Jászi Oszkár 1929 novemberében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jászi Oszkár 1929 novemberében"

Átírás

1 Szociáldemokrácia 1918-ban Jászi Oszkár 1929 novemberében Kunfi Zsigmondról ( ) írott nekrológjában kifejtette, hogy a magyar munkásmozgalom három, európai mértékkel mérve is nagyszabású és jelentékeny egyéniséget produkált: Szabó Ervint, Garami Ernõt és Kunfi Zsigmondot. Szabó Ervin tudós és kutató volt, aki organikusan irtózott a napi politika kis kompromisszumaitól és taktikázásaitól. Garami viszont minden izében reálpolitikus, számára pártja pillanatnyi érdekéhez képest másodlagosak az elvi megfontolások. Kunfi Zsigmond valahogy e két típus szintézise volt írta Jászi ízig-vérig gyakorlati politikus, aki a taktikát, sõt, ha kellett a ravaszkodást sem vetette meg. De belsõ gyökereiben mégsem politikus, hanem egy mély idealizmustól áthatott tanár és nagy szenvedélyektõl korbácsolt rétor és tribun. [ ] Mindig volt benne valami legjobb értelemben vett professzoros emelkedettség... Kunfit aligha sorolhatnánk a politikusok közé, ha felidézzük a második reformnemzedék arcképcsarnokát. Égõ, sötét szeme, homlokára hulló haja inkább mûvészre vagy fanatikus tudósra vallott. Ady Endre és Krúdy Gyula legendás éjszakáinak társa, a kiváló publicista, míves esszék szerzõje, ha az újságírás kielégíti, nagy formátumú szocialista újságíró lehetett volna. A választójog reformjáért A Magyarországi Szociáldemokrata Párttal (MSZDP) Kunfi 1906-ban került kapcsolatba. Megbízást kapott a párt induló tudományos-politikai havi folyóiratának, a Szocializmusnak szerkesztésére, amelyet elõbb Garami Ernõvel együtt, majd 1908-tól önállóan végzett tõl a Népszava belsõ munkatársa, majd helyettes fõszerkesztõje lett között megszakítás nélkül a pártvezetõség tagja, a pártkongresszusok rendszeres elõadója. Kunfi Zsigmond és felesége, Rónai Erzsébet szigorló orvos, 1915 BTM Kiscelli Múzeum folytatás a 25. oldalról Érsekújvárt. Medgyesen az erdélyi Szász Nemzeti Tanács ülése kimondja csatlakozását Romániához. január 11. Az MNT Károlyit ideiglenes köztársasági elnökké választja, aki a kormány vezetésével Berinkey Dénes igazságügyminisztert bízza meg. január 14. Kihirdetik a budapesti közlekedési eszközök közvagyonba vételérõl szóló 1919:IV. néptörvényt. január 15. Archibald Carry Coolidge vezetésével bizottság érkezik Budapest- Diáktüntetés az antantmisszió szállása elõtt re a magyarországi viszonyok tanulmányozása céljára. Berlinben ellenforradalmi tisztek meggyilkolják Karl Liebknechtet és Rosa Luxemburgot, a forradalmi Spartacus-csoport vetetõit. január 18. Párizsban ünnepélyesen megnyitják a békekonferenciát, elnöke Georges Clemenceau francia kormányfõ. A kongresszuson minden, a központi hatalmaknak hadat üzenõ állam részt vehet, a legyõzöttek és Szovjet-Oroszország nem kap meghívást. január 19. Budapesten, a Gólyavárban ülésezik az Ébredõ Magyarok Egyesülete (ÉME) nevû fajvédõ szervezet. A rendezvény után a résztvevõk nacionalista, antiszemita és a királyság visszaállítását követelõ tüntetést szerveznek a fõváros utcáin. január 22. A békekonferencia tárgyalásokat kezd Szovjet-Oroszország képviselõivel. (A tárgyalások kudarca miatt február 25-én az intervenció folytatásáról döntenek.) január 23. A minisztertanács felhatalmazza a belügyminisztert, hogy a kommunistákkal szemben megelõzõ intézkedéseket léptessen életbe. január 25. A Függetlenségi (Károlyi) Párt kettészakad. A kilépõk Hock János vezetésével megalakítják az Országos Függetlenségi és Károlyi Pártot. január 29. Közzéteszik az 1919:VI. néptörvényt a magyarországi német nép önrendelkezési jogáról. január vége Károlyi megalakítja a Külügyi Tanácsot. Feladata a béke elõkészítése. Elnöke, miniszteri rangban, Jászi lesz. február 3. Székesfehérvárott a megyegyûlés megtagadja a kormány rendeleteinek a végrehajtását. Nagy Vince belügyminiszter erre másnap felfüggeszti a megye és a város közigazgatását, és betiltja a megyegyûléseket. 27

2 február 4. A KMP munkanélküli-nagygyûlést szervez Budapesten. Követelik az üzemek államosítását és a munkásság felfegyverzését. A tüntetés után a kormány 90%-kal felemeli a munkanélküli-segélyt. február 5. A belügyminiszter bizalmas értekezleten a rendõrség, a csendõrség és a népõrség vezetõivel a Katonatanácstól független, 40 ezer fõnyi egységes karhatalom felállításáról tárgyal. február 6. Csehszlovákia, a Szerb Horvát Szlovén Királyság és Románia közös memorandumban fektetik le Magyarországgal szembeni területi követeléseiket, és tiltakoznak a magyar fél által esetleg követelt népszavazás ellen. Weimarban összeül a német alkotmányozó nemzetgyûlés, amely Ebert addigi kormányfõt köztársasági elnökké választja. február 11. A népköztársaság védelmérõl szóló 1919:XI. néptörvény éves fogházbüntetéssel bünteti azt, aki az államforma erõszakos megváltoztatására törekszik február 12. Budapesten megalakul a Leszerelt Katonák Szabadszervezete. Adományosztás sebesült katonáknak MNM Történeti Féányképtár Határozatban követelik az 5400 korona végkielégítést, a ruhasegélyt, házhelyosztást, és sürgetik a proletárdiktatúra megteremtését. február 14. A párizsi békekonferencia elfogadja a Nemzetek Szövetsége alapokmányának tervezetét. február 16. Közzéteszik az 1919:XVIII. néptörvényt a A földmívelõ nép földhöz juttatásáról. A nagybirtok 500 holdon felüli részét kártalanítás ellenében kisajátítják, és ezt 5 20 holdas kisbirtok, ill. 200 holdig terjedõ középbirtok létesítésére kívánják felhasználni. február 19. Budapesten Bethlen István vezetésével megalakul a Nemzeti Egyesülés Pártja (NEP). Kiskunfélegyházán az élelmiszerhiány miatt elégedetlen lakosság fosztogatásba kezd. A zavargást a Szegedrõl kivezényelt katonaság néhány óra alatt elfojtja. február 20. A Munkanélküliek Központi Bizottságának gyûlése 500 korona segélyt, külön élelmiszerjegyet és a lakbér elengedését követeli a munkanélküliek számára. A gyûlés után a résztvevõk a Népszava szerkesztõsége elé vonulnak, ahol az újságnak a munkanélkülieket tá- A teoretikus és politikus Kunfit, mint Szabó Ervin tanítványainak legtöbbjét, elsõsorban az foglalkoztatta, hogyan lehet megteremteni Magyarországon a demokráciát szocialista perspektívával. Az os politikai válság idején az MSZDP abban bízott, hogy a darabontkormány a bécsi udvar jóváhagyásával választójogi reformot valósít meg. Kunfi 1912-ben errõl a koncepcióról megállapította: Illúzió és remény volt a cezarizmus politikájában való hit, vagyis az a felfogás, hogy a nép a királytól meg fogja kapni a választójogot. A következõ években az MSZDP új választójogi stratégiát munkált ki, amelyben Kunfi vezetõ szerepet töltött be. Az új politika alapvetõ pontjait õ fogalmazta meg: egyrészt a két elembõl álló szövetségesi koncepciót, másrészt radikális eszközök használatát. A választójogi küzdelem társadalmi bázisának kibõvítése érdekében az 1909-es pártkongresszuson megfogalmazta az expanzív terjeszkedési politika szükségességét, ami azt jelentette, hogy a választójogi harcot ki kell vinni: a városokból a falvakba. Együtt a nemzetiségekkel, polgárokkal Kunfi figyelemmel kísérte a Függetlenségi Pártban ben lezajlott fejleményeket, a párt kettészakadását. A Justh Gyula vezette Függetlenségi és 48-as Párt ugyanis mind határozottabban nyitott a demokratikus erõk, elsõsorban a szociáldemokrata párt felé. Az MSZDP áprilisi kongresszusán, fõként Kunfi szorgalmazására, állást foglalt az együttmûködés mellett. Kunfi a polgári progresszióval való szövetség védelmében hangsúlyozta, hogy mi a proletár érdekek lobogóját bontjuk ki az ellenfél táborában, a Reform-klubban, a választójogi szövetségben egynéhányan a szabadkõmûvességben is a munkások érdekeinek szolgálatára akarjuk rávenni a polgárságot A demokratikus Magyarországért folyó küzdelem bázisát Kunfi a nemzetiségi tömegek bevonásával is bõvíteni kívánta. A Fajok és osztályok Magyarországon címû, 1913-ban írott tanulmányában hangsúlyozta, hogy a nemzetiségi munkásság a faji idegenuralom és a társadalmi osztályuralom kettõs járma alatt szenved. Felszabadulást számára nem a magyar és a nemzetiségi uralkodó rétegek esetleges kompromisszuma, hanem az ország demokratikus átalakítása hozhat. Meghirdette az osztálytudatra ébredt munkásság és a faji öntudatra ébredt nemzetiségek összefogásának lehetõségét. Az 1912-es pártkongresszuson kifejtette, hogy várhatóan a kormány erõszakot fog alkalmazni a parlamenti obstrukció letörésére és a munkásmozgalom zaklatására. Hangsúlyozta, hogy A tömegek ereje : felborított villamos a vérvörös csütörtökön. Budapest, május 23. MNM Történeti Fényképtár 28

3 erre fel kell készülni. A kongresszus határozata a Justh-párt obstrukcióját a tömegek erejének védelme alá helyezte. Ennek a megvalósítására került sor május 23-án. A vérvörös csütörtökön a tömegek Kunfi szerint a forradalmi önsegély nyelvén beszéltek, s ezen a napon Budapest utcáin a munkásosztály hatalommá konstruálódott. A választójogért vívott harc a szociáldemokrata párt és szövetségesei minden erõfeszítése ellenére eredménytelen maradt. Külpolitika: háború és béke Az 1913-as pártkongresszuson tárgyalták elsõ ízben a szociáldemokraták önálló napirendi pontként a külpolitika kérdéseit. Kunfi beszédében ezt egyrészt a pártnak a külügyekre is kiterjedõ közéleti felelõsségével, másrészt a nemzetközi helyzet veszélyes új tendenciáival, egy világháború eshetõségével indokolta. Kunfi leszögezte azt is, hogy pártja nem tartja kívánatosnak a dualista Monarchia széthullását és felosztását. Rámutatott arra, hogy most nyílik az utolsó esély a birodalom megmentésére. A túlélés egyetlen lehetõsége a gyökeres reform. A világháború kitörését követõ elsõ hónapokban Kunfi is osztotta a szociáldemokrácia felfogását, hogy igazságos a cári Oroszország elleni háború re azonban ez a szemlélet megváltozott, s megkezdõdött a szociáldemokrácia küzdelme a béke helyreállításáért. Kunfi tevékenyen részt vett a békeprogramok megfogalmazásában és a közvetítési kísérletekben. A magyar pártot õ és Garami Ernõ képviselte a német, az osztrák és a magyar szociáldemokraták áprilisi bécsi tanácskozásán, amelyen követelték a II. Internacionálé 1910-es koppenhágai kongresszusán hozott határozatok végrehajtását, nemzetközi döntõbíráskodást, az általános lefegyverzést és valamennyi nép önrendelkezési jogát szeptemberében az országos bizalmi férfi értekezlet Kunfi szövegezésében elfogadta a párt békemanifesztumát. E dokumentum hangsúlyozta, hogy a szociáldemokrata pártoknak kötelessége mindent elkövetni a háború mielõbbi befejezése érdekében. A kiáltvány általános politikai célkitûzéseket is tartalmazott: a magyarországi politikának nemzeti és szociális szempontból való gyökeres átalakítását, az általános titkos választójogot, a hatékony munkásvédelmet és más reformokat, mint a háború után megvalósítandó követeléseket. A háború tartamára pedig sürgette a féktelen élelmiszeruzsora megszüntetését, a szabad véleménynyilvánítást legalább a belpolitika és a közélelmezés kérdéseiben, a cenzúra önkényes gyakorlatának felszámolását ban tartott elõadásában határozottan ellenezte a szorosabb kapcsolatot Németországgal, amit a német imperializmusnak való nagyobb kiszolgáltatottságnak értékelt. Nemzetállam helyett autonómia 1916 õszén Kunfi A nemzeti eszme a háborúban címû tanulmányában a soknemzetiségû államok fenntartása mellett érvelt. A megoldást a szocialista programban látta, amely a nemzeti szabadságra való törekvést [ ] nem a nacionalizmusnak államokat szétromboló és más nemzeteket szolgaságba ejtõ módszerével, hanem a demokrácia és a nemzeti autonómia diadalra juttatásával kívánja elõsegíteni. Elõre látta, hogy az antant gyõzelme esetén várható területi változások nem oldják meg Közép- és Kelet-Európa nemzeti problémáit. Új irredenta törekvések jelennek meg, amelyek veszélyeztetik a térség békéjét. Nem tartotta jó cserének, ha a román irredenta helyére magyar irredenta, ha az olasz irredenta helyére német irredenta, ha a szerb irredenta helyére bolgár irredenta kerülne. A nemzetiségi elnyomás üllõje és kalapácsa cserélnek csak helyet A háború befejezése érdekében az MSZDP is szorgalmazta, hogy a központi hatalmak szocialista pártjai, a semleges államok pártjainak közvetítésével, az antantországok szocialista pártjaival közös konferencián vitassák meg a békekötés lehetõségeit. Az MSZDP küldöttsége 1917 május végén Stockholmban tárgyalt a konferenciát elõkészítõ holland skandináv bizottsággal. Kunfi a megbeszélések során kifejtette, hogy Ausztria Magyarország nemzeti kérdéseit nem a birodalom felosztásával, hanem a jelenlegi államszövetség keretein belül messzemenõ madó cikkei ellen tiltakoznak. A kialakuló lövöldözés több halálos áldozatot követel. A föld nélküli parasztok Gödöllõn és Kerepesen megkezdik a föld felosztását. február 21. A rendõrség éjjel letartóztatja a KMP vezetõit, a párt helységeit és a Vörös Újság szerkesztõségét bezárják. Az MSZDP Budapesten tüntetéseket és gyûléseket szervez a KMP ellen. Demonstrációk vannak Debrecenben, Gyõrött, Miskolcon, Nagyatádon, Székesfehérváron is. február 22. A hadügyminiszter elrendeli a toborzás útján felállítandó hadsereg megszervezését. (A sorozást a fegyverszüneti egyezmény megtiltotta.) A kormány feloszlatja a MOVE-t. február 23. A földtörvény életbelépésével egy idõben Károlyi kápolnai birtokán ünnepélyesen megkezdi a földosztást. február 24. A budapesti rendõrség ellenforradalmi tevékenység gyanúja miatt õrizetbe veszi Wekerle volt miniszterelnököt. február 25. Az 1919:XX. néptörvény elrendeli a forradalmat veszélyeztetõ egyének õrizetbe vételét. A kaposvári munkástanács határozatot hoz az Esterházy-birtokon gazdálkodó Mezõgazdasági Ipar Rt. 44 ezer holdas bérletének termelõszövetkezetté alakításáról. február 26. A párizsi békekonferencián a Külügyminiszterek Tanácsa Magyarországra vonatkozó határozata szerint a magyar csapatoknak március 23-ig a Tisza vonaláig kell visszavonulniuk. A Szatmárnémeti Nagyszalonta Arad vonalig terjedõ terület román megszállás és közigazgatás alá kerül, attól nyugatra egy km-es semleges zónát hoznak létre. március 1. Ismét megjelenik a Vörös Újság. A KMP röplapon közli, hogy a párt központi helyiségeit újból megnyitotta. március 2 6. Moszkvában a 30 országból érkezett küldöttek szovjet-orosz kezdeményezésre megalakítják a Kommunista Internacionálét. március 4. A kormány pártközi értekezletet tart az önkényes földfoglalások meggátlására hozandó intézkedésekrõl. Országos Földbirtokrendezõ Tanácsot létesítenek. március 5. Közzéteszik az 1919:XXV. néptörvényt az alkotmányozó nemzetgyûlésrõl és a választásokról. A választás lajstromos szavazással, arányos képviseleti rendszer alapján történik. március 7. A Budapesti Munkástanács határozatában a nagyipar, a bányák államosítása és a progresszív adórendszer bevezetése mellett foglal állást. március 9. Országszerte gyûléseken követelik az elfogott kommunisták szabadon bocsátását. március 12. Megjelenik az 1919:XIX. néptörvény. A békeszerzõdés megköté- 29

4 reformokkal, nemzeti autonómiával, szabad gazdasági és kulturális fejlõdéssel kell megoldani. Bolsevik forradalom helyett koalíció Kunfi világosan látta az októberi szocialista forradalom jelentõségét. Radikális politikai hitvallása az erõviszonyok józan mérlegelésével ötvözõdött. A párt október 13-án tanácskozó rendkívüli kongresszusán hármas jelszót hirdetett meg: függetlenség az egész világ felé, a nemzetek önrendelkezõ joga belül, politikai és szociális demokrácia minden dolgozó ember és minden néposztály számára. Egyfelõl nem titkolta, hogy rokonszenvezik a minden hatalom a szovjeté, minden hatalom a katonák és munkások és parasztok tanácsaié jelszóval. Másfelõl viszont hangsúlyozta a nyugodt, mérlegelõ számításnak, az erõk reális számbavételének jelentõségét. Hangoztatta, hogy az adott helyzet nem alkalmas a szovjet politika gondolatának érvényesítésére, tévútnak tartotta, ha el akarnák hitetni a tömegekkel, hogy ma már Magyarországon elég erõsek vagyunk arra, hogy egymagunk vegyük át a politikai hatalmat. Óva intett attól, hogy bárki is felüljön demagóg jelszavaknak és engedjen olyan érzéseknek, amelyek ugyan jogosak, de a pártot súlyos helyzetbe hoznák, mert megfosztanák lehetséges polgári szövetségeseitõl. Kunfi szükségesnek tartotta a koalíciós politikát. Az új kormány szellemi motorja 1918 õszén õ lett a párt elsõ embere és e minõségében kiemelkedõ szerepet játszott az õszirózsás forradalom elõkészítésében. A párt képviseletében részt vett a Nemzeti Tanács megalakításában és annak programját Jászi Oszkárral írásban rögzítették. Az október 30-áról 31-ére forduló sorsdöntõ éjszakán maga is az Astoria szállóban, a forradalom legszûkebb vezérkarában virrasztott. A Károlyi-kormányban elõbb a munkaügyi és népjóléti, majd a közoktatásügyi tárcát töltötte be. Miniszterként terveket dolgozott ki a társadalombiztosítás és az egészségügy reformjára, az oktatásügy átszervezésére. A gyakorlatban a képlékeny, zûrzavaros államszervezési-igazgatási körülmények és a szûkös gazdasági viszonyok között alig valósult meg valami. Kunfi jelentõsége azonban messze túlemelkedett reszortminiszteri feladatkörein. Szoros kapcsolata Károlyi Mihállyal, hangadó szerepe az MSZDP-ben arra predesztinálta, hogy a kormányzatnak valóságos szellemi motorja legyen. Õ ismertette november 1-jén a kormánynyilatkozatot, amely szerint felveszik a programba a köztársaság megvalósítását. Az államformáról pedig a hat héten belül megválasztandó alkotmányozó nemzetgyûlés döntsön. Beszédében élesen elítélte a rendbontókat, fosztogatókat, majd kijelentette: Nehéz nekem, meggyõzõdéses szociáldemokratának mondani, de mégis azt mondom, hogy a hat hét alatt az osztálygyûlölet és osztályharc eszközeivel nem akarunk élni... Új vagyonelosztás Az osztályharc felfüggesztése nem jelentette Kunfi számára a forradalom se után Magyarország északi, szlováklakta területeibõl Slovenska Krajna néven autonóm terület szervezendõ. március 19. A februárban letartóztatott kommunista vezetõk közül 22 személyt szabadon engednek. Munkát, segélyt, a föld és a gyárak azonnali államosítását követelve 15 ezer munkanélküli tüntet a Népjóléti Minisztérium elõtt. Akor- mány államosítja a Habsburg-ház nem Magyarországon élõ tagjainak birtokait. március 20. Vix alezredes átadja a köztársasági elnöknek a nagyhatalmak által még február 26-án tartalmában jóváhagyott, a román demarkációs vonalról szóló jegyzéket. Lemond a Berinkeykormány. Béremelést követelve Budapesten általános nyomdászsztrájk robban ki. március 21. Vix alezredesnek átadják a magyar kormány elutasító válaszát a március 20-i jegyzékre. Tárgyalások indulnak a gyûjtõfogházban a letartóztatott kommunista vezetõk és a szociáldemokraták között. Az MSZDP vezetõségi ülésén elhatározza a KMP-vel való megegyezést. A két párt egyesül, ideiglenes nevük: Magyarországi Szocialista Párt. Kikiáltják a Magyarországi Tanácsköztársaságot. OPRÁN EMESE 31

5 BTM Kisecelli Múzeum BTM Kisecelli Múzeum 32 Kunfi Zsigmond beszél egy tüntetést elõkészítõ gyûlésen, a városháza udvarán. Budapest, 1917 megállítását a politikai demokrácia kivívásának szintjén. November 16-án, a köztársaság kikiáltása alkalmából elmondott beszédében leszögezte, hogy a politikai demokráciát eszköznek tekinti arra, hogy a tömegek az õ gazdasági jólétüket megalapíthassák, az igazságtalan vagyon- és jövedelemelosztást megváltoztassák. Ennek érdekében a földet a földet megmûvelõknek kell adni, a nagyüzemeket pedig a társadalom tulajdonába kell juttatni. Kunfi november 22-én a földbirtokpolitikai szaktanácskozáson kifejtette a radikális földreform szükségességét. Szerinte a földhöz való jog azt jelenti, mint a bányák tulajdonba vétele, hogy ezeknek a fontos termelõeszközöknek a felhasználásával elõállított javak az egész társadalom tulajdonát alkotják. A Munkástanács december 20-i ülésén Kunfi beterjesztette a Szociáldemokrata Párt és a Földmunkások és Kisgazdák Országos Szövetsége vezetõségének közös határozati javaslatát a földreformról. A tervezet szerint 500 holdnál nagyobb terület magántulajdonban nem maradhat, a kisajátított földeket holdas kiméretben örökbérlet formájában kell kiadni mûvelésre. Az örökbérlõk teljes joggal rendelkeznek, telekkönyvileg a nevükre írják, és a föld örökölhetõ. A munkásmozgalom egysége Kunfi tudatában volt annak, hogy a forradalmaknak az a természetük, hogy elõrehaladnak vagy visszafejlõdnek, de mozdulatlanul Pogány József, Kunfi Zsigmond és Kun Béla a pártkongresszusról távozóban, június Üzlet kirakata az általános, titkos választójog követelésével. Budapest, 1918 nem merevednek meg. Látta, hogy a munkásság mind nagyobb része, ha szervezetileg nem is, de politikailag már november végén december elején a kommunistákat követte. Azzal is tisztában volt, hogy a vagyon- és jövedelemelosztás kérdéseinek elõtérbe kerülésével növekedett a földbirtokos tõkés érdekeket képviselõ és eddig lappangó politikai tényezõk ellenállása és aktivitása. Kereste a megoldást arra, hogyan lehet egyensúlyozni a forradalom megállítását és továbbfejlesztését kívánó erõk között annak érdekében, hogy az új társadalmi rend megrázkódtatások nélkül valósuljon meg. A megoldást december 28-án adott nyilatkozata szerint abban jelölte meg, hogy siettetni kell a választásokat, és addig fenn kell tartani a Függetlenségi Párt Károlyi mellett álló politikusainak, a polgári radikálisoknak és a szociáldemokratáknak a koalícióját. Januárban is a koalíció fenntartását javasolta, de már azzal a feltétellel, hogy a szociáldemokraták az október óta módosult erõviszonyokhoz ragaszkodva kapjanak nagyobb részesedést a hatalomban, ugyanakkor folytassák a szervezést és az agitációt. Nem hagyta figyelmen kívül a kommunisták tevékenységét sem. A Munkástanács január 9-i ülésén kijelentette: Ez a koalíciós politika, ha a kommunista párt az eddigi tempóban, az eddigi módszerekkel folytatja a politikáját, nem tartható fenn. De érdekük-e a kommunistáknak, hogy néhány héten belül katasztrófába vigyék az egész munkásmozgalmat? Keresni kell a módot arra, amelynek segítségével a munkásságnak ez a testvérharca, amelybõl csak a burzsoáziának lehet haszna, szûnjék meg. Remélte, hogy a munkásmozgalom egysége kompromisszum révén helyreáll. Kapcsolatot tartott fenn a KMP vezetõivel, toleráns maradt irántuk még az február 20-i provokáció és Kun Béláék letartóztatása után is. Majd az õ vezetésével ment az MSZDP tárgyaló küldöttsége március 21-én a Gyûjtõfogházba, és egyike volt az ún. egységokmány aláíróinak is. Kunfi vállalta a forradalmi missziót, pedig váltig élt benne a kétely. A március 21-i, az MSZDP és a KMP egyesülését kimondó, sorsdöntõ pártvezetõségi ülésrõl távozva odaszólt Garaminak és Buchingernek: Ez a végzet! SIPOS PÉTER MNM Történeti Fényképtár

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1722 1723: a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek

Részletesebben

A történeti Magyarország felbomlása: katonai akciók, demarkációs vonalak

A történeti Magyarország felbomlása: katonai akciók, demarkációs vonalak Források Részlet az 1918. november 13 14-i aradi magyar román tárgyalások anyagaiból Jászi miniszter reflektál az elhangzott észrevételekre. Nagy hálával tartozik Maniu Gyulának azért a nyílt férfias állásfoglalásért,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1914. július 28.: az Osztrák Magyar Monarchia hadat

Részletesebben

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KÖVETELÉSEI ÉS PROGRAMJA

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KÖVETELÉSEI ÉS PROGRAMJA AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KÖVETELÉSEI ÉS PROGRAMJA BEVEZETÉS. ^ Ez a füzet az 1956-os forradalom és szabadságharc napjaiban, az október 23-a és november 4-e között elhangzott rádióadások,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN - FORRADALMAK MAGYARORSZÁGON

MAGYARORSZÁG AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN - FORRADALMAK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN - FORRADALMAK MAGYARORSZÁGON 1. MAGYARORSZÁG A HÁBORÚ VÉGÉN A Központi hatalmak 1918 őszén teljes katonai vereséget szenvedtek. Béketárgyalási javaslatot tettek Wilsonnak,

Részletesebben

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 13. SZÁM. 2006. augusztus 18. A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VAMOS COMMANDANTE!

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 13. SZÁM. 2006. augusztus 18. A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VAMOS COMMANDANTE! VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 13. SZÁM A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VAMOS COMMANDANTE! 2 NÉZÕPONT BAL SZEMMEL Thürmer Gyula MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK

Részletesebben

Jeszenszky Géza Brit szerep a trianoni békeszerződésben

Jeszenszky Géza Brit szerep a trianoni békeszerződésben Jeszenszky Géza Brit szerep a trianoni békeszerződésben 1. A győztes nagyhatalmak szerepe a magyar békeszerződésben A téma alaposan földolgozott. L. Nagy Zsuzsa, Ormos Mária, Galántai József, Litván György,

Részletesebben

A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG (1919. március 21. 1919. augusztus 1.)

A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG (1919. március 21. 1919. augusztus 1.) A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG (1919. március 21. 1919. augusztus 1.) 1. Előzmények: Az őszirózsás forradalom kormánya és Károlyi Mihály nem volt könnyű helyzetben 1919 márciusában. Egyfelől Damoklész kardjaként

Részletesebben

História 1999-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1999-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1999-03 História 1999-03 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947)

TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947) SZAKÁLY SÁNDOR TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947) Az I. világháború a Magyar Királyság, mint az Osztrák-Magyar Monarchia társországa számára, 1918. november 3-án

Részletesebben

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés 3 II. A magyar-szovjet kapcsolatok 1945 és 1948 között 5 III. Már a párt árnyékában.

Részletesebben

''Így volt, amikor megszülettem, és az akörüli időkben... -I.'' (( kinagyítva valamennyi térkép élesebb és jól olvasható )) ez a Hazám!

''Így volt, amikor megszülettem, és az akörüli időkben... -I.'' (( kinagyítva valamennyi térkép élesebb és jól olvasható )) ez a Hazám! ''Így volt, amikor megszülettem, és az akörüli időkben... -I.'' (( kinagyítva valamennyi térkép élesebb és jól olvasható )) ez a Hazám! Magyarország néprajzi térképe a népsűrűség alapján --- 1910. Szerkesztette

Részletesebben

Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) *

Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) * Múltunk, 2011/3. 137 164. 137 [ ] MITROVITS MIKLÓS Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) * 1956 októbere cezúrát jelent a második világháború utáni lengyel magyar

Részletesebben

1. számú néphatározat: 1918. november 16-án kimondták, hogy Magyarország elszakad a Habsburgoktól és népköztársasági államformát vesz fel.

1. számú néphatározat: 1918. november 16-án kimondták, hogy Magyarország elszakad a Habsburgoktól és népköztársasági államformát vesz fel. 9. lecke Az őszirózsás forradalom Fogalmak őszirózsás forradalom: a nevét onnan kapta, hogy a katonák elkeseredésükben letépték a sapkarózsájukat, és a helyére virágot tűztek. Igazából nem őszirózsa volt,

Részletesebben

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Rövidített változat publikálva a ( Trianoni Szemle 2011. január, III.évf. 1. sz. 65-71. old.) Bevezetés: Problémafelvetés a határon

Részletesebben

A magyar sorsot több húron játsszák

A magyar sorsot több húron játsszák SZÁZ ÉVE SZÜLETETT KOVÁCS IMRE E SZEREDI PÁL A magyar sorsot több húron játsszák Kovács Imre emlékére (1913. március 10. 1980. október 27.) gy ember, egy cselekedet attól válik a múlt értékévé, ha azt

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL Az önkormányzati törvény alapján a közterületek elnevezése önkormányzati feladat. A közterület

Részletesebben

A határ megindul, az ország nagyobb lesz

A határ megindul, az ország nagyobb lesz Sallai Gergely A határ megindul, az ország nagyobb lesz A csehszlovákiai magyar kisebbség és Magyarország kapcsolatainak diplomácia-, politika- és társadalomtörténeti vizsgálata az 1938. évi csehszlovákiai

Részletesebben

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig Érettségi témakörök TÉMÁK 9.1. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei 9.2. A Horthy-rendszer jellege

Részletesebben

Választási képeskönyv elsõ választóknak

Választási képeskönyv elsõ választóknak Választási füzetek 115. Választási képeskönyv elsõ választóknak 2004 Európai parlamenti képviselõ választás Országos Választási Iroda Alapítvány a Választásokért A Választási füzetek címû sorozat szerkesztõje

Részletesebben

200 FORINT IX. (XXV.) ÉVFOLYAM, 25. SZÁM 2014. JÚNIUS 21. ORBÁNI BÉRFALÓ

200 FORINT IX. (XXV.) ÉVFOLYAM, 25. SZÁM 2014. JÚNIUS 21. ORBÁNI BÉRFALÓ 2014. JÚNIUS 21. MUNKÁSPÁRT 2014. JÚNIUS 21. 1 200 FORINT ORBÁNI BÉRFALÓ A FIDESZ-KORMÁNY KÜLÖNADÓKAT SZAB KI, A BANKOK ÉS TELEKOM CÉGEK AZONBAN A LAKOSSÁGON HAJTJÁK BE A SARCOT. A MULTIKNAK, A SZUPERGAZDAGOKNAK

Részletesebben

MT-DP 2015/20 A 2010-14 közötti államosítások történelmi előzményei Magyarországon, 1722-1962

MT-DP 2015/20 A 2010-14 közötti államosítások történelmi előzményei Magyarországon, 1722-1962 MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2015/20 A 2010-14 közötti államosítások történelmi előzményei Magyarországon, 1722-1962 MIHÁLYI PÉTER MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI

Részletesebben

Kun Béla után Horthy Miklós elôtt Magyarország és az antant 1919 nyarán

Kun Béla után Horthy Miklós elôtt Magyarország és az antant 1919 nyarán Múltunk, 2010/3. 25 45. 25 [ ] PRITZ PÁL Kun Béla után Horthy Miklós elôtt Magyarország és az antant 1919 nyarán A mai nap folyamán tájékoztatta Kun Béla augusztus elsején Vlagyimir Iljics Lenint Budapesten

Részletesebben

MAGYAR KATASZTRÓFA 1918-19

MAGYAR KATASZTRÓFA 1918-19 MAGYAR KATASZTRÓFA 1918-19 FEJEZET A NAGY VILÁGÉGÉSBŐL KIADATLAN LEVÉLTÁRI OKMÁNYOK ÉS ISMERETLEN FELJEGYZÉSEK ALAPJÁN ÍRTA SZENDE ZOLTÁN 1933. MADÁCH KÖNYVKIADÓ BUDAPEST. Minden jog a szerzőé, beleértve

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

Fejezetek a magyar külügyi igazgatás 1945 és 1948 közötti történetéből

Fejezetek a magyar külügyi igazgatás 1945 és 1948 közötti történetéből Fejezetek a magyar külügyi igazgatás 1945 és 1948 közötti történetéből Sáringer János A magyar Külügyminisztérium és a külügyi állomány 1944 vége és 1950 eleje közötti történetének rekonstrukciójával a

Részletesebben

Világháborúk sodrában (1914 1945)

Világháborúk sodrában (1914 1945) Világháborúk sodrában (1914 1945) 235 A KORSZAK KRONOLÓGIÁJA 1914. június 28. Szarajevóban meggyilkolják Ferenc Ferdinándot és feleségét 1914. július 28. Az Osztrák Magyar Monarchia hadat üzen Szerbiának,

Részletesebben

Mózes Mihály Kozári József. Tanulmányok a forradalomról

Mózes Mihály Kozári József. Tanulmányok a forradalomról Szerkesztette: Mózes Mihály Kozári József 1956 Tanulmányok a forradalomról EKF LÍCEUM KIADÓ, EGER 2008 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mű bővített, illetve rövidített változata kiadásának

Részletesebben

SZÁZADOK. www.szazadok.hu

SZÁZADOK. www.szazadok.hu SZÁZADOK www.szazadok.hu A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA SZERKESZTÕSÉG: H-1014 BUDAPEST, I. ÚRI U. 53. TELEFON/FAX: (36 1) 355 77 72 147. ÉVFOLYAM 2013. 1. SZÁM A SZÁZADOK ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE 1867

Részletesebben