szalagsávjai viselendők A *-gal jelö lt téli helyett az id ő járástó l függően egységesen társasági is viselhető. N yáron a társasági öltözethez fehérkesztyű is viselhető. Felöltő átm eneti időszakban a 3-8. hasábokban szereplő öltözetekhez viselhető. A 9. és a 10. hasáb szerinti öltözet csak azok részére kötelező, ak ik a 65. M. ru h á z a ti cikkekből ellátást k ap tak. Az esőköpeny nyáron az id ő járástó l függően viselhető. D íszöltözetkén t " alak z atb a n " csak akkor, h a az illetékes p arancsnok elrendeli. ÁBTL /1 3 / /5

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK ÉS A Z O R S Z Á G O S VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG VEZETŐJÉNEK. 06. szám ú EGYÜTTES UTASÍTÁSA

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK ÉS A Z O R S Z Á G O S VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG VEZETŐJÉNEK. 06. szám ú EGYÜTTES UTASÍTÁSA H k.8 / B E L Ü G Y M IN I S Z T É R IUM 1 9 7 8 ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 10 2 7 /6/1966. SZIGORÚAN TITKOS! A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK ÉS A Z O R S Z Á G O S VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

BM SZEMÉLYZETI MUNKA RENDJE

BM SZEMÉLYZETI MUNKA RENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-21/7/1966. 515 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 007. számú PARANCSA Budapest, 1966. évi február hó 8-án BM SZEMÉLYZETI MUNKA RENDJE ÁBTL-4.2.-10-21/7/1966

Részletesebben

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról Tájékoztató egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról I. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2013. január 01. és december 31. közötti időszakra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A polgármester cafetéria-juttatása éves keretösszegének megállapítása Előadó dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATA

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATA A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATA A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATA A BM OKF-nél közszolgálati jogviszonyban állók, illetve

Részletesebben

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009.

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009. Kerekegyháza Város Önkormányzata Jegyzőjének és Polgármesterének 1/2009. számú EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI

Részletesebben

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Berente Községi Önkormányzat 19/2014.(XII.1.), 18/2014.(XI.14.), 14/2014.(IX.5.) és 13/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete

T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ

MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ 1146 Budapest, Thökölyi út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 W W W. G R E E N PA S S. P R O MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ A béren felüli juttatások alkalmazásához Green Pass 2 Verziószám: IC11 ELSŐ LÉPÉS: A SZABÁLYZAT

Részletesebben

A 11/1969. számú BELÜGYMINISZTERI PARANCS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi július hó 12-én.

A 11/1969. számú BELÜGYMINISZTERI PARANCS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi július hó 12-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZO LG Á LA TI H A SZN Á LA TR A! 10-21/11/A /1969. A 11/1969. számú BELÜGYMINISZTERI PARANCS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi július hó 12-én. Ezen utasítás vonatkozik valamennyi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a 2004. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

ÚTMUTATÓ. a 2004. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2004. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 11. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 11. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 11. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. február 14., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 10/2014. (II. 14.) HM utasítás a kormányzati szolgálati jogviszonyban állók cafetéria-juttatásáról

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉS SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉS SZABÁLYZAT GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉS SZABÁLYZAT I. Szabályzat kiterjed 1. Polgármesteri Hivatal és Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete feladatainak ellátásához rendelkezésre álló gépjárművek üzemeltetésére,

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 17/2001.(IX. 17.) számú rendelete

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 17/2001.(IX. 17.) számú rendelete Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 17/2001.(IX. 17.) számú rendelete A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, egyéb juttatásáról, valamint a szociális és

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 31. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 31. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. június 25., csütörtök Tartalomjegyzék I. Utasítások 19/2015. (VI. 25.) MvM utasítás a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2004. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2004. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2004. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó lap) kiállítását a

Részletesebben

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

3/2002. (I. 25.) HM rendelet. a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról

3/2002. (I. 25.) HM rendelet. a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról 3/2002. (I. 25.) HM rendelet a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

Részletesebben

Kiskincstár Működési Szabályzat. Általános szabályok

Kiskincstár Működési Szabályzat. Általános szabályok Kiskincstár Működési Szabályzat I. Általános szabályok A kiskincstár ütemezett, a bevételekhez és a feladatellátáshoz igazodó, folyamatosan karbantartott tervezési és finanszírozási rendszer. - A kincstári

Részletesebben

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉS MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Részletesebben

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1 1. oldal 1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1 A Magyar Köztársaság függetlenségének, alkotmányos rendjének, valamint a lakosság és az ország

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják,

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2013/4. szám Budapest, 2013. február 19. Szám: 8005/2013. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 4/2013. (II. 15.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 9. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Tárgy: Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 55. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 55. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 55. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. november 8., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 41/2013. (XI. 8.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 19988 42/2013. (XI. 8.) EMMI

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek 105. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 28/2010. (XII. 31.) BM utasítás a Belügyminisztérium

Részletesebben