SZERZŐDÉS TERVEZET KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERZŐDÉS TERVEZET KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA"

Átírás

1 SZERZŐDÉS TERVEZET KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA egyrészről Székhely:... Adószám: Cégjegyzékszám:... Fő tevékenységi kör:..... mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó), Kézbesítési megbízott: családi és utónév (születési név), házassági név: lakcím: születési hely, idő: állampolgárság: anyja születési neve: azonosító okmány száma, annak típusa:... (a évi XV. tv. 3. -ában előírt feladat végrehajtásához) másrészről B.Y. ECOLINE Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft Székhely: 1081 Budapest, Fiumei út Lph. 2. em. 85. Telephely: 1034 Budapest, Viador utca 22. Adószám: Cégjegyzékszám: mint az alább felsorolt könyvelési munkák elvégzésével megbízott társaság (továbbiakban: Megbízott), Szabó Géza között az alábbi tárgyban és feltételek mellett: 1. A szerződés tárgya 1.1 A Megbízó megbízza a Megbízottat a évi C. törvény (- a számvitelről-) szerinti könyvviteli szolgáltatások ellátásával, a beszámoló elkészítésével, amelyet Megbízott elfogad, elvállal. 1.2.A vállalás a év..... hónap. napját követően keletkezett számviteli dokumentációk, bizonylatok, feldolgozását jelenti. Tekintettel az évközi/év végi átvételre a bevallás elkészítésénél i állapotot elfogadottnak tekinti a leadott főkönyvi kivonat alapján és annak tartalmáért felelősséget a Megbízott nem vállal. 1.3.A könyvelési munkák alatt mindkét fél a következő feladatok elvégzését érti: A befektetett eszközök analitikus és főkönyvi nyilvántartása A készletek főkönyvi könyvelése a Megbízó nyilvántartásai alapján. A pénzügyi eszközök, követelések, saját tőke és a kötelezettségek főkönyvi nyilvántartása. A költség (ráfordítás) és az eredményszámlák folyamatos vezetése. Előírt analitikus nyilvántartások vezetése. A vállalkozás eredményének meghatározása. Éves beszámoló, valamint az aktuális adóbevallások határidőre való elkészítése. Az adózással kapcsolatos törvényekben előírt adat-bejelentési kötelezettségek teljesítése csak és kizárólag a rendelkezésre bocsátott iratok, illetve hiteles másolatok, azaz a Cégbíróságra beadott 1

2 társasági szerződés, a cégbírósági végzés és a bankszámla- illetve folyószámlahitel szerződés alapján. 1.4.Nem képezi a szerződés tárgyát a Megbízó üzemszerű működtetésének a feladata, ezen belül is: A Megbízó cégjogi és kamarai ügyeinek intézése, A törvényességi szabályok betartása, A Megbízó anyagi és pénzügyi gazdálkodása, A szerződések megkötése, A társasági szerződésben, ipari-, kereskedelmi és működési engedélyben, a bérleti-, szerződéses üzemeltetési okmányban foglaltak betartása, A harmadik személyekkel való kapcsolatok tartalma és formája, A díj- és ár képzés kialakítása, alkalmazása, A kereskedelmi jellegű tervek, elő- és utókalkuláció készítése, A munkáltatói jogok és kötelességek betartása, A tagi és vállalkozói jövedelmeinek szétosztása, felhasználása, A külföldi és belföldi kiküldetési rendelvények kiállítása, felvett ellátmányokkal történő elszámolás, illetve elszámoltatás, az úti-jelentések elkészítése, A leltározási feladatok elvégzése, A Megbízó analitikus készletnyilvántartásának a vezetése, A Megbízó követeléseinek és kötelezettségeinek az érintett felekkel (vevő, szállító, hitelezők) való egyeztetése, A Megbízó készpénzállományának a kezelése, a bankszámlái feletti rendelkezés, A pénztárak (forint és valuta) folyamatos nyilvántartása, A készpénzforgalommal összefüggő összeghatárok figyelése, jelentése, Az azonos tárgyú számlák összeghatárának figyelése, A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, A hibásan, hiányosan kitöltött számlák, bizonylatok javítása, A menetlevelek, gépkocsi nyilvántartások vezetése A bizonylatok rendszerezése, archiválása, 1.5. A Megrendelő munka-, bér- és társadalombiztosítási ügyeire e szerződés mellékletét képező "Kiegészítés"-ben foglaltak az irányadóak. 2. A főkönyvi könyvelés és a kapcsolódó nyilvántartások vezetése Szerződő felek megállapodnak abban, hogy: 2.1 A főkönyvi könyvelés számítógépen történik a Megbízott saját, jogtiszta számítógépes programja szerint, ahol a Megbízott saját, egységes számlarendjét alkalmazza, aktualizálva a Megbízó igényei szerint. 2.2 A főkönyvi könyvelés alapját képezi a jelen szerződés mellé csatolt a Megbízó részéről jogosult döntéshozó által aláírt minden, a könyveléssel kapcsolatos döntéseket, határidőket tartalmazó Számviteli Politika, Számlarend, Szabályzatok, amelyekben foglaltaktól a Megbízott a bizonylatok feldolgozása során nem térhet el. 3. Az együttműködés menete 3.1.Az együttműködés megkezdésekor a Megbízó a Megbízott rendelkezésére bocsátja betekintésre a cég alapításával, cégbírósági bejegyzésével, adóhatósági és társadalombiztosítási státuszával kapcsolatos iratokat, valamint az élő bankszámla- és hitelszerződéseit. Ezen kívül a Megbízó átadja a könyvelés átvételéhez szükséges számviteli alapbizonylatokat. 2

3 3.2. A 3.1.pontban jelzett iratok tartalmában bekövetkezett változásról a Megbízó a változást követő 5 napon belül értesíti a Megbízottat 3.3 Az adatfeldolgozás, a könyvelés teljes körűségét első lépésben a bizonylatok rendelkezésre bocsátásával kell biztosítani. A könyvelési anyagokat (bejövő számlák, kimenő számlák, bankkivonatok, pénztári bizonylatok, egyéb könyvelendő bizonylatok) a Megbízó havi rendszerességgel, hónap 5-ig köteles hiánymentesen eljuttatni a Megbízottnak A teljes körűség, a bizonylatok hiánytalanságának biztosítása a Megbízó feladata. 3.5.A Megbízott csak és kizárólag az írásban és megfelelő bizonylattal dokumentált adatokat veszi figyelembe. Amennyiben a feldolgozásnál nem megfelelő, egyértelmű bizonylatokkal találkozik, köteles erre a Megbízót figyelmeztetni. 3.6.A lekönyvelt gazdasági eseményeket tartalmazó főkönyvi kivonat a tárgyhót követő hónap végéig készül el. 3.7.Költségvetéssel kapcsolatos elszámolások (ÁFA, SZJA, társasági adó, iparűzési adó, munkaadói, munkavállalói járulék és egyéb kötelezettségek elkészítése, és ezekkel kapcsolatos információkat írásban közli, minimum 3 nappal korábban mint a mindenkori jogszabályban rögzített befizetési időpontok. Mentesül a Megbízott a határidő betartása alól, ha a Megbízó késve szolgáltatta a szükséges adatokat, bizonylatokat. 3.8.A Megbízott a beszámolót és az éves, illetve az évközi adóbevallásokat legkésőbb a leadási határidő előtt 2 munkanappal aláírásra kész állapotban, minden mellékletével együtt a Megbízó rendelkezésére bocsátja. 3.9.Az okmányokat minden esetben a Megbízó kijelölt képviselője írja alá, aki a törvényekben előírt határidőkről tudomással bír Aláírás nélkül a Megbízott az okmányokat nem továbbíthatja. Késedelmes aláírás miatti határidő csúszásból eredő jogkövetkezmények a Megbízót terhelik Az éves beszámoló és az adóbevallásoknak az illetékes szervek felé történő eljuttatása a Megbízott feladata A könyvelt bizonylatok visszakereshető módon való rendszerezése, lerakása a Megbízott feladata. A Megbízott a tárgyévi lerakott bizonylatokat legkésőbb a tárgyévi beszámoló elkészítéséig őrzi meg. Ezt követően a Megbízó gondoskodik a bizonylatok elszállításáról és a törvényekben előírt bizonylat megőrzési kötelezettség is őt terheli A Megbízott meghatalmazás alapján segítően közreműködik bármely pénzügyi - gazdasági szerv által elrendelt ellenőrzés esetén az egyeztetésnél, illetve a könyvvizsgálatnál. 4. Kapcsolattartás A Megbízott a feldolgozásra átvett bizonylatokat, illetve a feldolgozott adatokat csak a Megbízó e szerződésben is rögzített képviselőinek adja ki, a kapcsolatot velük tartja A képviselet változását illetően a Felek kötelesek egymást haladéktalanul, írásban informálni A Megbízó a Megbízottal való kapcsolattartás céljából az alábbi személyeket jelöli ki az ismertetett hatáskörökkel: 3

4 - Gazdasági igazgató, titkár(nő) alapbizonylatok átadása, alapbizonylatok visszavétele, - Gazdasági igazgató, Ügyvezető igazgató(k), Üzletvezető(k) feldolgozott adatokba való teljes körű betekintés, bevallások, beszámoló aláírása 4.3. Harmadik személy felé a Megbízottat a Megbízó bárminemű adatai vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli, amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. 5.Felelősségi kérdések 5.1. A bizonylatok határidőn túli rendelkezésre bocsátásából eredő mindennemű késedelem a Megbízó felelőssége, veszélye és kára. 5.2 A Megbízó által rendelkezésre bocsátott, alakilag megfelelő bizonylatok, okmányok tartalmáért, a mögöttük lévő gazdasági események valódiságáért a Megbízott semminemű felelősséget nem vállal, a teljesítés-igazolás valódiságát nem vizsgálja, nem vizsgálhatja. 5.3A könyvelés pontosságáért, a Megbízott által vezetett nyilvántartások egyezőségéért, a bevallások, beszámolók pontos, határidőre történő elkészítéséért a Megbízott teljes felelősséget vállal. 5.4Az adatfeldolgozás hibájából eredő károkért a helytállási kötelezettség a Megbízottat terheli. 5.5A Megbízott megtéríti azon károkat, amelyek kizárólagosan az ő hibájából, késedelméből származnak. 5.6A Megbízott nem felel azon károkért, amelyek abból adódtak, hogy a Megbízó által közölt információk, adatok és bizonylatok nem a valóságnak és az előírásoknak megfelelőek, hibásak voltak, vagy nem megfelelő időben kerültek a Megbízotthoz. 6. Honorárium 6.1. Megbízottat jelen szerződésben vállalt feladatok ellátásáért 200..,...,...- től havi Ft + 25 % ÁFA megbízási díj illeti meg, melyet megbízó havonta, a tárgyhót követő hónap 10-ig, átutalással, vagy készpénzben egyenlít ki. A megbízási díj január 1-től évenként, legalább a KSH által közölt inflációs ráta szerint módosul. Jelentős forgalomváltozás esetén a könyvelési díj újratárgyalandó Megbízó a január hónapban esedékes díj megfizetésekor ezzel egyidejűleg további egyhavi díjat tartozik megfizetni tekintettel a zárlati munkákra Az 1. ponton kívüli szolgáltatások díjazásáról a felek alkalmanként külön állapodnak meg. Az átalakulással, a cégforma változásával együtt járó számviteli feladatok elkészítése, valamint az egyéb üzleti tervek, hitelkérelmek, pályázatok, stb. elkészítése nem tartozik e szerződés keretébe, ezért díjazásuk külön megállapodást igényel Kettő havi díj fizetésének elmaradása a Megbízott részéről, a szerződés felmondását vonhatja maga után, erre az időszakra Megbízott szolgáltatást nem köteles nyújtani. 4

5 7. A szerződés hatálya 7.1. Ezen szerződés a Felek egybehangzó akaratával jött létre, mindkét oldali aláírást követően határozatlan ideig érvényes A Felek jelen szerződést két hónapos határidővel, kizárólag írásban tett nyilatkozattal bármely részről felmondhatják. Év végi felmondás esetén az éves beszámoló elkészítése e szerződés szerinti feltételekkel a Megbízott feladata 8. Záró rendelkezés 8.1. Jelen szerződést a Felek kizárólag írásban, fent jelzett képviselőik által aláírt formában módosíthatják, vagy egészíthetik ki Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve rendelkezései az irányadók. 8.3 A Felek kölcsönösen elfogadják az esetleges vitás kérdések tisztázására a Budapest Fővárosi Bíróságot MEGBÍZÓ MEGBÍZOTT Kelt: Budapest, 200 év.. hónap. napján, 1. sz. melléklet Tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat a évi XV. tv. 6.. (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítéséhez 3.Az ügyfél saját nevében jár el:... 4.Amennyiben más nevében jár el (tényleges tulajdonos)... Természetes személy esetén... Lakcím:... Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv esetén Név, rövidített név:... Székhely vagy külföldi székhelyű vállalkozás esetén a magyarországi fióktelep címe:... 5

6 KIEGÉSZÍTÉS A KÖNYVELŐI SZERZŐDÉSHEZ egyrészről Székhely:... Adószám: Cégjegyzékszám:... Fő tevékenységi kör:..... mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről B.Y. ECOLINE Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft Székhely: 1081 Budapest, Fiumei út Lph. 2. em. 85. Telephely: 1034 Budapest, Viador utca 22. Adószám: Cégjegyzékszám: mint az alant felsorolt könyvelési munkák elvégzésével megbízott társaság (továbbiakban: Megbízott), Szabó Géza között az alábbi tárgyban és feltételek mellett: Szerződés tárgya A Megbízó megbízza a Megbízottat a fent megnevezett gazdasági társaság bérszámfejtési munkáival. 1. Bérszámfejtés tartalma 1.1. A havi bérfeladás, munkahelyi jelentés alapján a dolgozók bérének, levonásoknak a megállapítása Bérszámfejtési összesítők, bérfizetési listák összeállítása Társadalombiztosítási összesítő elszámolások elkészítése, postázása Az adók és bérjárulékok megállapítása (TB, Személyi jövedelemadó, Munkaadói járulék, Munkavállalói járulék) Egyéni nyilvántartólapok vezetése. 2. Az együttműködés menete 2.1.A Megbízó havonta, legkésőbb a tárgyhót követő 2-ig elküldi a munkahelyi jelentést a Megbízottnak (kilépők belépők adatai). 2.2A Megbízó folyamatosan írásban tájékoztatja a Megbízottat a munkaügyi változásokról, a bérszámfejtés előtt rendelkezésre bocsátja az előző munkáltatóktól származó igazolásokat A Megbízott tárgyhót követő 5-ig elkészíti az aktuális számfejtést, majd azt a Megbízónak eljuttatja. 6

7 2.4. A Megbízott informálja a Megbízót az aktuális költségvetési kötelezettségekről. (lásd könyvelési szerződés 3.7. pont) A Megbízott elkészíti és elküldi a munkavállalók, a társadalombiztosítási szervek és az adóhatóság részére a szükséges jelentéseket az aktuális törvényekben meghatározott módon és időben. 3. Honorárium 4.1.A Megbízó a jelen szerződés-kiegészítés 1. pontjában meghatározott feladatokért... Ft / hó / fő (+ ÁFA) díjat fizet a Megbízottnak. 4.2.Az éves bevallások és jelentési kötelezettségek teljesítéséért a Megbízó további egy havi díjat fizet minden dolgozó után, a január havi díj fizetésével egy időben, az előző év december 31-i létszám adatok alapján. 4. A kiegészítés hatálya 4.1.A Felek megállapodnak abban, hogy jelen feltételekkel az első teljesített hónap a 200 év hó Jelen kiegészítés a Könyvelési szerződés elválaszthatatlan része, az itt nem részletezett kérdésekben a Könyvelési szerződésben foglaltak az érvényesek MEGBÍZÓ MEGBÍZOTT Kelt: Budapest, 200 év.. hónap. napján, 7

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA egyrészrıl Név:...... Székhely:... Adószám:....... Cégjegyzékszám:... E-mail cím:... Fı tevékenységi kör:..... mint Megrendelı (továbbiakban: Megrendelı), képviseli:......

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYBAN

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYBAN MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYBAN amely létrejött év hó napján, egyrészről Név: Cím: Adószám: Cégjegyzékszám: mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) képviseli: ügyvezető másrészről

Részletesebben

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Cégnév Adószám Cégjegyzékszám Képviselő Telefonszám E-mail cím Értesítési/ levelezési cím mint Megbízó (továbbiakban: megbízó) másrészről Cégnév

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozó - Könyvelő Iroda

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozó - Könyvelő Iroda MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozó - Könyvelő Iroda amely létrejött egyrészről 1. családi és utónév (születési név), házassági név:... 2. lakcím:... 3. születési hely, idő:... 4. állampolgárság:... 5. anyja

Részletesebben

KÖNYVELÉSI SZERZŐDÉS

KÖNYVELÉSI SZERZŐDÉS 1. oldal 1. SZERZŐDŐ FELEK E Könyvelési szerződést kötötték: Megbízóként: NÉV / CÉGNÉV: SZÉKHELY: ADÓSZÁM: CÉGJEGYZÉKSZÁM: EGYÉNI VÁLLALKOZÓ NYILV.SZÁM: Szolgáltatóként: KÉPVISELŐ: LEVELEZÉSI CÍM: E-MAIL

Részletesebben

Könyvelői szerződés dr. Sallai Csilla Kamarai tag könyvvizsgáló MKVK KT 2010.11.25.

Könyvelői szerződés dr. Sallai Csilla Kamarai tag könyvvizsgáló MKVK KT 2010.11.25. Könyvelői szerződés dr. Sallai Csilla Kamarai tag könyvvizsgáló MKVK KT 2010.11.25. Könyvelői szerződés dr. Sallai Csilla - MKVK-KT 2010.11.25. VESZÉLYES ÜZEM A könyvelő iroda is lehet Veszélyforrások:

Részletesebben

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a.

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu A KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI CÉGNÉV: Dr. Király György

Részletesebben

KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS

KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS A SZOLGÁLTATÓ: NÉV / CÉGNÉV: Relifco Számvitel és Ügyvitelszervező Kft. SZÉKHELY: 1135 Budapest, Csata u. 19/B II/4. ADÓSZÁM: 145642952-2-41 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-909626 EGYÉNI VÁLLALKOZÓI

Részletesebben

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZERZŐDŐ FELEK E Könyvelési szerződést kötötték: Megrendelőként: NÉV / CÉGNÉV: KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZÉKHELY: ADÓSZÁM: CÉGJEGYZÉKSZÁM: KÉPVISELŐ: LEVELEZÉSI CÍM: E-MAIL CÍM: HONLAP CÍM: Conto-Lab

Részletesebben

GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉGNÉV: GRAND CONSULTING LFT SZÉKHELY: 1011 BUDAPEST, SZILÁGYI DEZSŐ TÉR 1. II.EMELET ADÓSZÁM: 13149387-2-41 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-721127 KÉPVISELŐ:

Részletesebben

SEGÉDLET A KÖNYVELŐI FELADATOKHOZ

SEGÉDLET A KÖNYVELŐI FELADATOKHOZ Harkai István SEGÉDLET A KÖNYVELŐI FELADATOKHOZ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ KÖNYVELŐK ÉS CÉGVEZETŐK RÉSZÉRE A FELADAT- ÉS FELELŐSSÉGMEGOSZTÁSRÓL Szerkesztette: Harkai István, 2014 Kiadó: Minőségi Könyvelők Klubja

Részletesebben

KÖNYVELÉSI SZERZŐDÉS (ÁSZF ALKALMAZÁSA ESETÉN)

KÖNYVELÉSI SZERZŐDÉS (ÁSZF ALKALMAZÁSA ESETÉN) KÖNYVELÉSI SZERZŐDÉS (ÁSZF ALKALMAZÁSA ESETÉN) amelyet kötöttek: MEGRENDELŐKÉNT: NÉV / CÉGNÉV: SZÉKHELY: ADÓSZÁM: CÉGJEGYZÉKSZÁM: EGYÉNI VÁLLALKOZÓI IG: KÉPVISELŐ: LEVELEZÉSI CÍM: E-MAIL CÍM: HONLAP CÍM:

Részletesebben

GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉGNÉV: GRAND CONSULTING LFT SZÉKHELY: 1011 BUDAPEST, SZILÁGYI DEZSŐ TÉR 1. II.EMELET ADÓSZÁM: 13149387-2-41 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-721127 KÉPVISELŐ:

Részletesebben

Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés:

Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés: Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés: [ ] 2 db szerződés aláírva minden oldalon a kapcsolattartó, és a kezes részéről is [ ] A Megbízott személyazonosító okmányának, és lakcímkártyájának másolata,

Részletesebben

A munkáltatói szerződést legalább két példányban a szerződő partnerünknek teljes körűen és értelemszerűen ki kell töltenie a

A munkáltatói szerződést legalább két példányban a szerződő partnerünknek teljes körűen és értelemszerűen ki kell töltenie a Tisztelt Munkáltató! A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET mely létrejött egyrészről a Bp...sz. alatti Társasház (székhelye:.., adószáma:.) mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről a (székhelye:..,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére KOMPLEX csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda, a Társulás elnöke Számlaszám:

Részletesebben

A FAKTORING ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A FAKTORING ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A FAKTORING ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MagNet Bank Zrt. Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó bíróság:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1/8. SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1/8. SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító: SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

19.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: BANKSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Kártya 2-höz Rövidített név: Székhely: Fő tevékenység

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

Igen Nem Garancia devizaneme HUF EUR CHF GBP USD Egyéb:..

Igen Nem Garancia devizaneme HUF EUR CHF GBP USD Egyéb:.. MKB 1X1 BETÉTFEDEZETŰ BANKGARANCIA KÉRELEM ÉS MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉS ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRÓL (Hatályos: 2014. augusztus 15-től) I. Igényelt Bankgarancia főbb adatai Megbízás típusa Új megbízás

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

Képviselő/ kapcsolattartó személye:.. Működési /ÁNTSZ/ engedélyszám: OEP azonosító:.. Rendszergazdai feladatok ellátója:.

Képviselő/ kapcsolattartó személye:.. Működési /ÁNTSZ/ engedélyszám: OEP azonosító:.. Rendszergazdai feladatok ellátója:. Szerződés száma EPSZ /201 GYÓGYSZERTÁRI EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYA ELFOGADÓI SZERZŐDÉS EDI rendszeren alapuló elektronikus számla elfogadási opcióval amely létrejött egyrészről az OTP Országos Egészségpénztár

Részletesebben