MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYBAN"

Átírás

1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYBAN amely létrejött év hó napján, egyrészről Név: Cím: Adószám: Cégjegyzékszám: mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) képviseli: ügyvezető másrészről Név: e-kontento On-line Könyvelőiroda Kft Cím: 1016 Budapest, Szirtes út 28/a. fszt. 1. Adószám: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám: CIB Bank mint az alant felsorolt könyvelési munkák elvégzésével megbízott társaság (továbbiakban: Könyvelő), képviseli: Lukács Gyöngyi ügyvezető között az alábbi tárgyban és feltételek mellett: 1

2 1. A szerződés tárgya 1.1. A Megbízó megbízza a Könyvelőt a mindenkor hatályos és érvényben lévő számvitelről szóló törvényben, illetve a kapcsolódó joganyagok idevonatkozó részeiben rögzített könyvviteli szolgáltatások ellátásával, ezen munkák irányításával, vezetésével és a beszámoló elkészítésével. A szerződés aláírásakor a törvényi hátteret a számvitelről szóló évi C. törvény 150. (2) bekezdése, valamint a 398/2012 (XII/20) Kormányrendelet a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról írja elő. A Könyvelő a megbízást elfogadja és a jelen szerződésben foglaltak szerinti feladatok ellátását vállalja A vállalás 2015 napját követően keletkezett számviteli dokumentumok és bizonylatok feldolgozását és a kapcsolódó feladatok ellátását jelenti A könyvelési feladatok alatt mindkét fél a következő tevékenységek elvégzését érti: A befektetett eszközök analitikus és főkönyvi nyilvántartása; A készletek főkönyvi könyvelése a Megbízó analitikus nyilvántartásai alapján; A pénzügyi eszközök, követelések, saját tőke és a kötelezettségek főkönyvi nyilvántartása; A költség (ráfordítás) és az eredményszámlák folyamatos vezetése; Előírt analitikus nyilvántartások közül a főkönyvi rendszerhez tartozó, annak szerves részét képező vevő, szállító analitikák vezetése; A vállalkozás eredményének meghatározása; A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló, valamint az aktuális adóbevallások határidőre való elkészítése; Az adózással kapcsolatos törvényekben előírt adat-bejelentési kötelezettségek teljesítése csak és kizárólag a rendelkezésre bocsátott iratok, szerződések alapján; Az adózással kapcsolatos törvényekben előírt, a könyvelés számain alapuló adóbevallások időben történő összeállítása; Időszakonkénti információs anyagok kiadása a jogszabályi változások azon köréről, amelyek a Megbízó gazdasági döntéshozatalát jelentős mértékben érinthetik Nem képezi a szerződés tárgyát a Megbízó üzemszerű működtetése. Az üzemszerű működéshez kapcsolódó és ezáltal jelen szerződésből kizárt fő feladatokat jelen szerződés 1. melléklete tartalmazza A Megbízó munka-, bér- és társadalombiztosítási ügyeire e szerződés mellékletét képező "Kiegészítés -ben foglaltak az irányadóak. 2. A főkönyvi könyvelés és a kapcsolódó nyilvántartások vezetése Szerződő felek megállapodnak abban, hogy: 2.1. A főkönyvi könyvelés a Könyvelő jogtiszta forrásból származó programjaival történik. A Könyvelő a feldolgozási munkák során saját, egységes számlarendjét alkalmazza. 3. Az együttműködés menete 3.1. Az együttműködés megkezdésekor a Megbízó a Könyvelő rendelkezésére bocsátja a könyvelés átvételéhez szükséges számviteli dokumentumokat. Újonnan alakult cég esetén az alapítással kapcsolatos iratokat A cég adataiban bekövetkezett változásról a Megbízó a változást követő 3 munkanapon belül értesíti a Könyvelőt Az adatfeldolgozás, valamint a könyvelés teljes körűségét első lépésben az adatok eredeti bizonylatok alapján, az előtét rendszerbe a Megbízó által történő rögzítésével kell biztosítani. A rögzítést legkésőbb az adó elszámolási időszakot követő 10. naptári napon el kell végezni. 2

3 3.4. A könyvelési anyagokat (bejövő számlák, kimenő számlák, bankkivonatok, pénztári bizonylatok, egyéb könyvelendő bizonylatok) a Megbízó rendszerezi, őrzi a rendelkezésére bocsátott mappában. A teljes körűség, a bizonylatok hiánytalanságának biztosítása a Megbízó feladata. A törvényekben előírt, a bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség a Megbízót terheli A Könyvelő csak és kizárólag az előtét rendszerben rögzített adatokat veszi figyelembe. Megbízó felelőssége, hogy ezen adatok megfelelő és eredeti bizonylattal legyenek alátámasztva. Amennyiben erre vonatkozóan Megbízónak kérdése merül fel, azt az előtét rendszerben való rögzítést megelőzően írásban feltett kérdésére, írásban kapott válasz alapján dönti el A lekönyvelt gazdasági eseményeket tartalmazó főkönyvi kivonat, eredmény kimutatás, egyéb riport az előtét rendszerben történő teljes körű rögzítést követően az áfa bevallás hónapjának végéig készül el. Külön kérésre ettől eltérő időpontban is lehetséges Az aktuális (negyedéves, ill. havi) adójellegű kötelezettségek teljesítéséhez szükséges információt a Könyvelő a befizetési határidő előtt legalább 2 munkanappal korábban megadja a Megbízónak, ha az időben rendelkezésre bocsátotta az alapinformációkat Könyvelő törekszik a berögzített bizonylatok haladéktalan feldolgozására, valamint a feldolgozott adatok által módosított nyilvántartások elérhetővé tételére a Megbízó számára Amennyiben a Megbízó az e szerződésben rögzített határidő után bocsátotta a beszámolóhoz, az adóbevalláshoz (együttesen: okmányok) és/vagy a megfizetendő adó megállapításához szükséges bizonylatokat, illetve azok egy részét, akkor a bevallás elkészítésének és/vagy a befizetési kötelezettség összegéről szóló információ megadásának határideje az utolsó bizonylat leadását követő 3. munkanap Az elektronikus bevallás rendszerében regisztrált bevallásokat elektronikus formában Megbízóhoz is eljuttatja Az éves beszámolónak az illetékes szervek felé történő eljuttatása a Könyvelő feladata. A továbbítás feltétele, hogy a Könyvelő megkapja a költségtérítés befizetéséről szóló igazolást (dosszié file), melynek aktuális eljárási rendjéről Megbízót időben tájékoztatja A Megbízó köteles minden hatóságtól kapott irat (értesítés, jegyzőkönyv, határozat stb.) másolatát haladéktalanul azaz az átvételt követő munkanapon a Könyvelőnek elektronikus úton továbbítani. A Könyvelő az iratra 2 munkanapon belül, de legkésőbb az iratban szereplő határidő letelte előtt írásban megteszi észrevételeit. Abban az esetben, ha a Megbízó nem időben továbbítja a kapott iratot a Könyvelőnek, a késedelemből eredő következmények (pl. mulasztási bírság) a Megbízót terhelik A Könyvelő meghatalmazás alapján külön díjazás ellenében - segítően közreműködik az Adóhivatal által elrendelt ellenőrzés esetén az egyeztetésnél A Könyvelő a Megbízó részére, annak üzleti tevékenységével összefüggő adózási, gazdasági kérdéseiben konzultációs lehetőséget biztosít. Ennek formája egyrészről a Könyvelő hivatalos munkaidején belül igénybe vett telefonon történő megbeszélés, előre egyeztetett időpontban személyes konzultáció, illetve írásban feltett kérdésekre adandó írásos válasz, állásfoglalás kérése a hatóságoktól. A konzultáció keretében a Könyvelő köteles a felmerült kérdésekben a Megbízót lehetőség szerinti a legátfogóbban tájékoztatni, s egyben köteles felhívni a Megbízó figyelmét a témával kapcsolatban előre látható következményekre. A Könyvelő a lehetőségek ismertetésén túl nem mehet, az érdemi döntés meghozatala minden esetben a Megbízó feladata, annak következményeit teljes mértékben a Megbízó köteles viselni. Ezen tevékenység elszámolása idő ráfordítás alapon történik. A minimális időtartam fél óra. Adótanácsadás, személyes konzultáció (nettó ár) Ft/fél óra 3

4 3.15. A Könyvelő megtagadhatja a szerződésben foglaltak teljesítését a Ptk. 281 (2) bekezdése alapján, amennyiben a Megbízó saját szolgáltatásával időközben késedelembe esik, amíg a késedelem tart; a Megbízó vagyoni viszonyainak időközben bekövetkezett jelentős megromlása folytán a viszontszolgáltatás (fizetés) veszélyeztetve van; a Megbízónak jelen szerződés 7. pontjában a késedelmi kamatra írtak figyelembe vételével is a Könyvelővel szemben pénzügyi fedezethiány miatt kiegyenlítetlen tartozása áll fenn több, mint 30 napig. 4. Kapcsolattartás 4.1. Felek megállapodnak, hogy kapcsolattartásuk elsősorban elektronikus csatornák igénybevételével történik, különösen a Könyvelő által üzemeltetett előtét rendszeren keresztül Felek kijelentik, hogy a Könyvelő által üzemeltetett előtét rendszerben rögzített adatokat, scannelt dokumentumokat kölcsönösen hitelesnek ismerik el, azok valóságtartalmát alapos indok nélkül nem kérdőjelezik meg A Könyvelő a kapott dokumentumokat, könyvelési adatokat csak a Megbízó ebben a szerződésben is rögzített képviselőinek adja ki, a kapcsolatot velük tartja A képviselet változását illetően a Felek kötelesek egymást haladéktalanul, írásban informálni A Megbízó kezdeményezi a Könyvelő felé eseti vagy állandó meghatalmazás adását az adóbevallások, adatszolgáltatások elektronikus úton történő teljesítésére vonatkozóan. Az eseti vagy állandó meghatalmazás csak akkor lép életbe, ha azt a meghatalmazott és a Könyvelő (mint gazdasági társaság) vezetője is írásban, aláírásával igazoltan elfogadja, s azt az adóhatóság felé bejelentik A Könyvelőnek jogában áll az eseti vagy állandó meghatalmazást nem elfogadni, vagy a meglévő meghatalmazást visszaadni. Ez utóbbi esetben a Könyvelő gondoskodik arról, hogy a meghatalmazás tényének a visszavonása az illetékes hatóságok felé bejelentésre kerüljön Harmadik személy felé a Könyvelőt a Megbízó bárminemű adatai vonatkozásában, továbbá a Megbízóval bármilyen szerződéses kapcsolatban álló magánszemélyek és társaságok adataira titoktartási kötelezettség terheli, amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. A titoktartási kötelezettség magába foglalja azt, hogy a Könyvelő a rendelkezésére jutott adatokat, információkat harmadik félnek nem adja tovább, illetve azon adatok felhasználásával nem hajt végre olyan tranzakciót, amelyre a Megbízó nem utasítja Ez alól a kötelezettség alól a Könyvelőt csak a Megbízó egyidejű írásos rendelkezése, vagy bűnügyi nyomozóhatóság, bíróság Megbízóra vonatkozó házkutatási parancsa, végzése, illetve a Pénzmosási törvény és kormányrendelet előírásainak betartása menti fel Harmadik féllel szembeni titoktartási kötelezettség tekintetében kivételt képez továbbá az-az eset, amikor a Könyvelő állandó meghatalmazás keretében az elektronikus úton teljesítendő adóbevallások és adatszolgáltatások benyújtásakor előzetesen észleli az ezzel kapcsolatos esetleges jogsértést, s ennek esetleges rá terhelendő bírság megelőzése végett a Megbízó előzetes értesítését követően - az adóhatóság rendelkezésére bocsátja az erre vonatkozó információit Úgy a Megbízó, mint a Könyvelő e szerződés aláírásával megengedi, hogy a másik fél referencialistáján szerepeltesse őt. Bármely listán történő szerepeltetés esetén a felek egymást informálják. 4

5 5. Felelősségi kérdések 5.1. A bizonylati adatok határidőn túli rendelkezésre bocsátásából eredő mindennemű késedelem a Megbízó felelőssége, veszélye és kára A Megbízó által rendelkezésre bocsátott információk, berögzített adatok alakilag megfelelő bizonylatok, okmányok alapján kerülnek rögzítésre. Azok tartalmáért, a mögöttük lévő gazdasági események valódiságáért a Könyvelő semminemű felelősséget nem vállal, a teljesítésigazolás valódiságát nem vizsgálja, nem vizsgálhatja A Megbízó köteles az ő személyes késedelméből vagy mulasztásából (hiba) keletkező többletköltségeket, az alábbi ártáblázat szerint megtéríteni: Bevallás önellenőrzése ügyfél hiba miatt (nettó ár) 1990 Ft/alkalom 5.4. A könyvelés pontosságáért, a Könyvelő által vezetett nyilvántartások egyezőségéért, a bevallások, beszámolók pontos, határidőre történő elkészítéséért a Könyvelő felelősséget vállal A helyesen berögzített adatok hibás feldolgozásából eredő károkért a helytállási kötelezettség a Könyvelőt terheli A Könyvelő felelősségbiztosításán keresztül megtéríti azon károkat, amelyért mint Megbízott a Ptk. szerint felelős A Könyvelő nem felel azon károkért, amelyek abból adódtak, hogy a Megbízó által közölt információk, adatok és bizonylatok nem a valóságnak és az előírásoknak megfelelőek, helytelenek voltak, vagy nem megfelelő időben kerültek a Könyvelőhöz A Könyvelő köteles esetleges hibáit, hiányosságait legkésőbb annak felfedezésétől számított 5 munkanapon belül felülbírálni és korrigálni A Könyvelő megtagadhatja azon tételek lekönyvelését, amelyek pénzmosásra, az úgynevezett feketegazdaságban való részvételre utalnak. Amennyiben a Megbízó ezzel nem ért egyet, a Könyvelő ezeknek a tételeknek a könyvelését a Megbízó által cégszerűen aláírt, a lekönyvelendő számlára való hivatkozással ellátott írásos utasítás alapján végzi el A Megbízó tudomással bír arról, hogy Könyvelőt a Pénzmosási törvény bizonyos jelentések megtételére kötelezi A Könyvelő az éves beszámoló összeállításához Teljességi nyilatkozatot kérhet a Megbízótól. 6. Garanciák 6.1. A Könyvelő garantálja, hogy a kapott adatokból, információkból és bizonylatokból elkészített munkája megfelel a mindenkori törvényi előírásoknak, megfelelő alapot biztosít a további feldolgozáshoz A Könyvelő garantálja, hogy rendelkezik azon engedélyekkel, illetve olyan képesítéssel bíró munkatársakkal, alvállalkozókkal, amelyeket a törvény előír. 5

6 7. Honorárium 7.1. Vállalási díjak a választott csoport és a havonta berögzített számlák számának függvényében az alábbi ártáblázat szerint: Árak (nettó árak) Induló Fejlődő V.I.P. Havi 0-10 számla Ft Ft Ft Havi számla Ft Ft Ft Havi számla Ft Ft Ft Havi számla Ft Ft Ft Havi +100 számlánként Ft Ft Ft Nettó havidíjak a számlák száma és a választott csomag alapján A60-as uniós összesítő bevallás 990 Ft Cégautó adó Ft Ágazati adó bevallások Ft Változás-bejelentések kezelése Ft Önrevíziók Ft Átvezetési kérelmek benyújtása Ft 0 igazolás Ft Illetőség igazolás Ft Pénztárgéppel kapcsolatos bevallás Ft Fizetési könnyítési kérelem Ft Adó-előleg mérséklés lehetőségének feltárása, kérelmek benyújtása Ft Eseti bevallások, kérelmek (nettó árak) Általános adótanácsadás Cash Flow NAV előtti képviselet (8 óra felkészüléssel) Eseti díjazások (nettó árak) Ft/fél óra Ft/db Ft/alkalom A 7.1. ponton kívüli szolgáltatások díjazásáról a felek alkalmanként külön állapodnak meg. Az átalakulással, a cégforma változásával együtt járó számviteli feladatok elkészítése, valamint az egyéb üzleti tervek, hitelkérelmek, pályázatok, stb. elkészítése nem tartozik e szerződés keretébe, ezért díjazásuk külön megállapodást igényel A szkennelt vagy fényképezett banki kivonat feldolgozása választott csomagtól függetlenül plusz díjba kerül (a nagyobb manuális munka igénye miatt), amelynek díja 2490 Ft/hó/bankszámla + áfa A szerződésben meghatározott adatszolgáltatási határidő 5 naptári napot meghaladó túllépése esetén az adott időszak könyvelési díjának 10%-át kitevő sürgősségi felár fizetendő A Könyvelő negyedévente (havi áfa bevallók esetén havonta), a szolgáltatás elvégzése után számlát állít ki, amelynek összegét a Megbízó 10 munkanapon belül átutalja a Könyvelő bankszámlájára A számla kiállítása az ártáblázat szerinti kategóriáknak megfelelően a berögzített számlák havi száma (illetve negyedéves átlag) alapján történik Az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásai alapján a teljesítés időpontja az aktuális hónapot követően az a nap, amely a számlán fizetési határidőként meg van jelölve A fent meghatározott díj késedelmes fizetése esetén a Könyvelő a mindenkori PTK szerint járó késedelmi kamatot számíthatja Kettő havi díj fizetésének elmaradása a Könyvelő részéről a szerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után, amelyről a Könyvelő írásban köteles értesíteni a Megbízót. 6

7 7.7. Függetlenül attól, hogy a felek év közben változtatták-e a szolgáltatások díját, a következő évi díjtétel meghatározásánál figyelembe veszik a hivatalosan közzétett inflációs ráta mértékét, amely mértékkel 7.1 pontban bemutatott díjtáblázatba foglalt díjak mindenképpen változnak a következő év első hónapjától kezdődően Az inflációból eredő díjnövekedést a felek e szerződés alapján akceptálják, emiatt új szerződést nem kötnek, illetve szerződésmódosítást nem eszközölnek. A díjnövekedés mértékére vonatkozóan Könyvelő minden év november 30-ig elektronikus úton értesíti Megbízót. Amennyiben Megbízó a meghirdetett díjat nem fogadja el, úgy lehetősége van a szerződést december 31-i hatállyal felmondani. A felmondást Megbízónak írásban kell eszközölnie. 8. A szerződés hatálya 8.1. Ezen szerződés a Felek egybehangzó akaratával jött létre, mindkét oldali aláírást követően korlátlan ideig érvényes A Felek jelen szerződést egy hónapos határidővel, kizárólag írásban tett nyilatkozattal bármely részről felmondhatják. A felmondás határidejének a felmondás dátuma szerinti hónapot követő hónap utolsó napja tekintendő. Év végi felmondás esetén az éves beszámoló elkészítése e szerződés szerinti feltételekkel a Könyvelő feladata. Megbízó a beszámoló elkészíttetésétől eltekinthet. A szerződés felmondását követően a Megbízó teljes könyvelési anyagát a Könyvelő általánosan értelmezhető formátumban átadja a Megbízó részére a felmondási idő lejárta előtt, amennyiben a Megbízó díjfizetése rendezett A szerződés hatályát veszti továbbá a Megbízó, mint Társaság végelszámolási- illetve felszámolási eljárásának kezdő napjával. Ezen esetekben a Könyvelő köteles elkészíteni a tevékenység végi zárlatot, s azt a törvényi előírásoknak megfelelő analitikákkal alátámasztva a végelszámolónak, illetve felszámolónak átadni. A Könyvelő azonban megtagadhatja a szolgáltatást a Ptk. 281 (2) bekezdés a), b) és c) pontjaiban foglalt feltételek fennállása esetén. Amennyiben a végelszámoló, illetve felszámoló továbbra is a Könyvelő szolgáltatásait kívánja igénybe venni, arra a Felek ismételten szerződést kötnek Az adatok információk közlésének hiányos, akadozó, a munkát hátráltató késedelme, illetve kéthavi díj meg nem fizetése esetén a Megbízott jogosult a szerződéstől elállni, visszamenőleges hatállyal a megbízás keletkezésének napjával, és így azt semmisnek tekinteni. 9. Záró rendelkezés 9.1. Jelen szerződést a Felek kizárólag írásban, fent jelzett képviselőik által aláírt formában módosíthatják, vagy egészíthetik ki Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve rendelkezései az irányadók. K.m.f KÖNYVELŐ MEGBÍZÓ (ekontento) 7

8 KIEGÉSZÍTÉS A MEGBÍZOTTI SZERZŐDÉSHEZ amely létrejött év hó napján, egyrészről Név: Cím: Adószám: Cégjegyzékszám: mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) képviseli: ügyvezető másrészről Név: e-kontento On-line Könyvelőiroda Kft Cím: 1016 Budapest, Szirtes út 28/a. fszt. 1. Adószám: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám: CIB Bank mint az alant felsorolt könyvelési munkák elvégzésével megbízott társaság (továbbiakban: Könyvelő), képviseli: Lukács Gyöngyi ügyvezető között az alábbi tárgyban és feltételek mellett: 8

9 Szerződés tárgya A Megbízó megbízza a Könyvelőt a fent megnevezett gazdasági társaság bérszámfejtési munkáival. 1. Bérszámfejtés tartalma 1.1. A havi bérfeladás, munkaidő nyilvántartás alapján a munkavállalók, tagok bérének, a levonásoknak, a kifizetendő nettó bérek összegének a megállapítása Bérszámfejtési összesítők, bérfizetési listák összeállítása A havi járulékbevallás elkészítése, eljuttatása az illetékes szerv felé A Megbízó által fizetendő adók és bérrel kapcsolatos járulékok megállapítása, ezeknek a kötelezettségeknek a pénzügyi teljesítéséhez szükséges információk megadása Egyéni és Megbízóra vonatkozó összesítő munkaügyi és bérügyi nyilvántartások vezetése Nem tartozik az e szerződés keretében végzendő bérszámfejtési munka fogalma alá különösen: Munkaszerződések megkötése és felbontása; Munkaszerződések alaki és tartalmi elemeinek a meghatározása; A Munkatörvénykönyve, Kollektív szerződés, egyéb ágazati és egyéb csoportokra vonatkozó előírásainak a betartása és betartatása; A Megbízónál a munkabiztonsági szabályok ismertetése, betartása és betartatása; Megbízónál történő teljesítmény-elszámolás, s ez alapján a bér összegének a meghatározása; Az adandó és adható pótlékoknak, juttatásoknak a meghatározása; Kötelező és ajánlott béremelésekből a döntés meghozatala, arról a dolgozók értesítése; Munkaügyi adatok elsődleges nyilvántartása, az adatokban bekövetkezett változások nyomonkövetése; Munka- és bérügyi viták lefolytatása a Megbízó dolgozóival; Jelenlét, távollét időbeni és jogcím szerinti nyilvántartása, vezetése; Belföldi, külföldi kiküldetések, kirendelések szervezése, elszámoltatása; Megbízó dolgozóinak személyes társadalombiztosítási ügyeinek intézése; Megbízó dolgozóival való különböző tárgyú szerződések megkötése, az azokban foglaltak nyomon-követése, betartása és betartatása, szankcionálása (Pl. kölcsönszerződés, tanulmányi szerződés, stb.); Leépítés, csoportos leépítés esetén a munkaügyi szervekkel való kapcsolat; Megbízó tagjának, dolgozóinak az egyéni jellegű adózási kérdéseinek megoldása, bevallásainak az összeállítása; A béren kívüli juttatások körének és mértékének meghatározása, a személyekre szabása, valamint a ténylegesen nyújtott szolgáltatások személyenkénti nyilvántartása. 9

10 2. Az együttműködés menete 2.1. A Megbízó havonta, legkésőbb a tárgyhót követő 4-ig rögzíti az alkalmazottak, tagok munkaidő nyilvántartását a rendszerben ( Munkaidő nyilvántartás ) A Könyvelő a bérszámfejtési tevékenységet a saját számítógépein, jogtiszta, magas szakmai színvonalat képviselő programmal végzi. A Könyvelő a rögzítés határidejének lejártát követő 3. munkanapon elkészíti az aktuális számfejtést, majd azt a Megbízónak eljuttatja a bérszámfejtés ellenőrzéséhez, illetve a bérek kifizetéséhez szükséges listákat A Könyvelő informálja a Megbízót az aktuális költségvetési kötelezettségekről. (mely költségvetési számlára, milyen határidőig mennyi az átutalandó összeg.) 2.4. A Megbízó folyamatosan írásban tájékoztatja a Könyvelőt a munkaügyi változásokról. A beléptetéskor rendelkezésre bocsátja a belépő dolgozók személyes és a bérszámfejtéssel összefüggő adatait, a dolgozó munkaszerződését és az előző munkáltatóktól származó igazolásokat. A Megbízó a kilépő dolgozóknál megadja a kilépéssel kapcsolatos összes információt. 3. Honorárium 3.1. Vállalási díjaink az alábbi ártáblázat szerint. Nullás járulék bevallás ALAP bér Bér PLUSZ 490 Ft/hó/cég Ft/fő/hó Ft/fő/hó Bérszámfejtési nettó árak a bérkategória függvényében Dolgozók be- és kiléptetése- Tagok/ügyvezetők jogviszonyának törvény szerinti besorolása, bejelentése Munkaügyi- és bérstatisztikák elkészítése Tagok és alkalmazottak éves Személyi jövedelemadó bevallásának elkészítése Egészségbiztosítási ellátások igényléséhez nyomtatványok kitöltése (táppénz, Tgyás, Gyed, Gyes) Alap cafeteria szabályzat és nyilvántartás Bér különdíjazás nettó árak 990 Ft/fő Ft/db Ft/fő Ft/db Ft 10

11 4. A kiegészítés hatálya 4.1. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen feltételekkel az első teljesített hónap a hó 4.2. Jelen kiegészítés a Könyvelési szerződés elválaszthatatlan része, az itt nem részletezett kérdésekben a felek által aláírt Szerződés könyvelési munkákra foglaltak az irányadók K.m.f KÖNYVELŐ MEGBÍZÓ (ekontento) 11

12 Melléklet A szerződés hatályán kívül eső, a Megbízó üzemszerű működtetése, így különösen: 1. A Megbízó cégjogi és kamarai ügyeinek intézése; 2. A Megbízó működésével kapcsolatos törvényességi szabályok betartása; 3. A gazdasági társaságokról szóló törvényben foglalt és az abból eredő ügyvezetői hatáskörbe rendelt és tartozó feladatok akár részbeni ellátása 4. A Megbízó anyagi és pénzügyi gazdálkodása; 5. A szerződések megkötése, teljesítési igazolások beszerzése; 6. A társasági szerződésben, ipari-, kereskedelmi és működési engedélyben, a bérleti-, szerződéses üzemeltetési okmányban foglaltak tartalmának bárminemű megítélése, betartása, ezek tartalmával és formájával kapcsolatos módosítások, változtatások kezdeményezése; 7. A Megbízó társasági szerződésében, megkötött szerződéseiben lévő olyan adatoknak a hatóságok felé történő bejelentése, amelyekre vonatkozóan bejelentési kötelezettség áll fenn, vagy valamely joganyagban bekövetkező változás a későbbiekben bejelentési kötelezettséget ír elő (különös tekintettel a vezető tisztségviselők, kapcsolt vállalkozásokkal bonyolított ügyleteket illetően); ide nem értve a Megbízó adózásával összefüggésben keletkező bejelentési kötelezettségeket 8. A harmadik személyekkel (pl. partnerek, tulajdonosok, dolgozók stb.) való kapcsolatok tartalma és formája; 9. A Megbízóval való kapcsolt vállalkozási státusznak a megítélése, és az ehhez hasonló minden olyan kapcsolat megítélése, amelynek következtében valamilyen nyilvántartási, bejelentési, elszámolásbeli eljárás következik, vagy következhet, valamint ezen nyilvántartási, bejelentési és elszámolási feladatoknak a teljesítése; 10. A díj- és árképzés kialakítása, alkalmazása; 11. A kereskedelmi jellegű tervek, elő- és utókalkulációk készítése; 12. A munkáltatói jogok és kötelességek betartása; 13. A szakmunkástanulókkal kapcsolatos adminisztratív feladatok, engedélyeztetési, jelentési kötelezettségek teljesítése; 14. A külföldi és belföldi kiküldetések elrendelése, rendelvények kiállítása, felvett ellátmányokkal történő elszámolás, illetve elszámoltatás, az úti-jelentések elkészítése; 15. A leltározási feladatok elvégzése; 16. A Megbízó analitikus készletnyilvántartásának a vezetése; 17. A közvetített szolgáltatások nyilvántartása és a beszámolóhoz való felleltározása; 18. A Megbízó követeléseinek és kötelezettségeinek az érintett felekkel (vevő, szállító, hitelezők) való egyeztetése során az egyeztető levelek kiküldése, illetve a Megbízó és vevőivel és szállítóival esetleges, de nem a könyvelésből eredő eltéréseknek az érdemi ügyintézése. (Ehhez a Megbízó részére a Könyvelő minden adózási és számviteli információt megad.); 19. A Megbízó készpénzállományának a kezelése, a bankszámlái feletti rendelkezés; 20. A pénztárak (forint és valuta) folyamatos nyilvántartása; 21. A készpénzforgalommal összefüggő összeghatárok figyelése, jelentése; 22. A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása; 23. A menetlevelek, kiküldetési rendelvények, gépkocsi nyilvántartások vezetése; 24. A felmerülő költségeken, ráfordításokon belül az esetleges magánhasználat tényének, mértékének a megállapítása, s annak béren kívüli juttatás címén történő megítélése; 25. A bizonylatoknak rendszerezése, archiválása; 26. Az idegen nyelven kiállított bizonylatok (számlák, szerződések, stb.) magyar nyelvre való fordítása, illetve a fordítás tartalmi ellenőrzése; 27. A külföldi adóhatósághoz való bejelentés, azzal a kapcsolattartás (jelentések, bevallások); 28. Külföldi adózók adószámának megerősítése; 29. Az üzleti partnerek létezéséről, azok gazdálkodásának, tevékenységének a korlátozásáról (pl. adószámfelfüggesztés, felszámolás alatt, stb.), adataik valódiságtartalmáról, megbízhatóságáról szóló információk összegyűjtése; 12

13 30. Az export-import, illetve a közösségen belüli ügyleteknél a megfelelő határparitásokhoz szükséges bizonylatok biztosítása, ellenőrzése (fuvarokmány, CMR, származási okmány, stb); 31. A környezetvédelmi termékdíj megállapításához tartozó analitikák vezetése, s más olyan díjakhoz, adókhoz tartozó nyilvántartások vezetése, amelyek alapját képezik, vagy képezhetik valamilyen hatósági eljárásnak, ellenőrzésnek; 32. Olyan statisztikai célt szolgáló adatok biztosítása, amelyek nem nyerhetők ki a könyvelésből, valamint a KSH felé történő adatszolgáltatás; 33. A Megbízónál dolgozó munkatársak, a Megbízó tulajdonosi köréhez tartozó önadózást választó személyek privát személyi jövedelemadó bevallásának elkészítése; 34. A Megbízó helyett bármilyen hatósági, hivatal, bármely harmadik személy felé történő nyilatkozattétel; Pénzügyi és eredmény kimutatások Melléklet 2 Induló Fejlődő V.I.P. Negyedéves Áfa bevallás gyakoriságának megfelelően Számlázó program Nincs Számlázó program Bankszámlakönyvelés Bank könyvelése során azonosított hiányzó számlák egyeztetése Adótanácsadás 1 banki folyószámla könyvelése 3 banki folyószámla könyvelése Havi/kérésre eseti Devizás számlázó program Korlátlan banki folyószámla könyvelése Nincs Van Van Igény szerint, külön díjazásért Félévente 1 alkalom (fél óra/alkalom) Általunk könyvelt időszakra vonatkozóan Havi 2 darab, továbbiak külön díjazásért Negyedévente 1 alkalom (1 óra/alkalom) Általunk könyvelt időszakra vonatkozóan NAV előtti képviselet Igény szerint, külön díjazásért Eseti bevallások, Igény szerint, kérelmek külön díjazásért Korlátlan Különleges adózási módok kezelése I. (Pénzforgalmi Áfa, Nem Nem Igen KIVA) Különleges adózási módok kezelése II. Nem Igen Igen (Arányos Áfa) Beszámoló Mikrogazdálkodói Mikrogazdálkodói Éves, egyszerűsített éves beszámoló beszámoló beszámoló Alkalmazottak és tagok Igény szerint, Igény szerint, éves SZJA bevallása külön díjazásért külön díjazásért A csomagár tartalmazza Felmerülő kérdések Soron kívül 2 munkanapon belül 1 munkanapon belül megválaszolása (munkaidőben) Cash Flow Kimutatás (Visszamenőleges, Nincs Nincs Havi havi jellegű) ekontento Online Könyvelési csomagok január 1-től 13

14 A könyvelési szolgáltatást végző neve: e-kontento Online Könyvelőiroda Kft. címe: 1016 Budapest, Szirtes út 28/a Melléklet 3 AZONOSÍTÁSI ADATLAP A tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat Alulírott.. (ügyfél képviselője), mint a... (szervezet ügyfél neve) képviselője, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 8. (1) bekezdése előírásának megfelelően a szervezet ügyfél tényleges tulajdonosára vonatkozó adatokról az alábbiak szerint nyilatkozom: a) családi és utónév (születési név). b) lakcím. c) állampolgárság... d) azonosító okmányának típusa és száma... e) külföldi esetében a magyarországi tartózkodási hely f) születési hely, idő g) anyja neve... Az ügyfél tényleges tulajdonosa 1. kiemelt közszereplőnek minősül/ nem minősül kiemelt közszereplőnek; 2. kiemelt közszereplőnek számító személynek közeli hozzátartozója, élettársa /nem közeli hozzátartozója, élettársa; 3. kiemelt közszereplőnek számító személlyel közismerten közeli kapcsolatban áll/nem áll. Kiemelt közszereplőnek minősülés esetén a kiemelt közszereplő státusza: az államfő, kormányfő, miniszter, államtitkár, országgyűlési képviselő, legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság vagy olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs, számvevőszék elnöke, számvevőszék testületének tagja, központi bank igazgatóságának tagja, nagykövet, ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú, főtiszti vagy tábornoki rendfokozatú tagja, többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja. (A megfelelő rész aláhúzandó!) A nyilatkozat alkalmazásában kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll, illetve aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a kiemelt közszereplő javára hoztak létre. 14

15 Adatkezelési nyilatkozat: Alulírott hozzájárulok / nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott okiratokról a megbízott könyvelő, könyvelő cég másolatokat készítsen. Alulírott hozzájárulok / nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Pmt a szerinti, más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz a megbízott könyvelő, könyvelő cég által az átvilágítás során rögzített azonosító adatokat, valamint a személyazonosságra vonatkozó egyéb dokumentációt átadja. (A megfelelő rész aláhúzandó!).,..... ügyfél vagy képviselője 15

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA egyrészrıl Név:...... Székhely:... Adószám:....... Cégjegyzékszám:... E-mail cím:... Fı tevékenységi kör:..... mint Megrendelı (továbbiakban: Megrendelı), képviseli:......

Részletesebben

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a.

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu A KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI CÉGNÉV: Dr. Király György

Részletesebben

Könyvelői szerződés dr. Sallai Csilla Kamarai tag könyvvizsgáló MKVK KT 2010.11.25.

Könyvelői szerződés dr. Sallai Csilla Kamarai tag könyvvizsgáló MKVK KT 2010.11.25. Könyvelői szerződés dr. Sallai Csilla Kamarai tag könyvvizsgáló MKVK KT 2010.11.25. Könyvelői szerződés dr. Sallai Csilla - MKVK-KT 2010.11.25. VESZÉLYES ÜZEM A könyvelő iroda is lehet Veszélyforrások:

Részletesebben

GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉGNÉV: GRAND CONSULTING LFT SZÉKHELY: 1011 BUDAPEST, SZILÁGYI DEZSŐ TÉR 1. II.EMELET ADÓSZÁM: 13149387-2-41 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-721127 KÉPVISELŐ:

Részletesebben

KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS

KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS A SZOLGÁLTATÓ: NÉV / CÉGNÉV: Relifco Számvitel és Ügyvitelszervező Kft. SZÉKHELY: 1135 Budapest, Csata u. 19/B II/4. ADÓSZÁM: 145642952-2-41 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-909626 EGYÉNI VÁLLALKOZÓI

Részletesebben

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Cégnév Adószám Cégjegyzékszám Képviselő Telefonszám E-mail cím Értesítési/ levelezési cím mint Megbízó (továbbiakban: megbízó) másrészről Cégnév

Részletesebben

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás célja Megjegyzés 1.0 2014. február

Részletesebben

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma:

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma: Aláírás, nyilatkozat További adatok Munkahelyi adatok Igénylő személyes adatai ARGENTUM HOLDING Zrt. 1071 Budapest, Városligeti fasor 47. Tel: 06-1/351-1267 Központi fax: 06-1/700-1604 Hitelközvetítő neve:

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény előírásainak megfelelően társaságunk köteles

Részletesebben

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI.

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításának hatályba lépését követően

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜZLETSZABÁLYZAT A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő

Részletesebben

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45 ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10..; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep),

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 17/2014 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 1/2015 számú Ügyvezetői

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT

ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014.07.10-től megkötött szerződésekre Nyilvántartásba vétel: Miskolci Bíróság mint Cégbíróság a 05-02-000186 cégjegyzékszámon Székhely: 3849 Forró, Fő

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján

GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása

Részletesebben

GlobalFX INVESTMENT ZRT. Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételei

GlobalFX INVESTMENT ZRT. Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételei GlobalFX INVESTMENT ZRT. (1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.) Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. november 01. Módosítási adatlap Változatszám Dátum Módosította Módosítás

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és. megakadályozásáról szóló Szabályzat

UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és. megakadályozásáról szóló Szabályzat UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló Szabályzat - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T a 2014. április 14. napja után megkötött szerződésekre A korábbi 50/2010.sz határozattal elfogadott és azóta többször módosított Általános Üzletszabályzat

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság a 10/2012.12.18. sz. határozatával elfogadta. Hatályba lépés napja: 2012.12.18. Módosítva a 15/2013.06.12. sz. Ig.hat.-tal Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Általános Üzletszabályzatot az Igazgatóság a.. számú határozatával aktualizálta, és egységes szerkezetbe foglalta. Hatályos:

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. Az Igazgatóság a 16/2-2/2009.sz. határozattal jóváhagyta. Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

Hatályban: 2008.07.31. EGYSÉGES SZABÁLYZAT

Hatályban: 2008.07.31. EGYSÉGES SZABÁLYZAT Hatályban: 2008.07.31. EGYSÉGES SZABÁLYZAT a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó

Részletesebben

Hatályban: 2008.07.31. MINTASZABÁLYZAT

Hatályban: 2008.07.31. MINTASZABÁLYZAT Hatályban: 2008.07.31. MINTASZABÁLYZAT a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok

Részletesebben