MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozó - Könyvelő Iroda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozó - Könyvelő Iroda"

Átírás

1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozó - Könyvelő Iroda amely létrejött egyrészről 1. családi és utónév (születési név), házassági név: lakcím: születési hely, idő: állampolgárság: anyja születési neve: azonosító okmány száma, annak típusa:... (a évi XV. tv. 3. -ában előírt feladat végrehajtásához) mint megbízó - a továbbiakban megbízó másrészről cég: B.Y. Ecoline Kft székhely: 1081 Budapest, Fiumei út képviseletében: Szabó Géza mint megbízott - a továbbiakban megbízott között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint A megbízási jogviszony alanyai és tárgya: 1. Megbízó egyéni vállalkozó. Megbízó vállalkozói igazolványának száma: Megbízó maradéktalanul eleget tesz az 1. Pontban meghatározott tevékenységével összefüggő számviteli, adózási és társadalombiztosítási nyilvántartási, bejelentési és befizetési kötelezettségeinek. 3. Megbízott könyveléssel, adótanácsadással foglalkozó szakcég. Megbízott cégbejegyzési száma: Megbízó megbízza Megbízottat, hogy a 2. Pontban meghatározott cél érdekében lássa el az 5.Pontban meghatározott feladatokat, továbbiakban Feladatok. 5. Megbízott feladatai: a/ Könyvelés, bérelszámolás, adó - és TB bevallások elkészítésével kapcsolatos feladatok: - negyedéves rendszeres könyvvezetés - bevallások elkészítése - kimenő-, bejövő számlák könyvelése, folyószámlák egyeztetése b / Adó- és egyéb szaktanácsadás: nyereségoptimalizálás adózással kapcsolatos tanácsadás. 6. Megbízott kijelenti, hogy az 5. Pontban meghatározott Feladatok szakszerű teljesítésére képes, az ehhez szükséges képesítéssel, engedélyekkel, szaktudással rendelkezik és vállalja, hogy a jelen szerződés hatályban léte alatt a Feladatok teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítja.

2 7. Megbízott a jelen pontban írtak alapján a megbízást elfogadja. 8. A jelen szerződés 2. Számú, és a Megbízott által elkészített melléklete tartalmazza azoknak a számvitellel és társadalombiztosítással összefüggő bejelentési, fizetési kötelezettségek határidejét, amelynek elmulasztása a hatályos jogszabályok szerint hátrányos jogkövetkezményekkel jár. A Megbízó jogai és kötelezettségei: 9. Megbízó az 1. Pontban meghatározott tevékenységével összefüggő, a tevékenysége során keletkező, változó, megszűnő adatokat, tényeket, dokumentumokat, információkat - különös tekintettel az 1. Számú mellékletben felsorolt adatokra, tényekre, dokumentumokra - köteles folyamatosan, de legalább negyedévente egy alkalommal összegyűjtve a Megbízott részére átadni. Felek az átadás tényéről - legalább az átadás időpontját és az átadott dokumentumok darabszámát feltüntetve - nyilvántartást kötelesek vezetni, amely nyilvántartás vezetése és megőrzése a Megbízó kötelezettsége. Kétség esetén Megbízó köteles igazolni, hogy ezen átadási kötelezettségeknek eleget tett. 10. A Megbízó a Megbízott által megjelölt határidőre kért információkat - különös tekintettel az 1. Számú mellékletben felsoroltakra - köteles olyan időn belül a Megbízott rendelkezésére bocsátani, hogy az eleget tudjon tenni a jogszabályban, vagy hatósági előírásban meghatározott bejelentési, bevallási kötelezettségeinek - különös tekintettel a 2. Számú mellékletben leírt határidőkre. Kétség esetén Megbízó köteles igazolni, hogy ezen rendelkezésre bocsátási kötelezettségeinek eleget tett. Megbízó által késedelmesen átadott információkkal összefüggő jogkövetkezmények kizárólag a Megbízót terhelik. 11. Megbízó a jelen szerződés, valamint a 3. Számú mellékletet képező külön meghatalmazás aláírásával hozzájárul, hogy a jelen szerződés hatályának időtartama alatt Megbízott a Feladatok teljesítése során - ügyvédi képviseletet nem igénylő eljárásokban - ellássa képviseletét az adó és társadalombiztosítási eljárások során. 12. Megbízó köteles a 29. Pontban meghatározott díjat a Megbízott részére a tárgyhót követő 5-ig, számla ellenében, a megbízott pénztárába befizetni. Megbízó késedelmes fizetés esetén kötelezhető az esedékességtől a tényleges kifizetésig terjedő időszakra, késedelmi kamat fizetésére, amelynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével azonos. 13. Megbízó jogosult a Megbízottól a Feladatok teljesítésével kapcsolatban információkat kérni. 14.Megbízó jogosult a Megbízottól a Feladatokkal összefüggő szakmai tanácsokat kérni. 2 2

3 A Megbízott jogai és kötelezettségei: 15 Megbízott köteles a Feladatok teljesítése során az azokkal összefüggő hatályos jogszabályok rendelkezéseit maradéktalanul betartani. 16 Megbízott köteles a Feladatok teljesítésével összefüggő jogszabályok változásait figyelemmel kísérni, a változásokról a Megbízót olyan időben tájékoztatni, hogy a változás alapján lehetővé és / vagy szükségessé váló döntéseit megfontolhassa, és meghozhassa, illetve a változás alapján őt terhelő kötelezettségeinek eleget tehessen. 17 Megbízott köteles a Megbízó által a 9. Pont alapján átadott információkat folyamatosan feldolgozni, -legalább negyedévente- megőrzésükről a jelen szerződés léte alatt gondoskodni. 18 Megbízott köteles a hatályos jogszabályokban előírt, és a Feladatokkal összefüggő - különös tekintettel a 2. Számú mellékletben leírt - határidők letelte előtt legalább 2 nappal átadni en, Faxon - Megbízó részére aláírás végett mindazokat az előkészített, kitöltött nyomtatványokat, egyéb okiratokat ( dokumentációt ), amelyeket az átadott határidő leteltéig az illetékes adó és / vagy társadalombiztosítási hatóság részére be kell nyújtani. Kétség esetén Megbízott köteles igazolni, hogy ezen átadási kötelezettségének eleget tett. 19 Megbízott köteles a 20. Pont alapján részére átadott, aláírt dokumentációknak az illetékes adó és / vagy társadalombiztosítási hatóság részére határidőn belül történő beadásával a bejelentési, bevallási kötelezettségeknek eleget tenni. Megbízott köteles a beadás tényét a Megbízó igénye esetén a határidő leteltét követően igazolni. Mentesül a Megbízott, ha a Megbízó aláírás végett nem jelent meg határidőben. 20 Megbízott köteles a Feladatokkal összefüggő, a hatályos jogszabályokban előírt - különös tekintettel a 2. Számú mellékletben leírt - és fizetési kötelezettséget megállapító határidők letelte előtt legalább 3 nappal amennyiben az összeg ismert, illetve amikor az összeg ismertté válik ( pl. progresszív jövedelem adó, vállalkozási adóelőleg). Megbízóval írásban en, Faxon - közölni az általa fizetendő összeg mértékét és a befizetés határidejét. A 3 nap alól kivétel a vállalkozói kivét, mely után fizetendő kötelezettségről a Megbízott tudomására jutásától számított 48 órán belül köteles a Megbízót tájékoztatni. Kétség esetén Megbízott köteles igazolni, hogy ezen közlési kötelezettségének eleget tett, mentesül a Megbízott ha a Megbízó nem jelentkezett határidőre. Nem Megbízott kötelezettsége az esedékes összeg befizetése. 21 Megbízott jogosult a Feladatok teljesítése érdekében teljesítési segédet igénybe venni, akinek tevékenységéért, mulasztásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. 22 Megbízott a Megbízó által átadott információk valóság tartalmát nem köteles vizsgálni, azokat valósnak fogadja el. A valótlan tartalmú információk átadásával, felhasználásával, vagy az eltitkolt információkkal összefüggő jogkövetkezmények kizárólag a Megbízót terhelik, kivéve ha neki nem felróhatóan nem megfelelőek az adatok. 23 Megbízott a Megbízó által átadott információkat csak a jelen szerződésben írt Feladatok teljesítése érdekében jogosult felhasználni, azokat köteles üzleti titokként kezelni, azokat harmadik személy részére át nem adhatja, hozzáférhetővé nem teheti, csak a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulásával, kivéve a 26. Pontban leírtakat. 3 3

4 Megbízott köteles gondoskodni arról, hogy alkalmazottai, teljesítési segédei a jelen pontban írt titoktartási kötelezettségnek eleget tegyenek. 24 Nem jelentik a titoktartási kötelezettség megsértését, ha a Megbízottat az információk átadására jogszabály kötelezi. 25 Abban az esetben, ha a Megbízott tevékenységével, vagy mulasztásával a jelen szerződésben írt kötelezettségeit felróható módon részben, vagy egészben megszegi és ezzel a Megbízónak kárt okoz, úgy köteles ezen kárt a Megbízó részére megtéríteni. Nem terheli annyiban Megbízottat kártérítési kötelezettség, - ha a jelen szerződésben írt kötelezettségeinek részben, vagy egészben nem tud eleget tenni-, amennyiben megelőzően Megbízó a számára jogszabályban és / vagy a jelen szerződésben előírtakat részben, vagy egészben nem teljesítette. 26. A Feladat teljesítésének díja...év...hó...nap,- tól :...,- Ft + 25% ÁFA/ hónap, azaz... forint + 25% ÁFA / hónap. Esedékes a negyedévet követő hónap 05-ig. A megbízási díj évente, a KSH által közétett inflációs rátával módosulhat. Jelentős forgalomváltozás esetén, a megbízási díj újratárgyalandó. 27. Megbízót terhelik a Feladatok teljesítésével összefüggő nyomtatványok, hatósági igazolások beszerzésének költségei. Megbízott ezen költségeket a beszerzést követően esedékessé váló díjaival együtt jogosult Megbízótól igényelni. 28. Megbízott köteles Megbízó részére a 15. pontban meghatározott információ kérésnek és a 16. pontban meghatározott szakmai tanács kérésnek a lehető legrövidebb időn belül eleget tenni. A megbízási jogviszony megszűnése : 29. Felek a jelen szerződést határozatlan időre kötötték. Bármelyik fél jogosult e szerződést 60 napos felmondási határidővel felbontani. 30. A szerződés megszűnése esetén Megbízott köteles a birtokában lévő, és a Megbízó tulajdonát képező információkat a Megbízó részére átadni. Az átadásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a visszaadott információk olyan módon történő felsorolását, amely alkalmas arra, hogy kétség esetén egyértelműen meg lehessen állapítani, mely információk kerültek Megbízó birtokába. Megbízott jogosult az általa készített bejelentésekről, bevallásokról másolatot készíteni és azokat megtartani titoktartási kötelezettségének fenntartásával. 31. Megbízott jogosult a jelen szerződést írásban azonnali hatályú felmondással felmondani, ha Megbízó esedékes díjfizetési, vagy információ adási kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget. 4 4

5 Vegyes rendelkezések: 32. Megbízott nem köteles szolgáltatást nyújtani, azokra a hónapokra, melyeket Megbízó nem fizetett ki. 33.A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. XL fejezetében írt rendelkezések az irányadóak. 35. A jelen szerződéssel kapcsolatos estleges jogviták rendezésére a Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. Budapest,...év...hó...nap Megbízó Megbízott 5 5

6 1. sz. melléklet Megbízó által Megbízott rendelkezésére bocsátandó adatok, tények, dokumentumok és információk tételes felsorolása: 1. Kimenő számlák, készpénz, és átutalásos. 2. Bejövő számlák, készpénz, és átutalásos. 3. Bankszámla kivonatok 4. Útnyilvántartás 5. Adók befizetését igazoló csekkek 6. Pénztárkönyv 7. Alkalmazottak adatai, (ha vannak) 8. Hatóságoktól kapott levelek 9. Bárminemű változás bejelentése. Budapest,...év...hó...nap Megbízó Megbízott 6 6

7 2. sz. melléklet A számvitellel és társadalombiztosítással összefüggő bejelentési, befizetési kötelezettségek, határidőinek felsorolása kötelezettségek határidők 1. Munkáltató által levont SZJA. Elszámolt hónapot követő hó 12- ig. 2. Kifizető által levont SZJA kifizetés hónapját követő hó 12- ig. 3. Vállalkozói adóelőleg negyedévet követő hó 12- ig. 4. Vállalkozói kivét utáni adóelőleg negyedévet követő hó 12- ig. 5. Vállalkozói adókülönbözet adóévet követő év február 15- ig 6. Társadalombiztosítás felé tárgyhót követő hó 12- ig 7. Iparűzési adóelőleg március 15, szeptember iparűzési adókülönbözet május Éves adóbevallás február Iparűzési adóbevallás május Bárminemű változás 15 napon belül Budapest,...év...hó...nap Megbízó Megbízott 7 7

8 3. számú melléklet M e g h a t a l m a z á s Alulírott Név:...egyéni vállalkozó lakcím/székhely:... adószám:... Adóazonosító jel:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Meghatalmazom: Név:... lakcím:... Adóazonosító jel:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... továbbiakban Megbízottat, hogy az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal... Igazgatóságánál, helyettem és nevemben teljes körűen járjon el. A meghatalmazás visszavonásig érvényes. Budapest,...év...hó...nap Megbízó Megbízott Előttünk mint tanúk előtt: Név:... Cím:... Szem. ig. szám:... Név:... Cím:... Szem. ig. szám:

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a.

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu A KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI CÉGNÉV: Dr. Király György

Részletesebben

Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés:

Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés: Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés: [ ] 2 db szerződés aláírva minden oldalon a kapcsolattartó, és a kezes részéről is [ ] A Megbízott személyazonosító okmányának, és lakcímkártyájának másolata,

Részletesebben

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Cégnév Adószám Cégjegyzékszám Képviselő Telefonszám E-mail cím Értesítési/ levelezési cím mint Megbízó (továbbiakban: megbízó) másrészről Cégnév

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYBAN

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYBAN MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYBAN amely létrejött év hó napján, egyrészről Név: Cím: Adószám: Cégjegyzékszám: mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) képviseli: ügyvezető másrészről

Részletesebben

KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS

KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS A SZOLGÁLTATÓ: NÉV / CÉGNÉV: Relifco Számvitel és Ügyvitelszervező Kft. SZÉKHELY: 1135 Budapest, Csata u. 19/B II/4. ADÓSZÁM: 145642952-2-41 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-909626 EGYÉNI VÁLLALKOZÓI

Részletesebben

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZERZŐDŐ FELEK E Könyvelési szerződést kötötték: Megrendelőként: NÉV / CÉGNÉV: KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZÉKHELY: ADÓSZÁM: CÉGJEGYZÉKSZÁM: KÉPVISELŐ: LEVELEZÉSI CÍM: E-MAIL CÍM: HONLAP CÍM: Conto-Lab

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 14-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA egyrészrıl Név:...... Székhely:... Adószám:....... Cégjegyzékszám:... E-mail cím:... Fı tevékenységi kör:..... mint Megrendelı (továbbiakban: Megrendelı), képviseli:......

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET mely létrejött egyrészről a Bp...sz. alatti Társasház (székhelye:.., adószáma:.) mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről a (székhelye:..,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉGNÉV: GRAND CONSULTING LFT SZÉKHELY: 1011 BUDAPEST, SZILÁGYI DEZSŐ TÉR 1. II.EMELET ADÓSZÁM: 13149387-2-41 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-721127 KÉPVISELŐ:

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S M I N T A (tervezet)

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S M I N T A (tervezet) K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S M I N T A (tervezet) Szerződés száma: /K/2008 amely létrejött egyrészről a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1085 Budapest,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-671000,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is)

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) Kölcsönszerződés száma: FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) amely létrejött egyrészről a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Adószakértői szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Adószakértői szolgáltatás B-Top cégcsoport Általános Üzleti Feltételek - Adószakértői szolgáltatás B-Top cégcsoport A jelen Általános Üzleti Feltételek a B-Top cégcsoport által nyújtott adószakértői (adótanácsadási, adóbevallás készítési) szolgáltatásokra

Részletesebben

S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S

S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Cégnév: Live Control Security Kft. (székhely: 1149 Budapest, Mexikói út 11/A. 1. em. 1/b., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez A kölcsön száma: 3. sz. melléklet KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez Amely a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265, adószáma: 10045655-2-15,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Webáruház készítéséhez Készült: 2012. július 14. Hatályos: 2012. augusztus 1-től Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések... 2. Általános rendelkezések... A szerződés

Részletesebben

FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS. Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről

FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS. Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről /2005. számú FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: KSH szám: Cég

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Sourcing szerződésszám: 2013/

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Sourcing szerződésszám: 2013/ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Sourcing szerződésszám: 2013/ amely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (székhely: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a, adószám:, képviseli: Dr. Kelemen Márk polgármester),

Részletesebben