Jászi Oszkár 1929 novemberében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jászi Oszkár 1929 novemberében"

Átírás

1 Szociáldemokrácia 1918-ban Jászi Oszkár 1929 novemberében Kunfi Zsigmondról ( ) írott nekrológjában kifejtette, hogy a magyar munkásmozgalom három, európai mértékkel mérve is nagyszabású és jelentékeny egyéniséget produkált: Szabó Ervint, Garami Ernõt és Kunfi Zsigmondot. Szabó Ervin tudós és kutató volt, aki organikusan irtózott a napi politika kis kompromisszumaitól és taktikázásaitól. Garami viszont minden izében reálpolitikus, számára pártja pillanatnyi érdekéhez képest másodlagosak az elvi megfontolások. Kunfi Zsigmond valahogy e két típus szintézise volt írta Jászi ízig-vérig gyakorlati politikus, aki a taktikát, sõt, ha kellett a ravaszkodást sem vetette meg. De belsõ gyökereiben mégsem politikus, hanem egy mély idealizmustól áthatott tanár és nagy szenvedélyektõl korbácsolt rétor és tribun. [ ] Mindig volt benne valami legjobb értelemben vett professzoros emelkedettség... Kunfit aligha sorolhatnánk a politikusok közé, ha felidézzük a második reformnemzedék arcképcsarnokát. Égõ, sötét szeme, homlokára hulló haja inkább mûvészre vagy fanatikus tudósra vallott. Ady Endre és Krúdy Gyula legendás éjszakáinak társa, a kiváló publicista, míves esszék szerzõje, ha az újságírás kielégíti, nagy formátumú szocialista újságíró lehetett volna. A választójog reformjáért A Magyarországi Szociáldemokrata Párttal (MSZDP) Kunfi 1906-ban került kapcsolatba. Megbízást kapott a párt induló tudományos-politikai havi folyóiratának, a Szocializmusnak szerkesztésére, amelyet elõbb Garami Ernõvel együtt, majd 1908-tól önállóan végzett tõl a Népszava belsõ munkatársa, majd helyettes fõszerkesztõje lett között megszakítás nélkül a pártvezetõség tagja, a pártkongresszusok rendszeres elõadója. Kunfi Zsigmond és felesége, Rónai Erzsébet szigorló orvos, 1915 BTM Kiscelli Múzeum folytatás a 25. oldalról Érsekújvárt. Medgyesen az erdélyi Szász Nemzeti Tanács ülése kimondja csatlakozását Romániához. január 11. Az MNT Károlyit ideiglenes köztársasági elnökké választja, aki a kormány vezetésével Berinkey Dénes igazságügyminisztert bízza meg. január 14. Kihirdetik a budapesti közlekedési eszközök közvagyonba vételérõl szóló 1919:IV. néptörvényt. január 15. Archibald Carry Coolidge vezetésével bizottság érkezik Budapest- Diáktüntetés az antantmisszió szállása elõtt re a magyarországi viszonyok tanulmányozása céljára. Berlinben ellenforradalmi tisztek meggyilkolják Karl Liebknechtet és Rosa Luxemburgot, a forradalmi Spartacus-csoport vetetõit. január 18. Párizsban ünnepélyesen megnyitják a békekonferenciát, elnöke Georges Clemenceau francia kormányfõ. A kongresszuson minden, a központi hatalmaknak hadat üzenõ állam részt vehet, a legyõzöttek és Szovjet-Oroszország nem kap meghívást. január 19. Budapesten, a Gólyavárban ülésezik az Ébredõ Magyarok Egyesülete (ÉME) nevû fajvédõ szervezet. A rendezvény után a résztvevõk nacionalista, antiszemita és a királyság visszaállítását követelõ tüntetést szerveznek a fõváros utcáin. január 22. A békekonferencia tárgyalásokat kezd Szovjet-Oroszország képviselõivel. (A tárgyalások kudarca miatt február 25-én az intervenció folytatásáról döntenek.) január 23. A minisztertanács felhatalmazza a belügyminisztert, hogy a kommunistákkal szemben megelõzõ intézkedéseket léptessen életbe. január 25. A Függetlenségi (Károlyi) Párt kettészakad. A kilépõk Hock János vezetésével megalakítják az Országos Függetlenségi és Károlyi Pártot. január 29. Közzéteszik az 1919:VI. néptörvényt a magyarországi német nép önrendelkezési jogáról. január vége Károlyi megalakítja a Külügyi Tanácsot. Feladata a béke elõkészítése. Elnöke, miniszteri rangban, Jászi lesz. február 3. Székesfehérvárott a megyegyûlés megtagadja a kormány rendeleteinek a végrehajtását. Nagy Vince belügyminiszter erre másnap felfüggeszti a megye és a város közigazgatását, és betiltja a megyegyûléseket. 27

2 február 4. A KMP munkanélküli-nagygyûlést szervez Budapesten. Követelik az üzemek államosítását és a munkásság felfegyverzését. A tüntetés után a kormány 90%-kal felemeli a munkanélküli-segélyt. február 5. A belügyminiszter bizalmas értekezleten a rendõrség, a csendõrség és a népõrség vezetõivel a Katonatanácstól független, 40 ezer fõnyi egységes karhatalom felállításáról tárgyal. február 6. Csehszlovákia, a Szerb Horvát Szlovén Királyság és Románia közös memorandumban fektetik le Magyarországgal szembeni területi követeléseiket, és tiltakoznak a magyar fél által esetleg követelt népszavazás ellen. Weimarban összeül a német alkotmányozó nemzetgyûlés, amely Ebert addigi kormányfõt köztársasági elnökké választja. február 11. A népköztársaság védelmérõl szóló 1919:XI. néptörvény éves fogházbüntetéssel bünteti azt, aki az államforma erõszakos megváltoztatására törekszik február 12. Budapesten megalakul a Leszerelt Katonák Szabadszervezete. Adományosztás sebesült katonáknak MNM Történeti Féányképtár Határozatban követelik az 5400 korona végkielégítést, a ruhasegélyt, házhelyosztást, és sürgetik a proletárdiktatúra megteremtését. február 14. A párizsi békekonferencia elfogadja a Nemzetek Szövetsége alapokmányának tervezetét. február 16. Közzéteszik az 1919:XVIII. néptörvényt a A földmívelõ nép földhöz juttatásáról. A nagybirtok 500 holdon felüli részét kártalanítás ellenében kisajátítják, és ezt 5 20 holdas kisbirtok, ill. 200 holdig terjedõ középbirtok létesítésére kívánják felhasználni. február 19. Budapesten Bethlen István vezetésével megalakul a Nemzeti Egyesülés Pártja (NEP). Kiskunfélegyházán az élelmiszerhiány miatt elégedetlen lakosság fosztogatásba kezd. A zavargást a Szegedrõl kivezényelt katonaság néhány óra alatt elfojtja. február 20. A Munkanélküliek Központi Bizottságának gyûlése 500 korona segélyt, külön élelmiszerjegyet és a lakbér elengedését követeli a munkanélküliek számára. A gyûlés után a résztvevõk a Népszava szerkesztõsége elé vonulnak, ahol az újságnak a munkanélkülieket tá- A teoretikus és politikus Kunfit, mint Szabó Ervin tanítványainak legtöbbjét, elsõsorban az foglalkoztatta, hogyan lehet megteremteni Magyarországon a demokráciát szocialista perspektívával. Az os politikai válság idején az MSZDP abban bízott, hogy a darabontkormány a bécsi udvar jóváhagyásával választójogi reformot valósít meg. Kunfi 1912-ben errõl a koncepcióról megállapította: Illúzió és remény volt a cezarizmus politikájában való hit, vagyis az a felfogás, hogy a nép a királytól meg fogja kapni a választójogot. A következõ években az MSZDP új választójogi stratégiát munkált ki, amelyben Kunfi vezetõ szerepet töltött be. Az új politika alapvetõ pontjait õ fogalmazta meg: egyrészt a két elembõl álló szövetségesi koncepciót, másrészt radikális eszközök használatát. A választójogi küzdelem társadalmi bázisának kibõvítése érdekében az 1909-es pártkongresszuson megfogalmazta az expanzív terjeszkedési politika szükségességét, ami azt jelentette, hogy a választójogi harcot ki kell vinni: a városokból a falvakba. Együtt a nemzetiségekkel, polgárokkal Kunfi figyelemmel kísérte a Függetlenségi Pártban ben lezajlott fejleményeket, a párt kettészakadását. A Justh Gyula vezette Függetlenségi és 48-as Párt ugyanis mind határozottabban nyitott a demokratikus erõk, elsõsorban a szociáldemokrata párt felé. Az MSZDP áprilisi kongresszusán, fõként Kunfi szorgalmazására, állást foglalt az együttmûködés mellett. Kunfi a polgári progresszióval való szövetség védelmében hangsúlyozta, hogy mi a proletár érdekek lobogóját bontjuk ki az ellenfél táborában, a Reform-klubban, a választójogi szövetségben egynéhányan a szabadkõmûvességben is a munkások érdekeinek szolgálatára akarjuk rávenni a polgárságot A demokratikus Magyarországért folyó küzdelem bázisát Kunfi a nemzetiségi tömegek bevonásával is bõvíteni kívánta. A Fajok és osztályok Magyarországon címû, 1913-ban írott tanulmányában hangsúlyozta, hogy a nemzetiségi munkásság a faji idegenuralom és a társadalmi osztályuralom kettõs járma alatt szenved. Felszabadulást számára nem a magyar és a nemzetiségi uralkodó rétegek esetleges kompromisszuma, hanem az ország demokratikus átalakítása hozhat. Meghirdette az osztálytudatra ébredt munkásság és a faji öntudatra ébredt nemzetiségek összefogásának lehetõségét. Az 1912-es pártkongresszuson kifejtette, hogy várhatóan a kormány erõszakot fog alkalmazni a parlamenti obstrukció letörésére és a munkásmozgalom zaklatására. Hangsúlyozta, hogy A tömegek ereje : felborított villamos a vérvörös csütörtökön. Budapest, május 23. MNM Történeti Fényképtár 28

3 erre fel kell készülni. A kongresszus határozata a Justh-párt obstrukcióját a tömegek erejének védelme alá helyezte. Ennek a megvalósítására került sor május 23-án. A vérvörös csütörtökön a tömegek Kunfi szerint a forradalmi önsegély nyelvén beszéltek, s ezen a napon Budapest utcáin a munkásosztály hatalommá konstruálódott. A választójogért vívott harc a szociáldemokrata párt és szövetségesei minden erõfeszítése ellenére eredménytelen maradt. Külpolitika: háború és béke Az 1913-as pártkongresszuson tárgyalták elsõ ízben a szociáldemokraták önálló napirendi pontként a külpolitika kérdéseit. Kunfi beszédében ezt egyrészt a pártnak a külügyekre is kiterjedõ közéleti felelõsségével, másrészt a nemzetközi helyzet veszélyes új tendenciáival, egy világháború eshetõségével indokolta. Kunfi leszögezte azt is, hogy pártja nem tartja kívánatosnak a dualista Monarchia széthullását és felosztását. Rámutatott arra, hogy most nyílik az utolsó esély a birodalom megmentésére. A túlélés egyetlen lehetõsége a gyökeres reform. A világháború kitörését követõ elsõ hónapokban Kunfi is osztotta a szociáldemokrácia felfogását, hogy igazságos a cári Oroszország elleni háború re azonban ez a szemlélet megváltozott, s megkezdõdött a szociáldemokrácia küzdelme a béke helyreállításáért. Kunfi tevékenyen részt vett a békeprogramok megfogalmazásában és a közvetítési kísérletekben. A magyar pártot õ és Garami Ernõ képviselte a német, az osztrák és a magyar szociáldemokraták áprilisi bécsi tanácskozásán, amelyen követelték a II. Internacionálé 1910-es koppenhágai kongresszusán hozott határozatok végrehajtását, nemzetközi döntõbíráskodást, az általános lefegyverzést és valamennyi nép önrendelkezési jogát szeptemberében az országos bizalmi férfi értekezlet Kunfi szövegezésében elfogadta a párt békemanifesztumát. E dokumentum hangsúlyozta, hogy a szociáldemokrata pártoknak kötelessége mindent elkövetni a háború mielõbbi befejezése érdekében. A kiáltvány általános politikai célkitûzéseket is tartalmazott: a magyarországi politikának nemzeti és szociális szempontból való gyökeres átalakítását, az általános titkos választójogot, a hatékony munkásvédelmet és más reformokat, mint a háború után megvalósítandó követeléseket. A háború tartamára pedig sürgette a féktelen élelmiszeruzsora megszüntetését, a szabad véleménynyilvánítást legalább a belpolitika és a közélelmezés kérdéseiben, a cenzúra önkényes gyakorlatának felszámolását ban tartott elõadásában határozottan ellenezte a szorosabb kapcsolatot Németországgal, amit a német imperializmusnak való nagyobb kiszolgáltatottságnak értékelt. Nemzetállam helyett autonómia 1916 õszén Kunfi A nemzeti eszme a háborúban címû tanulmányában a soknemzetiségû államok fenntartása mellett érvelt. A megoldást a szocialista programban látta, amely a nemzeti szabadságra való törekvést [ ] nem a nacionalizmusnak államokat szétromboló és más nemzeteket szolgaságba ejtõ módszerével, hanem a demokrácia és a nemzeti autonómia diadalra juttatásával kívánja elõsegíteni. Elõre látta, hogy az antant gyõzelme esetén várható területi változások nem oldják meg Közép- és Kelet-Európa nemzeti problémáit. Új irredenta törekvések jelennek meg, amelyek veszélyeztetik a térség békéjét. Nem tartotta jó cserének, ha a román irredenta helyére magyar irredenta, ha az olasz irredenta helyére német irredenta, ha a szerb irredenta helyére bolgár irredenta kerülne. A nemzetiségi elnyomás üllõje és kalapácsa cserélnek csak helyet A háború befejezése érdekében az MSZDP is szorgalmazta, hogy a központi hatalmak szocialista pártjai, a semleges államok pártjainak közvetítésével, az antantországok szocialista pártjaival közös konferencián vitassák meg a békekötés lehetõségeit. Az MSZDP küldöttsége 1917 május végén Stockholmban tárgyalt a konferenciát elõkészítõ holland skandináv bizottsággal. Kunfi a megbeszélések során kifejtette, hogy Ausztria Magyarország nemzeti kérdéseit nem a birodalom felosztásával, hanem a jelenlegi államszövetség keretein belül messzemenõ madó cikkei ellen tiltakoznak. A kialakuló lövöldözés több halálos áldozatot követel. A föld nélküli parasztok Gödöllõn és Kerepesen megkezdik a föld felosztását. február 21. A rendõrség éjjel letartóztatja a KMP vezetõit, a párt helységeit és a Vörös Újság szerkesztõségét bezárják. Az MSZDP Budapesten tüntetéseket és gyûléseket szervez a KMP ellen. Demonstrációk vannak Debrecenben, Gyõrött, Miskolcon, Nagyatádon, Székesfehérváron is. február 22. A hadügyminiszter elrendeli a toborzás útján felállítandó hadsereg megszervezését. (A sorozást a fegyverszüneti egyezmény megtiltotta.) A kormány feloszlatja a MOVE-t. február 23. A földtörvény életbelépésével egy idõben Károlyi kápolnai birtokán ünnepélyesen megkezdi a földosztást. február 24. A budapesti rendõrség ellenforradalmi tevékenység gyanúja miatt õrizetbe veszi Wekerle volt miniszterelnököt. február 25. Az 1919:XX. néptörvény elrendeli a forradalmat veszélyeztetõ egyének õrizetbe vételét. A kaposvári munkástanács határozatot hoz az Esterházy-birtokon gazdálkodó Mezõgazdasági Ipar Rt. 44 ezer holdas bérletének termelõszövetkezetté alakításáról. február 26. A párizsi békekonferencián a Külügyminiszterek Tanácsa Magyarországra vonatkozó határozata szerint a magyar csapatoknak március 23-ig a Tisza vonaláig kell visszavonulniuk. A Szatmárnémeti Nagyszalonta Arad vonalig terjedõ terület román megszállás és közigazgatás alá kerül, attól nyugatra egy km-es semleges zónát hoznak létre. március 1. Ismét megjelenik a Vörös Újság. A KMP röplapon közli, hogy a párt központi helyiségeit újból megnyitotta. március 2 6. Moszkvában a 30 országból érkezett küldöttek szovjet-orosz kezdeményezésre megalakítják a Kommunista Internacionálét. március 4. A kormány pártközi értekezletet tart az önkényes földfoglalások meggátlására hozandó intézkedésekrõl. Országos Földbirtokrendezõ Tanácsot létesítenek. március 5. Közzéteszik az 1919:XXV. néptörvényt az alkotmányozó nemzetgyûlésrõl és a választásokról. A választás lajstromos szavazással, arányos képviseleti rendszer alapján történik. március 7. A Budapesti Munkástanács határozatában a nagyipar, a bányák államosítása és a progresszív adórendszer bevezetése mellett foglal állást. március 9. Országszerte gyûléseken követelik az elfogott kommunisták szabadon bocsátását. március 12. Megjelenik az 1919:XIX. néptörvény. A békeszerzõdés megköté- 29

4 reformokkal, nemzeti autonómiával, szabad gazdasági és kulturális fejlõdéssel kell megoldani. Bolsevik forradalom helyett koalíció Kunfi világosan látta az októberi szocialista forradalom jelentõségét. Radikális politikai hitvallása az erõviszonyok józan mérlegelésével ötvözõdött. A párt október 13-án tanácskozó rendkívüli kongresszusán hármas jelszót hirdetett meg: függetlenség az egész világ felé, a nemzetek önrendelkezõ joga belül, politikai és szociális demokrácia minden dolgozó ember és minden néposztály számára. Egyfelõl nem titkolta, hogy rokonszenvezik a minden hatalom a szovjeté, minden hatalom a katonák és munkások és parasztok tanácsaié jelszóval. Másfelõl viszont hangsúlyozta a nyugodt, mérlegelõ számításnak, az erõk reális számbavételének jelentõségét. Hangoztatta, hogy az adott helyzet nem alkalmas a szovjet politika gondolatának érvényesítésére, tévútnak tartotta, ha el akarnák hitetni a tömegekkel, hogy ma már Magyarországon elég erõsek vagyunk arra, hogy egymagunk vegyük át a politikai hatalmat. Óva intett attól, hogy bárki is felüljön demagóg jelszavaknak és engedjen olyan érzéseknek, amelyek ugyan jogosak, de a pártot súlyos helyzetbe hoznák, mert megfosztanák lehetséges polgári szövetségeseitõl. Kunfi szükségesnek tartotta a koalíciós politikát. Az új kormány szellemi motorja 1918 õszén õ lett a párt elsõ embere és e minõségében kiemelkedõ szerepet játszott az õszirózsás forradalom elõkészítésében. A párt képviseletében részt vett a Nemzeti Tanács megalakításában és annak programját Jászi Oszkárral írásban rögzítették. Az október 30-áról 31-ére forduló sorsdöntõ éjszakán maga is az Astoria szállóban, a forradalom legszûkebb vezérkarában virrasztott. A Károlyi-kormányban elõbb a munkaügyi és népjóléti, majd a közoktatásügyi tárcát töltötte be. Miniszterként terveket dolgozott ki a társadalombiztosítás és az egészségügy reformjára, az oktatásügy átszervezésére. A gyakorlatban a képlékeny, zûrzavaros államszervezési-igazgatási körülmények és a szûkös gazdasági viszonyok között alig valósult meg valami. Kunfi jelentõsége azonban messze túlemelkedett reszortminiszteri feladatkörein. Szoros kapcsolata Károlyi Mihállyal, hangadó szerepe az MSZDP-ben arra predesztinálta, hogy a kormányzatnak valóságos szellemi motorja legyen. Õ ismertette november 1-jén a kormánynyilatkozatot, amely szerint felveszik a programba a köztársaság megvalósítását. Az államformáról pedig a hat héten belül megválasztandó alkotmányozó nemzetgyûlés döntsön. Beszédében élesen elítélte a rendbontókat, fosztogatókat, majd kijelentette: Nehéz nekem, meggyõzõdéses szociáldemokratának mondani, de mégis azt mondom, hogy a hat hét alatt az osztálygyûlölet és osztályharc eszközeivel nem akarunk élni... Új vagyonelosztás Az osztályharc felfüggesztése nem jelentette Kunfi számára a forradalom se után Magyarország északi, szlováklakta területeibõl Slovenska Krajna néven autonóm terület szervezendõ. március 19. A februárban letartóztatott kommunista vezetõk közül 22 személyt szabadon engednek. Munkát, segélyt, a föld és a gyárak azonnali államosítását követelve 15 ezer munkanélküli tüntet a Népjóléti Minisztérium elõtt. Akor- mány államosítja a Habsburg-ház nem Magyarországon élõ tagjainak birtokait. március 20. Vix alezredes átadja a köztársasági elnöknek a nagyhatalmak által még február 26-án tartalmában jóváhagyott, a román demarkációs vonalról szóló jegyzéket. Lemond a Berinkeykormány. Béremelést követelve Budapesten általános nyomdászsztrájk robban ki. március 21. Vix alezredesnek átadják a magyar kormány elutasító válaszát a március 20-i jegyzékre. Tárgyalások indulnak a gyûjtõfogházban a letartóztatott kommunista vezetõk és a szociáldemokraták között. Az MSZDP vezetõségi ülésén elhatározza a KMP-vel való megegyezést. A két párt egyesül, ideiglenes nevük: Magyarországi Szocialista Párt. Kikiáltják a Magyarországi Tanácsköztársaságot. OPRÁN EMESE 31

5 BTM Kisecelli Múzeum BTM Kisecelli Múzeum 32 Kunfi Zsigmond beszél egy tüntetést elõkészítõ gyûlésen, a városháza udvarán. Budapest, 1917 megállítását a politikai demokrácia kivívásának szintjén. November 16-án, a köztársaság kikiáltása alkalmából elmondott beszédében leszögezte, hogy a politikai demokráciát eszköznek tekinti arra, hogy a tömegek az õ gazdasági jólétüket megalapíthassák, az igazságtalan vagyon- és jövedelemelosztást megváltoztassák. Ennek érdekében a földet a földet megmûvelõknek kell adni, a nagyüzemeket pedig a társadalom tulajdonába kell juttatni. Kunfi november 22-én a földbirtokpolitikai szaktanácskozáson kifejtette a radikális földreform szükségességét. Szerinte a földhöz való jog azt jelenti, mint a bányák tulajdonba vétele, hogy ezeknek a fontos termelõeszközöknek a felhasználásával elõállított javak az egész társadalom tulajdonát alkotják. A Munkástanács december 20-i ülésén Kunfi beterjesztette a Szociáldemokrata Párt és a Földmunkások és Kisgazdák Országos Szövetsége vezetõségének közös határozati javaslatát a földreformról. A tervezet szerint 500 holdnál nagyobb terület magántulajdonban nem maradhat, a kisajátított földeket holdas kiméretben örökbérlet formájában kell kiadni mûvelésre. Az örökbérlõk teljes joggal rendelkeznek, telekkönyvileg a nevükre írják, és a föld örökölhetõ. A munkásmozgalom egysége Kunfi tudatában volt annak, hogy a forradalmaknak az a természetük, hogy elõrehaladnak vagy visszafejlõdnek, de mozdulatlanul Pogány József, Kunfi Zsigmond és Kun Béla a pártkongresszusról távozóban, június Üzlet kirakata az általános, titkos választójog követelésével. Budapest, 1918 nem merevednek meg. Látta, hogy a munkásság mind nagyobb része, ha szervezetileg nem is, de politikailag már november végén december elején a kommunistákat követte. Azzal is tisztában volt, hogy a vagyon- és jövedelemelosztás kérdéseinek elõtérbe kerülésével növekedett a földbirtokos tõkés érdekeket képviselõ és eddig lappangó politikai tényezõk ellenállása és aktivitása. Kereste a megoldást arra, hogyan lehet egyensúlyozni a forradalom megállítását és továbbfejlesztését kívánó erõk között annak érdekében, hogy az új társadalmi rend megrázkódtatások nélkül valósuljon meg. A megoldást december 28-án adott nyilatkozata szerint abban jelölte meg, hogy siettetni kell a választásokat, és addig fenn kell tartani a Függetlenségi Párt Károlyi mellett álló politikusainak, a polgári radikálisoknak és a szociáldemokratáknak a koalícióját. Januárban is a koalíció fenntartását javasolta, de már azzal a feltétellel, hogy a szociáldemokraták az október óta módosult erõviszonyokhoz ragaszkodva kapjanak nagyobb részesedést a hatalomban, ugyanakkor folytassák a szervezést és az agitációt. Nem hagyta figyelmen kívül a kommunisták tevékenységét sem. A Munkástanács január 9-i ülésén kijelentette: Ez a koalíciós politika, ha a kommunista párt az eddigi tempóban, az eddigi módszerekkel folytatja a politikáját, nem tartható fenn. De érdekük-e a kommunistáknak, hogy néhány héten belül katasztrófába vigyék az egész munkásmozgalmat? Keresni kell a módot arra, amelynek segítségével a munkásságnak ez a testvérharca, amelybõl csak a burzsoáziának lehet haszna, szûnjék meg. Remélte, hogy a munkásmozgalom egysége kompromisszum révén helyreáll. Kapcsolatot tartott fenn a KMP vezetõivel, toleráns maradt irántuk még az február 20-i provokáció és Kun Béláék letartóztatása után is. Majd az õ vezetésével ment az MSZDP tárgyaló küldöttsége március 21-én a Gyûjtõfogházba, és egyike volt az ún. egységokmány aláíróinak is. Kunfi vállalta a forradalmi missziót, pedig váltig élt benne a kétely. A március 21-i, az MSZDP és a KMP egyesülését kimondó, sorsdöntõ pártvezetõségi ülésrõl távozva odaszólt Garaminak és Buchingernek: Ez a végzet! SIPOS PÉTER MNM Történeti Fényképtár

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban DOI: 10.18427/iri-2016-0056 A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban Olasz Lajos Szegedi Tudományegyetem JGYPK olasz@jgypk.szte.hu Az elvesztett háború,

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

ARCHÍVUM. Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére. Bárdi Nándor. (A magyar elképzelések 1918 1940) *

ARCHÍVUM. Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére. Bárdi Nándor. (A magyar elképzelések 1918 1940) * ARCHÍVUM Bárdi Nándor Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére (A magyar elképzelések 1918 1940) * E dolgozat értelmezésében az erdélyi kérdés kifejezés három nagyobb problémakört fed le: 1. Erdély

Részletesebben

Tisza István, Károlyi Mihály, Kun Béla értékelésének változásai és változatai. Megújuló tankönyv c. konferencia

Tisza István, Károlyi Mihály, Kun Béla értékelésének változásai és változatai. Megújuló tankönyv c. konferencia Tisza István, Károlyi Mihály, Kun Béla értékelésének változásai és változatai Megújuló tankönyv c. konferencia 1 Bevezető megjegyzések Modern magyar történelem 1918-1920. évi szakasza egyszerre volt a

Részletesebben

Nagy Imre és kora. Az 1956 os forradalom és előzményei

Nagy Imre és kora. Az 1956 os forradalom és előzményei Nagy Imre és kora Az 1956 os forradalom és előzményei A pályázatot készítette: Veres Szimonetta (8. osztály) Felkészítő tanár: Kondor Ágnes Szárcsa Általános Iskola 1213 Budapest, Szárcsa utca 9 11. Tel.:

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 16. Az R. Mellékletének TÖRTÉNELEM fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1.1. Releváns információk

Részletesebben

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása Magyarország önkormányzatai közterületeinek elnevezéseiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

Egy kárpát-medencei sorsforduló

Egy kárpát-medencei sorsforduló Egy kárpát-medencei sorsforduló Számvetés-kísérlet Raffay Ernő könyve kapcsán * I. Alig telik el egy esztendő azt követően, hogy Moldva és Havasalföld 1859-ben egyidejűleg Alexandru Ion Cuzát választotta

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Pritz Pál A Magyarországi Tanácsköztársaság keletkezése, céljai, mozgástere és helye a történetírásban

Pritz Pál A Magyarországi Tanácsköztársaság keletkezése, céljai, mozgástere és helye a történetírásban Pritz Pál A Magyarországi Tanácsköztársaság keletkezése, céljai, mozgástere és helye a történetírásban A Magyarországi Tanácsköztársaság történetének megítélése az elmúlt több mint kilenc évtized során

Részletesebben

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban Történelem 9. évfolyam 9/1. Az emberré válás és az őskőkor Az újkőkor 9/2. Az első civilizáció: Mezopotámia, Óbabiloni Birodalom 9/3. Egyiptom, a Nílus ajándéka 9/4. Elő-Ázsia államai: Palesztina, Fönícia,

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek Fogalom Személyek Évszámok Véres megtorlás Haynau 1850-59 Neoabszolutizmus Windischgraetz 1859 Föderalizmus Schwarzenberg okt dipl. 1860 Centralizáció Alexander Bach feb. pát. 1861 Osztrák adórendszer

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 2012. szeptember 12-én tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Kincses Csilla közművelődési referens Tárgy:

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Diktátorok. 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.)

Diktátorok. 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.) Diktátorok 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.) Született Vladimir Iljics Uljanov, később veszi fel a Lenin nevet. 1906-ban bekerül az Orosz szociáldemokrata Párt elnökségébe.

Részletesebben

Tartalom. Bevezető / 7

Tartalom. Bevezető / 7 bevezető Visszaemlékezéseimet írva halottak, halottaim közt bóklásztam. Jó volt őket rövidebb hosszabb ideig magamhoz hívni. Mint hajdanán, most is szeretettel néztek rám. Faggattam volna őket, de a múltba

Részletesebben

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor 90 éve, hogy megbukott a demokratikus "népuralmi" berendezkedés, de korántsem a kommunisták forradalma

Részletesebben

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a választási szövetség négy pártja, a

Részletesebben

A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre! (24 pont)

A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre! (24 pont) KTV I. forduló Az I. világháború eseményei, csatái A csapat neve... A csapat tagjai:......... A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre!

Részletesebben

1. Ágoston András levele a VDNSZSZ Tartományi Választmánya elnökének

1. Ágoston András levele a VDNSZSZ Tartományi Választmánya elnökének A VMDK Kezdeményezõ Bizottságának dokumentumai Ágoston András a VMDK 11 tagú Kezdeményezõ Bizottsága nevében 1989. XII. 18-án átadta a VDNSZSZ Tartományi Választmánya elnökének a Vajdasági Magyarok Demokratikus

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

7. RÉSZ MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

7. RÉSZ MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 397 7. RÉSZ MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 22. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG, ILLETVE TANÁCSKÖZTÁRSASÁG 1918 1918. november 13-án a szovjet kormány érvényteleníti a breszt-litovszki kényszer-békeszerződést.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

Három reform Magyarországon

Három reform Magyarországon 24 Magyarország és Ausztria allegorikus ábrázolása, 1835 nem is valósulhatott meg hiánytalanul. A 17. század végi alávetési kísérletekhez és a belõlük adódó keserves állapotokhoz képest azonban a helyzet

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1949-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK Kaposi József Történelem Közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

Választójog mint kampánytéma a dualizmus időszakában. Glied Viktor

Választójog mint kampánytéma a dualizmus időszakában. Glied Viktor Választójog mint kampánytéma a dualizmus időszakában Glied Viktor További kutatási lehetőségek (helyi viszonyok feltárása) Választójogi törvények a dualizmus időszakában A magyar politikai elit és a választójog

Részletesebben

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN Bakos István (Budapest) elõadása a Trianon a magyarság tudatvilágában c. tanácskozáson Budapest Tóthfalu 2002. õszén Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim! Köszönöm a meghívást

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

6. A Magyar Alkotmány (Alaptörvény) szerepe és tartalma, módosításai, az Alkotmánybíróság feladata, működése

6. A Magyar Alkotmány (Alaptörvény) szerepe és tartalma, módosításai, az Alkotmánybíróság feladata, működése 6. A Magyar Alkotmány (Alaptörvény) szerepe és tartalma, módosításai, az Alkotmánybíróság feladata, működése Magyarország alkotmányjogi berendezkedése parlamentáris demokrácia. A legfőbb törvényhozó szerv

Részletesebben

Aproletárdiktatúra modernizációs funkcióját a keletközép-európai

Aproletárdiktatúra modernizációs funkcióját a keletközép-európai A desztalinizáció elsõ hulláma Magyarországon Nagy Imre kontra Rákosi Mátyás, 1953 1956 Aproletárdiktatúra modernizációs funkcióját a keletközép-európai térségben történetírásunk nem vizsgálta. Magyarázható:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek Tartalomjegyzék Elméleti szintézisek A románság római eredete a történészek szemszögéből... 2 Az elrómaiasítás (romanizare) lépései... 2 A római eredet a történelmi dokumentumokban... 3 Helyi autonómia

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

A neoliberalizmus mítosza

A neoliberalizmus mítosza Paár Ádám A neoliberalizmus mítosza Akad-e ellenzéki párt, amelyről kormányon levő ellenfelei nem híresztelték, hogy neoliberális, akad-e ellenzéki párt, amelyik nem vágta vissza a neoliberalizmus megbélyegző

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Tárca neve: Vidékfejlesztési Minisztérium 4. január. - 4. június. Ország Miniszter és ok (név szerint) Más

Részletesebben

Kilábalás, 2014-18. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. GKI Zrt., www.gki.hu

Kilábalás, 2014-18. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. GKI Zrt., www.gki.hu Kilábalás, 2014-18 Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. Elvesztegetett évtized Az EU-csatlakozás óta nincs felzárkózás az EU-átlaghoz Szinte minden téren leszakadtunk

Részletesebben

Belügyi Rendészeti Ismeretek

Belügyi Rendészeti Ismeretek Belügyi Rendészeti Ismeretek Tansegédlet Társadalomismeret Tereptan Szabálysértések Büntetőjog Kriminalisztika Készült a TÁMOP 2.2.3-9/1-2009-0003. számú program keretében, az Országos Rendészeti TISZK

Részletesebben

Közigazgatási alapfogalmak

Közigazgatási alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Közigazgatási alapfogalmak Jogi asszisztens tanfolyami jegyzet (ideiglenes) dr. Bednay Dezső 2011 január Tartalomjegyzék I. Rész: A közigazgatás az állami szervek rendszerében

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk,

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, Alex Standish AZ OROSZ TITKOSSZOLGÁLATOK ÚJJÁSZÜLETÉSE K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, hogy ki gyilkolta meg Londonban radioaktív anyaggal az orosz titkosszolgálat

Részletesebben

Fajvédelemtől a nemzeti demokráciáig Bajcsy-Zsilinszky Endre politikai tervei a trianoni Magyarország megújulására (1918-1932)

Fajvédelemtől a nemzeti demokráciáig Bajcsy-Zsilinszky Endre politikai tervei a trianoni Magyarország megújulására (1918-1932) DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Kiss József Fajvédelemtől a nemzeti demokráciáig Bajcsy-Zsilinszky Endre politikai tervei a trianoni Magyarország megújulására (1918-1932) DE Bölcsészettudományi Kar 2007 Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

RENDSZERVALTOK A BALOLDALON

RENDSZERVALTOK A BALOLDALON RENDSZERVALTOK A BALOLDALON REFORMEREK ÉS REFORMKÖRÖK 1988-1989 VÁLOGATOTT DOKUMENTUMOK KOSSUTH KIADÓ BUDAPEST 1999 NIEDERS, \ ATS- U. UNIV.-! Tartalom Előszó 19 Géczi József: Reformerek és reformkorok

Részletesebben

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások *

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * 302 könyvek egy témáról Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * Vonyó József makacs következetességgel nyomoz a két világháború közötti magyar jobboldali politika egyik legjelentôsebb,

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

Együttműködési javaslat a diktatúra megdöntésére

Együttműködési javaslat a diktatúra megdöntésére Együttműködési javaslat a diktatúra megdöntésére 1. Cél: Olyan konföderatív alapokon álló Magyarország újjáteremtése, amelyben a magyar érdekek belső érdek-összehangolással érvényesülnek, illetve külkapcsolatokban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

A harmadik minszki megállapodás:

A harmadik minszki megállapodás: ELEMZÉSEK A harmadik minszki megállapodás: törékeny esély a politikai rendezésre E-2015/2. KKI-elemzések A Külügyi és Külgazdasági Intézet időszaki kiadványa Kiadó: Külügyi és Külgazdasági Intézet Szerkesztés

Részletesebben

A HAZA ÉS HALADÁS GONDOLATÁNAK INTEGRÁLÁSÁÉRT FOLYTATOTT KÜZDELEM WEKERLE SÁNDOR ÉLETMŐVÉBEN. Zsugyel János PhD

A HAZA ÉS HALADÁS GONDOLATÁNAK INTEGRÁLÁSÁÉRT FOLYTATOTT KÜZDELEM WEKERLE SÁNDOR ÉLETMŐVÉBEN. Zsugyel János PhD A HAZA ÉS HALADÁS GONDOLATÁNAK INTEGRÁLÁSÁÉRT FOLYTATOTT KÜZDELEM WEKERLE SÁNDOR ÉLETMŐVÉBEN Zsugyel János PhD Bevezetı gondolatok Wekerle Sándor joggal kérhetne helyet a Guinness rekordok könyvében: Magyarország

Részletesebben

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

Jászi Oszkár. Európa veszélyeztetett zónája, mint a világháború tulajdonképpeni oka.

Jászi Oszkár. Európa veszélyeztetett zónája, mint a világháború tulajdonképpeni oka. Jászi Oszkár Európa veszélyeztetett zónája, mint a világháború tulajdonképpeni oka. Az osztrák-magyar monarchia problémája az uj európai rend megalkotásának archimedesi pontjává vált. A háború logikája

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TÖRTÉNETE 2006.09.27.

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TÖRTÉNETE 2006.09.27. AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TÖRTÉNETE 2006.09.27. ELŐZMÉNYEK 1795 KANT 1849 VIKTOR HUGO 1930 ORTEGA Y GASSET 1923 COUDENHOVE-CALERGI 1929-1930 BRIAND 1. VILÁGHÁBORÚ NÉPSZÖVETSÉG 1943 CHURCILL 2. VILÁGHÁBORÚ

Részletesebben

Ember embernek farkasa

Ember embernek farkasa Jean-Pierre Derriennic: Polgárháborúk. Jelenkor, Pécs, 2004. 271 old. Rendkívül érdekes, a témához kapcsolódó adatokat rendkívül jól szintetizáló munkát vehet kézbe az olvasó, ha Jean-Pierre Derriennic

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

I. Országos népszavazási kezdeményezés elbírálása

I. Országos népszavazási kezdeményezés elbírálása NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. DECEMBER 12-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

TRIANON. Szerkesztette ZEIDLER MIKLÓS

TRIANON. Szerkesztette ZEIDLER MIKLÓS TRIANON Szerkesztette ZEIDLER MIKLÓS OSIRIS KIADÓ BUDAPEST 2003 TARTALOM Előszó 9 I. FORRÁSOK HÁBORÚ ÉS FELBOMLÁS Az antanthatalmak és Románia együttműködési szerződése Románia hadba lépéséről (Bukarest,

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

tanulmány szemle konferencia kritika Jakab György A magyar nemzeteszme változásai és a történelemtanítás kánonja 3

tanulmány szemle konferencia kritika Jakab György A magyar nemzeteszme változásai és a történelemtanítás kánonja 3 TART_2008-5-6.qxd 2008.05.05. 19:45 Page 1 tanulmány Jakab György A magyar nemzeteszme változásai és a történelemtanítás kánonja 3 Tóth László Kreativitás és szövegértés 29 Zsolnai Anikó Kasik László Lesznyák

Részletesebben

A szongun az észak-koreai military first politika

A szongun az észak-koreai military first politika NB8_bel.qxd 9/10/2008 3:04 PM Page 43 43 Faludi Péter A szongun az észak-koreai military first politika Észak-Korea többnyire csupán a nukleáris ambíciói miatti politikai huzavona, illetve az országot

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

LIMES 2009.4/MELLÉKLET TUDOMÁNYOS SZEMLE RENDSZERVÁLTÁS ÉS A KISEBBSÉGEK TATABÁNYA

LIMES 2009.4/MELLÉKLET TUDOMÁNYOS SZEMLE RENDSZERVÁLTÁS ÉS A KISEBBSÉGEK TATABÁNYA LIMES 2009.4/MELLÉKLET TUDOMÁNYOS SZEMLE RENDSZERVÁLTÁS ÉS A KISEBBSÉGEK TATABÁNYA TARTALOM Rendszerváltás és a kisebbségek Szerkesztette: Zahorán Csaba Zahorán Csaba: A rendszerváltás és a kisebbségi

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben