TARTALOM október, XI. évfolyam 4. szám. A Fiatalok Egymásért Egyesület magazinja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. 2010. október, XI. évfolyam 4. szám. A Fiatalok Egymásért Egyesület magazinja"

Átírás

1 A Fiatalok Egymásért Egyesület magazinja A Községháza és iskolaépület története A XIX. században még Nagy utcának nevezett mai Fõ utca 48. szám alatt állt a korabeli, 1782-ben épített községháza, amely egy egyszerû parasztház volt ban merült fel elõször a község vezetõiben, hogy az addigra már több mint 120 éves, rozoga és alacsony ház helyére újat kellene építeni februárjában a bíró már azt jelentette a képviselõ-testületnek, hogy a községházában való tartózkodás életveszélyessé vált. Ekkor határozták el végleg, hogy egy újat emelnek a régi helyére. Elsõ lépésként a pénztári maradványból darab téglát vettek. Márciusban szavaztak a törzsvagyon felhasználásáról és annak késõbbi visszafizetésérõl, amelyre a pótköltségvetésben pótadó kivetését rendelték el. Ekkor már kész van a ház tervrajza és az építkezés költségvetése. Mindkettõt a helybéli Lückl János kõmûvesmester készítette. Ezt a tervet azonban az alispán nem találván elég reprezentatívnak alkalmatlannak ítélte, és felhatalmazta a községet, hogy szakértõvel készíttessen egy másikat. Ezt követõen Berényi Gyõzõ mérnököt kérték fel erre a munkára. Ugyancsak márciusban a községházának kerítéssel és kapuval való ellátására megbízták Szûsz János helybéli gépész kovácsot. Június 7-én a kivitelezés elnyerésére versenytárgyalást tartottak, amelyen nyolc ajánlattevõ közül a paksi Grünwald Salamonét fogadták el, aki a legtöbb árengedményt adta. Augusztusban kivetették a korábban beígért pótadót, amelyet 42%-ban állapítottak meg. Az új községháza a következõ évben elkészült, ezt örökíti meg az eredeti kapun található 1910-es évszám. (Ez a szépen megformált vaskapu az 1970-es évek elején eredeti helyérõl átkerült a szemben lévõ mûvelõdési házhoz, és jelenleg is annak bejáratát díszíti.) Az épületet különbözõ hiányosságok pótlása és új berendezés vásárlása után végül csak október végén adták át a község használatába. A jól végzett munka örömére ekkor a ház folyosóján emléktáblát helyeztek el, amelyen az építtetõ, Sterczer András bíró és a jegyzõ, Lemle Béla nevét is feltüntették. Ebbõl támadt késõbb a perpatvar. Nem mindenkinek tetszett ugyanis, hogy a bíró neve is szerepel rajta, és le akarták vetetni róla. (Nem tudjuk, mi állt a háttérben, de feltehetõen olyan konfliktus, ami a volt bírót és több györkönyi lakost is érintett.) A nyílt ellenségeskedés azzal kezdõdött, hogy 1912 márciusában felszólították Sterczer Andrást, aki akkor már nem volt bíró, hogy a háza elõtti akácfákat vágja ki, mert eltakarják a községházát, amely idõ szerint a község legszebb épülete. (Sterczer bíró háza a közelben álló volt régi posta azóta lebontott épülete volt.) Májusban már vita zajlott a képviselõ-testületben a községházán elhelyezett emléktábláról. A jegyzõ ellenezte a bíró nevének eltávolítását, mert bosszúállásnak tartotta. Végül 13-6 arányban mégis megszavazták a név eltávolítását, illetve ha a jegyzõ ragaszkodik a véleményéhez, abban az esetben az egész tábla levételét. Az ügy ezután a vármegyéhez került. Augusztus 29-én végül kihirdették az alispán II. fokú határozatát, aki véget vetett a vitának, és a képviselõ-testület korábbi döntését megsemmisítette. A tábla tehát akkor a helyén maradt. Mára azonban sajnos nyoma veszett. A községháza, bár valóban szépre sikeredett, sokba került a falunak: még 1913-ban is 48%-os pótadót kellett érte kivetni. Az épület ezután évtizedekig ebben a funkcióban maradt egészen a II. világháborút követõ idõszak kezdetéig. Fordulatot ekkor a ház történetében két egymással párhuzamosan zajló eseménysor hozott. Az egyik a magyarországi németek kitelepítéséhez kapcsolódik. A község elöljárósága 1947-ben kérte a Megyei Földhivatalt, hogy a Fõ utca szám alatti a tulajdonos kitelepítése következtében állami tulajdonba került épületet községháza céljaira adja át. folytatás a 4. oldalon október, XI. évfolyam 4. szám TARTALOM 2. old.: A helyhatósági választások eredménye; Megalakult a képviselõtestület 3. old: XV. Országos Fõépítészi Konferencia; 100 éves iskolánk épülete és környezete 4. old.: A Községháza és az iskolaépület története; In Memoriam Glöckner János 5. old.: Minden kezdet nehéz; Merre menjünk tovább? 6. old.: Új tanító néni; Kirándulás; Suli-info; Nyertünk! 7. old.: Kirándulás és szalonnasütés; Állatok Világnapja 2010; Rövid beszámoló a 2009/2010- es tanévrõl 8. old.: Miért fontos a játék az óvodában? 9. old.: A Gyöngyvirág Tánccsoport kirándulása Barcelonába; Búcsú old.: Hirdetések 12. old.: IMPRESSZUM Felelõs kiadó: Fiatalok Egymásért Egyesület Györköny, Fõ u /

2 A helyhatósági választások eredménye Tájékoztató a október 03-án rendkívüli esemény nem történt. érkezett, most csak 1345 db. megtartott helyhatósági választások A választójogosultak száma 833 fõ A résztvevõk és a szavazatok eredményérõl és lebonyolításáról volt, míg 4 évvel ezelõtt 823 fõ számától függetlenül a választás szavazhatott. A választáson 267 fõ érvényes és eredményes volt. Ismét Tisztelt Választópolgárok! jelent meg, azaz a választójogosultak külön szavazókörben történt a német 32 %-a. Lényegesen alacsonyabb kisebbségi önkormányzati választás október 03-án az ország többi volt a részvételi arány, mint a lebonyolítása. A 159 fõ regisztrált településéhez hasonlóan közsészavazni. legutóbbi önkormányzati választá- választójogosult közül 109 fõ jött el g ü n k b e n i s h e l y h a t ó s á g i választásokra került sor. A A választási jegyzõkönyvek tartalmát polgármester és a Képviselõ-testület késõ este rögzítettük az adatbázisban tagjainak megválasztásán kívül és október 4-én reggel az eredményt német kisebbségi önkormányzati h i r d e t m é n y e k f o r m á j á b a n képviselõket is választottunk, közzétettük. továbbá szavazhattunk a megyei A Választási Bizottság döntései ellen közgyûlés tagjaira is. nem érkezett jogorvoslati kérelem, A szavazás lebonyolításában 5 fõs így az eredmény véglegesnek választási bizottság és szintén 5 fõs tekintendõ. kisebbségi szavazatszámláló A megválasztásra került képviselõ- bizottság mûködött közre. testületek és a polgármester A szavazás a korábbi gyakorlatnak son, hiszen akkor 485 fõ élt munkájához a Választási Bizottság megfelelõn 6.00 órakor kezdõdött és választójogával. nevében sok sikert kívánok órakor fejezõdött be. A Az egyéni listás jelöltekre 4 évvel Pánczél Éva szavazás napján szavazóköreinkben a HVB Elnöke ezelõtt 2794 db érvényes szavazat Megalakult a Képviselõ-testület október 12-én 17 órakor tartotta Eszterle György képviselõk lettek. munkájukat. alakuló ülését a frissen megválasztott Ezt követõen az Ügyrendi Bizottság Ezen az ülésen került sor a polgár- Képviselõ-testület. Az ülést Krausz javaslatot tett a polgármester mester programjának ismertetésére, Jánosné korelnök vezette. tiszteletdíjára és költségátalányára. amelyet elõterjesztõje inkább Elõször Pánczél Éva, a Helyi B r a u n Z o l t á n p o l g á r m e s t e r koncepciónak tekint. A végleges Választási Bizottság (HVB) elnöke tiszteletdíja nem változott, továbbra is elfogadás elõtt természetesen még adott tájékoztatást az október 3-án bruttó ,-Ft/hó maradt. A finomításokra is szükség lesz. megtartott helyhatósági választás költségátalány ennek 30 %-ában, A sok kötelezõ napirend közé tartozott lebonyolításáról (Errõl lapunkban azaz bruttó ,-Ft/hó összegben még a Szervezeti és Mûködési külön is olvashatnak.). került megállapításra. Szabályzat felülvizsgálatáról szóló A tájékoztató után került sor a testületi A polgármester javaslatára a testület m e g b í z á s é s a k é p v i s e l õ k tagok és a polgármester eskütételére, t á r s a d a l m i m e g b í z a t á s ú vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettilletve a megbízólevelek átadására. alpolgármestert is választott. Ezt a ségérõl szóló tájékoztató is. Következõ napirendként a képviselõk tisztséget ebben a ciklusban Böndör megválasztották az Ügyrendi Tibor képviselõ tölti majd be. Erdei Tamás Bizottságot, melynek elnöke Kuti Az alpolgármester és a képviselõk körjegyzõ Imréné, tagjai pedig Vigan Gyula és továbbra is tiszteletdíj nélkül végzik Közmeghallgatás november 19-én 18 órai kezdettel közmeghallgatást tartunk a Mûvelõdési Házban. A közmeghallgatás mellett a következõ idõszak irányaival, terveivel ismerkedhet meg. Mindenkit sok szeretettel várunk: Önkormányzat Képviselõ Testülete 2 LURKÓ OKTÓBER

3 XV.Országos Fõépítészi Konferencia augusztus ig Györköny mód adaptálása (Fábián-Komáromi Több egyetem, fõépítész felajánlotta és Paks volt a XV. Országos Virág, Tóth Gábor) segítségét a további munkánkhoz. Az Fõépítészi Konferencia házigazdája. egyikük az Ybl Miklós Építéstu- Közel 130 fõépítész, építész Mind a négy témában nagy volt az dományi Kar a Szent István látogatott el a györkönyi programra érdeklõdés, mivel komoly építész Egyetemtõl. Dr. Makovényi Ferenc a u g u s z t u s é n, h o g y szakmai kérdéseket érintettünk. A fõsikolai tanár és dékán azóta járt már megismerkedjen Györkönnyel. pincehegyi népi építészeti örökség nálunk végzõseivel és több minden- Visszajelzések alapján azt állíthatom, m e g õ r z é s é b e n v o l t t a l á n a nek a tervezésérõl egyeztettünk. hogy nem bánták meg. legnagyobb egyetértés, miszerint Köszönet mindenkinek, akik részt 4 témakörben dolgoztuk fel Györköny folytatnunk kell a Pincehegy, a vettek Györköny színvonalas építészetét, életterét, melyek a présházak örökségvédelmét. bemutatásában, megismertetésben következõk voltak (zárójelben pedig a Te r m é s z e t e s e n a g y ö r k ö n y i ezen egyedülálló lehetõség témában segítkezõ társaim nevei vendéglátásból is kaptak ízelítõt a alkalmával. olvashatóak): fõépítészek. A Krämer testvérek Végezetül a Dékán úr múlt heti Népi építészeti örökség: túlélni és élni segítségével a marhapörkölt levelébõl idézek, ami nekem sok erõt hagyni - van-e egyensúly? (Kirizsné rejtelmeiben lehetett elmerülni, ad: A hallgatókat ugyanúgy megfogta Buják Marianna, Kuti Imréné) miután a Galambos, Sarok és Krämer Györköny, ahogy engem is. Nem Élhetõ vidéki közösség ismérvei pincészetekben mintavételezésre tudni, hogy ez miért van, valami Kulturális alapú turisztikai fejlesztés kerültek a hordók tartalmai. nagyon jó kisugárzása van a helynek, (Vigan Gyula, Bõsz Judit) A konferencia paksi megnyitóján és a békés, dolgos, realista, optimista, Mire készüljünk? Szükség lesz még a sajtótájékoztatón is elismeréssel ahol van múlt és biztos a jövõ." falusi környezetre és valójában miért illeték kis településünket, kiemelve, (funkció)? (Gungl Edit, Braun Zoltán,) hogy jó úton haladunk és érezni, hogy Braun Zoltán polgármester Hagyományos (döngölés) építkezési jó és értelmes közösség van itthon. 100 éves iskolánk épülete és környezete környezetben. Az elülsõ homlokzat felújítására, restaurálására már nem maradt pénz, így azt saját erõbõl próbálja az Önkormányzat elvégezni. Az iskola környezetében még egy jelentõs változás történt. A konyha épületének padlásterét is sikerült elérni, egy lépcsõház-vizesblokk építéssel. A lépcsõházon keresztül egy-egy szép osztályba költözhetett a számítástechnika-német terem és a napközi. Nem utolsó sorban pedig az étterem kisebb-nagyobb rendez- vényekre kiválóan használható egysége jött létre a vendég- vizesblokk kiépítésével. Még nincs vége a munkáknak az iskola körül. A terepet parkosítani, rendezni kell, a kézmûves házat be kell fejezni. Az iskola melletti játszó- tér építése is várat magára, illetve mi várjuk a támogató pozitív döntését. A 100 éves jubileum alkalmából és sok elõkészítõ munka után újra régi díszében vehették át a gyerekek és pedagógusok a felsõ iskola épületét. Több évig tartó felújítás és korszerûsítés végállomásához értünk el 2010 õszén. A munkálatok során az épületet alászigeteltük, nyílászáróit lecseréltük, akadálymentesítettük, majd a külsejét is sikerült régi szépségébe visszaemelni. Ennek eredményeként egy újabb polgári épületünk került méltó állapotba. A felújítások érintették az új helyre költözött alsó tagozatot. Az elmúlt években alapos ráncfelvarráson esett túl ez az épület is (a régi napközi, azt megelõzõen pedig Koch Mihály kocsmájaként üzemelõ épület). Itt jelenleg 4 felújított teremben folyik az alsó tagozatosok oktatása, már nem csak belülrõl, hanem kívülrõl felújított A fentieken túl már csak egy megfelelõ, sportolásra alkalmas terem kell, és minden együtt lesz... és ekkor felébredünk álmainkból álmodjunk tovább!! Higgyünk benne! Braun Zoltán A fejlesztések megvalósíthatóságáért köszönet: azoknak, akik szabadidejükben segítettek a munkálatokban Paksi Atomerõmû Zrt-nek A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványnak (többszörösen) Oktatási Minisztériumnak Dél-dunántuli Regionális Fejlesztési Ügynökségnek LURKÓ OKTÓBER 3

4 Folytatás az 1. oldalról elöljáróság az újonnan megszerzett átellenben lévõ templommal Elõször ezt a kérést elutasították, de házba, a népi szervekkel karöltve szemben, amely számára a fellebbezésre 1948 júniusában azonnal kezdeményezték is, hogy a l e g n a g y o b b e l l e n s é g e t, a m e g k a p t a a z e l ö l j á r ó s á g a 48. házszám alatti volt községháza vallásosságot szimbolizálta. A lehetõséget, majd átköltöztek a régi épülete viszont adassék át az községháza - mai szemmel k ö z s é g h á z á b ó l a z ú j o n n a n államnak iskola létesítése céljából. Ez indokolatlannak látszó - áthelyezését megszerzett helyre. A sors iróniája, végül hivatalosan december egyfajta kihívásnak, provokációnak hogy az új községházának kiszemelt 23-án meg is történt. Ezekkel az szánta: így akarta ingerelni a másik házat szintén egy Sterczer András akciókkal a község korabeli vezetése felet, és kinyilvánítani a falu lakosai nevû györkönyi lakostól vették el, aki egyszerre jutott új községházához és s z á m á r a i s a m a g a a történet elején szereplõ bíró új iskolaépülethez. Ez utóbbira f e l s õ b b r e n d û s é g é t, unokaöccse volt. A polgármesteri egyébként szükség is volt, mivel az megkérdõjelezhetetlen hatalmát. hivatalnak ma helyet adó házat osztályok számának a növekedése új Mindenesetre ez a gondolkodásmód eredeti tulajdonosa 1940-ben tantermeket igényelt. Felmerül teljesen összhangban áll a korban építtette. Errõl az épületrõl is azonban a bemutatott eseményekkel uralkodó diktatórikus közszellemmel. elmondható, hogy akkor a község kapcsolatban néhány kérdés: Miért A másik szóba jöhetõ verzió szerint volt szükség erre egyszerûen szemet vetettek a falu a bonyolult kettõs legszebb és legkorszerûbb házára, cserére, miért és élvezni akarták annak minden nem maradhatott elõnyét. A régi községházából lett m e g a r é g i iskolát építésének 100. évfordulójára k ö z s é g h á z a b e n f e l ú j í t o t t á k é s e r e d e t i korszerûsítették. Hajdani szépségét funkciójában, és visszanyerve, ma ismét Györköny miért nem az egyik megtekintésre méltó ú j o n n a n nevezetességeként ajánlható az ide m e g k a p o t t látogatók figyelmébe. é p ü l e t b e n legszebb és legkorszerûbb épülete helyezték el az iskola felsõ tagozatát? Brunn János volt. A kitelepítéssel egy idõben zajlott Adataink erre nézve nincsenek, két Források: az 1945-ben kezdõdött folyamat, m a g y a r á z a t o t m é g i s TMÖL Képviselõ-testületi jegyzõ- amelynek során a hatosztályos megkockáztathatunk. Az egyik könyvek, Györköny 1906 és népiskola helyett fokozatosan lehetséges ok politikai-ideológiai bevezették a nyolc osztályos t e r m é s z e t û. A z e k k o r m á r TMÖL Györköny község iratai, általános iskolát, majd ezt követte kommunista irányítású elöljáróság az 1051/1949 és 2215/ ban az iskolák államosítása. Így új épülettel feltehetõen önmagát Iker Sándor ny. iskolaigazgató történt, hogy amikor beköltözött az akarta térben is pozícionálni a vele In Memoriam Glöckner János Valaki végleg elmehet, Õrizd meg emlékét, és el ne feledd, Így majd veled lesz mindig, Lelke szabadon száll, Vár a túlsó parton, Hol nincsen már több határ. (Pokolgép) Ez az idézet állt Glöckner János, János bácsi koszorúján, mellyel utolsó útjára kísértük a bátaszéki temetõbe. Tudom itt kellene leírni az életutat, de ehelyett csak arról írnék, amit a Györkönyi Hagyományõrzõ Egyesület Német Nemzetiségi Tánccsoportja (most már Glöckner J á n o s N é m e t N e m z e t i s é g i Tánccsoport) kapott oktatónktól, koreográfusunktól. 14 évvel ezelõtt szüreti bál után elhatároztuk, hogy jó volna együtt maradni, folytatni a táncot. Ekkor jött hozzánk János bácsi, hogy segítsen nekünk megtanulni, amit nem tudunk. Ettõl a decemberi szombattól kezdve minden szombaton, de volt egy idõszak, amikor vasárnap is itt volt velünk, mindegy volt, hogy esett a hó, vagy fújt a szél, õ hûségesen jött hozzánk egészen az augusztus 14-i szombati próbáig. Ez volt az utolsó táncpróba, melyet együtt töltöttünk, mert vasárnap délután érkezett a szomorú hír, hogy János bácsi elhagyta a földi életet. János bácsinak köszönhetjük, hogy - megtanultuk a német nemzetiség táncainak, kultúrájának egy kis részét - a táncpróbákat - a fellépéseink sikerét - tánccsoportunk arany minõsítését - azt a sok idõt, melyet ránk áldozott. Sokan vagyunk, János bácsi, sokunk érez fájdalmat és ûrt augusztus óta, amiért ilyen hirtelen hagytad abba a táncot. Nyugodj olyan békében, amilyen szeretettel fogjuk emléked õrizni, akik szerettünk, becsültünk, tiszteltünk! Kuti Imréné 4 LURKÓ OKTÓBER

5 Minden kezdet nehéz! Tanulásmódszertani projekt a lehetõség adódik a tananyagok tréning jelleggel végezzük. Györkönyi Általános Iskolában terjedelme miatt. 2. nap: Második nap már több írásos A tanév elején fokozatosan szoktatjuk feladatot kapnak a tanulók. Egyre A program célja: A tanév elsõ hetében vissza a gyerekeket a munkára, komolyabbak a feladatok, íráskészlehetõséget teremtünk arra, hogy koncentráció-fejlesztéssel, közösség ség, olvasási készség, koncentráció, tanulóink egy tematikusan felépített alakítással együtt tanítjuk meg a emlékezetfejlesztés, rendszerezés három napos foglalkozás keretében tanulás módszertanát. Könnyebben folyik. ismét összeszokjanak, élményeiket és fegyelmezettebben tudnak a A tantestület tagjai a projektterv megosszák egymással és egyúttal a különbözõ tantárgyak óráin dolgozni, alapján készült óraterv szerint tanulmányaikat segítõ módszereket kevesebb tanulási kudarc éri õket. végezték a munkát. ismerjenek meg, sajátítsanak el. Ösztönzi a tanulókat arra is, hogy 3. nap: A harmadik nap már a tanulás Ennek a programnak a feladata tanulással kapcsolatos problémáikkal konkrét módszereinek megtanítását azoknak a tanulási módszereknek és szembenézzenek, azokra megoldást szolgálja. (gondolati térkép, szövegannak a viszonyulás formának a keressenek. A megismeréssel pozitív, feldolgozás) Olyan feladat típusokat megtanítása, amelyek bármely örömteli viszonyt alakítsanak ki, a tanítunk meg, melyek bármelyik tantárgy eredményes tanulásához tanulást mindennapi életük ritmusába tantárgynál használhatóak. Ezzel felhasználhatóak, és tanulóink illesszék be, alakítsák ki tanulásuk elérhetjük, hogy a tanároknak a további tanulmányainak sikeres mindennapi szokásrendszerét. szaktárgyi órán már elég a feladat teljesítéséhez is biztos alapot adnak. A három napos projekt felépítése típust megnevezni, a tanulók tudják, A feladatok fejlesztik a koncentrációs 1. nap: Az elsõ nap a nyári szünidõ mit kell tenniük. Így idõt spórolunk a képességüket, kreativitásukat, ismét után a bemelegítés ideje. A hosszú tananyag feldolgozására. hozzászoknak a páros és a csoportos nyári szünidõ után csak fokozatosan Az elsõ 4 óra az óraterv szerint zajlik a munkához, társaik segítéséhez. szoktatjuk a gyerekeket a munkához. kidolgozott projektterv alapján. Elsajátítanak olyan tanulási Ezen a napon fõként közösségfej- Ötödik órában közös zárófoglalkozást m ó d s z e r e k e t, a m e l y e k k e l lesztéssel, koncentráció fejlesz- tartunk. eredményesen tudják megtanulni a téssel, memóriafejlesztéssel, Kövérné Horváth Szilvia intézményvezetõ tananyagot. A tanórákon ezekre a szókincsfejlesztéssel kapcsolatos gyakorlatokra, feladatokra kevés játékokat játszunk. A foglalkozásokat Merre menjünk tovább??? Az iskola nyolcadikos osztályosai idén is a nagy döntés meghozatala e l õ t t á l l n a k : H o v a m e n j e k továbbtanulni? A jó döntés meghozatala érdekében igyekeznek nem ülni a babérjaikon. Mindenki érdeklõdéssel forgatja a tavalyi továbbtanulási jegyzéket, míg a frissebb nem kerül az asztalra. Osztályukat kiplakátolták a neten az iskolákról szerzett információkkal és szorgalmasan gyûjtik az iskolák újabb és újabb hirdetéseit. A gyerekek mindemellett októberben ismét szakmatúrán vesznek részt, ahol megismerkedhetnek különbözõ szakmák gyakorlati alkalmazásával, így például a vegyész, a gépjármû- szerelõ, a kõmûves vagy a csecse- mõgondozó munkájával. A lehetõ- ségek tárháza ebben még persze nem merült ki. Novemberben a diákoknak alkalmuk nyílik egy szakmaszínház keretében, Jordán Tamás és társulata elõadásában megismerkedni a hiányszakmákkal. A tájékoztatni, így az elsõ szülõi novemberi hónap során kerül alkalom értekezlet alkalmával a Munkaügyi a megyei pályaválasztási kiállításra Központ egy dolgozója tartott is, ahol a gyerekek megismerhetik a elõadást a megye és az ország különbözõ iskolákat és kérdéseket jelenlegi munkanélküli helyzetérõl, lehetõségekrõl, keresett szakmákról és az azok elvégzéséhez vezetõ útról. Októberben pedig sor kerül a Munkaügyi Központ által a tavalyi évben elvégeztetett pályaorientációs teszt kiértékelése, mely ismételten segítséget nyújthat mindenki számára. Ezen kívül mindenki otthon a szüleivel keresgél az iskolák között és igyekeznek a legmegfe-lelõbb döntést meghozni. Jelenleg az osztályból 10 fõ központi írásbeli felvételi elõkészítõre jár Paksra, és rendszeresen részt vesznek a helyi elõkészítõn is. Az iskolákba a jelentkezési lapokat februárban kell tehetnek fel. Ezt a kiállítást egy postára adni. Reméljük mindenki szombati napon közösen a szülõkkel megtalálja a számára megfelelõ kívánjuk megtekinteni. Persze helyet, addig is jó tanulást és sok igyekszünk a szülõket is kellõképpen sikert kívánunk! Kövérné Horváth Szilvia intézményvezetõ LURKÓ OKTÓBER 5

6 Faddi (Fuchs) Viktóriának hívnak. nyelvfejlesztés szempontjából Sokan biztos találkoztak már velem elõnyösnek bizonyult. az utcán, csak még kevesen Az olvasóknak biztos feltûnt, hogy tudhatják, hogy ki is vagyok. Az idei Fuchs családnevet is leírtam, mivel évben én töltöm be az új tanító õseimnek ez volt az eredeti neve. Ez szerepét a község általános alátámasztja, hogy az én ereimben is iskolájában, a negyedikes osztály s v á b v é r c s ö r g e d e z i k. A osztályfõnökeként. névmagyarosítás az én õseimet is Idén nyáron fejeztem be a érintette, akik bajai lakosként tanulmányaimat Baján, az Eötvös ban magyarosították a nevüket. József Fõiskola német nemzetiségi Alsónánai lakosként nem újdonság t a n í t ó i s z a k á n. F õ i s k o l a i nekem a községi élet, és törekszem tanulmányaim során lehetõségem arra is, hogy minél jobban nyílt arra is, hogy Németországban, megismerjem az Önök közösségét. Ludwigsburgban két félévet eltöltsek Faddi Viktória az ottani fõiskolán, mely a KIRÁNDULÁS A nyári szünet elején mi, 6-osok megkóstolhatta a McDonald' s költõ fennmaradt kéziratai között. kirándulni indultunk egy napra. Az finomságait. Majd kisebb gyalogtúrát Pákozdon a történelmi emlékparkot is úticél Székesfehérvár és környéke tettünk a Sukoró mellett található bebarangoltuk. Hazafelé megmárvolt. Elõször a székesfõváros királyi természeti képzõdményekhez, az tóztunk a Velencei-tó 19 'C-os romkertjét néztük meg, ahol egy ingókövekhez, melyeket meg is vizében, ami igazán üdítõ volt! szakavatott vezetõ mesélt e másztunk. Ezt követõen megálltunk A nap végén alaposan elfáradva, de történelmi hely nevezetességeirõl. Kápolnásnyéken, ahol Vörösmarty élményekben gazdagon tértünk haza. Ezután magunk fedeztük fel a Bory- Mihály emlékének adóztunk, és Szabó Tamásné vár és várkert zegzugait, bástyáit, nézelõdtünk a család korabeli bútorai, oszt.fõnök t o r n y a i t. J u t a l m u l m i n d e n k i használati tárgyai, és a nagy magyar Suli-infó A 2010/2011. tanévet megszépült Folytatódik az Iskola alma akció: nepe, megemlékezés a jeles külsõvel, felújított belsõvel és két új minden alsós tanuló egy szem almát napokról, közérdekû információk. tanteremmel bõvülve kezdte az kap minden tanítási napon. A A mûsor szerkesztõi a mindenkori 8. Általános Iskola. A pedagógiai hiányzók megmaradó almáját osztály tanulói Gungl Edit DÖK segítõ munkát 12 pedagógus végzi 100 hétvégén a felsõsöknek osztjuk ki. tanár vezetésével. tanulóval, 8 osztályban, valamint egy Hírmûsor: szerda reggel napközis- és egy tanulószobai Iskolarádió: A nyár folyamán minden ig zenét szolgáltat a csoportban. osztályban kiépítésre került az rádió. Fejlesztés alatt áll az iskola honlapja, iskolarádió hangszórója. Minden melyre folyamatosan töltjük az tanuló a helyén ülve hallgathatja az Kövérné Horváth Szilvia intézményvezetõ információkat. Elérhetõsége: iskola aktuális híreit, a megemlékewww.iskola.gyorkony.hu zéseket, pl. Aradi vértanúk emlékün- Az Amatõr Meteorológusok Elsõ az éghajlatvédelemért projektje Iskolánk sikerrel pályázott, az ország M a g y a r o r s z á g i K ö z h a s z n ú keretében hirdetett pályázatot iskolai azon 15 iskolája közé tartozik, ahol Egyesülete (A-MET) a Norvég Civil mérõhálózat kiépítéséhez. A pályázat kiépítik a mérõállomást. (a pályázat Támogatási Alap által támogatott és keretében meteorológiai mérõmûaz Ökotárs Alapítvány által koordinált szerekhez, továbbá speciális oktatási Szilvia) Suli-MET - Amatõr meteorológusok anyagokhoz lehetett hozzájutni. 6 Új tanító néni LURKÓ OKTÓBER Nyertünk!! készítõi: Bõsz Judit, Kövérné Horváth Kövérné Horváth Szilvia intézményvezetõ

7 Kirándulás és szalonnasütés Szombaton a nyolcadikosok a kukoricást választottuk, de az út nem válaszút elé kerültünk, mint elõször, földmérõ toronyhoz kirándultak. 11- volt valami kellemes, a kukoricalevél de most a gazt választottuk kor az iskolánál találkoztunk, már vágott, ha pedig az ember nem nézett kukoricát kellett volna. Már éhesen, akkor is jó volt a hangulat. Amikor a lába elé, könnyen beleléphetett egy de visszaértünk a pincéhez, ahol már mindenki megérkezett, nekivágtunk a pár gödörbe. Mikor a toronyhoz izzó parázs várta a nyársra fûzött túrának. Az elsõ megállónk a értünk, mindenki megkönnyebbült. A szalonnáinkat. Azonnal nekiláttunk a Pincehegy volt, ahol leraktuk pár fiúkkal az élen felmentünk a toronyba. szalonnasütésnek. Mikor már tele cuccunkat, nehogy késõbb amiatt Megebédeltünk, majd a srácok egy voltunk, még bohóckodtunk egy kicsit elfáradjunk... Ezután a fõ cél felé kartondobozt hoztak, ami tele volt és végül este hétre mindenki tartottunk, a földmérõ toronyhoz. papírrepülõvel. Ezek a kukoricák épségben hazaért. Köszönjük Földúton haladtunk tovább, sok közé szálltak. Pár óra múlva, mielõtt szépen Gyuri bácsinak, hogy helyen nagy sár volt, de megoldottuk e l i n d u l t u n k v o l n a v i s s z a a gondoskodott rólunk a pincénél. a problémát. Amikor vége lett a P i n c e h e g y r e, m e g p r ó b á l t u k Lamm Tímea földútnak, két választásunk volt, vagy összeszedni az összes repülõt, amit gaz vagy a kukoricás. Mi a eldobtunk. Miután ez megvolt megint Állatok Világnapja 2010 N e g y e d i k é v e t a r t j u k m e g így a gyerekek szívesen hozták szélték az állattartás szabályait is. iskolánkban az Állatok világnapját. A z otthonról kedvenc háziállatukat. Sok Gangel Frigyesék pedig meghozták 2 Ökoszakkörösök reggel egy kis rövid cica, és kutyus érkezett, de a kecske, lovukat, amivel igen nagy örömet mûsorral emlékeztek meg a napról. a nyúl, és tengeri malac is kedvelt szereztek a gyerekeknek. Néhány kedves idézet is elhangzott a állata a gyerekeknek. Volt, aki A gyerekek az általuk hozott háziállatokról, fõleg a kutyákról, mint kedvenc tyúkját hozta kalitkában. finomságokkal etethették a kezükbõl az ember leghûségesebb házi- Nem ritka az akváriumi hal. De a lovakat, és közben egy kis állatáról. láthattunk törpeharcsát, és apró simogatás is belefért. Régebben is megemlékeztünk róla, kárászokat is. Különleges élmény volt Köszönjük Frinyónak, hogy ilyen de nem ilyen nagyszabású módon, a csincsilla is. élményhez jutatta a gyerekeinket. mint az elmúlt években. Mivel ezen a Simogathatták, sétáltathatták Köhler Ádámné napon van a Háziállatok világnapja is, egymás állatkáit, közben megbe- Rövid beszámoló a 2009/2010-es tanévrõl A végzõs 8. osztály továbbtanulási képzés, IKT oktatásban történõ Hatékony tanuló-megismerési eredményei: alkalmazását segítõ képzés (30 óra) technikák (30 óra) Mind a 12 tanulót az elsõ helyen Ta n t e s t ü l e t i k é p z é s, Ta n ó r a i Bock Zsuzsanna180 óra megjelölt iskolába vették fel!! Ez az differenciálás heterogén csoportban Bõsz Judit 180 óra iskolában folyó tanulmányi munka (30 óra), A kompetencia alapú oktatási Bõsz Tímea 180 óra színvonalát jellemzi. Gimnáziumba 7 fõ, programcsomagok alkalmazása (30 Gungl Edit 240 óra szakközépiskolába 2 fõ, szakmun- óra) Káldi Margit 180 óra kásképzõbe 3 fõ nyert felvételt. Óvoda- iskola átmenetet segítõ Köhler Ádámné 120 óra A TÁMOP pályázat keretében a Gyermeklánc program (30 óra) Köhler Jánosné 180 óra tanév során a mindennapi munka (és a A sajátos nevelési igényû (SNI) Kövérné Horváth Szilvia 240 óra család) mellett zömében a szabadidõ gyermekek együttnevelésére felkészítõ Lisztmájerné Bock Brigitta 240 óra terhére a tantestület is komoly képzés (60 óra) Lukács Istvánné 120 óra tanulmányi munkát folytatott az Értékelés, tervezés és változások Pesztericzné Vincze Ildikó 180 óra óvónõkkel együtt. Az alábbi akkreditált menedzselése a közoktatásban (30 Szabó Tamásné 150 óra továbbképzéseket végeztük el, melyek- óra) Napsugár Óvoda nél a tanúsítvány megszerzésének Az intézményvezetés feladatai az új Rodenbücher Mihályné 90 óra feltétele záró dolgozat beadása volt: o k t a t á s - s z e r v e z é s i f e l a d a t o k Szabó Zoltánné 120 óra Drámapedagógia az iskolában. (30 óra) intézményi tervezésében (30 óra) Hencz Dóra 30 óra Tantestületi képzés Kompetenciafejlesztõ óvodai oktatási Bikácsi Óvoda A hatékony tanulás mestersége (30 óra) programok alkalmazását támogató Pula Éva 150 óra Tantestületi képzés módszertani képzés (30 óra) Vanya Lajosné 150 óra Új tanulásszervezési eljárások Tevékenységközpontú pedagógiák (30 Kövérné Horváth Szilvia alkalmazása (30 óra) Tantestületi óra) intézményvezetõ LURKÓ OKTÓBER 7

Szalagavató GÓLYAHÍR TARTALOM. 2010. március, XI. évfolyam 1. szám. A Fiatalok Egymásért Egyesület magazinja

Szalagavató GÓLYAHÍR TARTALOM. 2010. március, XI. évfolyam 1. szám. A Fiatalok Egymásért Egyesület magazinja A Fiatalok Egymásért Egyesület magazinja Szalagavató 2010. február 19-én rendeztük meg iskolánkban a hagyományos szalagavató ünnepélyt. A hetedik osztályosok egy mûsorral kedveskedtek a nyolcadikosoknak,

Részletesebben

Kedves barátaink TARTALOM. 2009. október, X. évfolyam 4. szám. A Fiatalok Egymásért Egyesület magazinja

Kedves barátaink TARTALOM. 2009. október, X. évfolyam 4. szám. A Fiatalok Egymásért Egyesület magazinja A Fiatalok Egymásért Egyesület magazinja Bár eltelt egy kis idõ, amióta meghívásotokra Györkönybe látogattunk, azóta is elevenen él bennünk minden perce az ott töltött idõnek, amely megerõsítette bennünk

Részletesebben

GÓLYAHÍR. A Nemzetiségi Nap és Falunap programja TARTALOM. 2011.08.12. (Péntek) 2011.08.13. (Szombat) 2011.08.14. (Vasárnap)

GÓLYAHÍR. A Nemzetiségi Nap és Falunap programja TARTALOM. 2011.08.12. (Péntek) 2011.08.13. (Szombat) 2011.08.14. (Vasárnap) A Fiatalok Egymásért Egyesület magazinja A Nemzetiségi Nap és Falunap programja 2011.08.12. (Péntek) 19:00 AZOK A SZÉP NAPOK Óvodai és iskolai emlékek képekben fotókiállítás megnyitója 20:00 GYÖRKÖNYIEK

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

Csak Istennél. Húsvét TARTALOM. A szám kiadását támogatta: Zambelli Colorferr Kft.

Csak Istennél. Húsvét TARTALOM. A szám kiadását támogatta: Zambelli Colorferr Kft. A Fiatalok Egymásért Egyesület magazinja Csak Istennél Évek óta fogva tart a különös kép. Egy zûrzavaros tarka sokaság, sokféle emberbõl álló békétlen tömeg, mely három keresztet vesz körül. Egy hegytetõn

Részletesebben

Karácsonyi készülődés

Karácsonyi készülődés 2014. december XIV. évfolyam 4. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Karácsonyi készülődés Tisztelt Cigándiak! Már talán megszokhatták tőlem, hogy polgármesterként ilyenkor a karácsonyi készülődés,

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

Ünnepeltünk! 2014. október 12-én helyi önkormányzati választás. A jelöltek bemutatkozását az újság 20-28 oldalain olvashatja.

Ünnepeltünk! 2014. október 12-én helyi önkormányzati választás. A jelöltek bemutatkozását az újság 20-28 oldalain olvashatja. VELENCEI A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA HÍRADÓ 22. évfolyam 9. szám 204. SZEPTEMBER Ünnepeltünk! Velence Város 0 éves születésnapi ünnepségéről beszámolónk a következő oldalakon 204. október 2-én helyi

Részletesebben

Gödöllõi Királyi Kastély

Gödöllõi Királyi Kastély PROGRAMAJÁNLÓ Dózsa György Mûvelôdési Otthon Isaszeg, Dózsa György. u. 2. tel: 28/582-055; fax: 28/582-056 isaszegmuvotthon@citromail.hu; web: www.dozsamuvotthon.atw.hu Május 7-10. Születés Hete 2008 nem

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXV. évfolyam, 2015. július Közéleti információs lap V. Múzeumok Éjszakája Bár borongósan indult péntek délután az ötödik Múzeumok Éjszakája rendezvény, azonban mind a városi

Részletesebben

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark Áldott, békés és kark arácsonyt és eredmény edményekben ekben gazdag, g boldog új esztendõt endõt kívánunk! FÓRUM ÁB O LNAI 25. évfolyam 12. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Részletesebben

A Szent István Általános Iskola Évkönyve

A Szent István Általános Iskola Évkönyve A Szent István Általános Iskola Évkönyve Készült az iskola 135. tanévében 2005 / 2006. A kiadásért felel: Molloné Balog Éva igazgató A szerkesztõ bizottság tagjai: Urbanics Sándorné igazgatóhelyettes Deák

Részletesebben

Három megyéből érkeztek zarándokok. Augusztus 20-i aratófelvonulás és ünnepség Tolnán

Három megyéből érkeztek zarándokok. Augusztus 20-i aratófelvonulás és ünnepség Tolnán XXIV. évfolyam 9. szám Szent István ma is elégedett lenne Augusztus 20-i aratófelvonulás és ünnepség Tolnán A hagyományokhoz híven zajlott idén is az augusztus 20-i városi ünnepség, a Tolnai Nyugdíjas

Részletesebben

Tiszakeszi Község Lapja VIII. évfolyam 1. szám 2012. március

Tiszakeszi Község Lapja VIII. évfolyam 1. szám 2012. március Tiszakeszi Község Lapja VIII. évfolyam 1. szám 2012. március Tisztelt Tiszakesziek, Kedves Olvasók! Az ember és természetesen az önkormányzat is gyakran kerül olyan helyzetbe ebben a rohanó, feladatokkal

Részletesebben

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Kedves Újságolvasók! Az õsz a gazdálkodók életében a számvetés ideje. Ilyenkor summázza a gazda, hogyan teljesültek tervei, a tavasszal elvetett magok hogyan hasznosultak,

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

PAKSI HÍRNÖK. 100% bankbetét! Bajnokait köszöntötte a város. évi 10% kamat (EBKM 10,43%) a 60 napra lekötött számlabetétekre! Írásunk a 13.

PAKSI HÍRNÖK. 100% bankbetét! Bajnokait köszöntötte a város. évi 10% kamat (EBKM 10,43%) a 60 napra lekötött számlabetétekre! Írásunk a 13. PAKSI HÍRNÖK XVI. ÉVF. 19. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2007. OKTÓBER 5. Bajnokait köszöntötte a város Írásunk a 13. oldalon 100% bankbetét! évi 10% kamat (EBKM 10,43%) a 60 napra lekötött számlabetétekre! PAKS,

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Faluújság. Tápiógyörgye

Faluújság. Tápiógyörgye Faluújság Tápiógyörgye XXII. évfolyam 5. szám A község közéleti lapja 2013. december Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog, sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk! Tápiógyörgye Községi Önkormányzat

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám ADD A KEZED! című konzorciumban megvalósuló, nyertes Eu-s pályázatunk megvalósítása során, közös tanulási folyamatban bizonyítjuk, hogy: A tapasztalatok többet érnek

Részletesebben

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Múzeumi jubileum Tíz éves a helytörténei kiállítás Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatásával felújított Boros

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja. Fotó: Gál György

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja. Fotó: Gál György Nagymaros 2006. június 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Aktív párbeszéd a lakossági fórumon Kányádi Sándor: Kicsi legény, nagy

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

Van még tennivalónk. Szentpéteri. Interjú dr. Faragó Péterrel. Krónika 2014. október-november-december

Van még tennivalónk. Szentpéteri. Interjú dr. Faragó Péterrel. Krónika 2014. október-november-december INGYENES VII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2014. október-november-december 2014. október-november-december Van még tennivalónk Városunk polgármestere az október 12-i helyhatósági

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. 1956 - gyerekek, ártatlan emberek a forradalom sodrában. XII. évfolyam 4. szám 2009. október

Jánoshidai Híradó. 1956 - gyerekek, ártatlan emberek a forradalom sodrában. XII. évfolyam 4. szám 2009. október Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XII. évfolyam 4. szám 2009. október 1956 - gyerekek, ártatlan emberek a forradalom

Részletesebben

2007. augusztus 25. Városnap. Európaszerte csillogó mazsorettek Hírek a Csillagfény Téti Majorette Egyesület életébõl

2007. augusztus 25. Városnap. Európaszerte csillogó mazsorettek Hírek a Csillagfény Téti Majorette Egyesület életébõl Szülõföldem Téti Híradó Városi Folyóirat XII. évfolyam 2. szám 2007. nyár Búcsúzunk A 2006-2007-es tanévben két nyolcadik osztály fejezte be általános iskolai tanulmányait a Kisfaludy Károly Általános

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben