ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Eltérő írásbeli megegyezés hiányában a LinguaMED 2001 Kft. fordítóiroda (a továbbiakban: Fordítóiroda) a Megrendelőtől csak a következő feltételekkel vállalja a fordítási szolgáltatások teljesítését. 1 A SZOLGÁLTATÁS TERJEDELME ÉS JELLEGE 1.1 A szolgáltatás:írásbeli fordítás (a továbbiakban: fordítás) vagy szóbeli fordítás (a továbbiakban: tolmácsolás) Fordításnak minősül minden olyan szolgáltatás, amelynek eredménye az elektronikus vagy papír adathordozón rögzített forrásnyelvi szöveg elektronikus vagy papír adathordozóra elkészített írásbeli fordítása a célnyelvre Tolmácsolásnak minősül minden olyan szolgáltatás, amelynek eredménye a szóban elhangzott forrásnyelvi szöveg közvetlenül vagy elektronikus úton közvetített szóbeli fordítása a célnyelvre. Ennek során az elhangzott fordítás akár elektronikus úton (pl. magnetofonon), akár mechanikus úton (pl. gyorsírással) rögzíthető, és arra a 7.3 pont megállapításai érvényesek. 1.2 A Fordítóiroda kikötheti, hogy Megrendelő a megrendelésében közölje a fordítás célját. Ezek például a következők lehetnek: kizárólag tájékozódás, nyilvánosságra hozatal, más célú kiadás vagy reklámcél, jogi vonatkozású felhasználás, pl. szabadalmi és/vagy más eljáráshoz, hivatalos (záradékkal ellátott) fordítás egyéb olyan cél, amelyet a fordítónak a fordítás elkészítésekor figyelembe kell vennie. 1.3 A Megrendelőnek tolmácsolás esetén is tájékoztatnia kell a Fordítóirodát a szolgáltatás jellegéről Konszekutív jellegűnek minősül minden olyan tolmácsolási szolgáltatás, amelynek eredményeként a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveg egy blokkja (amely lehet egy vagy több mondat) után hangzik el, és a forrásnyelvi szöveg előadója és a hallgatóság, valamint a fordítást végző személy között közvetlen kapcsolat áll fenn Szimultán vagy szinkron jellegűnek minősül minden olyan tolmácsolási szolgáltatás, amelynek eredményeként a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveggel gyakorlatilag azonos időben hangzik el, és a forrásnyelvi szöveg előadója és a hallgatóság, valamint a fordítást végző személy között nincs közvetlen kapcsolat. 1.4 Ha a Megrendelő a fordítást a megrendelésben megadottól eltérő célra használja fel, az eltérő célra való felhasználásból adódó károk vagy következmények a Megrendelőt terhelik. 1.5 Ha a Megrendelő a fordítás céljáról a megrendelésben a Fordítóirodát kérése ellenére nem tájékoztatta, akkor a Fordítóiroda a fordítást a legjobb tudása szerint úgy ké- 1

2 szíti el, mintha a Megrendelő a fordítást az pont szerinti célból rendelte volna meg. 1.6 A Fordítóiroda nem vállal felelősséget a fordítandó dokumentumban előforduló, közkinccsé még nem vált sajátos terminológiák fordításáért, kivéve, ha a Megrendelő a megrendeléssel együtt e terminológiákat a Fordítóiroda rendelkezésére bocsátotta. 1.7 A Megrendelő eltérő előzetes rendelkezése hiányában a Fordítóiroda a fordítást megfelelő számítógépes szövegszerkesztő rendszerrel dolgozza fel, és a fordítás esetleges később tervezett módosításai céljából saját adathordozón megőrzi (archiválja). 1.8 Eltérő előzetes megállapodás hiányában az elkészült fordítást a Fordítóiroda elektronikus formában (fájlban) és úton ( ben) juttatja el a Megrendelőhöz. 1.9 Külön kérésre egy nyomtatott példány térítésmentesen készíthető Az előző pontok alól kivételt képez a hivatalos fordítás, ahol egy nyomtatott példány a vállalási árban benne foglaltatik. További nyomtatott példányok külön kérésre és felár ellenében nyomtathatóak A Megrendelő és a Fordítóiroda között a szerződés a szolgáltatásnak a Megrendelő általi írásbeli megrendelésével jön létre. A Megrendelő a megrendelőlap kitöltésével valamint cégszerű (magánszemély esetében sajátkezű) aláírásával és az aláírt megrendelőlap fax vagy üzenet útján a Fordítóiroda részére történő megküldésével tud érvényesen megrendelést leadni. A megrendelőlap aláírásával a Megrendelő elismeri, hogy a Fordítóiroda honlapján hozzáférhető Általános Szerződési Feltételeket megismerte és ezek ismeretében adta le megrendelését A Fordítóiroda a megrendelés befogadásánál a Polgári Törvénykönyv képviseletre és álképviseletre vonatkozó szabályai szerint jár el. 2 A SZOLGÁLTATÁS DÍJA 2.1 A fordítási szolgáltatások áraira vonatkozóan a Fordítóiroda érvényes tájékoztató jellegű árjegyzéke az irányadó vagy az adott munkára adott írásbeli árajánlata határozza meg. A fordítások mennyiségi elszámolásánál az alapegység a forrásnyelvi szó. Abban az esetben, amennyiben a forrásnyelvi szöveget tartalmazó dokumentum, adathordozó minősége miatt a forrásnyelvi szöveg mennyisége pontosan nem határozható meg, a Fordítóiroda a célnyelvi szöveg becsült mennyisége alapján ad árajánlatot, illetve határozza meg a szolgáltatási díjat a 2.4 pont szerint. A Fordítóiroda jogosult minimális fordítási díj megállapítására. A tolmácsolások mennyiségi elszámolásánál az alapegység a megbízás teljesítésére fordított idő, beleértve, de nem kizárólag vidékre vagy külföldre irányuló megbízásoknál a helyszínre utazásra, a szünetekre és az étkezésre fordított időt is. 2.2 Az árajánlat kizárólag írásos formában és az árajánlat kiadásának dátumától számított legfeljebb 30napos időtartamra érvényes. 2.3 Amennyiben a Megrendelő a tolmácsolásjellegét nem közli, és segédanyagot nem bocsát a Fordítóiroda rendelkezésére, illetve fordítás esetén a fordítandó dokumentumot nem bocsátja a Fordítóiroda rendelkezésére az ajánlatkéréskor, a Fordítóiroda csak tájékoztató jellegű árajánlatot ad, amelyet a megrendelés beérkezésekor a nevezett segédanyag, illetve a tolmácsolás jellege, vagy a fordítandó dokumentum ismeretében vagy visszaigazol, vagy új, kötelező érvényű árajánlatot ad és ennek elfogadása után 2

3 kezdi meg a munkát. 2.4 Abban az esetben, amikor a Fordítóiroda a fordítási szolgáltatások pontos díját a célnyelvi szöveg mennyisége alapján határozza meg, az írásbeli ajánlat tájékozató jellegű,a pontos díj meghatározása pedig csak az elkészült fordítás szószáma alapján történik. 2.5 Mások által végzett fordítások lektorálásáért, illetve tolmácsolások minősítéséért a Fordítóiroda jogosult a megfelelő jellegű fordítás vagy tolmácsolás díjának felszámítására. 2.6 Fordítás esetén a Megrendelő kérheti a már elvégzett és leszállított fordítás módosítását. Amennyiben a módosított szövegben a változtatások az előző változathoz képest nincsenek jól felismerhetően megjelölve, a Fordítóiroda jogosult a lektorálási díj felszámítására a teljes szövegre vonatkozóan. Amennyiben a Megrendelő csak a módosítások átvezetését rendeli meg és a változtatásokat jól felismerhetően bejelöli a fordítandó dokumentumban, a Fordítóiroda csak a bejelölt részeket fordítja le és csak a lefordított szövegrészek fordítását, illetve egyéb járulékos ráfordításait számlázza a Megrendelőnek. 3 A MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSE 3.1 Ha a teljesítés napja (órája) a megrendelés lényeges eleme, akkor ezt a Megrendelőnek a megrendelésben közölnie kell. 3.2 A teljesítési határidő betartásának feltétele, hogy a megrendeléssel összhangban beérkezzen a Fordítóirodához a fordításhoz szükséges összes dokumentum. Amennyiben e feltételek időben nem teljesülnek, akkor a teljesítési határidő a késedelem idejével meghosszabbodik. 3.3 Abban az esetben, ha a Fordítóiroda a munkát még nem kezdte el, de a Megrendelő egy már megrendelt és visszaigazolt fordításra vonatkozó megrendelést visszavon, akkor a Megrendelő a megbízás nettó értékének 10%-átköteles törlési díjként (meghiúsulási általány kártérítés) a Fordítóirodának megfizetni. 3.4 Abban az esetben, ha a Megrendelő egy már megrendelt és visszaigazolt tolmácsolásra vonatkozó megrendelést visszavon, a következők szerint köteles törlési díjat fizetni, tekintettel arra, hogy a Fordítóiroda, illetve a Fordítóiroda alvállalkozóinak a kapacitása lekötésre került: a tolmácsolás időpontját több mint 5 nappal megelőzően: a megrendelés nettó értékének 10%-át, de legfeljebb forintot; a tolmácsolás időpontját megelőző 24 órán belül: a megrendelés nettó értékének 100%-át. 3.5 Ha a szerződő Felek külön nem állapodnak meg, a teljesítés helye a Megrendelő irodája. A postai úton történő teljesítés a Fordítóiroda költségén, ajánlott küldeményként történik. Ebben az esetben a küldemény elvesztésének vagy megsérülésének kockázatát a Megrendelő viseli. A Megrendelő kérésére telefaxon szállítandó fordítás esetében a Fordítóiroda a telefaxvonal minőségéből fakadó esetleges szövegtorzulásokért nem felel. A Megrendelő ugyancsak nem felel az elektronikus úton (pl. ) szállított fordítások esetleges sérüléseiért és a Megrendelőhöz határidőre történő megérkezéséért. 3

4 3.6 A Megrendelő a határidőben elkészült fordítást a Fordítóirodában átveheti. Ha azt a Megrendelő a Fordítóiroda írásbeli felhívása ellenére sem veszi át, a Fordítóiroda a választása szerint egyfelől szerződéstől elállhat, és követelheti kára és költségei megtérítését. Másfelől tekintettel arra, hogy a teljesítést szerződésszerűen felajánlotta, a szerződést teljesítettnek tekinti, és követelheti a szolgáltatás szerződés szerinti ellenértékének megfizetését. A Fordítóiroda a fordítandó dokumentumot és az át nem vett fordítást csak a teljesítési határidőt követő 1 (egy) éven át köteles megőrizni,ezt követően az anyagokért és dokumentumokért felelősséget nem vállal. 3.7 A Fordítóiroda a fordított anyagokat és a fordítás érdekében részére átadott anyagokat a szerződés teljesítésétől számított 5 (öt) évig őrzi, ezt követően selejtezi azokat. A selejtezés során az anyagokat a Fordítóiroda olyan módon semmisíti meg, hogy abból illetéktelen személyek adatokhoz semmilyen formában ne férjenek hozzá. Azon iratok őrzéséről, illetve levéltári elhelyezéséről, amelyek a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény hatálya alá tartoznak, a Megrendelő köteles gondoskodni. 4 VIS MAJOR 4.1 Vis major (elháríthatatlan külső ok) a Fordítóiroda és a Megrendelő szerződését megszünteti. A Fordítóiroda a költségeit, illetve részteljesítése ellenértékét követelheti. 5 SZAVATOSSÁG 5.1 A Fordítóirodának a fordítást elvárható minőségben, a fordítás céljára alkalmas módon kell elkészítenie. A fordítandó dokumentumban előforduló, sajátos terminológiák fordítására a Fordítóiroda nem köteles (lásd 1.6 pont). A fordítás minőségével kapcsolatos bármely reklamációt fordítás esetén a fordítás átvételétől számítva haladéktalanul, de legfeljebb 10 naptári napon belül, illetve tolmácsolás esetén a teljesítést követő 3 naptári napon belül kell jelezni. Ugyanezen időn belül lehet esetleges kárigényt a Fordítóirodával szemben bejelenteni. Az esetleges fordítási hiányosságokat a Megrendelőnek indokolnia kell. A teljesítéstől számított hat hónapon túl szavatossági igény nem érvényesíthető. 5.2 Fordítás esetén a fordítás tényleges hiányosságainak kijavítására a Megrendelőnek lehetőséget és elegendő időt kell biztosítania a Fordítóiroda számára. Amennyiben a Megrendelő ezt megtagadja, vagy a hiányosságok megszüntetésére harmadik személyt kér fel, az a Fordítóirodát mentesíti a hiánypótlási kötelezettsége alól, és a Fordítóiroda ezen munkáért szavatosságot nem vállal. Amennyiben a Fordítóiroda a számára biztosított idő alatt a hiánypótlást elvégzi, a Megrendelő a Fordítóiroda számláját teljes összegben tartozik megfizetni, kivéve, ha a késedelemből a Megrendelőnek bizonyíthatóan kára származott, illetve amennyiben a határidőt a 3.1 pont szerint kikötötték. 5.3 Tolmácsolás esetén a Megrendelő köteles a lehetőségekhez képest legalább három egybehangzó és elfogulatlan, névvel ellátott véleménnyel alátámasztani a fordítás hiányosságaival kapcsolatos reklamációs igényét. Ennek hiányában Megrendelő a Fordítóiroda számláját teljes összegben tartozik megfizetni. 5.4 Ha a Fordítóiroda a megfelelő határidő-hosszabbítás alatt nem javítja ki a hiányosságokat, akkor a Megrendelő elállhat a szerződéstől, vagy a díjazás mérséklését kérheti. 4

5 Jelentéktelen hiba esetén az elállás joga a Megrendelőt nem illeti meg. Jelentéktelen a hiba, ha a szövegben értelemzavaró fordítási hiányosság nem észlelhető. 5.5 A hiánypótlási igények nem jogosítják fel a Megrendelőt a megállapodásban rögzített fizetések visszatartására. 5.6 A nyomdai vagy egyéb úton megjelentetésre kerülő fordításoknál a Fordítóiroda fokozott felelőssége csak akkor áll fenn az esetleges fordítási hiányosságokkal kapcsolatban, ha a Megrendelő az 1.2 pont szerint járt el, és ha a Fordítóirodának módja volt a kefelevonatokat ellenőrizni, vagy más módon szerzői korrektúrát végezni. Ez esetben a Fordítóiroda a korrektúráért külön díjat számíthat fel. 5.7 Fordítás esetén nehezen olvasható (kézírásos vagy elmosódott) valamint olvashatatlan, illetve értelmetlen vagy értelmezhetetlen dokumentumok fordításaira semmiféle szavatosság nem érvényesíthető. 5.8 Tolmácsolás esetén a különleges dialektusokban elhangzó, a normális beszéd sebességét meghaladó, vagy rossz minőségű (az emberi fül érzékelésének frekvenciatartományát 30%-ot meghaladó mértékben leszűkítő, vagy a berendezés használhatóságát egyébként súlyosan korlátozó) műszaki feltételek mellett közvetített, illetve forrásnyelven sem értelmezhető forrásnyelvi szövegek fordítására semmiféle szavatosság nem érvényesíthető. 5.9 Stilisztikai javításokból (módosításokból), sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, illetve a Megrendelő által, cégen belül használt), valamint nem definiált rövidítések nem ismeretéből eredő hiányosságok amennyiben a Megrendelő ezeket a megrendeléssel egy időben nem közli a Fordítóirodával nem ismerhetőek el fordítási hiányosságként A Fordítóiroda semmiféle felelősséget nem vállal nevek és címek nem latin betűkkel vagy nem latin betűkről történő átírásáért. Ilyen esetekben ajánlatos, ha a Megrendelő a nevek és sajátos elnevezések átírását latin nyomtatott betűkkel külön megadja A megrendelésben előre meghatározott szövegszerkesztővel készített fordítás, vagy olyan fordítás esetében, amely megrendelésében nem került sor szövegszerkesztő kikötésére, és adathordozón is továbbították, annak a Megrendelő számítástechnikai eszközein bekövetkező inkompatibilitásáért a Fordítóiroda semmiféle felelősséget nem vállal. A Fordítóiroda a Megrendelő megrendelésére az adathordozón történő archiválást a legnagyobb gondossággal végzi, de az adatvesztés miatt a Megrendelő által érvényesíteni kívánt kárigényt minden esetben elutasítja Ha a Megrendelő a fordítást sürgősséggel rendeli meg, az szükségszerűen korlátozza a Fordítóiroda szokásos gyakorlatának megfelelő magas színvonalú ellenőrzési tevékenységét. Ebben az esetben a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Fordítóiroda a fordításban esetlegesen előforduló pontatlanságokat vagy hiányosságokat a Megrendelő ez irányú jelzésétől számított legfeljebb 5munkanapon belül kijavítja. A Megrendelő ebben az esetben nem jogosult a Fordítóirodával szemben a hibás teljesítés jogkövetkezményeinek alkalmazására, vagy egyéb kártérítésre A számok reprodukálása a forrásnyelvi szöveg alapján történik. A számok, mértékegységek, pénznemek és hasonlók átszámításáért a Fordítóiroda felelősséget nem vállal A Fordítóiroda köteles a fordítást megfelelő körültekintéssel elvégezni, de nem kötelezhető arra, hogy a Megrendelő szubjektív elvárásainak megfeleljen. 5

6 5.15 A Fordítóiroda semmiféle felelősséget nem vállal a fordításra átadott szövegben előforduló hibákból, kihagyásokból, kétértelműségekből, forrásnyelven sem értelmezhető szövegből eredő fordítási hibákért A Megrendelő által a Fordítóiroda rendelkezésére bocsátott kéziratokat, papír- vagy elektronikus adathordozón átadott eredeti dokumentumokat és hasonlókat a fordítás leszállításakor vissza kell adnia a Megrendelőnek, kivéve azt az esetet, ha a Megrendelő az eredeti dokumentumok archiválását a Fordítóirodánál engedélyezi. 6 TITOKTARTÁS 6.1. A Fordítóiroda kötelezettséget vállal arra, hogy a fordítási vagy tolmácsolási megbízások teljesítése során tudomására jutott bizalmas ideértve többek között a Megrendelő működésével, tevékenységével, pénzügyi-gazdasági helyzetével, terveivel kapcsolatos információkat a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki, nem teszi más számára hozzáférhetővé, nem hozza nyilvánosságra, illetve nem használja fel más számára végzett tevékenysége során. 6.2 Amennyiben a Fordítóiroda a megbízások teljesítését alvállalkozók bevonásával végzi, feléjük titoktartási kötelezettséget érvényesít. 7 FIZETÉS 7.1 Eltérő megállapodás hiányában a fizetés készpénzben vagy átutalással történik. A fizetési határidő a számla keltétől számított 8 naptári nap. Felek a számla esedékességét illetően eltérő határidőben is megállapodhatnak. 7.2 A Fordítóirodának jogában áll előleget vagy megfelelő részfizetést kérni. 7.3 A Fordítóiroda szolgáltatása szellemi alkotásnak minősül. A Fordítóiroda a számla teljes kifizetéséig a szellemi alkotása felhasználásához fűződő jogait fenntartja. A felhasználáshoz az engedély csak a számla teljes kifizetésével tekinthető megadottnak. 7.4 A Megrendelő fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti mindenkor érvényes késedelmi kamatot is köteles megfizetni. 7.5 A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Fordítóiroda egy újabb megbízás teljesítését szüneteltetheti. 7.6 A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Fordítóiroda fenntartja a jogot arra, hogy a Megrendelő által megrendelt, de még nem teljesített egyéb fordítási vagy tolmácsolási megbízásokat a pénzügyi teljesítésig felfüggessze. 8 VITÁS KÉRDÉSEK ELDÖNTÉSE, BÍRÓI ILLETÉKESSÉG 8.1 A szerződő felek mindent megtesznek azért, hogy esetleges vitás kérdéseiket egymás között békés úton rendezzék. 8.2 A szerződéses viszonyból eredő bármely jogvita eldöntésére a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki a felek. 9 A SZERZŐDÉSBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK 9.1 A szerződés egyes pontjainak érvénytelenné válása nem érinti a szerződés többi pontját. 6

7 9.2. A Fordítóiroda fenntartja jelen dokumentum változtatásának jogát. A közzététel ezen pont értelmében a Fordítóiroda internetes honlapján történő megjelentetést jelent. Budapest,

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Megbízás tárgya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.1 Megbízó és az Afford Fordító- és Tolmácsiroda Kft. (a továbbiakban: Megbízott) megállapodnak egymással, hogy a Megbízott a Megbízó megbízása alapján

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az együttműködés azon feltételeit, melyeket a CONSELL PANNONIA Számítástechnikai

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Melyek kiterjednek az ARMADILLO DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt 01-09-679169

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Érvényességi kör 1.1. Ezen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) valamennyi a által megkötött és a jövőben megkötendő szolgáltatásra

Részletesebben

általános szerződési feltételek Fogalmak

általános szerződési feltételek Fogalmak általános szerződési feltételek Cégnév: Reklámpark Kft. Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út 29. 5em. 32. Postacím: 7623 Pécs, Megyeri út 62/a Adószám: 23863217-2-43 Bank.sz.sz.: 10918001-00000137-54710002

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Ajánlat ATermékek adásvételére vonatkozóan a Szerződés konkrét feltételeire egyedileg meghatározott rendelkezések. ÁSZF Jelen általános szerződési feltételek. Bizalmas információ

Részletesebben

A CEMP-X Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei

A CEMP-X Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei A CEMP-X Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei 1. Meghatározások a) ÁSZF: CEMP-X Kft. Általános Szerződési Feltételei, azaz a jelen dokumentum. b) Szolgáltató:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS PSZAF000002320174 Ikt./Ref.: 43374- /2012 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS120256 /2012 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Cím: Budapest, V. ker. Apáczai Csere János u. 10. Törzskönyvi azonosító szám: 324766 Adószám: 15324762-2-41 Bankszámlaszám: 10032000-01483257-00000000

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Dr. Bakonyi József elnök), mint megrendelő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2014. 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2014. 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2014. 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. ÁSZF : a Szolgáltató által végzett reklámértékesítésre, és a reklámoknak a Szolgáltató gondozásában megjelenő kiadványokban történő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel.

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel. MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÁLLALKOZÁSI, KIVITELEZÉSI, TERVEZÉSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT ZRT. MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA

Részletesebben

AJÁNLOTT TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MINTA ÉPÜLETVILLAMOS TERVEZÉSI SZERZŐDÉSEKHEZ

AJÁNLOTT TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MINTA ÉPÜLETVILLAMOS TERVEZÉSI SZERZŐDÉSEKHEZ 1 AJÁNLOTT TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MINTA ÉPÜLETVILLAMOS TERVEZÉSI SZERZŐDÉSEKHEZ Az alábbi ajánlott szerződésminta segítséget kíván nyújtani az épületvillamos szakági tervezőknek, hogy munkájukat jogilag megalapozottan,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik mindazon szolgáltatási keretszerződésnek (a továbbiakban: Keretszerződés)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Gyógyhírek Anyatej magazin és Lelettároló dosszié érvényes 2014. február 25-től Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Heim Pál Gyermekkórház

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez I. Általános rendelkezések, fogalmak 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF ) tartalmazzák a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészt a Társasház mint megrendelő / a továbbiakban: Megrendelő másrészről a Bereczki és Társa Kft., mint vállalkozó /a továbbiakban: Vállalkozó között a

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben