Biztonsági tanácsadók Magyarországon a 2/2002.(I.11) Kormányrendelet módosításával kapcsolatos BTE vélemények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági tanácsadók Magyarországon a 2/2002.(I.11) Kormányrendelet módosításával kapcsolatos BTE vélemények 2011.11.16"

Átírás

1 Biztonsági tanácsadók Magyarországon a 2/2002.(I.11) Kormányrendelet módosításával kapcsolatos BTE vélemények Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete

2 Tartalom 1. A biztonsági tanácsadói rendszer kialakulásának történeti el zményei 2. Biztonsági tanácsadók Magyarországon 3. Tanácsadói tevékenység 4. Ellen rz hatóságok 5. Eredmények a kezdetekben 6. BTE a tanácsadók egyesülete /68/EK irányelv 8. 2/2002 (I.11.) Kormányrendelet 9. Következmények, célok 2

3 Történeti áttekintés Súlyos veszélyes áru balesetek! Spanyolország / Tarragona UN1077 Propilén 2.1 (2F) 25 tonna 1000 C-os t zfelh 217 halott több 100 f égési sérült Eredmény: /szabályozás rendszeressé válik 3

4 Történeti áttekintés Veszélyes áruk mennyiségi növekedése További balesetek El írások fejlesztése OK, de kevés! El írások gyakorlati alkalmazása - KO! Eredmény: Németország Veszélyes áru megbízott - GbV-1989 Gefahrgutbeauftragte - Verordnung Európai Unió 96/35/EK irányelve (2000/18/EK)

5 Történeti áttekintés /35 EK 11.CIKK ADR /2002 (I.11.) Kormányrendelet BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ 5

6 Biztonsági tanácsadók Magyarországon Felügyeletet gyakorol! - Képzés - Vizsga / Regisztráció Vizsgázott: 825 / 987 vizsgázott / ADR 823 / 985 / RID 41 / 67 / ADN 15 / 21 Névjegyzék: 572 / 600 Vállalkozás: 1211/1300 jelentett be tanácsadót, 6

7 Tanácsadói tevékenység BT TANÁCSADÁS CÉG Tervezés Végrehajtás Kontroll Beavatkozás A RENDSZERT PRÓBÁLJUK MEG JÓL M KÖDTETNI 7

8 Ellen rz hatóságok 200 / 100 F 700 F 228 / 421 F 161 F 1/2002 (1.11.) Kormányrendelet az ellen rzésre vonatkozó egységes eljárásról 156/2009 (VII.29) Kormányrendelet a kiszabható bírságok összegér l EUR - H 200 EUR IR EUR - E 8

9 Eredmények a kezdetekben Hibás szállítások alakulása Magyar 34% 27% 20% 14% Külföldi 25% 31% 29% 21% +Nem EU! Összes 33% 27% 22% 15% 9

10 BTE a tanácsadók egyesülete BTE a szakmaiság garanciája a veszélyes áru szállításban. Tagság: Célok: biztonsági tanácsadók veszélyes áru ügyintéz k ADR oktatók (+ VOTE ) jogszabály alkotás ellen rzés döntéshozás nemzetközi kapcsolatok E.A.S.A. 230 f Kb.40% 10

11 Szárazföldi irányelv az EU-ban 11

12 Szárazföldi irányelv az EU-ban ADR/RID/ADN

13 2/2002 (I.11) Kormányrendelet 1. (1) A rendelet hatálya a Magyar Köztársaság területén székhellyel vagy telephellyel rendelkez, a 2. b) pontjában meghatározott tevékenységet végz vállalkozásokra és az ezeknél a vállalkozásoknál alkalmazott veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadókra terjed ki. 2. E rendelet alkalmazásában. b) a veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi szállításával kapcsolatos tevékenység: a veszélyes áru telephelyen kívüli továbbítása, ideértve a szállításhoz kapcsolódó feladást, az árunak a szállítás során történ ideiglenes tárolását, az áru becsomagolását, a be- és kirakodást (beleértve a töltést és ürítést is). A feladás magába foglalja a szállítmányozást is;. Az el írásokban érintett minden olyan vállalkozás, amelynek tevékenysége magába foglalja a veszélyes áruk szállítását közúton, vasúton, folyami hajózásnál. Ilyen esetekben az ADR bekezdését alkalmazni kell. 13

14 2/2002 (I.11) Kormányrendelet 1. (2) A rendelet el írásait nem kell alkalmazni azokra a vállalkozásokra, amelyek a) tevékenysége a veszélyes áruk olyan mennyiségéhez kapcsolódik, amely nem haladja meg az évi ADR,,B'' Melléklet és szélzetszámai szerinti értékeket; b) az évi ADR,,A'' Melléklet 2009 szélzetszám szerinti szállítást végeznek; c) vagy kiegészít tevékenységi körébe nem tartozik a veszélyes áru szállítás, illetve az ezzel kapcsolatos be- és kirakás, de esetenként részt vesznek olyan veszélyes áruk szállításában vagy ehhez kapcsolódó be- és kirakásban, amelyek csak kisebb veszélyt vagy környezeti kockázatot jelentenek. Az el írás nem vonatkozik olyan vállalkozásokra, amelyeknél a veszélyes áru szállítási tevékenység: - szállítmányonként az ADR bekezdés szerinti mennyiségek alatt van, vagy - amely kizárólag a 3.4 és 3.5 fejezet szerinti szállítást végez, - egy naptári évben legfeljebb pl. nettó 25 tonna veszélyes áru szállításában vesz részt, feladatai ellátásában. - ADR7 osztálynál UN

15 2/2002 (I.11) Kormányrendelet /pl. Veszélyes hulladék szállítási engedélyek kiadásánál a BT szerz dés bemutatása probléma! 3. (2) A tanácsadó feladatait olyan személy láthatja el, aki a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Kiemelt Ügyek Igazgatósága által a tanácsadókról vezetett, külön jogszabályban meghatározott névjegyzékben szerepel, és a) a vállalkozás tulajdonosa vagy vezet tisztségvisel je, vagy b) a vállalkozással munkaviszonyban áll, vagy c) a vállalkozással munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. 5. (1) A tanácsadónak a vállalkozás tevékenységi körébe es valamennyi közlekedési alágazatra (közút, vasút, belvíz) és árucsoportra vonatkozóan szakképesítéssel kell rendelkeznie. A biztonsági tanácsadói funkciót a vállalat vezet je, a vállalatnál más feladatot végz személy, vagy vállalaton kívüli személy gyakorolhatja, ha a beosztást ellátni képes, tehát ha rendelkezik érvényes bizonyítvánnyal..ha vállalkozási vagy egyéb jogviszony alapján, jogi személyiség gazdasági társaság tagjaként vagy alkalmazottjaként.személyes közrem ködéssel végzi. /ügyvédi irodák tanácsadó irodák m ködési gyakorlata! 15

16 2/2002 (I.11) Kormányrendelet 3. (4) A vállalkozás vezet je köteles a tanácsadó megbízásáról és annak változásáról az NKH Kiemelt Ügyek Igazgatóságát 15 napon belül értesíteni, saját alkalmazottait és a veszélyes áru szállításában érintett üzleti partnereit tájékoztatni a tanácsadó személyér l. Az értesítés alapján az NKH Kiemelt Ügyek Igazgatósága a vállalkozásoknál alkalmazott tanácsadók személyér l névjegyzéket vezet. Nem rendelkezik: - a BT cégen belüli ismertségér l /a BT nevét a vállalat minden dolgozójával közölni kell, pl. mindenki számára megközelíthet helyen, kifüggesztéssel. - a BT visszahívásáról /amennyiben egy BT vel rendelkez vállalkozás súlyosan vét, a hatóság elrendelheti a kinevezett BT visszahívását és új BT kinevezését. - a BT kirendelésér l, súlyos hibák esetén /amennyiben egy mentességgel rendelkez vállalkozás súlyosan vét, hatóság elrendelheti a BT kinevezését. A Hatósági kiértesítés folyamatába indokolt lenne bevonni a BT-t is, mert jelenleg könny visszaélni a BT adataival. Az NKH-nak levélben kellene kiértesíteni a BT-t az értesítésr l. 16

17 2/2002 (I.11) Kormányrendelet 8/2002 (I.30.) KöViM rendelet 3. (1) A tanfolyamra az jelentkezhet, aki a vállalkozás tevékenységének megfelel szakirányú fels fokú végzettséggel rendelkezik és legalább 2 évig, vagy szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik és legalább 10 évig az R. 2. -a b) pontjában szerepl tevékenységet végzett. 5. (2) Aki a 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelettel kihirdetett Országos Képzési Jegyzék szerinti ( számú) veszélyes áru/adr ügyintéz szakképesítést szerzett, a képesítés megszerzése után öt éven belül további képzés nélkül tehet vizsgát. A követelménytámasztás nem éri el a célját! Szakirányú (!!!) + fels fokú végzettség OK! (5) A szakképesítést igazoló bizonyítványt az NKH Központi Hivatala adja ki. A bizonyítvány mintáját és az abban feltüntetend adatokat a 3. számú melléklet tartalmazza. Szükséges lenne a bizonyítvány automatikus, 2 nyelv kiállítása (H/GB) (6) A bizonyítvány öt évig érvényes. A bizonyítvány érvényessége öt évvel meghosszabbítható, ha tulajdonosa az érvényesség lejárta el tt ismeretfelújító képzésben vesz részt és sikeres vizsgát tesz. Az ismeretfelújító képzés feltételeinek pontosabb meghatározása lenne szükséges! pl: A bizonyítvány érvényessége 5 évvel meghosszabbítható, ha a tulajdonosa az érvényesség lejárta el tt (legfeljebb 1 évvel) ismeretfelújító képzésben vesz részt, és sikeres vizsgát tesz. 17

18 2/2002 (I.11) Kormányrendelet 1-es számú melléklet a) figyelemmel kíséri, hogy a vállalkozásnál betartják-e a veszélyes áruk szállítására vonatkozó el írásokat; b) tanácsot ad a vállalkozás számára a veszélyes áruk szállítását és az áruk szállításra való el készítését illet en; c) éves jelentést készít a vállalkozás vezet i, szükség esetén az illetékes hatóság számára a vállalkozás veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységér l. Az éves jelentéseket öt évig meg kell rizni, és az ellen rzésre jogosult hatóság kérésére be kell mutatni, d) figyelemmel kíséri a vállalkozás érintett tevékenységére vonatkozóan a következ feladatok végrehajtását és az ezzel kapcsolatos eljárásokat: dd) a vállalkozás alkalmazottainak megfelel képzését, és a képzésr l szóló jelentések, okmányok rzését, nyilvántartását, Nem utal arra, hogy a biztonsági tanácsadó hogyan lássa el a feladatait! Szükséges lenne néhány követelmény konkrét meghatározása pl. - az ADR 1.3-as képzés személyi és tárgyi feltételeir l, - BT / Veszélyes áru ügyintéz / ADR oktató? - Hogyan dokumentálja képzést? tematika, tananyag, jelenléti ív, vizsgaanyag, igazolás?.nkh szerepe? 18

19 2/2002 (I.11) Kormányrendelet 1-es számú melléklet - Hogyan történjen az írásbeli nyilvántartások vezetése a BT-i ellen rzésekr l /minimális adatok meghatározása, név, dátum, folyamatok leírása - Tanácsadói dokumentációk - meg rzésének kötelezettsége? - hatósági ellen rzések során bemutatási kötelezettség, pl. írásban, vagy elektronikus formában? - Baleseti jelentés készítése? / ezt a feladatot a 2/2002 a 6 -ban rögzíti! - Éves jelentés készítése milyen tartalmi elemekkel történjen? - minimális követelmények rögzítése (cégadatok, áruk, mennyiségek, biztonsági helyzet értékelése, közbiztonsági érintettség, jöv év feladatai stb..) - az elkészítés határidejének meghatározása, pl. naptári év zárását követ év március 31! - Tanácsadói bizonyítvány - bemutatási kötelezettsége az illetékes hatóság részére - gondoskodni a meghosszabbításáról!!! 19

20 2/2002 (I.11) Kormányrendelet 3. (1) rendelkezik az egy vagy több BT kinevezésér l (4) rögzíti az NKH KÜI és partnerek felé történ tájékoztatási kötelezettséget 4. (1).A tanácsadó kinevezésével a vállalkozás vezet je nem mentesül a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos felel sség alól. - Gondoskodjon arról,hogy a BT a kinevezés el tt rendelkezzen a vállalat tevékenységének megfelel tanácsadói végzettséggel / ADR, RID, ADN, 1,2,3-9, 7 - Adjon meg minden a BT tevékenységéhez szükséges felvilágosítást, dokumentumot - Biztosítsa a BT munkájához szükséges tárgyi feltételeket - Biztosítsa, hogy a BT el adhassa javaslatait, akár a döntéshozatal helyén - Segítse a BT-t, hogy az el tudja látni az el ekben meghatározott kötelezettségeit - rizze meg az éves jelentést / baleseti jelentést 5 évig, - Hatósági kérésre - Mutassa be a dokumentumokat - Adja meg a BT-ja nevét, adatait 20

21 2/2002 (I.11) Kormányrendelet Következmények (-) a szárazföldi rendelet megjelenése óta Hiányzik az új tanácsadói rendelet bizonytalanság van, az el írások értelmezésében, és gyakorlati alkalmazásában az érintett vállalkozások gyakran a mentességekre fókuszálnak nem rendelkeznek biztonsági tanácsadóval és a BT által képzett dolgozókkal sem a jogszabálykövet magatartás er sítése a hatósági és tanácsadói ellen rzések számától és min ségét l függ a BT és a vállalkozások tevékenységében hiányzik a világos szabályozás, az el írások követelménytámasztó ereje a problémák a közrem köd partner cégeknél is megjelennek a napi feladatokban (BT- több céget is visz!) 21

22 2/2002 (I.11) Kormányrendelet Következmények (+) cca. 10 év sok hasznos elméleti és gyakorlati tapasztalatot eredményezett VILÁGOS A CÉL! az ADR/RID/ADN-t direktívaként kell kezelni az új tanácsadói rendeletnek a direktívák magyarországi végrehajtását kell szakmai szempontokat figyelembe véve leszabályozni ki kell dolgozni olyan területeket is, ami a direktívákból kimaradt, versenyhátrányt EU-s viszonylatban a szabályozás ne okozzon A szakma összefogása kötelez, hogy ezek a célok megvalósulhassanak!!! 22

23 Köszönöm a figyelmet! /

Tárgy: javaslatok a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók alkalmazására vonatkozó jogszabály módosítása (2/2001.(I.11.) Kormány rendelet)

Tárgy: javaslatok a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók alkalmazására vonatkozó jogszabály módosítása (2/2001.(I.11.) Kormány rendelet) E/2011/0712 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG IPARI-BALESET-MEGELŐZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Dr. Vass Gyula tű. ezredes Főosztályvezető Tárgy: javaslatok a veszélyes áru szállítási biztonsági

Részletesebben

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - 1-2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk vasúton, közúton vagy belvízen történő szállítása biztonságának növelése céljából és az ilyen szállításokra vonatkozó hazai és nemzetközi

Részletesebben

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES 1 A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSI BIZTONSÁGI TANÁCSADÓRÓL (MAGYAR KÖZLÖNY, 2014. évi 61. szám, 9218 9224 oldal) A Genfben, 2000. május 26. napján

Részletesebben

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó feladatai

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó feladatai A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó feladatai Göttli Józsefné Milyen feladatai vannak a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadónak a veszélyes hulladékok szállításánál? Mi a szerepük

Részletesebben

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

SALLAI ORSOLYA A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSOK ELLENİRZÉSÉNEK JELENTİSÉGE ÉS A SZAKMAI EGYÜTTMŐKÖDÉS LEHETİSÉGEI

SALLAI ORSOLYA A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSOK ELLENİRZÉSÉNEK JELENTİSÉGE ÉS A SZAKMAI EGYÜTTMŐKÖDÉS LEHETİSÉGEI SALLAI ORSOLYA A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSOK ELLENİRZÉSÉNEK JELENTİSÉGE ÉS A SZAKMAI EGYÜTTMŐKÖDÉS LEHETİSÉGEI A veszélyes áru szállítások ellenırzésének jelentıségét, a téma aktualitását napjainkban több

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2013.X.1. ) 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és

Részletesebben

AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat

AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat NSZI 2002 El szó Az Európai Épít ipar az Európai Unió legnagyobb ipari szektora ( a Közösség GDP-jének 11%-át adja), s felülmúlja Japán és az Egyesült Államok épít ipari

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 92. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 92. szám MAGYAR KÖZLÖNY 92. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 29., hétfő Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXIII. törvény A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott,

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

1 / 24 2015.03.21. 10:18

1 / 24 2015.03.21. 10:18 1 / 24 2015.03.21. 10:18 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási

Részletesebben

Mihálygerge Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata

Mihálygerge Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata Mihálygerge Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata Mihálygerge Község Önkormányzat Képvisel -testülete a közpénzek ésszer felhasználása átláthatóságának és széles kör nyilvános ellen rizhet

Részletesebben

DIÓSJEN I SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET TERVEZET ALAPSZABÁLY 2008. Átfogó módosításokkal egységes szerkezetben

DIÓSJEN I SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET TERVEZET ALAPSZABÁLY 2008. Átfogó módosításokkal egységes szerkezetben DIÓSJEN I SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET TERVEZET ALAPSZABÁLY 2008. Átfogó módosításokkal egységes szerkezetben A Küldöttközgy lés által 1993.-ban elfogadott és az 1994., 1995., 1997., 1998., 2002., 2003. 2007.,

Részletesebben

Iparbiztonsági képzés és továbbképzés kialakulása és fejlesztése 2. rész: Az iparbiztonsági képzési igények és követelmények értékelése

Iparbiztonsági képzés és továbbképzés kialakulása és fejlesztése 2. rész: Az iparbiztonsági képzési igények és követelmények értékelése Kátai-Urbán Lajos Iparbiztonsági képzés és továbbképzés kialakulása és fejlesztése 2. rész: Az iparbiztonsági képzési igények és követelmények értékelése 10.17047/HADTUD.2015.25.1-2.57 A 2012. évben hatályba

Részletesebben

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos A törvény egységes szerkezetbe foglalt változatát a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága készítette, nem minősül hivatalos

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a

Részletesebben

1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések

1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések 1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület (továbbiakban: 1. FC Veszprém) Veszprém városban, Veszprém megyében a rendszeres sportolás, a szabadid

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. sz. melléklet. Névhasználati Kézikönyv

1. sz. melléklet. Névhasználati Kézikönyv 1. sz. melléklet Névhasználati Kézikönyv 0 Tartalom NÉVHASZNÁLATI KÉZIKÖNYV... 2 1. BEVEZETÉS... 2 2. A TOURINFORM MÁRKA... 2 2.1. NÉV- ÉS LOGÓHASZNÁLAT... 3 3. A TOURINFORM IRODA... 4 3.1. A TOURINFORM

Részletesebben

A 1.2.8 A Társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság közgy lésén. Igen

A 1.2.8 A Társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság közgy lésén. Igen NYILATKOZAT A Csepel Holding társaságirányítási gyakorlatáról a Budapesti Értékt zsde Részvénytársaság által közzétett Felel s Társaságirányítási Ajánlások alapján A Csepel Holding Nyrt. (a Társaság )

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI JOG ÉS BIZTOSÍTÁS

EGÉSZSÉGÜGYI JOG ÉS BIZTOSÍTÁS SEMMELWEIS EGYETEM Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Dr. Nemes András EGÉSZSÉGÜGYI JOG ÉS BIZTOSÍTÁS Egyetemi jegyzet Budapest, 2003. I. Fejezet EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér Az egészséghez

Részletesebben

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére 1 Megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatása gazdasági

Részletesebben

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet - 1 - A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának 1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek

Részletesebben

- a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját

- a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját - MINDEN ESETBEN KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY Okmányok: - a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját - Társadalombiztosítási azonosító jelét igazolókártya

Részletesebben

A PIACRA JUTÁS LEHET SÉGEI A MEZ GAZDASÁGI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA

A PIACRA JUTÁS LEHET SÉGEI A MEZ GAZDASÁGI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA A PIACRA JUTÁS LEHET SÉGEI A MEZ GAZDASÁGI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA Szerkesztette: Paksi András Ábrahám Csaba, GEO-SIVO Kft. Lektor: Dr. Dimény Judit Szerz k: Paksi András Ábrahám Csaba Sorozatszerkeszt : dr.

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei 34700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,

Részletesebben