SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA"

Átírás

1 SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA egyrészrıl Név: Székhely:... Adószám: Cégjegyzékszám:... cím:... Fı tevékenységi kör:..... mint Megrendelı (továbbiakban: Megrendelı), képviseli: Kézbesítési megbízott: családi és utónév (születési név), házassági név: lakcím: születési hely, idı: állampolgárság: anyja születési neve: azonosító okmány száma, annak típusa:... (a évi CXXXVI. tv. 7. -ában elıírt feladat végrehajtásához) másrészrıl: Név: B.Y. ECOLINE Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft Székhely: 1034 Budapest, Viador utca 22. Adószám: Cégjegyzékszám: cím: Internet: mint az alább felsorolt könyvelési munkák elvégzésével megbízott társaság (továbbiakban: Könyvelı), képviseli: Szabó Géza között az alábbi tárgyban és feltételek mellett: 1. A szerzıdés tárgya 1.1 A Megrendelı megbízza a Könyvelıt a évi C. törvény (- a számvitelrıl-) szerinti könyvviteli szolgáltatások ellátásával, a beszámoló elkészítésével, amelyet Könyvelı elfogad, elvállal A vállalás a év..... hónap. napját követıen keletkezett számviteli dokumentációk, bizonylatok, feldolgozását jelenti. Tekintettel az évközi/év végi átvételre a bevallás elkészítésénél 20..-i állapotot elfogadottnak tekinti a leadott fıkönyvi kivonat alapján és annak tartalmáért felelısséget a Könyvelı nem vállal A könyvelési munkák alatt mindkét fél a következı feladatok elvégzését érti: A befektetett eszközök analitikus és fıkönyvi nyilvántartása A készletek Megrendelı számviteli politikájában elıírt módon történı - fıkönyvi könyvelése, ha szükséges, a Megrendelı analitikus nyilvántartásai alapján; A pénzügyi eszközök, követelések, saját tıke és a kötelezettségek fıkönyvi nyilvántartása. A költség (ráfordítás) és az eredményszámlák folyamatos vezetése. Elıírt analitikus nyilvántartások közül a fıkönyvi rendszerhez tartozó, annak szerves részét képezı analitikák vezetése; A vállalkozás eredményének meghatározása. Éves beszámoló, valamint az aktuális adóbevallások határidıre történı elkészítése. 1

2 Az adózással kapcsolatos törvényekben elıírt adat-bejelentési kötelezettségek teljesítése csak és kizárólag a rendelkezésre bocsátott iratok, illetve hiteles másolatok, azaz a Cégbíróságra beadott társasági szerzıdés, a cégbírósági végzés alapján. Az adózással kapcsolatos törvényekben elıírt, a könyvelés számain alapuló adóbevallások idıben történı összeállítása; 1.4. Nem képezi a szerzıdés tárgyát a Megrendelı üzemszerő mőködtetése A Megrendelı munka-, bér- és társadalombiztosítási ügyeire, valamint a évi XCII. törvény (Art.) 31. (2)bekezdése értelmében, havi bevallás teljesítésére, e szerzıdés mellékletét képezı "Kiegészítés"- ben foglaltak az irányadóak. 2. A fıkönyvi könyvelés és a kapcsolódó nyilvántartások vezetése Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy: 2.1 A fıkönyvi könyvelés számítógépen történik a Könyvelı saját, számítógépes programja szerint, ahol a Könyvelı saját, egységes számlarendjét alkalmazza, aktualizálva a Megrendelı igényei szerint. 2.2 A fıkönyvi könyvelés alapját képezi a jelen szerzıdés mellé csatolandó a Megrendelı részérıl jogosult döntéshozó által aláírt minden, a könyveléssel kapcsolatos döntéseket, határidıket tartalmazó Számviteli Politika, Számlarend, stb. (együtt szabályzatok) melyeknek elkészítése és aktualizálása Megrendelı feladata. A szabályzatokban foglaltaktól a Könyvelı a bizonylatok feldolgozása során nem térhet el. 3. Az együttmőködés menete 3.1. Az együttmőködés megkezdésekor a Megrendelı a Könyvelı rendelkezésére bocsátja betekintésre a cég alapításával, cégbírósági bejegyzésével, adóhatósági és társadalombiztosítási státuszával kapcsolatos iratokat, valamint az élı bankszámla- és hitelszerzıdéseit. Ezen kívül a Megrendelı átadja a könyvelés átvételéhez szükséges számviteli alapbizonylatokat A 3.1.pontban jelzett iratok tartalmában bekövetkezett változásról a Megrendelı a változást követı 5 napon belül értesíti a Könyvelıt 3.3 Az adatfeldolgozás, a könyvelés teljes körőségét elsı lépésben a bizonylatok rendelkezésre bocsátásával kell biztosítani. A könyvelési anyagokat (bejövı számlák, kimenı számlák, bankkivonatok, pénztári bizonylatok, munkaügyi nyilvántartások, jelenléti ív, egyéb könyvelendı bizonylatok) a Megrendelı havi rendszerességgel, hónap 5-ig köteles hiánymentesen eljuttatni a Könyvelınek A teljes körőség, a bizonylatok hiánytalanságának biztosítása a Megrendelı feladata A Könyvelı csak és kizárólag az írásban és megfelelı bizonylattal dokumentált adatokat veszi figyelembe. Amennyiben a feldolgozásnál nem megfelelı, egyértelmő bizonylatokkal találkozik, köteles erre a Megrendelıt figyelmeztetni. 2

3 3.6. A lekönyvelt gazdasági eseményeket tartalmazó fıkönyvi kivonat a tárgyhót követı hónap végéig készül el Költségvetéssel kapcsolatos elszámolások (ÁFA, SZJA, társasági adó, iparőzési adó és egyéb kötelezettségek elkészítése, és ezekkel kapcsolatos információkat írásban közli, minimum 2 nappal korábban mint a mindenkori jogszabályban rögzített befizetési idıpontok. Mentesül a Könyvelı a határidı betartása alól, ha a Megrendelı késve szolgáltatta a szükséges adatokat, bizonylatokat A Könyvelı a beszámolót és az éves, illetve az évközi adóbevallásokat legkésıbb a leadási határidı elıtt 2 munkanappal aláírásra kész állapotban, minden mellékletével együtt a Megrendelı rendelkezésére bocsátja. Mentesül a Könyvelı a határidı betartása alól, ha a Megrendelı késve szolgáltatta a szükséges adatokat, bizonylatokat Amennyiben a Megrendelı az e szerzıdésben rögzített határidı után bocsátotta a beszámolóhoz, az adóbevalláshoz (együttesen: okmányok) és/vagy a megfizetendı adó megállapításához szükséges bizonylatokat, illetve azok egy részét, akkor a bevallás elkészítésének és/vagy a befizetési kötelezettség összegérıl szóló információ megadásának határideje az utolsó bizonylat leadását követı 2 munkanap Az éves beszámoló és az adóbevallásoknak az illetékes szervek részére történı eljuttatása a Könyvelı feladata. A továbbítás módját a Könyvelı a körülmények, elıírások figyelembevételével választja meg A Megrendelı elektronikus úton teljesítendı bevallásaira és adatszolgáltatásaira, a Kiegészítés a könyvelési szerzıdéshez 3. pontjában foglaltak az irányadóak A Megrendelı köteles minden hatóságtól kapott irat (értesítés, jegyzıkönyv, határozat stb.) másolatát haladéktalanul azaz az átvételt követı munkanapon - a Könyvelınek továbbítani. A Könyvelı az iratra 2 munkanapon belül, de az iratban szereplı határidı letelte elıtt írásban megteszi észrevételeit. Abban az esetben, ha a Megrendelı nem idıben továbbítja a kapott iratot a Könyvelınek, a késedelembıl eredı következmények (pl. mulasztási bírság) a Megrendelıt terhelik A könyvelt bizonylatok visszakereshetı módon való rendszerezése, lerakása a Könyvelı feladata. A Könyvelı a tárgyévi lerakott bizonylatokat legkésıbb a tárgyévi beszámoló elkészítéséig ırzi meg. Ezt követıen, vagy már év közben is a Könyvelıvel való egyeztetés alapján, a Megrendelı gondoskodik a bizonylatok elszállításáról és a törvényekben elıírt bizonylat megırzési kötelezettség is ıt terheli A Könyvelı meghatalmazás alapján segítıen közremőködik bármely pénzügyi - gazdasági szerv által elrendelt ellenırzés esetén az egyeztetésnél, illetve a könyvvizsgálatnál A Könyvelı a Megrendelı részére, annak üzleti tevékenységével összefüggı adózási, gazdasági kérdésekben folyamatos konzultációs lehetıséget biztosít. Ennek formája egyrészrıl a Könyvelı hivatalos munkaidején belül igénybe vett telefonon történı megbeszélés, elıre egyeztetett idıpontban személyes konzultáció, illetve írásban feltett kérdésekre adandó írásos válasz, állásfoglalás kérése a hatóságoktól. A konzultáció keretében a Könyvelı köteles a felmerült kérdésekben a Megrendelıt - lehetıség szerinti a legátfogóbban tájékoztatni, s egyben köteles felhívni a Megrendelı figyelmét a témával kapcsolatban elıre látható következményekre. A Könyvelı a lehetıségek ismertetésén túl nem mehet, az érdemi döntés meghozatala minden esetben a Megrendelı feladata, annak következményeit teljes mértékben a Megrendelı köteles viselni A Könyvelı megtagadhatja a szerzıdésben foglaltak teljesítést a Ptk. 281 (2) bekezdése alapján, amennyiben a) a Megrendelı saját szolgáltatásával idıközben késedelembe esik, amíg a késedelem tart; 3

4 b) a Megrendelı vagyoni viszonyainak idıközben bekövetkezett jelentıs megromlása folytán a viszontszolgáltatás (fizetés) veszélyeztetve van; c) a másik félnek vele szemben pénzügyi fedezethiány miatt kiegyenlítetlen tartozása áll fenn. 4. Kapcsolattartás A Könyvelı a feldolgozásra átvett bizonylatokat, illetve a feldolgozott adatokat csak a Megrendelı e szerzıdésben is rögzített képviselıinek adja ki, a kapcsolatot velük tartja A képviselet változását illetıen a Felek kötelesek egymást haladéktalanul, írásban informálni A Megbízó a Megbízottal való kapcsolattartás céljából az alábbi személyeket jelöli ki az ismertetett hatáskörökkel: - Irodavezetı, titkár(nı), megbízott, alapbizonylatok átadása, alapbizonylatok visszavétele, - Ügyvezetı(k) igazgató(k), Üzletvezetı(k), megbízottjuk feldolgozott adatokba való teljes körő betekintés, bevallások, beszámoló aláírása A Megrendelı által kijelölt személyek, illetve a Megrendelı érvényes és hatályos társasági szerzıdésében, alapító okiratában szereplı tulajdonosok, vezetı tisztségviselık, azok meghatalmazottai jogosultak személyük igazolása után - a könyvelésbe a Könyvelı irodájának ügyfélfogadási idejében betekinteni. 4.4 A Megrendelı kezdeményezheti a Könyvelı tagja, alkalmazottja részére eseti vagy állandó meghatalmazás adását az adóbevallások, adatszolgáltatások elektronikus úton történı teljesítésére vonatkozóan. Az eseti vagy állandó meghatalmazás csak akkor lép életbe, ha azt a meghatalmazott és a Könyvelı (mint gazdasági társaság) vezetıje is írásban, aláírásával igazoltan elfogadja, s azt az adóhatóság felé bejelentik. 4.5 Amennyiben a meghatalmazás intézményére vonatkozó kérést a Könyvelı nem fogadja el, akkor a bevallások, adatszolgáltatások teljesítése a Megrendelı által történik úgy, hogy annak tartalmi, formai és technikai lebonyolításához a Könyvelı minden lehetséges támogatást biztosít. Ez jelenti egyrészrıl a szükséges adatok küldhetı formában való, idıben történı rendelkezésre bocsátását, másrészt a benyújtás technikai lebonyolításának a levezénylését. 4.6 A Könyvelınek jogában áll az eseti vagy állandó meghatalmazást nem elfogadni, vagy meglévı meghatalmazást visszaadni. A Könyvelı (Meghatalmazott) a meghatalmazást egyoldalú nyilatkozattal írásban felmondhatja, amely esetben a meghatalmazás a felmondást közlı ajánlott levél postai feladását követı 3 munkanapon belül szőnik meg. Ez utóbbi esetben a Könyvelı gondoskodik arról, hogy a meghatalmazás tényének a visszavonása az illetékes hatóságoknak bejelentésre kerüljön. 4.7 Harmadik személyekkel szemben a Könyvelıt a Megrendelı bárminemő adatai vonatkozásában, továbbá a Megrendelıvel bármilyen szerzıdéses kapcsolatban álló magánszemélyek és társaságok adataira titoktartási kötelezettség terheli, amennyiben jogszabály ettıl eltérıen nem rendelkezik. A titoktartási kötelezettség magába foglalja azt, hogy a Könyvelı a rendelkezésére jutott adatokat, információkat harmadik félnek nem adja tovább, illetve azon adatok felhasználásával nem hajt végre olyan tranzakciót, amelyre a Megrendelı nem utasítja. 4.8 Ez alól a kötelezettség alól a Könyvelıt csak a Megrendelı egyidejő írásos rendelkezése, vagy bőnügyi nyomozóhatóság, bíróság Megrendelıre vonatkozó házkutatási parancsa, végzése, illetve a Pénzmosási törvény és kormányrendelet elıírásainak betartása menti fel. 4

5 5. Felelısségi kérdések 5.1 A bizonylatok határidın túli rendelkezésre bocsátásából eredı mindennemő késedelem a Megrendelı felelıssége, veszélye és kára. 5.2 A Megrendelı által rendelkezésre bocsátott, alakilag megfelelı bizonylatok, okmányok tartalmáért, a mögöttük lévı gazdasági események valódiságáért a Könyvelı semminemő felelısséget nem vállal, a teljesítésigazolás valódiságát nem vizsgálja, nem vizsgálhatja. 5.3 A Megrendelı köteles az ı személyes késedelmébıl vagy hibájából keletkezı károkat, illetve többletköltségeket - külön megállapodás, illetve kalkuláció szerinti mértékben - megtéríteni. 5.4 A könyvelés pontosságáért, a Könyvelı által vezetett nyilvántartások egyezıségéért, a bevallások, beszámolók pontos, határidıre történı elkészítéséért a Könyvelı felelısséget vállal. 5.5 Az adatfeldolgozás hibájából eredı károkért a helytállási kötelezettség a Könyvelıt terheli. 5.6 A Könyvelı megtéríti azon károkat, amelyek kizárólagosan az ı hibájából, késedelmébıl származnak. 5.7 A Könyvelı nem felel azon károkért, amelyek abból adódtak, hogy a Megrendelı által közölt információk, adatok és bizonylatok nem a valóságnak és az elıírásoknak megfelelıek, helytelenek voltak, vagy nem megfelelı idıben kerültek a Könyvelıhöz. 5.8 A Könyvelı köteles esetleges hibáit, hiányosságait legkésıbb annak felfedezésétıl számított 5 munkanapon belül felülbírálni és korrigálni, ha a felszólamlás jogos volt. 5.9 A Könyvelı megtagadhatja azon tételek lekönyvelését, amelyek véleménye szerint, nincsenek kellıképpen alátámasztva (például szerzıdéssel, stb.) Amennyiben a Megrendelı ezt másként látja, a Könyvelı ezeknek a tételeknek a könyvelését a Megrendelı által cégszerően aláírt, a lekönyvelendı számlára hivatkozással, vagy az adott számlán tett írásos utasítás alapján végzi el A Megrendelı tudomással bír arról, hogy Könyvelıt a Pénzmosási törvény bizonyos jelentések megtételére kötelezi 5.11 A Könyvelı az éves beszámoló összeállításához Teljességi nyilatkozatot kérhet a Megrendelıtıl. 6. Garanciák 6.1 A Könyvelı garantálja, hogy a kapott adatokból, információkból és bizonylatokból elkészített munkája megfelel a mindenkori törvényi elıírásoknak, megfelelı alapot biztosít a további feldolgozáshoz. 6.2 A Könyvelı garantálja, hogy rendelkezik azon engedélyekkel, illetve képesítéssel bíró munkatárssal, amelyeket törvény elıír. 5

6 7. Honorárium 7.1. Könyvelıt jelen szerzıdésben vállalt feladatok ellátásáért 20...,...,...- tıl havi Ft +ÁFA, azaz:.forint + ÁFA megbízási díj illeti meg, melyet megbízó havonta, a tárgyhót követı hónap 10-ig, átutalással, vagy készpénzben egyenlít ki. A megbízási díj 20...január 1-tıl évenként, legalább a KSH által közölt inflációs ráta szerint módosul. Jelentıs forgalomváltozás esetén a könyvelési díj újratárgyalandó Megrendelı a január hónapban esedékes díj megfizetésekor ezzel egyidejőleg további egyhavi díjat tartozik megfizetni tekintettel a zárlati munkákra Azokban az esetekben, amikor valamely törvény évközi zárlatot és azon alapuló beszámoló összeállítását írja elı, az évközi beszámoló összeállítására vonatkozóan a Könyvelı az elızı pontban leírtaknak megfelelıen további egy havi díjat számít fel Amennyiben a Megrendelı hibájából, késedelmébıl következıen a Könyvelınek valamely bevallást önellenırzéssel kell módosítania, annak díja Ft (+ ÁFA) elkészített önellenırzésenként Az 7.1. ponton kívüli szolgáltatások díjazásáról a felek alkalmanként külön állapodnak meg. Az átalakulással, a cégforma változásával együtt járó számviteli feladatok elkészítése, valamint az egyéb üzleti tervek, hitelkérelmek, pályázatok, stb. elkészítése nem tartozik e szerzıdés keretébe, ezért díjazásuk külön megállapodást igényel A fent meghatározott díjak késedelmes fizetése esetén a Könyvelı a mindenkori PTK szerint járó késedelmi kamatot számíthatja Kettı havi díj fizetésének elmaradása a Megrendelı részérıl, a szerzıdés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után, erre az idıszakra Könyvelı szolgáltatást nem köteles nyújtani 8.1 Ezen szerzıdés a Felek egybehangzó akaratával jött létre, mindkét oldali aláírást követıen határozatlan ideig érvényes. Jelen szerzıdés érvénybe lépésével párhuzamosan a felek között eddig meglévı hasonló tárgyú szerzıdés érvényét veszti A Felek jelen szerzıdést két hónapos határidıvel, kizárólag írásban tett nyilatkozattal bármely részrıl felmondhatják. Év végi felmondás esetén az éves beszámoló elkészítése e szerzıdés szerinti feltételekkel a Könyvelı feladata 8.3. A szerzıdés hatályát veszti továbbá, a Megrendelı, - mint Társaság végelszámolási, illetve felszámolási eljárásának kezdı napjával. Ezen esetekben a Könyvelı köteles elkészíteni a tevékenység végi zárlatot, s azt a törvényi elıírásoknak megfelelı analitikákkal alátámasztva a végelszámolónak, illetve felszámolónak átadni. A Könyvelı azonban megtagadhatja a szolgáltatást a Ptk. 281 (2) bekezdés a), b) és c) pontjaiban foglalt feltételek fennállása esetén. (könyvelési szerzıdés pontja) Amennyiben a végelszámoló, illetve felszámoló továbbra is a Megbízott szolgáltatásait kívánja igénybe venni, arra a Felek ismételten szerzıdést kötnek. 9. Záró rendelkezés 9.1. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve rendelkezései az irányadók Megrendelı képviseletében Könyvelı képviseletében Kelt:, 20 év.. hónap. napján, 6

7 KIEGÉSZÍTÉS A KÖNYVELİI SZERZİDÉSHEZ egyrészrıl Név: Székhely:... Adószám: Cégjegyzékszám:... cím:... Fı tevékenységi kör:..... mint Megrendelı (továbbiakban: Megrendelı), képviseli: másrészrıl: Név: B.Y. ECOLINE Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft Székhely: 1034 Budapest, Viador utca 22. Adószám: Cégjegyzékszám: cím: Internet: mint az alább felsorolt könyvelési munkák elvégzésével megbízott társaság (továbbiakban: Könyvelı), képviseli: Szabó Géza Szerzıdés tárgya A Megrendelı megbízza a Könyvelıt a fent megnevezett gazdasági társaság bérszámfejtési munkáival. 1. Bérszámfejtés tartalma 1.1 A havi bérfeladás, munkahelyi jelentés alapján a dolgozók bérének, a levonásoknak, a kifizetendı nettó bérek összegének a megállapítása. 1.2 Bérszámfejtési összesítık, bérfizetési listák összeállítása. 1.3 Társadalombiztosítási jelentések, összesítık (állami- és magán-nyugdíjpénztárak felé történı elszámolások, egészségbiztosítási elszámolások) elkészítése, benyújtása. 1.4 A Megrendelı által fizetendı adók és bérrel kapcsolatos járulékok megállapítása, ezeknek a kötelezettségeknek a pénzügyi teljesítéséhez szükséges információk megadása. 1.5 Egyéni és Megrendelıre vonatkozó összesítı munkaügyi és bérügyi nyilvántartások vezetése. 1.6 A munkavállaló bejelentését a biztosítás kezdetére vonatkozóan. 1.7 A munkavállaló bejelentését a biztosításban bekövetkezett változásra vonatkozóan. 1.8 A munkavállaló bejelentését a munkaviszony megszőnésével kapcsolatban. 1.9 Nem tartozik az e szerzıdés keretében végzendı bérszámfejtési munka fogalma alá különösen: Munkaszerzıdések megkötése és felbontása; 7

8 Munkaszerzıdések alaki és tartalmi elemeinek a meghatározása; A Munkatörvénykönyve, Kollektív szerzıdés, egyéb ágazati és egyéb csoportokra vonatkozó elıírásainak a betartása és betartatása; A munkaviszony létesítésével kapcsolatosan fennálló tájékoztatási kötelezettségek teljesítése a munkavállalók felé; A Megrendelınél a munkabiztonsági szabályok ismertetése, betartása és betartatása; Megrendelınél történı teljesítmény-elszámolás, s ez alapján a bér összegének a meghatározása; Az adandó és adható pótlékoknak, juttatásoknak a meghatározása; Kötelezı és ajánlott béremelésekbıl a döntés meghozatala, arról a dolgozók értesítése; Munkaügyi adatok elsıdleges nyilvántartása, az adatokban bekövetkezett változások nyomonkövetése; Munka- és bérügyi viták lefolytatása a Megrendelı dolgozóival; Jelenlét, távollét idıbeni és jogcím szerinti nyilvántartása, vezetése; Belföldi, külföldi kiküldetések, kirendelések szervezése, elszámoltatása; Megrendelı dolgozóinak személyes társadalombiztosítási ügyeinek intézése; Megrendelı dolgozóival való különbözı tárgyú szerzıdések megkötése, az azokban foglaltak nyomon-követése, betartása és betartatása, szankcionálása (Pl. kölcsönszerzıdés, tanulmányi szerzıdés, stb.); Leépítés, csoportos leépítés esetén a munkaügyi szervekkel való kapcsolat; Megrendelı tagjának, dolgozóinak az egyéni jellegő adózási kérdéseinek megoldása, bevallásainak az összeállítása; A természetbeni juttatások körének és mértékének meghatározása, a személyekre szabása, valamint a ténylegesen nyújtott szolgáltatások személyenkénti nyilvántartása. 2. Az együttmőködés menete 2.1. A Megrendelı havonta, legkésıbb a tárgyhót követı 2-ig elküldi a Munkahelyi jelentés -t a Könyvelınek a jelenléti ív, vagy más nyilvántartás Könyvelı részére történı átadásával, dolgozónként a bérben bekövetkezett változásokat, az igénybevett szabadságokat, táppénzes napokat, stb., 2.2. Minden nem bérjellegő, de magánszemélyhez kötött kifizetésrıl adatot szolgáltat, a szerzıdésben megjelölt idıpontig Könyvelı részére, a bérleti díjról, természetbeni juttatásról, osztalékról és minden más adóalapot képezı kifizetésrıl Minden egyéb olyan az elızı hónapban fölmerült adófizetési kötelezettséggel járó kifizetésekrıl, természetbeni juttatásokról, melyet a havi bevallásban szerepeltetni kell A Megrendelı folyamatosan írásban tájékoztatja a Könyvelıt a munkaügyi változásokról. A bérszámfejtés elıtt rendelkezésre bocsátja a belépı dolgozók személyes és a bérszámfejtéssel összefüggı adatait, a dolgozó munkaszerzıdését és az elızı munkáltatóktól származó igazolásokat. A Megrendelı a kilépı dolgozóknál megadja a kilépéssel kapcsolatos összes információt A Könyvelı a bérszámfejtési tevékenységet számítógépen, magas szakmai színvonalat képviselı programmal végzi. A Könyvelı - tárgyhót követı 5-ig elkészíti az aktuális számfejtést, majd azt a Megrendelınek eljuttatja a bérszámfejtés ellenırzéséhez, illetve a bérek kifizetéséhez szükséges listákat A Könyvelı informálja a Megrendelıt az aktuális költségvetési kötelezettségekrıl, (Mely költségvetési számlára, milyen határidıig mennyi az átutalandó összeg.) minimum 2 nappal korábban mint a mindenkori jogszabályban rögzített befizetési idıpontok. Mentesül a Könyvelı a határidı betartása alól, ha a Megrendelı késve szolgáltatta a szükséges adatokat, bizonylatokat. 8

9 2.7. A Könyvelı elkészíti és elküldi a munkavállalók, a társadalombiztosítási szervek és az adóhatóság részére a szükséges jelentéseket az aktuális törvényekben meghatározott módon és idıben A munkaviszony bejelentését (1.6.) - a Könyvelı által rendszeresített - Belépı adatlap kitöltésével és Könyvelı részére a biztosítási jogviszony elsı napját egy nappal megelızıen történı eljuttatásával kell teljesítenie a Megrendelınek A munkaviszonyban bekövetkezı változást (1.7.) - a Könyvelı által rendszeresített - Változás bejelentı/helyesbítı adatlap kitöltésével és Könyvelı részére a változás bekövetkeztét követı 10 napon belül történı eljuttatásával kell teljesítenie a Megrendelınek A munkaviszony megszőnését (kivéve a rendkívüli felmondás esetét) (1.8.) - a Könyvelı által rendszeresített - Kilépı adatlap. kitöltésével és Könyvelı részére történı eljuttatásával kell teljesítenie a Megrendelınek a munkaviszony megszőntét megelızı napon. 3. Felelısségi kérdések 3.1. Könyvelı felelısséget a havi bevallás pontos és idıbeni teljesítésére abban az esetben tud vállalni, amennyiben, a 2. pontban rögzített feltételeket, Megrendelı pontosan és határidıben teljesíti, az elıírtak be nem tartása miatt adódott késedelem és a hibás adatszolgáltatásból eredı jogkövetkezményeket, a Megrendelı köteles viselni A Könyvelı felelısséget vállal, az általa elıkészített és a munkavállalók, a társadalombiztosítási szervek és az adóhatóság részére a szükséges jelentések és bevallások, és a Megrendelı által rendelkezésre bocsátott, - az elızı pontokban rögzített tartalommal, módon és idıben eljuttatott információk egyezıségérıl. 4. Honorárium 4.1. A Megbízó a jelen szerzıdés-kiegészítés 1. pontjában meghatározott feladatokért... Ft / hó / fı (+ ÁFA) díjat fizet a Könyvelınek., a könyvelési szerzıdés 7.1. pontjában rögzített feltételekkel és módon. A téves adattartalommal leadott Munkahelyi jelentés miatt, ha a késıbbiekben a bevallást önellenırízni szükséges, az önellenırzés díja a javítandó fık függvényében az elıbbi díjtétellel ismételten megállapításra kerül Az éves bevallások és jelentési kötelezettségek teljesítéséért a Megbízó további egy havi díjat fizet minden dolgozó után, a január havi díj fizetésével egy idıben, az elızı év december 31-i létszám adatok alapján. 5. A kiegészítés hatálya 5.1. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen feltételekkel az elsı teljesített hónap a Jelen kiegészítés a Könyvelési szerzıdés elválaszthatatlan része, az itt nem részletezett kérdésekben a Könyvelési szerzıdésben foglaltak az irányadóak Megrendelı képviseletében Könyvelı képviseletében Kelt:, 20 év.. hónap. napján, 9

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez Lízingbevevı a Lízingszerzıdés, valamit a szerzıdéskötés idıpontjában hatályos Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Cégnév Adószám Cégjegyzékszám Képviselő Telefonszám E-mail cím Értesítési/ levelezési cím mint Megbízó (továbbiakban: megbízó) másrészről Cégnév

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A Hitelezés Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) a Takarékszövetkezet és az ügyfél (adós, fogyasztó; Ptk. 685 d.) pontja, a (továbbiakban:

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerrıl A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérıl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. -ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl -

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. II. Betétgyőjtés 13. III. Pénzkölcsön nyújtása 20. IV. Pénzforgalmi szolgáltatások 33. V.

Részletesebben

Vállalkozások alapítása és működése

Vállalkozások alapítása és működése Vállalkozások alapítása és működése Bokor Csaba A szak- és felnıttképzés rendszerének fejlesztése a Savaria TISZK-hez csatlakozott szombathelyi partneriskolákban (TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0001) Elıszó A vállalkozások

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü

Részletesebben

SZERZİDÉS. másrészrıl cégnév:

SZERZİDÉS. másrészrıl cégnév: SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Telephely: 1052 Budapest, Szervita tér 5. fél.e. képviseletében aláír: Dr Kolosi

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 7. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Elıterjesztı: Jogi osztály

Részletesebben

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás Általános szerzıdési feltételek HE-10284/2 1/16 Allianz

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek (mindkét biztosító szolgáltatására egyaránt vonatkoznak)

Általános Biztosítási Feltételek (mindkét biztosító szolgáltatására egyaránt vonatkoznak) A CARDIF Életbiztosító Zrt. és a CARDIF Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános feltételei a Budapest Autófinanszírozási Zrt. gépjármőhitel,- és lízingszerzıdéseihez Általános Biztosítási

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

A szabályzat célja. A Szabályzat hatálya

A szabályzat célja. A Szabályzat hatálya Elfogadva: 2008. április 14. Kihirdetve: az ügyvédek részére történı kézbesítéssel (Ügyvédek Lapja 2008. decemberi számának melléklete) Hatályba lépés: 2008. július 31. Módosítva: - Alkalmazás: az Ügyvéd

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei I. Általános rész Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei 1. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet a nevezett részére a lakossági

Részletesebben

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben

Okirat ellenjegyzése

Okirat ellenjegyzése Elfogadva: 2007. november 19., 2008. március 31. Kihirdetve: IK 2008. évi 4. szám Hatályba lépés: 2008. április 30. Módosítva: 2009. április 22-i hatállyal Alkalmazás: A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T 2010 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 35/2010. (XII. 18.)

Részletesebben

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/6667. számú törvényjavaslat egyes adó- és járuléktörvények módosításáról Elıadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. október 2008. évi törvény egyes adó- és járuléktörvények

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Ezen szabályzatot a korábbi 70/2009.sz határozattal elfogadott és azóta módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett az Igazgatóság 50/2010. és az

Részletesebben