KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Cégnév Adószám Cégjegyzékszám Képviselő Telefonszám cím Értesítési/ levelezési cím mint Megbízó (továbbiakban: megbízó) másrészről Cégnév SzékhelyCentrum Kft. Adószám Képviselő Janklovics Ádám Telefonszám cím Értesítési/ levelezési cím 1036 Budapest, Evező utca 6. Bankszámlaszám (UniCredit Bank) mint megbízott. (továbbiakban: megbízott). 1. A szerződés tárgya Megbízó az alábbiakban részletezett feltételekkel megbízza Megbízottat a könyvelési feladatok elvégzésével a mindenkori hatályos jogszabályok betartása mellett. 2. Számviteli, könyvviteli feladatok A Megbízott vállalja a Megbízó teljes körű könyvelési feladatainak ellátását, a mérleg és az adóbevallás elkészítését az átadott bevételi- és költségszámlák, bankbizonylatok, valamint az egyéb könyvelési bizonylatok alapján. Megbízott az átvett bizonylatok adatait kontírozza, számítógépen feldolgozza, majd nyomtatott formában előállítja: - havi pénztárjelentést - könyvelési naplókat - havi, negyedéves és éves főkönyvi kivonatokat - könyvelési kartonokat 1

2 Ezekhez tartozóan Megbízott a következő nyilvántartások vezetését végzi: a./ Vevők és szállítók analitikus nyilvántartása b./ Tárgyi eszközök nyilvántartása c./ ÁFA nyilvántartás d./ Egyéb aktív és passzív nyilvántartások e./ Folyószámla egyeztetés Megbízott megállapítja az adójellegű befizetéseket (társasági adó, ÁFA, iparűzési adó, stb.) és a befizetési határidő előtt legalább két nappal értesíti a Megbízót. A befizetések és utalások a Megbízó feladatai. A határidők betartása érdekében a Megbízó vállalja, hogy legkésőbb a tárgyhónapot követő 5- ig Megbízott részére a tárgyhavi feladatok ellátásához szükséges valamennyi bizonylatot átadja. Megbízott Vállalja az adófolyószámlák egyeztetését, Megbízó a könyvvezetéssel kapcsolatos képviseletét az adóhatóság előtt a szokásos mértéket meg nem haladó esetekben ( max. évi 1-2 alkalom ). Mindez csak arra az időszakra vonatkozik, amelyet teljes mértékben Megbízott könyvelt. Az ezt megelőző időszak képviselete illetve felülvizsgálata, bevallása külön megegyezés szerint (az 1. számú mellékletben megállapított dij alapján). 3. Munkaügy, bér, TB ügyintézés feladatai a./ Megbízótól kapott társasági szerződés, valamint egyéb munkajogi és vállalkozói szerződések alapján a Megbízó által foglalkoztatott dolgozók munkaügyi feladatainak teljes körű ellátása. b./ Alkalmazottak és tagok, valamint az állományon kívüli (alkalmi munkavállalók, mellékfoglalkozás és egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott) dolgozók jövedelmének számfejtése. (az 1. számú mellékletben megállapított dij alapján). c./ Az előírt nyilvántartások vezetése, és ezen belül is kiemelten: - a különféle kifizetések bérszerkezet és jogcím szerinti nyilvántartása - tagok és alkalmazottak járulékfizetési kötelezettségének nyilvántartása - egyéni társadalombiztosítási nyilvántartás folyamatos vezetése, - a TB ellátás megállapításához szükséges jövedelemadatok kimunkálása - táppénzes utalványok nyilvántartása és az illetékes TB Igazgatóság felé való továbbítása, - betegszabadság, egyéb távollétek nyilvántartása, folyamatos vezetése a Megbízó adatszolgáltatása vezetett jelenléti ív, szabadságos kiskönyv alapján. 2

3 d./ A bérek kontírozása, az SZJA, TB, valamint az egyéb bérfizetésekhez kapcsolódó adójellegű befizetések megállapítása és a befizetési határidő előtt legalább öt nappal történő közlése Megbízóval. e./ Az év végi bérzárlat és munkaügyi statisztikai adatszolgáltatás elkészítése. f./ Tárgyhót követően az adóhatóság részére a személyi jövedelemadó megállapítása, a kapcsolódó előírt szolgáltatások elkészítése az adóhatóság, valamint a dolgozó felé. g./ Egyéb, az illetékes hatóságok által előírt munkaügyi, adó-megállapítási és társadalombiztosítási adatszolgáltatások elkészítése. h./ Egyéb munkaügyi, munkajogi, adózási és társadalombiztosítási tanácsadás. A határidők betartása érdekében a Megbízó vállalja, hogy a tárgyhónapot követő 5.-ig a Megbízott részére a tárgyhavi feladatok ellátásához szükséges valamennyi bizonylatot átadja. 4. Kötelező szabályzatok kidolgozása Megbízó a működéshez kötelezően előírt számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat Megbízott számára átadja. Megbízott igény szerint külön díjazás ellenében, -kivéve a SzékhelyCentrum Kft. által alapított cégeket - vállalja az 1.1 pontban foglalt feladatok ellátásához kötelezően előírt, az alábbi szabályzatok kidolgozását, meglévő szabályzatok esetén azok aktualizálását: 1. Számviteli politika 2. Pénzkezelési szabályzat 3. Leltározási szabályzat 4. Számlatükör 5. Számlarend 6. Bizonylati rend 5. Tanácsadás Megbízott, folyamatosan ellátja Megbízót a cég működéséhez szükséges tanácsokkal, tájékoztatja a kapcsolódó jogszabályi változásokról. Megbízott havi, vagy negyedéves rendszerességgel írásban ad tájékoztatást a társaság gazdálkodását jellemző főbb adatokról. Ezek többek között: 1. fizetési kötelezettségek minden hónap 12-e és 20-a előtt, 2. adónemek állása, 3. árbevétel, költség, eredmény, 4. vevőkkel szembeni követelések, 5. szállítókkal szembeni kötelezettségek, 6. pénzeszközök zárókészlete, stb. 3

4 Megbízónak pályázat, hitelkérelem, illetve az üzletmenetbe tartozó bármilyen ügy kapcsán a könyvvezetésről (főkönyvi kivonat, naplófőkönyv, eredmény-kimutatás, mérlegek, stb. ) szükség szerint másolatot készít, illetve a kapcsolódó kérdőívek kitöltéséhez a megfelelő adatokat szolgáltatja, és kitöltésben segítséget nyújt. 6. Év végi zárás A Megbízó elvégzi az év végi zárás feladatait, elkészíti a társaság tagjainak adóbevallásait (elektronikusan), valamint a társaság éves beszámolóját (mérlegét) a kötelezően előírt mellékletekkel együtt. Ez utóbbiakat megküldi Megbízott a Cégbíróságnak és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak. 7. Megbízott kötelezettsége Megbízott kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a feldolgozott adatokat bizalmasan kezeli, az üzleti titokra vonatkozó szabályok szerint, a tudomására jutott adatokat, információkat harmadik személy részére nem adja ki. Megbízott vállalja, hogy az átadott bizonylatok alapján a szükséges feladatokat a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi. Megbízott az átvett bizonylatokat átvizsgálja, felhívja a Megbízó figyelmét a le nem könyvelhető bizonylatokra, a Megbízó aláírásával igazolt kérésére lekönyveli azt, de felelősséget érte nem vállal. Az 1. és 2. pontokban foglalt feladatok ellátásáért Megbízott az illetékes hatóságok felé felelősséget vállal. Megbízott nem vállal felelősséget a bizonylatokon szereplő adatok valódiságáért, hibátlanságáért és teljes körűségéért. Az ezekkel kapcsolatos felelősség Megbízót terheli. A Megbízó szavatolja azt, hogy a számlával igazolt költség a vállalkozói tevékenységhez kapcsolódik. A Megbízott megtéríti azon károkat, amelyek kizárólagosan az ő hibájából, késedelméből származnak. A Megbízott nem felel azon károkért, amelyek abból adódtak, hogy a Megbízó által közölt információk, adatok és bizonylatok nem a valóságnak és az előírásoknak megfelelőek, helytelenek voltak, vagy nem megfelelő időben kerültek a Megbízotthoz. A számviteli politika elkészítéséért, módosításáért a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy a Megbízó a felelős. 4

5 8. Megbízó kötelezettsége Telefonon történt előzetes időpont egyeztetéssel a tárgyhót követő 5-ig eljuttatja Megbízotthoz a bizonylatokat. Amennyiben a bizonylatok késedelmes átadása miatt (bevallást megelőző 7 munkanapon túli átadás) a Megbízott a határidőt tartani nem tudja, az ebből eredő mindennemű felelősség a Megbízót terheli. A bizonylatok késedelmes átadása miatti önellenőrzésből eredő többletmunkáért Megbízó plusz 1 havi díjat köteles Megbízottnak fizetni. A bizonylatok határidőn túli rendelkezésre bocsátásából eredő mindennemű késedelem a Megbízó felelőssége, veszélye és kára. A bizonylatok átadása elkülönítetten történik (pénztár, bank, vevő, szállító, fizetési meghagyások, stb.). A költségszámlák hovatartozásáról nyilatkozik az elszámolhatóság érdekében, illetve a vásárolt eszközökről, hogy a Megbízott a tárgyi eszköznyilvántartást vezetni tudja. Elvégzi a könyvelő által kijelölt analitikus nyilvántartásokat. (leltározási feladatok, gépjármű nyilvántartás, vállalkozói szerződések, szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása.) A különböző adók, és TB járulékok határidőre történő átutalásról gondoskodik, a Megbízott által megadott mértékben és határidőre. 9. Megbízási díj A megbízási díjat az 1. számú melléklet tartalmazza, amely megtalálható a menüpont alatt. A könyvelési szolgáltatás díja negyedévente előre fizetendő. A munkaügy pontban foglalt szolgáltatás díja havonta fizetendő. A szerződés év végi zárás pontjában felsorolt feladatokért plusz 1 havi díjat számít fel a Megbízott. A kötelező szabályzatok pontban felsorolt szolgáltatás kidolgozása, elkészítésének díját az 1. számú melléklet tartalmazza. A Megbízó kötelezi magát arra, hogy a megbízási díjat a negyedévet kezdő hónap 10-ig napjáig átutalással megfizeti Megbízott bankszámlájára. A havonta fizetendő díjakat minden hónap 10 napjáig megbízott bankszámlájára átutalja. a kiállított számla alapján. Késedelmes fizetés esetén a Megbízott fenntartja a jogot, hogy a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét késedelemi kamat címén felszámítsa Megbízójának 5

6 A jelen szerződésben meghatározott megbízási díj folyó év december hó 31. napjáig érvényes. kivéve, ha a Megbízó a SzékhelyCentrum Kft által alapított vállalkozása igénybe vette az alapításhoz kapcsolódó kedvezményes könyvelői csomagot. Ebből következően a jelen szerződést kötő felek folyó év decemberében egyeztetést tartanak a további megbízási díj megállapítása érdekében. Kedvezményes könyvelői csomag esetében a féléves kedvezményes időszak letelte előtti hónapban egyeztetést tartanak a további megbízási díj megállapítása érdekében. A szerződésben nem részletezett egyéb feladatok elvégzéséért (bármilyen visszanyúlás korábbi időszakra a Megbízónak illetve korábbi könyvvezetőknek felróható okból, tanácsadás azokban a kérdésekben, amely nem a Megbízó közvetlen hatáskörébe tartozik, visszamenőleges egyeztetések adóhatóságokkal, stb.) a Megbízó egyedi megállapodás szerinti díjat köteles fizetni. Megbízó az ezen feladatokhoz tartozó járulékos költségek (nyomtatványok, postadíjak, stb. ) összegét is kiszámlázza a Megbízott a Megbízó felé. A bizonylatok késői, valamint hiányos átadása miatti bírságokért, pótlékokért a felelősség a Megbízót terheli és az ilyen okokból eredő önellenőrzések végrehajtásáért Megbízott különdíjat számíthat fel. 10. Az iratok feldolgozási és tárolási helye: - A mérlegkészítés időpontjáig (tárgyévet követő május 31-ig): SzékhelyCentrum Kft Budapest, Evező utca 6., vagy RÓMAI Könyvelőiroda Bt Budapest, Kolozsvári u A mérlegkészítés időpontját követően a Megbízó székhelye, irattára. 11. A szerződés érvényessége A szerződés a mai naptól határozatlan időre jön létre, közös megegyezéssel külön kiegészítő melléklettel módosítható. A szerződés felbontása bármely fél részéről 30 napos felmondási határidővel, írásban történhet. Felmondási határidő nem veszélyeztetheti a tárgyévi mérlegkészítést, és a határidős bevallásokat. Ebből eredő kár Megbízót nem érheti. 12. Záró rendelkezések Amennyiben Megbízott feladatai a jelen szerződésben foglaltakon túlmenően bővülnének, úgy Megbízott jogosult a jelen szerződés által megállapított megbízási díj vonatkozásában a szerződés módosítását kezdeményezni. Megbízott jogosult alvállalkozó igénybevételére. A szerződést kötő felek a jelen szerződésből fakadó esetleges vitáikat békés úton, egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Ennek esetleges sikertelensége esetére ezúton kikötik a Budapesti II. és III Kerületi Bíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét. 6

7 Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú melléklet, amely a könyvelői bérszámfejtési, és egyéb feladatok ellátásának díjazásáról rendelkezik. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A jelen szerződés 7 oldalból áll és egyező szöveggel 2 eredeti példányban készült. Szerződő felek a jelen szerződés általános feltételeit elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írtak alá. Budapest, Megbízó Megbízott 7

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S VENDÉGLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL (kiskereskedelmi egység vendéglátás szolgáltatása)

S Z E R Z Ő D É S VENDÉGLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL (kiskereskedelmi egység vendéglátás szolgáltatása) (Intézmény tölti ki!) Szolgáltató azonosítója: S Ez a szám az internetes és telefonos engedélyeztetéshez nem alkalmas! Az internetes és telefonos engedélyeztetéshez szükséges telephely azonosító(k) az

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevében eljáró Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (4032 Debrecen, Nagyerdei

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA RENDELTETÉSE II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről az Alt Cash Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1141 Budapest, Fogarasi út 195-197, cégjegyzékszáma: 01-09-167689, adószáma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február JELENTÉS a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1207 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3059-055/2011-2012. Témaszám: 1034 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

NEM ADOM FEL Alapítvány

NEM ADOM FEL Alapítvány NEM ADOM FEL Alapítvány Támogató Szolgálat Cím:1126 Bp.Tartsay Vilmos u. 19. Tel: 20 296-2664, 06 1 501 47 08 Adószám: 18256529-1-43 Bankszámlaszám: CIB Bank 10700206 43547104 51100005 Honlap: www.nemadomfel.hu

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

Megbízási szerződés. mely létrejött egyrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség (1112 Budapest, Kánai u. 2.D.), továbbiakban Megbízó, másrészről

Megbízási szerződés. mely létrejött egyrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség (1112 Budapest, Kánai u. 2.D.), továbbiakban Megbízó, másrészről Megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség (1112 Budapest, Kánai u. 2.D.), továbbiakban Megbízó, másrészről Név: Szül. hely, idő: Leánykori név: Édesanyja neve: Adóazonosító:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben