Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek Language Services

2 A felek között létrejött eltérő írásbeli megegyezés hiányában a GYXEL Language Services Fordítóiroda az alábbi feltételekkel vállalja a megrendelések teljesítését: 1. Megbízás tárgya 1.1. A Megbízó és a GYXEL Language Services Fordítóiroda (továbbiakban: Megbízott) megállapodnak egymással, hogy a Megbízott a Megbízó részére írásbeli fordítási szolgáltatást, illetve lektorálási szolgáltatást nyújt. Írásbeli fordításnak minősül minden olyan szolgáltatás, amelynek eredménye a Megbízó által rendelkezésre bocsátott, elektronikus vagy papír adathordozón rögzített forrásnyelvi szöveg elektronikus vagy papír adathordozóra készített célnyelvre történő fordítása. Lektorálásnak minősül a már célnyelvre lefordított szövegnek a korrekt nyelvi érthetőségen túlmenő nyelvhelyesség, egységes nyelvi és stilisztikai szerkezet, szóhasználat és szabatosság szempontjából történő ellenőrzése, illetve szaknyelvi lektorálás esetén az alkalmazott szakkifejezések ellenőrzése az adott szakterület egységes szóhasználata alapján, a forrás- és a célszöveg egybevetésével A Megbízó tudomásul veszi, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) végezhet, így arra a Megbízott nem jogosult. A fentiek alapján fordításhitelesítésben a Megbízott külön megállapodás alapján közreműködést vállalhat. 2. Megrendelés 2.1. A Megbízó megrendelését a Megbízott részére írásban megküldött, erre a célra rendszeresített formanyomtatvány (továbbiakban: Megrendelőlap) valamennyi rovatának kitöltésével és cégszerű aláírásával adhatja le a Megbízottnál. Megbízó tudomásul veszi, hogy Megrendelése csak és kizárólag a személyesen átadott vagy ben elküldött, hiánytalanul kitöltött és cégek esetén cégszerű aláírással, magánszemélyek esetén a megrendelő magánszemély aláírásával ellátott Megrendelőlap esetén érvényes. A fordítás megrendelése (a Megrendelőlap kitöltése és aláírása) egyben jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) elfogadását is jelenti. A Megbízó a fordítandó forrásnyelvi szöveget vagy a forrásnyelvi és célnyelvre lefordított összevetendő szövegeket a Megrendeléssel egyidőben megküldi a Megbízott részére. A fordítandó szöveg megküldéséből eredő valamennyi kockázat a Megbízót terheli, különösen a késedelmes megérkezés, elveszés, megrongálódás, megsemmisülés.

3 2. Megrendelés Ha a teljesítés napja (órája) a megrendelés lényeges eleme, akkor ezt a Megbízónak Megrendelésében közölnie kell Megbízott a Megbízó Megrendelését a Megbízó által hiánytalanul kitöltött és aláírással ellátott Megrendelőlap Megbízó részére történő visszaküldésével (személyesen átadott megrendelés esetén visszaadásával) fogadja el (visszaigazolás). A visszaigazolás tartalmazza a megbízás tárgyát képező szöveg terjedelmét, és a számított fordítási és/ vagy lektorálási díja(ka)t. Szavak számán alapuló elszámolás esetén az adott dokumentum szószámának megállapítása során a Microsoft Word szövegszerkesztő program az irányadó Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízottal a megbízási szerződés a Megrendelőlap visszaigazolásában szereplő áron jön létre A Megbízó szervezetén belül a megrendelési jogosultságot maga határozza meg, és maga ellenőrzi. A Megbízott a Megrendelések során az adott személy jogosultságát nem vizsgálja. A Megbízó a leadott Megrendelés visszaigazolását, majd ennek alapján a Megbízott által elvégzett fordítás vagy lektorálás akár részleges elvégzését követően nem hivatkozhat a Megrendelőlapot aláíró személy hatáskörtúllépésére vagy hatáskörének hiányára a megbízási díj megfizetésének elkerülése vagy csökkentése érdekében További megrendelés esetén a Megbízó érvényes megrendelésének feltétele, hogy az addigi megrendelései alapján kiszámlázott díjakat maradéktalanul megfizesse, tartozása a Megbízottal szemben semmilyen jogcímen ne álljon fenn A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti szakfordítást, továbbá lektorálást, hivatalos fordítást vagy lokalizálást csak a Megbízó külön megrendelése alapján végez. 3. Teljesítés 3.1. Megbízott köteles a fordítást jó minőségben, megfelelő körültekintéssel elkészíteni, szem előtt tartva a Megbízó megrendelésben megjelölt érdekeit. A fordítandó dokumentumban előforduló, de közkinccsé még nem vált speciális szakszavak, sajátos terminológiák fordítására a Megbízott nem köteles, kivéve, ha a Megbízó a Megrendeléssel együtt e terminológiákat a Megbízott rendelkezésére bocsátotta.

4 3. Teljesítés 3.2. A teljesítési határidő betartásának feltétele, hogy a Megrendeléssel összhangban beérkezzen a Megbízotthoz a fordításhoz szükséges összes dokumentum, használható formában és minőségben. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a teljesítési határidő a beérkezési késedelem idejével meghosszabbodik. A teljesítés idejébe a beérkezés és a leadás napja nem értendő bele. A Megbízott a megküldött fordítandó forrásnyelvi szöveget vagy a forrásnyelvi és célnyelvre lefordított összevetendő szövegeket ellenőrzi, és amennyiben olvashatósági, vagy egyéb a fordítást akadályozó alaki, technikai hibát észlel, haladéktalanul értesíti a Megbízót A Megbízott fordítói szakképesítéssel rendelkező és/vagy anyanyelvi fordítók, mint alvállalkozók közreműködésével végzi a szolgáltatást, törekedve a lehető legmagasabb minőségre, szakmai és nyelvi teljességre A Megbízó a megrendelés során köteles együttműködni a Megbízottal, és a szövegben szereplő egyedi, egyéni rövidítés, cég hivatalos idegen nyelvű elnevezése, vagy sajátos szakmai terminológia alkalmazása esetén szószedetet biztosít a Megbízottnak, illetve azok értelmezésében segítséget nyújt A Megbízó köteles megjelölni, ha a dokumentum szakmai és/vagy nyelvi lektorálását is kéri. Amennyiben ilyen igény nem érkezik, a Megbízott a célnyelvi fordításban szakmailag és nyelvileg helyesen, a szakterületen jártas szakember számára érthetően fejezi ki a forrásnyelv mondanivalóját (ún. nyersfordítás, ahol a nyelvi érthetőség az elvárás, nem eredményez széleskörű publikálásra szánt vagy nyomdakész anyagot). A Megbízó külön kérésére Megbízott lektorálást végeztet (l pont), amelynek költsége a Megbízót terheli. A fordítás és/vagy a lektorálás során a fordító és/vagy a lektor a forrásanyag szövegétől és stílusától érdemben nem térhet el, abból a Megbízót külön kérése nélkül nem vesz el, illetve nem tesz hozzá, munkája nem terjedhet ki az anyagok átírására vagy átszerkesztésére. Amennyiben a Megbízó a már elvégzett és leszállított fordítás módosítását kéri, és a módosított szövegben a változtatások az előző változathoz képest nincsenek jól felismerhetően megjelölve, a Megbízott jogosult a teljes szöveg lektorálását és amennyiben a szöveget adathordozón a saját eszközeivel archiválta, az archiválás díját a Megbízónak felszámolni. Amennyiben a Megbízó csak a módosítások átvezetését rendeli meg és a változtatásokat

5 3. Teljesítés jól felismerhetően bejelöli a fordítandó dokumentumban, a Megbízott csak a bejelölt részeket fordítja le és csak a lefordított szövegrészek fordítását, illetve egyéb járulékos ráfordításait számlázza a Megbízónak Ha a Megbízó a fordítást a megrendelésben megadottól eltérő célra használja fel, vagy a Megbízott kifejezett - a megrendelésben megadott cél alapján tett javaslata ellenére nem kér a fordításon túlmenő szolgáltatást, az ebből eredő károk vagy következmények a Megbízót terhelik. Ha a fordítás célját a Megrendelésben a Megbízottal kérése ellenére nem ismertették, akkor a Megbízott a fordítást legjobb tudása szerint úgy kell elkészítenie, mintha a Megbízó a 3.5. pont szerinti nyersfordítást rendelt volna Az elkészült fordítás az eredeti szöveg formátumához igazodó szerkesztéssel, normál szövegszerkesztő programmal elkészítve kerül átadásra. Speciális szerkesztési igények teljesítésére (pl. szkennelés, a Winword-től vagy Exceltől eltérő formátum használata stb.) a Megbízott külön díj ellenében csak abban az esetben vállalkozik, ha az a Megrendelés, illetve a visszaigazolás során a Megrendelőlapon megegyezésre került A teljesítés helye a Megbízott irodája. A teljesítés eltérő megállapodás hiányában ugyanolyan módon történik, mint ahogy a Megbízó az eredeti dokumentumot a Megbízottnak eljuttatta. Postai továbbítás esetén a fordítást a Megbízott saját költségén, ajánlott küldeményként adja postára, ennek kockázatát azonban a Megbízó viseli. A fordítás elektronikus úton történő továbbítása esetén a Megbízott minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy az határidőre, a csatolt fordítás sérülése nélkül eljusson Megbízóhoz, de felelősséget csak a fordítást sértetlen állapotban tartalmazó fájlt csatolmányként tartalmazó határidőben történő elküldésére vállal Megbízott köteles Megbízót haladéktalanul tájékoztatni a fordítást akadályozó tényezők megléte esetén és figyelmeztetni az esetleges késedelmes teljesítéssel kapcsolatosan (tájékoztatási és együttműködési kötelezettség). Amennyiben a fordítást akadályozó tényezők továbbra is fennállnak és Megbízó nem módosítja a forrásnyelvi szöveget, Megbízott nem kötelezhető az értelmezhetetlen vagy nehezen értelmezhető szövegrészek fordítására. Amennyiben Megbízó módosítja a hibás szövegrészeket és azt megküldi Megbízott részére, a hibás szövegrészek fordításra kerülnek. Megbízott jogosult módosítani a teljesítési határidőt a hibás szövegmennyiséggel arányos mértékben.

6 3. Teljesítés A Megbízott a megbízás teljesítése érdekében teljesítési segédet vehet igénybe. Megbízott az igénybevett teljesítési segédért úgy felel, mintha annak tevékenységét maga végezte volna. 4. Általános vállalási díjak, határidő k: 4.1. A szolgáltatás díját a Megbízott adott munkára adott árajánlata határozza meg. A Megbízó a teljesítési határidőkről és a vállalási díjakról ben megküldött ajánlatkéréssel tájékozódhat A Megbízott árajánlata csak írásos formában és feltéve, hogy az árajánlat nem tartalmaz ettől eltérő érvényességi időtartamot az árajánlat kiadásától számított 15 naptári napos időtartamra érvényes. Amennyiben a Megbízó a fordítandó dokumentumot nem bocsátja a Megbízott rendelkezésére az ajánlatkéréskor, Megbízott csak tájékoztató árajánlatot ad, amelyet a Megrendelés beérkezésekor a fordítandó dokumentum ismeretében vagy visszaigazol, vagy új, kötelező érvényű árajánlatot ad és ennek elfogadása után kezdi meg a teljesítést A Megbízott a megrendeléseket a megrendelésben megállapodott, normál vagy sürgős határidőre teljesíti. Mind a határidők számításánál, mind az ár meghatározásánál a forrásanyag terjedelme az irányadó. Abban az esetben, ha Megbízott elektronikus formában nem tudja a fordítandó dokumentumot Megbízott rendelkezésére bocsátani, a határidők, valamint az ár meghatározása a célanyag terjedelmének alapján történik. Ebben az esetben az írásbeli árajánlat tájékoztató jellegű és a pontos díj meghatározása az elkészült fordítás alapján lehetséges A megbízott jogosult minimum díj megállapítására. 5. Fizetési feltételek 5.1. A Megbízó nettó Ft értéket meghaladó Megrendelése esetén a Megbízott előlegszámlája ellenében előleget köteles fizetni banki átutalással a Megrendeléstől számított 2 munkanapon belül, de a teljesítés megkezdését megelőzően a Megbízott OTP-nél vezetett számú bankszámlájára A Megrendelés ebben az esetben eltérően a 2. pontban foglaltaktól a banki átutalási megbízás másolatának Megbízó általi megküldésével vagy az előleg Megbízott számláján történő jóváírásával egyidejűleg tekintendő a Megbízott által elfogadottnak.

7 5. Fizetési feltételek 5.3. A Megbízó a Megrendelőlap visszaigazolásában szereplő díj(ak)at köteles fizetni Megbízottnak a megbízás teljesítéséért. Sürgős teljesítési megrendelés esetén a Megbízó a megállapodás szerinti felárat köteles megfizetni Megbízott részére A megbízási díj megfizetése átutalással történik. A Megbízó a Megbízott szabályosan kiállított számlájának kézhezvételét követő 8 naptári napon belül köteles a megbízási díjat banki átutalással a Megbízott OTP-nél vezetett számú számlájára átutalni Felek a számla esedékességét illetően eltérő határidőben is megállapodhatnak. A fizetés késedelmes teljesítése esetén a Megbízó a mindenkor érvényes késedelmi kamatot is köteles megfizetni. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes. A Megbízó fizetési késedelme esetén a Megbízott fenntartja a jogot arra, hogy a nála lévő egyéb fordítási megbízásokat a hiányzó pénzügyi teljesítésig felfüggessze. Ez a kikötés a Megbízó azon megrendeléseire is vonatkozik, amelyekre a Felek rögzített teljesítési határidőben állapodtak meg Amennyiben Megbízó a megbízási díjat tartalmazó számlát a fizetési határidő lejáratát követően, írásbeli felszólításra 8 napon belül sem egyenlíti ki, Megbízott Megbízóval szemben fennálló követelését továbbiakban 3. fél igénybevételével érvényesíti. Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízott követelés-érvényesítésének költsége Megbízót terheli A Megbízó köteles a teljes számlaértéket kifizetni abban az esetben is, ha az elkészült fordítást a Megbízott írásbeli felhívása ellenére sem veszi át. Az írásbeli felszólításra a teljesítési határidőt követő 15. nap eltelte után kerül sor. Ha a Megbízó az írásbeli felszólítás tértivevénnyel igazolt átvételét követő 8 naptári napon belül sem jelentkezik a fordításért, a Megbízott a lefordított anyagot az eredeti dokumentummal és a megbízási díjat tartalmazó számlával együtt tértivevényes levélben megküldi Megbízó részére. A Megbízó ebben az esetben a Megbízott számláját ugyanúgy köteles kiegyenlíteni, mintha a fordítást a megállapodás szerint vette volna át. A Megbízott a fordítandó dokumentumot és az át nem vett fordítást csak a teljesítési határidőt követő 30 napig köteles megőrizni. Ezt az időt követően az anyagokért és dokumentumokért felelősséget nem vállal.

8 5. Fizetési feltételek 5.8. A Megbízott szolgáltatása szellemi alkotásnak minősül. A megrendelés tárgyát képező fordítás a megbízási díjat tartalmazó számla kiegyenlítéséig Megbízott kizárólagos tulajdonában van, amellyel kapcsolatban Megbízott minden jogát fenntartja, annak bármilyen célra történő felhasználása, harmadik személynek kiadása a Megbízott kizárólagos engedélyéhez kötött. A felhasználáshoz az engedély csak a megbízási díj teljes kiegyenlítésével tekinthető megadottnak Amennyiben a Megbízó a Megrendelés leadását követően Megrendelésétől eláll és az elállás oka nem a Megbízott hibás vagy késedelmes teljesítése, a Megbízót az alábbi térítési kötelezettség terheli a Megbízott irányában: a teljesítés megkezdése előtt a megbízás teljesítése érdekében a Megbízottnál felmerült igazolt költségek, valamint a forrásnyelven kalkulált fordítási díj 10%-a, a teljesítés céljából végzett előkészületi munka megtérítésére (ún. törlési díj); a teljesítés megkezdését követően az előzőekben meghatározott költségtérítésen és törlési díjon túlmenően az elállás időpontjáig már elvégzett szolgáltatás munkadíja. 6. Hibás teljesítés, Felelő sségvállalás, Kártérítés 6.1. A Megbízó köteles a Megbízott által elvégzett munkát haladéktalanul megvizsgálni és az esetleges fordítási hiányosságokat, hibákat, illetőleg a hiba jellegét a lehető legpontosabban megjelölni. Az esetleges fordítási hiányosságokat a Megbízónak indokolnia kell. Pontatlanul, vagy hiányosan megjelölt hibák, hiányosságok kijavítására Megbízott nem kötelezhető A Megbízó a szolgáltatás minőségével kapcsolatos bármely kifogást, reklamációt az átvételtől számított normál fordítás esetében 14 naptári napon belül, sürgős fordítás esetén 7 naptári napon belül érvényesíthet a Megbízottal szemben. Ugyanezen időn belül lehet esetleges kárigényt a Megbízottal szemben érvényesíteni. A teljesítéstől számított hat hónapon túl szavatossági igény nem érvényesíthető. Megbízó a megbízási díjat minőségi kifogás, vagy reklamáció esetén is köteles Megbízott szabályosan kiállított számlájának kézhezvételét követő 8 naptári napon belül Megbízott részére banki átutalással megfizetni Amennyiben a kifogás megalapozott, a Megbízott számára a Megbízó lehetőséget és elegendő időt köteles biztosítani a kifogásolt részt kijavítására. Ha a Megbízott a rendelkezésére álló idő alatt a hiánypótlást elvégzi, a Megbízó a Megbízott számláját teljes összegben tartozik megfizetni.

9 6. Hibás teljesítés, Felelő sségvállalás, Kártérítés Amennyiben a Megbízó a hiányosságok kijavításához szükséges lehetőséget vagy elegendő időt megtagadja vagy a hiányosságok megszüntetésére harmadik személyt kér fel, az a Megbízottat mentesíti hiánypótlási kötelezettsége és kártérítési felelőssége alól. Kivételt képez ez alól, ha a Megbízónak a késedelmes teljesítésből bizonyíthatóan kára származik vagy az írásos megrendelésből tükröződik, hogy a határidő napja, illetve órája a megrendelés fontos eleme Hibás teljesítés esetén a Megbízott a megbízási díjat csökkentheti. Amennyiben a megbízási díj csökkentése indokolt, Megbízott a díjcsökkentés összegét a megbízási díjból Megbízó részére visszatéríti. A megbízási díj meg nem fizetéséig Megbízott a megbízási díj csökkentésére nem kötelezhető Vita esetén a Megbízott a fordítást a Magyar Fordítóirodák Egyesülete független szervezettől felkért szakértővel ellenőrizteti, véleményezteti, és annak megítélése alapján teszi meg a megfelelő intézkedéseket (reklamáció elutasítása, javítás, díjcsökkentés). Megbízó tudomásul veszi, hogy a szakértő költségei Megbízót terhelik. Amennyiben a reklamáció megalapozott, a szakértő költségeit Megbízott Megbízó részére visszatéríti A Megbízó a szolgáltatás nem megfelelő minősége és az abból eredő károk miatt kártérítési igénnyel kizárólag abban az esetben élhet, ha a 6.3. pont szerinti kijavítást igénybe vette, de az nem járt eredménnyel. Megbízott a megbízási érték 50%-áig, de legfeljebb bruttó Ft összeghatárig vállalja a bizonyított károk megtérítését A Megbízott kártérítési felelősségét arra tekintettel korlátozza, hogy az általa nyújtott fordítás nem hiteles, és a fordítás szakmai és nyelvi teljessége nem igazolható konkrét tények alapján, értékelése alapot ad a személyes meggyőződésekre, értelmezésekre A Megbízott nem vállal felelősséget: a Megbízó együttműködési kötelezettségének nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, a forrásnyelv megfogalmazásában és tartalmában fellelhető kétértelmű megfogalmazásokért, gondolatokért, a forrásanyagban fellelhető alaki, technikai (pl. fájlsérülés, olvashatatlanság, stb.) és tartalmi hibákból eredő határidőcsúszásokért, károkért, a forrásanyag hibás megküldéséből, a küldés során való elveszéséből, megrongálódásából, megsemmisüléséből eredő károkért,

10 6. Hibás teljesítés, Felelő sségvállalás, Kártérítés a forrásanyag szerzői jogot sértő tartalmából eredő károkért, egyéb, a Megbízottnak nem felróható késedelmes teljesítésért, károkért, a nyomdai vagy egyéb úton megjelentetésre szánt forrásanyagok esetében az esetleges fordítási hiányosságokért, ha a Megbízó a fordítás célját a Megrendelésben nem közölte, és ha a Megbízottnak nem volt módja a kefelevonatokat ellenőrizni, vagy más módon szerzői korrektúrát végezni, kézírásos, vagy nehezen olvasható szöveg fordításáért, olvashatatlan, illetve értelmetlen dokumentumok fordításáért, stilisztikai javítások (módosítások), szinonímák, sajátos szakkifejezések, illetve a cégre, ágazatra jellemző sajátos szakkifejezések, szakmai rövidítések helytelen fordításáért, valamint rövidítések fordításának mellőzéséért, amennyiben azok magyarázatát a Megbízó a megrendeléssel egyidejűleg nem adta át a Megbízottnak, a forrásanyag szerkezetének vagy stílusának nem megfelelő alakításáért, kivéve ha a Megbízó ezt a megrendelés során a Megrendelőlapon külön kérte, nevek és címek nem latin betűkkel vagy nem latin betűkről történő átírásáért (ilyen esetekben ajánlatos, ha a Megbízó a nevek és sajátos elnevezések átírását latin nyomtatott betűkkel egy külön lapon megadja), a megrendelésben előre meg nem határozott vagy a megrendelésben nem kikötött szövegszerkesztővel elkészített, adathordozón is szállított fordítás a Megbízó számítástechnikai eszközein bekövetkező inkompatibilitásáért (Megbízott a Megbízó megrendelésére az adathordozón történő archiválást a legnagyobb gondossággal végzi, de az adatvesztés miatt a Megbízó által érvényesíteni kívánt kárigényt minden esetben elutasítja), a fordításban előforduló esetleges pontatlanságokért, ha a Megbízó a fordítást sürgősséggel, ám lektorálás nélkül rendeli meg, a számok, méretek, valuták és hasonlók átszámításáért (a számok reprodukálása a kéziratnak megfelelően történik), a Megbízó szubjektív elvárásainak való nem megfelelésért, a fordításra átadott szövegben előforduló hibákból, kihagyásokból, kétértelműségekből, forrásnyelven sem értelmezhető szövegből eredő fordítási hibákért Megbízó a szolgáltatás nem megfelelő minősége esetén elállásra csak abban az esetben jogosult, ha a kijavítást igénybe vette, de az eredményre nem vezetett. Ebben az esetben Megbízott a már megfizetett megbízási díjat Megbízó részére visszatéríti. Megbízó a megbízási díj meg nem fizetéséig elállásra nem jogosult. Jelentéktelen hiba esetén az elállás joga a Megbízót nem illeti meg. Jelentéktelen a hiba, ha a szövegben értelemzavaró fordítási hiányosság nem észlelhető.

11 6. Hibás teljesítés, Felelő sségvállalás, Kártérítés A Megbízott késedelmes teljesítése a Megbízót a szerződéstől való elállásra csak akkor jogosítja fel, ha ezt Megbízó a megrendelésben külön kikötötte. Jogszerű elállás esetén a Megbízott csupán indokolt költségeinek megtérítésére tarthat igényt. A Megbízott késedelmes teljesítése esetén a Megbízó napi 5%-al csökkentett díjat köteles fizetni. A Megbízó késedelme a Megbízott késedelmét kizárja Ha a Megbízó a fordítást sürgősséggel rendeli meg, az szükségszerűen kizárja a Megbízott szokásos gyakorlatának megfelelő magas színvonalú ellenőrzési tevékenységét. Ebben az esetben a Megbízott semmiféle felelősséget nem vállal a fordításban előforduló pontatlanságért, jóllehet a fordítást ebben az esetben is a lehető legnagyobb gondossággal és figyelemmel kezeli Vis major a Megbízott és a Megbízó szerződését megszünteti. A Megbízott a költségeit, illetve részteljesítése ellenértékét követelheti. 7. Egyéb rendelkezések 7.1. Egyéb megállapodás hiányában a megrendelések teljesítésére a Megrendelésben és a visszaigazolásban foglaltakon kívül az itt közölt Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak, amelyektől a Felek közös megegyezéssel írásban eltérhetnek Jelen Általános Szerződési Feltételek visszavonásig érvényesek A Megbízó és a Megbízott kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkokat, valamint minden olyan adatot, információt, tényt, amelynek harmadik, illetéktelen személy tudomásra jutása a felek vagy a harmadik személy érdekeit sérti vagy veszélyezteti, megőrizni és tartózkodni minden olyan magatartástól, mely a másik vagy harmadik fél hírnevét rontja vagy ronthatja, illetve amely gazdasági érdek sérelmét okozhat A Megbízó és a Megbízott kijelenti, hogy a tudomására jutott üzleti titoknak minősülő információ megőrzéséhez szükséges intézkedéseket saját szervezetén belül megteszi A Megbízó és a Megbízott az itt meghatározott titoktartási kötelezettségének a megbízás megszűnését követően is köteles eleget tenni.

12 7. Egyéb rendelkezések 7.6. A szerződés egyes pontjainak érvénytelenné válása nem érinti a szerződés többi pontjának érvényességét A szerződő felek mindent megtesznek azért, hogy az esetleges vitás kérdéseket egymás között békés úton rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a szerződéses viszonyból eredő bármely jogvita eldöntésére a Megbízott székhelye szerint illetékes bíróságot kötik ki A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megrendelőlap aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megbízott a megbízás alapján elvégzett munkát, a Megbízó megjelölésének felhasználásával, logójának feltüntetésével referenciaként felhasználja, arra hivatkozzon. Jelen szerző désben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a hatályos szerzői jogi rendelkezések szabályozása az irányadó. Budapest, július