TARTALOM október, XI. évfolyam 4. szám. A Fiatalok Egymásért Egyesület magazinja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. 2010. október, XI. évfolyam 4. szám. A Fiatalok Egymásért Egyesület magazinja"

Átírás

1 A Fiatalok Egymásért Egyesület magazinja A Községháza és iskolaépület története A XIX. században még Nagy utcának nevezett mai Fõ utca 48. szám alatt állt a korabeli, 1782-ben épített községháza, amely egy egyszerû parasztház volt ban merült fel elõször a község vezetõiben, hogy az addigra már több mint 120 éves, rozoga és alacsony ház helyére újat kellene építeni februárjában a bíró már azt jelentette a képviselõ-testületnek, hogy a községházában való tartózkodás életveszélyessé vált. Ekkor határozták el végleg, hogy egy újat emelnek a régi helyére. Elsõ lépésként a pénztári maradványból darab téglát vettek. Márciusban szavaztak a törzsvagyon felhasználásáról és annak késõbbi visszafizetésérõl, amelyre a pótköltségvetésben pótadó kivetését rendelték el. Ekkor már kész van a ház tervrajza és az építkezés költségvetése. Mindkettõt a helybéli Lückl János kõmûvesmester készítette. Ezt a tervet azonban az alispán nem találván elég reprezentatívnak alkalmatlannak ítélte, és felhatalmazta a községet, hogy szakértõvel készíttessen egy másikat. Ezt követõen Berényi Gyõzõ mérnököt kérték fel erre a munkára. Ugyancsak márciusban a községházának kerítéssel és kapuval való ellátására megbízták Szûsz János helybéli gépész kovácsot. Június 7-én a kivitelezés elnyerésére versenytárgyalást tartottak, amelyen nyolc ajánlattevõ közül a paksi Grünwald Salamonét fogadták el, aki a legtöbb árengedményt adta. Augusztusban kivetették a korábban beígért pótadót, amelyet 42%-ban állapítottak meg. Az új községháza a következõ évben elkészült, ezt örökíti meg az eredeti kapun található 1910-es évszám. (Ez a szépen megformált vaskapu az 1970-es évek elején eredeti helyérõl átkerült a szemben lévõ mûvelõdési házhoz, és jelenleg is annak bejáratát díszíti.) Az épületet különbözõ hiányosságok pótlása és új berendezés vásárlása után végül csak október végén adták át a község használatába. A jól végzett munka örömére ekkor a ház folyosóján emléktáblát helyeztek el, amelyen az építtetõ, Sterczer András bíró és a jegyzõ, Lemle Béla nevét is feltüntették. Ebbõl támadt késõbb a perpatvar. Nem mindenkinek tetszett ugyanis, hogy a bíró neve is szerepel rajta, és le akarták vetetni róla. (Nem tudjuk, mi állt a háttérben, de feltehetõen olyan konfliktus, ami a volt bírót és több györkönyi lakost is érintett.) A nyílt ellenségeskedés azzal kezdõdött, hogy 1912 márciusában felszólították Sterczer Andrást, aki akkor már nem volt bíró, hogy a háza elõtti akácfákat vágja ki, mert eltakarják a községházát, amely idõ szerint a község legszebb épülete. (Sterczer bíró háza a közelben álló volt régi posta azóta lebontott épülete volt.) Májusban már vita zajlott a képviselõ-testületben a községházán elhelyezett emléktábláról. A jegyzõ ellenezte a bíró nevének eltávolítását, mert bosszúállásnak tartotta. Végül 13-6 arányban mégis megszavazták a név eltávolítását, illetve ha a jegyzõ ragaszkodik a véleményéhez, abban az esetben az egész tábla levételét. Az ügy ezután a vármegyéhez került. Augusztus 29-én végül kihirdették az alispán II. fokú határozatát, aki véget vetett a vitának, és a képviselõ-testület korábbi döntését megsemmisítette. A tábla tehát akkor a helyén maradt. Mára azonban sajnos nyoma veszett. A községháza, bár valóban szépre sikeredett, sokba került a falunak: még 1913-ban is 48%-os pótadót kellett érte kivetni. Az épület ezután évtizedekig ebben a funkcióban maradt egészen a II. világháborút követõ idõszak kezdetéig. Fordulatot ekkor a ház történetében két egymással párhuzamosan zajló eseménysor hozott. Az egyik a magyarországi németek kitelepítéséhez kapcsolódik. A község elöljárósága 1947-ben kérte a Megyei Földhivatalt, hogy a Fõ utca szám alatti a tulajdonos kitelepítése következtében állami tulajdonba került épületet községháza céljaira adja át. folytatás a 4. oldalon október, XI. évfolyam 4. szám TARTALOM 2. old.: A helyhatósági választások eredménye; Megalakult a képviselõtestület 3. old: XV. Országos Fõépítészi Konferencia; 100 éves iskolánk épülete és környezete 4. old.: A Községháza és az iskolaépület története; In Memoriam Glöckner János 5. old.: Minden kezdet nehéz; Merre menjünk tovább? 6. old.: Új tanító néni; Kirándulás; Suli-info; Nyertünk! 7. old.: Kirándulás és szalonnasütés; Állatok Világnapja 2010; Rövid beszámoló a 2009/2010- es tanévrõl 8. old.: Miért fontos a játék az óvodában? 9. old.: A Gyöngyvirág Tánccsoport kirándulása Barcelonába; Búcsú old.: Hirdetések 12. old.: IMPRESSZUM Felelõs kiadó: Fiatalok Egymásért Egyesület Györköny, Fõ u /

2 A helyhatósági választások eredménye Tájékoztató a október 03-án rendkívüli esemény nem történt. érkezett, most csak 1345 db. megtartott helyhatósági választások A választójogosultak száma 833 fõ A résztvevõk és a szavazatok eredményérõl és lebonyolításáról volt, míg 4 évvel ezelõtt 823 fõ számától függetlenül a választás szavazhatott. A választáson 267 fõ érvényes és eredményes volt. Ismét Tisztelt Választópolgárok! jelent meg, azaz a választójogosultak külön szavazókörben történt a német 32 %-a. Lényegesen alacsonyabb kisebbségi önkormányzati választás október 03-án az ország többi volt a részvételi arány, mint a lebonyolítása. A 159 fõ regisztrált településéhez hasonlóan közsészavazni. legutóbbi önkormányzati választá- választójogosult közül 109 fõ jött el g ü n k b e n i s h e l y h a t ó s á g i választásokra került sor. A A választási jegyzõkönyvek tartalmát polgármester és a Képviselõ-testület késõ este rögzítettük az adatbázisban tagjainak megválasztásán kívül és október 4-én reggel az eredményt német kisebbségi önkormányzati h i r d e t m é n y e k f o r m á j á b a n képviselõket is választottunk, közzétettük. továbbá szavazhattunk a megyei A Választási Bizottság döntései ellen közgyûlés tagjaira is. nem érkezett jogorvoslati kérelem, A szavazás lebonyolításában 5 fõs így az eredmény véglegesnek választási bizottság és szintén 5 fõs tekintendõ. kisebbségi szavazatszámláló A megválasztásra került képviselõ- bizottság mûködött közre. testületek és a polgármester A szavazás a korábbi gyakorlatnak son, hiszen akkor 485 fõ élt munkájához a Választási Bizottság megfelelõn 6.00 órakor kezdõdött és választójogával. nevében sok sikert kívánok órakor fejezõdött be. A Az egyéni listás jelöltekre 4 évvel Pánczél Éva szavazás napján szavazóköreinkben a HVB Elnöke ezelõtt 2794 db érvényes szavazat Megalakult a Képviselõ-testület október 12-én 17 órakor tartotta Eszterle György képviselõk lettek. munkájukat. alakuló ülését a frissen megválasztott Ezt követõen az Ügyrendi Bizottság Ezen az ülésen került sor a polgár- Képviselõ-testület. Az ülést Krausz javaslatot tett a polgármester mester programjának ismertetésére, Jánosné korelnök vezette. tiszteletdíjára és költségátalányára. amelyet elõterjesztõje inkább Elõször Pánczél Éva, a Helyi B r a u n Z o l t á n p o l g á r m e s t e r koncepciónak tekint. A végleges Választási Bizottság (HVB) elnöke tiszteletdíja nem változott, továbbra is elfogadás elõtt természetesen még adott tájékoztatást az október 3-án bruttó ,-Ft/hó maradt. A finomításokra is szükség lesz. megtartott helyhatósági választás költségátalány ennek 30 %-ában, A sok kötelezõ napirend közé tartozott lebonyolításáról (Errõl lapunkban azaz bruttó ,-Ft/hó összegben még a Szervezeti és Mûködési külön is olvashatnak.). került megállapításra. Szabályzat felülvizsgálatáról szóló A tájékoztató után került sor a testületi A polgármester javaslatára a testület m e g b í z á s é s a k é p v i s e l õ k tagok és a polgármester eskütételére, t á r s a d a l m i m e g b í z a t á s ú vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettilletve a megbízólevelek átadására. alpolgármestert is választott. Ezt a ségérõl szóló tájékoztató is. Következõ napirendként a képviselõk tisztséget ebben a ciklusban Böndör megválasztották az Ügyrendi Tibor képviselõ tölti majd be. Erdei Tamás Bizottságot, melynek elnöke Kuti Az alpolgármester és a képviselõk körjegyzõ Imréné, tagjai pedig Vigan Gyula és továbbra is tiszteletdíj nélkül végzik Közmeghallgatás november 19-én 18 órai kezdettel közmeghallgatást tartunk a Mûvelõdési Házban. A közmeghallgatás mellett a következõ idõszak irányaival, terveivel ismerkedhet meg. Mindenkit sok szeretettel várunk: Önkormányzat Képviselõ Testülete 2 LURKÓ OKTÓBER

3 XV.Országos Fõépítészi Konferencia augusztus ig Györköny mód adaptálása (Fábián-Komáromi Több egyetem, fõépítész felajánlotta és Paks volt a XV. Országos Virág, Tóth Gábor) segítségét a további munkánkhoz. Az Fõépítészi Konferencia házigazdája. egyikük az Ybl Miklós Építéstu- Közel 130 fõépítész, építész Mind a négy témában nagy volt az dományi Kar a Szent István látogatott el a györkönyi programra érdeklõdés, mivel komoly építész Egyetemtõl. Dr. Makovényi Ferenc a u g u s z t u s é n, h o g y szakmai kérdéseket érintettünk. A fõsikolai tanár és dékán azóta járt már megismerkedjen Györkönnyel. pincehegyi népi építészeti örökség nálunk végzõseivel és több minden- Visszajelzések alapján azt állíthatom, m e g õ r z é s é b e n v o l t t a l á n a nek a tervezésérõl egyeztettünk. hogy nem bánták meg. legnagyobb egyetértés, miszerint Köszönet mindenkinek, akik részt 4 témakörben dolgoztuk fel Györköny folytatnunk kell a Pincehegy, a vettek Györköny színvonalas építészetét, életterét, melyek a présházak örökségvédelmét. bemutatásában, megismertetésben következõk voltak (zárójelben pedig a Te r m é s z e t e s e n a g y ö r k ö n y i ezen egyedülálló lehetõség témában segítkezõ társaim nevei vendéglátásból is kaptak ízelítõt a alkalmával. olvashatóak): fõépítészek. A Krämer testvérek Végezetül a Dékán úr múlt heti Népi építészeti örökség: túlélni és élni segítségével a marhapörkölt levelébõl idézek, ami nekem sok erõt hagyni - van-e egyensúly? (Kirizsné rejtelmeiben lehetett elmerülni, ad: A hallgatókat ugyanúgy megfogta Buják Marianna, Kuti Imréné) miután a Galambos, Sarok és Krämer Györköny, ahogy engem is. Nem Élhetõ vidéki közösség ismérvei pincészetekben mintavételezésre tudni, hogy ez miért van, valami Kulturális alapú turisztikai fejlesztés kerültek a hordók tartalmai. nagyon jó kisugárzása van a helynek, (Vigan Gyula, Bõsz Judit) A konferencia paksi megnyitóján és a békés, dolgos, realista, optimista, Mire készüljünk? Szükség lesz még a sajtótájékoztatón is elismeréssel ahol van múlt és biztos a jövõ." falusi környezetre és valójában miért illeték kis településünket, kiemelve, (funkció)? (Gungl Edit, Braun Zoltán,) hogy jó úton haladunk és érezni, hogy Braun Zoltán polgármester Hagyományos (döngölés) építkezési jó és értelmes közösség van itthon. 100 éves iskolánk épülete és környezete környezetben. Az elülsõ homlokzat felújítására, restaurálására már nem maradt pénz, így azt saját erõbõl próbálja az Önkormányzat elvégezni. Az iskola környezetében még egy jelentõs változás történt. A konyha épületének padlásterét is sikerült elérni, egy lépcsõház-vizesblokk építéssel. A lépcsõházon keresztül egy-egy szép osztályba költözhetett a számítástechnika-német terem és a napközi. Nem utolsó sorban pedig az étterem kisebb-nagyobb rendez- vényekre kiválóan használható egysége jött létre a vendég- vizesblokk kiépítésével. Még nincs vége a munkáknak az iskola körül. A terepet parkosítani, rendezni kell, a kézmûves házat be kell fejezni. Az iskola melletti játszó- tér építése is várat magára, illetve mi várjuk a támogató pozitív döntését. A 100 éves jubileum alkalmából és sok elõkészítõ munka után újra régi díszében vehették át a gyerekek és pedagógusok a felsõ iskola épületét. Több évig tartó felújítás és korszerûsítés végállomásához értünk el 2010 õszén. A munkálatok során az épületet alászigeteltük, nyílászáróit lecseréltük, akadálymentesítettük, majd a külsejét is sikerült régi szépségébe visszaemelni. Ennek eredményeként egy újabb polgári épületünk került méltó állapotba. A felújítások érintették az új helyre költözött alsó tagozatot. Az elmúlt években alapos ráncfelvarráson esett túl ez az épület is (a régi napközi, azt megelõzõen pedig Koch Mihály kocsmájaként üzemelõ épület). Itt jelenleg 4 felújított teremben folyik az alsó tagozatosok oktatása, már nem csak belülrõl, hanem kívülrõl felújított A fentieken túl már csak egy megfelelõ, sportolásra alkalmas terem kell, és minden együtt lesz... és ekkor felébredünk álmainkból álmodjunk tovább!! Higgyünk benne! Braun Zoltán A fejlesztések megvalósíthatóságáért köszönet: azoknak, akik szabadidejükben segítettek a munkálatokban Paksi Atomerõmû Zrt-nek A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványnak (többszörösen) Oktatási Minisztériumnak Dél-dunántuli Regionális Fejlesztési Ügynökségnek LURKÓ OKTÓBER 3

4 Folytatás az 1. oldalról elöljáróság az újonnan megszerzett átellenben lévõ templommal Elõször ezt a kérést elutasították, de házba, a népi szervekkel karöltve szemben, amely számára a fellebbezésre 1948 júniusában azonnal kezdeményezték is, hogy a l e g n a g y o b b e l l e n s é g e t, a m e g k a p t a a z e l ö l j á r ó s á g a 48. házszám alatti volt községháza vallásosságot szimbolizálta. A lehetõséget, majd átköltöztek a régi épülete viszont adassék át az községháza - mai szemmel k ö z s é g h á z á b ó l a z ú j o n n a n államnak iskola létesítése céljából. Ez indokolatlannak látszó - áthelyezését megszerzett helyre. A sors iróniája, végül hivatalosan december egyfajta kihívásnak, provokációnak hogy az új községházának kiszemelt 23-án meg is történt. Ezekkel az szánta: így akarta ingerelni a másik házat szintén egy Sterczer András akciókkal a község korabeli vezetése felet, és kinyilvánítani a falu lakosai nevû györkönyi lakostól vették el, aki egyszerre jutott új községházához és s z á m á r a i s a m a g a a történet elején szereplõ bíró új iskolaépülethez. Ez utóbbira f e l s õ b b r e n d û s é g é t, unokaöccse volt. A polgármesteri egyébként szükség is volt, mivel az megkérdõjelezhetetlen hatalmát. hivatalnak ma helyet adó házat osztályok számának a növekedése új Mindenesetre ez a gondolkodásmód eredeti tulajdonosa 1940-ben tantermeket igényelt. Felmerül teljesen összhangban áll a korban építtette. Errõl az épületrõl is azonban a bemutatott eseményekkel uralkodó diktatórikus közszellemmel. elmondható, hogy akkor a község kapcsolatban néhány kérdés: Miért A másik szóba jöhetõ verzió szerint volt szükség erre egyszerûen szemet vetettek a falu a bonyolult kettõs legszebb és legkorszerûbb házára, cserére, miért és élvezni akarták annak minden nem maradhatott elõnyét. A régi községházából lett m e g a r é g i iskolát építésének 100. évfordulójára k ö z s é g h á z a b e n f e l ú j í t o t t á k é s e r e d e t i korszerûsítették. Hajdani szépségét funkciójában, és visszanyerve, ma ismét Györköny miért nem az egyik megtekintésre méltó ú j o n n a n nevezetességeként ajánlható az ide m e g k a p o t t látogatók figyelmébe. é p ü l e t b e n legszebb és legkorszerûbb épülete helyezték el az iskola felsõ tagozatát? Brunn János volt. A kitelepítéssel egy idõben zajlott Adataink erre nézve nincsenek, két Források: az 1945-ben kezdõdött folyamat, m a g y a r á z a t o t m é g i s TMÖL Képviselõ-testületi jegyzõ- amelynek során a hatosztályos megkockáztathatunk. Az egyik könyvek, Györköny 1906 és népiskola helyett fokozatosan lehetséges ok politikai-ideológiai bevezették a nyolc osztályos t e r m é s z e t û. A z e k k o r m á r TMÖL Györköny község iratai, általános iskolát, majd ezt követte kommunista irányítású elöljáróság az 1051/1949 és 2215/ ban az iskolák államosítása. Így új épülettel feltehetõen önmagát Iker Sándor ny. iskolaigazgató történt, hogy amikor beköltözött az akarta térben is pozícionálni a vele In Memoriam Glöckner János Valaki végleg elmehet, Õrizd meg emlékét, és el ne feledd, Így majd veled lesz mindig, Lelke szabadon száll, Vár a túlsó parton, Hol nincsen már több határ. (Pokolgép) Ez az idézet állt Glöckner János, János bácsi koszorúján, mellyel utolsó útjára kísértük a bátaszéki temetõbe. Tudom itt kellene leírni az életutat, de ehelyett csak arról írnék, amit a Györkönyi Hagyományõrzõ Egyesület Német Nemzetiségi Tánccsoportja (most már Glöckner J á n o s N é m e t N e m z e t i s é g i Tánccsoport) kapott oktatónktól, koreográfusunktól. 14 évvel ezelõtt szüreti bál után elhatároztuk, hogy jó volna együtt maradni, folytatni a táncot. Ekkor jött hozzánk János bácsi, hogy segítsen nekünk megtanulni, amit nem tudunk. Ettõl a decemberi szombattól kezdve minden szombaton, de volt egy idõszak, amikor vasárnap is itt volt velünk, mindegy volt, hogy esett a hó, vagy fújt a szél, õ hûségesen jött hozzánk egészen az augusztus 14-i szombati próbáig. Ez volt az utolsó táncpróba, melyet együtt töltöttünk, mert vasárnap délután érkezett a szomorú hír, hogy János bácsi elhagyta a földi életet. János bácsinak köszönhetjük, hogy - megtanultuk a német nemzetiség táncainak, kultúrájának egy kis részét - a táncpróbákat - a fellépéseink sikerét - tánccsoportunk arany minõsítését - azt a sok idõt, melyet ránk áldozott. Sokan vagyunk, János bácsi, sokunk érez fájdalmat és ûrt augusztus óta, amiért ilyen hirtelen hagytad abba a táncot. Nyugodj olyan békében, amilyen szeretettel fogjuk emléked õrizni, akik szerettünk, becsültünk, tiszteltünk! Kuti Imréné 4 LURKÓ OKTÓBER

5 Minden kezdet nehéz! Tanulásmódszertani projekt a lehetõség adódik a tananyagok tréning jelleggel végezzük. Györkönyi Általános Iskolában terjedelme miatt. 2. nap: Második nap már több írásos A tanév elején fokozatosan szoktatjuk feladatot kapnak a tanulók. Egyre A program célja: A tanév elsõ hetében vissza a gyerekeket a munkára, komolyabbak a feladatok, íráskészlehetõséget teremtünk arra, hogy koncentráció-fejlesztéssel, közösség ség, olvasási készség, koncentráció, tanulóink egy tematikusan felépített alakítással együtt tanítjuk meg a emlékezetfejlesztés, rendszerezés három napos foglalkozás keretében tanulás módszertanát. Könnyebben folyik. ismét összeszokjanak, élményeiket és fegyelmezettebben tudnak a A tantestület tagjai a projektterv megosszák egymással és egyúttal a különbözõ tantárgyak óráin dolgozni, alapján készült óraterv szerint tanulmányaikat segítõ módszereket kevesebb tanulási kudarc éri õket. végezték a munkát. ismerjenek meg, sajátítsanak el. Ösztönzi a tanulókat arra is, hogy 3. nap: A harmadik nap már a tanulás Ennek a programnak a feladata tanulással kapcsolatos problémáikkal konkrét módszereinek megtanítását azoknak a tanulási módszereknek és szembenézzenek, azokra megoldást szolgálja. (gondolati térkép, szövegannak a viszonyulás formának a keressenek. A megismeréssel pozitív, feldolgozás) Olyan feladat típusokat megtanítása, amelyek bármely örömteli viszonyt alakítsanak ki, a tanítunk meg, melyek bármelyik tantárgy eredményes tanulásához tanulást mindennapi életük ritmusába tantárgynál használhatóak. Ezzel felhasználhatóak, és tanulóink illesszék be, alakítsák ki tanulásuk elérhetjük, hogy a tanároknak a további tanulmányainak sikeres mindennapi szokásrendszerét. szaktárgyi órán már elég a feladat teljesítéséhez is biztos alapot adnak. A három napos projekt felépítése típust megnevezni, a tanulók tudják, A feladatok fejlesztik a koncentrációs 1. nap: Az elsõ nap a nyári szünidõ mit kell tenniük. Így idõt spórolunk a képességüket, kreativitásukat, ismét után a bemelegítés ideje. A hosszú tananyag feldolgozására. hozzászoknak a páros és a csoportos nyári szünidõ után csak fokozatosan Az elsõ 4 óra az óraterv szerint zajlik a munkához, társaik segítéséhez. szoktatjuk a gyerekeket a munkához. kidolgozott projektterv alapján. Elsajátítanak olyan tanulási Ezen a napon fõként közösségfej- Ötödik órában közös zárófoglalkozást m ó d s z e r e k e t, a m e l y e k k e l lesztéssel, koncentráció fejlesz- tartunk. eredményesen tudják megtanulni a téssel, memóriafejlesztéssel, Kövérné Horváth Szilvia intézményvezetõ tananyagot. A tanórákon ezekre a szókincsfejlesztéssel kapcsolatos gyakorlatokra, feladatokra kevés játékokat játszunk. A foglalkozásokat Merre menjünk tovább??? Az iskola nyolcadikos osztályosai idén is a nagy döntés meghozatala e l õ t t á l l n a k : H o v a m e n j e k továbbtanulni? A jó döntés meghozatala érdekében igyekeznek nem ülni a babérjaikon. Mindenki érdeklõdéssel forgatja a tavalyi továbbtanulási jegyzéket, míg a frissebb nem kerül az asztalra. Osztályukat kiplakátolták a neten az iskolákról szerzett információkkal és szorgalmasan gyûjtik az iskolák újabb és újabb hirdetéseit. A gyerekek mindemellett októberben ismét szakmatúrán vesznek részt, ahol megismerkedhetnek különbözõ szakmák gyakorlati alkalmazásával, így például a vegyész, a gépjármû- szerelõ, a kõmûves vagy a csecse- mõgondozó munkájával. A lehetõ- ségek tárháza ebben még persze nem merült ki. Novemberben a diákoknak alkalmuk nyílik egy szakmaszínház keretében, Jordán Tamás és társulata elõadásában megismerkedni a hiányszakmákkal. A tájékoztatni, így az elsõ szülõi novemberi hónap során kerül alkalom értekezlet alkalmával a Munkaügyi a megyei pályaválasztási kiállításra Központ egy dolgozója tartott is, ahol a gyerekek megismerhetik a elõadást a megye és az ország különbözõ iskolákat és kérdéseket jelenlegi munkanélküli helyzetérõl, lehetõségekrõl, keresett szakmákról és az azok elvégzéséhez vezetõ útról. Októberben pedig sor kerül a Munkaügyi Központ által a tavalyi évben elvégeztetett pályaorientációs teszt kiértékelése, mely ismételten segítséget nyújthat mindenki számára. Ezen kívül mindenki otthon a szüleivel keresgél az iskolák között és igyekeznek a legmegfe-lelõbb döntést meghozni. Jelenleg az osztályból 10 fõ központi írásbeli felvételi elõkészítõre jár Paksra, és rendszeresen részt vesznek a helyi elõkészítõn is. Az iskolákba a jelentkezési lapokat februárban kell tehetnek fel. Ezt a kiállítást egy postára adni. Reméljük mindenki szombati napon közösen a szülõkkel megtalálja a számára megfelelõ kívánjuk megtekinteni. Persze helyet, addig is jó tanulást és sok igyekszünk a szülõket is kellõképpen sikert kívánunk! Kövérné Horváth Szilvia intézményvezetõ LURKÓ OKTÓBER 5

6 Faddi (Fuchs) Viktóriának hívnak. nyelvfejlesztés szempontjából Sokan biztos találkoztak már velem elõnyösnek bizonyult. az utcán, csak még kevesen Az olvasóknak biztos feltûnt, hogy tudhatják, hogy ki is vagyok. Az idei Fuchs családnevet is leírtam, mivel évben én töltöm be az új tanító õseimnek ez volt az eredeti neve. Ez szerepét a község általános alátámasztja, hogy az én ereimben is iskolájában, a negyedikes osztály s v á b v é r c s ö r g e d e z i k. A osztályfõnökeként. névmagyarosítás az én õseimet is Idén nyáron fejeztem be a érintette, akik bajai lakosként tanulmányaimat Baján, az Eötvös ban magyarosították a nevüket. József Fõiskola német nemzetiségi Alsónánai lakosként nem újdonság t a n í t ó i s z a k á n. F õ i s k o l a i nekem a községi élet, és törekszem tanulmányaim során lehetõségem arra is, hogy minél jobban nyílt arra is, hogy Németországban, megismerjem az Önök közösségét. Ludwigsburgban két félévet eltöltsek Faddi Viktória az ottani fõiskolán, mely a KIRÁNDULÁS A nyári szünet elején mi, 6-osok megkóstolhatta a McDonald' s költõ fennmaradt kéziratai között. kirándulni indultunk egy napra. Az finomságait. Majd kisebb gyalogtúrát Pákozdon a történelmi emlékparkot is úticél Székesfehérvár és környéke tettünk a Sukoró mellett található bebarangoltuk. Hazafelé megmárvolt. Elõször a székesfõváros királyi természeti képzõdményekhez, az tóztunk a Velencei-tó 19 'C-os romkertjét néztük meg, ahol egy ingókövekhez, melyeket meg is vizében, ami igazán üdítõ volt! szakavatott vezetõ mesélt e másztunk. Ezt követõen megálltunk A nap végén alaposan elfáradva, de történelmi hely nevezetességeirõl. Kápolnásnyéken, ahol Vörösmarty élményekben gazdagon tértünk haza. Ezután magunk fedeztük fel a Bory- Mihály emlékének adóztunk, és Szabó Tamásné vár és várkert zegzugait, bástyáit, nézelõdtünk a család korabeli bútorai, oszt.fõnök t o r n y a i t. J u t a l m u l m i n d e n k i használati tárgyai, és a nagy magyar Suli-infó A 2010/2011. tanévet megszépült Folytatódik az Iskola alma akció: nepe, megemlékezés a jeles külsõvel, felújított belsõvel és két új minden alsós tanuló egy szem almát napokról, közérdekû információk. tanteremmel bõvülve kezdte az kap minden tanítási napon. A A mûsor szerkesztõi a mindenkori 8. Általános Iskola. A pedagógiai hiányzók megmaradó almáját osztály tanulói Gungl Edit DÖK segítõ munkát 12 pedagógus végzi 100 hétvégén a felsõsöknek osztjuk ki. tanár vezetésével. tanulóval, 8 osztályban, valamint egy Hírmûsor: szerda reggel napközis- és egy tanulószobai Iskolarádió: A nyár folyamán minden ig zenét szolgáltat a csoportban. osztályban kiépítésre került az rádió. Fejlesztés alatt áll az iskola honlapja, iskolarádió hangszórója. Minden melyre folyamatosan töltjük az tanuló a helyén ülve hallgathatja az Kövérné Horváth Szilvia intézményvezetõ információkat. Elérhetõsége: iskola aktuális híreit, a megemlékewww.iskola.gyorkony.hu zéseket, pl. Aradi vértanúk emlékün- Az Amatõr Meteorológusok Elsõ az éghajlatvédelemért projektje Iskolánk sikerrel pályázott, az ország M a g y a r o r s z á g i K ö z h a s z n ú keretében hirdetett pályázatot iskolai azon 15 iskolája közé tartozik, ahol Egyesülete (A-MET) a Norvég Civil mérõhálózat kiépítéséhez. A pályázat kiépítik a mérõállomást. (a pályázat Támogatási Alap által támogatott és keretében meteorológiai mérõmûaz Ökotárs Alapítvány által koordinált szerekhez, továbbá speciális oktatási Szilvia) Suli-MET - Amatõr meteorológusok anyagokhoz lehetett hozzájutni. 6 Új tanító néni LURKÓ OKTÓBER Nyertünk!! készítõi: Bõsz Judit, Kövérné Horváth Kövérné Horváth Szilvia intézményvezetõ

7 Kirándulás és szalonnasütés Szombaton a nyolcadikosok a kukoricást választottuk, de az út nem válaszút elé kerültünk, mint elõször, földmérõ toronyhoz kirándultak. 11- volt valami kellemes, a kukoricalevél de most a gazt választottuk kor az iskolánál találkoztunk, már vágott, ha pedig az ember nem nézett kukoricát kellett volna. Már éhesen, akkor is jó volt a hangulat. Amikor a lába elé, könnyen beleléphetett egy de visszaértünk a pincéhez, ahol már mindenki megérkezett, nekivágtunk a pár gödörbe. Mikor a toronyhoz izzó parázs várta a nyársra fûzött túrának. Az elsõ megállónk a értünk, mindenki megkönnyebbült. A szalonnáinkat. Azonnal nekiláttunk a Pincehegy volt, ahol leraktuk pár fiúkkal az élen felmentünk a toronyba. szalonnasütésnek. Mikor már tele cuccunkat, nehogy késõbb amiatt Megebédeltünk, majd a srácok egy voltunk, még bohóckodtunk egy kicsit elfáradjunk... Ezután a fõ cél felé kartondobozt hoztak, ami tele volt és végül este hétre mindenki tartottunk, a földmérõ toronyhoz. papírrepülõvel. Ezek a kukoricák épségben hazaért. Köszönjük Földúton haladtunk tovább, sok közé szálltak. Pár óra múlva, mielõtt szépen Gyuri bácsinak, hogy helyen nagy sár volt, de megoldottuk e l i n d u l t u n k v o l n a v i s s z a a gondoskodott rólunk a pincénél. a problémát. Amikor vége lett a P i n c e h e g y r e, m e g p r ó b á l t u k Lamm Tímea földútnak, két választásunk volt, vagy összeszedni az összes repülõt, amit gaz vagy a kukoricás. Mi a eldobtunk. Miután ez megvolt megint Állatok Világnapja 2010 N e g y e d i k é v e t a r t j u k m e g így a gyerekek szívesen hozták szélték az állattartás szabályait is. iskolánkban az Állatok világnapját. A z otthonról kedvenc háziállatukat. Sok Gangel Frigyesék pedig meghozták 2 Ökoszakkörösök reggel egy kis rövid cica, és kutyus érkezett, de a kecske, lovukat, amivel igen nagy örömet mûsorral emlékeztek meg a napról. a nyúl, és tengeri malac is kedvelt szereztek a gyerekeknek. Néhány kedves idézet is elhangzott a állata a gyerekeknek. Volt, aki A gyerekek az általuk hozott háziállatokról, fõleg a kutyákról, mint kedvenc tyúkját hozta kalitkában. finomságokkal etethették a kezükbõl az ember leghûségesebb házi- Nem ritka az akváriumi hal. De a lovakat, és közben egy kis állatáról. láthattunk törpeharcsát, és apró simogatás is belefért. Régebben is megemlékeztünk róla, kárászokat is. Különleges élmény volt Köszönjük Frinyónak, hogy ilyen de nem ilyen nagyszabású módon, a csincsilla is. élményhez jutatta a gyerekeinket. mint az elmúlt években. Mivel ezen a Simogathatták, sétáltathatták Köhler Ádámné napon van a Háziállatok világnapja is, egymás állatkáit, közben megbe- Rövid beszámoló a 2009/2010-es tanévrõl A végzõs 8. osztály továbbtanulási képzés, IKT oktatásban történõ Hatékony tanuló-megismerési eredményei: alkalmazását segítõ képzés (30 óra) technikák (30 óra) Mind a 12 tanulót az elsõ helyen Ta n t e s t ü l e t i k é p z é s, Ta n ó r a i Bock Zsuzsanna180 óra megjelölt iskolába vették fel!! Ez az differenciálás heterogén csoportban Bõsz Judit 180 óra iskolában folyó tanulmányi munka (30 óra), A kompetencia alapú oktatási Bõsz Tímea 180 óra színvonalát jellemzi. Gimnáziumba 7 fõ, programcsomagok alkalmazása (30 Gungl Edit 240 óra szakközépiskolába 2 fõ, szakmun- óra) Káldi Margit 180 óra kásképzõbe 3 fõ nyert felvételt. Óvoda- iskola átmenetet segítõ Köhler Ádámné 120 óra A TÁMOP pályázat keretében a Gyermeklánc program (30 óra) Köhler Jánosné 180 óra tanév során a mindennapi munka (és a A sajátos nevelési igényû (SNI) Kövérné Horváth Szilvia 240 óra család) mellett zömében a szabadidõ gyermekek együttnevelésére felkészítõ Lisztmájerné Bock Brigitta 240 óra terhére a tantestület is komoly képzés (60 óra) Lukács Istvánné 120 óra tanulmányi munkát folytatott az Értékelés, tervezés és változások Pesztericzné Vincze Ildikó 180 óra óvónõkkel együtt. Az alábbi akkreditált menedzselése a közoktatásban (30 Szabó Tamásné 150 óra továbbképzéseket végeztük el, melyek- óra) Napsugár Óvoda nél a tanúsítvány megszerzésének Az intézményvezetés feladatai az új Rodenbücher Mihályné 90 óra feltétele záró dolgozat beadása volt: o k t a t á s - s z e r v e z é s i f e l a d a t o k Szabó Zoltánné 120 óra Drámapedagógia az iskolában. (30 óra) intézményi tervezésében (30 óra) Hencz Dóra 30 óra Tantestületi képzés Kompetenciafejlesztõ óvodai oktatási Bikácsi Óvoda A hatékony tanulás mestersége (30 óra) programok alkalmazását támogató Pula Éva 150 óra Tantestületi képzés módszertani képzés (30 óra) Vanya Lajosné 150 óra Új tanulásszervezési eljárások Tevékenységközpontú pedagógiák (30 Kövérné Horváth Szilvia alkalmazása (30 óra) Tantestületi óra) intézményvezetõ LURKÓ OKTÓBER 7

8 Miért fontos a játék az óvodában? Óvodánk, a Napsugár Óvoda arra (Hermann Alice) Pl. egyik szõnyegrõl a másikra ugrál, törekszik, hogy minél jobban szolgálja Számtalan könyv, tanulmány jelent meghatározott útvonalon, vagy a gyermekek, a szülõk és az már meg a játékkal, a játéktevé- mindig ugyanazzal a lábával lép rá a óvodapedagógusok igényét. Ezért kenység fejlõdésével kapcsolatban. kockára stb. A játékos mozgást kérdõív segítségével tájékozódtunk A játék kifogyhatatlan lehetõségeket mindig ugyanabban a formában, arról, hogy miként vélekednek a ad a szülõk és a nevelõk kezébe. ugyanolyan szabályok szerint szülõk az intézmény mai állapotáról, Tapasztalatok szerint, amelyik ismételgeti és, ha elhibázza, kijavítja az intézményben folyó munkáról és a gyermek nem játszhat eleget, a mozdulatot. pedagógusainkról. lassabban fejlõdik, mint az, aki A kérdõívben a következõ kérdésekre akadálytalanul játszhat. 3./ Játékeszközök rakosgatása. kértünk és kaptunk válaszokat: Na, jó, de miért kell nekem errõl Ez a játékforma (összefügg a 1: Kérjük, húzza alá, hogy mit tart Ön tudnom? kérdezhetik a szülõk. mozgással) a szülõk réme lehet, az óvodai nevelés 5 legfontosabb Játszik a gyerek és kész! amikor a gyermek az összes játékát feladatának? Remélem, a játékkal kapcsolatos kirakosgatja, lépni sem lehet a 2: Ismeri Ön a Napsugár Óvoda bejegyzések olvasása után a szobában. Pedig ez is játék, maga a programját? miértekre mindenki választ kap. rakosgatás okoz örömöt, de még 3: Mi az erõssége a Napsugár Elõször is fontos azt tudni, hogy s z e r e p v á l l a l á s n é l k ü l. H a Óvodának? különbözõ fajtái vannak a játéknak: megkérdezzük tõle, hogy miért 4: Mi a gyengesége és a fejlesztésre - gyakorlójátékok, amelyek fõképp a gyûjtötte a kockákat pl. a lábosokba, váró terület? kiscsoportosok (3 évesek) játékai, csak tágra nyílt szemmel értetlenül 5: Mit vár el az óvodában nevelõ - szerepjátékok, melyek mindhárom néz ránk. Hát, azért, mert ez jó neki, pedagógusoktól? korcsoportban (3-6 évesek) ez egy jó játék!!! 6: Szeret-e az Ön gyermeke óvodába megtalálhatók, járni? - szabályjátékok, melyek szintén 4./ Játék különbözõ anyagokkal. Ezúton is szeretnék köszönetet minden korcsoportban kedveltek. Ugyancsak a mozgással összefüggõ mondani annak a 14 szülõnek, akik A csecsemõkor, de még az óvodáskor gyakorlójáték. Ebben az esetben egy,,részben és egészben kitöltötte a elsõ játékos tevékenysége a anyaggal való mozdulat, mûvelet köti kérdõívet, mert így megismerhettük gyakorlójáték. le a gyermeket és nyújt számára az õ véleményüket is. Fajtái: örömöt. Ma az elsõ kérdésre /Mit tart Ön az Ilyen pl.: a homokozás, a homok óvodai nevelés 5 legfontosabb 1./ Hangok és a beszéd játékos szórása, minden cél nélkül. feladatának?/ adott válaszokról gyakorlása. A víz öntögetése, papírtépés. s z e r e t n é m e l m o n d a n i a A hangok, szótagok, szavak, rövid véleményemet az óvodai nevelés mondatok és dallamok szabályos Összegezve: alapelveinek tükrében. ismétlése játékká válik. A szöveg A gyakorlójáték során szerzik a Az 1. helyen megdöbbenésünkre 11- ritmikus ismétlése okoz örömöt a gyermekek elsõ ismereteiket. en az iskolai életre való felkészülést gyermeknek. Sokszor mozgással köti Megismerik a tárgyak keménységét, tartják a legfontosabbnak. össze a mondogatást. Érdemes ezt színét, hangját, formáját, az anyagok A 2. helyre 9 szülõ szerint az alapvetõ kihasználni és játékos népi formálhatóságát, halmazállapotát, normák és szabályok betartására mondókákat mondogatni velük. Ez is térbeli elhelyezkedését, önmaguk nevelés került. hasonló örömforrás lehet, mint a v i s z o n y á t a t á r g y a k h o z. A 3. helyre az alkotó, boldog halandzsaszöveg. gyakorlójátékban kezd kialakulni és gyermekkor került. Pl.: Lóg a lába, lóga, nincsen semmi egyre biztosabbá válik a gyûrés, 4. helyen a képességek és készségek dolga, gyúrás, gurítás, dobás, húzás, fejlesztése állt. Mert ha dolga volna, a lába nem öntögetés, egymásra rakosgatás stb. Csak az 5. helyre került a fontossági lógna. készsége. Fejlõdik a gyermekek sorrendben a játék mindenek feletti Süti, süti pogácsát, apjának, térbeli tájékozódása, finommozszerepe. anyjának, gásuk, beszédkészségük. Ismételten Ezért a mai és az elkövetkezõ LURKÓ Kedves kis bogarának. sikerélményt élnek át, amely pozitív számaiban szeretném bemutatni a hatással van egész személyiségük Kedves Olvasóknak a JÁTÉK 2./ A mozgást gyakorló játékok. fejlõdésére. f o n t o s s á g á t a s z e m é l y i s é g Ide tartoznak azok a játékok, amikor a A fentiek ismeretében, ugye érdemes kibontakozásában és fejlõdésében. gyerekek valamilyen mozgást gyermekeink számára a gyakorló- Részlet a WEBOVI honlapjáról: gyakorolnak. Nekünk felnõtteknek játék lehetõségét biztosítani? A játéktevékenység fejlõdése úgy tûnhet, hogy össze-vissza Szabó Zoltánné óvodáskorban I. rohangál a gyerek, pedig, ha óvodavezetõ A gyermek a miénk is, az enyém, a figyelünk, észrevehetjük, hogy tied, mindannyiunké. bizonyos szabályok szerint mozog. 8 LURKÓ OKTÓBER

9 A Gyöngyvirág Tánccsoport kirándulása Barcelonába A Györkönyi Gyöngyvirág Magyar Néptánccsoport tagjai okt ig a spanyolországi Barcelona- Calellaban vendégszereplésen vettek részt. Az utazást a Paksi Atomerõmû Zrt. biztosította. Utunk során Európa gyönyörû tájait c s o d á l h a t t u k. S z l o v é n i á n, Olaszországon és a francia Riviérán keresztül történõ órás utazás után jutottunk el Spanyolországba. A fáradtságunk azonnal elszállt, ahogy megpillantottuk szálláshelyünket, a Hotel Palace ****-os szállodát okt. 2- án délelõtt. Délután a fesztivált megnyitó felvonuláson és az esti idegenvezetõvel megtekintettük a megnyitó rendezvényen vettünk k a t a l á n f õ v á r o s, B a r c e l o n a részt. A hét folyamán 2 alkalommal n e v e z e t e s s é g e i t, G a u d i színesítettük táncainkkal a fesztivál építészmester csodálatos alkotásait. programját. Esténként más nemzetek A ma már Barcelona jelképévé vált táncos, zenés mûsoraiban gyönyör- Sagrada Familia, azaz a Szent C s a l á d T e m p l o m o t. Végigsétáltunk Közép-Európa legszélesebb sétálóutcáján, a Ramblán. Ellátogattunk a hajózási múzeumba, a gótikus negyedbe, a Colombus szoborhoz, a kikötõbe, az Olimpiai csarnokba és sokak örömére az FC Barcelona futballstadionba is. Megnéztük a Montserrat hegyen lévõ kolostorban a Fekete Madonna nevû csodatévõ szobrocskát. (Sokan titokban valamit kértünk is tõle, hátha teljesül.) Fakultatív programjaink között szerepelt még egy középkori lovagi torna megtekintése. Ezután egy fergeteges flamenco showt láthattunk a Barcelona Balett mûvészeinek tolmácsolásában. Kellemes idõtöltéseink között szerepelt még a Földközi-tengerben való hûsölés, fürdõzés. Úgy gondolom, hogy együttesünk ködhettünk. Megismerkedtünk svájci, minden tagja a fenti programok német, osztrák, angol táncosokkal, között válogatva megtalálta a saját e g y ü t t e s e k k e l. E g y b e r l i n i igényeinek megfelelõt és ennek táncegyüttes vezetõjétõl meghívást függvényében kikapcsolódhatott, kaptunk 2011 nyarára és 2012 õszére pihenhetett, szórakozhatott és jól egy német (berlini) táncfesztiválon érezhette magát. való vendégszereplésre. Iker Ibolya Szabadidõnkben különbözõ fakultatív mûvészeti vezetõ programokon vettünk részt: Búcsú november 15-én szentelték fel a két napra félretették. A búcsú Mindkét kocsmában bál volt, ami az elkészült templomot. A templom hetében nagy volt a készülõdés: hajnalig tartott. A bálban a lányok, átadása nagy ünnep volt. Minden meszeltek, takarítottak. Vasárnap fiúk, házaspárok örömmel mulattak, család vendéget hívott, jöttek délelõtt az egész család ment a estétõl virradásig járták a táncot. vásárosok is. Ettõl kezdve mindig templomba. Búcsúra új ruhát és cipõt Hétfõ is ünnep volt. Délelõtt november 15-éhez közelebb esõ vettek. Erre a napra vágták le az istentiszteletre mentek, délután a vasárnap (de ezt az idõpontot nem utolsó kacsákat. Ebéd után elmentek férfiak kimentek a Pincehegyre és ott haladhatja meg ) tartották és tartják a a búcsúba, ahol mézeskalácsos mulattak. Présházról présházra búcsút. Nagy ünnep volt ez a szívet, katonát vásároltak a jártak, harmonika mellett énekeltek. györkönyi embereknek, igaz hogy gyerekeknek, felültették õket a Este bállal zárták az ünnepet. ilyenkor kint még munka van, de erre ringlispílre. Este kezdõdött a mulatás. Kuti Imréné LURKÓ OKTÓBER 9

10 Vállalom - Klíma beszerzését, beszerelését, karbantartását, - Ipari és háztartási hûtõk javítását, - Autóklímák töltését, - Háztartási kisgépek javítását, Deák Zoltán Ipari és kereskedelmi hûtõgépszerelõ Klíma- és háztartásigép-szerelõ 7045 Györköny, Fõ utca 99. Tel.: 06/ , 06/ Pénzét másra költse, ne az utcát fûtse! Tudta, hogy a háza ajtóin, ablakain található rések összege egy focilabda méretû lyukat is kiadhat? Svéd bemarásos hõszigeteléssel: 15-20%-kal alacsonyabb lesz a fûtésszámlája, Télen melegebb (2-5 C), nyáron hûvösebb lesz a háza, Jóval csendesebb lesz otthona, mivel az ablakszigetelés kiváló hangszigetelõ. Nem engedi be házába többé a port, homokot, így lényegesen kevesebbet kell takarítania Nem lesz többé huzatos a lakás. Egy átlagos ház szigetelése Ft. A jelenlegi gázárak mellet kevesebb, mint egy év alatt megtérül A beépített anyagra 7 év garanciát vállalunk Festéskor kiszedhetõ Évtizedek óta alkalmazott svéd szilikon technológia Ne az utcát fûtse, házát szigetelje! Egyeztessen idõpontot MOST! Érdeklõdni: Nyirádi Ka-fa Bt. 06/ LURKÓ OKTÓBER

11 Tisztelt lakosság Gyertyaláng Temetkezés Kft év elején megnyitotta Györköny községben bemutatótermét, ahol helyben megtekinthetõ minden, a temetéshez szükséges kellék. Megkeresésük esetén az összes ügyintézést elvégezzük, a temetéshez szükséges kellékek kiválasztásában a gyászolók segítségükre leszünk. A családok egyre nehezedõ anyagi helyzetére való tekintettel, kellékeinket és szolgáltatási árainkat úgy alakítottuk ki, hogy mindenki lehetõségeihez mérten, több termék közül tudjon választani és családtagját méltóképpen tudja eltemettetni. Iroda, bemutatóterem: Györköny Fõ u.15 Helyi megbízott: Szûsz András 75/ / Ügyelet: 0-24 h-ig 30/ LURKÓ OKTÓBER 11

12 A fõépítész konferencia résztvevõi Iskolába indultak az óvodások Nagy sikert aratott az állatsimogatás A hatodikosok a Bory-várnál Nyolcadikosok a földmérõ toronynál A Gyöngyvirág Tánccsoport fellépése Barcelonában Az ovisok az õsz örömeit is megtalálták

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Hunyadfalva Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 54/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 8-án 9. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária polgármester. Maruzs Tamásné képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária polgármester. Maruzs Tamásné képviselő 1 Határozat száma Tárgy 114/2010.(10.12.) Polgármester programjának elfogadása 115/2010.(10.12.) Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 116/2010.(10.12.) Bizottság választása

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Szám: 1/1337-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én 17.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Ambrus Tibor polgármester, Balogh

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u.59. 10/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 17. 00 órakor a Bezi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 399 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. október 21. napján megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Bodnár László polgármester Fotta Csaba Krausz Károly Csaba Sárközi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására Készítette: Damm Mária Szociális és Egészségügyi Ágazat koordinátora Előterjesztő:

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én 18 órakor megtartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Faluház (Nagykutas,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31. 1. Előkészületek 2009. június-július Pályázati

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Holló u. 36. Tel/fax: (62) 245-877 tarjani@vargatamas.hodtav.hu Tevékenység Megvalósítás ideje Ü t e

Részletesebben

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1.

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS KAR M E L L É K L E T AZ ÚTMUTATÓHOZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelete, a Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2016. szeptember 1-től 2017. június 15-ig tart

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről 2009/2010 TARTALOMJEGYZÉK SZÜLŐK... 3 1. A kérdőívek kiosztásának és kitöltésének sikeressége...

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1.

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1. Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV Tanév rendje Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra Első tanítási nap 2016. szeptember

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben

Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) Ha érdeklődik valamely továbbképzésünk iránt, kérem hívjon bennünket a 210 1030-as

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. október 14-én megtartott ALAKULÓ ülésérõl Hozott határozatok: 89/2010.(X.14.) Kt.számú határozat

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben