ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., mint vállalkozó (a továbbiakban OFFI), eltérő írásbeli megállapodás hiányában az alábbi feltételekkel vállalja ügyfelei, mint Megrendelők részére az I. pontban foglalt szolgáltatások teljesítését. I. Az OFFI szolgáltatásai: A szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet, valamint az e rendelet végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI.26.) IM rendelet kötelezően alkalmazásra kerülő rendelkezései szerint hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot jogszabály eltérő rendelkezése hiányában Magyarországon csak az OFFI készíthet. Az OFFI e tevékenységén túlmenően egyéb fordítási és tolmácsolási tevékenységet is ellát megrendelői részére. Az OFFI által nyújtott szolgáltatások: 1. A Megrendelő által rendelkezésére bocsátott forrásnyelvi szöveg célnyelvre történő fordítása (fordítás/ szakfordítás); már célnyelvre elkészült fordításának a forrásnyelvi szöveg alapján történő nyelvhelyességi és/vagy szakmai, illetve stilisztikai ellenőrzése (lektorálás); célnyelvre történő fordítása és lektorálása (lektorált fordítás), vagy célnyelvre történő hiteles fordítása (hiteles fordítás*). 2. A Megrendelő által az OFFI rendelkezésére bocsátott, más által készített fordításnak a lektorálása és hitelesítése (fordítás hitelesítés*). 3. A Megrendelő által az OFFI rendelkezésére bocsátott idegen nyelvű iratról hiteles másolat készítése (idegen nyelvű hiteles másolat készítés*). *A hitelesítés annak a közhitelű tanúsítása, hogy a kész fordítás szövege az alapul szolgáló szöveggel tartalmilag azonos és értelmileg egyenértékű. A hitelesítési szolgáltatás semmilyen körülmények között sem tanúsítja a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott irat (szöveg) alaki és/vagy tartalmi valódiságát, eredetiségét vagy érvényességét. 4. Tolmácsolási tevékenység: olyan szóbeli fordítás, melynek során a tolmács a szóban elhangzott forrásnyelvi szöveget közvetlenül, szóban fordítja a célnyelvre. II. A szerződés létrejötte: Megrendelő a megrendelését és a szolgáltatás tárgyát képező forrásnyelvi szöveget e- mailben, telefaxon, postai úton, futárral vagy személyesen, saját költségére juttatja el az OFFI részére, amely a megrendelés elfogadását az általa rendszeresített Megrendelőlapon írásban, online megrendelés esetén a II/B. pontban foglaltak szerint visszaigazolja. A Megrendelőlapon meg kell határozni a szolgáltatás nyelvi irányát, a szolgáltatás típusát, a fordítandó anyag terjedelmét (becsült, vagy végleges), a határidőt, a vállalási díjat (becsült, vagy végleges) és az esetleges előleget. 1

2 A szerződés a Felek eltérő megállapodása hiányában akkor jön létre, ha a Megrendelő az OFFI által kitöltött és megküldött Megrendelőlapot aláírásával ellátva visszajuttatja az OFFI részére, a forrásnyelvi szöveg rendelkezésre bocsátása mellett. A forrásnyelvi szöveg OFFI rendelkezésére bocsátásával összefüggő valamennyi kockázat - így különösen az iratok késedelmes vagy hiányos átadásának, a forrásnyelvi szöveg teljes vagy részleges olvashatatlanságának, illetőleg a fordítást lehetetlenné tevő vagy azt akadályozó bármely hibájának valamennyi következménye - kizárólag a Megrendelőt terheli. Az OFFI alkalmas módon ellenőrizheti a Megrendelő nevében eljáró személy képviseleti jogosultságát. A megrendelés és teljesítés során a Megrendelő képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságának hiányára vagy annak túllépésére a Megrendelő a szolgáltatási díj megfizetésének elkerülése vagy csökkentése érdekében nem hivatkozhat. Amennyiben Megrendelő a korábbi megrendelései alapján kiszámlázott szolgáltatási díjakat nem fizette meg, az OFFI jogosult a további megrendeléseket az elmaradt díj teljes megfizetéséig visszautasítani. A./ A hiteles fordítás szolgáltatásra vonatkozó különös szabályok Hiteles fordítás megrendelése személyesen, vagy postai úton (továbbá faxon, elektronikus úton stb.) lehetséges. Az OFFI a fordításra rávezetett záradékban közhitelesen tanúsítja, hogy a fordítás a fordításhoz fűzött irat szövegével mindenben megegyezik. Az OFFI nem vállal felelősséget az irat eredetiségéért és tartalmi valódiságáért; az ezek hiányosságából eredő következmények a Megrendelőt terhelik. Az OFFI jogosult megtagadni a hiteles fordítás elkészítését, ha a lefordítandó irat lényeges részeiben olvashatatlan, hiányos, ha azon utólagos - nem igazolt - javítások, kihúzások, betoldások észlelhetők, vagy ha az irat valódisága tekintetében bármilyen aggály merül fel. Ha az irat eredetiségével/valódiságával kapcsolatban kétség a megrendeléskor merül fel, az OFFI a fordítás elvégzését az irat hitelesítése/felülhitelesítése után vállalja. Ha a kétség a megrendelés felvétele után, teljesítés közben merül fel, az OFFI-nak jogában áll a szerződéstől elállni és az iratot a Megrendelőnek visszaadni, vagy hatósági eljárást kezdeményezni. Az ilyen iratot az OFFI csak hitelesítés után fogadja be újra. A megrendelés felvétele után a megrendelés sztornózásával egyidejűleg jogosult felszámítani a hatályos árszabályzatában meghatározott mértékű lemondási díjat. B./ Az online megrendelésre vonatkozó különös szabályok: A Megrendelő az OFFI weboldalán (www.offi.hu) keresztül is megrendelheti a fordítást. A Megrendelő az online felületen található Ügyfélkapu rendszerben regisztrálja magát, majd kitölti a forrásnyelvi karakterszámot, a nyelvirányt, a kívánt teljesítési határidőt, és feltölti a fordítandó szöveget. A rendszer a feltöltött adatok alapján automatikusan megadja a szolgáltatás várható árát. Amennyiben a Megrendelő az árat megfelelőnek tartja, elfogadja, és ben értesítést kap arról, hogy az OFFI a feltöltött adatok alapján 2 órán belül ellenőrzi az árajánlatot és visszaigazolást küld. A feltöltött adatok eljuttatása, elektronikus úton történő megküldése, és annak visszajelzése nem szerződéskötésnek, csak igénybejelentésnek minősül. A megrendelések fogadása munkanapokon folyamatos. A munkanapon 18 óra után, illetve hétvégén vagy munkaszüneti napon beérkezett megrendelések feldolgozása a következő első munkanapon, munkakezdés után 2 órán belül történik. A Felek között a szerződés akkor jön létre, amikor az OFFI az igénybejelentést kifejezetten visszaigazolja, a Megrendelő a visszaigazolást és a jelen ÁSZF-et elfogadja, és a teljes vételárat megfizeti. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés létrejöttével egyben feltétlen hozzájárulását adja a szolgáltatás teljesítésének haladéktalan megkezdéséhez, és nem gyakorolhatja a jogszabályban meghatározott szerződéstől való elállási jogát (17/1999. (II.5.) Korm. r ). 2

3 III. A szolgáltatás teljesítése: Forrásnyelvi speciális szakszövegben előforduló sajátos terminológiák fordítására az OFFI csak akkor köteles, ha a Megrendelő a fordítandó szöveggel együtt a terminológiát és háttéranyagot is az OFFI rendelkezésére bocsátotta, illetve lehetőséget biztosít konzultációra. Az OFFI a teljesítése során jogosult alvállalkozót igénybe venni, erre tekintettel a szolgáltatás közvetített szolgáltatást tartalmazhat. Az alvállalkozó tevékenységéért az OFFI úgy felel, mintha maga járt volna el. Az OFFI az általa elvégzett munkát a Megrendelő kívánsága szerint en, megrendelői személyes átvétellel vagy Megrendelő költségére postai úton, vagy futár útján juttatja el Megrendelő részére. Az OFFI a részére megküldött forrásnyelvi szöveget hiteles fordítás esetén a fordításhoz hozzáfűzi, egyéb esetben a lefordított szöveg átadásával, vagy megküldésével egyidejűleg a Megrendelőhöz visszajuttatja. IV. Teljesítési határidők A teljesítési határidő tekintetében a Megrendelőlapon, vagy a II/B. pontban részletezett módon rögzített, az OFFI által visszaigazolt feltételek az irányadóak. A teljesítési határidő betartásának feltétele, hogy a fordításhoz szükséges összes dokumentum a megrendeléssel együtt megérkezzen. Amennyiben a forrásnyelvi szöveg olvashatatlansága vagy egyéb hibája miatt annak ismételt megküldése szükséges, és az OFFI a szolgáltatás teljesítését nem tudja megkezdeni, a teljesítési határidő a szöveg pótlásához szükséges idővel arányosan meghosszabbodik. V. A szolgáltatás díja, fizetési feltételek Az OFFI által nyújtott szolgáltatások mindenkor érvényes, általános díjjegyzéke az OFFI honlapján (www.offi.hu) közzétételre kerül. A Felek külön megállapodásukban a díjjegyzékben feltüntetett díjaktól eltérhetnek. A fordítás elszámolási alapja a célnyelvi karakterek (leütés szóközzel számítva) száma, kivéve az online megrendeléseknél alkalmazott forrásnyelvi karakterből számított, vagy az egyéb megállapodásokban rögzített értéket. A tolmácsolás elszámolásának alapja a tolmácsolás típusa szerint a megbízás teljesítésére, valamint az utazásra, étkezésre és köztes szünetekre számított idő. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az OFFI jogosult minimál díj megállapítására. Az OFFI által nyújtott szolgáltatások Megrendelő által fizetendő díja tekintetében egyebekben a Megrendelőlapon rögzített, vagy a II/B. pontban foglalt módon megállapított, és az OFFI által visszaigazolt feltételek az irányadóak. A hiteles fordításnak, hitelesített fordításmásolatoknak, fény- és egyéb másolatoknak minden egyes megkezdett oldala után a megrendelő köteles az illetékekről szóló törvényben foglaltak szerinti illetéket illetékbélyegben leróni. A Megrendelő részéről a már elvégzett fordítási, lektorálási munkák módosításának kérése esetén, ha a változtatási igény nincs jól felismerhetően, egyértelműen kijelölve, az OFFI jogosult a teljes szöveget újra lefordítani és a teljes díjat kiszámlázni. A lektorálásra, vagy hitelesítésre benyújtott anyagok esetén, ha a fordítás színvonala indokolja, az OFFI jogosult a fordítási díjat is felszámítani. A szolgáltatás díjának megfizetése a Felek megállapodása alapján történhet postai utánvétellel, készpénzben, vagy átutalással. Banki átutalás esetén - eltérő megállapodás hiányában - a Megrendelő a szolgáltatás díját az OFFI számlájának kézhezvételét követő 8 naptári napon belül köteles a számlán megjelölt bankszámlára átutalni. Az OFFI fenntartja a jogot, hogy előleget, vagy részletfizetést kérjen. Ebben az esetben a szerződés létrejöttének időpontja az előleg/részlet számlára való megérkezésének a napja. A teljesítési határidőt a 24 órás megrendelés kivételével az ezt követő naptól kell számítani. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles az OFFInak fizetni. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes. 3

4 Amennyiben a Megrendelő a szerződés létrejöttét követően az OFFI érdekkörén kívül felmerült bármely okból eláll a megrendeléstől, köteles az OFFI részére megfizetni az elállás írásban történő bejelentésének időpontjáig igazoltan már elvégzett munkáért járó díjat, a lemondási díjat és az OFFI egyéb felmerült igazolt költségeit. Az OFFI nem számít fel díjat az elektronikus formában (elsősorban en, esetleg lemezen) történő továbbításért. Amennyiben a továbbítás nem elektronikus úton történik, úgy az elvégzett munka továbbításának (futár, posta stb.) költségeit Megrendelő viseli. Az elkészült fordítással kapcsolatos esetleges kifogás a szolgáltatás díjának megfizetésére nincs halasztó hatállyal. VI. Szavatosság, hibás teljesítés Az OFFI vállalja, hogy a szolgáltatást a célnyelvre jó minőségben, a szolgáltatás céljára alkalmas módon készíti el. Megrendelő szavatolja, hogy a szolgáltatást minden korlátozástól mentesen jogosult az OFFItól megrendelni. Amennyiben harmadik személy a fordításra benyújtott irat miatt az OFFI-val szemben szerzői jogainak megsértése miatt vagy bármely más okból igényt érvényesít, Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ilyen igények teljesítése alól az OFFI-t teljes körűen mentesíti. A forrásnyelvi dokumentum tartalmi hibájából, esetleges érvénytelenségéből és értelmezhetetlenségéből eredő fordítási hibákért, valamint a forrásnyelvi, illetve a célnyelvi szöveg felek közötti továbbításából bekövetkező károkért az OFFI nem vállal felelősséget. Megrendelő köteles az OFFI által elvégzett munkát haladéktalanul megvizsgálni. Megrendelő a megrendelt szolgáltatás minőségével kapcsolatos kifogást egyéb szerződéses kikötés hiányában a fordítás átvételétől számított 10 munkanapon belül érvényesíthet. 10 munkanapon túli reklamációnál az OFFI egyes esetekben jogosult lektorálási díjat felszámítani. Az esetleges fordítási és egyéb hiányosságokat, hibákat, illetőleg a hiba jellegét a Megrendelő köteles pontosan, egyértelműen és részletesen megjelölni. Az OFFI általános reklamációt, meghatározatlan minőségi kifogásokat nem köteles figyelembe venni és nem köteles elfogadni. A tolmácsolásra vonatkozó minőségi kifogást a Megrendelő 2 tanú egybehangzó, elfogulatlan, névvel ellátott véleményével alátámasztott jegyzőkönyvben jelentheti be. Az OFFI a minőségi panaszt haladéktalanul felülvizsgálja és a Megrendelővel egyeztetett, a javítások mennyiségével arányos határidőn, de legkésőbb 10 munkanapon belül köteles a hiba kijavítására. Amennyiben a Felek a határidőben nem tudnak megállapodni, vagy arra a Megrendelő harmadik személyt kér fel, úgy az OFFI mentesül kijavítási kötelezettsége alól. Amennyiben az OFFI a megállapított határidőn belül a hibát kijavítja, a Megrendelő a szolgáltatás díját teljes összegben köteles megfizetni. Amennyiben az OFFI a kijavításra megállapított határidőben a hibát nem javítja ki, a Megrendelő elállhat a szerződéstől, vagy díjcsökkentést kérhet. Elállás esetén az elkészült fordítást nem használhatja fel. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Stilisztikai javítások (módosítások), illetve sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, vagy a Megrendelő által létrehozott, vagy belső szakkifejezések) nem tekinthetők fordítási hibának, kivéve, ha a Megrendelő ezeket a megrendeléssel egyidejűleg közölte az OFFI-val. A Megrendelő szavatossági igénye a szolgáltatás teljesítésére megfizetett díj értékéig terjed. Az OFFI a szolgáltatás hibás és/vagy késedelmes teljesítésével okozott kárért egyebekben a polgári jog általános szabályai szerint felel. A Megrendelő az OFFI teljesítésével okozati összefüggésben bármely kártérítési igénnyel csak abban az esetben élhet, amennyiben a kijavításra irányuló igényt érvényesítette. Az OFFI késedelmes teljesítése esetén - ha a késedelmét kimenteni nem tudja a Megrendelő az OFFI írásbeli értesítése mellett elállhat a szerződéstől sürgősségi (1, 3, 5 munkanap) határidő esetén 24 óra késedelem, egyéb teljesítési határidő esetén 3 (három) munkanapi késedelem elteltét követően. Ha a Megrendelő elállási jogával nem él, úgy a késedelem idejére az OFFI kötbér fizetésére köteles, mely naponta a vállalási ár 5 %-a, de maximum 30 %. VII. Egyéb rendelkezések A szerződés a Megrendelő és az OFFI között a megrendelésben foglalt szolgáltatás/ellenszolgáltatás teljesítéséig tart. A Felek törekszenek arra, hogy a közöttük létrejött jogviszonyból eredő esetleges vitás kérdéseiket elsődlegesen békés úton rendezzék. 4

5 A Megrendelőlapon rögzítésre kerülő kölcsönös kötelezettségvállalások, illetve a Megrendelőlap aláírása okán a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések az ÁSZF dokumentum külön aláírása nélkül is irányadónak és elfogadottnak tekintendőek a Felek közötti jogviszonyban. A Felek között létrejött jogviszony tartalma tekintetében egyebekben a Megrendelőlapon rögzített és az OFFI által visszaigazolt feltételek az irányadóak azzal, hogy a Megrendelőlapon nem rögzített, illetve a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók. A Felek kötelesek a szolgáltatás teljesítése érdekében egymással szorosan együttműködni, és haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan okról, amely a teljesítést akadályozza, korlátozza, vagy késlelteti. Jelen általános szerződési feltételek visszavonásig érvényesek. A Felek a jelen általános szerződési feltételektől közös megegyezéssel írásban eltérhetnek, illetőleg a közöttük már létrejött szerződést közös megegyezéssel bármikor módosíthatják. Az OFFI vállalja, és kijelenti, hogy a fordítási, tolmácsolási feladatok során tudomására jutott adatokat bizalmasan kezeli. Az így tudomására jutott adatokat és információkat harmadik fél részére a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása vagy kifejezett kérése nélkül nem adja ki. Budapest, február 1. Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. 5

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Sz & B Services Kft. mint Megbízott (a továbbiakban Megbízott), eltérő írásbeli megállapodás hiányában az alábbi feltételekkel vállalja ügyfelei, mint Megrendelők

Részletesebben

Általános szerzôdési feltételek

Általános szerzôdési feltételek Általános szerzôdési feltételek A szerzôdés tárgya A Megbízó és az MECHID Service Kft. (székhely: 1032 Budapest, Föld utca 65., képviseli: Mechentel Jamel ügyvezetô igazgató, adószám: 22763183-2-41), azaz

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Megbízás tárgya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.1 Megbízó és az Afford Fordító- és Tolmácsiroda Kft. (a továbbiakban: Megbízott) megállapodnak egymással, hogy a Megbízott a Megbízó megbízása alapján

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Language Services A felek között létrejött eltérő írásbeli megegyezés hiányában a GYXEL Language Services Fordítóiroda az alábbi feltételekkel vállalja a megrendelések teljesítését:

Részletesebben

Philologus Tolmács és Fordító Bt. Általános Vállalási feltételek. 1.Az Általános Vállalási Feltételek személyi hatálya és a megbízás tárgya

Philologus Tolmács és Fordító Bt. Általános Vállalási feltételek. 1.Az Általános Vállalási Feltételek személyi hatálya és a megbízás tárgya Philologus Tolmács és Fordító Bt. Általános Vállalási feltételek 1.Az Általános Vállalási Feltételek személyi hatálya és a megbízás tárgya 1.1. Az Általános Vállalási Feltételek meghatározzák a Felek között

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. október 7. napjától (ÁSZF NQ002) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a szerződéses együttműködés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az együttműködés azon feltételeit, melyeket a CONSELL PANNONIA Számítástechnikai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Eltérő írásbeli megegyezés hiányában a LinguaMED 2001 Kft. fordítóiroda (a továbbiakban: Fordítóiroda) a Megrendelőtől csak a következő feltételekkel vállalja a fordítási

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

általános szerződési feltételek Fogalmak

általános szerződési feltételek Fogalmak általános szerződési feltételek Cégnév: Reklámpark Kft. Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út 29. 5em. 32. Postacím: 7623 Pécs, Megyeri út 62/a Adószám: 23863217-2-43 Bank.sz.sz.: 10918001-00000137-54710002

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF - 2015. Feltéve, hogy a felek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Megrendelőink szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Nyomda termékeit és szolgáltatásait az alábbi feltételek szerint rendelhetik meg. 1. Árajánlat kérése I. A SZERZŐDÉS

Részletesebben

A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A jelen ÁSZF a Tenzor Tech Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/A., Cg.: 01-09- 194439, adószám: 25008593-2-41), a továbbiakban

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Nexus Labs és Papercat Design Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (weboldaltervezés, grafikai tervezés, marketing tanácsadás)

Részletesebben

A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. FERROPATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. FERROPATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A társaság neve, központi címe és tanúsítványai: CÉG TELJES NEVE: SZÁMLÁZÁSI CÍME: SZÁLLÍTÁSI CÍME: ADÓSZÁMA: 13569077-2-17 KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁMA: FERROPATENT

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek www.agrooroszi.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Vállalkozó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a

Részletesebben

H-1143 Budapest, Hungária köz 5. Tel.: +36-1-467-1724 Fax: +36-1-467-1735

H-1143 Budapest, Hungária köz 5. Tel.: +36-1-467-1724 Fax: +36-1-467-1735 H-1143 Budapest, Hungária köz 5. Tel.: +36-1-467-1724 Fax: +36-1-467-1735 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK Érvényes 2015. május 07. napjától visszavonásig A FOODNET KFT. (székhely: 1143 Budapest, Hungária

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS AZ NMHH EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEI RÉSZÉRE BIZTOSÍTANDÓ SZAKFORDÍTÁSI ÉS LEKTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS AZ NMHH EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEI RÉSZÉRE BIZTOSÍTANDÓ SZAKFORDÍTÁSI ÉS LEKTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN 'USF t VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS AZ NMHH EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEI RÉSZÉRE BIZTOSÍTANDÓ SZAKFORDÍTÁSI ÉS LEKTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN Amely létrejött egyrészről a Név: Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik mindazon szolgáltatási keretszerződésnek (a továbbiakban: Keretszerződés)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS PSZAF000002320174 Ikt./Ref.: 43374- /2012 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS120256 /2012 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2014. 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2014. 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2014. 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. ÁSZF : a Szolgáltató által végzett reklámértékesítésre, és a reklámoknak a Szolgáltató gondozásában megjelenő kiadványokban történő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft

Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft Verzió: 2.2 Hatályos: 2014. március 3. napjától visszavonásig Legfrissebb verzió letölthető: http://web-server.hu/doc/aszf.pdf 2 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF ) tartalmazzák a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben