Általános Szerződési Feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek Language Services

2 A felek között létrejött eltérő írásbeli megegyezés hiányában a GYXEL Language Services Fordítóiroda az alábbi feltételekkel vállalja a megrendelések teljesítését: 1. Megbízás tárgya 1.1. A Megbízó és a GYXEL Language Services Fordítóiroda (továbbiakban: Megbízott) megállapodnak egymással, hogy a Megbízott a Megbízó részére írásbeli fordítási szolgáltatást, illetve lektorálási szolgáltatást nyújt. Írásbeli fordításnak minősül minden olyan szolgáltatás, amelynek eredménye a Megbízó által rendelkezésre bocsátott, elektronikus vagy papír adathordozón rögzített forrásnyelvi szöveg elektronikus vagy papír adathordozóra készített célnyelvre történő fordítása. Lektorálásnak minősül a már célnyelvre lefordított szövegnek a korrekt nyelvi érthetőségen túlmenő nyelvhelyesség, egységes nyelvi és stilisztikai szerkezet, szóhasználat és szabatosság szempontjából történő ellenőrzése, illetve szaknyelvi lektorálás esetén az alkalmazott szakkifejezések ellenőrzése az adott szakterület egységes szóhasználata alapján, a forrás- és a célszöveg egybevetésével A Megbízó tudomásul veszi, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) végezhet, így arra a Megbízott nem jogosult. A fentiek alapján fordításhitelesítésben a Megbízott külön megállapodás alapján közreműködést vállalhat. 2. Megrendelés 2.1. A Megbízó megrendelését a Megbízott részére írásban megküldött, erre a célra rendszeresített formanyomtatvány (továbbiakban: Megrendelőlap) valamennyi rovatának kitöltésével és cégszerű aláírásával adhatja le a Megbízottnál. Megbízó tudomásul veszi, hogy Megrendelése csak és kizárólag a személyesen átadott vagy ben elküldött, hiánytalanul kitöltött és cégek esetén cégszerű aláírással, magánszemélyek esetén a megrendelő magánszemély aláírásával ellátott Megrendelőlap esetén érvényes. A fordítás megrendelése (a Megrendelőlap kitöltése és aláírása) egyben jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) elfogadását is jelenti. A Megbízó a fordítandó forrásnyelvi szöveget vagy a forrásnyelvi és célnyelvre lefordított összevetendő szövegeket a Megrendeléssel egyidőben megküldi a Megbízott részére. A fordítandó szöveg megküldéséből eredő valamennyi kockázat a Megbízót terheli, különösen a késedelmes megérkezés, elveszés, megrongálódás, megsemmisülés.

3 2. Megrendelés Ha a teljesítés napja (órája) a megrendelés lényeges eleme, akkor ezt a Megbízónak Megrendelésében közölnie kell Megbízott a Megbízó Megrendelését a Megbízó által hiánytalanul kitöltött és aláírással ellátott Megrendelőlap Megbízó részére történő visszaküldésével (személyesen átadott megrendelés esetén visszaadásával) fogadja el (visszaigazolás). A visszaigazolás tartalmazza a megbízás tárgyát képező szöveg terjedelmét, és a számított fordítási és/ vagy lektorálási díja(ka)t. Szavak számán alapuló elszámolás esetén az adott dokumentum szószámának megállapítása során a Microsoft Word szövegszerkesztő program az irányadó Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízottal a megbízási szerződés a Megrendelőlap visszaigazolásában szereplő áron jön létre A Megbízó szervezetén belül a megrendelési jogosultságot maga határozza meg, és maga ellenőrzi. A Megbízott a Megrendelések során az adott személy jogosultságát nem vizsgálja. A Megbízó a leadott Megrendelés visszaigazolását, majd ennek alapján a Megbízott által elvégzett fordítás vagy lektorálás akár részleges elvégzését követően nem hivatkozhat a Megrendelőlapot aláíró személy hatáskörtúllépésére vagy hatáskörének hiányára a megbízási díj megfizetésének elkerülése vagy csökkentése érdekében További megrendelés esetén a Megbízó érvényes megrendelésének feltétele, hogy az addigi megrendelései alapján kiszámlázott díjakat maradéktalanul megfizesse, tartozása a Megbízottal szemben semmilyen jogcímen ne álljon fenn A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti szakfordítást, továbbá lektorálást, hivatalos fordítást vagy lokalizálást csak a Megbízó külön megrendelése alapján végez. 3. Teljesítés 3.1. Megbízott köteles a fordítást jó minőségben, megfelelő körültekintéssel elkészíteni, szem előtt tartva a Megbízó megrendelésben megjelölt érdekeit. A fordítandó dokumentumban előforduló, de közkinccsé még nem vált speciális szakszavak, sajátos terminológiák fordítására a Megbízott nem köteles, kivéve, ha a Megbízó a Megrendeléssel együtt e terminológiákat a Megbízott rendelkezésére bocsátotta.

4 3. Teljesítés 3.2. A teljesítési határidő betartásának feltétele, hogy a Megrendeléssel összhangban beérkezzen a Megbízotthoz a fordításhoz szükséges összes dokumentum, használható formában és minőségben. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a teljesítési határidő a beérkezési késedelem idejével meghosszabbodik. A teljesítés idejébe a beérkezés és a leadás napja nem értendő bele. A Megbízott a megküldött fordítandó forrásnyelvi szöveget vagy a forrásnyelvi és célnyelvre lefordított összevetendő szövegeket ellenőrzi, és amennyiben olvashatósági, vagy egyéb a fordítást akadályozó alaki, technikai hibát észlel, haladéktalanul értesíti a Megbízót A Megbízott fordítói szakképesítéssel rendelkező és/vagy anyanyelvi fordítók, mint alvállalkozók közreműködésével végzi a szolgáltatást, törekedve a lehető legmagasabb minőségre, szakmai és nyelvi teljességre A Megbízó a megrendelés során köteles együttműködni a Megbízottal, és a szövegben szereplő egyedi, egyéni rövidítés, cég hivatalos idegen nyelvű elnevezése, vagy sajátos szakmai terminológia alkalmazása esetén szószedetet biztosít a Megbízottnak, illetve azok értelmezésében segítséget nyújt A Megbízó köteles megjelölni, ha a dokumentum szakmai és/vagy nyelvi lektorálását is kéri. Amennyiben ilyen igény nem érkezik, a Megbízott a célnyelvi fordításban szakmailag és nyelvileg helyesen, a szakterületen jártas szakember számára érthetően fejezi ki a forrásnyelv mondanivalóját (ún. nyersfordítás, ahol a nyelvi érthetőség az elvárás, nem eredményez széleskörű publikálásra szánt vagy nyomdakész anyagot). A Megbízó külön kérésére Megbízott lektorálást végeztet (l pont), amelynek költsége a Megbízót terheli. A fordítás és/vagy a lektorálás során a fordító és/vagy a lektor a forrásanyag szövegétől és stílusától érdemben nem térhet el, abból a Megbízót külön kérése nélkül nem vesz el, illetve nem tesz hozzá, munkája nem terjedhet ki az anyagok átírására vagy átszerkesztésére. Amennyiben a Megbízó a már elvégzett és leszállított fordítás módosítását kéri, és a módosított szövegben a változtatások az előző változathoz képest nincsenek jól felismerhetően megjelölve, a Megbízott jogosult a teljes szöveg lektorálását és amennyiben a szöveget adathordozón a saját eszközeivel archiválta, az archiválás díját a Megbízónak felszámolni. Amennyiben a Megbízó csak a módosítások átvezetését rendeli meg és a változtatásokat

5 3. Teljesítés jól felismerhetően bejelöli a fordítandó dokumentumban, a Megbízott csak a bejelölt részeket fordítja le és csak a lefordított szövegrészek fordítását, illetve egyéb járulékos ráfordításait számlázza a Megbízónak Ha a Megbízó a fordítást a megrendelésben megadottól eltérő célra használja fel, vagy a Megbízott kifejezett - a megrendelésben megadott cél alapján tett javaslata ellenére nem kér a fordításon túlmenő szolgáltatást, az ebből eredő károk vagy következmények a Megbízót terhelik. Ha a fordítás célját a Megrendelésben a Megbízottal kérése ellenére nem ismertették, akkor a Megbízott a fordítást legjobb tudása szerint úgy kell elkészítenie, mintha a Megbízó a 3.5. pont szerinti nyersfordítást rendelt volna Az elkészült fordítás az eredeti szöveg formátumához igazodó szerkesztéssel, normál szövegszerkesztő programmal elkészítve kerül átadásra. Speciális szerkesztési igények teljesítésére (pl. szkennelés, a Winword-től vagy Exceltől eltérő formátum használata stb.) a Megbízott külön díj ellenében csak abban az esetben vállalkozik, ha az a Megrendelés, illetve a visszaigazolás során a Megrendelőlapon megegyezésre került A teljesítés helye a Megbízott irodája. A teljesítés eltérő megállapodás hiányában ugyanolyan módon történik, mint ahogy a Megbízó az eredeti dokumentumot a Megbízottnak eljuttatta. Postai továbbítás esetén a fordítást a Megbízott saját költségén, ajánlott küldeményként adja postára, ennek kockázatát azonban a Megbízó viseli. A fordítás elektronikus úton történő továbbítása esetén a Megbízott minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy az határidőre, a csatolt fordítás sérülése nélkül eljusson Megbízóhoz, de felelősséget csak a fordítást sértetlen állapotban tartalmazó fájlt csatolmányként tartalmazó határidőben történő elküldésére vállal Megbízott köteles Megbízót haladéktalanul tájékoztatni a fordítást akadályozó tényezők megléte esetén és figyelmeztetni az esetleges késedelmes teljesítéssel kapcsolatosan (tájékoztatási és együttműködési kötelezettség). Amennyiben a fordítást akadályozó tényezők továbbra is fennállnak és Megbízó nem módosítja a forrásnyelvi szöveget, Megbízott nem kötelezhető az értelmezhetetlen vagy nehezen értelmezhető szövegrészek fordítására. Amennyiben Megbízó módosítja a hibás szövegrészeket és azt megküldi Megbízott részére, a hibás szövegrészek fordításra kerülnek. Megbízott jogosult módosítani a teljesítési határidőt a hibás szövegmennyiséggel arányos mértékben.

6 3. Teljesítés A Megbízott a megbízás teljesítése érdekében teljesítési segédet vehet igénybe. Megbízott az igénybevett teljesítési segédért úgy felel, mintha annak tevékenységét maga végezte volna. 4. Általános vállalási díjak, határidő k: 4.1. A szolgáltatás díját a Megbízott adott munkára adott árajánlata határozza meg. A Megbízó a teljesítési határidőkről és a vállalási díjakról ben megküldött ajánlatkéréssel tájékozódhat A Megbízott árajánlata csak írásos formában és feltéve, hogy az árajánlat nem tartalmaz ettől eltérő érvényességi időtartamot az árajánlat kiadásától számított 15 naptári napos időtartamra érvényes. Amennyiben a Megbízó a fordítandó dokumentumot nem bocsátja a Megbízott rendelkezésére az ajánlatkéréskor, Megbízott csak tájékoztató árajánlatot ad, amelyet a Megrendelés beérkezésekor a fordítandó dokumentum ismeretében vagy visszaigazol, vagy új, kötelező érvényű árajánlatot ad és ennek elfogadása után kezdi meg a teljesítést A Megbízott a megrendeléseket a megrendelésben megállapodott, normál vagy sürgős határidőre teljesíti. Mind a határidők számításánál, mind az ár meghatározásánál a forrásanyag terjedelme az irányadó. Abban az esetben, ha Megbízott elektronikus formában nem tudja a fordítandó dokumentumot Megbízott rendelkezésére bocsátani, a határidők, valamint az ár meghatározása a célanyag terjedelmének alapján történik. Ebben az esetben az írásbeli árajánlat tájékoztató jellegű és a pontos díj meghatározása az elkészült fordítás alapján lehetséges A megbízott jogosult minimum díj megállapítására. 5. Fizetési feltételek 5.1. A Megbízó nettó Ft értéket meghaladó Megrendelése esetén a Megbízott előlegszámlája ellenében előleget köteles fizetni banki átutalással a Megrendeléstől számított 2 munkanapon belül, de a teljesítés megkezdését megelőzően a Megbízott OTP-nél vezetett számú bankszámlájára A Megrendelés ebben az esetben eltérően a 2. pontban foglaltaktól a banki átutalási megbízás másolatának Megbízó általi megküldésével vagy az előleg Megbízott számláján történő jóváírásával egyidejűleg tekintendő a Megbízott által elfogadottnak.

7 5. Fizetési feltételek 5.3. A Megbízó a Megrendelőlap visszaigazolásában szereplő díj(ak)at köteles fizetni Megbízottnak a megbízás teljesítéséért. Sürgős teljesítési megrendelés esetén a Megbízó a megállapodás szerinti felárat köteles megfizetni Megbízott részére A megbízási díj megfizetése átutalással történik. A Megbízó a Megbízott szabályosan kiállított számlájának kézhezvételét követő 8 naptári napon belül köteles a megbízási díjat banki átutalással a Megbízott OTP-nél vezetett számú számlájára átutalni Felek a számla esedékességét illetően eltérő határidőben is megállapodhatnak. A fizetés késedelmes teljesítése esetén a Megbízó a mindenkor érvényes késedelmi kamatot is köteles megfizetni. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes. A Megbízó fizetési késedelme esetén a Megbízott fenntartja a jogot arra, hogy a nála lévő egyéb fordítási megbízásokat a hiányzó pénzügyi teljesítésig felfüggessze. Ez a kikötés a Megbízó azon megrendeléseire is vonatkozik, amelyekre a Felek rögzített teljesítési határidőben állapodtak meg Amennyiben Megbízó a megbízási díjat tartalmazó számlát a fizetési határidő lejáratát követően, írásbeli felszólításra 8 napon belül sem egyenlíti ki, Megbízott Megbízóval szemben fennálló követelését továbbiakban 3. fél igénybevételével érvényesíti. Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízott követelés-érvényesítésének költsége Megbízót terheli A Megbízó köteles a teljes számlaértéket kifizetni abban az esetben is, ha az elkészült fordítást a Megbízott írásbeli felhívása ellenére sem veszi át. Az írásbeli felszólításra a teljesítési határidőt követő 15. nap eltelte után kerül sor. Ha a Megbízó az írásbeli felszólítás tértivevénnyel igazolt átvételét követő 8 naptári napon belül sem jelentkezik a fordításért, a Megbízott a lefordított anyagot az eredeti dokumentummal és a megbízási díjat tartalmazó számlával együtt tértivevényes levélben megküldi Megbízó részére. A Megbízó ebben az esetben a Megbízott számláját ugyanúgy köteles kiegyenlíteni, mintha a fordítást a megállapodás szerint vette volna át. A Megbízott a fordítandó dokumentumot és az át nem vett fordítást csak a teljesítési határidőt követő 30 napig köteles megőrizni. Ezt az időt követően az anyagokért és dokumentumokért felelősséget nem vállal.

8 5. Fizetési feltételek 5.8. A Megbízott szolgáltatása szellemi alkotásnak minősül. A megrendelés tárgyát képező fordítás a megbízási díjat tartalmazó számla kiegyenlítéséig Megbízott kizárólagos tulajdonában van, amellyel kapcsolatban Megbízott minden jogát fenntartja, annak bármilyen célra történő felhasználása, harmadik személynek kiadása a Megbízott kizárólagos engedélyéhez kötött. A felhasználáshoz az engedély csak a megbízási díj teljes kiegyenlítésével tekinthető megadottnak Amennyiben a Megbízó a Megrendelés leadását követően Megrendelésétől eláll és az elállás oka nem a Megbízott hibás vagy késedelmes teljesítése, a Megbízót az alábbi térítési kötelezettség terheli a Megbízott irányában: a teljesítés megkezdése előtt a megbízás teljesítése érdekében a Megbízottnál felmerült igazolt költségek, valamint a forrásnyelven kalkulált fordítási díj 10%-a, a teljesítés céljából végzett előkészületi munka megtérítésére (ún. törlési díj); a teljesítés megkezdését követően az előzőekben meghatározott költségtérítésen és törlési díjon túlmenően az elállás időpontjáig már elvégzett szolgáltatás munkadíja. 6. Hibás teljesítés, Felelő sségvállalás, Kártérítés 6.1. A Megbízó köteles a Megbízott által elvégzett munkát haladéktalanul megvizsgálni és az esetleges fordítási hiányosságokat, hibákat, illetőleg a hiba jellegét a lehető legpontosabban megjelölni. Az esetleges fordítási hiányosságokat a Megbízónak indokolnia kell. Pontatlanul, vagy hiányosan megjelölt hibák, hiányosságok kijavítására Megbízott nem kötelezhető A Megbízó a szolgáltatás minőségével kapcsolatos bármely kifogást, reklamációt az átvételtől számított normál fordítás esetében 14 naptári napon belül, sürgős fordítás esetén 7 naptári napon belül érvényesíthet a Megbízottal szemben. Ugyanezen időn belül lehet esetleges kárigényt a Megbízottal szemben érvényesíteni. A teljesítéstől számított hat hónapon túl szavatossági igény nem érvényesíthető. Megbízó a megbízási díjat minőségi kifogás, vagy reklamáció esetén is köteles Megbízott szabályosan kiállított számlájának kézhezvételét követő 8 naptári napon belül Megbízott részére banki átutalással megfizetni Amennyiben a kifogás megalapozott, a Megbízott számára a Megbízó lehetőséget és elegendő időt köteles biztosítani a kifogásolt részt kijavítására. Ha a Megbízott a rendelkezésére álló idő alatt a hiánypótlást elvégzi, a Megbízó a Megbízott számláját teljes összegben tartozik megfizetni.

9 6. Hibás teljesítés, Felelő sségvállalás, Kártérítés Amennyiben a Megbízó a hiányosságok kijavításához szükséges lehetőséget vagy elegendő időt megtagadja vagy a hiányosságok megszüntetésére harmadik személyt kér fel, az a Megbízottat mentesíti hiánypótlási kötelezettsége és kártérítési felelőssége alól. Kivételt képez ez alól, ha a Megbízónak a késedelmes teljesítésből bizonyíthatóan kára származik vagy az írásos megrendelésből tükröződik, hogy a határidő napja, illetve órája a megrendelés fontos eleme Hibás teljesítés esetén a Megbízott a megbízási díjat csökkentheti. Amennyiben a megbízási díj csökkentése indokolt, Megbízott a díjcsökkentés összegét a megbízási díjból Megbízó részére visszatéríti. A megbízási díj meg nem fizetéséig Megbízott a megbízási díj csökkentésére nem kötelezhető Vita esetén a Megbízott a fordítást a Magyar Fordítóirodák Egyesülete független szervezettől felkért szakértővel ellenőrizteti, véleményezteti, és annak megítélése alapján teszi meg a megfelelő intézkedéseket (reklamáció elutasítása, javítás, díjcsökkentés). Megbízó tudomásul veszi, hogy a szakértő költségei Megbízót terhelik. Amennyiben a reklamáció megalapozott, a szakértő költségeit Megbízott Megbízó részére visszatéríti A Megbízó a szolgáltatás nem megfelelő minősége és az abból eredő károk miatt kártérítési igénnyel kizárólag abban az esetben élhet, ha a 6.3. pont szerinti kijavítást igénybe vette, de az nem járt eredménnyel. Megbízott a megbízási érték 50%-áig, de legfeljebb bruttó Ft összeghatárig vállalja a bizonyított károk megtérítését A Megbízott kártérítési felelősségét arra tekintettel korlátozza, hogy az általa nyújtott fordítás nem hiteles, és a fordítás szakmai és nyelvi teljessége nem igazolható konkrét tények alapján, értékelése alapot ad a személyes meggyőződésekre, értelmezésekre A Megbízott nem vállal felelősséget: a Megbízó együttműködési kötelezettségének nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, a forrásnyelv megfogalmazásában és tartalmában fellelhető kétértelmű megfogalmazásokért, gondolatokért, a forrásanyagban fellelhető alaki, technikai (pl. fájlsérülés, olvashatatlanság, stb.) és tartalmi hibákból eredő határidőcsúszásokért, károkért, a forrásanyag hibás megküldéséből, a küldés során való elveszéséből, megrongálódásából, megsemmisüléséből eredő károkért,

10 6. Hibás teljesítés, Felelő sségvállalás, Kártérítés a forrásanyag szerzői jogot sértő tartalmából eredő károkért, egyéb, a Megbízottnak nem felróható késedelmes teljesítésért, károkért, a nyomdai vagy egyéb úton megjelentetésre szánt forrásanyagok esetében az esetleges fordítási hiányosságokért, ha a Megbízó a fordítás célját a Megrendelésben nem közölte, és ha a Megbízottnak nem volt módja a kefelevonatokat ellenőrizni, vagy más módon szerzői korrektúrát végezni, kézírásos, vagy nehezen olvasható szöveg fordításáért, olvashatatlan, illetve értelmetlen dokumentumok fordításáért, stilisztikai javítások (módosítások), szinonímák, sajátos szakkifejezések, illetve a cégre, ágazatra jellemző sajátos szakkifejezések, szakmai rövidítések helytelen fordításáért, valamint rövidítések fordításának mellőzéséért, amennyiben azok magyarázatát a Megbízó a megrendeléssel egyidejűleg nem adta át a Megbízottnak, a forrásanyag szerkezetének vagy stílusának nem megfelelő alakításáért, kivéve ha a Megbízó ezt a megrendelés során a Megrendelőlapon külön kérte, nevek és címek nem latin betűkkel vagy nem latin betűkről történő átírásáért (ilyen esetekben ajánlatos, ha a Megbízó a nevek és sajátos elnevezések átírását latin nyomtatott betűkkel egy külön lapon megadja), a megrendelésben előre meg nem határozott vagy a megrendelésben nem kikötött szövegszerkesztővel elkészített, adathordozón is szállított fordítás a Megbízó számítástechnikai eszközein bekövetkező inkompatibilitásáért (Megbízott a Megbízó megrendelésére az adathordozón történő archiválást a legnagyobb gondossággal végzi, de az adatvesztés miatt a Megbízó által érvényesíteni kívánt kárigényt minden esetben elutasítja), a fordításban előforduló esetleges pontatlanságokért, ha a Megbízó a fordítást sürgősséggel, ám lektorálás nélkül rendeli meg, a számok, méretek, valuták és hasonlók átszámításáért (a számok reprodukálása a kéziratnak megfelelően történik), a Megbízó szubjektív elvárásainak való nem megfelelésért, a fordításra átadott szövegben előforduló hibákból, kihagyásokból, kétértelműségekből, forrásnyelven sem értelmezhető szövegből eredő fordítási hibákért Megbízó a szolgáltatás nem megfelelő minősége esetén elállásra csak abban az esetben jogosult, ha a kijavítást igénybe vette, de az eredményre nem vezetett. Ebben az esetben Megbízott a már megfizetett megbízási díjat Megbízó részére visszatéríti. Megbízó a megbízási díj meg nem fizetéséig elállásra nem jogosult. Jelentéktelen hiba esetén az elállás joga a Megbízót nem illeti meg. Jelentéktelen a hiba, ha a szövegben értelemzavaró fordítási hiányosság nem észlelhető.

11 6. Hibás teljesítés, Felelő sségvállalás, Kártérítés A Megbízott késedelmes teljesítése a Megbízót a szerződéstől való elállásra csak akkor jogosítja fel, ha ezt Megbízó a megrendelésben külön kikötötte. Jogszerű elállás esetén a Megbízott csupán indokolt költségeinek megtérítésére tarthat igényt. A Megbízott késedelmes teljesítése esetén a Megbízó napi 5%-al csökkentett díjat köteles fizetni. A Megbízó késedelme a Megbízott késedelmét kizárja Ha a Megbízó a fordítást sürgősséggel rendeli meg, az szükségszerűen kizárja a Megbízott szokásos gyakorlatának megfelelő magas színvonalú ellenőrzési tevékenységét. Ebben az esetben a Megbízott semmiféle felelősséget nem vállal a fordításban előforduló pontatlanságért, jóllehet a fordítást ebben az esetben is a lehető legnagyobb gondossággal és figyelemmel kezeli Vis major a Megbízott és a Megbízó szerződését megszünteti. A Megbízott a költségeit, illetve részteljesítése ellenértékét követelheti. 7. Egyéb rendelkezések 7.1. Egyéb megállapodás hiányában a megrendelések teljesítésére a Megrendelésben és a visszaigazolásban foglaltakon kívül az itt közölt Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak, amelyektől a Felek közös megegyezéssel írásban eltérhetnek Jelen Általános Szerződési Feltételek visszavonásig érvényesek A Megbízó és a Megbízott kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkokat, valamint minden olyan adatot, információt, tényt, amelynek harmadik, illetéktelen személy tudomásra jutása a felek vagy a harmadik személy érdekeit sérti vagy veszélyezteti, megőrizni és tartózkodni minden olyan magatartástól, mely a másik vagy harmadik fél hírnevét rontja vagy ronthatja, illetve amely gazdasági érdek sérelmét okozhat A Megbízó és a Megbízott kijelenti, hogy a tudomására jutott üzleti titoknak minősülő információ megőrzéséhez szükséges intézkedéseket saját szervezetén belül megteszi A Megbízó és a Megbízott az itt meghatározott titoktartási kötelezettségének a megbízás megszűnését követően is köteles eleget tenni.

12 7. Egyéb rendelkezések 7.6. A szerződés egyes pontjainak érvénytelenné válása nem érinti a szerződés többi pontjának érvényességét A szerződő felek mindent megtesznek azért, hogy az esetleges vitás kérdéseket egymás között békés úton rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a szerződéses viszonyból eredő bármely jogvita eldöntésére a Megbízott székhelye szerint illetékes bíróságot kötik ki A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megrendelőlap aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megbízott a megbízás alapján elvégzett munkát, a Megbízó megjelölésének felhasználásával, logójának feltüntetésével referenciaként felhasználja, arra hivatkozzon. Jelen szerző désben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a hatályos szerzői jogi rendelkezések szabályozása az irányadó. Budapest, július

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Megbízás tárgya 1.1. A megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) és az Educomm Kommunikációs Betéti Társaság [www.aforditoiroda.hu] Fordító iroda (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HADACO Szakfordító Iroda Kft. Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 99/a Iroda: 1145 Budapest, Thököly út 150. I/3. Telefon: 781-9114, Fax: 781-4752, Mobil: 20-9777-302 email: info@hadaco.hu, web: www.hadaco.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Eltérő írásbeli megegyezés hiányában a Reflex Fordítóiroda (a továbbiakban: Fordítóiroda) az alábbi feltételekkel vállalja a megrendelések teljesítését: 1. A szolgáltatás

Részletesebben

A TECUM KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TECUM KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TECUM KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete ajánlásai alapján Eltérő megegyezés hiányában a fordítóiroda (a továbbiakban: megbízott) a megbízótól csak a következő

Részletesebben

FORDÍTÓK IRODÁJA KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORDÍTÓK IRODÁJA KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORDÍTÓK IRODÁJA KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete ajánlásai alapján Eltérő megegyezés hiányában a fordítóiroda (a továbbiakban: megbízott) a megbízótól csak

Részletesebben

Általános szerzôdési feltételek

Általános szerzôdési feltételek Általános szerzôdési feltételek A szerzôdés tárgya A Megbízó és az MECHID Service Kft. (székhely: 1032 Budapest, Föld utca 65., képviseli: Mechentel Jamel ügyvezetô igazgató, adószám: 22763183-2-41), azaz

Részletesebben

Orient Navigátor Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. (A Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete ajánlásai alapján) Hatályos 2011.04.

Orient Navigátor Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. (A Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete ajánlásai alapján) Hatályos 2011.04. 1 Orient Navigátor Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (A Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete ajánlásai alapján) Hatályos 2011.04.12-től 1. A Szolgáltató adatai, elérhetoség A szolgáltató neve: Orient

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Megbízás tárgya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.1 Megbízó és az Afford Fordító- és Tolmácsiroda Kft. (a továbbiakban: Megbízott) megállapodnak egymással, hogy a Megbízott a Megbízó megbízása alapján

Részletesebben

AFFECT ÁSZF I. HATÁLY

AFFECT ÁSZF I. HATÁLY AFFECT ÁSZF I. HATÁLY A jelen Általános Szerződési Feltételek ("ÁSZF") hatálya a Megrendelő és Fordítóiroda (AFFECT Kft.) (a továbbiakban: "Felek") között fordítási feladatok ellátására létrejött vállalkozási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Eltérő írásbeli megegyezés hiányában a LinguaMED 2001 Kft. fordítóiroda (a továbbiakban: Fordítóiroda) a Megrendelőtől csak a következő feltételekkel vállalja a fordítási

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Berczi Géza szakfordító, tolmács 9022 Győr, Czuczor G. u. 3. +36 (70) 234 5189 gberczi@enternet.hu info@linguabona.hu www.linguabona.hu Általános szerződési feltételek 1. A szolgáltatás tárgya 1.1 A LinguaBona

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Verzió: 2010.1 Jelen ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK a Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete ajánlásainak figyelembevételével készült, és visszavonásig vagy az újabb verzió

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., mint vállalkozó (a továbbiakban OFFI), eltérő írásbeli megállapodás hiányában az alábbi feltételekkel vállalja

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Sz & B Services Kft. mint Megbízott (a továbbiakban Megbízott), eltérő írásbeli megállapodás hiányában az alábbi feltételekkel vállalja ügyfelei, mint Megrendelők

Részletesebben

Az Euro-Lingua Magyarország Kft. szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó Általános szerződési feltételek

Az Euro-Lingua Magyarország Kft. szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó Általános szerződési feltételek Az Euro-Lingua Magyarország Kft. szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó Általános szerződési feltételek Eltérő megegyezés hiányában az Euro-Lingua Magyarország Kft., mint fordító- és tolmácsiroda

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Sz & B Services Kft. mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó), eltérő írásbeli megállapodás hiányában az alábbi feltételekkel vállalja ügyfelei, mint Megrendelők

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ EURO-LINGUA MAGYARORSZÁG KFT. SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELTÉRŐ MEGEGYEZÉS HIÁNYÁBAN AZ EURO-LINGUA MAGYARORSZÁG KFT., MINT FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSIRODA

Részletesebben

Általános szerzıdési feltételek

Általános szerzıdési feltételek Általános szerzıdési feltételek 1. HATÁLY A jelen Általános Szerzıdési Feltételek ( ÁSZF ) hatálya a Megrendelı és az Iroda (PROMAXX Iroda Kft.) (a továbbiakban: Felek ) között fordítási feladatok ellátására

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A jelen alábbi Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) érvényesek a H-Net Nyelvi Központ Kft (1132 Budapest, Nyugati tér 4.,Megbízott) és a részére megrendelést leadó

Részletesebben

Philologus Tolmács és Fordító Bt. Általános Vállalási feltételek. 1.Az Általános Vállalási Feltételek személyi hatálya és a megbízás tárgya

Philologus Tolmács és Fordító Bt. Általános Vállalási feltételek. 1.Az Általános Vállalási Feltételek személyi hatálya és a megbízás tárgya Philologus Tolmács és Fordító Bt. Általános Vállalási feltételek 1.Az Általános Vállalási Feltételek személyi hatálya és a megbízás tárgya 1.1. Az Általános Vállalási Feltételek meghatározzák a Felek között

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. október 7. napjától (ÁSZF NQ002) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a szerződéses együttműködés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen hatálya a Felek között fordítási feladatok ellátására létrejött vállalkozási jogviszonyra terjed ki. A jelen ÁSZF rendelkezéseitől a Felek egyező akarattal írásban

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

EP Stúdió Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

EP Stúdió Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EP Stúdió Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Megbízás tárgya 1.1 Megbízó és az EP Stúdió Kft. (a továbbiakban: Megbízott) megállapodnak egymással, hogy a Megbízott a Megbízó megbízása alapján nyomdaipari,

Részletesebben

1. A szolgáltatás terjedelme, jellege és célja

1. A szolgáltatás terjedelme, jellege és célja Általános Szerződési Feltételek Jelen szerződési feltételek a Gilvádi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (Gilvádi Fordító- és Tolmácsiroda), 2162, Őrbottyán, Dózsa György utca 128/A, Cg:13-09-121364, adószám:

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS 1. Érvényességi terület Az alábbi feltételek a megállapodások szerinti teljesítésekre érvényesek, ezek alatt szolgáltatásokat, információkat, valamint a megbízás keretében végzett egyéb teljesítéseket

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az együttműködés azon feltételeit, melyeket a CONSELL PANNONIA Számítástechnikai

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., mint vállalkozó (a továbbiakban OFFI), eltérő írásbeli megállapodás hiányában az alábbi feltételekkel vállalja

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.(a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u. 28-30. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK járóbeteg orvosi szolgáltatás ellátására Jóváhagyva: Budapest, 2016...

Részletesebben

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Silex Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a Silex Kft. és

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A Bardor Ajándék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen szerződési feltételek a Gilvádi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (Gilvádi Fordító- és Tolmácsiroda), 2162, Őrbottyán, Dózsa György utca 128/A, Cg:13-09-121364, adószám:

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

2.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek 2014. július 9.-től minden, a által

2.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek 2014. július 9.-től minden, a által 1.1 Megbízó -azon természetes vagy jogi személy, aki a megállapodást köt. -azon természetes vagy jogi személy, aki meghatalmazás útján egy harmadik felet bíz meg a való megállapodás megkötésére. 1.2 Megállapodás:

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Megrendelőink szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Nyomda termékeit és szolgáltatásait az alábbi feltételek szerint rendelhetik meg. 1. Árajánlat kérése I. A SZERZŐDÉS

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

BOMAS Kft. Általános Szerződési Feltételek

BOMAS Kft. Általános Szerződési Feltételek BOMAS Kft. I. Hatály, fogalmak: 1. Jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2015. február 01. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. Jelen ÁSZF-ben a BOMAS Kft. (székhely:

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. Az ÁSZF hatálya Jelen Általános szerződési feltétételek, ide értve annak mellékletét is (a továbbiakban együtt: ÁSZF) kifejezett eltérő írásos megállapodás hiányában

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

2013. évi keret megállapodás

2013. évi keret megállapodás 2013. évi keret megállapodás amely létrejött egyrészről a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Király u 1-3.), képviseletében Vörös Borsody Csilla ügyvezető, Szombathelyi TDM Szervezet menedzsere,

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az AURUM Oktatási Központ Kft. (székhely: 8400, Ajka, Avar u. 23. Adószám: 13835596-2-19, Cg. 19-09-0509156, számlaszám: 10200634 48170170 00000000, Középdunántúli Regionális

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Allnet Hungary Kft. (székhely: Berekfürdő, Búzavirág út 12.; adószám: 12997565-2-16; cgj: 16-09-007196; képviselő: Pereczár Tamás; bankszámlaszám: OTP

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. központi ügyintézés helye: 1101 Budapest,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

! Google Maps Street View Business. Általános Szerződési Feltételek

! Google Maps Street View Business. Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek, továbbiakban: ÁSZF, tartalmazzák a Alpok Trade House Kft. által a go2maps.city domain név alatt működő honlap oldalain szereplő szolgáltatások

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Varga & Family Kft. (székhelye: 8759 Zalakaros, Üdülő sor 4., cégjegyzékszám: Cg: 20-09-066693, adószáma:

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei

A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei A Woodfolio Trade Kft.. (2364 Ócsa, Pesti úti major HRSZ 023/6.) az alábbi általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alapján vállalja a

Részletesebben

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek Jelen általános szerződési feltételek hatálya a Magyar Hírlap nyomtatott napilap

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére 1. A szerződő felek: Név: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. mint Megbízott (a továbbiakban:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

A FLYING OBJECTS DESIGN STÚDIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A FLYING OBJECTS DESIGN STÚDIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A FLYING OBJECTS DESIGN STÚDIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A SZERZŐDÉS HATÁLYA 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) kiterjednek a Flying Objects Design Stúdió Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Általános üzleti feltételek

Általános üzleti feltételek Általános üzleti feltételek 1. Általános Az általános üzleti feltételek az Ostsprachen Fordítóteam és ügyfelei közötti üzleti forgalomra és szerzıdésekre vonatkoznak és a megbízás lebonyolításának teljes

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ÉLETképek. médiaajánlat. megjelenik kéthetente. R á k o s p a l o t a P e s t ú j h e l y Ú j p a l o t a k ö z é l e t i l a p j a

ÉLETképek. médiaajánlat. megjelenik kéthetente. R á k o s p a l o t a P e s t ú j h e l y Ú j p a l o t a k ö z é l e t i l a p j a XV. K E R Ü L E T I ÉLETképek megjelenik kéthetente R á k o s p a l o t a P e s t ú j h e l y Ú j p a l o t a k ö z é l e t i l a p j a médiaajánlat 2 ÉLETképek Médiaajánlat Az ÉLETképek a XV. kerületi

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető. 1. Szolgáltatás

A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető. 1. Szolgáltatás A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben