Ütemterv Műszaki áramlástan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ütemterv Műszaki áramlástan"

Átírás

1 Ütemter a Műszaki áramlástan c. tárgyhoz (GEHTM) géészmérnöki és mechatronikai mérnöki mesterkézési szakos hallgatók részére 9/. tané I. félé ( óra előadás+ óra gyakorlat). hét: Folyadékok és gázok tulajdonságai. Ideális folyadék ideális gáz összenyomhatatlan és összenyomható folyadék iszkozitás. Folyadéknyomás skaláris tulajdonság hidrosztatika alaegyenlete seciális esetek: otenciálos erőtér barotró közeg összenyomhatatlan folyadék nehézségi erőtér. Nyomáseloszlás álló tartályban.. hét: hidrosztatika alaegyenletének alkalmazása: síkfalra ható erő. hidrosztatika alaegyenletének alkalmazása: síkfalra ható erő hatásonalának meghatározása. Görbült falra ható erő. Kinematika elemei: áramonal ályaonal nyomonal örénymentes áramlás sebességi otenciál.. hét: Térfogati integrál idő szerinti differenciálja rendszer együttmozgó térfogat a Reynoldsféle transzortelmélet három alakja. Tömeg megmaradási tétel. Általános mozgásegyenlet Eulerféle mozgásegyenlet különböző alakja. Örényes és örénymentes áramlásra érényes Bernoulli egyenlet. Energetikai jelentés. 4. hét: Imulzustétel. z imulzustétel alkalmazása: könyökcsőre ható erő folyadéksugár által egy elterelőlemezre ható erő. Naier-tokes mozgásegyenletek származtatása. 5. hét: Energiaegyenlet. nyomás munkája. Energiaegyenlet stacionárius csőáramlásra kinetikus energia korrekciós tényezője. lkalmazás gőzturbina esetére. Összenyomhatatlan közeg stacionárius áramlására onatkozó energiaegyenlet. lkalmazás sziattyút agy ízturbinát tartalmazó csőszakaszra. 6. hét: Áramlásos folyamatok. eciális energia egyenlet: a Bernoulli egyenlet. söek és szerelények hidraulikai ellenállása. Moody diagram. Hidraulikai átmérő. Naier-tokes egyenlet néhány megoldási lehetősége: időátlagolt egyenletek turbulencia modellek nagy örények szimulációja (LE) direkt numerikus szimuláció (N). 7. hét: Hőátiteli folyamatok. Hőezetés hőáramsűrűség hőáram hőezetési tényező. tacionárius egydimenziós hőezetés egy rétegű síkfalban hengeres falban és gömbhéjban. Hőáram hőellenállás és hőmérsékleteloszlás az említett három esetben. 8. hét: Konektí hőátadás a felületen. Hőezetés több rétegű síkfalban és hengeres falban hőátadással a felületen. Hőáram hőezetési ellenállás hőmérsékleteloszlás. 9. hét: Nemlineáris hőezetés (hőmérséklettől függő hőezetési tényező) egy rétegű síkfalban hengeres falban és gömbhéjban. Hőáram hőmérséklet-eloszlás. Állandó hőezetési tényező mint seciális eset.

2 . hét: Naier-tokes és az enegiaegyenlet megoldása: sebesség- és hőmérséklet eloszlás meghatározása ouette- áramlás esetén (alsó la áll a felső U sebességgel mozog állandó hőmérsékletű falak). Eckert szám Prandtl szám hőátadás a felső laon.. hét: ouette- áramlás izsgálata különböző hőmérsékleti eremfeltételek (különböző falhőmérsékletek; hőszigetelt alsó fal) esetén. ebesség- és hőmérséklet eloszlás. Átlagsebesség és átlagos hőmérséklet.. hét: ZH. hét: Lamináris áramlás résben. ebesség- és hőmérséklet eloszlás. Átlagsebesség és átlagos hőmérséklet. 4. hét: sőben kialakuló lamináris áramlás. ebesség- és hőmérséklet eloszlás. Átlagsebesség és átlagos hőmérséklet. PótZH (nem az előadás időontjában). Tantárgyi köetelmények. tárgy lezárásának módja: aláírás + izsga.. z aláírás megszerzésének feltételei: Részétel az előadásokon és gyakorlatokon és az egy féléközi zárthelyi legalább elégséges (5%-os) szinten aló teljesítése. zárthelyi időtartama 8 erc időontja a szorgalmi időszak. hetére terezett. zárthelyi dolgozat értékelésének módja: -49%: elégtelen 5%-tól megszerezte a hallgató az aláírást.. sikertelen agy meg nem írt zárthelyi ótlása a 4. héten történik. 4. ki igazolatlanul táol marad mind a zárthelyiről mind a ótzárthelyiről égleges aláírás megtagadást ka. 5. zárthelyi és ótzárthelyin aláírást nem szerzett hallgatók két alkalommal aláírásótló zárthelyin ehetnek részt. z aláírás megszerzéséhez az érintett hallgatónak az aláírásótló zárthelyik alamelyikén szintén legalább a elérhető maximális ontszám 5%-át kell elérnie. 6. z írásbeli izsgán (elegendően nagy létszám esetén) a hallgatók 8 erces zárthelyit írnak ahol az é közben elhangzott anyag elméleti kérdéseit illete azok gyakorlati alkalmazását (de számértékek nélkül) kérjük számon. z elért ontszám alaján jegyet ajánlunk meg. z értékelés módja: -49%: elégtelen 5-59%: elégséges 6-69%: közees 7-79%: jó 8- %: jeles. jeles osztályzatot csak szóbeli megerősítéssel lehet szerezni. 7. szóbeli izsgán (kis létszám esetén) tételt húz a hallgató; egyet a tételek első feléből és egy másikat a második feléből. Egy mellékfeltétel az hogy a két húzott tétel sorszáma legalább 7-el különbözzék egymástól. Ilyenkor a hallgatók - erces felkészülési időt kanak majd szóban is elmondják a leírt anyag azon részét amelyet a izsgáztató kér. Ezen kíül a izsgáztató még néhány olyan elemi kérdést is feltehet amely nem kacsolódik szorosan a két húzott tétel olyan témájához. jánlott irodalom. zibere Tibor: Áramlástan. Kézirat. Tankönykiadó Budaest 985. Lajos Tamás: z áramlástan alajai. Műegyetemi Kiadó Budaest 997.

3 . Baranyi László Kalmár László: Áramlástan éldatár. Kézirat. Tankönykiadó Budaest Karaffa Ferenc: Műszaki hőtan éldatár. Miskolci Egyetemi Kiadó White F.M.: Fluid Mechanics. 4th Edition McGraw-Hill Boston Roberson J.. - rowe.t.: Engineering Fluid Mechanics. rd Edition Houghton Mifflin omany Boston Özisik M.N.: Heat Transfer. rd Edition McGraw-Hill New York Bejan.: Heat Transfer. John Wiley and ons New York 99. Miskolc Baranyi László

4 Zárthelyi dolgozat a Műszaki hő- és áramlástan (GEHTM) c. tárgyból (MINT!!!) zárthelyi időtartama: 9 erc. megfelelt minősítéshez szükséges: 5 ont.. Egy autós a kocsijában egy ízszintes tálcára helyezi a teásbögréjét miközben egyenletesen gyorsít. bögre magassága H és álló helyzetben a tea h magasságig tölti meg a bögrét. datok: H = cm; h = 7 cm; = 6 cm; = 5 kg/m g =98 m/s ; = bar a) Mekkora lehet a gyorsulás maximális értéke hogy a tea még ne tudjon kifolyni a bögréből? b) Határozza meg a túlnyomást az ábrán ázolt ontban: álló és gyorsuló jármű esetén is! c) Mekkora erő hat a tea által a bögre alsó lajára álló és gyorsuló jármű esetén? ( ont). z ábrán látható m magasságú tartályt az oldalán elhelyezkedő csöön keresztül Q 8m /s térfogatáramú kg m sűrűségű ízzel töltjük fel. betálált íz egy része a tartály alján léő konfúzorban égződő csöön táozik. a) z egyensúly beállta után milyen H magasságban áll meg a folyadék a tartályban? b) Rajzolja meg számszerű metszékek bejelöléséel a folyadékfelszín és a konfúzor kiömlő keresztmetszete között a folyadék tömegegységére onatkoztatott energiadiagramját! c) Mekkora és milyen irányú erő hat a konfúzorra? konfúzor önsúlyától és a konfúzorban léő folyadék súlyától eltekintünk! datok: l m l m d 595 mm d 9mm g m s MPa ( ont). folyadék súlyából származóan mekkora nagyságú és milyen irányú erő hat az ábrán látható fal B szakaszának b szélességű szelényére ha a medence H magasságig an ρ sűrűségű folyadékkal megtölte? Határozza meg az erő hatásonalát! datok: kpa g 98m/s kg m H 7m

5 b m m l (7 ont) B

6 Zárthelyi megoldása a Műszaki hő- és áramlástan (GEHTM) c. tárgyból (MINT). Egy autós a kocsijában egy ízszintes tálcára helyezi a teásbögréjét miközben egyenletesen gyorsít. bögre magassága H és álló helyzetben a tea h magasságig tölti meg a bögrét. datok: H = cm; h = 7 cm; = 6 cm; = 5 kg/m g =98 m/s ; = bar a. Mekkora lehet a gyorsulás maximális értéke hogy a tea még ne tudjon kifolyni a bögréből? b. Határozza meg a túlnyomást az ábrán ázolt ontban: álló és gyorsuló jármű esetén is! c. Mekkora erő hat a tea által a bögre alsó lajára álló és gyorsuló jármű esetén? datok: a. ) Hidrosztatika alaegyenlete: Komonensenként: kg /m m m 5 H. 5 g 9.8 a x y g z h.7 Pa m /s m a x g z ( x z) a x g z K.6 f grad a x K ( z ) dk dz g z K g z K B ontban a eremfeltételek: x / z h nyomáseloszlás: a( / x) g( h ) () z K a / g h b.) ontban a eremfeltételek: g maximális gyorsulás: a m /s ( h H) a 6.5 álló esetben: x z H gh álló g h álló 69.4 Pa mozgó esetben: gh mozgó g c.) F a =? Mozgó és álló esetben is ugyanakkora erő hat az alalara! ala ala Fa H mozgó.8 Pa z alala súlyontjában a eremfeltételek: z h x / z () egyeletből: F a gh 4 g h ala F a.95 N

7 datok:. z ábrán látható m magasságú tartályt az oldalán elhelyezkedő csöön keresztül Q 8m /s térfogatáramú kg m sűrűségű ízzel töltjük fel. betálált íz egy része a tartály alján léő konfúzorban égződő csöön táozik. a) z egyensúly beállta után milyen H magasságban áll meg a folyadék a tartályban? b) Rajzolja meg számszerű metszékek bejelöléséel a folyadékfelszín és a konfúzor kiömlő keresztmetszete között a folyadék tömegegységére onatkoztatott energiadiagramját! c) Mekkora és milyen irányú erő hat a konfúzorra? konfúzor önsúlyától és a konfúzorban léő folyadék súlyától eltekintünk! l m l m d 595 mm d 9mm g m s MPa datok: kg /m d m m m.595 Q.8 /s Pa m m m /s 5 d.9 g l l a. ) - ontra Bernoulli-egyenlet: g z g z Peremfeltétel: z H l l z Kontinuitási tétel: Q Q 4.5 d B B m/s 5.5 J/kg b. ) e ö H g l l g z Peremfeltétel: H.5 m e ö g H l l e ö 5.5 J/kg Kontinuitási tétel: Q F F B B Q B 4 B 4.4 d m/s B 8.5 J/kg

8 c.) N Imulzustétel: ) ( P P G m R Peremfeltétel: Q m k B k G ) ( i d P i i i P k P ( ) Bernoulli egyenlet - ont közé: z g g z Peremfeltétel: l l H z l z B g H l B. 5 Pa k d k k Q R B 4 ) ( ) ( N k R 5998 R Q B d 4 R 59.98

9 . folyadék súlyából származóan mekkora nagyságú és milyen irányú erő hat az ábrán látható fal B szakaszának b szélességű szelényére ha a medence H magasságig an ρ sűrűségű folyadékkal megtölte? Határozza meg az erő hatásonalát! datok: datok: kpa g 98m/s H 7 m b m l m Pa kg /m m m /s m m 5 b z B szakasz súlyontjára ható erő: Hidrosztatika alaegyenlete: súlyontban: B z kg m 6 F B g z áll. h g h g 9.8 H 7 l b g z B l B z ábrából: l B h h s H sin 8 h s 5.5 l B H sin 6 m F B gh s l B b F B 78. N F Bx F B sin 8 F Bz F B cos 8 F Bx 7 F Bz N N F B 78i k kn Határozza meg az erő hatásonalát! k y Q y I X y bl B l b y B y h sin 6 h s y s y s 6.5 m bl B k k.57 l B by s m

10 Vizsgazárthelyi dolgozat a Műszaki hő- és áramlástan (GEHTM) c. tárgyból (MINT!!!) zárthelyi időtartama: erc Elérhető ontszám: 8 ont Elégségeshez szükséges ontszám: 4 ont. Mit neezünk kritikus sugárnak? Hogyan számolja ki a szigetelőréteg kritikus sugarát? Neezze meg az összefüggésben léő mennyiségeket és adja meg azok I mértékegységét! (5 ont). zármaztassa a Bernoulli egyenletet örénymentes áramlás esetén és írja fel a seciális eseteit! ( ont). Egy csőezetékszakaszba éített ízszintes tengelyű V térfogatú konfúzoron (szűkülő csatornán) keresztül ρ sűrűségű és Q térfogatáramú súrlódásmentes folyadék áramlik a nyomású környezetbe. konfúzor beléő keresztmetszete d a kiléő edig d. beléő keresztmetszeten mérhető nyomás. Készítsen ábrát! konfúzor önsúlyát elhanyagola a fenti mennyiségeket adottnak tekinte származtassa azt az összefüggést amelyből kiszámítható a konfúzorra ható erőektor! (5 ont) 4. Írja fel egyenes csőszakasz és szerelények esetén hogyan határozná meg az áramlási eszteséget! Neezze meg az összefüggésben léő mennyiségeket és adja meg azok I mértékegységét! (6 ont) 5. z energiaegyenlet megfelelő alakjának alkalmazásáal származtassa a ízturbina P T tengelyteljesítményének számítására alkalmas összefüggést! Neezze meg az összefüggésben léő mennyiségeket és adja meg azok I mértékegységét! (5 ont) 6. zármaztassa egy-dimenziós stacionárius hőezetés esetén a kétrétegű hengeres falban hőátadással a két felületén a kialakuló hőáram és hőellenállás számítására alkalmas összefüggéseket! zármaztassa toábbá a két réteg érintkezési hőmérsékletét! Készítsen ábrát! dott: L r r r =r λ λ α α ϑ F és ϑ F (a két oldali közeghőmérsékletek). Írja fel az összefüggésekben szerelő mennyiségek neét és I mértékegységét! (5 ont) 7. zármaztassa a kinetikus energia korrekciós tényezőjét csőáramlásra! ( ont) 8. zármaztassa hogy a folyadék súlyából származóan mekkora nagyságú és milyen irányú erő hat az ábrán látható fal B szakaszának b szélességű szelényére ha a medence H magasságig an ρ sűrűségű ízzel megtölte? dott: ρ H R b ( ont)

11 Vizsgazárthelyi dolgozat megoldása a Műszaki hő- és áramlástan (GEHTM) c. tárgyból (MINT!!!). Mit neezünk kritikus sugárnak? Hogyan számolja ki a szigetelőréteg kritikus sugarát? Neezze meg az összefüggésben léő mennyiségeket és adja meg azok I mértékegységét! (5 ont) Egyes esetekben előfordul hogy a csőfalra helyezett szigetelés a hőeszteséget nem csökkenti hanem nöeli! Kritikus sugár rszk sz Ennek oka hogy a hőezetési ellenállást nöeli a szigetelő réteg de megnő a külső hőátadó felület amely nöeli a hőleadást.. zármaztassa a Bernoulli egyenletet örénymentes áramlás esetén és írja fel a seciális eseteit! ( ont)

12 . Egy csőezetékszakaszba éített ízszintes tengelyű V térfogatú konfúzoron (szűkülő csatornán) keresztül ρ sűrűségű és Q térfogatáramú súrlódásmentes folyadék áramlik a nyomású környezetbe. konfúzor beléő keresztmetszete d a kiléő edig d. beléő keresztmetszeten mérhető nyomás. Készítsen ábrát! konfúzor önsúlyát elhanyagola a fenti mennyiségeket adottnak tekinte származtassa azt az összefüggést amelyből kiszámítható a konfúzorra ható erőektor! (5 ont) dott: g Imulzus tétel: d d V Q. R m ( G G P P ) k G k G gv k m Q P i Kontinuitási egyenlet: Q 4Q 4Q i i d d i i d ( ) i k ; k P P ( d ) ( ) 4 i 4Q R d d i gv k ( ) i d 4. Írja fel egyenes csőszakasz és szerelények esetén hogyan határozná meg az áramlási eszteséget! Neezze meg az összefüggésben léő mennyiségeket és adja meg azok I mértékegységét! (6 ont) 5. z energiaegyenlet megfelelő alakjának alkalmazásáal származtassa a ízturbina P T tengelyteljesítményének számítására alkalmas összefüggést! Neezze meg az összefüggésben léő mennyiségeket és adja meg azok I mértékegységét! (5 ont) gz wt gz u u q PT wt m

13 P T m g Y z z ' : nyomás [Pa]; g: nehézségi gyorsulás [m/s ]; z: magasság [m]; : sebesség [m/s] Y : fajlagos mechanikai eszteség [J/kg]; m : tömegáram [kg/s] 6. zármaztassa egy-dimenziós stacionárius hőezetés esetén a kétrétegű hengeres falban hőátadással a két felületén a kialakuló hőáram és hőellenállás számítására alkalmas összefüggéseket! zármaztassa toábbá a két réteg érintkezési hőmérsékletét! Készítsen ábrát! dott: L r r r =r λ λ α α ϑ F és ϑ F (a két oldali közeghőmérsékletek). Írja fel az összefüggésekben szerelő mennyiségek neét és I mértékegységét! (5 ont) 7. zármaztassa a kinetikus energia korrekciós tényezőjét csőáramlásra! ( ont)

14 8. zármaztassa hogy a folyadék súlyából származóan mekkora nagyságú és milyen irányú erő hat az ábrán látható fal B szakaszának b szélességű szelényére ha a medence H magasságig an ρ sűrűségű ízzel megtölte? dott: ρ H R b ( ont)

15 Tételjegyzék a Műszaki hő- és áramlástan (GEHTM) c. tárgyból (MINT!!!). Folyadékok és gázok tulajdonságai. Newton-féle súrlódási törény.. hidrosztatika alaegyenletének származtatása; seciális esetek.. Folyadékba merített síkfalra ható erő és hatásonala. 4. Folyadékba merített görbült falra ható erő. 5. Folyadékok kinematikájának elemei: áramonal áramcső gyorsulástér örénymentes áramlás. 6. térfogati integrál idő szerinti szubsztanciális deriáltja. tömegmegmaradás tétele. Tömegmegmaradás áramcsőre. 7. folyadékáramlás általános mozgásegyenlete. 8. úrlódásmentes eset: az Euler-féle mozgásegyenlet három alakja. 9. Bernoulli egyenlet származtatása örénymentes áramlás esetén.. Bernoulli egyenlet származtatása örényes áramlás esetén.. z imulzustétel. lkalmazás: könyökcsőre ható erő.. z imulzustétel alkalmazása: folyadéksugár által az elterelő lemezre ható erő.. Naier-tokes mozgásegyenletek származtatása összenyomhatatlan és összenyomható folyadékra. 4. Energiaegyenlet a termodinamika I. főtétele alaján. lkalmazás gőzturbina esetére (élda). 5. Energiaegyenlet stacionárius csőáramlásra összenyomhatatlan közeg esetén. Kinetikus energia korrekciós tényezője. 6. tacionárius összenyomhatatlan közegre onatkozó energiaegyenlet alkalmazása sziattyú és ízturbina esetére (éldák). 7. Energiaegyenlet áramlásos folyamatok esetén. eciális eset: Bernoulli egyenlet. 8. söek hidraulikai ellenállása. Moody diagram. zerelények esztesége. Áramlás nem kör keresztmetszetű csöekben hidraulikai átmérő. 9. turbulens áramlás fontosabb jellemzői. Időátlagolt Naier-tokes egyenlet Reynolds-féle mozgásegyenlet. Turbulencia modellek. Nagy örények szimulációja (LE). irekt numerikus szimuláció (N).. Hőátiteli folyamatok. Hőezetés hőáramsűrűség hőáram hőezetési tényező.. tacionárius egydimenziós hőezetés egy rétegű síkfalban hőáram hőellenállás hőmérsékleteloszlás.. tacionárius egydimenziós hőezetés hengeres falban. Hőáram hőezetési ellenállás hőmérsékleteloszlás.. tacionárius egydimenziós hőezetés gömbhéjban. Hőáram hőezetési ellenállás hőmérsékleteloszlás. 4. Hőezetés és hőátadás több rétegű síkfalban hőátadással a felületen. Hőáram hőezetési ellenállás hőátadási ellenállás. 5. Hőezetés és hőátadás több rétegű hengeres falban hőátadással a felületen. Hőáram hőezetési ellenállás hőátadási ellenállás. 6. Egydimenziós stacionárius hőezetés síkfalban hőmérséklettől függő hőezetési tényező esetén. 7. Egydimenziós stacionárius hőezetés hengeres falban hőmérséklettől függő hőezetési tényező esetén.

16 8. Egydimenziós stacionárius hőezetés gömbhéjban hőmérséklettől függő hőezetési tényező esetén. 9. ouette áramlás sebesség- és hőmérsékleteloszlásának származtatása különböző falhőmérsékletek esetén. Eckert szám Prandtl szám hőátadás a felső laon.. ouette áramlás hőmérsékleteloszlásának származtatása különböző falhőmérsékletek esetén; hőátadás a felső laon maximális hőmérséklet helye és értéke a két fal között.. ouette áramlás hőmérsékleteloszlásának származtatása azonos falhőmérséklet illete hőszigetelt alsó fal esetén.. Lamináris áramlás résben adott áramlás irányú nyomásgradiens esetén. ebesség- és hőmérséklet eloszlás meghatározása. Maximális hőmérséklet.

ÁRAMLÁSTAN MFKGT600443

ÁRAMLÁSTAN MFKGT600443 ÁRAMLÁSTAN MFKGT600443 Környezetmérnöki alapszak nappali munkarend TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR KŐOLAJ ÉS FÖLDGÁZ INTÉZET Miskolc, 2018/2019. II. félév TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hidraulika. 1.előadás A hidraulika alapjai. Szilágyi Attila, NYE, 2018.

Hidraulika. 1.előadás A hidraulika alapjai. Szilágyi Attila, NYE, 2018. Hidraulika 1.előadás A hidraulika alapjai Szilágyi Attila, NYE, 018. Folyadékok mechanikája Ideális folyadék: homogén, súrlódásmentes, kitölti a rendelkezésre álló teret, nincs nyírófeszültség. Folyadékok

Részletesebben

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye Folyadékok áramlása Folyadékok Folyékony halmazállapot nyíróerő hatására folytonosan deformálódik (folyik) Folyadék Gáz Plazma Talián Csaba Gábor PTE ÁOK, Biofizikai Intézet 2012.09.12. Folyadék Rövidtávú

Részletesebben

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Hidrosztatika, Hidrodinamika Hidrosztatika, Hidrodinamika Folyadékok alaptulajdonságai folyadék: anyag, amely folyni képes térfogat állandó, alakjuk változó, a tartóedénytől függ a térfogat-változtató erőkkel szemben ellenállást fejtenek

Részletesebben

1.1 Hasonlítsa össze a valós ill. ideális folyadékokat legfontosabb sajátosságaik alapján!

1.1 Hasonlítsa össze a valós ill. ideális folyadékokat legfontosabb sajátosságaik alapján! Kérem, þ jellel jelölje be képzését! AKM VBK Környezetmérnök BSc AT0 Ipari termék- és formatervező BSc AM0 Mechatronikus BSc AM Mechatronikus BSc ÁRAMLÁSTAN. FAKULTATÍV ZH 203.04.04. KF8 Név:. NEPTUN kód:

Részletesebben

PONTSZÁM:S50p / p = 0. Név:. NEPTUN kód: ÜLŐHELY sorszám

PONTSZÁM:S50p / p = 0. Név:. NEPTUN kód: ÜLŐHELY sorszám Kérem, þ jellel jelölje be képzését! AKM1 VBK Környezetmérnök BSc AT01 Ipari termék- és formatervező BSc AM01 Mechatronikus BSc AM11 Mechatronikus BSc ÁRAMLÁSTAN 2. FAK.ZH - 2013.0.16. 18:1-19:4 KF81 Név:.

Részletesebben

Előszó.. Bevezetés. 1. A fizikai megismerés alapjai Tér is idő. Hosszúság- és időmérés.

Előszó.. Bevezetés. 1. A fizikai megismerés alapjai Tér is idő. Hosszúság- és időmérés. SZABÓ JÁNOS: Fizika (Mechanika, hőtan) I. TARTALOMJEGYZÉK Előszó.. Bevezetés. 1. A fizikai megismerés alapjai... 2. Tér is idő. Hosszúság- és időmérés. MECHANIKA I. Az anyagi pont mechanikája 1. Az anyagi

Részletesebben

Folyadékáramlás. Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

Folyadékáramlás. Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006 14. Előadás Folyadékáramlás Kapcsolódó irodalom: Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006 A biofizika alapjai (szerk. Rontó Györgyi,

Részletesebben

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK 2007-2008-2fé EHA kód:.név:.. 1. Egy 5 cm átmérőjű vasgolyó 0,01 mm-rel nagyobb, mint a sárgaréz lemezen vágott lyuk, ha mindkettő 30 C-os. Mekkora

Részletesebben

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk 3 Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk 681 Feladat Adja meg Kelvin és Fahrenheit fokban a T = + 73 = 318 K o K T C, T = 9 5 + 3 = 113Fo F T C 68 Feladat Adja meg Kelvin és Celsius fokban a ( T

Részletesebben

Áramlástan feladatgyűjtemény. 3. gyakorlat Hidrosztatika, kontinuitás

Áramlástan feladatgyűjtemény. 3. gyakorlat Hidrosztatika, kontinuitás Áramlástan feladatgyűjtemény Az energetikai mérnöki BSc és gépészmérnöki BSc képzések Áramlástan című tárgyához 3. gyakorlat Hidrosztatika, kontinuitás Összeállította: Lukács Eszter Dr. Istók Balázs Dr.

Részletesebben

VIZSGA ÍRÁSBELI FELADATSOR

VIZSGA ÍRÁSBELI FELADATSOR NINCS TESZT, PÉLDASOR (150 perc) BMEGEÁTAM01, -AM11 (Zalagegerszegi BSc képzések) ÁRAMLÁSTAN I. Mechatronikai mérnök BSc képzés (ea.: Dr. Suda J.M.) VIZSGA ÍRÁSBELI FELADATSOR EREDMÉNYHIRDETÉS és SZÓBELI:

Részletesebben

Transzportfolyamatok. összefoglalás, általánosítás Onsager egyenlet I V J V. (m/s) áramvonal. turbulens áramlás = kaotikusan gomolygó áramlás

Transzportfolyamatok. összefoglalás, általánosítás Onsager egyenlet I V J V. (m/s) áramvonal. turbulens áramlás = kaotikusan gomolygó áramlás 1 Transzportfolyamatok Térfogattranszport () - alapfogalmak térfogattranszport () Hagen Poiseuille-törény (elektromos) töltéstranszport (elektr. áram) Ohm-törény anyagtranszport (diffúzió) ick 1. törénye

Részletesebben

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok mechanikája Folyadékok és gázok mechanikája Hidrosztatikai nyomás A folyadékok és gázok közös tulajdonsága, hogy alakjukat szabadon változtatják. Hidrosztatika: nyugvó folyadékok mechanikája Nyomás: Egy pontban a

Részletesebben

Műszaki hőtantermodinamika. Műszaki menedzsereknek. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Műszaki hőtantermodinamika. Műszaki menedzsereknek. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Műszaki hőtantermodinamika Műszaki menedzsereknek Termodinamikai rendszer Meghatározott anyagmennyiség, agy/és Véges térrész. A termodinamikai rendszert a környezetétől tényleges agy elkézelt fal álasztja

Részletesebben

BMEGEÁTAT01-AKM1 ÁRAMLÁSTAN (DR.SUDA-J.M.) 2.FAKZH AELAB (90MIN) 18:45H

BMEGEÁTAT01-AKM1 ÁRAMLÁSTAN (DR.SUDA-J.M.) 2.FAKZH AELAB (90MIN) 18:45H BMEGEÁTAT0-AKM ÁRAMLÁSTAN (DR.SUDA-J.M.).FAKZH 08..04. AELAB (90MIN) 8:45H AB Név: NEPTUN kód:. Aláírás: ÜLŐHELY sorszám PONTSZÁM: 50p / p Toll, fényképes igazolvány, számológépen kívül más segédeszköz

Részletesebben

F. F, <I> F,, F, <I> F,, F, <J> F F, <I> F,,

F. F, <I> F,, F, <I> F,, F, <J> F F, <I> F,, F,=A4>, ahol A arányossági tényező: A= 0.06 ~, oszt as cl> a műszer kitérése. A F, = f(f,,) függvénykapcsolatot felrajzolva (a mérőpontok közé egyenes huzható) az egyenes iránytaogense a mozgó surlódási

Részletesebben

Folyadékok és gázok áramlása

Folyadékok és gázok áramlása Folyadékok és gázok áramlása Gázok és folyadékok áramlása A meleg fűtőtest vagy rezsó felett a levegő felmelegszik és kitágul, sűrűsége kisebb lesz, mint a környezetéé, ezért felmelegedik. A folyadékok

Részletesebben

Folyadékáramlás. Folyadékok alaptulajdonságai

Folyadékáramlás. Folyadékok alaptulajdonságai Folyadékáramlás 05. 0. 0. Huber Tamás Folyadékok alatulajdonságai folyadék olyan deformálható folyamatos test (anyag), amelynek alakja könnyen megáltoztatható, és térfogata állandó. Halmazállaot lehet:

Részletesebben

VIZSGA ÍRÁSBELI FELADATSOR

VIZSGA ÍRÁSBELI FELADATSOR ÍRÁSBELI VIZSGA FELADATSOR NINCS TESZT, PÉLDASOR (120 perc) Az áramlástan alapjai BMEGEÁTAKM1 Környezetmérnök BSc képzés VBK (ea.: Dr. Suda J.M.) VIZSGA ÍRÁSBELI FELADATSOR EREDMÉNYHIRDETÉS és SZÓBELI

Részletesebben

HŐÁTADÁSI FOLYAMATOK SZÁMÍTÁSA

HŐÁTADÁSI FOLYAMATOK SZÁMÍTÁSA HŐÁTADÁSI FOLYAMATOK SZÁMÍTÁSA KOHÓMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI

Részletesebben

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai Hidrosztatika A Hidrosztatika a nyugalomban lévő folyadékoknak a szilárd testekre, felületekre gyakorolt hatásával foglalkozik. Tárgyalja a nyugalomban lévő folyadékok nyomásviszonyait, vizsgálja a folyadékba

Részletesebben

Folyadékok és gázok áramlása

Folyadékok és gázok áramlása Folyadékok és gázok áramlása Hőkerék készítése házilag Gázok és folyadékok áramlása A meleg fűtőtest vagy rezsó felett a levegő felmelegszik és kitágul, sűrűsége kisebb lesz, mint a környezetéé, ezért

Részletesebben

MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI

MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI MŰSZAKI HŐAN I.. ZÁRHELYI Név: Kézési kód: _N_ Azonosító: Helyszám: Jelölje meg aláhúzással vagy keretezéssel a Gyakorlatvezetőjét! Both Ambrus Dr. Cséfalvay Edit Györke Gábor Lengyel Vivien Pa Máté Gábor

Részletesebben

Mechanika IV.: Hidrosztatika és hidrodinamika. Vizsgatétel. Folyadékok fizikája. Folyadékok alaptulajdonságai

Mechanika IV.: Hidrosztatika és hidrodinamika. Vizsgatétel. Folyadékok fizikája. Folyadékok alaptulajdonságai 016.11.18. Vizsgatétel Mechanika IV.: Hidrosztatika és hidrodinamika Hidrosztatika és hidrodinamika: hidrosztatikai nyomás, Pascaltörvény. Newtoni- és nem-newtoni folyadékok, áramlástípusok, viszkozitás.

Részletesebben

Kollár Veronika A biofizika fizikai alapjai

Kollár Veronika A biofizika fizikai alapjai Kollár Veronika A biofizika fizikai alajai 013. 10. 14. Folyadékok alatulajdonságai folyadék: anyag, amely folyni kées térfogat állandó, alakjuk változó, a tartóedénytől függ a térfogat-változtató erőkkel

Részletesebben

HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA

HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA Hidrosztatika a nyugvó folyadékok fizikájával foglalkozik. Hidrodinamika az áramló folyadékok fizikájával foglalkozik. Folyadékmodell Önálló alakkal nem rendelkeznek. Térfogatuk

Részletesebben

Szakmai fizika Gázos feladatok

Szakmai fizika Gázos feladatok Szakmai fizika Gázos feladatok 1. *Gázpalack kivezető csövére gumicsövet erősítünk, és a gumicső szabad végét víz alá nyomjuk. Mennyi a palackban a nyomás, ha a buborékolás 0,5 m mélyen szűnik meg és a

Részletesebben

Áramlástan feladatgyűjtemény. 6. gyakorlat Bernoulli-egyenlet instacionárius esetben

Áramlástan feladatgyűjtemény. 6. gyakorlat Bernoulli-egyenlet instacionárius esetben Áramlástan feladatgyűjtemény Az energetikai mérnöki BSc és gépészmérnöki BSc képzések Áramlástan című tárgyához 6. gyakorlat Bernoulli-egyenlet instacionárius esetben Összeállította: Lukács Eszter Dr.

Részletesebben

N=20db. b) ÜZEMMELEG ÁLLAPOT MOTORINDÍTÁS UTÁN (TÉLEN)

N=20db. b) ÜZEMMELEG ÁLLAPOT MOTORINDÍTÁS UTÁN (TÉLEN) ÍRÁSBELI VIZSGA FELADATSOR NINCS TESZT, PÉLDASOR (120 perc) Az áramlástan alapjai BMEGEÁTAKM1 Környezetmérnök BSc képzés VBK (ea.: Dr. Suda J.M.) VIZSGA ÍRÁSBELI FELADATSOR EREDMÉNYHIRDETÉS és SZÓBELI

Részletesebben

MMK Auditori vizsga felkészítő előadás Hő és Áramlástan 1.

MMK Auditori vizsga felkészítő előadás Hő és Áramlástan 1. MMK Auditori vizsga felkészítő előadás 017. Hő és Áramlástan 1. Az energia átalakítási, az energia szállítási folyamatokban, épületgépész rendszerekben lévő, áramló közegek (kontínuumok) Hidegvíz, Melegvíz,

Részletesebben

Szent István Egyetem FIZIKA. Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István

Szent István Egyetem FIZIKA. Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István Szent István Egyetem (Hidrodinamika) Dr. Seres István Hidrosztatika Ideális folyadékok áramlása Viszkózus folyadékok áramlása Felületi feszültség fft.szie.hu 2 Hidrosztatika Nyomás: p F A Mértékegysége:

Részletesebben

MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI. Termodinamika. Név: Azonosító: Helyszám: Munkaidő: 80 perc I. 50 II. 50 ÖSSZ.: 100. Javította: Képzési kódja:

MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI. Termodinamika. Név: Azonosító: Helyszám: Munkaidő: 80 perc I. 50 II. 50 ÖSSZ.: 100. Javította: Képzési kódja: Képzési kódja: MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI N- Név: Azonosító: Helyszám: Jelölje meg aláhúzással vagy keretezéssel a Gyakorlatvezetőjét! Dobai Attila Györke Gábor Péter Norbert Vass Bálint Termodinamika

Részletesebben

HŐÁTADÁS MODELLEZÉSE

HŐÁTADÁS MODELLEZÉSE HŐÁTADÁS MODELLEZÉSE KOHÓMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK HŐENERGIAGAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK

Részletesebben

Tornyai Sándor Fizikaverseny 2009. Megoldások 1

Tornyai Sándor Fizikaverseny 2009. Megoldások 1 Tornyai Sánor Fizikaerseny 9. Megolások. Aatok: á,34 m/s, s 6,44 km 644 m,,68 m/s,,447 m/s s Az első szakasz megtételéez szükséges iő: t 43 s. pont A másoik szakaszra fennáll, ogy s t pont s + s t + t

Részletesebben

Á R A M L Á S T A N. Áramlás iránya. Jelmagyarázat: p = statikus nyomás a folyadékrészecske felületére ható nyomás, egyenlő a csőfalra ható nyomással

Á R A M L Á S T A N. Áramlás iránya. Jelmagyarázat: p = statikus nyomás a folyadékrészecske felületére ható nyomás, egyenlő a csőfalra ható nyomással Á R A M L Á S T A N Az áramlástan az áramló folyadékok (fluidok) törvényszerűségeivel foglalkozik. A mozgásfolyamatok egyszerűsítése végett, bevezetjük az ideális folyadék fogalmát. Ideális folyadék: súrlódásmentes

Részletesebben

Feladatlap X. osztály

Feladatlap X. osztály Feladatlap X. osztály 1. feladat Válaszd ki a helyes választ. Két test fajhője közt a következő összefüggés áll fenn: c 1 > c 2, ha: 1. ugyanabból az anyagból vannak és a tömegük közti összefüggés m 1

Részletesebben

Termodinamika (Hőtan)

Termodinamika (Hőtan) Termodinamika (Hőtan) Termodinamika A hőtan nagyszámú részecskéből (pl. gázmolekulából) álló makroszkópikus rendszerekkel foglalkozik. A nagy számok miatt érdemes a mólt bevezetni, ami egy Avogadro-számnyi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Hogyan kell U csöves manométerrel nyomást mérni? A követelménymodul megnevezése: Fluidumszállítás

MUNKAANYAG. Szabó László. Hogyan kell U csöves manométerrel nyomást mérni? A követelménymodul megnevezése: Fluidumszállítás Szabó László Hogyan kell U csöves manométerrel nyomást mérni? A követelménymodul megnevezése: Fluidumszállítás A követelménymodul száma: 699-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-0

Részletesebben

Áramlástechnikai mérések

Áramlástechnikai mérések Áramlástehnikai mérések Mérés Prandtl- ső segítségével. Előző tanulmányaikból ismert: A kontinuitás elve: A A Ahol: - a közeg sebessége az. pontban - a közeg sebessége a. pontban A, A - keresztmetszetek

Részletesebben

Kinematika. speciális pályák: egyenes, szakasz, kör, ellipszis, parabola, spirál, Egyenes vonalú mozgások: egyenletes: s=vt, v=áll. tösszes.

Kinematika. speciális pályák: egyenes, szakasz, kör, ellipszis, parabola, spirál, Egyenes vonalú mozgások: egyenletes: s=vt, v=áll. tösszes. Előadásvázlat Kertészmérnök BSc szak, levelező tagozat, 0. nov. 9. Bevezetés SI mértékegységrendszer 7 alamennyisége (a többi származtatott): alamennyiség jele mértékegysége tömeg m kg osszúság l m idő

Részletesebben

Szilárd testek rugalmas alakváltozásai Nyú y j ú tás y j Hooke törvény, Hooke törvén E E o Y un un modulus a f eszültség ffeszültség

Szilárd testek rugalmas alakváltozásai Nyú y j ú tás y j Hooke törvény, Hooke törvén E E o Y un un modulus a f eszültség ffeszültség Kontinuumok mechanikája Szabó Gábor egyetemi tanár SZTE Optikai Tanszék Szilárd testek rugalmas alakváltozásai Nyújtás l l = l E F A Hooke törvény, E Young modulus σ = F A σ a feszültség l l l = σ E Szilárd

Részletesebben

7.GYAKORLAT (14. oktatási hét)

7.GYAKORLAT (14. oktatási hét) 7.GYAKORLAT (14. oktatási hét) Lehetséges témakörök a 14. heti 7. gyakorlatra: - Gyakorlati anyag: az áramlások hasonlósága, a hidraulika és az áramlásba helyezett testekre ható erő témakörökre gyakorló

Részletesebben

ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE. Környezetgazdálkodás 2. A hidraulika tárgya. Pascal törvénye. A vízoszlop nyomása

ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE. Környezetgazdálkodás 2. A hidraulika tárgya. Pascal törvénye. A vízoszlop nyomása ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE Környezetgazdálkodás. A ízgazdálkodás története, elyzete és kilátásai A íz szerepe az egyén életében, a társadalomban, és a mezõgazdaságban. A ízügyi jog pillérei. Hidrológiai alapismeretek

Részletesebben

Numerikus szimuláció a városklíma vizsgálatokban

Numerikus szimuláció a városklíma vizsgálatokban Numerikus szimuláció a városklíma vizsgálatokban BME Áramlástan Tanszék 2004. 1 Tartalom 1. Miért használunk numerikus szimulációt? 2. A numerikus szimuláció alapjai a MISKAM példáján 3. Egy konkrét MISKAM

Részletesebben

2.GYAKORLAT (4. oktatási hét) PÉLDA

2.GYAKORLAT (4. oktatási hét) PÉLDA 2.GYAKORLAT (4. oktatási hét) z Egy folyadékban felvett, a mellékelt ábrán látható, térben rögzített, dx=dy=dz=100mm élhosszúságú, kocka alakú V térrészre az alábbiak V ismeretesek: I.) Inkompresszibilis

Részletesebben

1.2 Folyadékok tulajdonságai, Newton-féle viszkozitási törvény

1.2 Folyadékok tulajdonságai, Newton-féle viszkozitási törvény ÁRAMLÁSTAN Dr Lajos Tamás: Az áramlástan alapjai című jegyzet, valamintszlivka F-Bencze F-Kristóf G: Áramlástan példatárábrái és szövege alapján készült Összeállította dr Szlivka Ferenc 1 Az áramlástan

Részletesebben

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ 1. Egy téglalap alakú háztömb egyik sarkából elindulva 80 m, 150 m, 80 m utat tettünk meg az egyes házoldalak mentén, míg a szomszédos sarokig értünk. Mekkora az elmozdulásunk?

Részletesebben

Gépjárművek és mobilgépek I. (GEGET702-B) 1 éves, járműmérnöki BSc szakos hallgatók számára. Ütemterv

Gépjárművek és mobilgépek I. (GEGET702-B) 1 éves, járműmérnöki BSc szakos hallgatók számára. Ütemterv Gépjárművek és mobilgépek I. (GEGET702-B) 1 éves, járműmérnöki BSc szakos hallgatók számára Ütemterv Tanulmányi Előadás Gyakorlat hét 1 Feltételek ismertetése. Gépkocsi története. Járműtípusok Számpéldák

Részletesebben

MŰSZAKI TERMODINAMIKA 1. ÖSSZEGZŐ TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

MŰSZAKI TERMODINAMIKA 1. ÖSSZEGZŐ TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS MŰSZAKI TERMODINAMIKA. ÖSSZEGZŐ TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 207/8/2 MT0A Munkaidő: 90 perc NÉV:... NEPTUN KÓD: TEREM HELYSZÁM:... DÁTUM:... KÉPZÉS Energetikai mérnök BSc Gépészmérnök BSc JELÖLJE MEG

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Hidraulikai alapismeretek I. 13.lecke A hidraulika alapjai A folyadékok vizsgálatával

Részletesebben

Fluidumok áramlása. Vegyipari és biomérnöki műveletek segédanyag Simándi Béla, Székely Edit BME, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Fluidumok áramlása. Vegyipari és biomérnöki műveletek segédanyag Simándi Béla, Székely Edit BME, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Fluidumok áramlása Vegyipari és biomérnöki műveletek segédanyag Simándi Béla, Székely Edit BME, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Megköszönjük Szternácsik Klaudia és Wolowiec Szilvia hallgatóknak

Részletesebben

Egy részecske mozgási energiája: v 2 3 = k T, ahol T a gáz hőmérséklete Kelvinben 2 2 (k = 1, J/K Boltzmann-állandó) Tehát a gáz hőmérséklete

Egy részecske mozgási energiája: v 2 3 = k T, ahol T a gáz hőmérséklete Kelvinben 2 2 (k = 1, J/K Boltzmann-állandó) Tehát a gáz hőmérséklete Hőtan III. Ideális gázok részecske-modellje (kinetikus gázmodell) Az ideális gáz apró pontszerű részecskékből áll, amelyek állandó, rendezetlen mozgásban vannak. Rugalmasan ütköznek egymással és a tartály

Részletesebben

HÍDTARTÓK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJE

HÍDTARTÓK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJE HÍDTARTÓK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJE Csécs Ákos * - Dr. Lajos Tamás ** RÖVID KIVONAT A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszéke megbízta a BME Áramlástan Tanszékét az M8-as

Részletesebben

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez 2015. tavaszi/őszi félév A vizsgára hozni kell: 5 db A4-es lap, íróeszköz (ceruza!), radír, zsebszámológép, igazolvány. A vizsgán általában 5 kérdést kapnak, aminek a kidolgozására 90 perc áll rendelkezésükre.

Részletesebben

2.3 Newton törvények, mozgás lejtőn, pontrendszerek

2.3 Newton törvények, mozgás lejtőn, pontrendszerek Keresés (http://wwwtankonyvtarhu/hu) NVDA (http://wwwnvda-projectorg/) W3C (http://wwww3org/wai/intro/people-use-web/) A- (#) A (#) A+ (#) (#) English (/en/tartalom/tamop425/0027_fiz2/ch01s03html) Kapcsolat

Részletesebben

BME Energetika Tanszék

BME Energetika Tanszék BME Energetika anszék A vastagon bekeretezett részt vizsgázó tölti ki!... név (a személyi igazolványban szerelő módon) HELYSZÁM: Hallgatói azonosító (NEPUN): AGOZA: N NK LK Műszaki Hőtan I. (ermodinamika)

Részletesebben

A gyakorlat célja az időben állandósult hővezetési folyamatok analitikus számítási módszereinek megismerése;

A gyakorlat célja az időben állandósult hővezetési folyamatok analitikus számítási módszereinek megismerése; A gyakorlat célja az időben állandósult hővezetési folyamatok analitikus számítási módszereinek megismerése; a hőellenállás mint modellezést és számítást segítő alkalmazásának elsajátítása; a különböző

Részletesebben

FIZIKA. Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István

FIZIKA. Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István (Hidrodinamika) Dr. Seres István Hidrosztatika Ideális folyadékok áramlása Viszkózus folyadékok áramlása Felületi feszültség fft.szie.hu 2 Hidrosztatika Nyomás: p F A Mértékegysége: Pascal (Pa) 1 Pascal

Részletesebben

Tételjegyzék Áramlástan, MMF3A5G-N, es tanév, őszi félév, gépészmérnöki szak, nappali tagozat

Tételjegyzék Áramlástan, MMF3A5G-N, es tanév, őszi félév, gépészmérnöki szak, nappali tagozat Tételjegyzék Áramlástan, MMF3A5G-N, 006 007-es tané, őszi félé, géészmérnöki szak, naali tagozat. A folyaékok és gázok jellemzése: nyomás, sűrűség, fajtérfogat. Az ieális folyaék.. A hirosztatikai nyomás.

Részletesebben

Szívókönyökök veszteségeinek és sebességprofiljainak vizsgálata CFD szimuláció segítségével

Szívókönyökök veszteségeinek és sebességprofiljainak vizsgálata CFD szimuláció segítségével GANZ ENGINEERING ÉS ENERGETIKAI GÉPGYÁRTÓ KFT. Szívókönyökök veszteségeinek és sebességprofiljainak vizsgálata CFD szimuláció segítségével Készítette: Bogár Péter Háznagy Gergely Egyed Csaba Zombor Csaba

Részletesebben

Gáztörvények tesztek

Gáztörvények tesztek Gáztörvények tesztek. Azonos fajtájú ideális gáz különböző mennyiségei töltenek ki két hőszigetelt tartályt. Az egyik gázmennyiség jellemzői,,, a másiké,,. A két tartályt összenyitjuk. Melyik állítás igaz?

Részletesebben

Gáztörvények tesztek. 2. Azonos fajtájú ideális gáz különböző mennyiségei töltenek ki két hőszigetelt tartályt. Az egyik

Gáztörvények tesztek. 2. Azonos fajtájú ideális gáz különböző mennyiségei töltenek ki két hőszigetelt tartályt. Az egyik Gáztörvények tesztek. Azonos fajtájú ideális gáz különböző mennyiségei töltenek ki két hőszigetelt tartályt. Az egyik gázmennyiség jellemzői,,, a másiké,,. A két tartályt összenyitjuk. Melyik állítás igaz?

Részletesebben

Molekuláris dinamika I. 10. előadás

Molekuláris dinamika I. 10. előadás Molekuláris dinamika I. 10. előadás Miről is szól a MD? nagy részecskeszámú rendszerek ismerjük a törvényeket mikroszkópikus szinten minden részecske mozgását szimuláljuk? Hogyan tudjuk megérteni a folyadékok,

Részletesebben

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom:

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom: 1. előadás Gáztörvények Kapcsolódó irodalom: Fizikai-kémia I: Kémiai Termodinamika(24-26 old) Chemical principles: The quest for insight (Atkins-Jones) 6. fejezet Kapcsolódó multimédiás anyag: Youtube:

Részletesebben

Égés és oltáselmélet I. (zárójelben a helyes válaszra adott pont)

Égés és oltáselmélet I. (zárójelben a helyes válaszra adott pont) Égés és oltáselmélet I. (zárójelben a helyes válaszra adott pont) 1. "Az olyan rendszereket, amelyek határfelülete a tömegáramokat megakadályozza,... rendszernek nevezzük" (1) 2. "Az olyan rendszereket,

Részletesebben

Folyadékáramlás, szív munkája

Folyadékáramlás, szív munkája 07..04 Folyadékáramlás, szí munkája Folyadékok alatulajdonságai folyadék olyan deformálható folyamatos test (anyag), amelynek alakja könnyen megáltoztatható, és térfogata állandó. Halmazállaot lehet: -

Részletesebben

DR. DEMÉNY ANDRÁS-I)R. EROSTYÁK JÁNOS- DR. SZABÓ GÁBOR-DR. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN FIZIKA I. Klasszikus mechanika NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST

DR. DEMÉNY ANDRÁS-I)R. EROSTYÁK JÁNOS- DR. SZABÓ GÁBOR-DR. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN FIZIKA I. Klasszikus mechanika NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST DR. DEMÉNY ANDRÁS-I)R. EROSTYÁK JÁNOS- DR. SZABÓ GÁBOR-DR. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN FIZIKA I Klasszikus mechanika NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST Előszó a Fizika című tankönyvsorozathoz Előszó a Fizika I. (Klasszikus

Részletesebben

ATMH A: / A: / A: / B: / B: / B: / HŐTAN ÍRÁSBELI RÉSZVIZSGA Munkaidő: 150 perc. Dátum: Tisztelt Vizsgázó! Pontszám: SZ: J.V.: i.j.v.

ATMH A: / A: / A: / B: / B: / B: / HŐTAN ÍRÁSBELI RÉSZVIZSGA Munkaidő: 150 perc. Dátum: Tisztelt Vizsgázó! Pontszám: SZ: J.V.: i.j.v. A vastagon bekeretezett részt a vizsgázó tölti ki!................................................... Név (a személyi igazolványban szereplő módon) Hallgatói azonosító: Dátum: Tisztelt Vizsgázó! N-AM0

Részletesebben

A BÍRÁLÓ TÖLTI KI! Feladat: A B C/1 C/2 C/3 ÖSSZES: elégséges (2) 50,1..60 pont

A BÍRÁLÓ TÖLTI KI! Feladat: A B C/1 C/2 C/3 ÖSSZES: elégséges (2) 50,1..60 pont ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK A vastagon bekeretezett részt vizsgázó tölti ki!... név (a személyi igazolványban szereplő módon) HELYSZÁM: Hallgatói azonosító (NEPTUN): KÉPZÉS: 2N-00 2N-0E 2NK00

Részletesebben

Mérnöki alapok 7. előadás

Mérnöki alapok 7. előadás Mérnöki alaok 7. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budaesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Géészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék, Budaest, Műegyetem rk. 3. D é. 334. Tel: 463-6-80

Részletesebben

TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ STATIKA

TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ STATIKA TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ STATIKA GEMET001-B Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Műszaki Mechanikai Intézet MM/37/2018. Miskolc, 2018. február 5. HIRDETMÉNY Statika(GEMET201NB és GEMET001-B)

Részletesebben

2. mérés Áramlási veszteségek mérése

2. mérés Áramlási veszteségek mérése . mérés Áramlási veszteségek mérése A mérésről készült rövid videó az itt látható QR-kód segítségével: vagy az alábbi linken érhető el: http://www.uni-miskolc.hu/gepelemek/tantargyaink/00b_gepeszmernoki_alapismeretek/.meres.mp4

Részletesebben

Áramlástan Minimum Tételek (2006/2007BSc)

Áramlástan Minimum Tételek (2006/2007BSc) Áramlástan Minimum Tételek (006/007BSc) Írja fel a folytonosság tétel integrál alakját, és ismertesse, hogy milyen fizikai alapelet fejez ki! Magyarázza el az egyenlet tagjainak jelentését! Hogyan és milyen

Részletesebben

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 1.A gyakorlat célja Az MPX12DP piezorezisztiv differenciális nyomásérzékelő tanulmányozása. A nyomás feszültség p=f(u) karakterisztika megrajzolása. 2. Elméleti

Részletesebben

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Ideális gázok részecske-modellje (kinetikus gázmodell) Az ideális gáz apró pontszerű részecskékből áll, amelyek állandó, rendezetlen mozgásban vannak.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT VIRÁG DÁVID

SZAKDOLGOZAT VIRÁG DÁVID SZAKDOLGOZAT VIRÁG DÁVID 2010 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Áramlástan Tanszék SZÁRNY KÖRÜLI TURBULENS ÁRAMLÁS NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA NYÍLT FORRÁSKÓDÚ SZOFTVERREL VIRÁG

Részletesebben

2011/2012 tavaszi félév 2. óra. Tananyag:

2011/2012 tavaszi félév 2. óra. Tananyag: 2011/2012 tavaszi félév 2. óra Tananyag: 2. Gázelegyek, gőztenzió Gázelegyek összetétele, térfogattört és móltört egyezősége Gázelegyek sűrűsége Relatív sűrűség Parciális nyomás és térfogat, Dalton-törvény,

Részletesebben

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Hidrosztatika, Hidrodinamika 0/4/0 Hidrosztatika, Hidrodinamika Folyadékok alaptulajdonságai folyadék: anyag, amely folyni képes térfogat állandó, alakjuk változó, a tartóedénytől függ a térfogat-változtató erőkkel szemben ellenállást

Részletesebben

Propeller és axiális keverő működési elve

Propeller és axiális keverő működési elve Propeller és axiális keverő működési elve A propeller egy axiális átömlésű járókerék, amit tolóerő létesítésére használnak repülőgépek, hajók hajtására. A propeller nyugvó folyadékban halad előre, a propellerhez

Részletesebben

7.GYAKORLAT (14. oktatási hét)

7.GYAKORLAT (14. oktatási hét) 7.GYAKORLAT (14. oktatási hét) Lehetséges témakörök a 14. heti 7. gyakorlatra: - Gyakorlati anyag: az áramlások hasonlósága, a hidraulika és az áramlásba helyezett testekre ható erő témakörökre gyakorló

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MECHANIKA. Anyagmérnök BSc Szak Évfolyamszintű tárgy. Miskolci Egyetem. Gépészmérnöki és Informatikai Kar

KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MECHANIKA. Anyagmérnök BSc Szak Évfolyamszintű tárgy. Miskolci Egyetem. Gépészmérnöki és Informatikai Kar KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MECHANIKA Anyagmérnök BSc Szak Évfolyamszintű tárgy Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Műszaki Mechanikai Intézet 1. Tantárgyleírás Tantárgy neve: Mechanika Tantárgy

Részletesebben

1 Műszaki hőtan Termodinamika. Ellenőrző kérdések-02 1

1 Műszaki hőtan Termodinamika. Ellenőrző kérdések-02 1 1 Műszaki hőtan Termodinamika. Ellenőrző kérdések-02 1 Kérdések. 1. Mit mond ki a termodinamika nulladik főtétele? Azt mondja ki, hogy mindenegyes termodinamikai kölcsönhatáshoz tartozik a TDR-nek egyegy

Részletesebben

Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK február 13.

Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK február 13. Fizika Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK 017. február 13. A lejtő mint kényszer A lejtő egy ún. egyszerű gép. A következő problémában először a lejtőt rögzítjük, és egy m tömegű test súrlódás nélkül lecsúszik

Részletesebben

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin egyetemi docens Fontos tudnivalók e-mail: racz.ervin@kvk.uni-obuda.hu web: http://uni-obuda.hu/users/racz.ervin/index.htm Iroda: Bécsi út, C. épület, 124. szoba Fizika II. - ismertetés

Részletesebben

BMEGEÁTAT01-AKM1 ÁRAMLÁSTAN (DR.SUDA-J.M.) I.FAKZH AELAB (90MIN) 18:15H. homogén. folytonos (azaz kontinuum)

BMEGEÁTAT01-AKM1 ÁRAMLÁSTAN (DR.SUDA-J.M.) I.FAKZH AELAB (90MIN) 18:15H. homogén. folytonos (azaz kontinuum) AB csoport Név: NEPTUN kód:. Aláírás: ÜLŐHELY sorszám PONTSZÁM: 50p / p Toll, fényképes igazolvány, számológépen kívül más segédeszköz nem használható! 1. FELADAT (elméleti kérdések) (10pont = 10 1pont,

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika ZH, október 10.. CHFMAX. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika ZH, október 10.. CHFMAX. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont) 1. 2. 3. Mondat E1 E2 Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika ZH, 2017. október 10.. CHFMAX NÉV: Neptun kód: Aláírás: g=10 m/s 2 Előadó: Márkus / Varga Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont) 1) Az l hosszúságú

Részletesebben

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015 FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015 TESZT A következő feladatokban a három vagy négy megadott válasz közül pontosan egy helyes. Írd be az általad helyesnek vélt válasz betűjelét a táblázat megfelelő cellájába! Indokolni

Részletesebben

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek Atomok elsődleges kölcsönhatás kovalens ionos fémes véges számú atom térhálós szerkezet 3D ionos fémek vegyületek ötvözetek molekulák atomrácsos vegyületek szilárd gázok, folyadékok, szilárd anyagok Gázok

Részletesebben

Fizika feladatok. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből november 28. Hővezetés, hőterjedés sugárzással. Ideális gázok állapotegyenlete

Fizika feladatok. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből november 28. Hővezetés, hőterjedés sugárzással. Ideális gázok állapotegyenlete Fizika feladatok 2014. november 28. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből Hővezetés, hőterjedés sugárzással 1.1. Feladat: (HN 19A-23) Határozzuk meg egy 20 cm hosszú, 4 cm átmérőjű hengeres vörösréz

Részletesebben

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok mechanikája Folyadékok és gázok mechanikája A folyadékok nyomása A folyadék súlyából származó nyomást hidrosztatikai nyomásnak nevezzük. Függ: egyenesen arányos a folyadék sűrűségével (ρ) egyenesen arányos a folyadékoszlop

Részletesebben

Áramlásmérés 2007.04.18. 1

Áramlásmérés 2007.04.18. 1 Áramlásmérés 2007.04.18. 1 Áramlásmérés Áramlásmérés egyik legősibb méréstechnikai probléma Egyiptom, Róma mérési elvek nyomásesés eleven 66% elektromágneses elven 9% változó keresztmetszetű típus 8% kiszorításos

Részletesebben

Áramlásmérés. Áramlásmérés egyik legősibb méréstechnikai probléma Egyiptom, Róma

Áramlásmérés. Áramlásmérés egyik legősibb méréstechnikai probléma Egyiptom, Róma Áramlásmérés Áramlásmérés Áramlásmérés egyik legősibb méréstechnikai probléma Egyiptom, Róma mérési elvek nyomásesés eleven 66% elektromágneses elven 9% változó keresztmetszetű típus 8% kiszorításos elvű

Részletesebben

MŰSZAKI HŐTAN II. EXTRA PÓTZÁRTHELYI. Hőközlés. Név: Azonosító: Terem Helyszám: Q-II- Munkaidő: 120 perc

MŰSZAKI HŐTAN II. EXTRA PÓTZÁRTHELYI. Hőközlés. Név: Azonosító: Terem Helyszám: Q-II- Munkaidő: 120 perc MŰSZAKI HŐTAN II. EXTRA PÓTZÁRTHELYI Adja meg az Ön képzési kódját! N Név: Azonosító: Terem Helyszám: Q-II- Hőközlés Munkaidő: 120 perc A dolgozat megírásához szöveges adat tárolására nem alkalmas számológépen,

Részletesebben

FIZIKA. Ma igazán belemelegszünk! (hőtan) Dr. Seres István

FIZIKA. Ma igazán belemelegszünk! (hőtan) Dr. Seres István FIZIKA Ma igazán belemelegszünk! (hőtan) Dr. Seres István Hőtágulás, kalorimetria, Halmazállapot változások fft.szie.hu 2 Seres.Istvan@gek.szi.hu Lineáris (vonalmenti) hőtágulás L L L 1 t L L0 t L 0 0

Részletesebben

FIZIKA I. Ez egy gázos előadás lesz! (Ideális gázok hőtana) Dr. Seres István

FIZIKA I. Ez egy gázos előadás lesz! (Ideális gázok hőtana) Dr. Seres István Ez egy gázos előadás lesz! ( hőtana) Dr. Seres István Kinetikus gázelmélet gáztörvények Termodinamikai főtételek fft.szie.hu 2 Seres.Istvan@gek.szie.hu Kinetikus gázelmélet Az ideális gáz állapotjelzői:

Részletesebben

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás A nyomás IV. fejezet Összefoglalás Mit nevezünk nyomott felületnek? Amikor a testek egymásra erőhatást gyakorolnak, felületeik egy része egymáshoz nyomódik. Az egymásra erőhatást kifejtő testek érintkező

Részletesebben

Légköri termodinamika

Légköri termodinamika Légköri termodinamika Termodinamika: a hőegyensúllyal, valamint a hőnek, és más energiafajtáknak kölcsönös átalakulásával foglalkozó tudományág. Meteorológiai vonatkozása ( a légkör termodinamikája): a

Részletesebben

1. feladat Összesen 25 pont

1. feladat Összesen 25 pont 1. feladat Összesen 25 pont Centrifugál szivattyúval folyadékot szállítunk az 1 jelű, légköri nyomású tartályból a 2 jelű, ugyancsak légköri nyomású tartályba. A folyadék sűrűsége 1000 kg/m 3. A nehézségi

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz

Értékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz Értékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz 1. C 1 pont 2. B 1 pont 3. D 1 pont 4. B 1 pont 5. C 1 pont 6. A 1 pont 7. B 1 pont 8. D 1 pont 9. A 1 pont 10. B 1 pont 11. B 1 pont 12. B 1 pont

Részletesebben