7.4. A kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a javításiértékelési

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7.4. A kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a javításiértékelési"

Átírás

1 M G Y R K Ö Z L Ö N Y évi 177. szám kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a javításiértékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz. 5. z R. 2. melléklet 14. sorszámú Katasztrófavédelmi szakelőadó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye című fejezet 7. pontja a következő 7.4. alponttal egészül ki: 7.4. kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a javításiértékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz. 6. Hatályát veszti az R. 2. melléklet 20. sorszámú Migrációs ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye című fejezet 5. pont 5.2. alpontjában foglalt táblázat C: és C: mezőjében a szóbeli, szövegrész. 7. z R. 2. melléklet 22. sorszámú Rendészeti szervező (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye című fejezet 7. pontja a következő 7.5. alponttal egészül ki: 7.5. Rendészeti szervező (Iparbiztonsági szervező, Katasztrófavédelmi szervező és Tűzvédelmi szervező) szakmairányok vizsgái esetén a kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a javítási-értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz. 8. z R. 2. melléklet 35. sorszámú Fegyveres biztonsági őr megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye című fejezet 5. pont alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: Szóbeli vizsgatevékenység vizsgafeladat megnevezése: Intézkedéstaktikai, konfliktuskezelési szituációs gyakorlat központilag összeállított és kiadott tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésekre válaszol a vizsgázó. vizsgafeladat ismertetése: vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc) vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 9. z R. 2. melléklet 35. sorszámú Fegyveres biztonsági őr megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye című fejezet 7. pont 7.6. alpontjában a szövegrész helyébe a szöveg lép. 10. z R. 2. melléklet 40. sorszámú Tűzoltó II. megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye című fejezet 7. pontja a következő 7.3. és 7.4. alponttal egészül ki: 7.3. képzésben résztvevők és a vizsgázók részére az egyéni védőfelszereléseket a beiskolázó biztosítja kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a javításiértékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz. 11. z R. 2. melléklet 41. sorszámú Tűzoltó szerparancsnok megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye című fejezet 7. pontja a következő 7.4. alponttal egészül ki: 7.4. kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a javításiértékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz. belügyminiszter 66/2014. (XII. 16.) M rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) M rendelet módosításáról fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény 342. (2) bekezdés 6., 11. és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet , 7., 10., 21., 22., és 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) M rendelet (a továbbiakban: RUSZ) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. rendelet hatálya kiterjed a rendőrségre, a büntetés-végrehajtási szervekre, a hivatásos katasztrófavédelmi szervekre, valamint a rendészeti szakközépiskolákra (a továbbiakban: oktatási intézetek), a Szervezett űnözés

2 24508 M G Y R K Ö Z L Ö N Y évi 177. szám Elleni Koordinációs Központra, a elügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központra, ezeknek a szerveknek az egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományára, az lkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat tábornoki rendfokozatú hivatásos állományú tagjaira, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar (a továbbiakban: NKE-RTK) egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományára és hallgatóira, az oktatási intézetek tanulói állományára, a vezényelt állományra, továbbá a hivatásos állományból nyugállományba helyezett személyekre. 2. RUSZ 2. c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában) c) igényjogosult: az önálló szervek hivatásos és egyenruha-ellátásra jogosult személyi állománya, az NKE-RTK egyenruha ellátásra jogosult személyi állománya és hallgatói, az oktatási intézetek tanulói állománya, valamint a vezényeltek; 3. RUSZ 2. e) pont ef) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: [e) ruházati termékek és felszerelési cikkek:] ef) a hivatásos állománykategóriát kifejező jelvény, a karjelvény, a testületi jelvény, a hímzett azonosító, a hímzett névkitűző, rendfokozati jelzések, a kitüntetések és tartozékai, valamint 4. RUSZ 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) z (1) bekezdésben meghatározott szerveknél ruházati szemlét évente legalább két alkalommal, az elsőt április 15-ig, a másodikat legkésőbb október 31-ig kell megtartani az igényjogosult személyi állomány öltözetének ellenőrzése érdekében. ruházati szemle időpontjában a szemlére kijelölt állománynak egységes szolgálati-, vagy gyakorló öltözetben kell megjelennie. ruházati szemle megtartására és a szemle során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére az állományilletékes parancsnok intézkedik. ruházati pótlás elrendelésekor figyelembe kell venni a termékek állapotát és szolgálati feladatellátásra való alkalmasságát, a termékek 12. mellékletben meghatározott viselési idejét. pótlás megtörténte után, az elhasználódott ruházati terméket be kell vonni. 5. RUSZ 4. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) ruházati szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell a szemle lefolytatását és eredményét. jegyzőkönyvekről készült összefoglaló jelentést a ruházati szakszolgálat a szemle lefolytatásától számított 30 napon belül megküldi a középfokú szakirányító szerv részére. 6. RUSZ 4. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) z (1) bekezdésben meghatározott szervek vonatkozásában a végrehajtott ruházati szemlékről és a hiányosságok megszüntetésére tett intézkedésekről, valamint a ruházati termékek és felszerelési cikkek ellátási tapasztalatairól szóló jelentést a középfokú szakirányító szerv vezetője minden év január 31-ig felterjeszti a elügyminisztérium részére. 7. RUSZ 8. (1) bekezdés c) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: (Nem kötelező egyenruházatot beszerezni) c) a rendelkezési állományban lévőknek és nyugdíj előtti rendelkezési állományban lévőknek, kivéve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre vezényelt hivatásos állomány tagjait, 8. RUSZ 8. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Ha a hivatásos állomány más szervhez vezényelt tagjának az állományilletékes parancsnok szolgálati egyenruha viselését rendeli el, akkor a ruházat biztosítása ha a ruházat az igényjogosult ruházati normájában nem szerepel az elrendelő vagy a fogadó szerv költségvetése terhére történik. 9. RUSZ 17. a következő (8) bekezdéssel egészül ki: (8) z alapellátást és az alapellátás-kiegészítést a hatályos táblázat alapján kell biztosítani. Ha az igényjogosult alapellátás, illetve alapellátás kiegészítés kivéve alsóruházati költségtérítés jogcímen készpénzben kifizetett összegnél olcsóbban szerzi be a normájában szereplő egyenruházati termékeket és felszerelési cikkeket, úgy a fennmaradó összeget részére túlellátásként kell előjegyezni. Ha az igényjogosult alapellátás, illetve alapellátás-kiegészítés kivéve alsóruházati költségtérítés jogcímen készpénzben kifizetett

3 M G Y R K Ö Z L Ö N Y évi 177. szám összegnél drágábban szerzi be a normájában szereplő egyenruházati termékeket és felszerelési cikkeket, a (4) bekezdés figyelembevételével úgy részére a többletköltséget ki kell fizetni. 10. RUSZ 18. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) ruházati alap- és utánpótlási ellátmány készpénzben kifizetett részének felhasználását igazoló számlával az igényjogosultnak tárgyév november 15-ig kell elszámolnia. (2) Ha az időarányos ruházati utánpótlási ellátmány kifizetésére tárgyév november 1-je és december 1-je között kerül sor, az igényjogosultnak a kifizetett összeggel, a kifizetés napjától számított 30 napon belül el kell számolnia. z igényjogosult elhalálozása esetén a 27. (5) bekezdése szerint kell eljárni. 11. RUSZ 19. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) lapellátáskor és alapellátás-kiegészítés során az igényjogosultak részére konfekcionált termékeket (természetbeni ellátás), felszerelési lapot, vagy ruházati utalványt kell biztosítani. társasági ruházat, a méretes ruházatok, valamint lábbelik beszerzési ára csak azokra a termékekre és cikkekre fizethető ki, amelyekből az igényjogosult méretére konfekcionált kivitelű nem áll rendelkezésre. 12. (1) RUSZ 21. (1) bekezdése d) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: (lapellátás-kiegészítésre igényjogosult:) d) az áthelyezett, aki további használatra alkalmas, a fogadó szervnél rendszeresített egyenruházati termékkel vagy felszerelési cikkel előzőleg részben ellátásra került és részére a kiegészítés indokolt, valamint (2) RUSZ 21. (2) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki: (lapellátás-kiegészítésre igényjogosult:) e) akit a rendelkezési állományból szolgálati beosztásba helyeznek. 13. (1) RUSZ 23. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) teljes alapellátás terhelési időpontjától számított 12 hónapig ruházati utánpótlási ellátmány nem jár. Ezt követően a 13. hónap első napján a tárgyévre vonatkozó ruházati utánpótlási ellátmány december 31-ig járó időarányos részét, majd a továbbiakban évente január 1-jével az ellátmány teljes összegét kell jóváírni. miniszter a tárgyévi ruházati utánpótlási ellátmány kiadásának rendjét, a tárgyévet megelőző év december 31-ig határozza meg, amelyről az önálló szerveknek értesíteni kell az igényjogosultat. ruházati utánpótlási ellátmánynak a természetbeni ellátással nem terhelt, pénzben kifizethető részét tárgyév szeptember 15-ig kell kifizetni. z ellátmány természetbeni részét tárgyév december 31-ig kell kiadni. (2) RUSZ 23. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Ha a tárgyévi ruházati utánpótlási ellátmány forintösszegét a természetbeni ellátásként meghatározott termékek és cikkek beszerzési ára meghaladja, úgy a különbözetet a következő évi ruházati utánpótlási ellátmány terhére túlellátásként kell előjegyezni. túlellátásként előjegyzett összeget a ruházati utánpótlási ellátmányt terhelő teljes kiegyenlítésig kell csökkenteni. 14. RUSZ 25. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Illetmény nélküli szabadságon lévő személy, továbbá a gyermekgondozási díjban (a továbbiakban: GYED), illetve gyermekgondozási segélyben (a továbbiakban: GYES) részesülők a GYED és GYES melletti újbóli munkába állást kivéve ruházati utánpótlási ellátmányt a távollétük egész időtartamára nem kaphatnak. távollét időtartamát összevontan egész hónapokban kell számítani, a töredék hónap nem vehető figyelembe. részükre előre kifizetett ruházati utánpótlási ellátmánynak azon részét, amelyre vonatkozóan a jogosultság nem áll fenn, túlellátásként kell előjegyezni, és a következő évi ruházati utánpótlási ellátmányból le kell vonni, illetve leszerelés esetén vissza kell téríttetni. 15. RUSZ 27. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) ttól, akinek a szolgálati viszonya megszűnt, a kiadott ruházati termékeket és felszerelési cikkeket a névkitűzők, ingek, blúzok, téli ingek, téli alsók, lábbelik, kesztyűk és zoknik kivételével valamint a speciális szolgálati egyenruházatot azonnali hatállyal be kell vonni és azt az állomány további ellátására kell felhasználni. ruházati elszámolást a szolgálati viszony megszűnésekor hatályos ruházati táblázat, valamint a két éven belüli átminősítés figyelembevételével kell végrehajtani.

4 24510 M G Y R K Ö Z L Ö N Y évi 177. szám 16. RUSZ 44. (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: ( riadócsomag összetétele:) b) kétnapi hidegélelem legalább 2 db melegíthető 400 gr-os készételkonzerv, 2 db 65 gr-os és 2 db 150 gr-os hús-, vagy zöldségkészítmény konzerv, konzervnyitó, 17. RUSZ 45. -a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: (7) z NKE RTK-ra vezényelt oktatói vagy nevelői feladatokat ellátó hivatásos állomány tagja, egyetemi munkavégzésének időtartama alatt illetve azzal összefüggésben a feladat jellegétől függően szolgálati, vagy gyakorló ruházat viselésére kötelezett. vezényelt hivatásos állományú személy, szolgálati ruházatként a vegyes normában felsorolt ruházati termékek és felszerelések beszerzésére kötelezett. mennyiben azzal nem rendelkezik, a beszerzés a vezényelt hivatásos állományú személy saját költségére történik. 18. RUSZ 56. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) hivatásos állományból nyugállományba helyezett személyek egyenruha viselésének jogosultságáról a nyugállományba helyezési állományparancs intézkedik. nyugállományba helyezett személy csak társasági egyenruházat viselésére jogosult, a hivatásos állománykategóriát kifejező jelvény nélkül. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testületében szolgálatot ellátó, illetve az Egyetemen oktatói, kutatói és tudományos tevékenységet végzők a hivatásos állománykategóriát kifejező jelvény nélkül egyetemi munkavégzésük időtartama alatt, illetve azzal összefüggésben jogosultak szolgálati és gyakorló ruházat viselésére is. Ennek beszerzési költsége a nyugállományba helyezett személyt terheli. 19. RUSZ 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 20. RUSZ 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 21. RUSZ 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 22. RUSZ 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 23. RUSZ 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 24. RUSZ a 6. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki. Záró rendelkezések 25. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. 26. Hatályát veszti a RUSZ 59/. -ában a legkésőbb december 31-ig szövegrész. Dr. Pintér Sándor s. k., belügyminiszter

5 M G Y R K Ö Z L Ö N Y évi 177. szám melléklet a 66/2014. (XII. 16.) M rendelethez 1. melléklet a 71/2011. (XII. 31.) M rendelethez 1 1. Rendőrség ruházati normái (kivéve Készenléti Rendőrség) C D E F G H I J K L M N 1 Termék megnevezése menny. egység csökkentett egyen egyen egyen vegyes polgári szenior szenior vegyes 2 Normakód CS E1 E2 E3 V P S1 S2 T1 T M e. rendészeti Gyakorló gyakorló bakancs ** pár ruházat 10M e. rendészeti 4 b) gyakorló nadrág db c) Gyakorló póló, sötétkék db M e. rendészeti 6 d) gyakorló zubbony, felirattal 7 10M e. rendészeti e) gyakorló dzseki, felirattal M e. r. szolgálati Szolgálati félcipő pár ruházat 12M e. r. szolgálati nyári 9 b) pantalló M e. r. szolgálati téli c) pantalló M e. r. szolgálati ing/ d) blúz, rövid ujjú, v. kék db M e. r. szolgálati ing/ e) blúz, hosszú ujjú, v. kék M e. r. szolgálati f) pulóver M e. r. szolgálati nyári g) dzseki M e. r. szolgálati h) télikabát 1 16 szolgálati garbó, i) sötétkék Félcipő, normál 17 Társasági/ bőrtalpú, fekete pár 1 18 ünnepi b) Félcipő, ünnepi, fekete pár 1 19 ruházat c) Női csizma, fekete pár 1 20 Társasági öltöny, d) db 2 21 Társasági kosztüm, e) db 2 22 Fehér ing/ blúz, rövid f) ujjú* db 2 2 3** Fehér ing/ blúz, hosszú g) ujjú* Ingblúz, hosszú ujjú, h) világoskék, szerelve 25 Ingblúz, rövid ujjú, i) világoskék, szerelve 26 Ingblúz, rövid ujjú, fehér, j) szerelve 27 allonkabát,4/4-es, k) sötétkék 28 Társasági felöltő, női, l) db 1 29 Társasági felöltő, férfi, m) db 1 vegyes

6 24512 M G Y R K Ö Z L Ö N Y évi 177. szám 2 4. Hímzett szövetsapka 30 Ruházati (pilotk, sötétkék kiegészítők Szolgálati, téli sapka, 31 b) fekete, szerelve Szolgálati tányérsapka, c) Társasági tányérsapka, d) db 1 34 Társasági női kalap, e) db 1 35 Szolgálati derékszíj, f) fekete Társasági nadrágszíj, g) fekete 37 Szolgálati nyakkendő, h) sötétkék i) Nyaksál, sötétkék 39 Szolgálati bőrkesztyű, j) fekete pár Szolgálati, csapadék k) ellen védő kabát sötétkék 41 l) Téli ing*** m) Téli alsó*** Szolgálati téli zokni, n) sötétkék*** pár Szolgálati, nyári zokni, o) sötétkék*** pár p) Hímzett névkitűző db q) Névkitűző fém r) 12M e. r. taktikai öv klt.* Ékítmények Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, db sötétkék 49 Hímzett váll-lap, b) sötétkék pár Váll-lap tábornoki c) szerelve pár d) Karjelvény db Málhazsák Személyi kciómellény***** 53 b) felszerelés db Polgári ruhapénz db 1 Költségtérítés költségtérítés**** 55 b) lsóruházati * Csak a rendszeresítést követően adható ki, alapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére. ** lapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére adható ki. *** termékek természetbeni biztosítása helyett alsóruházati költségtérítés kerül kifizetésre. **** Összege 8000 Ft, elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. zokni esetében a beszerzendő termékek színe sötétkék, vagy fekete. téli ing és téli alsó alkalmasságát a funkciónak való megfelelés határozza meg. z alsóruházati költségtérítést csak az újfelszerelő állomány részére kell biztosítani. ***** polgári állomány részére a szolgálati feladatok függvényében az alegységkészletből kell biztosítani. Megjegyzés: Cs: Csökkentett férfi és női E1: Egyen (Közrendvédelmi szolgálati ágnál szolgálatot teljesítő férfi és női egyen állománya kivéve Készenléti Rendőrség állománya részére) E2: Egyen (Határrendészeti szolgálati ágnál szolgálatot teljesítő férfi és női egyen állománya részére) E3: Egyen (Közlekedésrendészeti szolgálati ágnál szolgálatot teljesítő férfi és női egyen állomány részére) V: Vegyes férfi és női P: Polgári S1: Szenior különleges foglalkoztatási állomány közterületen szolgálatot teljesítő férfi és női S2: Szenior különleges foglalkoztatási állomány irodában szolgálatot teljesítő férfi és női T1: Vegyes (Tábornoki állomány részére / férfi) T2: Vegyes (Tábornoki állomány részére / női) Ha az igényjogosult egyen az E1-E3 normában nem került nevesítésre, akkor a besorolást és ruházati ellátást az igényjogosult szolgálati feladatai alapján kell meghatározni és biztosítani, továbbá a 20. (4) bekezdésének megfelelően a kinevezési állományparancsban kell rögzíteni.

7 M G Y R K Ö Z L Ö N Y évi 177. szám z 1., 10., és 14. pontokban *-gal megjelölt termékek rendszeresítéséig az állomány ellátása érdekében, a terméknek megfelelő, alábbi ruházati cikkek is kiadhatóak. felsorolt cikkek megengedett öltözetként viselhetőek. 1 Megnevezés Viselési határidő 2 Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos 3 Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos 3. z E3-as közlekedésrendészeti normába sorolt állomány a normán felül egységfelszerelésként fehér derékszíjjal, fehér cérnakesztyűvel, valamint jelsíppal is el kell látni. jelsíp kiadása nem történhet használt készletből. 4. hivatásos állomány részére a szenior állomány kivételével alegységkészletként rohamsisakot kell biztosítani. 5. normában felsorolt termékeken és cikkeken felül alapellátásként védőfelszerelés ellátási szabályai szerint a 6. pontban felsorolt szolgálatokat ellátók részére speciális szolgálati egyenruházatot kell a szerv költségvetése terhére kiadni ruha besorolástól függetlenül. 6. Motoros szolgálatot ellátók (kivéve: a körzeti megbízott) speciális szolgálati egyenruházata C 1 Megnevezés Mennyiség 2 a Hímzett szövetsapka (pilotk, sötétkék 1 db 3 ab) Motoros dzseki 1 db 4 ac) Motoros nadrág mellrésszel 1 db 5 ad) Kétrészes motoros alsóruházat (kék) 1 db 6 ae) Motoros csizma 1 pár 7 af) Vízirendészeti teniszing 3 db 8 ag) Motoros kesztyű 1 pár 9 ah) Hímzett, tépőzáras rendfokozati jelzés, sötétkék 2 db 10 ai) Karjelvény 2 db b) Vízi rendészeti szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata C 1 Megnevezés Mennyiség 2 b Viharruha, kétrészes 1 db 3 bb) Vízirendészeti viharmellény 1 db 4 bc) Vízirendészeti védőkesztyű 1 pár 5 bd) Viharcsizma 1 pár 6 be) Vízirendészeti félcipő 1 pár 7 bf) Vízirendészeti teniszing 3 db 8 bg) Vízirendészeti rövidnadrág 2 db 9 bh) Vízirendészeti sildes sapka 1 db 10 bi) Vízirendészeti hosszú nadrág 1 db 11 bj) Vízirendészeti téli sapka 1 db 12 bk) Hímzett, tépőzáras rendfokozati jelzés 2 db 13 bl) Karjelvény 2 db c) Lovas szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata C 1 Megnevezés Mennyiség 2 c Lovaglónadrág (nyári) 1 db 3 cb) Lovaglónadrág (téli) 1 db 4 cc) Lovaglónadrág (gyakorló) 1 db 5 cd) Lovaglócsizma 1 pár 6 ce) Lovas szolgálati kabát kivehető béléssel* 1 db 7 cf) Lovas jó láthatósági átvető* 1 db * Csak rendszeresítést követően adható ki. d) Kutyavezetői szolgálatot, valamint kutyavezetői oktatói, szakoktatói feladatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata C 1 Megnevezés Mennyiség 2 d 10M Kutyavezetői védőnadrág 2 db 3 db) 10M Kutyavezetői védőzubbony 1 db 4 dc) 10M Kutyavezetői védődzseki 1 db 5 dd) Kutyavezetői karjelvény 2 db

8 24514 M G Y R K Ö Z L Ö N Y évi 177. szám 4 e) Szemle bizottságvezető, bűnügyi technikai osztályvezető, bűnügyi technikus és segéd technikus, baleseti helyszínelő, baleseti helyszínelő és vizsgáló munkakörben szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata C 1 Megnevezés Mennyiség 2 e űnügyi technikusi dzseki 1 db 3 eb) űnügyi technikusi melles nadrág 2 db* * termék kiadásának határideje december 31. f) csökkentett, az egyen és közterületen szolgálatot teljesítő vegyes állomány részére normán felül 1 db jó láthatósági átvetőt (MSZ EN 471 szerinti fluoreszcens sárg kell kiadni, speciális egyenruházati termékként. szenior állomány részére a normán felül 1 db jó láthatósági terméket (MSZ EN 471 szerinti fluoreszcens sárg kell kiadni speciális egyenruházati termékként. 7. z alábbi ruházatot a csapaterőbe szervezett állomány annak elhasználódásáig viselheti. csapaterős tevékenységeken kívül az alábbi termékek viselése tilos. 1 Megnevezés 2 evetési téli dzseki, sötétkék* 3 evetési zubbony, sötétkék* 4 evetési nadrág, sötétkék 5 Szolgálati bakancs, fekete 6 evetési póló * Hímzett azonosítót - a bevetési zubbonyon jobb oldalt, a zseben, középen a húzózár fölött, - a bevetési téli dzsekin jobb oldalon, a tépőzáron kell viselni. 8. hivatásos állomány amennyiben a ruházati normájában nem szerepel az egységes megjelenés biztosítása mellett az alább felsorolt cikkeket megengedett öltözetként viselheti. 1 Megnevezés Viselési határidő 2 Vízirendészeti/strand teniszing (a speciális szolgálatot ellátók öltözetéhez) 3 Szolgálati, csapadék ellen védő kabát 4 Szolgálati, csapadék ellen védő nadrág 5 Szolgálati szövetsapka (pilotk, 6 10M e. r. gyakorló nadrág (könnyített) 7 10M e. r. gyakorló zubbony (könnyített) 8 10M e. r. gyakorló bakancs december M e. r. gyakorló bakancs (könnyített) 10 Szolgálati nyári dzseki, sötétkék 11 Szolgálati nyári pantalló, sötétkék 12 12M e. rendészeti szolgálati félcipő (nyári) 9. Társasági öltözet cikkösszetétele a rendőrség hivatásos férfi állománya részére. mennyiben az állomány normájában a felsorolt cikkek nem szerepelnek, azokat megengedett öltözetként viselheti. 1 Megnevezés Viselési határidő 2 Társasági tányérsapka, 3 Társasági felöltő, 4 Társasági zubbony, 5 Társasági pantalló, sötétkék 6 Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos 7 Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos 8 Szolgálati nyakkendő, sötétkék 9 Társasági nadrágszíj, fekete 10 Félcipő normál, bőrtalpú, fekete 11 Szolgálati bőrkesztyű, fekete 12 Karjelvény 13 Hímzett váll-lap, sötétkék 14 Névkitűző fém 15 Szalagsáv

9 M G Y R K Ö Z L Ö N Y évi 177. szám b) Társasági öltözet cikkösszetétele a rendőrség hivatásos női állománya részére. Ha az állomány normájában a felsorolt cikkek nem szerepelnek, azokat megengedett öltözetként viselheti. 1 Megnevezés Viselési határidő 2 Társasági női kalap, 3 Társasági felöltő, 4 Társasági kosztümkabát, 5 Társasági szoknya, sötétkék 6 Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos 7 Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos 8 Szolgálati nyakkendő, sötétkék 9 Társasági nadrágszíj, fekete 10 Harisnya 11 Félcipő ünnepi, fekete 12 Szolgálati bőrkesztyű, fekete 13 Karjelvény 14 Hímzett váll-lap, sötétkék 15 Névkitűző fém 16 Szalagsáv 10. Készenléti Rendőrség hivatásos állományának ruházati normái C D E F G H I J 1 egyen vegyes polgári vegyes vegyes csökkentett menny. alapellátásellátásellátásellátásellátási alap- alap- alap- alap- Termék megnevezése egység 2 Normakód CS E V P T1 T M e. rendészeti gyakorló bakancs** pár Gyakorló 12M e. rendészeti gyakorló bakancs b) ruházat (könnyített) pár c) 10M e. rendészeti gyakorló nadrág d) 10M e. rendészeti gyakorló nadrág (könnyített) 7 e) KR köznapi teniszing, sötétkék db f) KR ünnepi teniszing, fehér db g) 10M e. rendészeti gyakorló zubbony (KR felirattal) h) 10M e. rendészeti gyakorló zubbony KR felirattal (könnyített) 11 i) 10M e. rendészeti gyakorló dzseki (KR felirattal) j) Szolgálati garbó, sötétkék Félcipő, normál bőrtalpú, fekete pár 1 14 Társasági/ b) Félcipő ünnepi, fekete pár 1 15 ünnepi ruházat c) Női csizma, fekete pár 1 16 d) Társasági öltöny, db 2 17 e) Társasági kosztüm, db 2 18 f) Fehér ing/blúz, rövid ujjú* db g) Fehér ing/blúz, hosszú ujjú* db h) Ingblúz, hosszú ujjú, világoskék, szerelve 21 i) Ingblúz, rövid ujjú, világoskék, szerelve 22 j) Ingblúz, rövid ujjú, fehér, szerelve 23 k) allonkabát, 4/4-es, sötétkék 24 l) Társasági felöltő, férfi, db 1 25 m) Társasági felöltő, női, db 1

10 24516 M G Y R K Ö Z L Ö N Y évi 177. szám Hímzett szövetsapka (pilotk, bordó Ruházati 4. b) Hímzett Szolgálati szövetsapka téli sapka, szerelve, (pilotk, fekete bordó Ruházati kiegészítők b) c) Szolgálati Társasági tányérsapka, téli szerelve, sötétkék, fekete szerelve kiegészítők c) d) Társasági tányérsapka, női kalap, db d) e) Társasági 12M e. r. taktikai női kalap, öv sötétkék, klt. szerelve e) f) 12M Társasági e. r. taktikai nadrágszíj, öv klt. fekete f) g) Társasági Szolgálati nadrágszíj, nyakkendő, fekete sötétkék g) h) Szolgálati Nyaksál, sötétkék nyakkendő, sötétkék h) i) Nyaksál, Szolgálati sötétkék bőrkesztyű, fekete db pár i) j) Szolgálati, bőrkesztyű, csapadék ellen fekete védő kabát, sötétkék pár j) k) Szolgálati, Téli ing*** csapadék ellen védő kabát, sötétkék k) l) Téli ing*** alsó*** m) l) Téli Szolgálati alsó*** téli zokni, sötétkék*** db pár m) n) Szolgálati, téli nyári zokni, zokni, sötétkék*** pár n) o) Szolgálati, Hímzett névkitűző nyári zokni, sötétkék*** pár db o) p) Hímzett Névkitűző névkitűző fém db p) q) Névkitűző Tépőzáras fém karszalag, bordó q) Tépőzáras Hímzett tépőzáras karszalag, rendfokozati bordó jelzés, db Ékítmények 5. Hímzett sötétkék tépőzáras rendfokozati jelzés, 43 db Ékítmények b) sötétkék Hímzett váll-lap, sötétkék pár b) c) Hímzett Váll-lap tábornoki váll-lap, sötétkék szerelve pár c) d) Váll-lap Karjelvény tábornoki szerelve pár db d) Karjelvény Málhazsák db Személyi 6. Málhazsák b) kciómellény***** db Személyi felszerelés 48 b) kciómellény***** db 1 49 felszerelés 7. Polgári ruhapénz db Költségtérítés 7. b) Polgári lsóruházati ruhapénz költségtérítés**** Költségtérítés b) lsóruházati költségtérítés**** * Csak a rendszeresítést követően adható ki, alapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére. * ** Csak lapellátás a rendszeresítést alapellátás-kiegészítésként követően adható ki, alapellátás az új felszerelők és alapellátás-kiegészítésként átminősítettek részére az adható új felszerelők ki. és átminősítettek részére. *** lapellátás termékek és természetbeni alapellátás-kiegészítésként biztosítása helyett az új alsóruházati felszerelők és költségtérítés átminősítettek kerül részére kifizetésre. adható ki. **** Összege termékek 8000 természetbeni Ft, elszámolási biztosítása rendje helyett megegyezik alsóruházati a ruházati költségtérítés utánpótlási kerül ellátmány kifizetésre. elszámolási rendjével. zokni esetében a beszerzendő **** termékek Összege színe 8000 sötétkék, Ft, elszámolási vagy fekete. rendje megegyezik téli ing és téli a ruházati alsó alkalmasságát utánpótlási ellátmány a funkciónak elszámolási való megfelelés rendjével. határozza zokni esetében meg. z a beszerzendő alsóruházati termékek költségtérítést színe csak sötétkék, az újfelszerelő vagy fekete. állomány téli részére ing és kell téli biztosítani. alsó alkalmasságát a funkciónak való megfelelés határozza meg. z alsóruházati költségtérítést ***** polgári csak az állomány újfelszerelő részére állomány a szolgálati részére feladatok kell biztosítani. függvényében az alegységkészletből kell biztosítani. ***** polgári állomány részére a szolgálati feladatok függvényében az alegységkészletből kell biztosítani. Megjegyzés: Megjegyzés: Cs: Csökkentett férfi és női Cs: E: Egyen Csökkentett férfi és női E: V: Egyen Vegyes férfi és női V: P: Vegyes Polgári férfi és női P: T1: Polgári Vegyes (Tábornoki állomány részére / férfi) T1: T2: Vegyes (Tábornoki állomány részére / női) férfi) T2: Vegyes Tábornoki állomány részére / női) 11. Készenléti Rendőrségnél szolgálatot teljesítő szenior állomány ruházata feladatellátástól függően megegyezik az egyen-, 11. vegyes Készenléti vagy a polgári Rendőrségnél szolgálatot normával teljesítő kivéve szenior a 12. állomány pontban és ruházata a 10. pont feladatellátástól 7. Költségtérítés függően alpont sorában megegyezik foglaltakkal. az egyen-, vegyes vagy a polgári normával kivéve a 12. pontban és a 10. pont 7. Költségtérítés alpont sorában foglaltakkal. 12. csökkentett, az egyen és közterületen szolgálatot teljesítő vegyes állomány részére normán felül 1 db jó láthatósági 12. átvetőt csökkentett, (MSZ EN 471 az szerinti egyen fluoreszcens és közterületen sárg kell szolgálatot kiadni, speciális teljesítő egyenruházati vegyes termékként. állomány részére normán felül 1 db jó láthatósági átvetőt (MSZ EN 471 szerinti fluoreszcens sárg kell kiadni, speciális egyenruházati termékként.

11 M G Y R K Ö Z L Ö N Y évi 177. szám Készenléti Rendőrség speciális feladatokra kijelölt hivatásos állománya részére az e pontban meghatározott egyenruházatot kell a szerv költségvetése terhére kiadni. Személyi és Objektumvédelemi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztály III. Őrségi Osztály Sándor-palota Őrségi losztályának ruházati ellátása C D 1 Férfi Női 2 Termékmegnevezés Me. Menny. Menny. 3 Szolgálati nyári dzseki, palackzöld 4 Szolgálati nyári pantalló, fekete 5 Szolgálati nyakkendő, fekete db Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos db Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos db Szolgálati ing, rövid ujjú, vállpántos, világoszöld db Szolgálati ing, hosszú ujjú, vállpántos, világoszöld db Szolgálati pulóver, palack zöld 11 arettsapka, palack zöld, szerelve 12 Szolgálati téli pantalló, fekete 13 Szolgálati garbó, fekete 14 Szolgálati csapadék ellen védő kabát, zöld 15 Szolgálati derékszíj, fekete 16 12M e. r. szolgálati félcipő, fekete pár Hímzett váll-lap, kék pár Névkitűző b) díszőri szolgálatot ellátó állomány speciális egyenruházata b Tiszti állomány egyenruházata C 1 Megnevezés Me. Tervezett viselési idő 2 Tiszti föveg 1 db 3 év 3 Tiszti kisatilla 1 db 3 év 4 Tiszti pantalló 1 db 3 év 5 Kun köpeny 1 db 5 év 6 Fekete, cúgos cipő 1 pár 2 év 7 Cérnakesztyű fehér 6 pár 1 év 8 Fehér póló, hosszú ujjú, férfi 6 db 1 év 9 Szolgálati, nyári zokni, fekete 1 pár 1 év 10 Szolgálati, téli zokni, fekete 1 pár 1 év 11 Fekete fonott vállszíjas derékszíj, kardtartó csatlékkal 1 db 5 év 12 Fonott kardtartó, rejtett 1 db 5 év 13 Kardbojt (arany) 1 db 3 év 14 Társasági derékszíj, fekete 1 db 3 év 15 Ruhazsák 1 db szükség szerint 16 Köpenytartó zsák 1 db szükség szerint 17 Ingpótló fehérgallér 3 db 1 év bb) Zászlósi állomány egyenruházata C 1 Megnevezés Me. Tervezett viselési idő 2 Díszőr kalpag szerelve 1 db 3 év 3 Dísztoll 1 db 1 év 4 Nagyatilla 1 db 3 év 5 Díszőr pantalló 1 db 3 év 6 Kun köpeny 1 db 5 év 7 Fekete, cúgos cipő 1 pár 2 év 8 Cérnakesztyű fehér 6 pár 1 év 9 Fehér póló, hosszú ujjú, férfi 6 db 1 év 10 Szolgálati, nyári zokni, fekete 1 pár 1 év 11 Szolgálati, téli zokni, fekete 1 pár 1 év 12 Fekete, fonott, vállszíjas derékszíj, kardtartó csatlékkal 1 db 5 év 13 Kardbojt (palaszürke) 1 db 3 év 14 Társasági derékszíj, fekete 1 db 3 év 15 Ruhazsák 1 db szükség szerint 16 Köpenytartó zsák 1 db szükség szerint 17 Ingpótló fehérgallér 3 db 1 év 18 Fonott kardtartó, rejtett 1 db 5 év

12 24518 M G Y R K Ö Z L Ö N Y évi 177. szám Terrorelhárítási Központ ruházati normái C D E F G egyen polgári vegyes menny. Termék megnevezés 1 egység 2 Normakód E P T M e. rendészeti gyakorló bakancs** pár Gyakorló b) 10M e. rendészeti gyakorló nadrág 1 5 ruházat c) Gyakorló póló, sötétkék db d) 10M e. rendészeti gyakorló zubbony, felirattal 1 7 e) 10M e. rendészeti gyakorló dzseki, felirattal M e. r. szolgálati félcipő pár 1 9 Szolgálati b) 12M e. r. szolgálati nyári pantalló db 1 10 ruházat c) 12M e. r. szolgálati téli pantalló db 1 11 d) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, v. kék db 2 12 e) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, v. kék db 1 13 f) 12M e. r. szolgálati pulóver db 1 14 g) 12M e. r. szolgálati nyári dzseki db 1 15 h) 12M e. r. szolgálati télikabát db Félcipő, normál bőrtalpú, fekete pár 1 17 Társasági/ b) Társasági öltöny, db 2 18 ünnepi ruházat c) Fehér ing/ blúz, rövid ujjú* db d) Fehér ing/ blúz, hosszú ujjú* db e) allonkabát,4/4-es, sötétkék db 1 21 f) Társasági felöltő, férfi, db Hímzett szövetsapka (pilotk, sötétkék 1 23 Ruházati b) Szolgálati, téli sapka, fekete, szerelve 1 24 kiegészítők c) Szolgálati tányérsapka, db 1 25 d) Társasági tányérsapka, db 1 26 e) Szolgálati derékszíj, fekete 1 27 f) Társasági nadrágszíj, fekete db 1 28 g) Szolgálati nyakkendő, sötétkék 29 h) Nyaksál, sötétkék db 1 30 i) Szolgálati bőrkesztyű, fekete pár j) Szolgálati, csapadék ellen védő kabát sötétkék 32 k) Szolgálati téli zokni, sötétkék*** pár l) Szolgálati, nyári zokni, sötétkék*** pár m) Hímzett névkitűző db n) Névkitűző fém Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, sötétkék db Ékítmények b) Hímzett váll-lap, sötétkék pár 3 38 c) Váll-lap tábornoki szerelve pár 2 39 d) Karjelvény db Személyi Málhazsák 1 felszerelés Polgári ruhapénz db 1 42 Költségtérítés b) lsóruházati költségtérítés**** 1 * Csak a rendszeresítést követően adható ki, alapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére. ** lapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére adható ki. *** termékek természetbeni biztosítása helyett alsóruházati költségtérítés kerül kifizetésre. **** Összege 8000 Ft, elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. zokni esetében a beszerzendő termékek színe sötétkék, vagy fekete. téli ing és téli alsó alkalmasságát a funkciónak való megfelelés határozza meg. z alsóruházati költségtérítést csak az újfelszerelő állomány részére kell biztosítani. Megjegyzés: E: Egyen P: Polgári T: Vegyes (Tábornoki állomány részére / férfi)"

13 M G Y R K Ö Z L Ö N Y évi 177. szám melléklet a 66/2014. (XII. 16.) M rendelethez 4. melléklet a 71/2011. (XII. 31.) M rendelethez 9 1. üntetés-végrehajtási szervezet ruházati normái 1 C D E F G H I J Termék megnevezése menny. egység csökkentett egyen vegyes vegyes vegyes 2 Normakód CS E V1 V2 T1 T Gyakorló 4 ruházat b) 14M e. rendészeti gyakorló bakancs 10M e. rendészeti gyakorló nadrág (könnyített) vegyes pár db 1** 1** c) Pólóing, világoskék db d) 7 e) 8 f) 10M e. rendészeti gyakorló zubbony (könnyített) 10M e. rendészeti gyakorló dzseki, felirattal 10M e. rendészeti gyakorló nadrág (nyári) db 1** 1** g) 10M e. rendészeti gyakorló zubbony (nyári) M e. r. szolgálati félcipő pár Szolgálati 12M e. r. szolgálati nyári ruházat b) pantalló 1 12 c) 12M e. r. szolgálati téli pantalló 1 13 d) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, v. kék db e) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, v. kék db f) 12M e. r. szolgálati pulóver db g) 12M e. r. szolgálati nyári dzseki 1 17 h) 12M e. r. szolgálati télikabát 1 18 i) 12M e. r. szolgálati félcipő (nyári) pár Félcipő, fekete (ffi/női) pár Társasági/ Kistársasági öltöny, 20 ünnepi b) db 1 szerelve, szürke ruházat Társasági öltöny, szerelve, 21 c) sötétkék 22 d) Kistársasági kosztüm, 3 részes, szerelve, szürke db 1 23 e) Társasági kosztüm, 3 részes, szerelve, sötétkék 24 f) Fehér ing/blúz, rövid ujjú* g) Fehér ing/blúz, hosszú ujjú* h) Ingblúz, hosszú ujjú, világoskék, szerelve 27 i) Ingblúz, rövid ujjú, világoskék, szerelve 28 j) Ingblúz, rövid ujjú, fehér, szerelve 29 k) Kistársasági felöltő, szerelve, fekete 30 l) Társasági felöltő, szerelve, sötétkék 1 31 m) allonkabát 4/4*

14 24520 M G Y R K Ö Z L Ö N Y évi 177. szám Hímzett szövetsapka Ruházati (pilotk, sötétkék kiegészítők b) 12M e. r. téli sapka, szerelve c) Kistársasági tányérsapka/kalap, szerelve, szürke 35 d) Társasági tányérsapka/kalap, 1 szerelve, sötétkék 36 e) Szolgálati derékszíj, fekete f) 12M e. r. taktikai öv klt g) Szolgálati bőrkesztyű, fekete pár h) Szolgálati nyakkendő, sötétkék i) Selyem nyakkendő, fekete 41 j) Nyakkendőtű k) Nyaksál, sötétkék l) Nyaksál, fekete 44 m) Téli ing*** db 45 n) Téli alsó*** o) Szolgálati téli zokni, sötétkék*** pár p) Szolgálati, nyári zokni, sötétkék*** pár q) Hímzett tépőzáras azonosító szám db r) 12M azonosító szám tépőzáras db s) Felsőfokú végzettséget tanúsító jelvény db t) Névkitűző fém Ékítmények 12M e.r hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés db b) 12M e.r. hímzett váll-lap pár c) Karjelvény tépőzáras db Málhazsák Személyi Igazolványtok 56 felszerelés c) sorszámozott szolgálati jelvénnyel Költségtérítés lsóruházati költségtérítés**** * Csak a rendszeresítést követően adható ki, alapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére. ** lapellátás és alapellátás- kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére adható ki. *** termékek természetbeni biztosítása helyett alsóruházati költségtérítés kerül kifizetésre. **** Összege Ft, elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. zokni esetében a beszerzendő termékek színe sötétkék, vagy fekete. téli ing és téli alsó alkalmasságát a funkciónak való megfelelés határozza meg. z alsóruházati költségtérítést csak az újfelszerelő állomány részére kell biztosítani. Megjegyzés: Cs: Csökkentett férfi és női E: Egyen férfi és női V1: Vegyes férfi és női V2: Vegyes (Vezetői férfi és női állomány részére) T1: Vegyes (Tábornoki állomány részére / férfi) T2: Vegyes Tábornoki állomány részére / női)

15 6 10M e r gyakorló bakancs december hivatásos állomány az alább felsorolt termékeket megengedett öltözetként a meghatározott időpontig viselheti. 1 Megnevezés Viselési határidő M G Y R K Ö Z L Ö N Y évi 177. szám 2 Szolgálati jelvény réz, bőr alátéttel december Gyakorló zubbony, sötétkék december raktári 4 készlet Gyakorló erejéig az nadrág, állomány sötétkék 11 ellátása érdekében, a terméknek megfelelő, alábbi ruházati cikkek december is kiadhatóak Málhaöv december raktári 6 1 készlet ¾ erejéig -es kabát az állomány kapucnival ellátása sötétkék érdekében, Megnevezés a terméknek megfelelő, alábbi ruházati cikkek december is kiadhatóak. Viselési 31. határidő 2. raktári 7 2 készlet Téli erejéig Szolgálati sapka az műszőrmés állomány félcipő (unisex), ellátása sötétkék fekete érdekében, a terméknek megfelelő, alábbi ruházati cikkek december is kiadhatóak Dzseki Téli sapka sötétkék műszőrmés, szerelve Megnevezés december Viselési 31. határidő Szolgálati Hímzett rendfokozati félcipő (unisex), jelzés fekete (régi Megnevezés típusú váll-lap) december Viselési 31. határidő Téli Szolgálati Hímzett sapka tépőzáras műszőrmés, félcipő (unisex), rendfokozati szerelve fekete jelzés (régi típusú) december Hímzett Téli 10M sapka e. e r. r rendfokozati gyakorló műszőrmés, bakancs nadrág jelzés szerelve (polifoam (régi típusú betéttel) váll-lap) december Hímzett 10M e. r. tépőzáras rendfokozati gyakorló zubbony rendfokozati jelzés (polifoam (régi jelzés típusú betéttel) (régi váll-lap) típusú) december hivatásos állomány Hímzett 10M e az r gyakorló tépőzáras alább felsorolt bakancs rendfokozati termékeket jelzés megengedett (régi típusú) öltözetként a meghatározott időpontig december viselheti M 12M e.r. gyakorló bakancs (könnyített) december hivatásos 15 állomány Szolgálati az alább félcipő felsorolt (unisex), termékeket fekete megengedett öltözetként a meghatározott időpontig viselheti. 1 Megnevezés Viselési határidő 3. hivatásos állomány az alább felsorolt termékeket megengedett öltözetként a meghatározott időpontig viselheti. 2 Szolgálati jelvény réz, bőr alátéttel december Társasági (ünnepi) öltözet cikkösszetétele a büntetés-végrehajtás hivatásos tiszti és tiszthelyettesi (férfi) állománya részére. Ha az állomány 1 3 Gyakorló normájában zubbony, a felsorolt sötétkék cikkek Megnevezés nem szerepelnek, azokat megengedett öltözetként viselheti. december Viselési 31. határidő 21 4 Szolgálati Gyakorló jelvény nadrág, réz, sötétkék bőr alátéttel Megnevezés december Viselési 31. határidő 32 5 Gyakorló Szolgálati Málhaöv zubbony, jelvény réz, sötétkék bőr alátéttel december Megnevezés Viselési határidő 43 6 Gyakorló ¾ -es kabát nadrág, zubbony, kapucnival sötétkék sötétkék december Társasági tányérsapka, 54 7 Málhaöv Gyakorló Téli sapka nadrág, műszőrmés sötétkék sötétkék december Társasági felöltő, 65 8 ¾ Málhaöv Dzseki -es kabát sötétkék kapucnival sötétkék december Társasági zubbony, 76 9 Téli ¾ Hímzett -es sapka kabát rendfokozati műszőrmés kapucnival jelzés sötétkék (régi típusú váll-lap) december Társasági pantalló, sötétkék Dzseki Téli Hímzett sapka sötétkék tépőzáras műszőrmés rendfokozati sötétkék jelzés (régi típusú) Fehér, hosszú ujjú ing, vállpántos december Hímzett Dzseki Fehér, 10M e. rövid sötétkék r. r. rendfokozati gyakorló ujjú ing, nadrág vállpántos jelzés (polifoam (régi típusú betéttel) váll-lap) december Hímzett 10M e. r. r. tépőzáras rendfokozati gyakorló rendfokozati zubbony jelzés (régi (polifoam jelzés típusú (régi betéttel) váll-lap) Nyakkendő, sötétkék típusú) december M Hímzett Társasági e. e r. r tépőzáras gyakorló nadrágszíj, bakancs nadrág rendfokozati fekete (polifoam jelzés betéttel) (régi típusú) december M Félcipő, 12M e.r. fekete, gyakorló zubbony nadrág bakancs (polifoam (könnyített) betéttel) december M Szolgálati Szolgálati e e. r r. gyakorló bőrkesztyű, félcipő bakancs (unisex), zubbony fekete fekete (polifoam betéttel) december M 10M Paroli e.r. e r gyakorló bakancs (könnyített) december Társasági (ünnepi) Szolgálati öltözet félcipő cikkösszetétele (unisex), fekete a büntetés-végrehajtás hivatásos tiszti és tiszthelyettesi (férfi) állománya részére. Ha az 13 12M Névkitűző e.r. gyakorló fém bakancs (könnyített) állomány normájában a felsorolt cikkek nem szerepelnek, azokat megengedett öltözetként viselheti Szolgálati Szalagsáv félcipő (unisex), fekete 4. Társasági (ünnepi) öltözet cikkösszetétele a büntetés-végrehajtás hivatásos tiszti és tiszthelyettesi (férfi) állománya részére. Ha az állomány 4. Társasági normájában a felsorolt cikkek nem szerepelnek, azokat megengedett öltözetként viselheti. 1 (ünnepi) öltözet cikkösszetétele a büntetés-végrehajtás Megnevezés hivatásos tiszti és tiszthelyettesi (férfi) Viselési állománya határidő részére. Ha az állomány normájában a felsorolt cikkek nem szerepelnek, azokat megengedett öltözetként viselheti. 2 Társasági tányérsapka, 1 3 Társasági felöltő, Megnevezés Viselési határidő 21 4 Társasági tányérsapka, zubbony, sötétkék, Megnevezés szerelve Viselési határidő 32 5 Társasági felöltő, tányérsapka, pantalló, sötétkék, szerelve 43 6 Társasági Fehér, hosszú zubbony, felöltő, ujjú sötétkék, ing, vállpántos szerelve 54 7 Társasági Fehér, rövid pantalló, zubbony, ujjú ing, sötétkék, vállpántos szerelve 65 8 Fehér, Társasági Nyakkendő, hosszú pantalló, sötétkék ujjú ing, sötétkék vállpántos 76 9 Fehér, Társasági rövid hosszú nadrágszíj, ujjú ujjú ing, ing, fekete vállpántos Nyakkendő, Fehér, Félcipő, rövid fekete, sötétkék ujjú ing, vállpántos Társasági Nyakkendő, Szolgálati nadrágszíj, bőrkesztyű, sötétkék fekete Félcipő, Társasági Paroli fekete, nadrágszíj, fekete Szolgálati Félcipő, Névkitűző fekete, bőrkesztyű, fém fekete Paroli Szolgálati Szalagsáv bőrkesztyű, fekete Névkitűző Paroli fém Szalagsáv Névkitűző fém 14 Szalagsáv

16 24522 M G Y R K Ö Z L Ö N Y évi 177. szám 12 b) Társasági (ünnepi) öltözet cikkösszetétele a büntetés-végrehajtás hivatásos tiszti és tiszthelyettesi (női) állománya részére. Ha az állomány normájában a felsorolt cikkek nem szerepelnek, azokat megengedett öltözetként viselheti. 1 Megnevezés Viselési határidő 2 Társasági női kalap, 3 Társasági felöltő, 4 Társasági kosztümkabát, 5 Társasági szoknya, sötétkék 6 Fehér ing/blúz, hosszú ujjú, vállpántos 7 Fehér ing/blúz, rövid ujjú, vállpántos 8 Nyakkendő, sötétkék 9 Társasági nadrágszíj, fekete 10 Társasági pantalló, sötétkék 11 Társasági félcipő, fekete 12 Szolgálati bőrkesztyű, fekete 13 Paroli 14 Névkitűző fém 15 Szalagsáv 5. hivatásos állomány részére, a szolgálati feladatok függvényében, a rendszeresítést követően alegységkészletként szolgálati csapadék ellen védő kabátot kell biztosítani.

17 M G Y R K Ö Z L Ö N Y évi 177. szám melléklet a 66/2014. (XII. 16.) M rendelethez 5. melléklet a 71/2011. (XII. 31.) M rendelethez Katasztrófavédelmi szervek ruházati normái C D E F G H I J K L 1 Termék megnevezése menny. egység csökkentett egyen egyen egyen vegyes vegyes vegyes 2 Normakód CS E1 E2 E3 V1 V2 T1 T Gyakorló ruházat 4 b) 14M e. rendészeti gyakorló bakancs*** 10M e. rendészeti gyakorló nadrág (könnyített) vegyes pár db c) Gyakorló póló db d) 7 e) 10M e. rendészeti gyakorló zubbony, felirattal (könnyített) 10M e. rendészeti gyakorló dzseki, felirattal f) Tépőzáras acélbetétes félcipő db 1****** M e. r. szolgálati félcipő pár Szolgálati 12M e. r. szolgálati nyári 10 ruházat b) 1 1 pantalló 11 c) 12 d) 13 e) 12M e. r. szolgálati téli pantalló 12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, v. kék 12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, v. kék 1 1 db db f) 12M e. r. szolgálati pulóver g) 12M e. r. szolgálati nyári dzseki h) 12M e. r. szolgálati télikabát Társasági/ ünnepi 18 ruházat b) 19 c) Társasági félcipő, ünnepi, fekete Társasági öltöny, sötétkék, szerelve Társasági kosztüm, 3 részes, pár 1** 1** 1** 1** 1** 1 1 db 1** 1** 1** 2 db 1** 1** 2 20 d) Fehér ing/blúz, rövid ujjú* 1** e) Fehér ing/blúz, hosszú ujjú* 1** f) 23 g) 24 h) 25 i) 26 j) Ruházati kiegészítők Ingblúz, hosszú ujjú, világoskék, szerelve Ingblúz, rövid ujjú, világoskék, szerelve Ingblúz, rövid ujjú, fehér, szerelve Társasági felöltő, férfi, Társasági felöltő, női, Szövetsapka (pilotk, db 1** 1** 1** 1** 1** 1 1 db 1** 1** 1** 1 db 1** 1** b) 12M e. r. téli sapka, szerelve c) Társasági tányérsapka/kalap 1** d) Derékszíj, fekete e) Társasági öv 1** f) 33 g) Téli bőrkesztyű, béléses, fekete Szolgálati nyakkendő, sötétkék 34 h) Téli ing**** db 35 i) Téli alsó**** db pár **

18 24524 M G Y R K Ö Z L Ö N Y évi 177. szám j) 37 k) Szolgálati téli zokni, sötétkék**** Szolgálati nyári zokni, sötétkék**** pár pár l) Hímzett névkitűző db m) Névkitűző fém 1** Ékítmények Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés db b) Hímzett váll-lap, piros pár 2 2 1** c) Karjelvény db Személyi felszerelés 7. Költségtérítés Málhazsák lsóruházati költségtérítés***** * Csak a rendszeresítést követően adható ki, alapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére. ** z ellátást csak a tiszti állomány részére kell biztosítani. *** lapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére adható ki. **** termékek természetbeni biztosítása helyett alsóruházati költségtérítés kerül kifizetésre. ***** Összege Ft, elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. zokni esetében a beszerzendő termékek színe sötétkék, vagy fekete. téli ing és téli alsó alkalmasságát a funkciónak való megfelelés határozza meg. z alsóruházati költségtérítés csak az újfelszerelő állomány részére biztosítható. ****** tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző, beavatkozó állomány részére adható ki. Megjegyzés: Cs: Csökkentett férfi és női E1: Egyen (Egyen férfi állomány részére) E2: Egyen (Egyen női állomány részére) E3: Egyen ( tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző, beavatkozó állomány részére.) V1: Vegyes (Vegyes férfi állomány részére) V2: Vegyes (Vegyes női állomány részére) T1: Vegyes (Tábornoki állomány részére / férfi) T2: Vegyes Tábornoki állomány részére / női) 2. *-al megjelölt termékek esetében, rendszeresítésig, a terméknek megfelelő, alábbi ruházati cikk kiadható. z alábbi cikk megengedett öltözetként viselhető: 1 Megnevezés Viselési határidő 2 Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos 3. hivatásos állomány az alább felsorolt termékeket megengedett öltözetként viselheti. 1 Megnevezés Viselési határidő 2 Fehér ing/blúz, rövid ujjú, vállpántos (társasági) 3 10M e. rendészeti gyakorló bakancs 4 12M e. rendészeti gyakorló bakancs (könnyített) december M e. rendészeti gyakorló nadrág (polifoam betéttel) 6 10M e. rendészeti gyakorló zubbony (polifoam betéttel) 7 12M e. rendészeti szolgálati félcipő (nyári) 8 15M e. rendészeti szolgálati szoknya* *a rendszeresítést követően.

19 M G Y R K Ö Z L Ö N Y évi 177. szám melléklet a 66/2014. (XII. 16.) M rendelethez 10. melléklet a 71/2011. (XII. 31.) M rendelethez lapellátási egyenruházati a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának rendőr- és katasztrófavédelemi szakirányokon tanulmányokat folytató, hivatásos szolgálati jogviszonnyal nem rendelkező hallgatói és a rendészeti szakközépiskolák tanulói állománya részére C 1 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség 2 Szövetsapka (pilotk, db M e. r. téli sapka* db M e. rendészeti gyakorló dzseki, felirattal db M e. rendészeti gyakorló nadrág db M e. rendészeti gyakorlózubbony, felirattal db M e. rendészeti gyakorló bakancs pár 1 8. Gyakorló póló db 4 9. Szolgálati derékszíj, fekete db Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés (hallgatói, tanulói karlap) db Karjelvény db Esőgallér db Kötött kesztyű pár Hímzett névkitűző db 1 * Csak a rendszeresítést követően adható ki. 2. szakközépiskolák tanulói állománya részére egységfelszerelésként 1 db málhazsákot és 1 db jó láthatósági mellényt kell kiadni. 3. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának rendőr- és katasztrófavédelmi szakirányokon tanulmányokat folytató, hivatásos szolgálati jogviszonnyal nem rendelkező hallgatói által megengedett öltözetként viselhető egyenruházati termékek 1. Megnevezés 2. Nyári sapka 3. Speciális kabát 4. Speciális nadrág 5. Speciális zubbony 6. akancs 7. Póló 8. Téli sapka 9. Pulóver 10. Zokni 11. Téli alsó 12. Téli ing

20 24526 M G Y R K Ö Z L Ö N Y évi 177. szám rendészeti szakközépiskolák tanulói állománya által megengedett öltözetként viselhető egyenruházati termékek 1. Megnevezés 2. Nyári sapka 3. Téli sapka 4. Speciális kabát 5. Speciális nadrág 6. Speciális zubbony 7. akancs 8. Póló 9. Zokni 10. Téli alsó 11. Téli ing

MAGYAR KÖZLÖNY. 169. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 14., péntek. Tartalomjegyzék. 67/2012. (XII. 14.

MAGYAR KÖZLÖNY. 169. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 14., péntek. Tartalomjegyzék. 67/2012. (XII. 14. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 14., péntek 169. szám Tartalomjegyzék 67/2012. (XII. 14.) BM rendelet 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet 69/2012. (XII. 14.) BM rendelet 70/2012.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. május 28., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 16/2013. (V. 28.) BM utasítás a belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési

Részletesebben

II. FEJEZET AZ ILLETMÉNYRE ÉS AZ ILLETMÉNYJELLEGŰ JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

II. FEJEZET AZ ILLETMÉNYRE ÉS AZ ILLETMÉNYJELLEGŰ JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 7600 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám A belügyminiszter 33/2015. (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati

Részletesebben

20/1997. (III. 19.) BM

20/1997. (III. 19.) BM 20/1997. (III. 19.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

Részletesebben

II. FEJEZET A FENNTARTÓI TESTÜLET ÉS HIVATALA MÛKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI

II. FEJEZET A FENNTARTÓI TESTÜLET ÉS HIVATALA MÛKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 41268 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám A Kormány 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek 105. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 28/2010. (XII. 31.) BM utasítás a Belügyminisztérium

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JANUÁR 26. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda 113. szám Tartalomjegyzék 235/2012. (VIII. 29.) Korm. rendelet 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 17/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelet

Részletesebben

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 7568 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám A belügyminiszter 31/2015. (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 15., csütörtök Tartalomjegyzék 308/2013. (VIII. 15.) Korm. rendelet A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar Bosnyák tér közötti

Részletesebben

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. M U N KAANYAG

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. M U N KAANYAG BELÜGYMINISZTER BM1486/2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) és (7) bekezdésének rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. 11. 28-án M U N KAANYAG a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATA

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATA A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATA A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATA A BM OKF-nél közszolgálati jogviszonyban állók, illetve

Részletesebben

57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet

57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 55. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 55. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 55. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. november 8., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 41/2013. (XI. 8.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 19988 42/2013. (XI. 8.) EMMI

Részletesebben

17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás. a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról. I. fejezet. Általános rendelkezések

17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás. a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról. I. fejezet. Általános rendelkezések 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról Szám: 17/2009. A szolgálati állatokkal kapcsolatos gazdálkodási, állategészségügyi, takarmányozási, képzési, szolgálat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 25., szerda Tartalomjegyzék 64/2015. (III. 25.) Korm. rendelet A Magyar Kémény Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű

Részletesebben

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

3/2002. (I. 25.) HM rendelet. a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról

3/2002. (I. 25.) HM rendelet. a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról 3/2002. (I. 25.) HM rendelet a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 4. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd Tartalomjegyzék 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsõoktatás vonatkozásában

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 7508 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 30/201 (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél

Részletesebben

19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet

19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Részletesebben

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1 1. oldal 1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1 A Magyar Köztársaság függetlenségének, alkotmányos rendjének, valamint a lakosság és az ország

Részletesebben

2011. évi CXCI. törvény. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

2011. évi CXCI. törvény. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról Magyarország Alaptörvénye XII. cikkének végrehajtása érdekében az Országgyűlés a megváltozott

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 53/2012. (XII. 18.) BM utasítás. 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. Általános rendelkezések 1

OptiJUS Opten Kft. I 53/2012. (XII. 18.) BM utasítás. 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. Általános rendelkezések 1 OptiJUS Opten Kft. I 53/2012. (XII. 18.) BM utasítás 53/2012. (XII. 18.) BM utasítás a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek nem hivatásos szolgálati jogviszonyban álló dolgozóinak

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra L. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. OKTÓBER 30. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás

13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás a szolgálati lőfegyverek, ek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, ek és fegyverzeti tartozékok

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján, a köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos kérdések rendezésére jelen szabályzatot

Részletesebben

T/4475. számú törvényjavaslat

T/4475. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4475. számú törvényjavaslat a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben