Általános szerződési feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános szerződési feltételek"

Átírás

1 Berczi Géza szakfordító, tolmács 9022 Győr, Czuczor G. u (70) Általános szerződési feltételek 1. A szolgáltatás tárgya 1.1 A LinguaBona szakfordítás (a továbbiakban: Fordító) a jelen feltételek szerint vállalja hagyományos, papíralapú, elektronikus úton elküldött és interneten elérhető elektronikus dokumentumok fordítását, a magyar angol német nyelvhármason belül bármely irányban, általános és különböző szakterületeken. 1.2 A Fordító vállal továbbá lektorálást, magyar weboldalak idegen nyelvű adaptálását, idegen nyelvű weboldalak magyarra átültetését (honosítását, lokalizációját), szövegszerkesztést, sokszorosítást, egyeztetés szerint kiadványszerkesztést. 1.3 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, bizonyos kivételek esetén (pl. cégkivonat) nyelvi jogosultsággal rendelkező közjegyző végezhet, így arra a Fordító nem jogosult. A Fordító viszont külön kérésre úgynevezett hivatalos záradékkal látja el az elkészült fordítást. A záradékban a Fordító nyilatkozik arról, hogy az elkészült fordítás az alapul szolgáló eredeti szöveggel tartalmilag és értelmileg megegyezik. 1.4 A Fordító ezen felül vállalkozik arra, hogy a Megrendelő által kért időpontban és helyszínen tolmács (a továbbiakban: Tolmács) biztosításával konszekutív / kísérő és úgynevezett fülbesúgásos tolmácsolási szolgáltatást nyújtson (a továbbiakban: Tolmácsolás) a német és magyar nyelv között. Külön egyeztetett esetekben a Fordító az angol és magyar nyelv között is nyújt ilyen tolmácsolást. A Tolmácsolás részletes vállalási feltételei a lenti 4. pontban találhatók. 2. A szerződés létrejötte 2.1 A szerződés létrejöhet hagyományos módon (megrendelés személyesen, postai úton), vagy elektronikusan (megrendelés e mailen, interneten). A Megrendelő és a Fordító köthet átalánydíjas szerződést vagy egyéb szerződést. A visszaigazolásban vagy a szerződésben kell meghatározni, hogy mely anyagot, milyen nyelvről milyen nyelvre, milyen határidőre, nyersfordításban, vagy nyelvi és/vagy szakmai lektorálással kéri elkészíteni a Megrendelő, rögzíteni kell a fizetési feltételeket és a Megrendelő speciális igényeit (pl. szövegszerkesztés, alakhűség, tördelés, kiadványszerkesztés stb.). 2.2 A fordítás díjának kalkulációja elsődlegesen a szóközökkel együtt számított leütésszám alapján történik. Ajánlatot a Fordító az eredeti anyag ilyen módon meghatározott leütésszáma alapján ad, míg a számlázás az elkészült fordítás ugyanilyen módon

2 meghatározott leütésszáma alapján történik. A Megrendelő és a Fordító ettől eltérő díjkalkulációban is megállapodhatnak. 2.3 A Megrendelő további kiegészítő szolgáltatásokat kérhet, majd véglegesítheti igényét, kiválaszthatja a fizetési módot és megteheti megrendelését, amennyiben a jelen általános szerződési feltételeket elfogadta. A megrendelés beérkezése után a Fordító elektronikus úton visszaigazolást küld. Amennyiben a megrendelés és a visszaigazolás megegyezik, a szerződés létrejön. 3. Fordítás, lektorálás 3.1 A Fordító a megküldött anyagot ellenőrzi, és amennyiben olvashatósági, vagy egyéb a fordítást akadályozó alaki, technikai hibát észlel, haladéktalanul értesíti a Megrendelőt. 3.2 A Fordító szakfordító(k) közreműködésével végzi a szolgáltatást, törekedve a lehető legmagasabb minőségre, a szakmai és nyelvi teljességre. 3.3 A Megrendelő a szerződés során köteles együttműködni a Fordítóval, így pl. a szövegben szereplő egyedi, egyéni rövidítés, cég hivatalos idegen nyelvű elnevezése, vagy sajátos szakmai terminológia esetén szószedetet ad át a Fordítónak, illetve azok értelmezésében segítséget nyújt. 3.4 A Megrendelő köteles megjelölni, ha a dokumentum szakmai és/vagy nyelvi lektorálását is kéri. Amennyiben ilyen igény nem érkezik, a Fordító a fordítást szakmailag és nyelvileg helyesen, a szakterületen jártas szakember számára érthetően fejezi ki a cél nyelven a forrásnyelv mondanivalóját. 3.5 A szakmailag lektorált szöveg a szakterületen használatos, egységes szakkifejezések használatával, szabatosan fejezi ki a mondanivalót. A nyelvi lektorálás a cél nyelvre fordított szöveget nyelvtan, stílus és szóhasználat szempontjából ellenőrzi. 3.6 A fordított anyagot a Fordító a Megrendelő kívánsága szerint, a Fordító költségére elektronikus módon (e mail) vagy Megrendelő költségére hagyományos módon (fax, postai küldemény) juttatja el Megrendelő részére. 4. Tolmácsolás 4.1 A Tolmácsolás megrendelése és visszaigazolása esetén a Megrendelő által kért időpontban és helyszínen a Tolmács rendezett öltözékben megjelenik és elvégzi a kért idegen nyelvi szolgáltatást. A Tolmács más, ezen túlmenő szolgáltatás végzésére nem kötelezhető. 4.2 A Tolmácsolás díjának számítása óránként történik, minden megkezdett óra díjköteles. Az oda visszaút, továbbá a készenlét időtartamára a tolmácsolási díj 50% a érvényes. 4.3 Győr város közigazgatási határain belül a Tolmács külön díj felszámítása nélkül megjelenik. Győrön kívüli (magyarországi és külföldi) Tolmácsolás esetén a Fordító a felmerült költségeket (üzemanyagköltség és egyéb gépkocsi költségtérítés, közforgalmú közlekedési eszköz menetdíja, helyjegy, autópálya díj, parkolási díj stb.) a 2

3 Megrendelő részére kiszámlázza. Megállapodás szerint a Megrendelő is gondoskodhat a Tolmács helyszínre és hazaszállításáról, saját költségére. Hat órát meghaladó időtartamú Tolmácsolás esetén a Megrendelő a Tolmács részére egyszeri meleg étkezést (ebéd) köteles biztosítani. Többnapos Tolmácsolás esetén a fenti költségek megtérítése és/vagy a naponkénti helyszínre és hazaszállítás a Tolmácsolás minden egyes napjára vonatkozik. Ha a Tolmácsolás helyszínének távolsága szállodai elhelyezést indokol, arról a Megrendelő köteles saját költségén gondoskodni. 5. Általános vállalási díjak, határidők 5.1 A határidőkbe a szombat, vasárnap, munkaszüneti nap, valamint az átadás és átvétel napja nem számít bele. Nem számít bele továbbá a határidőbe az az időtartam, amíg a Fordító a fordítást a forrásanyag olvashatatlansága, sérülése, vagy egyéb küldési hiba miatt nem tudja megkezdeni és erről a Megrendelőt értesíti. 5.2 A Megrendelő a teljesítési határidőkről és a vállalási árakról a Díjszabásból, illetve az ajánlatkérés során tájékozódhat. 5.3 Amennyiben a Megrendelő nem jelöli meg határidő igényét, a Fordító a normál teljesítési határidőt veszi figyelembe. 6. Fizetési feltételek 6.1 A fizetés történhet a megrendelésben és visszaigazolásban megadott módon készpénzfizetéssel a Fordító székhelyén, vagy banki átutalással. Az átutalást a Fordító Duna Takarékszövetkezetnél vezetett számú bankszámlájára kell teljesíteni, a számlán megadott határidőn belül (ez más megállapodás hiányában 8 naptári nap). 6.2 Nagy terjedelmű, Ft ot meghaladó összdíjazású megrendelés esetén a Fordító jogosult előlegszámla kiállítására. A Fordító és a Megrendelő ilyenkor megállapodik az egyes részteljesítések és az ezekhez kapcsolódó további részlet és végfizetések határidejében. A teljes munkára vonatkozó határidő ebben az esetben az előlegösszeg Fordító részére készpénzben történő átadása, vagy a Fordító számlájára történő beérkezése napjával kezdődik. 6.3 Késedelmes fizetés esetén a PTK 301/A (2) bekezdésében foglaltak az irányadók. 7. Hibás teljesítés, felelősségvállalás, kártérítés 7.1 A Fordító vállalja, hogy az esetleges hibás teljesítésével kapcsolatos minőségi kifogások intézésére vonatkozó, illetve kártérítési, kijavítási, árleszállítási kötelezettségére a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvényt tekinti irányadónak az alábbiak szerint: 7.2 A Fordító reklamációkat normál határidő esetén a fordított anyag Megrendelőhöz való beérkezésétől számított 5 munkanapon belül, sürgősségi határidő esetén 2 munkanapon belül fogad el. 3

4 7.3 Az igény bejelentésekor pontosan meg kell jelölni a kifogásolt szövegrészt, a kifogásolás okát. Amennyiben a kifogás megalapozott, a Fordító a normál illetve a sürgősségi határidőkre vonatkozó leütésszámokat figyelembe véve kijavítja a kifogásolt részt. Ismételt hibás teljesítés esetén a Megrendelő a szerződéstől a Fordító írásbeli értesítése mellett elállhat, a vállalási díj 50% ának megfelelő díj megfizetésével egyidejűleg. 7.4 Vita esetén a Fordító a fordítást egy független szakmai szervezettől felkért szakértővel ellenőrizteti, véleményezteti, és annak megítélése alapján teszi meg a megfelelő intézkedéseket (a reklamáció elutasítása, javítás, esetleges kártalanítás vagy árengedmény). Amennyiben a reklamáció megalapozatlan, a szakértő költségeit a Megrendelő köteles vállalni. 7.5 A Fordító nem vállal felelősséget: a nem a valós tényeknek megfelelően megadott ajánlatkérésből, megrendelésből eredő áreltérésért, egyéb kárért, költségért; a Megrendelő együttműködési kötelezettségének nem vagy hibás teljesítéséből eredő károkért; a forrásnyelv megfogalmazásában és tartalmában fellelhető kétértelmű megfogalmazásokért, gondolatokért; a forrásanyagban felelhető alaki, technikai (pl. file sérülés, olvashatatlanság stb.) és tartalmi hibákból eredő határidőcsúszásokért, károkért; a forrásanyag hibás megküldéséből, a küldés során való elveszésből, megrongálódásból, megsemmisülésből eredő károkért; a forrásanyag szerzői jogot sértő tartalmából eredő károkért; egyéb a Fordítónak nem felróható késedelmes teljesítésért, károkért. 7.6 A Megrendelő a fordítás / lektorálás nem megfelelő minősége miatt kártérítési igénnyel csak abban az esetben élhet a Fordítóval szemben, amennyiben a kijavítást igénybe vette, de az eredményre nem vezetett. 7.7 A Fordító maximum a vállalási díj mértékéig vállalja az igazolt károk megtérítését. A teljesítéstől számított hat hónapon túl a teljesítés hibája alapján sem kártérítési, sem egyéb igény nem érvényesíthető. 7.8 A Fordító kártérítési felelősségét arra tekintettel korlátozza, hogy az általa nyújtott fordítás nem hiteles, és a fordítás szakmai és nyelvi teljessége nem igazolható konkrét tények alapján, értékelése alapot ad a személyes meggyőződésekre, értelmezésekre. 7.9 A Fordító késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő sürgősségi határidő esetén 12 óra késedelem, normál teljesítési határidő esetén 3 munkanapi késedelem elteltét követően a Fordító írásbeli értesítésével egyidejűleg a szerződéstől való elállásra jogosult. A Fordító késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő napi 5% kal csökkentett díjat köteles fizetni. 4

5 8. A szerződés megszűnése 8.1 A Megrendelő és a Fordító között a fentiek szerint létrejött szerződés határozott időre, a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás/ellenszolgáltatás teljesítéséig tart. A szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel és írásban bármikor módosíthatják, vagy megszüntethetik. 8.2 A Megrendelő a szerződéstől a Fordító igazolt költségének és kárának megtérítése mellett bármikor elállhat, a fordítás elfogadása után azonban Fordítóirodát a fordítási díj megilleti, kivéve, ha a Fordító a fordítást a szerződésben megállapított határidőre nem szolgáltatta, vagy a kijavítást alapos ok nélkül megtagadta, vagy azt határidőre nem végezte el, vagy jelen szerződést egyéb módon súlyosan megszegi. 8.3 A Fordító akkor mondhatja fel a szerződést, ha Megrendelő a szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a szerződést egyéb módon súlyosan megszegi. 9. A szerződés érvényessége, hatálya 9.1 Egyéb megállapodás hiányában a megrendelések teljesítésére a megrendelésben és visszaigazolásban foglaltakon kívül az itt közölt általános szerződési feltételek vonatkoznak. 9.2 A Felek ezektől közös megegyezéssel írásban eltérhetnek. Jelen általános szerződési feltételek visszavonásig érvényesek. 10. Záró rendelkezések 10.1 A Felek kötelesek a szerződés tárgyának teljesítése érdekében egymással szorosan együttműködni, és haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan felmerülő problémáról, mely a teljesítést akadályozza, korlátozza vagy késlelteti. A szerződés hatálya alatt írásbeli tájékoztatásnak illetve közlésnek számít e mail küldése / váltása is A Megrendelő és a Fordító kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot, valamint minden olyan adatot, információt, tényt mely harmadik, illetéktelen személy tudomására jutása a Felek vagy harmadik személy érdekeit sérti vagy veszélyezteti, megőrizni és tartózkodni minden olyan magatartástól, mely a másik Fél, vagy harmadik személy hírnevét rontja vagy ronthatja, illetve mely gazdasági érdek sérelmét okozhatja Amennyiben a felek között létrejött szerződéssel, illetve a teljesítéssel kapcsolatban bármilyen vita merül fel, a Felek azt elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek értékhatártól függően kikötik a Győri Városi Bíróság, illetve a Győr Moson Sopron megyei Bíróság illetékességét A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók. Győr, július 1. 5

Általános szerzôdési feltételek

Általános szerzôdési feltételek Általános szerzôdési feltételek A szerzôdés tárgya A Megbízó és az MECHID Service Kft. (székhely: 1032 Budapest, Föld utca 65., képviseli: Mechentel Jamel ügyvezetô igazgató, adószám: 22763183-2-41), azaz

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Language Services A felek között létrejött eltérő írásbeli megegyezés hiányában a GYXEL Language Services Fordítóiroda az alábbi feltételekkel vállalja a megrendelések teljesítését:

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen

KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen KERETSZERZŐDÉS amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Megbízás tárgya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.1 Megbízó és az Afford Fordító- és Tolmácsiroda Kft. (a továbbiakban: Megbízott) megállapodnak egymással, hogy a Megbízott a Megbízó megbízása alapján

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Sz & B Services Kft. mint Megbízott (a továbbiakban Megbízott), eltérő írásbeli megállapodás hiányában az alábbi feltételekkel vállalja ügyfelei, mint Megrendelők

Részletesebben

Philologus Tolmács és Fordító Bt. Általános Vállalási feltételek. 1.Az Általános Vállalási Feltételek személyi hatálya és a megbízás tárgya

Philologus Tolmács és Fordító Bt. Általános Vállalási feltételek. 1.Az Általános Vállalási Feltételek személyi hatálya és a megbízás tárgya Philologus Tolmács és Fordító Bt. Általános Vállalási feltételek 1.Az Általános Vállalási Feltételek személyi hatálya és a megbízás tárgya 1.1. Az Általános Vállalási Feltételek meghatározzák a Felek között

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az együttműködés azon feltételeit, melyeket a CONSELL PANNONIA Számítástechnikai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. október 7. napjától (ÁSZF NQ002) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a szerződéses együttműködés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Nexus Labs és Papercat Design Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (weboldaltervezés, grafikai tervezés, marketing tanácsadás)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2014. 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2014. 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2014. 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. ÁSZF : a Szolgáltató által végzett reklámértékesítésre, és a reklámoknak a Szolgáltató gondozásában megjelenő kiadványokban történő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Eltérő írásbeli megegyezés hiányában a LinguaMED 2001 Kft. fordítóiroda (a továbbiakban: Fordítóiroda) a Megrendelőtől csak a következő feltételekkel vállalja a fordítási

Részletesebben

általános szerződési feltételek Fogalmak

általános szerződési feltételek Fogalmak általános szerződési feltételek Cégnév: Reklámpark Kft. Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út 29. 5em. 32. Postacím: 7623 Pécs, Megyeri út 62/a Adószám: 23863217-2-43 Bank.sz.sz.: 10918001-00000137-54710002

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS AZ NMHH EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEI RÉSZÉRE BIZTOSÍTANDÓ SZAKFORDÍTÁSI ÉS LEKTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS AZ NMHH EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEI RÉSZÉRE BIZTOSÍTANDÓ SZAKFORDÍTÁSI ÉS LEKTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN 'USF t VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS AZ NMHH EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEI RÉSZÉRE BIZTOSÍTANDÓ SZAKFORDÍTÁSI ÉS LEKTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN Amely létrejött egyrészről a Név: Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Melyek kiterjednek az ARMADILLO DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt 01-09-679169

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Cím: Budapest, V. ker. Apáczai Csere János u. 10. Törzskönyvi azonosító szám: 324766 Adószám: 15324762-2-41 Bankszámlaszám: 10032000-01483257-00000000

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1184 Budapest, Ferenc utca 33. adószám: 23983542-2-43, cégjegyzékszám:

Részletesebben

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF - 2015. Feltéve, hogy a felek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Dunapack Papír és Csomagolóanyag Korlátolt Felelősségű Társaság által alkalmazott jelen Általános Szállítási Feltételek (ÁSZF) a Termékek szállítására vonatkozó Szerződések

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft

Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft Verzió: 2.2 Hatályos: 2014. március 3. napjától visszavonásig Legfrissebb verzió letölthető: http://web-server.hu/doc/aszf.pdf 2 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: AL/.. /2013. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: másrészről: a Gazdasági Versenyhivatal székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. adószáma: 15325275-1-41 számla száma: 10032000-01468223-00000000

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Általános rész 1.1. A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: ÁSZF szabályozzák a JAR-KONTROLL Kereskedelmi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Megrendelőink szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Gyomai Kner Nyomda Zrt. termékeit az alábbi feltételek szerint rendelhetik meg. Minden megrendelést, visszaigazolást,

Részletesebben