Dunántúli élettörténet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dunántúli élettörténet"

Átírás

1 Dunántúli élettörténet FOTOMEMORIA FELADAT Bognár Judit A FotoMemoria kurzus keretében fényképekkel és írásos anyagokkal dokumentált életút leírása volt a választható feladatok egyike. Családunkból Székely Gézát, férjem anyai nagybátyját választottam, akit személyesen is jól ismertem. Pozitív személyiségét, életének történéseit - bár nem rendkívüliek - figyelemre méltónak találtam. Életútjának állomásait nagyban meghatározta a kor, amelyben élt, és annak mára már történelemmé vált eseményei. Élettörténete jellemzıen hazai mind a személyeket, mind az eseményeket, helyszíneket illetıen. Ahogy a fıcím jelzi, Székely Géza élete nagy részét a Dunántúlon élte le. A szülık A talált korabeli dokumentumok szerint Székely Géza édesapja Székely Mihály 1876-ban született a Békés megyei Okányban, édesanyja Sajbán Ilona pedig 1881-ben a Pest megyei Érden. A régi kereszt- és házasságlevelek alapján a dédszülıkig visszamenıleg megnevezhetık a családtagok. Székely Mihály Sajbán Ilona Az anyai családnév, Sajbán a családi szájhagyomány szerint török eredető, valószínő, hogy a török idıkben Érd környékén élı azon kevés számú törökök közül való, akik a hódoltság idején itt végleg letelepedtek.

2 Székely Géza felmenıi Dédszülık Apai: Székely Ferenc. h. vallású adófizetı - Gáti Mária, ref. Apai: Kis István h. vallású adófizetı - Kálmán Sára Nagyszülık Apai: Székely Lajos, Okány, ref. földmőves - Kis Susánna, 1843, Okány, ref. Anyai: Sajbán Mihály - Benkı Mária Szülık Székely Mihály, sz Okány - mh Martonvásár, ev. református Sajbán Ilona, sz Érd - megh Martonvásár, r. katolikus Gyerekek Ilona, Etelka, sz Budapest - mh Martonvásár Anna, Mária, sz Radkersburg (Ausztria) - mh Budapest Irén, Margit, sz Radkersburg (Ausztria) - mh Budapest Géza, sz Debrecen - mh Tata Terézia, Magdolna, sz Martonvásár - mh Budapest Rövidítések a dokumentumokban leírtak szerint! A szülık február 10-én kötnek házasságot Érden. Székely Mihály ekkor szakaszvezetı a császári és királyi 16. huszárezredben, ezen kívül gyógykovács jelölt, tehát tanulja a lópatkoló mesterséget is. Budapesten laknak a Kerepesi út 49. sz. alatt. Még házasságkötésük évében megszületik elsı gyermekük Ilona. Székely Mihályt ezután az ausztriai Radkersburgba vezénylik, ahova családjával együtt érkezik, ott születik következı két gyermekük Anna 1909-ben és Irén 1911-ben. Még abban az évben Debrecenbe költöznek, valószínőleg az apát ismét vezénylik. Ezután 10 évig Debrecenben 2

3 maradnak. Itt születik egyetlen fiúgyermekük Géza, 1913-ban. Székely Mihály részt vesz az I. Világháborúban, megsebesül, 1921-ben leszerel lehetséges, hogy egészségügyi okok, a háborúban szerzett sebesülése miatt. A sebesült Székely Mihály Leszerelése után a Fejér megyei Dréher Jenı nagybirtokos alkalmazásába áll. Erdıháton, Katalin majorban Dréher nagyhírő ménesénél van szükség patkoló és gyógykovácsi szakértelmére. Családjával a pusztán laknak szolgálati lakásban, Teréz az ötödik gyermekük itt születik ban, ıt Martonvásáron anyakönyvezik. (Udvaros) Házasságlevél és utólag beragasztva a gyermekek születésének felsorolása 3

4 Két év múlva 1925-ben a fıpatkoló mester és gyógykovács nyugdíjba megy, beköltöznek Martonvásárra. Elıször a Tóth u sz. alá, majd házat vesznek a Rákóczi utcában. Ebben az utcában lakik az anyának Sajbán Ilonának a nıvére Gaszt Istvánné sz. Sajbán Teréz, a szomszédjukban pedig unokahúga Benkı Anna ben megünneplik az ezüstlakodalmukat, köszönti ıket Hajós József esperes, Martonvásár katolikus papja. Az apa Székely Mihály ban, felesége 1961-ben hal meg Martonvásáron. A testvérek A bemutatott kép Martonvásáron készült, ezen a három Székely lány látható, két velük egykorú és az utcában lakó unokatestvérükkel. A negyedik lánytestvér még kicsi, valószínőleg azért nem szerepel a fotográfián. A Székely lányok két unokatestvérükkel Balról jobbra: Székely Annus, Székely Irén, Gaszt Manci, Székely Ilus, Gaszt Juliska Székely Ilona A legidısebb lány Ilus szép és vidám, a gyakori és sikeres martonvásári színielıadások állandó szereplıje, sok kérıje van, de végül nem megy férjhez, szüleivel marad. A község népszerő varrónıje lesz, nagy klienskörrel ben 68 éves mikor Martonvásáron meghal. Székely Anna A második lány Annus apáca szeretne lenni, nem tudni miért ez nem sikerül. A négy polgári elvégzése után gyors és gépírótanfolyamot is végez, de állást nem kap. Szınyeget szı otthon, ezzel tesz szert jövedelemre. A háború után Budapesten állást szerez, az 50-es években esti gimnáziumban leérettségizik és könyvviteli vizsgát tesz. Mint könyvelı dolgozik a nyugdíjazásáig a Köztisztasági Hivatalnál. Magánéletét családtagjai segítésének szenteli ben hal meg Budapesten. Székely Irén A háború után ı is Budapestre jön, a Postánál lesz állása. Férjhez megy, házassága nem sikerül, elválik. Gyermeke nem születik. Munkája mellett húga Teréz hétfıs háztartását vezeti, ott is lakik ben éri a halál Budapesten. 4

5 Székely Teréz A legkisebb lány Teri, Budapesten jár kereskedelmibe, ennek elvégzése után is Budapesten marad és szintén a Postánál dolgozik. Itt ismerkedik meg férjével, egy régi, nagy múltú budai polgári família leszármazottjával ben kötnek házasságot, házasságukból két fiúgyermek születik. Férjét viszonylag fiatalon elveszti. Elıtte még át kell élnie annak megrokkanását. A Postától megy nyugdíjba ben Budapesten hal meg. Székely Géza Gyermekkor Debrecenben, 1913-ban június 8-án születik. A legkorábbi fotográfián, amit találtunk, édesanyjával és három nıvérével fényképezik le, a jobb szélén ülı hölgy Sajbán Teréz, Tera néni, az anya nıvére. Géza itt 8-10 hónapos kisbaba. A kép otthon készülhetett, hátoldala üres, valószínőleg 1913-ban vagy 1914 elsı felében. Balról jobbra, az anya Sajbán Ilona, Géza, Irén, Annus, Ilus, Sajbán Teréz Géza gyermekkoráról semmit, a debreceni évekrıl annyit tudunk, hogy a család jól érezte magát Debrecenben, számos barátságot kötöttek, a nıvérek késıbbi leveleibıl és debreceni családok emlékbe küldött fényképei alapján tudható, hogy ezeket a kapcsolatokat késıbb is tartották. Gézáról és testvéreirıl még a következı kép is Debrecenben készült. Itt már nagyobbacska fiú talán 5-6 év körüli. A fotó hátoldalán olvasható, hogy Liener és Berzéki Mőtermében, Debrecen Csapó u. 1. sz. alatt készíttették, nem tudjuk milyen alkalomból. A lányokat itt is egyforma ruhába öltöztették, Ilusnak virágcsokra van, Géza kezében játékkarika, Irén szigorúan összefonja karjait, Annus pedig könyvvel a kezében látható. Ilus, Géza, Irén és Annus 5

6 1921-ben mikor a család Fejér megyébe költözik Géza 8 éves. Az elemi iskolát Martonvásáron folytatja. A közeli Erdıhát pusztáról a gyerekeket reggel a tejszállító kocsi hozza be a községi iskolába. (Udvaros) A Fejér megyei Martonvásár a 20-as 30-as években fejlett mezıgazdasági és némi iparral is rendelkezı község. Gazdasági és társadalmi élete szorosan kötıdik a Dréher uradalomhoz. Ennek élén ekkor már Dréher Jenı áll, - az elhunyt Dréher Antal fia - aki nemcsak dúsgazdag földbirtokos, az egyik legmodernebb magyarországi nagybirtok tulajdonosa, de budapesti gyárakkal, ingatlanokkal, szállodákkal rendelkezik. Felesége Haggenmacher lány. Dréher Jenı a két cég egyesítése után a híres Dreher-Haggenmacher Rt. elnöke is lesz. Magyar királyi titkos tanácsos, a Magyar Lovasegylet igazgatósági tagja stb. Ausztriában született, iskoláit Bécsben végezte, majd a hadseregben lovassági századosként teljesített szolgálatot. Valószínő, hogy ez idı alatt ismerte meg Székely Mihályt. A húszas években Dréher Jenı felújíttatja a martonvásári kastélyt és családjával odaköltözik. Ekkor kezdıdik a községgel való jó kapcsolatuk, a Székely család is ebben az idıben érkezik az uradalomba. Korabeli képeslap Martonvásárról A község már a XX. század elsı évtizedeiben fejlett infrastruktúrával rendelkezik ben kezdi meg mőködését a helyi villanytelep, van vasútállomása, postája és helyi takarékpénztára. Hat vendéglı és egy fogadó valamint községi óvoda (ez a Brunszvik Teréz által alapított óvoda, ami az elsı volt Magyarországon), állami községi iskola mőködik, ahol kilenc pedagógus tanít. Több szövetkezete van: Tej Szövetkezet, Hangya Begyőjtési és Értékesítési Szövetkezet, Martonvásári Hitelszövetkezet. Számos iparos és kézmőves dolgozik a községben és két gyár is üzemel: a szeszgyár és a hengermalom, de a községbıl sokan járnak Budapestre dolgozni. Társadalmi életét az élénk egyesületi élet jellemzi. (Olvasókör, katolikus egyesületek, levente, tőzoltó, lövészegylet, sportklubok, ipartestület, színjátszókör.) Mindezekben a község lakossága, foglalkozásra való tekintet nélkül osztatlanul jelen van. Ennek köszönhetıen a társadalmi különbségek szinte kezdenek eltőnni idéz a martonvásári monográfia egy korabeli írást. A társadalmi élet meghatározó személyiségei Kvassay Sándor iskolaigazgató és Hajós József plébános. (Hornyák, 1996, 98.o.) 6

7 Kvassay Sándor iskolaigazgató és Hajós József plébános A Székely családnak, míg az apa aktív az uradalom jó jövedelmet biztosít, az öt gyermeket taníttatják, úgy tőnik nincsenek anyagi gondjaik. Az apa nyugdíjazása után valószínőleg a korábbi katonaévek után is kap nyugdíjat, lehet hogy örökölnek is, mert módjuk van házat vásárolni Martonvásáron, a község közepén. A család könnyen és gyorsan beilleszkedik, mindennapjaikat hívı katolikus falusi iparos családok szokásai szerint élik, ünnepeiket is ennek megfelelıen tartják. A fotók tanúsága szerint szépen öltözködnek, a lányok divatos ruhákban járnak. A család leszármazottai által megörökölt korabeli tárgyak is a tehetısebb falusi kispolgári élet rekvizitumai. Széles rokoni és ismerısi körrel tartanak kapcsolatot. Aktívan részt vesznek a község életében, eseményeiben. Életük gazdagon dokumentált fıleg fényképekkel, de írásos anyagokkal is. (Partecédulák, számlák, levelek, képeslapok, stb.) Székely Géza ebben a közegben cseperedik, befejezi a négy elemit, majd 1923-ban Érden folytatja tanulmányait a Szent István polgári iskolában. Ezt több év végén készült osztályfénykép bizonyítja, amibıl az egyik itt látható. A kép hátoldalán tanárok és osztálytársak aláírásai. A második álló sorban, jobbról a második fiú Géza, sötét hajjal kihajtott fehér gallérral 7

8 Pecsétes igazolványképe is van ebbıl az idıbıl, valószínő, hogy a vasúti bérlethez volt rá szüksége. A képen nagyon rövid hajjal, komolyan néz a fényképész lencséjébe a már ismert, kihajtott fehér gallérú öltözékben. Ifjúkor Székely Géza mint diák 1927-ben 14 éves, befejezi a polgári iskolát. Ekkor feltehetıleg apja nyomdokain haladva hivatásos katonai pályára készül, mert a Magyar Királyi Kinizsi Pál Honvéd Altiszt Képzı Intézet mőszaki növendéke lesz a Veszprém megyei Hajmáskéren ban végez, ekkor készül a tablókép a felavatott növendékekrıl, Veszprémben. A legalsó sorban jobbról a negyedik Székely Géza 8

9 Az altisztképzı intézet után következı évekrıl nem találtunk dokumentumot, de van két fényképe 1936-ból, miszerint továbbra is katona. A portrén egyenruhában és ırmesteri rangjelzéssel látjuk. A kép hátoldalán a neve és az évszám. A terepgyakorlaton készült fénykép hátoldalára ceruzával ráírta: Hárossziget, Motortanfolyam, V. 20. Székely Géza, 1936-ban A kép baloldalán áll gyakorlóruhában 1938-ban Csermajorban készült a következı fénykép. Itt Géza középen civil ruhában egy kislánnyal, körülöttük 3 diákfiú. A fénykép hátoldalára írógéppel írta: Csermajor, márc. 15.-én Mókuska, ez valószínőleg a kislány beceneve. Sikerült kideríteni, hogy Csermajorban (Gyır-Moson-Sopron megye) 1938-ban Tejipari Szakiskola mőködött, ami a Székesfehérvári Magyar Királyi Szent István Középfokú Gazdasági Tanintézethez tartozott és Székely Géza késıbbi pályáját megismerve joggal feltételezzük, hogy a szakiskola képzésén vett részt 25 évesen. Több Csermajorban készült képet is találtunk, a hely, dátum és ismeretlen emberek nevével a hátoldalukon, azokon a fényképeken Géza nem szerepel. Nem találunk magyarázatot, hogyan illeszthetı ez a tanfolyam katonai pályafutásába. Mint látni fogjuk 1940-ben civilben és katonaruhában is készül róla fénykép januárjában civilben a húga mellett, baráti társasággal van lefényképezve. A fénykép hátoldalára ceruzával írta: Mvásár, I. Libadöglı. A poétikus elnevezés valószínő a hely neve ahol a fénykép készült. A fotón tréfás jelenet, az egyik barát hatalmas hótömbbel fenyegetıen áll a társaság felett, akik mosolyogva néznek a fényképezıgép lencséjébe. 9

10 Balról a második Székely Teri, mellette középen ül Géza És még egy fotó ugyanabban az évben a barátokkal, Székely Géza a fénykép baloldalán, prémgalléros bocskai kabátban. A hátoldalra saját kezőleg írta fel barátai nevét Dily, Gazsi, Cofi. De 1940-ben szeptemberben és októberben még több katonaruhában készült fotót is találtunk, ahogy a kiválasztott és itt bemutatott két kép is tanúsítja. Felirat írógéppel: Zsibon, IX. 19. bal oldalon Géza Géza középen áll hóna alatt dobozzal a hátoldalra ráírta tintával: Az utolsó vacsora, Gyır

11 Feltételezzük, hogy 1938-ban a Dréher uradalomból küldték a csermajori szakiskolára, és utána még vissza kellett térnie a katonasághoz. De az 1940-ben, katonabajtársaival készült csoportos kép hátoldalára írt az utolsó vacsora valószínőleg katonáskodásának végét jelenti. Egyéb képek és dokumentumok hiányában nem tudjuk jól rekonstruálni a háború elıtti és a háborús éveket, annyi bizonyos, hogy 1941-ben 28 évesen a Keszthelyi Magyar Királyi Gazdasági Akadémián tartott Tejgazdasági ellenıri tanfolyam hallgatói közt láthatjuk. A fénykép hátoldalára következıket írta tintával: Igazgató Hauser, Dr. Szekeres, Dr. Beke Péter, Kolbay, Kazár, alatta Keszthely, VII. 29. Ugyanott még lila ovális pecsétben felirat: KRISCH OSZKÁR, FOTÓMŐTEREM ÉS AMATİR LABORATÓRIUM, Keszthely, Helikon u. 2/A. A keszthelyi hallgatók között felülrıl a második sorban balról a negyedik Világháborút járt 88 éves apámat kérdezve, hogy mi történhetett, azt mondta valószínőleg Dréher Jenı nagybirtokos kikérte Székely Gézát a hadseregbıl, arra hivatkozva, hogy az uradalomban szükség van a munkájára, (a Dréher uradalom a hadsereg fontos beszállítója volt). Ez nem volt ritkaság akkoriban, így Gézát a további katonai szolgálat alól felmentették és leszerelhetett. Lehet, hogy emellett még családja eltartója is volt, hiszen édesanyja özvegy, nıvérei állástalanok, kishúga még iskolás, már ez is elég indok a felmentésre. Keszthelyen töltött idejébıl egy ritka lelet, egy ismeretlen fiatal lányról készült fénykép. A hátoldalon tintával írás: sok-sok szeretettel Anikó, Alatta piros színő bélyegzı: PÁL FOTÓMŐTEREM AMATİR KIDOLGOZÁS KESZTHELY, baloldalon alul pedig tintával újra Anikó kézírása: Keszthely, IV. 8. Feltételezésünk, hogy Géza olykor udvarlással is töltötte szabadidejét, ezzel igazolást nyer, eddig ugyanis nem sikerült nyomára bukkanunk azonosított lányoknak Géza életében. A fotót Anikó levélben küldhette 1942-ben.. Anikó, Keszthely

12 Géza 1942-ben Martonvásáron van, mert volt bajtársától ott kap meg egy képeslapként feladott fényképet. A képeslap szövege Üzenet jött messze messze földrıl Laci. A fényképen nyári melegben lengén öltözött pihenı katonák nyitott vagonajtóban állnak és ülnek. A képeslapot Budapesten adták fel 1942 aug. 21-én. A dátum alapján a képeslapot, orosz frontról hazatért katona barátjától kaphatta, a fénykép talán Oroszországban, vagy a Don mellıl hazatérıben készült. Az alábbi névjegybıl - ami több példányban megmaradt - kiderül, hogy Géza a tejgazdasági ellenır képesítést megszerezve, a továbbiakban állattenyésztési ellenırként dolgozott. Ezt unokaöccse is megerısíti, mert jól emlékszik a martonvásári házban látott különbözı üveg és egyéb tejvizsgáló mőszerekre, amivel a tej zsírtartalmát stb. lehet ellenırizni. Férfikor A következı évekrıl egészen 1945-ig nincs információnk. A háború befejezésének évében Géza 32 éves és a családi elbeszélések szerint aktívan politizál. A Szociáldemokrata Párt tagja és ahogy késıbb az unokaöccsének mesélte, abban az idıben mint kriptokommunista, a Kommunista Pártba is belépett. Hogy tudták-e és miként fogadta ezt a mélyen vallásos, katolikus család az talány, bár egy meglepı dolgot Székely Anna életrajzában is felfedeztünk, hogy 1945-ben ı is belépett a Szociáldemokrata Pártba. (Székely, 1950) Lehet, hogy Géza hatására vagy rábeszélésére? Politikai aktivitását bizonyítja részvétele a község közéletében, ahogy a monográfia írja, Martonvásáron az elsı szilárd, immár kormányrendeleten alapuló községi vezetı testület, a nemzeti bizottság április 28-án tartotta alakuló ülését. Elnöke Székely Géza, titkára Tóth Sándor lett. (Hornyák, o.) A földosztáskor a Székely családtagok - kik korábban nem rendelkeztek földtulajdonnal - földet kapnak. Több birtoklevél is megmaradt, Gézáét bemutatjuk. Nem tudni a földeket hogyan hasznosították amíg a helyi termelıszövetkezetbe nem kerültek mert, hogy odakerültek az bizonyos ben Székely Teréz arról kap értesítést, hogy a Szabadság Tsz-be bekebelezett földje ellenértékét, 118 forint 40 fillért, ıt évig egyenlı részletekben ki fogják fizetni. Feltételezzük, hogy a többi családtag, köztük Géza földje is a Tsz-é lett és ugyanígy fizették ki. Ezért aztán az 1990-es években történt kárpótláskor a család már nem volt a kárpótlandók között. 12

13 13

14 Gézáról 1946-ban készült az alábbi fénykép. Öltönyben, nyakkendıben látható, a gomblyukában piros szegfő, kezében az elmaradhatatlan cigaretta. Komoly és jóképő fiatalember. A kép készítésének helyét és idejét kérésünkre martonvásári rokonuk és szomszédjuk Horváth Ottóné, Benkı Anci néni állapította meg. Székely Géza Martonvásáron, 1946-ban A következı 10 évérıl semmit nem tudunk. Egyetlen történet maradt fent, amit évtizedekkel késıbb az unokaöccsének mondott el, aki erre így emlékezik vissza: Géza azt mesélte, hogy az 50-es években letartóztatták. Napokig fogdában volt, de nem foglalkoztak vele, mikor aztán végre kihallgatásra vitték a kihallgató megkérdezte, hogy miért van letartóztatva, mire Géza azt válaszolta, hogy azt nekik kell tudni, nem neki. Ugyanis fogalma sem volt arról miért vitték be és ez késıbb sem derült ki, mivel pár nap után minden magyarázat nélkül kiengedték ban készül egy családi fénykép ahol ı is látható. (a fotót lásd Magánélet) Ebbıl az idıbıl is van egy családi történet, amit unokaöccsének késıbb meséltek. A forradalmi események hírére Géza azonnal Budapestre utazott Hővösvölgyben élı Lajos sógorához. Együtt felkerekedtek és bementek a városba, ahol a mai Felvonulási akkor Sztálin térre érve tanúi lettek a Sztálin szobor ledöntésének. Megállapították, hogy ebbıl még baj lehet és hazamentek Hővösvölgybe, ahol hosszasan értékelték a helyzetet, majd Géza még aznap visszament Martonvásárra. Hogy bármilyen módon részt venne az 56-os forradalomban ennek semmi nyoma A martonvásári monográfia sem említi a nevét, pedig sok névvel és részletesen tárgyalja a községben lezajlott forradalmi eseményeket, és ami nem maradt el ott sem, a szigorú és igazságtalan megtorlást. Nem tudni tehát, hogy van-e összefüggés, de tény, hogy Géza a következı évben elhagyja Martonvásárt és Tatára költözik. Ott felelıs idegenforgalmi állásba kerül, és külföldre is sokat utazik. Már 1959-ben több képeslapot küld a családnak a Kijev- Leningrád-Moszkva körútjáról. Az 56-os események után, ha rendszerellenes tevékenységben való részvétel minısítést kap akkor ez elképzelhetetlen. További karrierjének alakulása sokkal inkább akkori rendszerhőségét vagy semlegességét bizonyítja. De ellenségeket nem szerzett, legalábbis mi a rokonoktól ilyesmirıl soha nem hallottunk, az elköltözésének okát nem tudjuk. 14

15 Dolgos évek Székely Géza 44 éves 1957-ben és Tatán a Komárom Megyei Tanács Idegenforgalmi Hivatalában dolgozik, a város központjában lévı irodában. Beszél németül, ezért eleinte idegenvezetéssel is foglalkozik, külföldre és belföldre egyaránt kísér csoportokat. Mivel személyisége megnyerı, munkájában lelkiismeretes és szorgalmas, nagyon sok feladata van, szinte csak a munkájának él. Édesanyjának és Ilus nıvérének küldött egyik levelében 1959 nyarán is azt írja, hogy olyan sokat dolgozik, még meghalni sem ér rá. (levelet lásd Magánélet) Az említett képeslapok egyike, ezt Moszkvából küldi édesanyjának Megszereti Tatát, jól érzi magát ebben a meghitt, hangulatos, történelmi emlékekben gazdag, patinás kis városban. A városkának már az ötvenes évek végén is élénk az idegenforgalma. Szálloda és két turistaszálló van a belvárosban, elsı osztályú kemping található az Öreg-tó partján. Tatán van az olimpiai edzıtábor a Cseke-tó mellett, és a város közvetlen közelében található a népszerő Fényes-strand és kemping, ami a Fényes forrásokból kapja kristálytiszta vizét. A városban és környékén a sok tó és egyéb természeti érték, a számos mőemlék és egyéb látnivaló nagyon sok látogatót vonz. Élénk a sportélet, különösen a vízi és lovassportja híres. Az Idegenforgalmi Hivatal az 1976-os tatai útikalauzban az alábbi szolgáltatásokat ajánlja: szállás (szálloda, turistaszállás, camping, fizetıvendég-szolgálat) és étkezés biztosítása, belföldi országjáró túrák, rendezvények szervezése és lebonyolítása, helyi idegenvezetés, tolmácsszolgálat, valutavétel és eladás, külföldre irányuló egyéni és csoportos utazások biztosítása, bel- és külföldi vasúti jegyek, valamint hálókocsi-, repülı- és autóbuszjegyek árusítása, idegenforgalmi kiadványok; útlevélkérı lapok, ajándéktárgyak és képeslapok árusítása, információ. (Székely, Tata, 30.o.) Hivatala a 60-as években már a Kereskedelmi Minisztériumhoz tartozik, neve Komárom Megyei Idegenforgalmi Hivatal ben a megyében öt új kirendeltség nyílik, a központ ekkor elköltözik addigi helyérıl a tatai Egység út 7. szám alá, a Tatai Kirendeltség pedig megkapja az Ady Endre úti irodát. Az átszervezéskor ennek a kirendeltségnek a vezetıjévé nevezik ki Székely Gézát és ebben a pozícióban marad egészen a nyugdíjazásáig. 15

16 Géza az Idegenforgalmi Hivatal irodájában dolgozik a 60-as években Székely Géza munkája mellett Tatáról szóló könyvet ír, amit a Panoráma kiadó jelentet meg több nyelven 1963-ban. A második átdolgozott kiadás 1967-ben, a harmadik pedig 1976-ban jelenik meg. Sokat és kedvvel fényképez. Gyakori utazásain rengeteg felvételt készít, ezeket elıhivatja és a kész képeket precízen rendszerezi, feliratozza és dobozokba rendezi. Ez a fényképgyőjtemény ma is megvan. Sokat dolgozik, kiváló szervezı és jó hivatalvezetı. Munkáját felettesei mindenkor elismerték, számos kitüntetésben részesül. Azt nem tudni, volt-e párttag? A hagyatékában szinte minden igazolványa megtalálható, de ezek között párttagsági könyv nem volt, sem 1956 elıttrıl sem késıbbrıl, a kitüntetések között nem volt pártkitüntetés. 16

17 Megırzött kitüntetései: - A magyar békemozgalom arany jelvénye, az Országos Béketanács kitüntetése (Jelvény dobozban és igazolvány, Szakasits Árpád aláírásával) 1960-as évek. - Kiváló dolgozó Komárom Megyei Tanács V.B. Ép. Közl. és Vízügyi Osztály, Budapest, április 4. (Jelvény dobozban és igazolvány) - A Belkereskedelem kiváló dolgozója mint hivatalvezetı kapta a Belkereskedelmi Minisztériumtól, április 4. (Jelvény dobozban és igazolvány, sorszáma: 166.) - A Belkereskedelem Kiváló dolgozója mint hivatalvezetı kapta a Belkereskedelmi Minisztériumtól, Budapest, november 7. (Jelvény dobozban és igazolvány, sorszáma: 1315.) - Arany törzsgárda jelvény és igazolvány, Tata, XI Kiváló dolgozó Budapest, (Jelvény dobozban és igazolvány). Egyéb díszdobozos kitüntetései: - Emlékplakett és jelvény Állami Gazdaságok vadgazdálkodása felirattal. - Aranyozott érem, IBUSZ felirattal. - Emlékplakett Komárom Város Tanácsától felirattal. 17

18 Magánélet Székely Géza az ötgyermekes családban az egyetlen fiúgyermek. Szülei és nıvérei sok szeretettel veszik körül és ı ezt viszonozza. Felnıtt korában is a szeretetteljes figyelem jellemzi szüleivel, nıvéreivel és 10 évvel késıbb született húgával való kapcsolatát. Derője és kiegyensúlyozott természete miatt a rokonságban is mindenki szereti. Édesapjuk halála után Gézának, mint a család egyetlen férfi tagjának komoly tekintélye van, szinte mindenben kérik a véleményét ben készült Martonvásáron Teri húgának az esküvıje alkalmából az alábbi fénykép ahol Géza húga mellett ül, nyílván ı volt az esküvıi tanúja. Ez az egyetlen alkalom egyébként mikor a martonvásári és a budai rokonság együtt fényképezkedik. Az ülı sorban balról jobbra. Sajbán Mari néni, Sajbán Ilona az édesanya, Székely Géza, Székely Teréz a menyasszony, Verderber Lajos a vılegény, Csekme Endre a vılegény tanúja, id. Verderber Lajosné és id. Verderber Lajos 1956 nyarán az édesanyjával, nagynénjével Sajbán Máriával és testvéreivel látható a következı fényképen, ami szintén Martonvásáron készült a házuk udvarán. Balról jobbra Teri, Ilus, Annus, Mari néni, Géza, elıttük ül az édesanyjuk 18

19 1959-ben Tatáról ír Martonvásárra édesanyjának és nıvérének Ilusnak a szülıi házba. Megírja látogatását Budapesten Teri húgánál, kinek férje Verderber Lajos éppen súlyos betegségbıl lábadozik. A nemrégiben született kisfiúról is ír (Kornélka) de eltéveszti a nevet, mert a nagyobbik fiú volt Kornél (beceneve Csuli, tartja a kondícióját, vagyis kövér), fél éves öccse ( nagyon helyes ) neve Lajos, mint az édesapjának. Készít fényképeket is a kisbabáról, sajnos nem találjuk. Édesanyja és testvérei születésnapjára mindig küld dísztáviratot, ezekbıl nagyon sok maradt az utókorra. Édesanyjának küldött egyik dísztávirata 19

20 Testvéreinél sokszor vendégeskedik. Teréz húga a családjával a nyarakat Kisorosziban tölti, ott látogatja meg ıket Géza és onnan mennek együtt hajóval Esztergomba. Ekkor írták ezt a képeslapot Ilus testvérüknek Martonvásárra, 1961-ben. Kedves Ilus! Itt vagyunk Esztergomban a Gézával együtt. Most megyünk megnézni a képtárat. Mikor jössz el Kisorosziba, Most jó idı van. A viszontlátásig szeretettel csókolunk: Teri, Lajos, Géza, Csuli, (Kornél) Daba (Lajos) Egy másik fényképen Géza Annus húgával és annak kolleganıjével (?) ül egy padon a martonvásári kastélyparkban. Géza, Annus és a kolleganı Géza a Verderber család gyerekeinek közkedvelt nagybácsija. Unokaöccsei szeretik, sógorával Lajossal viszont felemás a kapcsolata. A náluk tett, nem túl gyakori látogatásokon, sógora általában tartózkodó vele szemben. Talán Géza balos politikai nézetei ellen van kifogása. De ez csak találgatás, mert a gyerekek elıtt a szülık errıl sosem beszélnek. 20

21 1963-ban küldi ezt a kedves újévi üdvözletet Géza látszólag nem vesz tudomást a személyével kapcsolatos fenntartásokról, mint azt a fenti újévi üdvözlet is tanúsítja. Egyéb alkalmakkor is küld húga családjának üdvözletet vagy köszöntı táviratot és gyakran hívja ıket telefonon. Két képet is találtunk még az elmondottakkal kapcsolatban. Az egyiken Géza nagyobbik unokaöccsével Verderber Kornéllal a kis Csulival látható. Martonvásáron a kastélyparkban készült a fénykép. A parkban egy mesterséges tó van benne szigettel. A szigetre bemenı hídon sétálnak éppen, mikor lefényképezik ıket. A következı fénykép jó néhány esztendıvel késıbb, sógorának Verderber Lajosnak, a hővösvölgyi háza feletti gyümölcsöskertjében készült, ott sétálgatnak hármasban. 21

22 A képen balról sógora Lajos, mellette Géza, elıttük Ami kutya, lentebb balra a családi ház. A késıbbi években is részt vesz minden családi eseményen. Itt idısebb unokaöccse, Kornél esküvıjén látható. A fénykép Budapesten készült 1976-ban. Balról jobbra, a menyasszony anyja Gabnai Istvánné, Székely Géza, Verderber Lajos, a menyasszony Gabnai Lilla, a vılegény Verderber Kornél, özv. Verderber Lajosné Székely Teréz, és egy barát Ahogy múlik az idı, úgy sokasodnak a családi és rokoni temetések, 1961-ben meghal az édesanyjuk Sajbán Ilona, Lajos sógora 1971-ben, aztán Ilus nıvére 1975-ben. A martonvásári rokonság is fogyatkozik. A temetéseken, ha csak betegsége nem akadályozza, mindig együtt van a családdal és a rokonsággal. Saját családja lesz Tudomásunk szerint mikor Géza Tatára kerül, albérletet keresve ismeri meg a Varga családot. Kibérli Somogyi Béla utcai házuk egyik szobáját, és ilyen a sors, rövid idı után kiderül, nem csak egy albérleti szobát, hanem igazi otthont, sıt családot is talál magának. Ez a kapcsolat a családdal és a házzal egy életre szól. A Somogyi Béla utca közel van Tata központjához. A széles árnyas utcát, szépen karbantartott földszintes un. kisvárosi polgárházak szegélyezik. Ahol Vargáék laknak a 39-es szám is szép ház, dísztéglával borított magas lábazaton, oldalfrontján négy duplaszárnyú ablakával néz az utcára. Ablakait stukkódíszek keretezik. Nagy fakapuja boltíves kapualjban folytatódik, innen van a lakás bejárata. A kapualj tágas kövezett udvarra nyílik, majd kert következik. A kertben hátul melléképületek vannak. 22

23 A Varga család jómódú, házuk polgári módon berendezett és életvitelük is polgári. Géza az egyik különbejáratú utcai szobát lakja. Nem tudjuk, hogy kezdetektıl fogva, de késıbb nem csak lakik, de együtt is étkezik a családdal. Eleinte valószínőleg ez egy üzleti kapcsolat, ami rövid idın belül, miután kölcsönösen megkedvelték egymást, barátsággá és családias viszonnyá változik. A család lelke Kata asszony a háztartást vezeti és két kamasz fiukat neveli, a férje Varga József, a helybéli útépítı vállalatnál van jól fizetett állásban. Az igazsághoz híven meg kell említeni, hogy lánytestvérei nem nézték jó szemmel Gézának a Varga családdal való kapcsolatát. Nem beszéltek róla, de Géza tatai életét mindvégig gyanakvással és elıítélettel szemlélték. Tatán ıt sosem látogatták, mindig Géza kereste fel a nıvéreit és a húgát. Ennek magyarázata lehetett féltékenység és egyfajta sértıdöttség amiatt, hogy Géza sosem nısült meg. Bár amilyen kritikusak voltak a testvérek, kizárt dolog, hogy nekik bárki megfelelt volna Géza feleségének. Géza mintha nem venne tudomást nıvérei és húga fenntartásairól, leveleiben mindig beszámol a családról is. A 60-as években küldte levélben a következı fényképet, a hátsó felére tintával írja: 1. Miki, 2. Kató, 3. Józsi, 4. A kis Józsi aki az apja fejére nyölt. Balról jobbra Miki, Kata, Józsi, kis Józsi A martonvásári rokonság viszont megszereti Vargáékat. Nagyon jó viszonyba kerülnek Horváth Ottóékkal, a feleség Benkı Anna, az Anci és Kata életre szóló barátságot kötnek. A fényképen, ami a tatai ház udvarán készült a 70-es évek elején, Kata ül, mögötte fia Józsi, Kata balján az Anci fia, ifj. Horváth Ottó, Öcsi áll. Az alkalom feltehetıleg egy nyári vendégeskedés. A képen látható ifj. Horváth Ottó, férjemnek távoli unokatestvére és gyerekkori jó pajtása, a rendszerváltás után Martonvásárnak, két ciklusban is megválasztott, nagyon népszerő és sikeres polgármestere lesz. Öcsi, Kata és a kis Józsi 23

Király Lajosné Bachmann Lili ÉLMÉNYEINK Elsı rész (1898-1941)

Király Lajosné Bachmann Lili ÉLMÉNYEINK Elsı rész (1898-1941) Király Lajosné Bachmann Lili ÉLMÉNYEINK Elsı rész (1898-1941) Gyermekkor Leánykor Anyaság Tartalom Elıszó...1 Legrégibb emlékeim...2 Környezetem...4 Családunk...5 Iskolai életem...12 Csúnya az élet?...15

Részletesebben

2 3 4 Bevezetı Dunaújvárosról nem könnyő feladat írni. Ezt a csaknem hat évtizedes várost sokféleképpen értékelik. Születését viszont egységesen, a semmibıl nıtt ki. Ahogy a régi feljegyzések is írják,

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat.

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat. Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. JÚLIUS 13.

Részletesebben

A SZENTENDREI BAPTISTA GYÜLEKEZET ÉLETÉBŐL

A SZENTENDREI BAPTISTA GYÜLEKEZET ÉLETÉBŐL 1 Antal László: FÉL ÉVSZÁZAD A SZENTENDREI BAPTISTA GYÜLEKEZET ÉLETÉBŐL JUBILEUMI KIADVÁNY 2005 2 AJÁNLÓ SOROK Örömmel fogadom el a felkérést, hogy ajánló sorokat írjak szentendrei gyülekezetünk monográfiájához!

Részletesebben

Msgr Varga Béla. 1903. február 18-án jött világra elsıszülött fiúk, aki a keresztségben a Béla nevet kapta.

Msgr Varga Béla. 1903. február 18-án jött világra elsıszülött fiúk, aki a keresztségben a Béla nevet kapta. Msgr Varga Béla Élt egy kis magyar faluban, Börcsön egy házaspár. Paraszti családból származtak mindketten. Somogyi Mária és Varga Ferenc kevéske hozománnyal, de szorgalommal és becsülettel vágtak neki

Részletesebben

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010.

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. Füredi villasor 1915 körül (A háttérben jobbra a Tornay villa) (képeslap, Városi Helytörténeti Gy jtemény) FÜREDI HISTÓRIA X. ÉVFOLYAM 3. sz. 2010. december 1 Felelős szerkesztő:

Részletesebben

Öt nemzedék: a Mannó család története

Öt nemzedék: a Mannó család története 123 Bácskai Vera Öt nemzedék: a Mannó család története Kevés pesti család története követhető nyomon több mint két évszázadon keresztül. A ritka kivételek közé tartozik a Mannó család, köszönhetően annak,

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

és megmarad a látszat

és megmarad a látszat FETYKÓ JUDIT és megmarad a látszat az élethez való ragaszkodás hitében József Attila haláláról 2 FETYKÓ JUDIT és megmarad a látszat... az élethez való ragaszkodás hitében József Attila haláláról 3 FETYKÓ

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER Jászboldogháza Község idıszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. OKTÓBER 13. ÉVFOLYAM 5.

Részletesebben

Kisebbségben közösségben?

Kisebbségben közösségben? Rácz Katalin-Tóth Melinda Kisebbségben közösségben? Identitás, etnicitás, önszervezıdés egy kisfalusi közösségben I. Elızmények Az elmúlt évtizedek nem csupán a kollektív identitások pluralizálódását hozták,

Részletesebben

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 157 Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 158 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története A tartalomból 1./ Előzmények a régmúltban 1944-1955. 2./ Előzmények a közelmúltban 1956. augusztus 6-tól 3./

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története

Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Helytörténeti füzetek 2. szám 2 Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Helytörténeti füzetek 2. szám 3 A kiadvány szerkesztıje: Turi János

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011. december Polgármesteri tájékoztató Tisztelt Boldogházi Lakosok! A naptári év végéhez közeledve az alábbi rövid összefoglalót készítettem az év eseményeirıl. Az önkormányzatok

Részletesebben

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében.

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. Berczeli Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július Az idén már 8.(!) alkalommal szervezi meg a Tiszabercelért Egyesület ezt az országhatárokon túl is ismert

Részletesebben

agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é

agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é C vábbra is az ogy segítség adjunk a agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é? C vábbra is az ogy segítség adjunk a agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é? C vábbra is az ogy segítség adjunk a agyarország

Részletesebben

Most muszáj optimistának lenni Nacsa Dániel: Esettanulmány K. J.-né Melindáról

Most muszáj optimistának lenni Nacsa Dániel: Esettanulmány K. J.-né Melindáról Most muszáj optimistának lenni Nacsa Dániel: Esettanulmány K. J.-né Melindáról Befogadás Megismerkedés K. J.-né Melindát 2009. augusztus 24-én ismertem meg. Ekkor kezdtem el munkámat a Kispesti Családok

Részletesebben

Mindig egy kicsit kívülálló voltam

Mindig egy kicsit kívülálló voltam Mindig egy kicsit kívülálló voltam Bögre Zsuzsanna és Kovács Teréz életút-interjúja Beluszky Pállal 1 Mindenhol és mindig egy kicsit kívülálló voltam és ez adott nekem olyan szabadságot és lehetőséget,

Részletesebben

Gondolatok az örmény liturgiából

Gondolatok az örmény liturgiából f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XII. év fo lyam 137 138. szám

Részletesebben

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI Urunk! MÉGIS Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erıt, hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsıségedre felépíthessük! Különszám - 2010. augusztus A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu Amit

Részletesebben

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 220 Ft XXII. évfolyam 4. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2015. április Két endrődi Kossuth-díjas találkozása 3. 5. A tartalomból: Önkormányzati

Részletesebben

BUKOVINAI SZÉKELY HAGYOMÁNYİRZÉS KAKASDON 1971 2001

BUKOVINAI SZÉKELY HAGYOMÁNYİRZÉS KAKASDON 1971 2001 BUKOVINAI SZÉKELY HAGYOMÁNYİRZÉS KAKASDON 1971 2001 A Muharai Elemér Népmővészeti Szövetség "Élı emberi örökség" pályázatára készült 2001 novemberében Írta, szerkesztette: Sebestyén Imre Dezsı a Sebestyén

Részletesebben

Promontorium Polgári Casino. Alapítva: 2006 CIVIL ALBUM 2012. www.promontoriumcasino.hu

Promontorium Polgári Casino. Alapítva: 2006 CIVIL ALBUM 2012. www.promontoriumcasino.hu Promontorium Polgári Casino Alapítva: 2006 CIVIL ALBUM 2012 www.promontoriumcasino.hu 1 2 3 Szerkesztette: Döbrönte Katalin. Közreműködött: Farkas Balázs, Dr. Mészáros Péter, Dr. Schütt Margit. Fotóanyag:

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

A IX. Világtalálkozó elé...

A IX. Világtalálkozó elé... XII. évfolyam 7. szám (139. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2008. július 30. A IX. Világtalálkozó elé... Kedves vendégeink határon innen és túl, kedves Eleki lakosok! Elek Város Önkormányzata nevében

Részletesebben

Sóvidék. 3Szováta Közművelődési Folyóirata. i. évfolyam 2. szám 2009. november

Sóvidék. 3Szováta Közművelődési Folyóirata. i. évfolyam 2. szám 2009. november Sóvidék 3Szováta Közművelődési Folyóirata i. évfolyam 2. szám 2009. november Tarta lom jegy z é k A szerkesztőség a Bernády Közművelődési Egylet tagja. Főszerkesztő: Szolláth Hunor Főszerkesztő-helyettes:

Részletesebben

SIMONYI ÓBESTER ÉS A VITÉZVÁRI BÁRÓ SIMONYI CSALÁD TÖRTÉNETE

SIMONYI ÓBESTER ÉS A VITÉZVÁRI BÁRÓ SIMONYI CSALÁD TÖRTÉNETE SIMONYI ÓBESTER ÉS A VITÉZVÁRI BÁRÓ SIMONYI CSALÁD TÖRTÉNETE Értekezés a doktori (PhD) fokozat megszerzése érdekében a történelemtudomány tudományágban Írta: Merényi-Metzger Gábor okl. történelem szakos

Részletesebben