SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA"

Átírás

1 SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA egyrészrıl Név: Székhely:... Adószám: Cégjegyzékszám:... cím:... Fı tevékenységi kör:..... mint Megrendelı (továbbiakban: Megrendelı), képviseli: Kézbesítési megbízott: családi és utónév (születési név), házassági név: lakcím: születési hely, idı: állampolgárság: anyja születési neve: azonosító okmány száma, annak típusa:... (a évi CXXXVI. tv. 7. -ában elıírt feladat végrehajtásához) másrészrıl: Név: B.Y. ECOLINE Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft Székhely: 1034 Budapest, Viador utca 22. Adószám: Cégjegyzékszám: cím: Internet: mint az alább felsorolt könyvelési munkák elvégzésével megbízott társaság (továbbiakban: Könyvelı), képviseli: Szabó Géza között az alábbi tárgyban és feltételek mellett: 1. A szerzıdés tárgya 1.1 A Megrendelı megbízza a Könyvelıt a évi C. törvény (- a számvitelrıl-) szerinti könyvviteli szolgáltatások ellátásával, a beszámoló elkészítésével, amelyet Könyvelı elfogad, elvállal A vállalás a év..... hónap. napját követıen keletkezett számviteli dokumentációk, bizonylatok, feldolgozását jelenti. Tekintettel az évközi/év végi átvételre a bevallás elkészítésénél 20..-i állapotot elfogadottnak tekinti a leadott fıkönyvi kivonat alapján és annak tartalmáért felelısséget a Könyvelı nem vállal A könyvelési munkák alatt mindkét fél a következı feladatok elvégzését érti: A befektetett eszközök analitikus és fıkönyvi nyilvántartása A készletek Megrendelı számviteli politikájában elıírt módon történı - fıkönyvi könyvelése, ha szükséges, a Megrendelı analitikus nyilvántartásai alapján; A pénzügyi eszközök, követelések, saját tıke és a kötelezettségek fıkönyvi nyilvántartása. A költség (ráfordítás) és az eredményszámlák folyamatos vezetése. Elıírt analitikus nyilvántartások közül a fıkönyvi rendszerhez tartozó, annak szerves részét képezı analitikák vezetése; A vállalkozás eredményének meghatározása. Éves beszámoló, valamint az aktuális adóbevallások határidıre történı elkészítése. 1

2 Az adózással kapcsolatos törvényekben elıírt adat-bejelentési kötelezettségek teljesítése csak és kizárólag a rendelkezésre bocsátott iratok, illetve hiteles másolatok, azaz a Cégbíróságra beadott társasági szerzıdés, a cégbírósági végzés alapján. Az adózással kapcsolatos törvényekben elıírt, a könyvelés számain alapuló adóbevallások idıben történı összeállítása; 1.4. Nem képezi a szerzıdés tárgyát a Megrendelı üzemszerő mőködtetése A Megrendelı munka-, bér- és társadalombiztosítási ügyeire, valamint a évi XCII. törvény (Art.) 31. (2)bekezdése értelmében, havi bevallás teljesítésére, e szerzıdés mellékletét képezı "Kiegészítés"- ben foglaltak az irányadóak. 2. A fıkönyvi könyvelés és a kapcsolódó nyilvántartások vezetése Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy: 2.1 A fıkönyvi könyvelés számítógépen történik a Könyvelı saját, számítógépes programja szerint, ahol a Könyvelı saját, egységes számlarendjét alkalmazza, aktualizálva a Megrendelı igényei szerint. 2.2 A fıkönyvi könyvelés alapját képezi a jelen szerzıdés mellé csatolandó a Megrendelı részérıl jogosult döntéshozó által aláírt minden, a könyveléssel kapcsolatos döntéseket, határidıket tartalmazó Számviteli Politika, Számlarend, stb. (együtt szabályzatok) melyeknek elkészítése és aktualizálása Megrendelı feladata. A szabályzatokban foglaltaktól a Könyvelı a bizonylatok feldolgozása során nem térhet el. 3. Az együttmőködés menete 3.1. Az együttmőködés megkezdésekor a Megrendelı a Könyvelı rendelkezésére bocsátja betekintésre a cég alapításával, cégbírósági bejegyzésével, adóhatósági és társadalombiztosítási státuszával kapcsolatos iratokat, valamint az élı bankszámla- és hitelszerzıdéseit. Ezen kívül a Megrendelı átadja a könyvelés átvételéhez szükséges számviteli alapbizonylatokat A 3.1.pontban jelzett iratok tartalmában bekövetkezett változásról a Megrendelı a változást követı 5 napon belül értesíti a Könyvelıt 3.3 Az adatfeldolgozás, a könyvelés teljes körőségét elsı lépésben a bizonylatok rendelkezésre bocsátásával kell biztosítani. A könyvelési anyagokat (bejövı számlák, kimenı számlák, bankkivonatok, pénztári bizonylatok, munkaügyi nyilvántartások, jelenléti ív, egyéb könyvelendı bizonylatok) a Megrendelı havi rendszerességgel, hónap 5-ig köteles hiánymentesen eljuttatni a Könyvelınek A teljes körőség, a bizonylatok hiánytalanságának biztosítása a Megrendelı feladata A Könyvelı csak és kizárólag az írásban és megfelelı bizonylattal dokumentált adatokat veszi figyelembe. Amennyiben a feldolgozásnál nem megfelelı, egyértelmő bizonylatokkal találkozik, köteles erre a Megrendelıt figyelmeztetni. 2

3 3.6. A lekönyvelt gazdasági eseményeket tartalmazó fıkönyvi kivonat a tárgyhót követı hónap végéig készül el Költségvetéssel kapcsolatos elszámolások (ÁFA, SZJA, társasági adó, iparőzési adó és egyéb kötelezettségek elkészítése, és ezekkel kapcsolatos információkat írásban közli, minimum 2 nappal korábban mint a mindenkori jogszabályban rögzített befizetési idıpontok. Mentesül a Könyvelı a határidı betartása alól, ha a Megrendelı késve szolgáltatta a szükséges adatokat, bizonylatokat A Könyvelı a beszámolót és az éves, illetve az évközi adóbevallásokat legkésıbb a leadási határidı elıtt 2 munkanappal aláírásra kész állapotban, minden mellékletével együtt a Megrendelı rendelkezésére bocsátja. Mentesül a Könyvelı a határidı betartása alól, ha a Megrendelı késve szolgáltatta a szükséges adatokat, bizonylatokat Amennyiben a Megrendelı az e szerzıdésben rögzített határidı után bocsátotta a beszámolóhoz, az adóbevalláshoz (együttesen: okmányok) és/vagy a megfizetendı adó megállapításához szükséges bizonylatokat, illetve azok egy részét, akkor a bevallás elkészítésének és/vagy a befizetési kötelezettség összegérıl szóló információ megadásának határideje az utolsó bizonylat leadását követı 2 munkanap Az éves beszámoló és az adóbevallásoknak az illetékes szervek részére történı eljuttatása a Könyvelı feladata. A továbbítás módját a Könyvelı a körülmények, elıírások figyelembevételével választja meg A Megrendelı elektronikus úton teljesítendı bevallásaira és adatszolgáltatásaira, a Kiegészítés a könyvelési szerzıdéshez 3. pontjában foglaltak az irányadóak A Megrendelı köteles minden hatóságtól kapott irat (értesítés, jegyzıkönyv, határozat stb.) másolatát haladéktalanul azaz az átvételt követı munkanapon - a Könyvelınek továbbítani. A Könyvelı az iratra 2 munkanapon belül, de az iratban szereplı határidı letelte elıtt írásban megteszi észrevételeit. Abban az esetben, ha a Megrendelı nem idıben továbbítja a kapott iratot a Könyvelınek, a késedelembıl eredı következmények (pl. mulasztási bírság) a Megrendelıt terhelik A könyvelt bizonylatok visszakereshetı módon való rendszerezése, lerakása a Könyvelı feladata. A Könyvelı a tárgyévi lerakott bizonylatokat legkésıbb a tárgyévi beszámoló elkészítéséig ırzi meg. Ezt követıen, vagy már év közben is a Könyvelıvel való egyeztetés alapján, a Megrendelı gondoskodik a bizonylatok elszállításáról és a törvényekben elıírt bizonylat megırzési kötelezettség is ıt terheli A Könyvelı meghatalmazás alapján segítıen közremőködik bármely pénzügyi - gazdasági szerv által elrendelt ellenırzés esetén az egyeztetésnél, illetve a könyvvizsgálatnál A Könyvelı a Megrendelı részére, annak üzleti tevékenységével összefüggı adózási, gazdasági kérdésekben folyamatos konzultációs lehetıséget biztosít. Ennek formája egyrészrıl a Könyvelı hivatalos munkaidején belül igénybe vett telefonon történı megbeszélés, elıre egyeztetett idıpontban személyes konzultáció, illetve írásban feltett kérdésekre adandó írásos válasz, állásfoglalás kérése a hatóságoktól. A konzultáció keretében a Könyvelı köteles a felmerült kérdésekben a Megrendelıt - lehetıség szerinti a legátfogóbban tájékoztatni, s egyben köteles felhívni a Megrendelı figyelmét a témával kapcsolatban elıre látható következményekre. A Könyvelı a lehetıségek ismertetésén túl nem mehet, az érdemi döntés meghozatala minden esetben a Megrendelı feladata, annak következményeit teljes mértékben a Megrendelı köteles viselni A Könyvelı megtagadhatja a szerzıdésben foglaltak teljesítést a Ptk. 281 (2) bekezdése alapján, amennyiben a) a Megrendelı saját szolgáltatásával idıközben késedelembe esik, amíg a késedelem tart; 3

4 b) a Megrendelı vagyoni viszonyainak idıközben bekövetkezett jelentıs megromlása folytán a viszontszolgáltatás (fizetés) veszélyeztetve van; c) a másik félnek vele szemben pénzügyi fedezethiány miatt kiegyenlítetlen tartozása áll fenn. 4. Kapcsolattartás A Könyvelı a feldolgozásra átvett bizonylatokat, illetve a feldolgozott adatokat csak a Megrendelı e szerzıdésben is rögzített képviselıinek adja ki, a kapcsolatot velük tartja A képviselet változását illetıen a Felek kötelesek egymást haladéktalanul, írásban informálni A Megbízó a Megbízottal való kapcsolattartás céljából az alábbi személyeket jelöli ki az ismertetett hatáskörökkel: - Irodavezetı, titkár(nı), megbízott, alapbizonylatok átadása, alapbizonylatok visszavétele, - Ügyvezetı(k) igazgató(k), Üzletvezetı(k), megbízottjuk feldolgozott adatokba való teljes körő betekintés, bevallások, beszámoló aláírása A Megrendelı által kijelölt személyek, illetve a Megrendelı érvényes és hatályos társasági szerzıdésében, alapító okiratában szereplı tulajdonosok, vezetı tisztségviselık, azok meghatalmazottai jogosultak személyük igazolása után - a könyvelésbe a Könyvelı irodájának ügyfélfogadási idejében betekinteni. 4.4 A Megrendelı kezdeményezheti a Könyvelı tagja, alkalmazottja részére eseti vagy állandó meghatalmazás adását az adóbevallások, adatszolgáltatások elektronikus úton történı teljesítésére vonatkozóan. Az eseti vagy állandó meghatalmazás csak akkor lép életbe, ha azt a meghatalmazott és a Könyvelı (mint gazdasági társaság) vezetıje is írásban, aláírásával igazoltan elfogadja, s azt az adóhatóság felé bejelentik. 4.5 Amennyiben a meghatalmazás intézményére vonatkozó kérést a Könyvelı nem fogadja el, akkor a bevallások, adatszolgáltatások teljesítése a Megrendelı által történik úgy, hogy annak tartalmi, formai és technikai lebonyolításához a Könyvelı minden lehetséges támogatást biztosít. Ez jelenti egyrészrıl a szükséges adatok küldhetı formában való, idıben történı rendelkezésre bocsátását, másrészt a benyújtás technikai lebonyolításának a levezénylését. 4.6 A Könyvelınek jogában áll az eseti vagy állandó meghatalmazást nem elfogadni, vagy meglévı meghatalmazást visszaadni. A Könyvelı (Meghatalmazott) a meghatalmazást egyoldalú nyilatkozattal írásban felmondhatja, amely esetben a meghatalmazás a felmondást közlı ajánlott levél postai feladását követı 3 munkanapon belül szőnik meg. Ez utóbbi esetben a Könyvelı gondoskodik arról, hogy a meghatalmazás tényének a visszavonása az illetékes hatóságoknak bejelentésre kerüljön. 4.7 Harmadik személyekkel szemben a Könyvelıt a Megrendelı bárminemő adatai vonatkozásában, továbbá a Megrendelıvel bármilyen szerzıdéses kapcsolatban álló magánszemélyek és társaságok adataira titoktartási kötelezettség terheli, amennyiben jogszabály ettıl eltérıen nem rendelkezik. A titoktartási kötelezettség magába foglalja azt, hogy a Könyvelı a rendelkezésére jutott adatokat, információkat harmadik félnek nem adja tovább, illetve azon adatok felhasználásával nem hajt végre olyan tranzakciót, amelyre a Megrendelı nem utasítja. 4.8 Ez alól a kötelezettség alól a Könyvelıt csak a Megrendelı egyidejő írásos rendelkezése, vagy bőnügyi nyomozóhatóság, bíróság Megrendelıre vonatkozó házkutatási parancsa, végzése, illetve a Pénzmosási törvény és kormányrendelet elıírásainak betartása menti fel. 4

5 5. Felelısségi kérdések 5.1 A bizonylatok határidın túli rendelkezésre bocsátásából eredı mindennemő késedelem a Megrendelı felelıssége, veszélye és kára. 5.2 A Megrendelı által rendelkezésre bocsátott, alakilag megfelelı bizonylatok, okmányok tartalmáért, a mögöttük lévı gazdasági események valódiságáért a Könyvelı semminemő felelısséget nem vállal, a teljesítésigazolás valódiságát nem vizsgálja, nem vizsgálhatja. 5.3 A Megrendelı köteles az ı személyes késedelmébıl vagy hibájából keletkezı károkat, illetve többletköltségeket - külön megállapodás, illetve kalkuláció szerinti mértékben - megtéríteni. 5.4 A könyvelés pontosságáért, a Könyvelı által vezetett nyilvántartások egyezıségéért, a bevallások, beszámolók pontos, határidıre történı elkészítéséért a Könyvelı felelısséget vállal. 5.5 Az adatfeldolgozás hibájából eredı károkért a helytállási kötelezettség a Könyvelıt terheli. 5.6 A Könyvelı megtéríti azon károkat, amelyek kizárólagosan az ı hibájából, késedelmébıl származnak. 5.7 A Könyvelı nem felel azon károkért, amelyek abból adódtak, hogy a Megrendelı által közölt információk, adatok és bizonylatok nem a valóságnak és az elıírásoknak megfelelıek, helytelenek voltak, vagy nem megfelelı idıben kerültek a Könyvelıhöz. 5.8 A Könyvelı köteles esetleges hibáit, hiányosságait legkésıbb annak felfedezésétıl számított 5 munkanapon belül felülbírálni és korrigálni, ha a felszólamlás jogos volt. 5.9 A Könyvelı megtagadhatja azon tételek lekönyvelését, amelyek véleménye szerint, nincsenek kellıképpen alátámasztva (például szerzıdéssel, stb.) Amennyiben a Megrendelı ezt másként látja, a Könyvelı ezeknek a tételeknek a könyvelését a Megrendelı által cégszerően aláírt, a lekönyvelendı számlára hivatkozással, vagy az adott számlán tett írásos utasítás alapján végzi el A Megrendelı tudomással bír arról, hogy Könyvelıt a Pénzmosási törvény bizonyos jelentések megtételére kötelezi 5.11 A Könyvelı az éves beszámoló összeállításához Teljességi nyilatkozatot kérhet a Megrendelıtıl. 6. Garanciák 6.1 A Könyvelı garantálja, hogy a kapott adatokból, információkból és bizonylatokból elkészített munkája megfelel a mindenkori törvényi elıírásoknak, megfelelı alapot biztosít a további feldolgozáshoz. 6.2 A Könyvelı garantálja, hogy rendelkezik azon engedélyekkel, illetve képesítéssel bíró munkatárssal, amelyeket törvény elıír. 5

6 7. Honorárium 7.1. Könyvelıt jelen szerzıdésben vállalt feladatok ellátásáért 20...,...,...- tıl havi Ft +ÁFA, azaz:.forint + ÁFA megbízási díj illeti meg, melyet megbízó havonta, a tárgyhót követı hónap 10-ig, átutalással, vagy készpénzben egyenlít ki. A megbízási díj 20...január 1-tıl évenként, legalább a KSH által közölt inflációs ráta szerint módosul. Jelentıs forgalomváltozás esetén a könyvelési díj újratárgyalandó Megrendelı a január hónapban esedékes díj megfizetésekor ezzel egyidejőleg további egyhavi díjat tartozik megfizetni tekintettel a zárlati munkákra Azokban az esetekben, amikor valamely törvény évközi zárlatot és azon alapuló beszámoló összeállítását írja elı, az évközi beszámoló összeállítására vonatkozóan a Könyvelı az elızı pontban leírtaknak megfelelıen további egy havi díjat számít fel Amennyiben a Megrendelı hibájából, késedelmébıl következıen a Könyvelınek valamely bevallást önellenırzéssel kell módosítania, annak díja Ft (+ ÁFA) elkészített önellenırzésenként Az 7.1. ponton kívüli szolgáltatások díjazásáról a felek alkalmanként külön állapodnak meg. Az átalakulással, a cégforma változásával együtt járó számviteli feladatok elkészítése, valamint az egyéb üzleti tervek, hitelkérelmek, pályázatok, stb. elkészítése nem tartozik e szerzıdés keretébe, ezért díjazásuk külön megállapodást igényel A fent meghatározott díjak késedelmes fizetése esetén a Könyvelı a mindenkori PTK szerint járó késedelmi kamatot számíthatja Kettı havi díj fizetésének elmaradása a Megrendelı részérıl, a szerzıdés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után, erre az idıszakra Könyvelı szolgáltatást nem köteles nyújtani 8.1 Ezen szerzıdés a Felek egybehangzó akaratával jött létre, mindkét oldali aláírást követıen határozatlan ideig érvényes. Jelen szerzıdés érvénybe lépésével párhuzamosan a felek között eddig meglévı hasonló tárgyú szerzıdés érvényét veszti A Felek jelen szerzıdést két hónapos határidıvel, kizárólag írásban tett nyilatkozattal bármely részrıl felmondhatják. Év végi felmondás esetén az éves beszámoló elkészítése e szerzıdés szerinti feltételekkel a Könyvelı feladata 8.3. A szerzıdés hatályát veszti továbbá, a Megrendelı, - mint Társaság végelszámolási, illetve felszámolási eljárásának kezdı napjával. Ezen esetekben a Könyvelı köteles elkészíteni a tevékenység végi zárlatot, s azt a törvényi elıírásoknak megfelelı analitikákkal alátámasztva a végelszámolónak, illetve felszámolónak átadni. A Könyvelı azonban megtagadhatja a szolgáltatást a Ptk. 281 (2) bekezdés a), b) és c) pontjaiban foglalt feltételek fennállása esetén. (könyvelési szerzıdés pontja) Amennyiben a végelszámoló, illetve felszámoló továbbra is a Megbízott szolgáltatásait kívánja igénybe venni, arra a Felek ismételten szerzıdést kötnek. 9. Záró rendelkezés 9.1. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve rendelkezései az irányadók Megrendelı képviseletében Könyvelı képviseletében Kelt:, 20 év.. hónap. napján, 6

7 KIEGÉSZÍTÉS A KÖNYVELİI SZERZİDÉSHEZ egyrészrıl Név: Székhely:... Adószám: Cégjegyzékszám:... cím:... Fı tevékenységi kör:..... mint Megrendelı (továbbiakban: Megrendelı), képviseli: másrészrıl: Név: B.Y. ECOLINE Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft Székhely: 1034 Budapest, Viador utca 22. Adószám: Cégjegyzékszám: cím: Internet: mint az alább felsorolt könyvelési munkák elvégzésével megbízott társaság (továbbiakban: Könyvelı), képviseli: Szabó Géza Szerzıdés tárgya A Megrendelı megbízza a Könyvelıt a fent megnevezett gazdasági társaság bérszámfejtési munkáival. 1. Bérszámfejtés tartalma 1.1 A havi bérfeladás, munkahelyi jelentés alapján a dolgozók bérének, a levonásoknak, a kifizetendı nettó bérek összegének a megállapítása. 1.2 Bérszámfejtési összesítık, bérfizetési listák összeállítása. 1.3 Társadalombiztosítási jelentések, összesítık (állami- és magán-nyugdíjpénztárak felé történı elszámolások, egészségbiztosítási elszámolások) elkészítése, benyújtása. 1.4 A Megrendelı által fizetendı adók és bérrel kapcsolatos járulékok megállapítása, ezeknek a kötelezettségeknek a pénzügyi teljesítéséhez szükséges információk megadása. 1.5 Egyéni és Megrendelıre vonatkozó összesítı munkaügyi és bérügyi nyilvántartások vezetése. 1.6 A munkavállaló bejelentését a biztosítás kezdetére vonatkozóan. 1.7 A munkavállaló bejelentését a biztosításban bekövetkezett változásra vonatkozóan. 1.8 A munkavállaló bejelentését a munkaviszony megszőnésével kapcsolatban. 1.9 Nem tartozik az e szerzıdés keretében végzendı bérszámfejtési munka fogalma alá különösen: Munkaszerzıdések megkötése és felbontása; 7

8 Munkaszerzıdések alaki és tartalmi elemeinek a meghatározása; A Munkatörvénykönyve, Kollektív szerzıdés, egyéb ágazati és egyéb csoportokra vonatkozó elıírásainak a betartása és betartatása; A munkaviszony létesítésével kapcsolatosan fennálló tájékoztatási kötelezettségek teljesítése a munkavállalók felé; A Megrendelınél a munkabiztonsági szabályok ismertetése, betartása és betartatása; Megrendelınél történı teljesítmény-elszámolás, s ez alapján a bér összegének a meghatározása; Az adandó és adható pótlékoknak, juttatásoknak a meghatározása; Kötelezı és ajánlott béremelésekbıl a döntés meghozatala, arról a dolgozók értesítése; Munkaügyi adatok elsıdleges nyilvántartása, az adatokban bekövetkezett változások nyomonkövetése; Munka- és bérügyi viták lefolytatása a Megrendelı dolgozóival; Jelenlét, távollét idıbeni és jogcím szerinti nyilvántartása, vezetése; Belföldi, külföldi kiküldetések, kirendelések szervezése, elszámoltatása; Megrendelı dolgozóinak személyes társadalombiztosítási ügyeinek intézése; Megrendelı dolgozóival való különbözı tárgyú szerzıdések megkötése, az azokban foglaltak nyomon-követése, betartása és betartatása, szankcionálása (Pl. kölcsönszerzıdés, tanulmányi szerzıdés, stb.); Leépítés, csoportos leépítés esetén a munkaügyi szervekkel való kapcsolat; Megrendelı tagjának, dolgozóinak az egyéni jellegő adózási kérdéseinek megoldása, bevallásainak az összeállítása; A természetbeni juttatások körének és mértékének meghatározása, a személyekre szabása, valamint a ténylegesen nyújtott szolgáltatások személyenkénti nyilvántartása. 2. Az együttmőködés menete 2.1. A Megrendelı havonta, legkésıbb a tárgyhót követı 2-ig elküldi a Munkahelyi jelentés -t a Könyvelınek a jelenléti ív, vagy más nyilvántartás Könyvelı részére történı átadásával, dolgozónként a bérben bekövetkezett változásokat, az igénybevett szabadságokat, táppénzes napokat, stb., 2.2. Minden nem bérjellegő, de magánszemélyhez kötött kifizetésrıl adatot szolgáltat, a szerzıdésben megjelölt idıpontig Könyvelı részére, a bérleti díjról, természetbeni juttatásról, osztalékról és minden más adóalapot képezı kifizetésrıl Minden egyéb olyan az elızı hónapban fölmerült adófizetési kötelezettséggel járó kifizetésekrıl, természetbeni juttatásokról, melyet a havi bevallásban szerepeltetni kell A Megrendelı folyamatosan írásban tájékoztatja a Könyvelıt a munkaügyi változásokról. A bérszámfejtés elıtt rendelkezésre bocsátja a belépı dolgozók személyes és a bérszámfejtéssel összefüggı adatait, a dolgozó munkaszerzıdését és az elızı munkáltatóktól származó igazolásokat. A Megrendelı a kilépı dolgozóknál megadja a kilépéssel kapcsolatos összes információt A Könyvelı a bérszámfejtési tevékenységet számítógépen, magas szakmai színvonalat képviselı programmal végzi. A Könyvelı - tárgyhót követı 5-ig elkészíti az aktuális számfejtést, majd azt a Megrendelınek eljuttatja a bérszámfejtés ellenırzéséhez, illetve a bérek kifizetéséhez szükséges listákat A Könyvelı informálja a Megrendelıt az aktuális költségvetési kötelezettségekrıl, (Mely költségvetési számlára, milyen határidıig mennyi az átutalandó összeg.) minimum 2 nappal korábban mint a mindenkori jogszabályban rögzített befizetési idıpontok. Mentesül a Könyvelı a határidı betartása alól, ha a Megrendelı késve szolgáltatta a szükséges adatokat, bizonylatokat. 8

9 2.7. A Könyvelı elkészíti és elküldi a munkavállalók, a társadalombiztosítási szervek és az adóhatóság részére a szükséges jelentéseket az aktuális törvényekben meghatározott módon és idıben A munkaviszony bejelentését (1.6.) - a Könyvelı által rendszeresített - Belépı adatlap kitöltésével és Könyvelı részére a biztosítási jogviszony elsı napját egy nappal megelızıen történı eljuttatásával kell teljesítenie a Megrendelınek A munkaviszonyban bekövetkezı változást (1.7.) - a Könyvelı által rendszeresített - Változás bejelentı/helyesbítı adatlap kitöltésével és Könyvelı részére a változás bekövetkeztét követı 10 napon belül történı eljuttatásával kell teljesítenie a Megrendelınek A munkaviszony megszőnését (kivéve a rendkívüli felmondás esetét) (1.8.) - a Könyvelı által rendszeresített - Kilépı adatlap. kitöltésével és Könyvelı részére történı eljuttatásával kell teljesítenie a Megrendelınek a munkaviszony megszőntét megelızı napon. 3. Felelısségi kérdések 3.1. Könyvelı felelısséget a havi bevallás pontos és idıbeni teljesítésére abban az esetben tud vállalni, amennyiben, a 2. pontban rögzített feltételeket, Megrendelı pontosan és határidıben teljesíti, az elıírtak be nem tartása miatt adódott késedelem és a hibás adatszolgáltatásból eredı jogkövetkezményeket, a Megrendelı köteles viselni A Könyvelı felelısséget vállal, az általa elıkészített és a munkavállalók, a társadalombiztosítási szervek és az adóhatóság részére a szükséges jelentések és bevallások, és a Megrendelı által rendelkezésre bocsátott, - az elızı pontokban rögzített tartalommal, módon és idıben eljuttatott információk egyezıségérıl. 4. Honorárium 4.1. A Megbízó a jelen szerzıdés-kiegészítés 1. pontjában meghatározott feladatokért... Ft / hó / fı (+ ÁFA) díjat fizet a Könyvelınek., a könyvelési szerzıdés 7.1. pontjában rögzített feltételekkel és módon. A téves adattartalommal leadott Munkahelyi jelentés miatt, ha a késıbbiekben a bevallást önellenırízni szükséges, az önellenırzés díja a javítandó fık függvényében az elıbbi díjtétellel ismételten megállapításra kerül Az éves bevallások és jelentési kötelezettségek teljesítéséért a Megbízó további egy havi díjat fizet minden dolgozó után, a január havi díj fizetésével egy idıben, az elızı év december 31-i létszám adatok alapján. 5. A kiegészítés hatálya 5.1. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen feltételekkel az elsı teljesített hónap a Jelen kiegészítés a Könyvelési szerzıdés elválaszthatatlan része, az itt nem részletezett kérdésekben a Könyvelési szerzıdésben foglaltak az irányadóak Megrendelı képviseletében Könyvelı képviseletében Kelt:, 20 év.. hónap. napján, 9

SZERZŐDÉS TERVEZET KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA

SZERZŐDÉS TERVEZET KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA SZERZŐDÉS TERVEZET KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA egyrészről...... Székhely:... Adószám:....... Cégjegyzékszám:... Fő tevékenységi kör:..... mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó),...... Kézbesítési megbízott:... 1.

Részletesebben

SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA

SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA 1. oldal, összesen: 7 SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA amely létrejött 201. Év.. napján, egyrészről Név: Cím: Adószám: Cégjegyzékszám: Társasház. mint az alant felsorolt könyvelési munkákkal megbízó Társaság

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Amely létrejött, egyrészről Név:.... Adószám:. Székhely:.... Levelezési cím:. Képviselő:. Telefonszám:.... E-mail cím:. mint Megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYBAN - FIVOSZ START csomagot vásárlók számra fenntartott kedvezményekkel -

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYBAN - FIVOSZ START csomagot vásárlók számra fenntartott kedvezményekkel - MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYBAN - FIVOSZ START csomagot vásárlók számra fenntartott kedvezményekkel - amely létrejött 2014. év hó napján, egyrészről Név: Cím: Adószám: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13330/2011 Elıterjesztés - a Képviselı- testületnek- a Sárospatak címő

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (2400 Dunaújváros, Építık útja 2. képviselı: Balogh László elnök, adószám: 18484717-1-07) - a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes 2014. 01.01-től. Ez a dokumentum a Megrendelő és a Könyvelő közötti együttműködés kereteit rögzíti. Az itt szereplő szerződés alatt minden esetben a Megrendelő

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Dr. Vida Sándor Ügyvédi Irodával kötendı megbízási keretszerzıdésrıl Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozó - Könyvelő Iroda

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozó - Könyvelő Iroda MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozó - Könyvelő Iroda amely létrejött egyrészről 1. családi és utónév (születési név), házassági név:... 2. lakcím:... 3. születési hely, idő:... 4. állampolgárság:... 5. anyja

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:...

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:... Adóbevallás - a kifizetı által megállapított és levont termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallása - 200... adóévrıl Önkormányzati adóhatóság tölti ki: Beérkezés/postára adás dátuma: 200 év...

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke %

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke % Iktatószám:< ügyirat iktatószáma > Ügyintézı:< ügyintézı neve > telefon:< ügyintézı telefonszáma > Gépi azonosító:< ügyszám > / < ügyiratszám > Tárgy: közfoglalkoztatás támogatás hatósági

Részletesebben

KÖNYVELÉSI TEVÉKENYSÉG

KÖNYVELÉSI TEVÉKENYSÉG SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Ez a dokumentum a Megrendelő és a Számviteli Szolgáltató közötti együttműködés kereteit rögzíti Az itt szereplős szerződés alatt minden esetben a

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 8/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! A Decs Kulturális,

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma

Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma Munkaszerzıdés mely létrejött egyrészrıl a : Consogno-Tóth Szolgáltató Kft.(Székhelye: 9011 Gyır, Lehár F. u. 62., a cég jegyzékszáma: 08-09-021338) munkáltatói jogkör gyakorló: Tóth György ügyvezetı,

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

/2012. Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra

/2012. Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra 08-8-1486/2012 Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra Amely létrejött egyrészrıl Pannon Hıerımő Zrt. székhelye: 7630 Pécs, Edison u. 1. adószáma: 10740013-2-02 mint a közérdekő kötelezettségvállalást

Részletesebben

kutatás -fejlesztési tevékenység elvégzésére

kutatás -fejlesztési tevékenység elvégzésére EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS kutatás -fejlesztési tevékenység elvégzésére (költségvetési gazdálkodási rendszerben mőködı felsıoktatási intézmény és innovációs járulék fizetésére kötelezett gazdálkodó szervezet

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím : 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Adószám: 15450494-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001

Részletesebben

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Cégnév Adószám Cégjegyzékszám Képviselő Telefonszám E-mail cím Értesítési/ levelezési cím mint Megbízó (továbbiakban: megbízó) másrészről Cégnév

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

SZERZŐDÉS. cég:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság )

SZERZŐDÉS. cég:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság ) SZERZŐDÉS amely létrejött a és cég:. Cg:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság ) Ungváriné Fenyves Beáta ( szül: Heves, 1961.03.22,an: Vona Veronika) 3360 Heves, Brassói út 36. (a továbbiakban: Könyvvizsgáló

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó megállapodás

Részletesebben

Benkı Barnabás Zoltánné ügyvezetı

Benkı Barnabás Zoltánné ügyvezetı Tisztelt Képviselı-testület! a Végardó Fürdı fejlesztése érdekében a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése ( ÉMOP-2.1.1/B-12) címő felhívás keretében benyújtandó pályázat elıkészítésérıl

Részletesebben

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló Jogszabályi háttér Adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. változásai 2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Települési önkormányzat bevétele:

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

1. Készpénzforgalom korlátozása

1. Készpénzforgalom korlátozása ART 2013 1. Készpénzforgalom korlátozása Az adóköteles tevékenységet folytató, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó, ha egy másik szintén pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak készpénzben

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh

Részletesebben

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA CIB Nyugdíjpénztár 2010 BEVEZETÉS Jelen szabályzat célja, hogy egyértelmően és teljeskörően rendezze a tagsági viszonyukat megszüntetı pénztártagok

Részletesebben

12. Jelen szerzıdés az aláírással egyidejőleg lép hatályba. 2

12. Jelen szerzıdés az aláírással egyidejőleg lép hatályba. 2 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye székhelye: 6724 Szeged, Csongor tér 1.; adószáma: 15485238-2-06; bankszámla száma: 12067008-00153740-00100001)

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

A tanulószerzıdésrıl világosan

A tanulószerzıdésrıl világosan A tanulószerzıdésrıl világosan Jogszabályi háttér 1993. évi LXXVI tv. a szakképzésrıl 1993. évi LXXIX tv. a közoktatásról 2003. évi LXXXVI. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az általános üzletszabályzat a Fashion Dance 2002 Kft és az ı üzleti partnerei között pénzügyi és szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Leadandó dokumentum Fogadó nyilatkozatok Megbízási szerzıdés

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYBAN

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYBAN MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYBAN amely létrejött év hó napján, egyrészről Név: Cím: Adószám: Cégjegyzékszám: mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) képviseli: ügyvezető másrészről

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-8/2013. Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Társulási Tanácsának 2013. október 24. napján 14.11 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Tisztelt Képviselı-testület! DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Elıterjesztés Dorog Város Képviselı testületének

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról (Jelentés az évközi pénzügyi információk átvilágításáról)

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZİDÉS T E R V E Z E T. Amely létrejött egyrészrıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZİDÉS T E R V E Z E T. Amely létrejött egyrészrıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZİDÉS T E R V E Z E T Amely létrejött egyrészrıl Megrendelı Hajdúnánás Városi Önkormányzat Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Szólláth Tibor polgármester Telefon: 52/381-411

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010.

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

Ikt. szám: 47.374/2006.

Ikt. szám: 47.374/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 47.374/2006. Javaslat Somoskıújfalu Község Önkormányzata fogorvosi feladatai ellátásának átvételére, és a

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Benyújtási határidı: 2009. Pályázó és vele együtt költözık adatai. Megpályázott lakás megnevezése:

PÁLYÁZATI ADATLAP. Benyújtási határidı: 2009. Pályázó és vele együtt költözık adatai. Megpályázott lakás megnevezése: PÁLYÁZATI ADATLAP a Tata, 2155/40 hrsz. alatt felvett, természetben, 2890 Tata, Újhegy -en található, piaci alapon bérbe adandó, halasztott értékesítésre épülı lakások tárgyában. Benyújtási határidı: 2009.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek a Rendelıintézet számára eszközök

Részletesebben

Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését

Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését "Kielégítõ, ha azt mondom, hogy ez egy könyvelõiroda és megkeressük önnek a legmegfelelõbb

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról Fegyelmi vétség Kkt. 174.. 174.. (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely a)

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT ELFOGADÓ NYILATKOZAT az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Részvényeire tett nyilvános vételi Ajánlatra 1. Az Ajánlattevı BIRDCOM Tanácsadó Korlátolt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-2-12,

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z İ D É S (Mőszaki ellenıri munkák ellátására)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z İ D É S (Mőszaki ellenıri munkák ellátására) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z İ D É S (Mőszaki ellenıri munkák ellátására) amely létrejött egyrészrıl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.; Adószám: 15345008-2-04)

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Adószám: 15450494-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz

Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz 1133 Budapest, Váci út 76. Tel: + 36 1 886 6900 Fax: +36 1 886 6909 Budapest, Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz Ajánlatszám: 1. Szerzıdı adatai: Név: Adószám: Székhely: Utca: 2. Biztosított

Részletesebben

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Az utasítás hatálya: a.) alanyi vonatkozásában kiterjed az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (továbbiakban: Fıiskola) Szervezeti és Mőködési Szabályzatában

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

SZERZİDÉS Villamos energia beszerzés szakmai támogatása Sourcing szerzıdésszám: 2013/

SZERZİDÉS Villamos energia beszerzés szakmai támogatása Sourcing szerzıdésszám: 2013/ SZERZİDÉS Villamos energia beszerzés szakmai támogatása Sourcing szerzıdésszám: 2013/ amely létrejött egyrészrıl Mezıberény Város Önkormányzata (székhely: 5650 Mezıberény, Kossuth tér 1., adószám:, képviseli:

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a KUNCSORBA községi önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

Könyvelési díj és bérszámfejtési díj AKCIÓ!!!

Könyvelési díj és bérszámfejtési díj AKCIÓ!!! http:// Könyvelési díj és bérszámfejtési díj AKCIÓ!!! Kezdő társaságok cégalapítása ingyenes, amennyiben a könyvelésével 2 évre társaságunkat bízza meg! Számviteli politikáját, pénzkezelési -, leltározási

Részletesebben

2011. évi CXCVII. tv. Dr. Tornyai Magdolna december 7.

2011. évi CXCVII. tv. Dr. Tornyai Magdolna december 7. 2011. évi CXCVII. tv. a cégeljc geljárás s változv ltozásáról Dr. Tornyai Magdolna 2012. december 7. 1 2011. évi CXCVII. tv. A csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv., a gazdasági

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend a várakozási idı leteltét követı, de még a felhalmozási idıszakban lévı pénztártagokkal kapcsolatos elszámolási rendrıl 2011 Bevezetés Jelen eljárási

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK A. A villamos energia kereskedelmi tevékenység folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei 1.1 Fogalmak A jelen mellékletben használt fogalmakon

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS Gárdony Város Önkormányzat képviselı-testületének 2015. február 4-i ülésére Pályázat Testvérvárosi kapcsolatok találkozója tárgyában

ELİTERJESZTÉS Gárdony Város Önkormányzat képviselı-testületének 2015. február 4-i ülésére Pályázat Testvérvárosi kapcsolatok találkozója tárgyában ELİTERJESZTÉS Gárdony Város Önkormányzat képviselı-testületének 2015. február 4-i ülésére Pályázat Testvérvárosi kapcsolatok találkozója tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A korábbi évekhez hasonlóan

Részletesebben