TANTÁRGYLEÍRÁS. Ügyviteli, munkaerőpiaci ismeretek Tantárgy kódja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. Ügyviteli, munkaerőpiaci ismeretek Tantárgy kódja"

Átírás

1 Ügyviteli, munkaerőpiaci ismeretek KZ1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Szénás Ignác főiskolai docens Tantárgyfelelős egység kódja GI A hallgatók ismerjék meg az alapvető alkotmányjogi fogalmakat, az államszervezet felépítését, a végrehajtó hatalom, az Alkotmánybíróság és a helyi önkormányzatok szerepét és feladatait; a polgári jogi alapfogalmakat, a szerződések fajtáit és fontosabb kellékeit. A vállalkozás, intézmény ügyviteli folyamatai, üzleti információi. Alkalmazza a korszerű irodatechnikát. Megismeri a hazai és európai munkaerőpiac követelményeit, ismeri és betartja a munkaerőpiacra vonatkozó jogszabályokat Az előadások anyaga - A magyar alkotmányos államszervezet és jogrendszer történeti áttekintése, és jelenlegi államszervezetünk és jogrendszerünk. - Az országgyűlés, mint törvényhozó hatalom. - Az elnöki hatalom. - A végrehajtó hatalom a kormány. - Alkotmánybíróság. - Helyi önkormányzás. - Állampolgári jogok és kötelezettségek. - A polgári jog fogalma és alapelvei. - Tulajdonjog. - Szerződések fajtái, szerződésszegés, kárfelelősség A gyakorlati foglalkozások anyaga - Az elméleti tárgyakhoz kapcsolódó gyakorlati feladatok, tájékozódás a jogi rendszerben. Zárthelyi dolgozatok az elméleti anyagból. Zárthelyi dolgozat (30 pont) + kollokvium (70 pont). Zsigmond-Szép: Munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák (EKTF Líceum Kiadó, Eger, 1998.) Pintér: Hogyan csináljunk karriert? (Horton Books Kiadó Budapest, 2001) Munkaügyi jogi ismeretek céljegyzet

2 Gazdasági és munkajogi alapismeretek KZ1102 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Berényi László c. főiskolai docens Tantárgyfelelős egység kódja AK A hallgatók ismerjék meg a társasági formákat és azok jellemzőit, a cégalapítás menetét; legyenek tisztában az alapvető munkajogi fogalmakkal, a munkaviszony létrejöttének és megszűnésének módjaival. Ismerjék meg a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályokat. - A gazdasági jog rövid áttekintése, elméleti alapvetés. - Gazdasági társaságok, fajtái, társaság alapítása. - Cégbíróság szerepe, feladatai. Cégjegyzék. - Vállalatok fajtái. - A versenyjog, piaci verseny. A Gazdasági Versenyhivatal. - A munkaviszony alanyai, létrejötte-megszűnése, munkaszerződés. - A munkaviszony tartalma, a munka díjazása. Munkaidő, pihenőidő, rendes és rendkívüli szabadság. - A munkaadó és munkavállaló kártérítési felelőssége. A munkaügyi vita fajtái, a munkaügyi eljárás. Zárthelyi dolgozatok az elméleti anyagból. Zárthelyi dolgozat (30 pont) + kollokvium (70 pont). Kiss György: Munkajog Ozirisz Kiadó, Bp Európai munkajog. Ozirisz Kiadó. Budapest Szerk.: Kiss György Kenderes György: A munkaszerződés hazai szabályozásának alapkérdései (Novotni Kiadó, Miskolc, 2007.) Aszódi Ilona: A gazdasági jog alapjai. Aszódi Ilona- Molnár István: Európai Uniós jogi alapismeretek

3 Üzleti etika és protokoll alapjai KZ1103 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Szilágyi Barnabás főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős egység kódja AK A hallgatók tréningeken gyakorolják a protokoll feladatokat és a protokoll szervezést igénylő szituációkat, hogy ezáltal jártasságot szerezzenek ebben a témakörben. Megismerik az üzleti tárgyalások szervezését, annak szabályait Az előadások anyaga - A protokoll fogalma. A tárgyalás rendje. A kapcsolatfelvétel alapjai. Tárgyalás előkészítés. Tradíciók és szokások. Megszólítás. Tárgyalás zárása A gyakorlati foglalkozások anyaga - Az illem, etikett és protokoll alaphelyzetei. Üzleti találkozások, bemutatkozás, prezentáció. Az üzleti partnerek fogadása. Az üzleti tárgyalás feladatai, szabályai. Programszervezés, vendéglátás. Az üzleti etikett részterületei. Munkahelyi etikett. Zárthelyi dolgozat. Zárthelyi dolgozat (30 pont) + kollokvium (70 pont). Nyíri Tamás: Alapvető etika, Szent István Társulat, Budapest Boda Zsolt - Radácsi László: Vállalati etika, BKE Vezetőképző Intézet, Budapest Csurgó Ottóné, Hajdó Péter (szerk.): Üzleti etika. Saldo, Bp Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll. Akadémiai Kiadó Bp Görög Ibolya: Protokoll az életem. Atheneum Kiadó Bp Ottlik Károly: Protokollkódex. Dinasztia Kiadó Bp.

4 Kommunikációs gyakorlat KZ1104 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 0+2 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Szilágyi Barnabás főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős egység kódja AK A hallgatók ismerjék meg az interakció világát, a kommunikáció folyamatát, a verbális és nem verbális kommunikáció fajtáit, a távolságtartás szükségességét. A gyakorlatban is elsajátítja a különböző tárgyalás és kommunikációs technikákat. - Az emberi interakciók világa. - Személyközi kommunikáció. - Verbális kommunikáció. - Nem verbális kommunikáció. - Proxemika. Zárthelyi dolgozat a gyakorlati anyagból, beadandó dolgozat a megadott témakörökből. Zárthelyi dolgozat (50 pont) + félévközi teljesítmény (50 pont). Udvarhelyi: Ismeretek az emberi kommunikációról (SZIF-Universitas Kft ) Pásztor: Üzleti kommunikáció I. kötet (BGF 2001) E. Griffin: Bevezetés a kommunikáció elméletébe (Harmat 2003.) Béres Harsányi : Társadalmi kommunikáció (Osiris 1999.) Szabó: Kommunikáció felsőfokon (Kossuth 2001.) Sillye: Protokoll (KJK Budapest, 2001.) Görög: Kommunikáció felsőfokon (KJK Budapest, 2001.)

5 Üzleti kommunikáció KZ1105 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 0+2 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Magyar Zoltán főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős egység kódja AK A hallgatók által korábban már elsajátított kommunikációelméleti és marketing alapokra építve elsajátítják a szóbeli és írásbeli üzleti kapcsolatok módszereit és gyakorlatát. - A vállalati kultúra és az üzleti protokoll szerepe. - A munkavállaló és munkaadó kapcsolatának, álláspályázatnak, felvételi beszélgetésnek és a beilleszkedésnek a kommunikatív elemei és etikettje. - A vállalati belső kommunikáció. - Tárgyalástípusok, tárgyalási stratégiák. - Írásbeli üzleti kommunikáció, bizonylatok kezelése. - Feljegyzés, körlevél, jegyzőkönyv. - Üzleti levelek. Levelezés. - Iratkezelés, dokumentálás. - Technikai eszközök használata. Zárthelyi dolgozatok a gyakorlati anyagból. Zárthelyi dolgozat (50 pont) + félévközi teljesítmény (50 pont). Udvarhelyi: Ismeretek az emberi kommunikációról (SZIF-Universitas Kft ) Pásztor: Üzleti kommunikáció I. kötet (BGF 2001) E. Griffin: Bevezetés a kommunikáció elméletébe (Harmat 2003.) Béres Harsányi : Társadalmi kommunikáció (Osiris 1999.) Szabó: Kommunikáció felsőfokon (Kossuth 2001.) Sillye: Protokoll (KJK Budapest, 2001.) Görög: Kommunikáció felsőfokon (KJK Budapest, 2001.)

6 Gazdálkodási ismeretek KZ1106 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja KO A hallgatók ismerjék meg a piaci szereplők tevékenységét, legyenek képesek megállapítani egy vállalkozás profit-maximalizációját, tudják értelmezni a nemzetgazdaság alapvető mutatóit és lássák át a makrogazdaság egyensúlyzavarainak okait. A hallgató értékeli a piaci lehetőségeket, elemzi a vállalkozások gazdálkodását. - A gazdaság alapkategóriái. - A gazdasági rendszer jellemzése. - A gazdaság szereplői. - A vállalkozások termelő-szolgáltató tevékenysége. - A piac. - A termelési tényezők piacainak sajátosságai. - A nemzetgazdaság. - Gazdasági növekedés, ciklusok a gazdaságban. - Korunk egyensúlyzavarai (munkanélküliség, infláció. - Az állam gazdasági szerepe. - A magyar gazdaság helyzete. Zárthelyi dolgozatok az elméleti anyagból. Zárthelyi dolgozat (30 pont) + kollokvium (70 pont). Chikán: Vállalati gazdaságtan (AULA KIADÓ 2003.) Egri: Üzleti tervezés (Stúdium) Egri: Vállalkozási ismeretek (Stúdium)

7 Marketing alapismeretek KZ1107 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Szakál Zoltán főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős egység kódja AK A hallgatók ismerjék meg a főbb marketing elemeket, a 4P lényegét, legyenek képesek marketing stratégia felállítására. Ezek alapján legyen képes üzletpolitikai döntésekben részt venni, legyen képes a vállalkozások reklám- és marketingtevékenységek szervezésére. - Bevezetés a marketing fogalomrendszerébe. Fogyasztói magatartás. Piacszegmentáció. Termék és választékpolitikai döntések. Az ár és eladási kondíciók. Elosztáspolitikai döntések. Piacbefolyásolás (marketingkommunikáció). Marketing-mix elemeinek összefüggései. Marketing információs rendszer. Marketingtervezés. Zárthelyi dolgozatok az elméleti anyagból. Zárthelyi dolgozat (30 pont) + kollokvium (70 pont). Kotler: Marketingmenedzsment (KJK Budapest, 2002.) Makádi: Marketing (DISCIMUS Debrecen, 2001.) Gál etall: Kereskedelmi marketing (BGF KVIF Budapest, 1999.) Kandik-Mulder: Marketing esettanulmányok európai dimenzióban (Képzőművészeti Kiadó Budapest 1997.) Jobber: Európai marketing (KJK Budapest, 2002.) Józsa-Veres: Piackutatás (KJK Budapest, 2000.) Józsa-Mouthinho: Marketingstratégia-marketing strategy (KJK Budapest, 2003.) Malhotra: Marketingkutatás (KJK Budapest, 2002.) Ford: Business marketing (KJK Budapest, 2003.) Gálik: Médiagazdaságtan (Aula Kiadó Budapest, 2000.) Incze-Pénzes: A reklám helye (Stardust Budapest, 2002.) Szeles: Public Relations a gyakorlatban (Geomédia Budapest, 1999.) Austin: A PR alapjai (Park Kiadó, 1998.) Rivers-Mathews: Médiaetika (Bagolyvár Kiadó Budapest, 1999.)

8 Üzleti statisztika KZ1108 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 0+2 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Galó Miklós főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja GI A hallgatók ismerjék meg a különböző statisztikai mutatószámokat, elemzési módszereket, a matematikai-statisztikai számítási eljárások alkalmazásának lehetőségeit és korlátait. Részt vesz az üzletpolitikai döntések meghozatalában, az elemző munkában. - A statisztika fogalma, feladatai, kapcsolatai. - Statisztikai adatok összehasonlítása viszonyszámok segítségével. - Középérték fogalma, szerepe, fajtái, felhasználási lehetőségei. - A szóródás mutatószámai. - A különböző viszonyszámok átlagolása. - A statisztikai alapindexek számítása aggregát formában. - Standardizálás. - Főátlagok térbeni összehasonlítása standardizálás módszerével. - Standardizáláson alapuló indexek. - Alkalmazásuk lehetőségei. - Idősorok elemzése, komponenseik. - Trend kimutatásának módjai. - Idényszerű hullámzás kimutatásának módjai. - A trend és a szezonális eltérés mutatószámainak felhasználása előrejelzésnél. Zárthelyi dolgozatok a gyakorlati anyagból. Záró komplex feladat megoldása. Zárthelyi dolgozat (50 pont) + félévközi teljesítmény (50 pont). Manczel - Kiss: Statisztikai módszerek mezőgazdasági alkalmazása (Egyetemi jegyzet, Gödöllő 1994.) Nyitrai: Gazdaságstatisztika (KSH Budapest, 1996.) Hunyadi-Mundruczó-Vita: Statisztika (Aula Kiadó Budapest, 1995.)

9 A vállalkozások ellenőrzési rendszerei, módszerei KZ1109 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Kvancz József főiskolai docens Tantárgyfelelős egység kódja GI A hallgatók ismerjék meg az adók fajtáit, tartalmát, az adózás rendjének törvényi szabályozását, a fontosabb külgazdasági összefüggéseket. Részt vesz a pénzügyi részfeladatok ellátásában. - Pénzügyi kimutatások tartalma. - A pénzügyi kimutatások elemzésének módszerei és területei. - Adózási alapismeretek, a társasági adó lényege. - A fogyasztáshoz, forgalomhoz kapcsolódó adók. - A személyi jövedelemadó. - A helyi adók. Illeték és vám. - Társadalombiztosítási kötelezettség. - Az adózás rendjének törvényi szabályozása. - Befektetési döntések. - A vállalkozások finanszírozási kérdései. - Makro pénzügyi folyamatok. - A fizetési mérleg, tőkemérleg és hatásuk a költségvetési egyenlegre. - Nemzetközi piaci kapcsolatok. - A kisvállalkozások mikro- és makrogazdasági összefüggései. Zárthelyi dolgozatok az elméleti anyagból. Zárthelyi dolgozat (30 pont) + kollokvium (70 pont). Kresalek Péter - Merétey-Vida Zsolt: Az ellenőrzés rendszere és módszertani alapjai BGF-PSZFK Budapest, Kresalek Péter - Merétey-Vida Zsolt: Példatár és feladatgyűjtemény az ellenőrzés módszertanához BGF-PSZFK Budapest, Dr. Bíró Tibor - Fridrich Péter - Kresalek Péter: A könyvvizsgálat alapjai, PERFEKT, 2006.

10 Szakmai idegen nyelv I. KZ1110 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 0+4 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Kiss Kálmán főiskolai tanár Dr. Ajtay-Horváth Magdolna főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja MF Szakmai idegen nyelven kommunikál írásban és szóban. Szakmai idegen nyelvei szöveget megért, fordít. - Szakmai idegen nyelv alapjai. - Üzleti levelezés szókincse. - Üzleti levelezés formái. - Tárgyalás idegen nyelven. - Protokoll idegen nyelven. - Szakfordítás módszerei és technikája. Zárthelyi dolgozatok. Zárthelyi dolgozat (50 pont) + félévközi teljesítmény (50 pont). Virginia Evans-Jenny Dooley: Enterprise 3 (Express Publishing) Virginia Evans-Jenny Dooley: Enterprise 4 (Express Publishing) Raymond Murphy: English Grammar in Use (Cambridge University Press) Szaknyelv: Graham Tullis-Tonya Trappe: New Insights into Business (Longman) C. Conlin: Unternehmen Deutsch (Klett Edition Deutsch 1999) Dominique Macaire und Gerd Nicolas: Wirtschaftsdeutsch für Anfänger (Ernst Klett International 1995.) Themen aktuell 1-3 (Hueber Verlag2004) Passwort Deutsch (Klett Verlag)

11 Tárgyalási és értékesítési technikák KZ1201 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+2 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Magyar Zoltán főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős egység kódja AK A hallgatók ismerjék meg a piacbefolyásolás szükségességét és azokat az eszközöket, amelyekkel a gazdálkodó szervezet a piacra, a fogyasztóra hatni tud. A hallgatók legyenek képesek tárgyalásokat szervezni, meggyőzően elfogadtatni szakmai álláspontjukat. Legyenek képesek együttműködni szakmai partnerekkel Az előadások anyaga - A piacbefolyásolás tárgy és szerepe. Piacbefolyásoló eszközök. Nyomtatott reklámeszközök. Vizuális reklámeszközök. Auditív reklámeszközök. Audiovizuális reklámeszközök. Egyéb reklámeszközök. Reklámtervezés A gyakorlati foglalkozások anyaga - A tárgyalás menete és előkészítése. Kapcsolatfelvétel, ajánlattétel. A tárgyalás lefolytatása. - Marketing gyakorlat. - Szerződéskötés. Szerződésteljesítés. Zárthelyi dolgozatok az elméleti anyagból. Zárthelyi dolgozat (50 pont) + félévközi teljesítmény (50 pont). Zentai: Érvelés és tárgyalástechnika Karass, Ch. L (1998): A tárgyalási játszma: a célelérés tudatos technikái, Budapest: Bagolyvár Kiadó Fisher, R. Ury, R. Patton, B. (1997): A sikeres tárgyalás alapjai. Budapest: Bagolyvár Kiadó Kennedy, G. (1996): Tárgyalástechnikai Szimulációk, Budapest: Humán Telex

12 Üzleti lélektan KZ1202 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 0+2 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Szilágyi Barnabás főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős egység kódja AK A hallgatók ismerjék meg a lélektan alapvető fogalmait, a felnőtt és egészséges ember pszichikai működését, a lelki jelenségek biológiáját. A hallgatók a szocializáción keresztül ismerjék meg az alkalmazott lélektan területét, a viselkedés, a személyiség lélektanát. Legyenek képesek hitelesen kommunikálni, elfogadtatni szakmai álláspontjukat. - A pszichológia tudománya. - A lelki jelenségek biológiai alapjai. - Tudat és tudatállapotok. - Az információszerzés folyamata. - A figyelem. - A motiváció és az érzelmek. - A személyiség és az egyéniség. - A társas viselkedés. - Munkapszichológiai ismeretek. - Kultúrközi pszichológia. - Reklámpszichológiai ismeretek. - A stressz. Zárthelyi dolgozatok. Zárthelyi dolgozat (50 pont) + félévközi teljesítmény (50 pont). Atkinson és Hilgard (2005) Pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest. Gordon, T. Burch, N.: Emberi kapcsolatok, Gordon Könyvek, Budapest, Mohás, L.: Ki tudja, mi a siker? Magyar Könyvklub, Budapest, 2005.

13 Vállalkozások információs és kommunikációs rendszere KZ1203 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+2 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Hadházy Tiborné dr. főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja GI A hallgatók ismerjék meg a számítógépet, számítógépes hálózat felépítését, az elektronikus levelezés és a szövegszerkesztés alapjait. Legyen képes idegen nyelvű szoftverekkel dolgozni, kezelni, működtetni a vállalkozás információs és kommunikációs rendszerét Az előadások anyaga - Információs rendszerek. - Vállalati információs rendszerek. - Idegen nyelvű szoftverek rendszere. - Elektronikus levelezés A gyakorlati foglalkozások anyaga - A számítógép, számítógépes hálózat. - Az EDIT program használata. - Számítógép hálózatok, operációs rendszerek. A Novell NetWare elemi parancsai. - A DOS operációs rendszer, az EDIT szerkesztő. - Az elektronikus levelezés. - Szövegszerkesztése, szövegszerkesztők funkciói. Zárthelyi dolgozatok a gyakorlati anyagból. Záró komplex feladat megoldása számítógépen. Zárthelyi dolgozat (50 pont) + félévközi teljesítmény (50 pont). Fülöp Gyula: Kisvállalati gazdálkodás. Aula, Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan. Aula, Pásztor: Üzleti kommunikáció I. kötet (BGF 2001.) E. Griffin: Bevezetés a kommunikáció elméletébe (Harmat 2003.)

14 Szakmai idegen nyelv II. KZ1208 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 0+4 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Kiss Kálmán főiskolai tanár Dr. Ajtay-Horváth Magdolna főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja MF Szakmai idegen nyelven kommunikál írásban és szóban. Szakmai idegen nyelvei szöveget megért, fordít. - Szakmai idegen nyelv alapjai. - Üzleti levelezés szókincse. - Üzleti levelezés formái. - Tárgyalás idegen nyelven. - Protokoll idegen nyelven. - Szakfordítás módszerei és technikája. Zárthelyi dolgozatok. Zárthelyi dolgozat (50 pont) + félévközi teljesítmény (50 pont). Virginia Evans-Jenny Dooley: Enterprise 3 (Express Publishing) Virginia Evans-Jenny Dooley: Enterprise 4 (Express Publishing) Raymond Murphy: English Grammar in Use (Cambridge University Press) Szaknyelv: Graham Tullis-Tonya Trappe: New Insights into Business (Longman) C. Conlin: Unternehmen Deutsch (Klett Edition Deutsch 1999) Dominique Macaire und Gerd Nicolas: Wirtschaftsdeutsch für Anfänger (Ernst Klett International 1995) Themen aktuell 1-3 (Hueber Verlag2004) Passwort Deutsch (Klett Verlag)

15 Szakmai idegen nyelv III. KZ1307 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 0+4 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Kiss Kálmán főiskolai tanár Dr. Ajtay-Horváth Magdolna főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja MF Szakmai idegen nyelven kommunikál írásban és szóban. Szakmai idegen nyelvei szöveget megért, fordít. - Szakmai idegen nyelv alapjai. - Üzleti levelezés szókincse. - Üzleti levelezés formái. - Tárgyalás idegen nyelven. - Protokoll idegen nyelven. - Szakfordítás módszerei és technikája. Zárthelyi dolgozatok. Zárthelyi dolgozat (50 pont) + félévközi teljesítmény (50 pont). Virginia Evans-Jenny Dooley: Enterprise 3 (Express Publishing) Virginia Evans-Jenny Dooley: Enterprise 4 (Express Publishing) Raymond Murphy: English Grammar in Use (Cambridge University Press) Szaknyelv: Graham Tullis-Tonya Trappe: New Insights into Business (Longman) C. Conlin: Unternehmen Deutsch (Klett Edition Deutsch 1999) Dominique Macaire und Gerd Nicolas: Wirtschaftsdeutsch für Anfänger (Ernst Klett International 1995) Themen aktuell 1-3 (Hueber Verlag2004) Passwort Deutsch (Klett Verlag)

16 Vállalkozási ismeretek kereskedelmi vállalkozások gazdálkodása KZ1204 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja KO A hallgatók ismerjék meg a vállalkozások környezetét, szereplőit, gazdálkodásának folyamatát, az üzleti terv felépítését és egyes fejezeteinek tartalmát. A hallgatók ismerjék meg a kereskedelmet alaptevékenységként végző gazdasági szervezeteket, a működésükkel összefüggő technológia, technikai, valamint munka- és üzemszervezési kérdéseket. Legyen képes vállalkozások szervezésére, működtetésére, gazdálkodni a vállalkozások erőforrásaival Az előadások anyaga - A vállalkozás helye, szerepe.vállalkozások makrogazdasági környezete. - Vállalkozás-alapítás, működés, megszűnés, tartalmi és formai elemek. - Tulajdonosi és üzemeltetési konstrukciók a kisvállalkozásoknál. - A vállalkozások erőforrásai. - Reálgazdasági folyamatok és feladatok. - Vállalkozás gazdálkodási folyamata. - Marketing. - Pénzügyi gazdálkodás tervezés. - Mérleg, eredménykimutatás beszámolás. - Adózás. - Stratégiai tervezés. - A piaci együttműködés és verseny. - Kereskedelmi tevékenység, élőmunka-gépesítés. - Követelmények az árunyilvántartással és az információs rendszerrel szemben. - A bolti technológia. - A logisztika helye és szerepe a kereskedelemben. - Kereskedelmi vállalatok. - Beszerzés, megrendelés, áruátvétel, árutárolás, árumozgatás, értékesítés. - Értékesítési módok. - Áru- és vevőáramlás, a vevők és személyzet útjának kialakítása. - Áruvédelmi rendszerek, pénztárbiztonság. - Kereskedelmi marketing. - Virtuális áruházak A gyakorlati foglalkozások anyaga - Üzleti terv készítése. - Pályázatkészítés. Zárthelyi dolgozatok az elméleti anyagból.

17 Zárthelyi dolgozat (30 pont) + kollokvium (70 pont). Fülöp Gyula: Kisvállalati gazdálkodás. Aula, Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan. Aula, Egri: Vállalkozási ismeretek, Stúdium Egri Papp: Vállalkozási ismeretek, Debreceni Egyetem 2004.

18 Vállalkozások gazdálkodása bevezetés a kereskedelem szervezésébe KZ1205 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Hegedűs László Zsigmond főiskolai docens Tantárgyfelelős egység kódja KO A hallgatók legyenek képesek a kereskedelmi szervezőmunkát lebonyolítani, ismerjék meg a gyakorlati vezetői munka elméleti, módszertani és gyakorlati teendőit. Legyenek képesek a vállalkozások gazdálkodásának szervezésére, a vagyonmérleg, az eredménykimutatás feladatainak elvégzésére, az erőforrásokkal való gazdálkodásra, üzleti terv készítésére Az előadások anyaga - A szervezés és vezetés összefüggései, részletek a szervezés és vezetés történetéből. - A szervezés fogalma, tartalma. A szervezés, mint szabályozó tevékenység. - A modellmódszer alkalmazása a szervezésben, szervezetábrázolás. - Folyamatábrázolás folyamattervezés. - A vezetés helye és szerepe a gazdasági rendszer folyamatában. - A döntés, mint a vezetési folyamat meghatározó eleme. - A vezetés és szervezet összefüggései, a vezető személye és munkaszervezése. - Vezetési stílusok. - Vezetési és irányítási rendszerek és módszerek. - A munkahelyi vezetési sajátosságai. - A vállalati kultúra-vezetési kultúra A gyakorlati foglalkozások anyaga - Kereskedelmi gyakorlat. - Kereskedelmi szervezet irányítása, szervezése. Zárthelyi dolgozatok az elméleti anyagból. Zárthelyi dolgozat (30 pont) + kollokvium (70 pont). Fülöp Gyula: Kisvállalati gazdálkodás. Aula, Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan. Aula, Egri: Vállalkozási ismeretek, Stúdium Egri Papp: Vállalkozási ismeretek, Debreceni Egyetem 2004.

19 Nemzetközi ügyletek szervezése KZ1206 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Duleba Szabolcs főiskolai docens Tantárgyfelelős egység kódja KO A hallgatók sajátítsák el mindazon külkereskedelmi, ügyletszervezési ismereteket, amelyek az üzleti élet bármely területén elhelyezkedők számára nélkülözhetetlenek a nemzetközi üzleti kapcsolatok sajátosságainak megértéséhez. Alkalmazzák a nemzetközi kereskedelem szabályait, ismerik azok fő tendenciáit. - A külkereskedelmi fizetési forgalom lebonyolítása. - A belföldi fizetési forgalom lebonyolítása. - A külkereskedelmi ügylet finanszírozása. - Biztosítékok a külkereskedelmi ügylet kockázatai ellen. - A külkereskedelmi ügylet folyamatainak áttekintése. Zárthelyi dolgozatok az elméleti anyagokból, önálló esettanulmány elkészítése. Zárthelyi dolgozat (30 pont) + kollokvium (70 pont). Dr. Lakos István, Dr. Szivi József: Külgazdaságtan Constantinovits Milán - Sípos Zoltán (1999): Külkereskedelmi technika - külpiaci kockázat, Aula, Budapest Mikolay Lászlóné: Gyakorlati külkeresekedelem, Szókratész Külgazdasági Akadémiai Kft. Törzsök: A külkereskedelmi ügylet ~ Nemzeti Tankönyvkiadó, 1992.

20 Nemzetközi (külkereskedelmi) ismeretek KZ1207 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja KO A hallgatók ismerjék meg az üzleti élet bármelyik területén nélkülözhetetlen nemzetközi üzleti kapcsolatok lényegét: az állami beavatkozás módozatait, a nemzetközi elosztási csatorna tagjait, a külgazdasági kapcsolatok mikroszintjét. Ismeri és alkalmazza a vámmal kapcsolatos fogalmakat, rendeleteket, figyelemmel kíséri az EU és a világkereskedelem szabályozóit. Lebonyolítja a nemzetközi kereskedelmet. - A külkereskedelem szabályozása. - Az áru útja a külföldi piacokig, külföldi piacokról. - A külkereskedelmi ügylet. - Ügylettípusok a nemzetközi kereskedelemben. - Szervezett piacok. Zárthelyi dolgozatok az elméleti anyagból. Zárthelyi dolgozat (30 pont) + kollokvium (70 pont). Dr. Lakos István, Dr. Szivi József: Külgazdaságtan Constantinovits Milán - Sípos Zoltán (1999): Külkereskedelmi technika - külpiaci kockázat, Aula, Budapest Mikolay Lászlóné: Gyakorlati külkeresekedelem, Szókratész Külgazdasági Akadémiai Kft. Törzsök: A külkereskedelmi ügylet ~ Nemzeti Tankönyvkiadó, 1992.

21 Kereskedelmi gazdálkodás elemzése KZ1301 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Béresné dr. Mártha Bernadett főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős egység kódja GI A hallgató ismerje meg a kereskedelmi vállalkozás alapvető gazdálkodási folyamatainak elemzését, tervezését, a vállalkozás egésze, vagy egy-egy része irányításának feladatait. A hallgatók ismerjék meg az általános áruismeret témaköreit és központi kérdését: a minőséget. Legyenek tájékozottak az EU szabványok jogharmonizációjában. Alkalmazza a számvitel szabályait, a költségek hatását, elemzi a mérleget Az előadások anyaga - A kereskedelem gazdasági jelentősége és szervezeti rendszere a rendszerváltástól napjainkig. Privatizáció a hazai kereskedelemben. - A kereskedelmi vállalkozás helyzete. - Az értékesítési folyamat a kereskedelmi vállalkozásokban. - Beszerzés, mint a gazdálkodás kulcskérdése. - Kereskedelmi készletgazdálkodás. - A kereskedelem tárgyi eszközeivel való gazdálkodás. - Franchise a kereskedelemben. - Minőség. - A management felelőssége a minőség vonatkozásában. - Minőségi jellemzők. - Minőségszabályozás és biztosítás. - Termékfelelősség. - Szabványosítás és szabványok. - Minőségtanúsítás és tájékoztatás a minőségről. - Fogyasztói árutájékoztatási formák. - Szavatosság és jótállás, mint a minőségvédelem eszközei. - Csomagolás. - Árunyilvántartás, vonalkód, áruvédelem A gyakorlati foglalkozások anyaga - A kereskedelmi vállalatok árstratégiája, árpolitikája. - Kereskedelmi vállatok költséggazdálkodás. - Kereskedelmi vállalat finanszírozása. - Kockázatviselés a kereskedelemben. - Kereskedelmi vállalkozások speciális adózása. Zárthelyi dolgozatok az elméleti anyagból.

22 Zárthelyi dolgozat (50 pont) + félévközi teljesítmény (50 pont). Sólyom Csaba Juhász Anna Kenedics Krisztina: Kereskedelmi vállalkozások gazdálkodása és vezetése I. kötet. Budapest: BGF KVIF, Gábor Miklós Sólyom Csaba: Kereskedelmi vállalkozások gazdálkodása és vezetése II. Budapest: BGF-KVIF Főiskolai Kar, Pénzes Györgyné László Éva: Kereskedelmi marketing. Szolnok: Szolnoki Főiskola 2004.

23 Kereskedelmi gazdálkodás vezetése, szervezése, vállalkozások számvitele KZ1302 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 0+2 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Hegedűs László Zsigmond főiskolai docens Tantárgyfelelős egység kódja KO A hallgatók ismerjék meg a számvitel fogalmát, területeit, a mérleg alapösszefüggéseit, az egyes tételek tartalmát. A hallgatók ismerjék meg a bizonylatok fogalmát, fajtáit, a leltár és leltározás módozatait, a fő könyvelési bizonylatok felépítését és kitöltésének szabályait, a kettős könyvvezetés technikáját. Alkalmazza a különféle fizetési formákat, értékeli az eredményeket. - A számvitel fogalma, feladata, területei. - A vállalkozás vagyona. A könyvviteli mérleg. Eredménykimutatás. - Eredménykimutatás. Kiegészítő melléklet, üzleti jelentés. - A vállalkozások könyvvezetése. - Értékelés. Általános forgalmi adó könyvviteli elszámolása. - Befektetett eszközök. - Forgóeszközök. - Forgóeszközök. Saját tőke. Céltartalékok. - Kötelezettségek. Időbeli elhatárolások. - Számviteli bizonylatok. - Leltár, leltározás. - A kettős könyvvezetés. - Az eredménylevezetés. - Pénztárkönyv. - Kiegészítő nyilvántartások. - Gyakorlás. - Naplófőkönyv. - A naplófőkönyv vezetése. - Könyvelési feladatok. Zárthelyi dolgozat a gyakorlati anyagból, komplex feladatmegoldás a kettős könyvvitel alkalmazására, eredménymegállapítás, mérlegösszeállítás. Zárthelyi dolgozat (50 pont) + félévközi teljesítmény (50 pont).

24 Céljegyzet. Vállalkozási irodalmak. Sólyom Csaba Juhász Anna Kenedics Krisztina: Kereskedelmi vállalkozások gazdálkodása és vezetése I. kötet. Budapest: BGF KVIF, Gábor Miklós Sólyom Csaba: Kereskedelmi vállalkozások gazdálkodása és vezetése II. Budapest: BGF-KVIF Főiskolai Kar. Pénzes Györgyné László Éva: Kereskedelmi marketing. Szolnok: Szolnoki Főiskola Éva Katalin (2005): Vállalkozói könyvvitel I. Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Részvénytársaság, Budapest.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat LG1501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása

Részletesebben

4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0

4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0 4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0 Tantárgy neve: Közgazdaságtan (mikroökonómia) Az oktatás időterve:

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tantárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ KEMAL0101K Pszichológia kötelező - beszámoló

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Gazdálkodási alapismeretek KA1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár ÜT A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

Dr. Kovács Judit tanársegéd

Dr. Kovács Judit tanársegéd Tantárgy neve: Matematika I. Kreditpont: 5 Nappali tagozat 1. félév 2 2 0 v Levelező tagozat 1. félév 20 0 0 v Dr. Kovács Judit tanársegéd Egyváltozós valós függvény. Függvénytani alapfogalmak. Elemi függvények.

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER

KERESKEDELMI MENEDZSER KERESKEDELMI MENEDZSER I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció I. IY1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési program Vállalkozási ügyintéző () Érvényes: 2012 szeptemberétől A képzési program használatát felnőttképzési formában a Tomori Pál Főiskolán engedélyezem: Kalocsa, 2012.

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kereskedelmi

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Kommunikációelmélet modelljei és törvényei SK1001 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 1+0 kollokvium Előfeltétel:

Részletesebben

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 1. Készség és személyiségfejlesztés I. Kreditpont: 4 Össz. óraszám (elm+gyak): I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 kollokvium Szilágyi Barnabás főiskolai adjunktus A hallgatók fejlődés-lélektani alapismereteinek

Részletesebben

Tantárgy megnevezése, kódja. Pénzügyi- és banki ismeretek TANTÁRGYI TEMATIKÁK GVMPB11SLC. Dr Elek Erzsébet. Tantárgyfelelős oktató

Tantárgy megnevezése, kódja. Pénzügyi- és banki ismeretek TANTÁRGYI TEMATIKÁK GVMPB11SLC. Dr Elek Erzsébet. Tantárgyfelelős oktató TANTÁRGYI TEMATIKÁK Tantárgy megnevezése, Pénzügyi- és banki ismeretek GVMPB11SLC Dr Elek Erzsébet 10 óra előadás+15 óra gyakorlat +0 labor 5 Megfelelő pénzügyi szemlélet kialakításához szükséges alapfogalom

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 3. 1

SZAKMAI PROGRAM 3. 1 SZAKMAI PROGRAM 3. 1 Számviteli szakügyintéző óraterv szakmai és vizsgakövetelmények SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ tanterv (nappali) 2 Tantágy csoportok Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam Alapozás moduljai

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK Pénzügyi közlöny 00/3. (00. március 30.). számú melléklet AZ 55 344 0 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 0 000 55 0 KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 4. számú melléklet AZ 55 343 0 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 0 000 55 0 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. Általános irányelvek. A képzés szabályozásának jogi háttere

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben