MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYBAN"

Átírás

1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYBAN amely létrejött év hó napján, egyrészről Név: Cím: Adószám: Cégjegyzékszám: mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) képviseli: ügyvezető másrészről Név: e-kontento On-line Könyvelőiroda Kft Cím: 1016 Budapest, Szirtes út 28/a. fszt. 1. Adószám: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám: CIB Bank mint az alant felsorolt könyvelési munkák elvégzésével megbízott társaság (továbbiakban: Könyvelő), képviseli: Lukács Gyöngyi ügyvezető között az alábbi tárgyban és feltételek mellett: 1

2 1. A szerződés tárgya 1.1. A Megbízó megbízza a Könyvelőt a mindenkor hatályos és érvényben lévő számvitelről szóló törvényben, illetve a kapcsolódó joganyagok idevonatkozó részeiben rögzített könyvviteli szolgáltatások ellátásával, ezen munkák irányításával, vezetésével és a beszámoló elkészítésével. A szerződés aláírásakor a törvényi hátteret a számvitelről szóló évi C. törvény 150. (2) bekezdése, valamint a 398/2012 (XII/20) Kormányrendelet a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról írja elő. A Könyvelő a megbízást elfogadja és a jelen szerződésben foglaltak szerinti feladatok ellátását vállalja A vállalás 2015 napját követően keletkezett számviteli dokumentumok és bizonylatok feldolgozását és a kapcsolódó feladatok ellátását jelenti A könyvelési feladatok alatt mindkét fél a következő tevékenységek elvégzését érti: A befektetett eszközök analitikus és főkönyvi nyilvántartása; A készletek főkönyvi könyvelése a Megbízó analitikus nyilvántartásai alapján; A pénzügyi eszközök, követelések, saját tőke és a kötelezettségek főkönyvi nyilvántartása; A költség (ráfordítás) és az eredményszámlák folyamatos vezetése; Előírt analitikus nyilvántartások közül a főkönyvi rendszerhez tartozó, annak szerves részét képező vevő, szállító analitikák vezetése; A vállalkozás eredményének meghatározása; A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló, valamint az aktuális adóbevallások határidőre való elkészítése; Az adózással kapcsolatos törvényekben előírt adat-bejelentési kötelezettségek teljesítése csak és kizárólag a rendelkezésre bocsátott iratok, szerződések alapján; Az adózással kapcsolatos törvényekben előírt, a könyvelés számain alapuló adóbevallások időben történő összeállítása; Időszakonkénti információs anyagok kiadása a jogszabályi változások azon köréről, amelyek a Megbízó gazdasági döntéshozatalát jelentős mértékben érinthetik Nem képezi a szerződés tárgyát a Megbízó üzemszerű működtetése. Az üzemszerű működéshez kapcsolódó és ezáltal jelen szerződésből kizárt fő feladatokat jelen szerződés 1. melléklete tartalmazza A Megbízó munka-, bér- és társadalombiztosítási ügyeire e szerződés mellékletét képező "Kiegészítés -ben foglaltak az irányadóak. 2. A főkönyvi könyvelés és a kapcsolódó nyilvántartások vezetése Szerződő felek megállapodnak abban, hogy: 2.1. A főkönyvi könyvelés a Könyvelő jogtiszta forrásból származó programjaival történik. A Könyvelő a feldolgozási munkák során saját, egységes számlarendjét alkalmazza. 3. Az együttműködés menete 3.1. Az együttműködés megkezdésekor a Megbízó a Könyvelő rendelkezésére bocsátja a könyvelés átvételéhez szükséges számviteli dokumentumokat. Újonnan alakult cég esetén az alapítással kapcsolatos iratokat A cég adataiban bekövetkezett változásról a Megbízó a változást követő 3 munkanapon belül értesíti a Könyvelőt Az adatfeldolgozás, valamint a könyvelés teljes körűségét első lépésben az adatok eredeti bizonylatok alapján, az előtét rendszerbe a Megbízó által történő rögzítésével kell biztosítani. A rögzítést legkésőbb az adó elszámolási időszakot követő 10. naptári napon el kell végezni. 2

3 3.4. A könyvelési anyagokat (bejövő számlák, kimenő számlák, bankkivonatok, pénztári bizonylatok, egyéb könyvelendő bizonylatok) a Megbízó rendszerezi, őrzi a rendelkezésére bocsátott mappában. A teljes körűség, a bizonylatok hiánytalanságának biztosítása a Megbízó feladata. A törvényekben előírt, a bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség a Megbízót terheli A Könyvelő csak és kizárólag az előtét rendszerben rögzített adatokat veszi figyelembe. Megbízó felelőssége, hogy ezen adatok megfelelő és eredeti bizonylattal legyenek alátámasztva. Amennyiben erre vonatkozóan Megbízónak kérdése merül fel, azt az előtét rendszerben való rögzítést megelőzően írásban feltett kérdésére, írásban kapott válasz alapján dönti el A lekönyvelt gazdasági eseményeket tartalmazó főkönyvi kivonat, eredmény kimutatás, egyéb riport az előtét rendszerben történő teljes körű rögzítést követően az áfa bevallás hónapjának végéig készül el. Külön kérésre ettől eltérő időpontban is lehetséges Az aktuális (negyedéves, ill. havi) adójellegű kötelezettségek teljesítéséhez szükséges információt a Könyvelő a befizetési határidő előtt legalább 2 munkanappal korábban megadja a Megbízónak, ha az időben rendelkezésre bocsátotta az alapinformációkat Könyvelő törekszik a berögzített bizonylatok haladéktalan feldolgozására, valamint a feldolgozott adatok által módosított nyilvántartások elérhetővé tételére a Megbízó számára Amennyiben a Megbízó az e szerződésben rögzített határidő után bocsátotta a beszámolóhoz, az adóbevalláshoz (együttesen: okmányok) és/vagy a megfizetendő adó megállapításához szükséges bizonylatokat, illetve azok egy részét, akkor a bevallás elkészítésének és/vagy a befizetési kötelezettség összegéről szóló információ megadásának határideje az utolsó bizonylat leadását követő 3. munkanap Az elektronikus bevallás rendszerében regisztrált bevallásokat elektronikus formában Megbízóhoz is eljuttatja Az éves beszámolónak az illetékes szervek felé történő eljuttatása a Könyvelő feladata. A továbbítás feltétele, hogy a Könyvelő megkapja a költségtérítés befizetéséről szóló igazolást (dosszié file), melynek aktuális eljárási rendjéről Megbízót időben tájékoztatja A Megbízó köteles minden hatóságtól kapott irat (értesítés, jegyzőkönyv, határozat stb.) másolatát haladéktalanul azaz az átvételt követő munkanapon a Könyvelőnek elektronikus úton továbbítani. A Könyvelő az iratra 2 munkanapon belül, de legkésőbb az iratban szereplő határidő letelte előtt írásban megteszi észrevételeit. Abban az esetben, ha a Megbízó nem időben továbbítja a kapott iratot a Könyvelőnek, a késedelemből eredő következmények (pl. mulasztási bírság) a Megbízót terhelik A Könyvelő meghatalmazás alapján külön díjazás ellenében - segítően közreműködik az Adóhivatal által elrendelt ellenőrzés esetén az egyeztetésnél A Könyvelő a Megbízó részére, annak üzleti tevékenységével összefüggő adózási, gazdasági kérdéseiben konzultációs lehetőséget biztosít. Ennek formája egyrészről a Könyvelő hivatalos munkaidején belül igénybe vett telefonon történő megbeszélés, előre egyeztetett időpontban személyes konzultáció, illetve írásban feltett kérdésekre adandó írásos válasz, állásfoglalás kérése a hatóságoktól. A konzultáció keretében a Könyvelő köteles a felmerült kérdésekben a Megbízót lehetőség szerinti a legátfogóbban tájékoztatni, s egyben köteles felhívni a Megbízó figyelmét a témával kapcsolatban előre látható következményekre. A Könyvelő a lehetőségek ismertetésén túl nem mehet, az érdemi döntés meghozatala minden esetben a Megbízó feladata, annak következményeit teljes mértékben a Megbízó köteles viselni. Ezen tevékenység elszámolása idő ráfordítás alapon történik. A minimális időtartam fél óra. Adótanácsadás, személyes konzultáció (nettó ár) Ft/fél óra 3

4 3.15. A Könyvelő megtagadhatja a szerződésben foglaltak teljesítését a Ptk. 281 (2) bekezdése alapján, amennyiben a Megbízó saját szolgáltatásával időközben késedelembe esik, amíg a késedelem tart; a Megbízó vagyoni viszonyainak időközben bekövetkezett jelentős megromlása folytán a viszontszolgáltatás (fizetés) veszélyeztetve van; a Megbízónak jelen szerződés 7. pontjában a késedelmi kamatra írtak figyelembe vételével is a Könyvelővel szemben pénzügyi fedezethiány miatt kiegyenlítetlen tartozása áll fenn több, mint 30 napig. 4. Kapcsolattartás 4.1. Felek megállapodnak, hogy kapcsolattartásuk elsősorban elektronikus csatornák igénybevételével történik, különösen a Könyvelő által üzemeltetett előtét rendszeren keresztül Felek kijelentik, hogy a Könyvelő által üzemeltetett előtét rendszerben rögzített adatokat, scannelt dokumentumokat kölcsönösen hitelesnek ismerik el, azok valóságtartalmát alapos indok nélkül nem kérdőjelezik meg A Könyvelő a kapott dokumentumokat, könyvelési adatokat csak a Megbízó ebben a szerződésben is rögzített képviselőinek adja ki, a kapcsolatot velük tartja A képviselet változását illetően a Felek kötelesek egymást haladéktalanul, írásban informálni A Megbízó kezdeményezi a Könyvelő felé eseti vagy állandó meghatalmazás adását az adóbevallások, adatszolgáltatások elektronikus úton történő teljesítésére vonatkozóan. Az eseti vagy állandó meghatalmazás csak akkor lép életbe, ha azt a meghatalmazott és a Könyvelő (mint gazdasági társaság) vezetője is írásban, aláírásával igazoltan elfogadja, s azt az adóhatóság felé bejelentik A Könyvelőnek jogában áll az eseti vagy állandó meghatalmazást nem elfogadni, vagy a meglévő meghatalmazást visszaadni. Ez utóbbi esetben a Könyvelő gondoskodik arról, hogy a meghatalmazás tényének a visszavonása az illetékes hatóságok felé bejelentésre kerüljön Harmadik személy felé a Könyvelőt a Megbízó bárminemű adatai vonatkozásában, továbbá a Megbízóval bármilyen szerződéses kapcsolatban álló magánszemélyek és társaságok adataira titoktartási kötelezettség terheli, amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. A titoktartási kötelezettség magába foglalja azt, hogy a Könyvelő a rendelkezésére jutott adatokat, információkat harmadik félnek nem adja tovább, illetve azon adatok felhasználásával nem hajt végre olyan tranzakciót, amelyre a Megbízó nem utasítja Ez alól a kötelezettség alól a Könyvelőt csak a Megbízó egyidejű írásos rendelkezése, vagy bűnügyi nyomozóhatóság, bíróság Megbízóra vonatkozó házkutatási parancsa, végzése, illetve a Pénzmosási törvény és kormányrendelet előírásainak betartása menti fel Harmadik féllel szembeni titoktartási kötelezettség tekintetében kivételt képez továbbá az-az eset, amikor a Könyvelő állandó meghatalmazás keretében az elektronikus úton teljesítendő adóbevallások és adatszolgáltatások benyújtásakor előzetesen észleli az ezzel kapcsolatos esetleges jogsértést, s ennek esetleges rá terhelendő bírság megelőzése végett a Megbízó előzetes értesítését követően - az adóhatóság rendelkezésére bocsátja az erre vonatkozó információit Úgy a Megbízó, mint a Könyvelő e szerződés aláírásával megengedi, hogy a másik fél referencialistáján szerepeltesse őt. Bármely listán történő szerepeltetés esetén a felek egymást informálják. 4

5 5. Felelősségi kérdések 5.1. A bizonylati adatok határidőn túli rendelkezésre bocsátásából eredő mindennemű késedelem a Megbízó felelőssége, veszélye és kára A Megbízó által rendelkezésre bocsátott információk, berögzített adatok alakilag megfelelő bizonylatok, okmányok alapján kerülnek rögzítésre. Azok tartalmáért, a mögöttük lévő gazdasági események valódiságáért a Könyvelő semminemű felelősséget nem vállal, a teljesítésigazolás valódiságát nem vizsgálja, nem vizsgálhatja A Megbízó köteles az ő személyes késedelméből vagy mulasztásából (hiba) keletkező többletköltségeket, az alábbi ártáblázat szerint megtéríteni: Bevallás önellenőrzése ügyfél hiba miatt (nettó ár) 1990 Ft/alkalom 5.4. A könyvelés pontosságáért, a Könyvelő által vezetett nyilvántartások egyezőségéért, a bevallások, beszámolók pontos, határidőre történő elkészítéséért a Könyvelő felelősséget vállal A helyesen berögzített adatok hibás feldolgozásából eredő károkért a helytállási kötelezettség a Könyvelőt terheli A Könyvelő felelősségbiztosításán keresztül megtéríti azon károkat, amelyért mint Megbízott a Ptk. szerint felelős A Könyvelő nem felel azon károkért, amelyek abból adódtak, hogy a Megbízó által közölt információk, adatok és bizonylatok nem a valóságnak és az előírásoknak megfelelőek, helytelenek voltak, vagy nem megfelelő időben kerültek a Könyvelőhöz A Könyvelő köteles esetleges hibáit, hiányosságait legkésőbb annak felfedezésétől számított 5 munkanapon belül felülbírálni és korrigálni A Könyvelő megtagadhatja azon tételek lekönyvelését, amelyek pénzmosásra, az úgynevezett feketegazdaságban való részvételre utalnak. Amennyiben a Megbízó ezzel nem ért egyet, a Könyvelő ezeknek a tételeknek a könyvelését a Megbízó által cégszerűen aláírt, a lekönyvelendő számlára való hivatkozással ellátott írásos utasítás alapján végzi el A Megbízó tudomással bír arról, hogy Könyvelőt a Pénzmosási törvény bizonyos jelentések megtételére kötelezi A Könyvelő az éves beszámoló összeállításához Teljességi nyilatkozatot kérhet a Megbízótól. 6. Garanciák 6.1. A Könyvelő garantálja, hogy a kapott adatokból, információkból és bizonylatokból elkészített munkája megfelel a mindenkori törvényi előírásoknak, megfelelő alapot biztosít a további feldolgozáshoz A Könyvelő garantálja, hogy rendelkezik azon engedélyekkel, illetve olyan képesítéssel bíró munkatársakkal, alvállalkozókkal, amelyeket a törvény előír. 5

6 7. Honorárium 7.1. Vállalási díjak a választott csoport és a havonta berögzített számlák számának függvényében az alábbi ártáblázat szerint: Árak (nettó árak) Induló Fejlődő V.I.P. Havi 0-10 számla Ft Ft Ft Havi számla Ft Ft Ft Havi számla Ft Ft Ft Havi számla Ft Ft Ft Havi +100 számlánként Ft Ft Ft Nettó havidíjak a számlák száma és a választott csomag alapján A60-as uniós összesítő bevallás 990 Ft Cégautó adó Ft Ágazati adó bevallások Ft Változás-bejelentések kezelése Ft Önrevíziók Ft Átvezetési kérelmek benyújtása Ft 0 igazolás Ft Illetőség igazolás Ft Pénztárgéppel kapcsolatos bevallás Ft Fizetési könnyítési kérelem Ft Adó-előleg mérséklés lehetőségének feltárása, kérelmek benyújtása Ft Eseti bevallások, kérelmek (nettó árak) Általános adótanácsadás Cash Flow NAV előtti képviselet (8 óra felkészüléssel) Eseti díjazások (nettó árak) Ft/fél óra Ft/db Ft/alkalom A 7.1. ponton kívüli szolgáltatások díjazásáról a felek alkalmanként külön állapodnak meg. Az átalakulással, a cégforma változásával együtt járó számviteli feladatok elkészítése, valamint az egyéb üzleti tervek, hitelkérelmek, pályázatok, stb. elkészítése nem tartozik e szerződés keretébe, ezért díjazásuk külön megállapodást igényel A szkennelt vagy fényképezett banki kivonat feldolgozása választott csomagtól függetlenül plusz díjba kerül (a nagyobb manuális munka igénye miatt), amelynek díja 2490 Ft/hó/bankszámla + áfa A szerződésben meghatározott adatszolgáltatási határidő 5 naptári napot meghaladó túllépése esetén az adott időszak könyvelési díjának 10%-át kitevő sürgősségi felár fizetendő A Könyvelő negyedévente (havi áfa bevallók esetén havonta), a szolgáltatás elvégzése után számlát állít ki, amelynek összegét a Megbízó 10 munkanapon belül átutalja a Könyvelő bankszámlájára A számla kiállítása az ártáblázat szerinti kategóriáknak megfelelően a berögzített számlák havi száma (illetve negyedéves átlag) alapján történik Az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásai alapján a teljesítés időpontja az aktuális hónapot követően az a nap, amely a számlán fizetési határidőként meg van jelölve A fent meghatározott díj késedelmes fizetése esetén a Könyvelő a mindenkori PTK szerint járó késedelmi kamatot számíthatja Kettő havi díj fizetésének elmaradása a Könyvelő részéről a szerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után, amelyről a Könyvelő írásban köteles értesíteni a Megbízót. 6

7 7.7. Függetlenül attól, hogy a felek év közben változtatták-e a szolgáltatások díját, a következő évi díjtétel meghatározásánál figyelembe veszik a hivatalosan közzétett inflációs ráta mértékét, amely mértékkel 7.1 pontban bemutatott díjtáblázatba foglalt díjak mindenképpen változnak a következő év első hónapjától kezdődően Az inflációból eredő díjnövekedést a felek e szerződés alapján akceptálják, emiatt új szerződést nem kötnek, illetve szerződésmódosítást nem eszközölnek. A díjnövekedés mértékére vonatkozóan Könyvelő minden év november 30-ig elektronikus úton értesíti Megbízót. Amennyiben Megbízó a meghirdetett díjat nem fogadja el, úgy lehetősége van a szerződést december 31-i hatállyal felmondani. A felmondást Megbízónak írásban kell eszközölnie. 8. A szerződés hatálya 8.1. Ezen szerződés a Felek egybehangzó akaratával jött létre, mindkét oldali aláírást követően korlátlan ideig érvényes A Felek jelen szerződést egy hónapos határidővel, kizárólag írásban tett nyilatkozattal bármely részről felmondhatják. A felmondás határidejének a felmondás dátuma szerinti hónapot követő hónap utolsó napja tekintendő. Év végi felmondás esetén az éves beszámoló elkészítése e szerződés szerinti feltételekkel a Könyvelő feladata. Megbízó a beszámoló elkészíttetésétől eltekinthet. A szerződés felmondását követően a Megbízó teljes könyvelési anyagát a Könyvelő általánosan értelmezhető formátumban átadja a Megbízó részére a felmondási idő lejárta előtt, amennyiben a Megbízó díjfizetése rendezett A szerződés hatályát veszti továbbá a Megbízó, mint Társaság végelszámolási- illetve felszámolási eljárásának kezdő napjával. Ezen esetekben a Könyvelő köteles elkészíteni a tevékenység végi zárlatot, s azt a törvényi előírásoknak megfelelő analitikákkal alátámasztva a végelszámolónak, illetve felszámolónak átadni. A Könyvelő azonban megtagadhatja a szolgáltatást a Ptk. 281 (2) bekezdés a), b) és c) pontjaiban foglalt feltételek fennállása esetén. Amennyiben a végelszámoló, illetve felszámoló továbbra is a Könyvelő szolgáltatásait kívánja igénybe venni, arra a Felek ismételten szerződést kötnek Az adatok információk közlésének hiányos, akadozó, a munkát hátráltató késedelme, illetve kéthavi díj meg nem fizetése esetén a Megbízott jogosult a szerződéstől elállni, visszamenőleges hatállyal a megbízás keletkezésének napjával, és így azt semmisnek tekinteni. 9. Záró rendelkezés 9.1. Jelen szerződést a Felek kizárólag írásban, fent jelzett képviselőik által aláírt formában módosíthatják, vagy egészíthetik ki Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve rendelkezései az irányadók. K.m.f KÖNYVELŐ MEGBÍZÓ (ekontento) 7

8 KIEGÉSZÍTÉS A MEGBÍZOTTI SZERZŐDÉSHEZ amely létrejött év hó napján, egyrészről Név: Cím: Adószám: Cégjegyzékszám: mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) képviseli: ügyvezető másrészről Név: e-kontento On-line Könyvelőiroda Kft Cím: 1016 Budapest, Szirtes út 28/a. fszt. 1. Adószám: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám: CIB Bank mint az alant felsorolt könyvelési munkák elvégzésével megbízott társaság (továbbiakban: Könyvelő), képviseli: Lukács Gyöngyi ügyvezető között az alábbi tárgyban és feltételek mellett: 8

9 Szerződés tárgya A Megbízó megbízza a Könyvelőt a fent megnevezett gazdasági társaság bérszámfejtési munkáival. 1. Bérszámfejtés tartalma 1.1. A havi bérfeladás, munkaidő nyilvántartás alapján a munkavállalók, tagok bérének, a levonásoknak, a kifizetendő nettó bérek összegének a megállapítása Bérszámfejtési összesítők, bérfizetési listák összeállítása A havi járulékbevallás elkészítése, eljuttatása az illetékes szerv felé A Megbízó által fizetendő adók és bérrel kapcsolatos járulékok megállapítása, ezeknek a kötelezettségeknek a pénzügyi teljesítéséhez szükséges információk megadása Egyéni és Megbízóra vonatkozó összesítő munkaügyi és bérügyi nyilvántartások vezetése Nem tartozik az e szerződés keretében végzendő bérszámfejtési munka fogalma alá különösen: Munkaszerződések megkötése és felbontása; Munkaszerződések alaki és tartalmi elemeinek a meghatározása; A Munkatörvénykönyve, Kollektív szerződés, egyéb ágazati és egyéb csoportokra vonatkozó előírásainak a betartása és betartatása; A Megbízónál a munkabiztonsági szabályok ismertetése, betartása és betartatása; Megbízónál történő teljesítmény-elszámolás, s ez alapján a bér összegének a meghatározása; Az adandó és adható pótlékoknak, juttatásoknak a meghatározása; Kötelező és ajánlott béremelésekből a döntés meghozatala, arról a dolgozók értesítése; Munkaügyi adatok elsődleges nyilvántartása, az adatokban bekövetkezett változások nyomonkövetése; Munka- és bérügyi viták lefolytatása a Megbízó dolgozóival; Jelenlét, távollét időbeni és jogcím szerinti nyilvántartása, vezetése; Belföldi, külföldi kiküldetések, kirendelések szervezése, elszámoltatása; Megbízó dolgozóinak személyes társadalombiztosítási ügyeinek intézése; Megbízó dolgozóival való különböző tárgyú szerződések megkötése, az azokban foglaltak nyomon-követése, betartása és betartatása, szankcionálása (Pl. kölcsönszerződés, tanulmányi szerződés, stb.); Leépítés, csoportos leépítés esetén a munkaügyi szervekkel való kapcsolat; Megbízó tagjának, dolgozóinak az egyéni jellegű adózási kérdéseinek megoldása, bevallásainak az összeállítása; A béren kívüli juttatások körének és mértékének meghatározása, a személyekre szabása, valamint a ténylegesen nyújtott szolgáltatások személyenkénti nyilvántartása. 9

10 2. Az együttműködés menete 2.1. A Megbízó havonta, legkésőbb a tárgyhót követő 4-ig rögzíti az alkalmazottak, tagok munkaidő nyilvántartását a rendszerben ( Munkaidő nyilvántartás ) A Könyvelő a bérszámfejtési tevékenységet a saját számítógépein, jogtiszta, magas szakmai színvonalat képviselő programmal végzi. A Könyvelő a rögzítés határidejének lejártát követő 3. munkanapon elkészíti az aktuális számfejtést, majd azt a Megbízónak eljuttatja a bérszámfejtés ellenőrzéséhez, illetve a bérek kifizetéséhez szükséges listákat A Könyvelő informálja a Megbízót az aktuális költségvetési kötelezettségekről. (mely költségvetési számlára, milyen határidőig mennyi az átutalandó összeg.) 2.4. A Megbízó folyamatosan írásban tájékoztatja a Könyvelőt a munkaügyi változásokról. A beléptetéskor rendelkezésre bocsátja a belépő dolgozók személyes és a bérszámfejtéssel összefüggő adatait, a dolgozó munkaszerződését és az előző munkáltatóktól származó igazolásokat. A Megbízó a kilépő dolgozóknál megadja a kilépéssel kapcsolatos összes információt. 3. Honorárium 3.1. Vállalási díjaink az alábbi ártáblázat szerint. Nullás járulék bevallás ALAP bér Bér PLUSZ 490 Ft/hó/cég Ft/fő/hó Ft/fő/hó Bérszámfejtési nettó árak a bérkategória függvényében Dolgozók be- és kiléptetése- Tagok/ügyvezetők jogviszonyának törvény szerinti besorolása, bejelentése Munkaügyi- és bérstatisztikák elkészítése Tagok és alkalmazottak éves Személyi jövedelemadó bevallásának elkészítése Egészségbiztosítási ellátások igényléséhez nyomtatványok kitöltése (táppénz, Tgyás, Gyed, Gyes) Alap cafeteria szabályzat és nyilvántartás Bér különdíjazás nettó árak 990 Ft/fő Ft/db Ft/fő Ft/db Ft 10

11 4. A kiegészítés hatálya 4.1. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen feltételekkel az első teljesített hónap a hó 4.2. Jelen kiegészítés a Könyvelési szerződés elválaszthatatlan része, az itt nem részletezett kérdésekben a felek által aláírt Szerződés könyvelési munkákra foglaltak az irányadók K.m.f KÖNYVELŐ MEGBÍZÓ (ekontento) 11

12 Melléklet A szerződés hatályán kívül eső, a Megbízó üzemszerű működtetése, így különösen: 1. A Megbízó cégjogi és kamarai ügyeinek intézése; 2. A Megbízó működésével kapcsolatos törvényességi szabályok betartása; 3. A gazdasági társaságokról szóló törvényben foglalt és az abból eredő ügyvezetői hatáskörbe rendelt és tartozó feladatok akár részbeni ellátása 4. A Megbízó anyagi és pénzügyi gazdálkodása; 5. A szerződések megkötése, teljesítési igazolások beszerzése; 6. A társasági szerződésben, ipari-, kereskedelmi és működési engedélyben, a bérleti-, szerződéses üzemeltetési okmányban foglaltak tartalmának bárminemű megítélése, betartása, ezek tartalmával és formájával kapcsolatos módosítások, változtatások kezdeményezése; 7. A Megbízó társasági szerződésében, megkötött szerződéseiben lévő olyan adatoknak a hatóságok felé történő bejelentése, amelyekre vonatkozóan bejelentési kötelezettség áll fenn, vagy valamely joganyagban bekövetkező változás a későbbiekben bejelentési kötelezettséget ír elő (különös tekintettel a vezető tisztségviselők, kapcsolt vállalkozásokkal bonyolított ügyleteket illetően); ide nem értve a Megbízó adózásával összefüggésben keletkező bejelentési kötelezettségeket 8. A harmadik személyekkel (pl. partnerek, tulajdonosok, dolgozók stb.) való kapcsolatok tartalma és formája; 9. A Megbízóval való kapcsolt vállalkozási státusznak a megítélése, és az ehhez hasonló minden olyan kapcsolat megítélése, amelynek következtében valamilyen nyilvántartási, bejelentési, elszámolásbeli eljárás következik, vagy következhet, valamint ezen nyilvántartási, bejelentési és elszámolási feladatoknak a teljesítése; 10. A díj- és árképzés kialakítása, alkalmazása; 11. A kereskedelmi jellegű tervek, elő- és utókalkulációk készítése; 12. A munkáltatói jogok és kötelességek betartása; 13. A szakmunkástanulókkal kapcsolatos adminisztratív feladatok, engedélyeztetési, jelentési kötelezettségek teljesítése; 14. A külföldi és belföldi kiküldetések elrendelése, rendelvények kiállítása, felvett ellátmányokkal történő elszámolás, illetve elszámoltatás, az úti-jelentések elkészítése; 15. A leltározási feladatok elvégzése; 16. A Megbízó analitikus készletnyilvántartásának a vezetése; 17. A közvetített szolgáltatások nyilvántartása és a beszámolóhoz való felleltározása; 18. A Megbízó követeléseinek és kötelezettségeinek az érintett felekkel (vevő, szállító, hitelezők) való egyeztetése során az egyeztető levelek kiküldése, illetve a Megbízó és vevőivel és szállítóival esetleges, de nem a könyvelésből eredő eltéréseknek az érdemi ügyintézése. (Ehhez a Megbízó részére a Könyvelő minden adózási és számviteli információt megad.); 19. A Megbízó készpénzállományának a kezelése, a bankszámlái feletti rendelkezés; 20. A pénztárak (forint és valuta) folyamatos nyilvántartása; 21. A készpénzforgalommal összefüggő összeghatárok figyelése, jelentése; 22. A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása; 23. A menetlevelek, kiküldetési rendelvények, gépkocsi nyilvántartások vezetése; 24. A felmerülő költségeken, ráfordításokon belül az esetleges magánhasználat tényének, mértékének a megállapítása, s annak béren kívüli juttatás címén történő megítélése; 25. A bizonylatoknak rendszerezése, archiválása; 26. Az idegen nyelven kiállított bizonylatok (számlák, szerződések, stb.) magyar nyelvre való fordítása, illetve a fordítás tartalmi ellenőrzése; 27. A külföldi adóhatósághoz való bejelentés, azzal a kapcsolattartás (jelentések, bevallások); 28. Külföldi adózók adószámának megerősítése; 29. Az üzleti partnerek létezéséről, azok gazdálkodásának, tevékenységének a korlátozásáról (pl. adószámfelfüggesztés, felszámolás alatt, stb.), adataik valódiságtartalmáról, megbízhatóságáról szóló információk összegyűjtése; 12

13 30. Az export-import, illetve a közösségen belüli ügyleteknél a megfelelő határparitásokhoz szükséges bizonylatok biztosítása, ellenőrzése (fuvarokmány, CMR, származási okmány, stb); 31. A környezetvédelmi termékdíj megállapításához tartozó analitikák vezetése, s más olyan díjakhoz, adókhoz tartozó nyilvántartások vezetése, amelyek alapját képezik, vagy képezhetik valamilyen hatósági eljárásnak, ellenőrzésnek; 32. Olyan statisztikai célt szolgáló adatok biztosítása, amelyek nem nyerhetők ki a könyvelésből, valamint a KSH felé történő adatszolgáltatás; 33. A Megbízónál dolgozó munkatársak, a Megbízó tulajdonosi köréhez tartozó önadózást választó személyek privát személyi jövedelemadó bevallásának elkészítése; 34. A Megbízó helyett bármilyen hatósági, hivatal, bármely harmadik személy felé történő nyilatkozattétel; Pénzügyi és eredmény kimutatások Melléklet 2 Induló Fejlődő V.I.P. Negyedéves Áfa bevallás gyakoriságának megfelelően Számlázó program Nincs Számlázó program Bankszámlakönyvelés Bank könyvelése során azonosított hiányzó számlák egyeztetése Adótanácsadás 1 banki folyószámla könyvelése 3 banki folyószámla könyvelése Havi/kérésre eseti Devizás számlázó program Korlátlan banki folyószámla könyvelése Nincs Van Van Igény szerint, külön díjazásért Félévente 1 alkalom (fél óra/alkalom) Általunk könyvelt időszakra vonatkozóan Havi 2 darab, továbbiak külön díjazásért Negyedévente 1 alkalom (1 óra/alkalom) Általunk könyvelt időszakra vonatkozóan NAV előtti képviselet Igény szerint, külön díjazásért Eseti bevallások, Igény szerint, kérelmek külön díjazásért Korlátlan Különleges adózási módok kezelése I. (Pénzforgalmi Áfa, Nem Nem Igen KIVA) Különleges adózási módok kezelése II. Nem Igen Igen (Arányos Áfa) Beszámoló Mikrogazdálkodói Mikrogazdálkodói Éves, egyszerűsített éves beszámoló beszámoló beszámoló Alkalmazottak és tagok Igény szerint, Igény szerint, éves SZJA bevallása külön díjazásért külön díjazásért A csomagár tartalmazza Felmerülő kérdések Soron kívül 2 munkanapon belül 1 munkanapon belül megválaszolása (munkaidőben) Cash Flow Kimutatás (Visszamenőleges, Nincs Nincs Havi havi jellegű) ekontento Online Könyvelési csomagok január 1-től 13

14 A könyvelési szolgáltatást végző neve: e-kontento Online Könyvelőiroda Kft. címe: 1016 Budapest, Szirtes út 28/a Melléklet 3 AZONOSÍTÁSI ADATLAP A tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat Alulírott.. (ügyfél képviselője), mint a... (szervezet ügyfél neve) képviselője, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 8. (1) bekezdése előírásának megfelelően a szervezet ügyfél tényleges tulajdonosára vonatkozó adatokról az alábbiak szerint nyilatkozom: a) családi és utónév (születési név). b) lakcím. c) állampolgárság... d) azonosító okmányának típusa és száma... e) külföldi esetében a magyarországi tartózkodási hely f) születési hely, idő g) anyja neve... Az ügyfél tényleges tulajdonosa 1. kiemelt közszereplőnek minősül/ nem minősül kiemelt közszereplőnek; 2. kiemelt közszereplőnek számító személynek közeli hozzátartozója, élettársa /nem közeli hozzátartozója, élettársa; 3. kiemelt közszereplőnek számító személlyel közismerten közeli kapcsolatban áll/nem áll. Kiemelt közszereplőnek minősülés esetén a kiemelt közszereplő státusza: az államfő, kormányfő, miniszter, államtitkár, országgyűlési képviselő, legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság vagy olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs, számvevőszék elnöke, számvevőszék testületének tagja, központi bank igazgatóságának tagja, nagykövet, ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú, főtiszti vagy tábornoki rendfokozatú tagja, többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja. (A megfelelő rész aláhúzandó!) A nyilatkozat alkalmazásában kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll, illetve aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a kiemelt közszereplő javára hoztak létre. 14

15 Adatkezelési nyilatkozat: Alulírott hozzájárulok / nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott okiratokról a megbízott könyvelő, könyvelő cég másolatokat készítsen. Alulírott hozzájárulok / nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Pmt a szerinti, más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz a megbízott könyvelő, könyvelő cég által az átvilágítás során rögzített azonosító adatokat, valamint a személyazonosságra vonatkozó egyéb dokumentációt átadja. (A megfelelő rész aláhúzandó!).,..... ügyfél vagy képviselője 15

SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA

SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA 1. oldal, összesen: 7 SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA amely létrejött 201. Év.. napján, egyrészről Név: Cím: Adószám: Cégjegyzékszám: Társasház. mint az alant felsorolt könyvelési munkákkal megbízó Társaság

Részletesebben

SZERZŐDÉS TERVEZET KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA

SZERZŐDÉS TERVEZET KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA SZERZŐDÉS TERVEZET KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA egyrészről...... Székhely:... Adószám:....... Cégjegyzékszám:... Fő tevékenységi kör:..... mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó),...... Kézbesítési megbízott:... 1.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Amely létrejött, egyrészről Név:.... Adószám:. Székhely:.... Levelezési cím:. Képviselő:. Telefonszám:.... E-mail cím:. mint Megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Cégnév Adószám Cégjegyzékszám Képviselő Telefonszám E-mail cím Értesítési/ levelezési cím mint Megbízó (továbbiakban: megbízó) másrészről Cégnév

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

Változásbejelentő lap

Változásbejelentő lap Változásbejelentő lap Biztositási szerződés szerződő módosításához Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 458 4260 www.signal.hu, info@signal.hu Szerződő neve: Szerződő lakcíme: Születési dátuma: Telefonszáma:

Részletesebben

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség teljesítéséhez

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozó - Könyvelő Iroda

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozó - Könyvelő Iroda MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozó - Könyvelő Iroda amely létrejött egyrészről 1. családi és utónév (születési név), házassági név:... 2. lakcím:... 3. születési hely, idő:... 4. állampolgárság:... 5. anyja

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM. Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum:

MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM. Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum: 1. oldal MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum: Kérjük a módosítási formanyomtatványt nyomtatott nagy betűvel kitölteni szíveskedjen! 01-től az alábbi

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

Cégszolgálat-Könyvelő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégszolgálat-Könyvelő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 1. Az ÁSZF személyi hatálya Cégszolgálat-Könyvelő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Könyvelési Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek - továbbiakban: ÁSZF - 105./3 számú

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését

Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését "Kielégítõ, ha azt mondom, hogy ez egy könyvelõiroda és megkeressük önnek a legmegfelelõbb

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE A pénztártag a halála esetére az alapszabályban foglaltak szerint természetes személy kedvezményezettet jelölhet

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

M-T Munkaügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2600 Vác, Pálffy utca 39 Adószám: 12821909-2-13 / Cg.sz. 19-09-090860.

M-T Munkaügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2600 Vác, Pálffy utca 39 Adószám: 12821909-2-13 / Cg.sz. 19-09-090860. Készítette: M-T Munkaügyi Tanácsadó Kft. 2600 Vác, Köztársaság út 5. Tel: (30)-6333-925 Fax: (27)-353-925 E-Mail: iroda@munkavilaga.hu; iroda@munkaugyes.hu Web: www.munkavilaga.hu; www.munkaugyes.hu M-T

Részletesebben

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA egyrészrıl Név:...... Székhely:... Adószám:....... Cégjegyzékszám:... E-mail cím:... Fı tevékenységi kör:..... mint Megrendelı (továbbiakban: Megrendelı), képviseli:......

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére KOMPLEX csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 8/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! A Decs Kulturális,

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek

Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek A jelen kiegészítő biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356,

Részletesebben

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában A jelen szerződés létrejött (név:). (rövidített név:). (székhely:).. (telephely:).. (bankszámlaszám:)....

Részletesebben

Elő- és utókalkuláció Mit tehet a könyvelő, ha munkáját nem fizeti ki az ügyfél?

Elő- és utókalkuláció Mit tehet a könyvelő, ha munkáját nem fizeti ki az ügyfél? Milyen tevékenységeket vállalhat el a könyvelő? Milyen módszerek lehetnek a könyvelési díj meghatározásra? Elő- és utókalkuláció Mit tehet a könyvelő, ha munkáját nem fizeti ki az ügyfél? dr. Sallai Csilla

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 152/2012.(VII.20.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Adószakértői szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Adószakértői szolgáltatás B-Top cégcsoport Általános Üzleti Feltételek - Adószakértői szolgáltatás B-Top cégcsoport A jelen Általános Üzleti Feltételek a B-Top cégcsoport által nyújtott adószakértői (adótanácsadási, adóbevallás készítési) szolgáltatásokra

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

Könyvelői felelősség. Miként változtak a szabályok? Meddig terjed a könyvelő felelőssége?

Könyvelői felelősség. Miként változtak a szabályok? Meddig terjed a könyvelő felelőssége? Miként változtak a szabályok? Meddig terjed a könyvelő felelőssége? Egy vállalkozás csak akkor képes jelentős gazdasági sikereket elérni, ha annak vezetése (tulajdonos, ügyvezetés) a szakmai tudásán, befektetett

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft. 218/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Megbízó megnevezése és címe: Megbízott adatai: Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester Cég megnevezése:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Tisztelt Támogató (Adományozó)!

Tisztelt Támogató (Adományozó)! Tisztelt Támogató (Adományozó)! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező

Részletesebben

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít M0754 FELADATOK 0754 érügyi szakfeladatok Adatokat gyűjt, rögzít (munkaidő, teljesítmény, 4 szabadság stb.) 5 Munkaidő nyilvántartás adatait rögzíti 6 Egyéni bérelszámoló lapot készít, vezet érszámfejtést

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

NYILATKOZAT. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére

NYILATKOZAT. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére 2.2. Tényleges tulajdonosi nyilatkozat jogi személyek részére: NYILATKOZAT Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére Alulírott..., mint a. büntetőjogi felelősségem tudatában

Részletesebben

ARKCONSULTING KFT. Tájékoztató NAGYKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK számára

ARKCONSULTING KFT. Tájékoztató NAGYKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK számára ARKCONSULTING KFT. Tájékoztató NAGYKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK számára Sz KOCKÁZAT BIZTONSÁG SZAKÉRTELEM BEVEZETŐ Egy jól működő vállalkozás elengedhetetlen alappillére az átlátható, hatékony, és mérhető

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala és Humánpolitikai Osztály jének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala kötelezettségvállalás 1 Munkaerő felvétele 2 Megbízási szerződés 3 Szolgáltatások megrendelése 4 Anyag

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Részletesebben

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH Településfejlesztési

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Sourcing szerződésszám: 2013/

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Sourcing szerződésszám: 2013/ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Sourcing szerződésszám: 2013/ amely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (székhely: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a, adószám:, képviseli: Dr. Kelemen Márk polgármester),

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 29. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 29. napján tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 29. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati alapítású (köz)alapítványok könyvelési költségeinek

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S Munkáltató önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában

S Z E R Z Ő D É S Munkáltató önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában Szerződés száma:. S Z E R Z Ő D É S Munkáltató önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában amely létrejött egyrészről Cégnév/Név:... Székhely:... Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám:... Adószám:...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ENERGENS Könyvviteli és Tanácsadó Kft. Budapest 2014. 1 Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) amely a Megbízóval az 5.1. pont szerint megkötött szerződés elválaszthatatlan

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére Iktató szám: Sz-183/2012. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére Tárgy: NOE Ludotéka

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Hatályos: 2001. április Budapest 2001. április Magyar Floorball Szakszövetség Gazdálkodási,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére 1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére amely létrejött egyrészről Neve: Ügyfélazonosító: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről az (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; bankszámla száma: CIB Bank Zrt. 10702019-65895993-52000001, adószáma: 18215625-1-42), a továbbiakban

Részletesebben

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez Amennyiben a BG Magyarország Lízing Zrt.-nél vagy a BG Finance Zrt.-nél (továbbiakban: Társaság) fennálló kölcsönszerződését/lízingszerződését módosítani

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 14-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről H i r d e t m é n y az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről Ügyfél-azonosítási kötelezettség A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

Számítógépes könyvelés és analitika készítése

Számítógépes könyvelés és analitika készítése 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Számítógépes könyvelés és analitika készítése FONTOS: - Az útmutató áttekintése (vállalkozási tev., számlatükör, számviteli politika, program követelmények) - Az

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére 1. A szerződő felek: Név: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. mint Megbízott (a továbbiakban:

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a nyugdíjszolgáltatás igénybe vételéhez

Tájékoztató és nyomtatványok a nyugdíjszolgáltatás igénybe vételéhez Tájékoztató és nyomtatványok a nyugdíjszolgáltatás igénybe vételéhez A nyugdíjkorhatár fogalma: Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. XCVI. törvény 2. (5) bekezdése alapján a nyugdíjkorhatár

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS RENDJÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS RENDJÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS RENDJÉRŐL Hatályba lép: 2014.03.17. 1. Ügyfél-azonosítási kötelezettség A Bank a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 33/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozata könyvvizsgáló megbízásáról:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Megrendelőink szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Nyomda termékeit és szolgáltatásait az alábbi feltételek szerint rendelhetik meg. 1. Árajánlat kérése I. A SZERZŐDÉS

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés)

KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés) KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés) Pkv/ /20 amely létrejött egyrészről a. (székhely:.., Cg.:., adószám:, képviseli:..), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), úgyis mint

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben