G-2. ÁBTL /7/1962 ÁLTALÁNOS ANYAGNYILVÁNTARTÁSI UTASÍTÁS BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "G-2. ÁBTL 4.2.-10-24/7/1962 ÁLTALÁNOS ANYAGNYILVÁNTARTÁSI UTASÍTÁS BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA!"

Átírás

1 G-2. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! ÁLTALÁNOS ANYAGNYILVÁNTARTÁSI UTASÍTÁS A BM. ANYAGI ÉS TECHNIKAI FŐOSZTÁLY KIADVÁNYA 1962.

2 / 7 / BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: 1566/1962. SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! JÓVÁHAGYOM! Budapest, május hó 25-én PETÁK PÁL s. k. r. alezredes BM. Pénzügyi és Anyagi Főcsoportfőnök ÁLTALÁNOS ANYAGNYILVÁNTARTÁSI UTASÍTÁS KIADOM: Budapest, május hó 25-én. BERECZ BÉLA vörgy. s. k. főosztályvezető A BM. ANYAGI ÉS TECHNIKAI FŐOSZTÁLY KIADVÁNYA 1962.

3 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-24/7/ sz. BELÜGYMINISZTERHELYETTESI UTASÍTÁS Budapest, május 25-én. Az 1953-ban kiadott G- 2 jelű Utasítás rögzítette első ízben az anyagnyilvántartás általános szabályait. Mivel kiadá sakor anyaggazdálkodásra vonatkozó szabályzat még nem volt, így a G- 2 jelű Utasítás a leglényegesebb gazdálkodási előírá sokat is tartalm azta. Az ellátás és az anyaggazdálkodás terén időközben végbe m ent fejlődés és a magasabb szakmai követelmények megkö vetelték külön anyaggazdálkodási Utasítás kiadását. Az anyag gazdálkodás általános szabályait az 1961-ben kiadott G- 1 jelű Az anyagi szolgálat ellátásának általános szabályai című u ta sítás tartalmazza. A fenti követelmények ugyancsak megkövetelték az ban kiadott G- 2 jelű Általános A nyagnyilvántartási Utasí tás átdolgozását is. Jelen utasításommal egyidejűleg engedélyezem az átdol gozott és kibővített G- 2 jelű Általános Anyagnyilvántartási U tasítás (a továbbiakban: G- 2) kiadását. A G- 2-ben foglalt szabályok kötelező érvényűek vala mennyi BM. szervre és csapatalakulatra, és az általuk kezelt valamennyi anyagnemre, azokra is, amelyek nem tartoznak szorosan az anyagi szakszolgálati szervek hatáskörébe (pl. kul turális, sport, egészségügyi, operatív-technikai stb. anyagok). Nem tartalm az részletes előírásokat a fenti (zárójelben meg említett), valam int a Szabályzat I. fejezet 3/b pontjában fel sorolt operatív és speciális nyilvántartásokra és elszámolásokra. Az ezekre vonatkozó szabályokat a különböző anyagi szakszol gálati ágak szakutasításaiban, vagy külön intézkedésekben kell szabályozni. E szakutasításokat (intézkedéseket) értelem szerűen a G- 2 általános elvei és előírásai alapján kell elké szíteni. 3

4 A G- 2 oktatását a BM. Anyagi és Technikai Főosztály vezetője szervezze meg és irányítsa. A központi szervek, a tes tületek, a számadótestek és az alegységek parancsnokai (veze tanulmányozzák át; a számadótest tői) és a alegység G- 2-t m unkakörükre vonatkozó, parancsnokok vagy azt a saját szoro beosztásukhoz megkívánt san érintő mértékben részeket saa játítsák el. A G évi január hó 1-vel lép hatályba; egyidejű évi kiadását, valamint a módosító rendelkezéseket leg az hatályon kívül helyezem. A G- 2 rendelkezéseinek maradéktalan betartásáért és végrehajtása ellenőrzéséért a BM. Anyagi és Technikai Főosz tály vezetője, illetve a speciális szakanyagokkal gazdálkodó szervek vezetői felelősek. PETÁK PÁL r. alez. s. k. BM. Pénzügyi és Anyagi Főcsoportfőnök 4 ÁBTL /7/1962

5 TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Oldal ÁLTALÁNOS RÉSZ Az anyagnyilvántartás rendeltetése és célja Az anyagnyilvántartással szemben tám asztott követelmények Az Általános Anyagnyilvántartási Utasítás hatálya II. Fejezet AZ ANYAGNYILVÁNTARTÁS RENDSZERE Az anyagnyilvántartás vezetésére, illetve anyagelszámolásra kötelezett szervek meghatározása Az eszközök és anyagok csoportosítása a nyilvántartási, illetve elszámolás szempontjából Az eszközök és anyagok nyilvántartásának módja III. Fejezet AZ ANYAGNYILVÁNTARTÁS BIZONYLATAI A bizonylatokról általában A bizonylatokkal szemben tám asztott követelmények A bizonylatok csoportosítása A bizonylatok kiállítása IV. Fejezet A NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZA BÁLYAI A nyilvántartási nyomtatványok hitelesítése A nyilvántartások felfektetése Az anyagnyilvántartás nyitó (induló) tételei Az anyagnyilvántartások vezetésének módja A lekönyvelendő bizonylatok ellenőrzése A számadótest összkészletét növelő vagy csökkentő készletváltozások 17. A számadótest összkészletét érintő vagyonváltozások átveze 25 tése az A kategóriájú cikkek esetében

6 ' Oldal 18. A számadótest összkészletét érintő vagyonváltozások átveze tése a B és C kategóriájú cikkek esetében Az egész számadótest összkészletét nem érintő (belső) anyag mozgatások átvezetése A számadótest raktári készletéből csere ellenében történő anyagkiadások átvezetése Áttételezések az egyes osztályozási értékkategóriák között Eljárás átadás-átvételek esetén, ha a cikkek mennyisége, vagy minősége a bizonylaton feltüntetett mennyiséggel, illetve minőséggel nem egyezik meg A függő tétel fogalma A függő tétel feljegyzése A függő tételek törlése Záradékok feljegyzések A téves bejegyzések helyesbítése az anyagnyilvántartáson Az anyagnyilvántartások egyeztetése Az anyagnyilvántartások lezárása Az anyagnyilvántartások és a bizonylatok kezelése és meg őrzése Az anyagnyilvántartások és azok bizonylatainak irattárba helyezése Az anyagnyilvántartások és bizonylatok selejtezése V. Fejezet AZ ANYAGNYILVÁNTARTÁS ÁLTALÁNOS NYOMTATVÁ NYAI, AZOK KITÖLTÉSÉNEK ÉS VEZETÉSÉNEK RÉSZ LETES SZABÁLYAI Okmánynapló Anyagnyilvántartás a számadótest anyagi szolgálatánál Függő tételek előjegyzése Raktári készletnyilvántartási lap Előjegyzés a raktári készletnyilvántartási lapokról ?. Állványcímke Készletnyilvántartás az alegység számára Anyagkiadási utalvány Anyagvisszavételi utalvány Anyagbevételi jegy Selejtezési jegyzőkönyv Felszerelési lap Kimutatás a kikülönített részlegeknek kiadott eszközökről Jegyzék az ideiglenesen kiadott cikkekről A készültségi szolgálat számára kiadott cikkek nyilvántar tása Előjegyzés az őrség (készültség) tagjainak használatra ki adott és azoktól bevont cikkekről

7 > VI. Fejezet Oldal ANYAGNYILVÁNTARTÁS ÉS ELSZÁMOLÁS A HÁZIMŰ HELYEKNÉL A háziműhelyek adminisztrációjával és anyagnyilvántartá sával szemben tám asztott követelmények A háziműhelyi munkákkal kapcsolatos nyilvántartások és okmányok A háziműhelyek anyagellátása és elszámoltatása Az egyes mesteremberek (brigádok) anyagellátása és elszá molása A háziműhelyekben készített új cikkek bevételezése Eljárás a javítás közben kicserélt (vagy bontott) alkatrészek kel és hasznos hulladékokkal Műhelykönyv Munkanapló Munkalap Munkajegy Anyagelőleg felvételezési és elszámolási lap Egyéni használatra kiadott szerszámok nyilvántartása Javítási könyv VII. Fejezet KÖNYVEK NYILVÁNTARTÁSA _ A könyvek csoportosítása nyilvántartás szempontjából Titkos minősítésű parancs- és szabályzat jellegű szolgá lati könyvek nyilvántartása A nem titkos szolgálati könyvek nyilvántartása A politikai, szépirodalmi és tudományos könyvek nyilván tartása A könyvtári könyvek nyilvántartása Könyvkölcsönzési lap Olvasó törzslap VIII. Fejezet GÖNGYÖLEGEK A göngyölegekről általában A saját göngyölegek nyilvántartása Az idegen göngyölegek nyilvántartása A göngyölegnyilvántartás vezetése a számadótesteknél a helyi beszerzésekkel kapcsolatos idegen göngyölegek ese tében 84 F5 73. A göngyölegnyilvántartás vezetése a számadótesteknél köz ponti kiutalás (kiszállítás) útján érkező idegen göngyölegek esetében 85 7

8 Oldal 74. Az alegységeknek ideiglenesen kiadott idegen göngyölegek nyilvántartása Idegen göngyölegek nyilvántartása az alegységeknél Idegen göngyölegek visszaszállítása Göngyöleg betéti díjak elszámolása 88 IX. Fejezet AZ ANYAGNYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉVEL KAPCSOLA TOS SZEMÉLYI KÖTELMEK ÉS FELELŐSSÉGI ELVEK P. Az anyagnyilvántartó feladatai, kötelessége és felelőssége Az anyagnyilvántartás vezetésével megbízott más személyek kötelmei és felelőssége A nyilvántartói teendők átadása- átvétele 91 X. Fejezet ANYAGNYILVÁNTARTÁSOK ELLENŐRZÉSE Külső (vezetési) ellenőrzés keretében Belső ellenőrzések keretében Az anyagnyilvántartás ellenőrzésének módja 93 Mellékletek Kimutatás a különböző szinten gazdálkodó szervek anyag nyilvántartási kötelezettségéről Kimutatás arról, hogy a különböző szinten gazdálkodó szer vek mely nyomtatványokat kötelesek, illetve jogosultak vezetni Minták Okmánynapló Tartalomjegyzék borítólap Tartalomjegyzék betétlap Anyagnyilvántartási borítólap Cikkenkénti készletnyilvántartásra szolgáló betétlap az A kategóriába tartozó cikkek nyilvántartásához, vagy ugyanez két részre osztott változatban /a. Az 5. sz. m inta rovatait tartalmazó betétlap és /b. Az 5. sz. minta 15-ön felüli rovatait tartalm azó betétlap Cikkenkénti készletnyilvántartásra szolgáló betétlap a B és C kategóriába tartozó cikkek nyilvántartásához Záradékok feljegyzések Függő tételek előjegyzése borítólap Függő tételek előjegyzése betétlap Raktári készletnyilvántartási lap

9 Oldal 11. Előjegyzés a raktári készletnyilvántartási lapokról borító lap Előjegyzés a raktári készletnyilvántartási lapokról betétlap Állványcímke Készletnyilvántartás borítólap az alegységek szám ára Cikkenkénti készletnyilvántartásra szolgáló betétlap az al egységek számára Anyagkiadási utalvány 17. Anyagvisszavételi utalvány Anyagbevételi jegy Selejtezési jegyzőkönyv Felszerelési lap K imutatás a kikülönített részlegeknek kiadott eszközökről Jegyzék az ideiglenesen kiadott cikkekről Előjegyzés az őrség (készültség) tagjainak használatra ki adott és azoktól bevont cikkekről Műhelykönyv borítólap Műhelykönyv betétlap Munkanapló borítólap Munkanapló betétlap '8. Munkalap Munkajegy Anyagelőleg- felvételezési és elszámolási lap Javítási könyv borítólap Javítási könyv betétlap Nyilvántartás a könyvtári könyvekről borítólap N yilvántartás a könyvtári könyvektől betétlap Könyvkölcsönzési lap Olvasó-törzslap Nyilvántartás a visszaszállítandó idegen göngyölegekről borítólap Nyilvántartás a visszaszállítandó idegen göngyölegekről betétlap Nyilvántartás az alegységeknek ideiglenesen kiadott idegen göngyölegekről Göngyöleg betéti díjak elszámolása

A G 4. GÉPJÁRMŰ SZAKUTASÍTÁS MÓDOSÍTÁSA

A G 4. GÉPJÁRMŰ SZAKUTASÍTÁS MÓDOSÍTÁSA BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! Jóváhagyom: Budapest, 1966. december 28. LANTOS JÓZSEF s. k., r. ezredes I. főcsoportfőnök A G 4. GÉPJÁRMŰ SZAKUTASÍTÁS MÓDOSÍTÁSA I. Az üzemanyag ellátás gazdálkodás

Részletesebben

1966. I.4. ÜGYRENDJE. ...21 sz. példány. A BM KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKSÁG ÁBTL - 4.2. - 10-308 / 1966 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-308/1966.

1966. I.4. ÜGYRENDJE. ...21 sz. példány. A BM KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKSÁG ÁBTL - 4.2. - 10-308 / 1966 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-308/1966. BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-308/1966. SZIGORÚAN TITKOS! KÜLÖNÖSEN FONTOS!...21 sz. példány. 1966. I.4. A BM KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKSÁG ÜGYRENDJE ÁBTL - 4.2. - 10-308 / 1966 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

Részletesebben

A FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAI FELTÁRÁSÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

A FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAI FELTÁRÁSÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA N Y Í R E G Y H Á Z A A FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAI FELTÁRÁSÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA (a Gazdálkodási szabályzat 10. sz. melléklete) Elfogadva: 2009.

Részletesebben

Leltározási szabályzat. I. Általános rész

Leltározási szabályzat. I. Általános rész Leltározási szabályzat A Városi Könyvtár leltározásával összefüggõ feladatait Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm.

Részletesebben

B I Z O N Y L A T I S Z A B Á L Y Z A T

B I Z O N Y L A T I S Z A B Á L Y Z A T B I Z O N Y L A T I S Z A B Á L Y Z A T Készült a 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján Érvényes: 2012. január

Részletesebben

Bizonylati szabályzat

Bizonylati szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Bizonylati szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 45/2015. sz. határozatával 1 Tartalomjegyzék I. Általános rész... 2 1. A szabályzat célja... 3 2. Bizonylati elv,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK Eszközök és források leltározási, hasznosítási és selejtezési szabályzata. Hatályba lépés napja: 2013. augusztus 23.

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK Eszközök és források leltározási, hasznosítási és selejtezési szabályzata. Hatályba lépés napja: 2013. augusztus 23. Oldal: 1/33 ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI, LELTÁRKÉSZÍTÉSI, HASZNOSÍTÁSI, ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI

Részletesebben

Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010.

Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010. Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010. TARTALOMJEGYZÉK: 1. A selejtezés általános tudnivalói 2. A felesleges vagyontárgyak feltárása,

Részletesebben

A 11/1969. számú BELÜGYMINISZTERI PARANCS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi július hó 12-én.

A 11/1969. számú BELÜGYMINISZTERI PARANCS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi július hó 12-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZO LG Á LA TI H A SZN Á LA TR A! 10-21/11/A /1969. A 11/1969. számú BELÜGYMINISZTERI PARANCS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi július hó 12-én. Ezen utasítás vonatkozik valamennyi

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A

127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2008 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT... 4 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

A Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökség Titkárság ÜGYRENDJE

A Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökség Titkárság ÜGYRENDJE BM. III. Főcsoportfőnökség Titkársága Szigorúan titkos! Különösen fontos! 45-13-15/1/1972. A Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökség Titkárság ÜGYRENDJE Lássa (név, rendfokozat): Engedélyező aláírása:

Részletesebben

BIZONYLATI REND ÉS ALBUM

BIZONYLATI REND ÉS ALBUM MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. BIZONYLATI REND ÉS ALBUM Hatályos: 2013. január 01. napjától Jóváhagyta: Dr. Monok István főigazgató ph. BIZONYLATI

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Magyar Úszó Szövetség Gazdálkodási szabályzat Budapest, 2008. április 27. Mellékletek: - Számlakeret, számlarend - Házipénztár kezelési Szabályzat - Leltározási és selejtezési Szabályzat 1 A Magyar Úszó

Részletesebben

1. Bevezetés... 2 2. A szabályzat célja... 3 2.1. A szabályzat hatálya... 3 2.2. A szabályozásba bevont eszközök köre... 3 3. Felesleges eszközök

1. Bevezetés... 2 2. A szabályzat célja... 3 2.1. A szabályzat hatálya... 3 2.2. A szabályozásba bevont eszközök köre... 3 3. Felesleges eszközök 1. Bevezetés... 2 2. A szabályzat célja... 3 2.1. A szabályzat hatálya... 3 2.2. A szabályozásba bevont eszközök köre... 3 3. Felesleges eszközök felszámolásának fázisai... 4 3.1. A hasznosítás során szükséges

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN

A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN Oldal: 1/35 A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. október 30. Készítette: Csák Józsefné mb. gazd.vez.

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Bizonylati szabályzata. 2012. augusztus 28.

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Bizonylati szabályzata. 2012. augusztus 28. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a 2012. augusztus 28. Tartalomjegyzék A bizonylati szabályzat célja és tartalma... 3 Bizonylati elv, bizonylati fegyelem... 3 Számviteli bizonylat fogalma... 3 Számviteli

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Iratkezelési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Értelmező rendelkezések... 5 3. Az iratkezelés belső felügyelete... 10 4. Az iratkezelés megszervezése... 11 5. A küldemények átvétele...

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Anyag-és eszközgazdálkodási Szabályzat Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. augusztus 31-től igazgató

Részletesebben

TELEHÁZ CSANÁDPALOTA SZOLGÁLTATÁSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TELEHÁZ CSANÁDPALOTA SZOLGÁLTATÁSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEHÁZ CSANÁDPALOTA SZOLGÁLTATÁSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM I. FEJEZET - BEVEZETÉS II. FEJEZET - TELEHÁZ CÉLJA, SZELLEME, RENDELTETÉSE III. FEJEZET - SZERVEZETI JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI IV. FEJEZET

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdasági ügyrendje a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes

Részletesebben

A leltározás alapelveit, végrehajtását leltározási szabályzatba kell foglalni.

A leltározás alapelveit, végrehajtását leltározási szabályzatba kell foglalni. Leltározás, készletnyilvántartás A leltározás alapelveit, végrehajtását leltározási szabályzatba kell foglalni. 1. Leltározási szabályzat célja, tartalma A szabályzat célja, hogy a szervezetnél a leltározási

Részletesebben

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. sz. melléklete OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2014. augusztus 28. Hatálybalépés

Részletesebben

BIZONYLATI SZABÁLYZAT ÉS ALBUM

BIZONYLATI SZABÁLYZAT ÉS ALBUM Debreceni Egyetem BIZONYLATI SZABÁLYZAT ÉS ALBUM Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. február 15. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A bizonylati szabályzat célja, tartalma,

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 2014. Mellékletek: - Számlakeret, számlarend - Házipénztár kezelési Szabályzat - Leltározási és selejtezési Szabályzat 1 MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATÁNAK FELÉPÍTÉSE

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BIZONYLATI RENDJE 2003.

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BIZONYLATI RENDJE 2003. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BIZONYLATI RENDJE 2003. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BIZONYLATI RENDJE Érvényes: 2003. november 15. -tól Jóváhagyta: Dr. Roóz József főiskolai rektor A BGF FŐISKOLAI TANÁCS

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 26. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK és SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben

A Belügyminisztérium. III/1. Osztály ÜGYRENDJE

A Belügyminisztérium. III/1. Osztály ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM III/1. Osztály Szigorúan titkos! Különösen fontos! 34-13/16/1972. A Belügyminisztérium III/1. Osztály ÜGYRENDJE Lássa (név, rendfokozat): Engedélyező aláírása: Betekintő aláírása: Év,

Részletesebben