M-T Munkaügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2600 Vác, Pálffy utca 39 Adószám: / Cg.sz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M-T Munkaügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2600 Vác, Pálffy utca 39 Adószám: 12821909-2-13 / Cg.sz. 19-09-090860."

Átírás

1 Készítette: M-T Munkaügyi Tanácsadó Kft Vác, Köztársaság út 5. Tel: (30) Fax: (27) Web: M-T Munkaügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2600 Vác, Pálffy utca 39 Adószám: / Cg.sz Szerződés Iktatószám: TERVEZET, érvénytelen! Kelt: Munkatársunk: Vogel István 1. Megbízó amely létrejött, egyrészről Cég/Vállalkozás: M-T Munkaügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: Nyilvántartási szám: Székhely: 2600 Vác, Pálffy utca 39 TEÁOR: Üzletviteli tanácsadás Képviselő: Mózes Györgyi továbbiakban Megbízó 2. Megbízott másrészről, M-T Munkaügyi Tanácsadó Kft. Székhely: 2600 Vác, Pálffy utca 39. Iroda: 2600 Vác, Köztársaság út 5. I. emelet Adószám: Cg.sz Képviseli: Vogel István ügyvezető továbbiakban Megbízott, - Megbízó és Megbízott együttesen Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 3. Megbízás tárgya és összege Megbízó megbízza Megbízottat és Megbízott a megbízást elvállalja, egyben tudomásul veszi, hogy jelen megbízással kapcsolatos feladatai a szolgáltatás(ok)ra vonatkozóan kizárólagosan az alábbi feladatok ellátására terjednek ki: Szolgáltatás megnevezése: Bérszámfejtés Szolgáltatás tartalma: - Bevallás az államháztartással szembeni egyes kötelezettségekről és követelésekről - Bérpótlékok, egyéb juttatások számfejtése - Dolgozói levonások kezelése - Dolgozók egységek ( munkahelyek) szerinti nyilvántartása - Év végi TB- adatszolgáltatások elkészítése, leadása - Havi bérfizetési listák átadása papíron vagy elektronikus levelezési rendszerben - Havi bérlisták átadása szerződés szerinti időpontban normál papíron vagy titkos bértasakban - Havi fizetendő adók és járulékok lista készítése a bérszámfejtés adataiból, a könyvelésből származó adatok nélkül - Havi rendszeres bérszámfejtés jelenléti ív alapján 1

2 - Jövedelmek, járulékok elektronikus adatszolgáltatása - Könyvelés részére bérfeladás készítése az igényelt bontásban és formátumban - Magánnyugdíj-pénztári bevallások elkészítése és leadása - Munkaügyi- és bérstatisztikák elkészítése, leadása - Munkáltatói SZJA- bevallás elkészítése, leadása - Önkéntes nyugdíjpénztári bevallások elkészítése és leadása - Szabadságok és túlórák nyilvántartása - Táppénz és egyéb ellátások számfejtése (TB- kifizetőhely működtetése esetében) - TB felé történő adatszolgáltatások teljesítése Szolgáltatás nettó összege: 0,- Forint (HUF) Szolgáltatás(ok) díja összesen: 0,- Forint (HUF) +ÁFA Szolgáltatás(ok) díjának fizetési gyakorisága: havi 4. Szerződés időbeli és területi hatálya Jelen szerződést a Felek a jelen pontban meghatározott megkötésekkel határozatlan időre kötik, amelyet bármelyik Fél írásban, indokolás nélkül 60 nap felmondási határidő betartásával felmondhat. Bármelyik fél jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal, írásban felmondani, amennyiben a másik fél jelen szerződésből származó lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi. A szerződés megszűnése esetén Felek köteles egymással szemben elszámolni, valamint Megbízó köteles a Megbízott által részére rendelkezésre bocsátott szellemi termékeket, informatikai, műszaki megoldásokat, eszközöket visszaadni, azokat törölni és a további használatuktól - Felek erre vonatkozó kifejezetten más tartalmú megállapodása hiányában - tartózkodni. Amennyiben Megbízó jelen szerződést a hatályba lépést követő két éven belül rendes felmondással felmondja, úgy a felmondási idő 30 nap, azonban a Felek elszámolása a következők szerint alakul: - Megbízottnak a szerződés hatályba lépésétől kezdődően a felmondási idő végéig járó megbízási díja - a 3. pontban meghatározottaktól eltérően ,- Ft+ÁFA/munkaóra, azaz Négyezer forint+áfa/munkaóra. A megkezdett munkaóra teljes munkaórának számít. - A szerződés teljesítése kapcsán Megbízottnál felmerült munkaórák számára vonatkozóan a Felek elfogadják a Megbízott által üzemeltetett, többek között ilyen funkcióval is rendelkező szoftver kimutatását (befektetett munkaidő). - A felmondási idő lejártát követően Megbízott elkészíti a befektetett munkaidő alapján az elszámolást (befektetett munkaidő 4.000,- Ft+ÁFA = teljes óradíj), ezzel egyidőben összesíti a megbízás teljesítésével kapcsolatban a felmondási idő lejártáig a Megbízó által a jelen szerződés 3. és 5. pontja alapján már megfizetett megbízási díjat (összesített díj). - Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben az előző pont alapján kiszámolt teljes óradíj nagyobb, mint a Megbízott részére a felmondási idő leteltéig megfizetett megbízási díj (összesített díj), úgy a két összeg közti különbséget Megbízott a felmondási idő leteltét követően Megbízó részére kiszámlázza és Megbízó köteles azt a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizetni. - Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben az összesített díj nagyobb, mint a teljes óradíj, úgy Megbízottnak Megbízó felé fizetési (visszafizetési) kötelezettsége nem keletkezik. Jelen szerződés annak mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba. Jelen szolgáltatás,megbízó alábbi székhelyére és telephelyeire vonatkozik: 2600 VÁC, Pálffy utca VÁC, Galcsek utca VÁC, Köztársaság út Megbízási díj A megbízás díjat a Megbízó köteles a tárgyhónapot követően, a Megbízott erre vonatkozó számlájának kézhezvételét követő 10 napon belül a Megbízottnak az OTP Bank Váci Fiókjánál vezetett számú számlájára történő átutalás útján megfizetni. Késedelmes fizetés estén Megbízott jogosult, a szolgáltatási díj 3 napos késését meghaladó időt követően, a 2

3 tartozásként kezelt összeg tárgyidőszakban hatályos jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegére. 6. Megbízási díjon kívüli szolgáltatás A megbízási díj tartalmazza Megbízottnak az ügyellátással kapcsolatos rendes költségeit is. Ha a megbízás ellátásával rendkívüli költség merül fel, a szerződő felek előzetesen egyeztetnek és annak eredményét, szerződés formájában rögzítik. 7. Teljesítés igazolás A megbízást a Megbízás tárgya pontjai vonatkozásában az írásbeli tervezetek, javaslatok, dokumentumok Megbízónak való kézbesítésével, ill. (Megbízó 3 napon belüli jelzése alapján) közös értelmezésével kell teljesítettnek tekinteni. A felek kézbesítésként fogadják el a tértivevénnyel elküldött postai kézbesítést, az átvételi elismervény ellenében való személyes átadást, az elfaxolást, az útján való közlést. Átvételre a Megbízó jelen képviselője, akadályoztatása esetén, Megbízó által jelen szerződésben az alábbiakban megnevezett személy(ek) jogosult.: Telefonszám: Továbbá: 8. Szellemi alkotásra vonatkozó szabályok A szerződés Megbízás tárgya pontjaiban leírt szellemi alkotásnak minősülő tervezetek, iratok illetve dokumentációk - szabályzatok, utasítások, tájékoztatók, munkaügyi iratok - a Megbízott kizárólagos tulajdonát képezi. Megbízó, tudomásul veszi, hogy jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben rögzített dokumentációk csak a Megbízottal történt előzetes írásos megállapodás és annak írásos engedélyével adhatja át harmadik személynek. Ezzel egyidejűleg, Megbízó tudomásul veszi, hogy ezen pont alapján, illetéktelennek történő a nevezett dokumentációk körének átengedése, másolata, sokszorosítása annak tartalmának felhasználása jogalapot teremt Megbízott részére az ezzel kapcsolatos kártérítési igény érvényesítésére. 9. Titoktartási kötelezettség Jelen szerződés aláírásával a Megbízó a Megbízott rendelkezésre bocsátja a jogszabályokban előírt, a belső információs rendszerében reá vonatkozó és jelen megbízás tárgyát képező tevékenység ellátásához szükséges információkat, adatokat. A Megbízott is köteles minden olyan információt a Megbízó rendelkezésére bocsátani, illetve biztosítani, amely jelen megbízás tárgyát képező tevékenységével összefügg és a közös munkához szükséges. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy nem hozza nyilvánosságra, harmadik féllel nem közöli, harmadik személyek részére hozzáférhetővé, illetve megismerhetővé semmilyen címen nem teszi, más munkáinál nem használja fel jelen szerződés teljesítése során tudomására jutó, a Megbízó érdekkörébe tartozó információkat. Megbízó érdekkörébe tartozó információ (működési, ügyviteli vagy egyéb adat, illetve ilyen adatot tartalmazó irat), amely a Megbízó - eredményére, tevékenységére - kereskedelemi, piaci helyzetére - piaci kapcsolatrendszerére, üzleti partnereire, ügyfeleire - alkalmazottaira, megbízottaira - illetőleg bármely más módon a Megbízó tevékenységére vonatkozik, fentiek üzleti titoknak tekintendők, illetve ilyenként kezelendők. Az üzleti titok védelme kiterjed a számítástechnikai berendezésen létrehozott, feldolgozott, tárolt vagy kezelt adatokra is. Megbízó ugyancsak vállalja, hogy jelen szerződés kapcsán tudomására jutó információk, a Megbízottra 3

4 vonatkozó adatok üzleti titoknak minősülnek, így azt harmadik fél részére kiadni, illetve egyéb módon felhasználni - sem a szerződés időtartama alatt, sem azt követően - nem jogosult. Megbízó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés kapcsán alkalmazott informatikai rendszerek, egyéb szellemi tulajdon (kiemelten a know-how) Megbízott szellemi tulajdonát képezi, így annak Megbízó általi, más irányú felhasználása, illetve a szerződés utáni felhasználása Megbízott engedélye nélkül nem jogszerű. Ezen kötelezettségek - természetesen - kiterjednek Megbízó alkalmazottaira, vele kapcsolatban álló harmadik személyekre is. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy különösen bizalmasan kezeli a Megbízó alkalmazottaival összefüggésben tudomására jutó adatokat, információkat. Megbízott a tudomására jutott üzleti titkot köteles megőrizni az előzményben jelzett szerződés megszűnését követően is. Megbízott titoktartási kötelezettsége kiterjed valamennyi alkalmazottjára és vele kapcsolatban álló egyéb személyekre, amely személyek az üzleti titokhoz hozzájuthatnak Megbízott a tudomására jutott információkat kizárólag jelen szerződésben rögzített kötelezettségei teljesítésére használhatja fel. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben jelen megállapodásban foglalt titoktartási kötelezettségétakár alkalmazottja, akár más személy útján- megszegi és ezzel a Megbízónak kárt okoz, úgy az általános polgári jogi szabályok szerint kártérítési felelősséggel tartozik. Megbízott kijelenti, hogy hasonló megbízása a Megbízóval versenytársi kapcsolatban lévő Cégnél nincs. 10. Felelősségbiztosítás A Megbízott kijelenti, hogy a feladatok ellátásához szükséges, jogszabályban előírt szakmai végzettséggel érvényes felelősség-biztosítással rendelkezik. Felelősségbiztosítási szerződésének meglétét és érvényességét jelen szerződés aláírásakor Megbízott köteles a Megbízó képviselője felé igazolni, majd ezt követően felelősségbiztosítási szerződésének érvényességét a Megbízó első kérésére igazolni. Felelősségbiztosítás összege: Káreseményenként Ft, azaz kettőmillió forint, illetve évente maximum Ft azaz ötmillió forintig. 11. Szerződés módosítása A megbízási díjat és a szolgáltatás területi hatályát, Felek csak közös megegyezéssel módosíthatják, a megbízási díj vagy a területi hatály egyoldalú módosítása nem lehetséges. A megbízási díj minden tárgy év végén a KSH által megadott infláció mértékével változhat, a változás mértékéről Megbízott írásban tájékoztatja Megbízót. 12. Egyéb rendelkezések A Megbízott a megbízás tárgyát képező tevékenység ellátásának technikai feltételeit saját költségére maga biztosítja. Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízott jelen szerződés teljesítéséhez alvállalkozókat is igénybe vehet. Jelen megbízás tárgyát képező tevékenységgel összefüggésben Megbízó részéről kapcsolattartó(k) a következő személy(ek): Telefonszám: cím: Jelen megbízás tárgyát képező tevékenységgel összefüggésben Megbízott részéről kapcsolattartó a következő személy: Telefonszám: +36 (30)

5 cím: 13. Szakmai felelősség A Megbízott kijelenti, hogy a feladatok ellátásához szükséges, jogszabályban előírt szakmai végzettséggel rendelkezik. 14. Készült A jelen szerződés 2. eredeti példányban készült, amelyet a felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal megegyezőt, a mai napon jóváhagyólag írták alá. Megbízott: Megbízó: Készült az E-Munkaügy Ügyviteli Rendszerrel. (C) M-T Tanácsadó KFT., MegaSix Computers

INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK valós idejű tőzsdei információk szolgáltatására

INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK valós idejű tőzsdei információk szolgáltatására INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK valós idejű tőzsdei információk szolgáltatására A jelen szerződési feltételek alapján a Portfolio-Teletrader Kft. (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés:

Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés: Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés: [ ] 2 db szerződés aláírva minden oldalon a kapcsolattartó, és a kezes részéről is [ ] A Megbízott személyazonosító okmányának, és lakcímkártyájának másolata,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A társaság emeltdíjas tartalomszolgáltatási megbízás igénybevételéhez, illetőleg a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan az alábbiak szerint rögzíti a szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Webáruház készítéséhez Készült: 2012. július 14. Hatályos: 2012. augusztus 1-től Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések... 2. Általános rendelkezések... A szerződés

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYBAN

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYBAN MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYBAN amely létrejött év hó napján, egyrészről Név: Cím: Adószám: Cégjegyzékszám: mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) képviseli: ügyvezető másrészről

Részletesebben

SZOFTVERBÉRLETI SZERZŐDÉS

SZOFTVERBÉRLETI SZERZŐDÉS SZOFTVERBÉRLETI SZERZŐDÉS 1 Szoftverbérleti szerződés amely létrejött egyrészről a revisionsoft Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza Holló u. 53 4/14., cégjegyzékszám: 15-09-081268 Adószám: 24752677-2-15,

Részletesebben

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a.

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu A KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI CÉGNÉV: Dr. Király György

Részletesebben

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1184 Budapest, Ferenc utca 33. adószám: 23983542-2-43, cégjegyzékszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda, a Társulás elnöke Számlaszám:

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére KOMPLEX csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági

Részletesebben

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel.

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. Szerződésszám: 20328600002012 Megbízási szerződés mely létrejött a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

KÖNYVELÉSI SZERZŐDÉS

KÖNYVELÉSI SZERZŐDÉS 1. oldal 1. SZERZŐDŐ FELEK E Könyvelési szerződést kötötték: Megbízóként: NÉV / CÉGNÉV: SZÉKHELY: ADÓSZÁM: CÉGJEGYZÉKSZÁM: EGYÉNI VÁLLALKOZÓ NYILV.SZÁM: Szolgáltatóként: KÉPVISELŐ: LEVELEZÉSI CÍM: E-MAIL

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Sourcing szerződésszám: 2013/

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Sourcing szerződésszám: 2013/ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Sourcing szerződésszám: 2013/ amely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (székhely: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a, adószám:, képviseli: Dr. Kelemen Márk polgármester),

Részletesebben

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Cégnév Adószám Cégjegyzékszám Képviselő Telefonszám E-mail cím Értesítési/ levelezési cím mint Megbízó (továbbiakban: megbízó) másrészről Cégnév

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31; adószám: 10644371-2- 44; képviseli: dr. Nyikos

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS T(CT VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.; adószáma: 15775883-2-41 MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Általános rész 1.1. A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: ÁSZF szabályozzák a JAR-KONTROLL Kereskedelmi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. Demeterné Nyeste Erzsébet

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. Demeterné Nyeste Erzsébet 1 Megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a neve: székhelye: képviseletében eljár: Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. Demeterné Nyeste Erzsébet mint megbízó - a továbbiakban

Részletesebben